- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU"

Transkript

1 Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni), Magne Hustavenes (Spekter), Liv Overaae (KS), Trine Grønn (UHR), Gr Knutsen, fr Katarina Øi Heidem, Bufdir. Frfall: Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre (psyklgiutdanning), Thrina Lennechen (farmasiutdanning), Kristin Ravnanger (NRHS-mrådet), Jnas O. Østvik (NSO), Katarina Øi Heidem (Bufdir), Geir Jhannessen (LO/FO), Trmd Skjerve (Virke) Med fra prsjektgruppen: Grete O. Samstad, prsjektleder; Ingrid Narum, Jrunn Gjedrem, Anne Mette Kch, Beate Ytreberg, Knut Steinar Eitungjerdet Gdkjent referat Møtedat: 12. juni 2014 Møtetid: Kl Møtested: UHR, Strtrget 2 Saksnr.: 13/ Saksliste Sak 17/14 Gdkjenning av innkalling g saksliste. Referatet fra møtet 28.mars 2014 Sak 18/14 Helhet g sammenheng i prsesser g prsjekter sm inngår i ppfølgingen av Samspillsmeldingen v/ avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe, KD Sak 19/14 % Presentasjn av litteraturanalysen levert av NIFU v/frsker Jakim Caspersen, NIFU Sak 20/14 % Prsjektplanen, etter gdkjenning fra KD. Plan fr det videre arbeidet v/ prsjektleder Grete O. Samstad Sak 21/14 Overgangen fra prsjektfase til implementeringsfase: En føre-var diskusjn av utfrdringer/risikfaktrer fr reell endring g utvikling sm følge av prsjektet. Wrst case-scenari: Ingenting skjer Sak 22/14 Møteplan fr høsten, samt tidspunkt fr knferanser 2015 Sak 23/14 Eventuelt 1

2 Sak 17/14 Gdkjenning av innkalling g saksliste. Oppfølgingspunkter fra referatet fra møtet 28.mars KS har ppnevnt vara fr Tve Aakre til prsjektgruppen - Kartlegging av hvilke videreutdanninger med ekstern, veiledet praksis det er aktuelt å innlemme i prsjektet er frsinket, men vil bli gjennmført innen krt tid - Prsjektledelsen fikk et møte med KD g med HOD trsdag 10. april. Det førte til enighet m at UHR-praksisprsjektet blir representert i (prsjektgruppe g) styringsgruppe fr prsjekt praksis i dntlgiutdanningene, et prsjekt HOD har satt ut til NIFU. Målet er gjensidig nytte g å frebygge dbbeltarbeid verfr de dntlgiske fagmiljøene. Møtet mellm praksisprsjektet g KD ga gså gde avklaringer sm ble innarbeidet i den endelige prsjektplanen - Prsjektets nettside er under utvikling, g vil være ppdatert med endelig prsjektplan, framdriftsplan fr prsjektet g gdkjente referater per dat, innen krt tid. - Infrmasjnsstrategien vil gså bli satt pp sm egen sak i styringsgruppens ktber-møte Vedtak: Innkalling g saksliste gdkjent. Infrmasjn m ppfølging av vedtak fra frrige møte tatt til etterretning uten kmmentarer. Ikke tatt pp i møtet, men tilføyes her i referatet, jfr. sak 14/14 fra møtet : Sekretariatet har på ny tatt kntakt med Pasient- g brukembudet (PBO) både per telefn g brev fr å sikre brukerrepresentasjn i styringsgruppen. Frtsatt ikke ne svar. I telefnsamtale med PBO s bservatør i NRHS gikk det fram at man frutsetter at tjenestene tar ansvar fr et grunnleggende brukerperspektiv i sin argumentasjn fr gd kvalitet i praksisstudiene g utdanningene, g at det da kan ses sm mindre aktuelt fr PBO å priritere deltakelse i denne styringsgruppen. Funksjnshemmedes Fellesrganisasjn (FFO) er gså kntaktet, men ser ikke umiddelbart at de kan priritere tid/flk til denne typen deltakelse. Deres fkus ang. høyere utdanning er primært på arbeid fr funksjnshemmede studenters rett til likeverdig deltakelse i utdanning. Men sekretariatet vil sende dem infrmasjn g ta et møte med dem i august, fr å avklare m de ønsker å bidra på nen måte gjennm deltakelse, innspill eller på andre måter. Sak 18/14 Helhet g sammenheng i prsesser g prsjekter sm inngår i ppfølgingen av Samspillsmeldingen v/ avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe, KD Avdelingsdirektør Fredrik Dalen Tennøe, KD, innledet. Punkter fra innledningen: - Helse- g velferdsutdanningene er til fr å bedre tjenestene, g aktivt samspill med tjenestene gir bedre utdanninger: det handler m å utvikle hverandre - Om praksisprsjektet: sentralt å få fram hvrdan bruke begge læringsarenaene fr å øke kvalitet i utdanningene, med praksis sm en viktig bestanddel gså få fram hva sm hører inn under en prfesjnsfagliggrunnutdanning av 3, 5 eller 6 år mht teri g praksis, g hva sm er påbygging g kmpetansebygging fr arbeidstakere, g derfr inngår i arbeidsgivers ansvar 2

3 - Annet: prsjektet bør jbbe g levere uavhengig av utfrdringer knyttet til lvfesting g finansiering: Prsjektet skal tillate seg å tenke fritt m faglig kvalitet g hva det betyr, så blir det pp til KD g regjeringen å sikre de nødvendige rammebetingelsene fr å realisere bedre løsninger den tverrdepartementale arbeidsgruppen sm utvikler frslag til system fr kmpetansekrav/ system fr fastsetting av faglig innhld, skal levere sitt frslag tidlig på høsten. Frslaget vil bygge på et 3-nivå system, UH-lven sm øverste nivå, uten endringer, så et frskriftsnivå med fex kriterier fr praksis innarbeidet, g under der et nivå fr utvikling av faglige retningslinjer. På spørsmål m dette bekreftet KD at man vil vurdere å frskiftsfeste nen rammebetingelser fr praksis, g at det da er viktig at praksisprsjektet utfrmer frslag til kvalitetsindiaktrer fr praksis på et frskriftsnivå. KD vil frskriftsfeste institusjnenes ansvar fr å følge nasjnalt utviklede retningslinjer fr faglig innhld, uttrykt i læringsutbyttebeskrivelser. Det er et mål å få fram en nasjnal standard fr utdanningene, der helse- g velferdstjenestene er gitt mer innflytelse enn tilfellet har vært til nå, enten det gjelder utdanninger med eller uten rammeplaner. Dette fr å sikre et mer fleksibelt samspill m kvalitet g relevans i utdanningene NOKUT vil få et tydeligere tilsynsansvar gså faglig, i tillegg til tilsynet med kvalitetssystemene Det arbeides nå fr å igangsette meldingens frslag m evaluering av BSVutdanningene g frskningsaktiviteten på disse fagmrådene, ved NOKUT g Nrges frskningsråd. Resultatene fra BSV-prsjektet må inngå i grunnlaget fr arbeidet med de øvrige ppfølgingsprsjektene, g alle vil bidra til å fylle ut innhldet man tenker inn på retningslinjenivå. Målet m mer rbuste fag- g frskningsmiljø tilsier mer samspill g samarbeid m frskning. Prsjektene må se hvrdan FU-dimensjnen kan kples på i arbeidet med ppdragspunktene. KDs presentasjn følger vedlagt g legges ut på nettsiden. Sak 19/14 Presentasjn av litteraturanalysen levert av NIFU v/frsker Jakim Caspersen, NIFU Frskerne Asbjørn Kårstein g Jakim Caspersen fra NIFU gjennmførte denne litteraturanalysen på ppdrag fra praksisprsjektet. Caspersen gikk gjennm hvedknklusjnene NIFU-rapprten innhlder knkrete frslag til kriterier g indikatrer fr kvalitet i praksisstudier, frslag sm evt. må følges pp med systematisk arbeid med validering g implementering. NIFU-rapprten er lagt ut på prsjektets nettside: 3

4 Styringsgruppen ser at NIFUs litteraturgjennmgang er viktig g nyttig fr prsjektet. Samtidig ble det sagt at man etterlyser kunnskapsppsummeringer sm gså har gått utenfr Nrge g Nrden: Det er mye å hente av effektstudier fra land sm fex har prøvd ut ulike praksismdeller, frmer fr ferdighetstrening, praktisering av TPS sv. g det vil være både kvantitative g kvalitative studier sm vil være av interesse å få sammenfattet. NIFU fikk ikke et så vidt definert ppdrag, g har levert i htt det ppdraget de fikk. Det vil derfr være aktuelt fr prsjektgruppen å vurdere behvet fr en ny runde litteraturstudier med mer internasjnalt tilsnitt med særlig vekt på effektfrskning av relevans fr faglige g pedaggiske aspekter ved praksisstudier. Caspersens presentasjn i møtet følger vedlagt g legges ut på nettsiden. Sak 20/14 Prsjektplanen, etter gdkjenning fra KD. Plan fr det videre arbeidet v/ prsjektleder Grete O. Samstad Prsjektleder Grete Samstad gikk gjennm en prsjektpresentasjn sm følger prsjektplanen sm nå er gdkjent i KD. Denne PP-presentasjnen av prsjektet kan g bør brukes av alle i styringsgruppen g prsjektgruppen til å infrmere g diskutere prsjektet i de fra der man har et særlig ansvar fr frankring g ppfølging i frhld til prsjektet. Presentasjnen vil bli jevnlig ppdatert. Prsjektet utarbeider nå en versikt ver samhandlingsarenaer av relevans fr praksisprsjektet g øvrige prsjekter sm utgår fra Samspillsmeldingen, slik at infrmasjn g drøfting innad g på tvers av prsjektene kan krdineres g samrdner der g når det er aktuelt g nyttig. Et aktuelt eksempel på et tema sm bør drøftes i alle relevante fra, er det kmmende frslaget til et nasjnalt system fr fastsetting av kmpetansekrav fr helse- g ssialfagutdanningene, gså mtalt sm et system fr styring av læringsutbytte i helse- g ssialfagutdanningene. Prsjektleder la vesentlig vekt på betydningen av å delta i mange fra, g mener prsjektet vil utvikle en egen metdikk fr dette arbeidet, sm vil bli dkumentert. Et nøkkelspørsmål sm km pp i den sammenheng er hva man vet, eller kan få vite, m hvilken effekt praksisstudier har fr studentenes læringsutbytte, g hva det er sm er avgjørende fr en slik effekt: hva betyr frhld sm innplassering i studiet, lengden på praksisperiden, målgrupper g kntekst, kmpetanseprfil inne g ute, rganisering g veiledning? Dette er et underfrsket mråde. Samtidig stilles det stadig klarere krav til utdanningene g praksisstedene m at praksisstudiene skal være frskningsbasert, ne sm innebærer å stille bestemte krav til praksisstedene, til veilederkmpetansen g til utdanningenes fr- g etterarbeid med studentene. Odntlgi-utdanningene et gdt eksempel på hvrdan dette kan gjøres. Dette førte til en krt diskusjn m hvilken vekt sm skal legges på behvet fr mer g bedre frskning i tilknytning til prsjektet. Frslag m at dette temaet tas pp igjen til høsten, i sammenheng med planlegging fr gjennmføring av ppgave 1 g den gjensidige avhengigheten det helt pplagt er mellm de tre ppgavene (type g vlum praksis per utdanningsprgram, kriterier g indikatrer fr kvalitet i praksisstudier g frslag til føringer fr evt. sertifisering av praksissteder). 4

5 Et annet tema var sammenhengen mellm praksisprsjektet g KDs planer fr et eget prsjekt med ppdrag å utvikle frslag til en felles g frskriftsfestet rammeplan fr felles innhld. Denne skal gså mhandle føringer fr praksis - herunder føringer fr frberedelse til g gjennmføring av tverrprfesjnell samarbeidslæring (TPS) i et samspill mellm undervisningspplegg g praksisstudier. Dette ble ikke drøftet inngående nå, da vi ikke kjenner mandatet ennå, men nen kmmentarer tyder på at vi her vil få diskusjner m hva sm frmer prfesjnsidentiteten, g m frhldet mellm det prfesjnsspesifikke g det felles i helse- g ssialfagutdanningene. Man ser fr eksempel at innføring av et krav m TPS vil kreve tid g ressurser sm man da mener må gå ut ver ne annet g muligens svekke kvaliteten på det prfesjnsspesifikke ved dagens utdanningsmdell. Resultatene fra UHRs karakterundersøkelse 2013, der alle helse- g ssialfagutdanningene deltk, ble gså trukket fram sm et viktig grunnlagsmateriale fr praksisprsjektet i denne sammenheng: her har karakterpanelene drøftet slikt sm kriterier g grenser fr bestått/ikke bestått praksis, betydningen av skikkethetsvurdering i praksisstudier mm. I den sammenheng ble det gitt uttrykk fr at man nå må sikre at det blir frmulert tydelige læringsutbyttebeskrivelser fr alle praksisperider, slik man er pålagt å gjøre fr alle andre emner i et gitt studium, g at det blir mer fkus på kvalitetskntrll gså med praksisstudiene. Avslutningsvis ble det understreket at praksisprsjektet vil tenke g arbeide på en innvativ g framtidsrettet måte: hva er trender g behv der ute sm vil prege samspillet mellm utdanninger g tjenester år fra nå? Hvilke typer av praksissteder g praksispplegg bør kmme inn i utdanningene pga slike trender g trekk, g hvilke bør ut frdi de ikke lenger er like relevante? Prsjektleder tar alle synspunkter g innspill med i det videre arbeidet i prsjektgruppen, sm har sitt neste møte allerede 18. juni. Referatene fra prsjektgruppemøtene legges ut på prsjektets nettside. Sak 21/14 Overgangen fra prsjektfase til implementeringsfase: En føre-var diskusjn av utfrdringer/risikfaktrer fr reell endring g utvikling sm følge av prsjektet. Wrst case-scenari: Ingenting skjer Deltakerne fra styringsgruppen g prsjektgruppen ble delt i tre grupper sm km tilbake til plenum med sine frslag. Mmenter fra ppsummeringen av diskusjnene: Om risikfaktrer av betydning fr implementering av prsjektets frslag g anbefalinger: - Alle parter ønsker økt kvalitet i praksisdelen av studiene. En type risik er at evt. endring- /frbedringsfrslag ikke blir knkrete nk g frpliktende nk fr partene. En annen er at det frmuleres frventninger g pålegg venifra, sm det ikke gis ressurser til å realisere g ute i tjenestene kan det føre til desillusjn i frhld til betydningen av utdanning sm ppgave fr tilsatte i tjenestene. - Den stre skjevheten i dagens system er i seg selv en risik fr gd kvalitet i praksisstudier i kmmunal g privat sektr: her tildeles det per i dag ingen penger til veiledning av studenter, mens det ligger i rammene hs spesialisthelsetjenesten. Men 5

6 heller ikke i spesialisthelsetjenesten er undervisning g veiledning kstnadsberegnet eller lagt inn sm aktivitet det skal rapprteres på i frhld til resultat g budsjettering verfr departementet dette bør departementene få på plass sm en selvfølgelig del av kvalitetsarbeidet ifht praksisstudier - Og: Det er et kvalitetsprblem at det ikke får nen øknmiske eller andre knsekvenser fr et praksissted i dag at de har dårlig kvalitet på den praksislæringen de har sagt ja til å gi. Dette bør prsjektet få tydelig fram i sine analyser g anbefalinger. Prsjektet kan da fungere sm et innspill til departementenes arbeid med ymse akkrediteringsrdninger - En annen risikfaktr er frskjellene i faglig infrastruktur i de ulike delene av tjenestene: selv m studentene kmmer ut i gd praksis i kmmunehelsetjenesten, vil mange ppleve at det faglige nettverket er svakt, g det vil ikke mtivere dem til å søke arbeid i primærhelsetjenesten altså at argumentet m å ta imt studenter i praksis sm ledd i lkal rekrutteringsplitikk, ikke nødvendigvis gir uttelling fr mange praksissteder. Dette kan gså snus rundt: eksempler på at små sykehus har en så bevisst rekrutteringsplitikk at de gir studentene så gd ppfølging g veiledning sm mulig, slik at de øker sjansen fr at gde kandidater er søkere i neste fase. - En evt. innføring av en gdkjenningsrdning vil åpne fr at praksissteder sm brukes nå, ikke blir gdkjent, eller kan bli underkjent. Utdanningene kan da frykte fr at man ikke klarer å skaffe nk praksisplasser. Men her gikk argumentasjnen mest på at det vil virke psitivt å få en slik rdning på plass, da det andre steder har ført til økt innsats fr å bedre kvaliteten sm praksissted gitt at det gir status å bli anerkjent sm læringsarena - Mtstanden vil kmme når prsjektets frslag g anbefalinger msettes til frmaliserte g juridisk frpliktende føringer (tp-dwn /mer styring). Samtidig er gd frankring av lv g regelverk av vesentlig betydning fr å frebygge/unngå mkamper m pålagte endringer Om utfrdringer g muligheter fr knsensus bak prsjektgruppens frslag g anbefalinger: - Fr at det skal bli enighet m prsjektets frsalg til kriterier, indikatrer fr kvalitet, g m evt. frslag til endring i type g vlum praksis, er det avgjørende at representantene i styringsgruppe g prsjektgruppe er enige m at kunnskapsgrunnlaget g beslutningsgrunnlaget fr frslag g anbefalinger er gdt nk. Prsjektet må kunne vise til et slid kunnskapsgrunnlag fr å behlde/få nødvendig legitimitet. I den sammenheng vises det til sak m levert litteraturanalyse, sm nen ønsker utvidet til gså å mfatte mer evidensbasert frskning g gde internasjnale eksempler g studier av relevans fr kvalitet i praksisstudier. - Spørsmål knyttet til de tre nivåene fr styring g grad av styring vil bli utfrdrende, fr eksempel knyttet til spørsmål m hvr str sprik/variasjn i innhld g rganisering av utdanningene et nytt system vil ha rm fr, jfr. diskusjnen m institusjnenes faglige autnmi relativ til KDs bruk av frskrift. - Det er viktig at prsjektet bistår deltakerne i SG g PG med gdt infrmasjnsarbeid g tiltak fr invlvering av det «baklandet» hver av dem skal representere i g fr prsjektet. 6

7 Viktig her er enkle g gde PP-presentasjner sm kan brukes, ppdaterte nettsider det kan henvises til, g at man evt. inviterer til å bygge ut en best case-side under prsjektnettstedet der utdanninger g praksisfelt kan legge ut g dele infrmasjn m gde løsninger fr kvalitetssikring av ulike sider ved tilrettelegging fr g gjennmføring av praksisstudier. - I frlengelsen av dette ble det nevnt at det infrmasjns- g invlveringsarbeidet sm ligger i mandatet til styringsgruppens medlemmer, er en kritisk faktr fr prsjektsuksess: Når prsjektets frslag g anbefalinger freligger, skal de ikke kmme sm nen verraskelse på det «baklandet» styringsgruppen skal dekke. - Det blir viktig å invlvere g bruke de nye fagstrategiske enhetene i UHR sm skal være perative fra Oppsummert var man enige m at det er mange strukturer i dagens bilde sm er til hinder fr å tenke alternativt, men at det viktig fr prsjektet å hlde fkus på at mandatet ber prsjektet tenke langsiktig g innvativt: hva er de gde løsningene, uavhengig av manglende lvfesting g finansiering i dagen situasjn? Så blir det pp til styremaktene å sikre nødvendig finansiering g lvfesting. Timingen av prsjektet synes å være gd, det er str interesse fr bedring av kvalitet i praksisstudiene ute i praksisfeltet g i utdanningene. Sak 22/14 Møteplan fr høsten, samt tidspunkt fr knferanser 2015 Det er berammet t møter i styringsgruppen høsten 2014: Neste møte i styringsgruppen er satt til TORSDAG 9. OKTOBER. Hvedtema vil være et førsteutkast til frslag til kriterier g indikatrer, en skisse til svar på behvet fr en rdning fr gdkjenning av praksissteder sm læringsarenaer, samt mandat g mdell fr arbeidet med ppgave 1; type g mfang praksisstudier per utdanningsgruppe. Infrmasjnsarbeidet i g fra prsjektet vil gså være et tema. Siste møte i høst er satt til TORSDAG 11. DESEMBER med påfølgende middag. Prsjektet freslår en dialgknferanse m ppgave 2 g 3 i januar 2015, g en høringsknferanse/verleveringsknferanse i juni I møtet ble det sagt at juni er en lite egnet måned fr knferanser pga det stre arbeidspresset ved utdanningene ved semesterslutt. Det verlates til prsjektledelsen å vurdere et bedre tidspunkt, g evt. gså å utsette en verleveringsknferanse til tidlig i ktber 2015, i frbindelse med levering av sluttrapprt til KD per 15. ktber. Sak 23/14 Eventuelt Representasjn g deltakelse fra NRHS-mrådet i styringsgruppen bør styrkes. Sekretariatet bes vurdere en gd løsning på dette før neste møte. 7

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer.

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer. Vår ref. 2010/342-45 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nrd RHF Sted/Dat: Bdø, 19.07.2011 Møtetype: Møte i Høgsklesamarbeidet (HSAM) Møtedat: 23.juni 2011, kl 10.00-15.00 Møtested: Universitetet

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer