Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer."

Transkript

1 Vår ref. 2010/ Referent/dir.tlf.: Silje Paulsen, Helse Nrd RHF Sted/Dat: Bdø, Møtetype: Møte i Høgsklesamarbeidet (HSAM) Møtedat: 23.juni 2011, kl Møtested: Universitetet i Trmsø, rådsrmmet (U7.220) Neste møte: 16.nvember (halvdagsmøte) i Bdø, ppstart med lunsj. Felles møte mellm HSAM g USAM 17.nvember i Bdø. Nærmere infrmasjn kmmer. Deltakere: Helse Nrd RHF Tve Klæbe Nilsen, leder HSAM (TKN) Silje Paulsen, sekretariat (SP) Universitetet i Nrdland Slveig Breivik, Fagdekan (SBr) Universitetet i Trmsø Vara Tril Hansen, senirrådgiver (TH) Høgsklen i Finnmark Siw Blix, dekan (på vide) (SB) Høgsklen i Narvik Åse Berit Vrenne, dekan AHS (ÅBV) Høgsklen i Nesna Else Lid, utdanningsleder seksjn fr sykepleierutdanning (EL) Høgsklen i Harstad Marit Rustad, instituttleder (på vide) (MR) Helse Finnmark HF Gudrun Nilsen, frskningsleder (på vide) (GN) Nrdlandssykehuset HF Astrid Jacbsen, seksjnsleder (AJ) UNN HF Inger Eikeland Gadgil, fagrådgiver/krdinatr (IG) Njål Bjørhvde, sykepleier/undervisningsansvarlig (NB) Sykehusaptek Nrd HF Renate Elenjrd, sykehusfarmasøyt (RE) Helgelandssykehuset HF Tr Magnus Mlund, sykepleier g hvedvernembud (TMM)

2 Virksmhetens navn Side 2 av 2 Inviterte gjester: Nils Henriksen, faggruppeleder fr masterstudiene ved Helsefak, Arnfinn Sundsfjrd, dekan ved Helsefak g Randi Irtun,rådgiver fag g frskningsenteret i UNN HF. Meldt frfall: Gyrd Thrane (UiT). Tematime kl Nye mastertilbud i helsefag ved Universitetet i Trmsø v/ Nils Henriksen, faggruppeleder fr masterstudiene g Arnfinn Sundsfjrd, dekan ved Helsefak. Diskusjn: Gd dialg mellm praksisfeltet g utdanningsinstitusjnene er sentralt når utdanninger er under mstrukturering. Praksisfeltet ønsker tilbud m masterløp i tillegg til den eksisterende videreutdanningen (dette frdi det fyller praksisfeltets kmpetansebehv). Helsfak. kmbinerer disse i mastergradsløpene. Studentene kan avslutte etter at de har ppnådd den kliniske videreutdanningen (etter 80 studiepeng), altså før masterppgaven sm siste del av masterløpet, g få karakterutskrift g papir på sin spesialisering Omfang g innhld i klinisk praksis i mastergraden er viktig fr praksisfeltet det ønskes fkus på praksisprfil. Det vil bli en reduksjn i pptak/kapasitet ved studiene i frhld til de gamle videreutdanningene, frdi masterutdanningen krever flere ressurser. Diskusjn m hvilke krav sm skal stilles til innhld i g veiledning i klinisk praksis fr å ppfylle kravene i kvalifikasjnsrammeverket. Regelverket m hvilke typer mastergrader sm gir grunnlag fr pptak til dktrgradssstudier er ne uklart pp til utdanningsinstitusjnene selv. Ulik praksis, men de fleste utdanningssteder åpner ikke fr pptak til ph.d med erfaringsbasert master. 3 master sm utvikles ved Universitetet i Trmsø gir grunnlag fr pptak (se frskriften fr betingelser knyttet til 3 g 5-mastergrader: UiT vil så snart arbeidssituasjnen tillater det, ta initiativ til et møte m de nye mastergradene i helsefag med høgsklene, i SAK-samarbeidet i Trms g Finnmark. Hvrdan benytte helsepersnell med mastergrad i praksisfeltet Målet til både utdanningsinstitusjnene g helsefretak/sykehus er det samme: Bedre kvalitet i pasientbehandlingen. Nen små fretak redd fr at ansatte med mastergrad frsvinner ut, at de ikke ser at de får nyttiggjrt seg kmpetansen Praksisfeltet må utnytte den nye kmpetansen sm helsepersnell med mastergrad får, til å drive gde fagutviklings- g frbedringsprsjekter i tjenesten. Lkale fagmiljø med flere ressurser sm har mastergrad er da en frutsetning. En mulighet er å bruke utdanningstilskuddet i spesialisthelsetjenesten i kmbinerte stillinger, ikke bare innen medisin, men gså innen helsefag. Når det gjelder veiledning g ppfølging av studenter i klinisk praksis, kan det være en gd ressurs å bruke helsepersnell med mastergrad til dette viktige arbeidet. 2

3 Virksmhetens navn Side 3 av 3 Sak Referat- g rienteringssaker Skriftlige referat- g rienteringssaker 1. Gdkjenning av referat fra møte i HSAM Gudrun Nilsen deltk fysisk i møtet, ikke på vide. Referatet fra møtet gdkjennes i HSAM 2. Referat fra møte i USAM g fra ekstrardinært møte , med vedlegg søknad m universitetssykehusbetegnelsen fr UNN HF v/ TKN Referat fra møte i USAM Infrmasjn m endring av instruks fra HOD m samarbeid med universiteter g høgskler. Universitetet i Nrdland får representasjn i USAM. Ikke knsekvenser fr HSAM. Ny instruks sendes HSAM til infrmasjn. Felles samarbeidsmøte mellm USAM g HSAM høsten Vedtatt i USAM , med frslag m tema: St.meld utdanning fr velferdstjenestene g kmpetansebehv i dagens g fremtidens helsetjeneste. Møtet er freslått sm et seminar med innlegg fra 3-4 parter. Kmmunesektren er freslått invitert til samarbeidet. Kmité fr prgram fr samarbeidsmøte er freslått å bestå av leder i HSAM g leder i USAM, samt Nanna Hauksdttir (prdekan utdanning ved Helsefak, UIT/ vara USAM), g en representant fra HSAM. Kmiteen jbber videre med prgram med utgangspunkt i de verrdnede tema. Prgrammet skal presenteres fr USAM 12.september. Dette prgramutkastet vil gså kmme på e-psthøring til medlemmer i HSAM. Frslag til andre tema til prgrammet, denne gang eller senere møter: Frskning bør gså tas inn i slike samarbeidsmøter. Frskning skal behandles både i HSAM g USAM. Helsepedaggikk- i et bredt perspektiv (både studiet i Bdø, samt helsefagligpedaggikk ved UiT) Flerkulturell kmmunikasjn g frståelse blir viktigere i fremtiden HSAM er svært psitiv til et fellesmøte mellm USAM g HSAM da begge rgan behandler saker innen frskning g utdanning. HSAM ppnevner Siw Blix til kmiteen sm skal jbbe frem prgram fr samarbeidsmøtet. Fellesmøtet avhldes 17.nvember 3. Infrmasjn m innspill til strtingsmeldingen utdanning fr velferdstjenestene fra Helse Nrd RHF v/ SP Om lærers tilstedeværelse i praksis SP infrmerte m innspill til strtingsmeldingen Utdanning fr velferdstjenestene fra Helse Nrd RHF, g særlig m at lærers tilstedeværelse i praksis ble tatt pp i innspillet. HSAM mener det er viktig at avklaringer rundt lærers tilstedeværelse i pasientnære veiledningssituasjner tematiseres på de rette arenaer. Helse Nrd RHF har frespurt jurist m å freta en juridisk utredning av de prblemstillinger sm ble diskutert i frrige HSAM-møte (Sak (4)), g det er ikke mulig å gjøre en slik bred utredning på 3

4 Virksmhetens navn Side 4 av 4 nåværende tidspunkt. Juristen ber gså m å få en mer spisset prblemstilling dersm en juridisk vurdering skal fretas. Saken ble gså tatt pp med sekretariatet fr Nasjnalt råd fr helse- g ssialfagutdanning (NRHS), g de meldte tilbake til Helse Nrd RHF at saken var kjent. Jamfør arbeidet med strtingsmeldingen ville NRHS vente med å ta tak i saken. Marit Rustad sitter i arbeidsutvalget til NRHS, g vil melde inn saken til neste møte i NRHS. HSAM meldte tilbake at det var et svært gdt innspill til arbeidet med strtingsmeldingen, g mange tema g prblemstillinger sm er diskutert i HSAM ble belyst. 4. Kjønnssammensetning HSAM v/ SP Infrmasjn m brev sm er sendt medlemsinstitusjnene, der de bes reppnevne til HSAM slik at vi sikrer at kravet i likestillingslven ppfylles. Helse Nrd RHF vil beslutte hvem av de ppnevnte fra institusjnene sm blir fast medlem g hvem sm blir vara, dette fr å sikre at HSAM blir et lvlig rgan sm ppfyller likestillingslvens krav til ffentlige utvalg. Muntlige rienteringer 5. NOU 2011:6 Et åpnere frskningssystem. Infrmasjn m høring v/ TKN 6. Utdanningsknferansen Mrgendagens helsearbeidere i nrd evaluering v/ TKN 7. Infrmasjn m UHRs evaluering av rdningen med samarbeidsmidler SP infrmerte at Helse Nrd RHF er intervjuet m våre erfaringer med samarbeidsmidlene i reginen. Evalueringen ventes å freligge senest i august Infrmasjn fra arbeidet med utredning m praksis innen habilitering g rehabilitering SP infrmerte m status i arbeidet, kmiteen er knstituert g har avviklet første møtet. 9. Infrmasjn fra arbeidet med helsefaglig frskningsdag v/tkn Utkast til prgram ble presentert fr HSAM. ÅBV: Ønskelig at Høgsklen i Narvik gså får bidra i prgrammet. 10. Utlysning av Helse Nrds frskningsmidler fr 2012 v/tkn Infrmasjn m ekstra midler til samhandlingsfrskning, sm utlyses sammen med Helse Nrds frskningsmidler. Utlysningen kmmer på Helse Nrds nettsider 24.juni TKN infrmerte m endringer fra frrige frskningsutlysning. Sak System fr versikt ver praksis i UNN HF (presentasjn er vedlagt referatet) Presentasjn av system fr versikt ver praksis i UNN Trmsø v/ Randi Irtun. UNN Trmsø tar årlig imt m lag 1400 stunder i praksis. Et mål fr UNN HF er å beregne på hva studentene kster per uke, ressursbruk til praksis. Irtun jbber med et slikt estimat. TKN infrmerte m krav i ppdragsdkumentet til HFene m å rapprtere på ressursbruk til utdanningsppgavene g nasjnalt system sm vil utvikles fr å beregne dette. Det er et sentralt peng at studentene i praksis gså er en ressurs. Det å gi en gd g relevant praksisutdanning er viktig fr rekruttering av helse- g medisinfaglig persnell i sykehuset. HSAM er impnert ver den gde versikten sm dette systemet gir, ver mfang g frdelingen av studenter i praksis ved UNN HF. Dette synliggjør mfanget av utdanningsppgavene i spesialisthelsetjenesten, g hvr mye ressurser sm brukes på utdanning av helsepersnell. 4

5 Virksmhetens navn Side 5 av 5 Sak Kunnskapsbasert praksis g undervisning (presentasjn er vedlagt referatet) Presentasjn av prsjekter g planer i NLSH HF v/ Astrid Jacbsen Overrdnet mål i Nrdlandssykehuset å være kjent fr å ha en medisinsk g helsefaglig praksis sm er kunnnskapsbasert innen Brukerperspektivet ivaretas gjennm brukerrepresentasjn i styringsgruppen g prsjektgruppen. Henviser til vedlagte presentasjn av prsjektet. Presentasjn av planer i UNN HF v/ Inger Gadgil UNN jbber kntinuerlig med spm m å få bedre kunnskap m, g implementert, kunnskapsbasert praksis g undervisning. Sm del av driftsppgavene i Fag- g frskningssenteret Eksempler på dette er: kntakt med Kunnskapssenteret deltakelse på kurs Frskning i fjæra kursrekke internt i UNN, bruk av Tve Aminda Hansen (hjerte-kar-klinikken) sm sitter i Prsedyreprsjektet fr Helse Nrd RHF i Kunnskapssenteret Aktiv bruk av Dc.Map Diskusjn: PPS (Praktiske prsedyrer i sykepleietjenesten) er frskningsbasert g ppdateres årlig, dette bruker høgsklene i utdanningen av helsepersnell: PPS har ikke blitt kjøpt inn i Helse Nrd. Kunnskapssenteret (Helsebibliteket) jbber med nasjnalt prsedyreverk sm er evidensbasert, g gratis å bruke. Kunnskapssenteret er utadrettet g på tilbudssiden i frhld til å bidra til kunnskapsbasert praksis. TKN infrmerte m bestillerfrum sm beslutter hvilke kunnskapsppsummeringer sm Kunnskapssenteret skal gjøre hvert år. Helsepersnell med mastergrad kan være ressurser i klinikkene i frhld til å sikre kunnskapsbasert praksis Sak Møteplan høsten 2011 Møte i Høgsklesamarbeidet 16.nvember (Halvdagsmøte) Felles møte mellm HSAM g USAM 17.nvember Sak Eventuelt rienteringssaker fra partene Læringsmiljø fr sykepleiestudenter ved UNN Trmsø: IG infrmerte m evalueringsprsjekt i UNN Trmsø av læringsmiljøet fr studenter i praksis. Alle sykepleiestudenter sm har vært i praksis ved UNN Trmsø, blir bedt m å besvare en spørreundersøkelse m læringsmiljøet. Oppstart høsten 2011, prsjektleder Mari Wlff Skaalvik 5

6 Virksmhetens navn Side 6 av 6 Flerkulturell kmmunikasjn g frståelse: I et tverrkulturelt samfunn må man ha gd flerkulturell kmmunikasjn g frståelse fr å kunne sikre likeverdige helsetjenester. En sak m dette er spilt inn til ledelsen til UNN. Nasjnalt kmpetansesenter fr minritetshelse- eget nettverk fr kvalitet i sykehustjenester: Manuela Ramina Osmundsen leder likeverd g mangfld ved AHUS, til nsdagsmøte på UNN 12.september. Infrmasjn kmmer på UNN HF sine nettsider: Knferanse m migrasjnshelse- faglige utfrdringer g ansvar i møte med etniske minritetsgrupper - høsten 2011 i Bdø: arrangeres av Nrdlandssykehuset HF. Infrmasjn m knferansen vedlegges referatet g vil gså kmme på Nrdlandssykehusets nettsider: Prsjekt ved HiNe: Sykepleiedkumentasjn - særlig knyttet til den individuelle, planmessige sykepleien: Utviklingssenter fr sykehjem i Nrdland utfrdret utdanningsinstitusjnene (UiN g HiNe) ble utfrdret til å gripe fatt i dette. Det er nå ppstart i et fagutviklingsprsjekt med begge utdanningsinstitusjnene, kmmunene g Helgelandssykehuset HF. Utviklingssenteret blir paraply. Samhandling i praksis- videreutdanning ved HiN. Flerfaglig, deltidsstudium. Startes høsten Kunnskapsbasert praksis- nettbasert studie ved UiN (Slrun Hlm er kntaktpersn), finansiert med 1 mill kr fra Nrgesuniversitetet Vedlegg: Revidert instruks fr samarbeid med høgskler g universitet, fra Helse- g msrgsdepartementet 27.mai

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer