Områderegulering for Marviksletta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områderegulering for Marviksletta"

Transkript

1 Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011

2 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert for å gjennomføre en trafikkanalyse. Hensikten med analysen er å vurdere trafikale konsekvenser ved de tiltak som er planlagt, samt hvilke behov for vegutbedringer dette medfører. Analysen er utført ved hjelp av trafikkmodellen Contram. Alle beregninger er utført av Cowi ved Frode Wiggen. Resultatene er oppsummert i foreliggende rapport. Oppdragsgivers representant har vært Jøran Syversen og Erik Martens Svensen. Kristiansand, ViaNova Kristiansand AS Helga E. Lysgård

3 INNHOLD FORORD... 2 INNHOLD METODE REGISTRERT TRAFIKK KALIBRERING AV MODELL FREMTIDIG TRAFIKK AREALBRUK TURPRODUKSJON BEREGNET TRAFIKK ALTERNATIVER RESULTATER DAGENS VEGNETT UTBEDRET VEGNETT Standard nytt vegnett Østre Ringvei 4 felt E18 Idunveien, med ny Havnevei Østre Ringvei 4 felt E18 Idunveien, uten ny Havnevei Østre Ringvei 2 felt, veg til Marvika øst for stadion Industrigata stengt i sør Ny forbindelse Bispegra ny Havnevei SONEDELT VEGNETT OPPSUMMERING RESULTATER... 20

4 4 1 Metode Som grunnlag for vurderingen er trafikkberegningsprogrammet Contram benyttet. Contram er en beregningsmodell som beregner trafikkavvikling i rushperiodene. Kristiansandsmodellen inneholder en detaljert koding av vegnettet for sentrale deler av Kristiansand. Contram simulerer trafikkavviklingen på vegnettet, og kan vise endret trafikkbelastning ved ulike tiltak (etablere nye veglenker, stenge veger, trafikksikkerhetstiltak). Trafikksimuleringen er basert på at trafikantene er kjent i vegsystemet, og velger raskeste vegrute. Kjøretid beregnes ut fra skiltet hastighet og forsinkelser som følge av kapasitetsproblemer i kryss og på strekninger. Med disse forutsetningene er det en viss grad av usikkerhet i resultatene, fordi en del trafikanter vil handle urasjonelt i forhold til teoretisk utregnet kjøretid. Mange trafikanter velger for eksempel å kjøre lengre avstander for å unngå å stå i kø eller å betale bompenger, selv om dette innebærer lengre kjøretid. Slike forhold må man ta i betraktning når resultatene fra modellen drøftes. Contram er en rushtidsmodell, som beregner trafikkbelastning i vegnettet i rushperiodene. Resultatene er omregnet og presentert som ÅDT: Gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn. 2 Registrert trafikk kalibrering av modell

5 5 Trafikkmodellen er kalibrert for trafikksituasjonen i år 2008, slik at beregnede tall er i rimelig god overensstemmelse med faktiske trafikktall. I figuren er beregnet og telt trafikk i vegnettet presentert (tellinger er utført av Kristiansand kommune). I Østre Ringvei er trafikkbelastningen i nord mot E18 på kjøretøy pr. døgn i dagens situasjon. Belastningen avtar mot syd, og er ved Marviksveien kjøretøy pr. døgn. Belastningsgrad dagens situasjon Alle sideveger langs Østre Ringvei er vikepliktsregulert. Den høye belastningen på hovedvegen, gjør at det kan være vanskelig å komme inn på vegen fra sidevegene. I dagens situasjon er det overbelastning ved Bispegra, og belastningen er nær kapasitetsgrensen på Njords vei, Stadionvegen og Marviksvegen. 3 Fremtidig trafikk Fremtidig trafikk er basert på arealbruk og turproduksjonsfaktorer. I trafikkanalysen er i tillegg til arealbruk i områdeplanen, også vurdert konsekvenser ved utbygging i henhold til kommunedelplan for Lund (Lundsplanen).

6 6 3.1 Arealbruk Eksisterende arealbruk Endring arealbruk ved Lundsplanen Endring arealbruk ved områdeplanen Kontor Industri Bolig Studentboliger Str. varierer 432 stk Handel Tjenesteyting Arealbruk BRA (m2), grunnlag for trafikkanalyse I denne oversikten har vi sett bort fra utnyttelse i områdene Bispegra, Kongsgård allé, Arena Sør og Marvika. Eksisterende areal er beregnet ved måling av grunnflate for hvert bygg, og mulitplisert med antall etasjer. Arealbruk, hva den enkelte eiendom er benyttet til, er hentet fra Kristiansand kommunes kartbase gisline. Se for øvrig tabell i vedlegg. For utbygging i hht Lundsplanen er maksimal utnyttelse for hvert delfelt beregnet i henhold til retningslinjene som følger planen. Arealbruk er økt inntil maks utnyttelse. Områdeplanen angir ca arealbruk for i alt 24 delområder (arealoversikt pr. april 2011 er grunnlag for trafikkanalysen). 3.2 Turproduksjon Turproduksjonsfaktorer er hentet fra reisevaneundersøkelser i Oslo og Akershus: PROSAM (Oslo kommune, ) og fra Håndbok 146 (Statens vegvesen, 1988). Kontor Prosam angir 1,5 biltur pr. ansatt og 4 ansatt pr. 100 m2, totalt 6 turer pr. 100m2. Hb 146 angir generelt 8 bilturer pr. 100 m2, med variasjonsområde turer pr. 100 m2 er brukt i beregningene. Industri Hb 146 angir generelt 3,5 bilturer pr. 100 m2, med variasjonsområde ,5 turer pr. 100 m2 er brukt i beregningene. Bolig Prosam angir bilturer pr. hushold med antall personer, ulik avstand fra sentrum, ulik tetthet og urbanitet. Vi har ikke opplysning om antall personer pr. hushold for nye leiligheter. Vi antar i snitt 3 personer pr. leilighet, dette gir 3,5 bilturer pr døgn pr. 100 m2 boligflate ved middels tett/urban bebyggelse. Hb 146 angir også 3,5 turer pr. 100 m2, med variasjonsområde 2,5 5. For studentboliger er det antatt 1-2 personer pr. hushold. Prosam angir variasjonsområde 0,9 2,9 turer pr. enhet, vi benytter 1,8 turer pr. enhet pr. døgn.

7 7 Handel Type forretning (nyetablering) er ikke angitt. Hb 146 angir generelt 45 bilturer pr. 100 m2 pr. døgn med et variasjonsområde på for handel generelt. Prosam angir 50 bilturer pr. 100 m2 for kjøpesenter. 45 bilturer pr. 100 m2 er benyttet. Tjenesteyting Tjenesteyting er antatt lik kontor: 6 turer pr. 100 m Beregnet trafikk Trafikkøkning i området er beregnet med bakgrunn i endret arealbruk og valgte turproduksjonsfaktorer. Utregning er for både Lundsplanen og områdeplanen vist i vedlegg. Under er resulterende endring i antall turer pr. døgn presentert.

8 8 Totalt genereres det flere turer pr. døgn enn i dag ved utbygging i hht Lundsplanen.

9 9 Totalt genereres det flere turer pr. døgn enn i dag ved utbygging i hht Områdeplan.

10 10 4 Alternativer Formålet med trafikkanalysen er å kunne vurdere hvor store investeringer i infrastrukturen som er nødvendig for å kunne gjennomføre planen. Tre ulike vegnett er testet: - Dagens vegnett - Utbedret vegnett - Sonedelt vegnett Dagens vegnett utbedret vegnett Utbedring av vegnett omfatter: - Ny Havnevei - Marviksveien enveiskjørt mellom Østre Ringvei og Industrigata - Ny vei ved Stadion, forlengelse av Stadionvegen - Marviksveien stengt ved Kommandørveien - Rundkjøring ved Njordsvei - Rundkjøring ved Bispegra - Kongsgård allé stengt begge ender koblet til Njords vei. - Rundkjøring Stadionveien Ved sonedelt vegnett er Marviksletta stengt for gjennomkjøring. Hovedadkomst til området blir via Østre Ringvei og ny Havnevei. Flere veg stengninger gjør at det ikke er mulig å kjøre gjennom området fra ny Havnevei til Østre Ringvei.

11 11 Sonedelt vegnett 5 Resultater 5.1 Dagens vegnett Ved arealbruk som Lundsplanen vil trafikkbelastningen i Østre Ringvei ved E18 øke fra kjøretøyer pr døgn i dag til i fremtidig situasjon. Marviksveien øst for Østre Ringvei øker fra 5100 kjøretøyer i dag til kjøretøyer i fremtidig situasjon. Beregningene viser også at en stor andel trafikk ikke blir avviklet i løpet av rushtidene. Østre Ringvei ved E18 har nærmere 8000 kjøretøyer som ikke blir avviklet i løpet av rushet (uavviklet trafikk). Dette er trafikk som vegnettet ikke klarer å avvikle på grunn av overbelastning. Store deler av vegnettet er overbelastet.

12 12 Resultatet viser at det er nødvendig med tiltak for å øke kapasiteten i vegnettet. 5.2 Utbedret vegnett Ved utbedret vegnett er det testet både et standard nytt vegnett og flere tilleggstiltak for ytterligere å øke kapasiteten. Standard nytt vegnett omfatter: - Ny Havnevei - Marviksveien enveiskjørt mellom Østre Ringvei og Industrigata - Ny vei ved Stadion, forlengelse av Stadionvegen - Marviksveien stengt ved Kommandørveien - Rundkjøring ved Njordsvei - Rundkjøring ved Bispegra - Kongsgård allé stengt begge ender koblet til Njords vei. - Rundkjøring Stadionveien

13 13 I tillegg er det kjørt beregninger med følgende tiltak: - Østre Ringvei 4 felt fra E18 til Idunveien. Midtdeler + høyre av/på ved Kongsgård allé - Som ovenfor, men uten ny Havnevei - Østre Ringvei 2 felt, veg til Marvika øst for Stadion - Industrigata stengt ved Marviksveien. Ny adkomst til området fra Østre Ringvei - Ny forbindelse Bispegra ny Havnevei For å redusere antall kjøringer, er disse alternativene kun kjørt for Områdeplanen. Alternativ med Lundsplanen er beregnet med standard nytt vegnett. Standard nytt vegnett Områdeplan, ÅDT Uavviklet trafikk

14 14 Lundsplanen, ÅDT Uavviklet trafikk Lundsplanen har en bedre avvikling enn Områdeplanen, selv om antall genererte turer totalt for området er høyere. Områdeplanens arealutnyttelse er for konsentrert om området ved Bispegra til at en veg klarer å avvikle trafikken dette genererer. I Lundsplanen er arealbruken spredt over et større område, dette gir en bedre avvikling av trafikken. Det er utført en undersøkelse av fra-til mønster for trafikken i Marviksveien vest, som viser at det er lite gjennomgangstrafikk fra ny Havnevei til Lundsområdet. Økningen i ÅDT i Marviksveien kan skyldes at ny arealbruk tiltrekker seg trafikk også fra Lundsområdet.

15 15 Østre Ringvei 4 felt E18 Idunveien, med ny Havnevei Områdeplanen, ÅDT Uavviklet trafikk Med 4 felt på Østre Ringvei på strekningen E18 Idunveien bedres ikke avviklingen vesentlig. Det er fremdeles 2100 uavviklede kjøretøyer i Bipegra. Andelen uavviklede kjøretøy er noe redusert på Østre Ringvei.

16 16 Østre Ringvei 4 felt E18 Idunveien, uten ny Havnevei Områdeplanen, ÅDT Uavviklet trafikk Uten ny Havnevei blir Østre Ringvei overbelastet. Dårlig avvikling på Østre Ringvei forplanter seg til andre deler av vegnettet, og vi får en situasjon hvor en stor andel av vegene er overbelastet. Belastningsgrad, rødt angir overbelastning

17 17 Østre Ringvei 2 felt, veg til Marvika øst for stadion Områdeplanen, ÅDT Uavviklet trafikk Ved å legge ny adkomst til Marvika (5100 turer/døgn) i tunnel øst for stadion unngår vi at denne trafikken belaster de sentrale delene av Marviksletta. Tiltaket gir bedre avvikling og færre uavviklede kjøretøyer. Kostnader ved etablering av vegforbindelsen er ikke med i vurderingen.

18 18 Industrigata stengt i sør Områdeplanen, ÅDT Uavviklet trafikk I dette alternativet er det forutsatt at Industrigata er stengt i sør, og erstattes av ny adkomst fra Østre Ringvei like nord for Marviksveien. Dette tiltaket har liten betydning for trafikkavviklingen. Ny forbindelse Bispegra ny Havnevei Områdeplanen viser en konsentrert arealutnyttelse i området ved Bispegra. Beregning med 4-felts Østre Ringvei har ikke vært tilstrekkelig til å få avviklet trafikken. Dette er bakgrunnen for at det er gjennomført beregning med ny forbindelse fra ny Havnevei til Bispegra, i tillegg til adkomst fra Østre Ringvei. Resultatet viser imidlertid at heller ikke dette avhjelper situasjonen. Ny forbindelse får trafikkbelastning ÅDT på 4000 kjøretøyer pr. døgn. Av dette er 50% gjennomgangstrafikk, dvs trafikk som ikke har målpunkt i området.

19 Sonedelt vegnett Områdeplanen, ÅDT Uavviklet trafikk For å hindre gjennomkjøring fra ny Havnevei til Lundsområdet har det vært ønskelig å teste ut et sonedelt vegnett, se figur i kapittel 4. Med sonedelt vegnett er flere veger stengt, slik at det ikke er mulig å kjøre gjennom området. Av figuren over framgår det at andelen uavviklet trafikk øker. Med sonedelt vegnett må interntrafikk kjøre om E18 for å komme fra en ende av området til en annen. Dette fører til ekstra belastning på ny Havnevei, Østre Ringvei og også på E18.

20 20 6 Oppsummering resultater Contram er en rushtidsmodell, som beregner trafikk i rushperiodene morgen og ettermiddag. Uavviklet trafikk er trafikk som vegnettet ikke klarer å avvikle i løpet av rushtiden, og sier således noe om at det kan være kapasitetsproblemer i vegnettet. Av alle kjørte alternativer er det Lundsplanen med standard nytt vegnett som kommer best ut. Dette til tross for at dette alternativet genererer mer trafikk enn områdeplanen. For å bedre avviklingen i vegnettet ved utbygging i henhold til områdeplanen, bør noe av arealbruken ved Bispegra flyttes til områder lengre sør på Marviksletta. Beregningene viser at ny havnevei er nødvendig, og viktigere enn fire felt i Østre Ringvei.

21 Vedlegg: Utsnitt fra kommunedelplan for Lund: Delsoner Eksisterende arealbruk, maks TU Nyskapt trafikk ny TU som kommunedelplan Nyskapt trafikk Områdeplan pr. april 2011

22 Kommunedelplan for Lund, utsnitt Marviksletta

23 Kommunedelplan for Lund Antall etasjer: Verksted/forretning/industri er antatt i 1 etasje. Andre bygg vurdert i forhold til høyde bygg. Område S1 Retningslinjer - BYA inntil 35% av netto tomt - TU skal ikke overstige 150% Eksisterende Maks TU i hht. Eiendom Tomteareal bygning flate Eks. BYA Høyde bygg Info gisline Ant. etasjer Eks. TU overordnet plan Gnr. / Bnr. 152/ % 9 Idrettshall 1, / % Boligbygg på 3 og 4 et 3, / % Kjøpesenter, varehus 1, / % (Ingen bebyggelse) / % 6 Verksted/kontor/forretn. 2, / % Boligbygg på 3 og 4 et 3, / % 7 Kontor/adm.bygning 2, / % 7 Kontor/adm.bygning 2, / % 4 Kontor/adm.bygning 1, / % 7 Kontor/adm.bygning 2, / % 7 Kontor/adm.bygning 2, / % 10 Kontor/adm.bygning 3, / % 5 Kontor/adm.bygning 1, / % Annen industribygning 1, / % Verstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Annen industribygning 1, / % 6,5 Kontor/adm.bygning 2, / % 7,0 Kontor/adm.bygning 2, / % 7,0 Kontor/adm.bygning 2, / % Annen ind. Og lagerbygn. 1, / % Verkstedbygning 1, / % 6,0 Kontor/adm.bygning 2, / % (Ingen bebyggelse) / % Annen industribygning 1, / % 8,0 Verkstedbygning 1, Sum TU område S

24 Område S1: Kontor Industri 9753 Bolig 7742 Handel 2000 Idrettshall 1747 Sum TU område S Område FK/KI Retningslinjer - BYA inntil 30% av netto tomt - TU skal ikke overstige 120% Eksisterende Maks TU i hht. Eiendom Tomteareal bygning flate Eks. BYA Høyde bygg Info gisline Ant. etasjer Eks. TU overordnet plan Gnr. / Bnr. 152/ % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % (ubebygd) / % 5,5 Kontor/adm.bygning 1, / % 6,0 Butikk/forretningsbygg 1, / % 5,5-6 Butikk/forretningsbygg 1, / % 10,0 Lagerhall 1, / % Kjøpesenter/varehus 1, / % Fabrikkbygning 1, / % Verkstedbygning 1, Sum TU område FK/KI Område FK/KI: Kontor 374 Industri Bolig Handel 5912 Sum TU område FK/KI 18001

25 Område KI Retningslinjer - BYA inntil 30% av netto tomt - TU skal ikke overstige 120% Eksisterende Maks TU i hht. Eiendom Tomteareal bygning flate Eks. BYA Høyde bygg Info gisline Ant. etasjer Eks. TU overordnet plan Gnr. / Bnr. 152/ % Fabrikkbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Idrettshall 1, / % Verkstedbygning 1, / % Kirke/kapell 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Garasje 1, / % Garasje 1, / % Garasje 1, / % Garasje 1, / % Annen industri/lagerbygn 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Verkstedbygning 1, / % Versted og Kontorbygning 1, / % ukjent Annen kontorbygning 2, / % 1, / % 10 Butikk/forretningsbygg 1, / % Industri/lager 1, / % Industri/lager 1,

26 152/ % Industri/lager / % Industri/lager / % Industri/lager / % Industri/lager / % Industri/lager / % Verkstedbygning / % Ubebygd / % Ubebygd /1037 m fl % Garasje / % Verksted, butikk / % Ubebygd Sum TU område KI Område KI: Kontor 1130 Industri Bolig Handel 1350 Kirke, idrettshall 2586 Sum TU område KI 27950

27 Område FKI Retningslinjer - BYA inntil 30% av netto tomt - TU skal ikke overstige 120% Eksisterende Maks TU i hht. Eiendom Tomteareal bygning flate Eks. BYA Høyde bygg Info gisline Ant. etasjer Eks. TU overordnet plan 42/ % 8 Kontor/adm.bygning / % 12 bolig / % 13 kontor / % Kjøpesenter, varehus Sum TU område FKI Kontor 8270 Industri Bolig 800 Handel 2700 Sum TU område FKI FK - ved kryss E18 44/ Bensinstasjon Område nord for Kongsgård alle Ca 14 boliger i område angitt med fortetting

28 Nyskapt trafikk - ny TU som kommunedelplan Gjenstående hjemmel fordelt 50/50 på bolig og kontor/handel Område S1 Maks TU i hht. Eksisterende Gjenstående Planlagt tiltak Enhet Turprod. Bilturer Bilturer overordnet plan utnyttelse hjemmel Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Industri 9753 Bolig boenhet 100 3,5 600 Handel m Idrettshall 1747 Sum TU Ny trafikk S Område FK/KI Gjenstående hjemmel fordelt 50/50 på bolig og kontor/handel Maks TU i hht. Eksisterende Gjenstående Planlagt tiltak Enhet Turprod. Bilturer Bilturer overordnet plan utnyttelse hjemmel Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Industri Bolig boenhet 100 3,5 350 Handel m Sum TU Ny trafikk FK/KI 2950

29 Område KI Gjenstående hjemmel fordelt 50/50 på bolig og kontor Maks TU i hht. Eksisterende Gjenstående Planlagt tiltak Enhet Turprod. Bilturer Bilturer overordnet plan utnyttelse hjemmel Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Industri Bolig boenhet 100 3,5 780 Handel Kirke, idrettshall Sum TU Ny trafikk KI 2110 Område FKI Gjenstående hjemmel bolig Maks TU i hht. Eksisterende Gjenstående Planlagt tiltak Enhet Turprod. Bilturer Bilturer overordnet plan utnyttelse hjemmel Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Industri Bolig boenhet 100 3,5 290 Handel Sum TU Ny trafikk FKI 290 Ny trafikk som følge av utbygging i nærliggende områder (saksfremstilling til formannskapet ) Bispegra: 2600 turer (50% av hjemmel) Kongsgård allè, Nybygg sos.med 900 turer (50% av hjemmel) Arena sør, kontor 600 turer Marvika, bolig og næring 5100 turer

30 Nyskapt trafikk Planlagte tiltak fra kommunens oversikt, april 2011 Turproduksjonsfaktorer enhet Variasjonsområdet Bilturer pr. enhet Merknad Kontor 100 m Hb146 Prosam angir 1,5 biltur pr ansatt og 4 ansatt pr 100m2 = 6 biltur/100m2 Industri 100 m ,5 Hb146 Bolig pr. enhet 2,50 5,00 3,5 HB146/Prosam 137 Avstand sentrum ca 1,5 2 km. Prosam: Avstand sentrum 0 2,5km, middels tett/urban bebyggelse, 3pers pr hushold = 3,1 4,3 turer. Bolig student pr. enhet 0,9 2,9 1,80 Prosam: 1 2 personer = 0,9 2,9 turer (snitt 1,1 2,5). Handel 100 m HB146 Idrettshall 100 m Registreringer av Idrettsetaten i Kr.sand ifbm Aquarama Tjenesteyting 100 m2 6 Antatt lik kontor Kirke/kapell 100 m2 Antatt lik idrettshall Kvartal 1 Fjernes Eksisterende Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer utnyttelse enhet pr. enhet ÅDT Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Kontor m Industri 100 3,5 0 Industri Bolig 5775 boenhet 100 3,5 0 Bolig ,25 boenhet 3,5 390 Handel m Handel m Idrettshall 1747, Tjenesteyting m Sum BRA 7522 Eks. turer som utgår 180 Sum BRA Nye turer kvartal Antar: Kvartal 2 5 Idrettshall fjernes, erstattes av boliger Fjernes Eksisterende Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer utnyttelse enhet pr. enhet ÅDT Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor 4642, m Kontor m Industri 13422, ,5 470 Industri Bolig 1967 boenhet 100 3,5 0 Bolig m , Handel 2000 m Handel m Idrettshall Tjenesteyting m Sum BRA Eks. turer som utgår 750 Sum BRA Nye turer kvartal Kvartal 6 9 Fjernes Eksisterende Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer utnyttelse enhet pr. enhet ÅDT Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor 374 m Kontor 12092, m Industri 8046, ,5 290 Industri Bolig Bolig boenhet 100 3,5 810 Handel 5912, m Handel m Tjenesteyting m Sum BRA Eks. turer som utgår 2960 Sum BRA Nye turer kvartal

31 Område KI: Kvartal Fjernes Eksisterende Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer utnyttelse enhet pr. enhet ÅDT Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor 1130 m Kontor m Industri ,5 0 Industri m ,5 220 Bolig boenhet 100 3,5 0 Bolig boenhet 100 3,5 760 Handel 1350, m Handel m Kirke/kapell Tjenesteyting m Sum BRA Eks. turer som utgår 610 Sum BRA Nye turer Kvartal Område FKI: Kvartal Fjernes Eksisterende Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer utnyttelse enhet pr. enhet ÅDT Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor 1698, m Kontor 6572 m Industri 100 3,5 0 Industri m ,5 0 Bolig 80 3,5 0 Bolig boenhet str varierer 3,5 310 Handel 1788, m Handel 912 m Kirke/kapell Tjenesteyting m Sum BRA Eks. turer som utgår 920 Sum BRA 7650 Nye turer FKI 310 Kvartal 16 Eks. bolig, ikke økt utnyttelse Kvartal Eksisterende utnyttelse ca 12 boliger Eksisterende Enhet Bilturer Bilturer Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer utnyttelse pr. enhet ÅDT Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Bolig 12 boenheter 3,5 42 Kontor m Industri m ,5 0 Studentbolig 432 boenhet str varierer 1,8 780 Handel 3000 m Tjenesteyting m Sum BRA Nye turer Kvartal 19 Fjernes Eksisterende Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer utnyttelse enhet pr. enhet ÅDT Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Kontor m Industri 100 3,5 0 Industri m ,5 0 Bolig 3,5 0 boenhet str varierer 1,8 0 Handel 820 m Handel m Kirke/kapell Tjenesteyting m Sum BRA 820 Eks. turer som utgår 0 Sum BRA Nye turer

32 Kvartal 20 Barnehage Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Industri m ,5 0 Studentbolig boenhet str varierer 1,8 0 Handel m Tjenesteyting 2615 m Sum BRA 0 Nye turer Barnehage totalt 4515, eksisterende utgjør 1900 Kvartal 23 Sør Arena Gjenstående hjemmel Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Industri m ,5 0 Studentbolig boenhet str varierer 1,8 0 Handel m Tjenesteyting m Sum BRA 1500 Nye turer 23 90

33 Felt 24 Høyhus Gjenstående hjemmel Planlagt tiltak Ny turproduksjon Enhet Turprod. Bilturer Bilturer Arealformål enhet pr. enhet ÅDT Kontor m Industri m ,5 0 Studentbolig boenhet str varierer 1,8 0 Handel m Tjenesteyting m Sum BRA Nye turer Ny trafikk som følge av utbygging i nærliggende områder (saksfremstilling til formannskapet ) Bispegra: m2 i hjemmel, antar halvparten realistisk: m2 6 turer pr. 100 m2 gir turer Kongsgård allè, Nybygg sos.med i hjemmel, antar halvparten realistisk: m2 6 turer pr. 100 m2 gir +700 turer Marvika, bolig og næring 5100 turer Oppsummering Kvartal Genererte turer Genererte turer Differanse utgår ny utnyttelse Sør Arena Nye turer innenfor planen 8908

34 ViaNova Kristiansand AS er et rådgivende ingeniørfirma som hovedsakelig leverer kunnskapstjenester innenfor Samferdsels- og VA - sektoren. Vi leverer komplette rådgivingstjenester med prosjektledelse, utredninger, forprosjekter, byggeplaner og byggeledelse. ViaNova Kristiansand AS er en del av et større nettverk av uavhengige selskaper som arbeider med samferdselsrelatert rådgiving. Sjekk nettverket: ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks Kristiansand S Telefon: (+47) Faks (+47) Org.nr.: NO MVA

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET Januar 2005 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. ALTERNATIVER... 5 5. DAGENS VEGNETT (ALTERNATIV 0)... 6 5.1. TRAFIKKMØNSTER... 6 5.2.

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 11. mai 2015 Emne: Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan Kapasitetsberegninger SIDRA Kort kommentar til bruk for drøfting og

Detaljer

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia.

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. KANALBYEN Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. 3478\th 03.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORUTSETNINGER... 4 2.1 Dagens situasjon... 4 2.2 Planlagt

Detaljer

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på virksomheten/størrelsen på, eller antallet, enheter

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3

Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3 Notat Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3 Konsekvenser av utbygging/fortetting planen 997 1 åpner for. I forbindelse med Hå kommunes planforslag for områdene B8 10, G4 og O3, Nærbø sentrum,

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Marviksletta Områdeplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3483 Mai 2014 Rev Jan. 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Marviksletta 17.01.2015 3483

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer