Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor Tangen nestleder i FRP utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog saksbehandler/administrasjon Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Ingerid Bjercke Ottar Johansen Øyvind Wevling utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 13

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 89/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 90/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 91/09 Økonomiplan , årsbudsjett 2010 PS 92/09 Behandling av søknad om motorisert ferdsel i utmark til eiendommen gnr 47 bnr 169, Utgårdskilen PS 93/09 Søknad om motorferdsel i utmark - Siri Thoresen Heed PS 94/09 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan for Damenga PS 95/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Sand Brygge, Spjærøy PS 96/09 Fordeling av kulturrelaterte oppgaver og myndighet PS 97/09 Meldinger og informasjon RS 22/09 Orientering om at Fylkesmannen i Østfold stadfester Hvaler kommunes vedtak i sak 17/09 som gjelder eiendommen gnr 37 bnr 53 - Asmaløy Ottar Johansen Leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 2 av 13

3 PS 89/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. PS 90/09 Interpellasjoner og spørsmål Kjellvika Øyvind Wevling hadde forut for møtet sendt inn et spørsmål til administrasjonen knyttet til utvidelse av småbåthavn i Kjellvika. Spørsmålet var knyttet til reguleringsbehov og status i en evt utbygging. Administrasjonen informerte om at det er en reguleringsplan i tidlig oppstartsfase for Kjellvika, som skal inn i seg muligheter for båtplasser og parkering. Singleøy Thor Tangen forespurte videre prosess i saken om Singleøy. Administrasjonen redegjorde for at klagen er til behandling og er gitt prioritet. Klagen fra fylkesmannen er på deler av vedtaket, og av en sammensatt karakter som fordrer dyptgående drøfting av elementer som eventuelt faller innenfor og/eller utenfor LNF-formålet. Administrasjonens evne til presisjon i pågående vurdering vil kunne være avgjørende for hvor omfattende den videre prosessen/saksgangen blir og adm. må benytte den tiden dette krever. UMT tok dette til orientering. Møteinnkalling side 3 av 13

4 PS 91/09 Økonomiplan , årsbudsjett 2010 Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2010 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 14, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 19, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (20 % i 2010). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2010 vedtas i samsvar med vedlegg Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag tatt til orientering. Rolf Baltzersen fremmet følgende uttalelse til votering: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er fornøyd med at budsjettforslaget gir rom for å fullføre prosjektet veien til egen bolig. På den annen side ser rådet med stor bekymring på den økonomiske rammen som Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede må operere innenfor. Rådet etterlyser i den sammenheng bevilgning av midler som vil sørge for at mennesker med ulike typer nedsatt funksjonsevne kan delta uten besvær i aktuelle aktiviteter på det sosiale, kulturelle og fysiske området Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Votering: Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag tatt til orientering. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er fornøyd med at budsjettforslaget gir rom for å fullføre prosjektet veien til egen bolig. På den annen side ser rådet med stor bekymring på den økonomiske rammen som Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede må operere innenfor. Rådet etterlyser i den sammenheng bevilgning av midler som vil sørge for at mennesker med ulike typer nedsatt funksjonsevne kan delta uten besvær i aktuelle aktiviteter på det sosiale, kulturelle og fysiske området Behandling i Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering. Møteinnkalling side 4 av 13

5 Vedtak i Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag tas til orientering. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Uttalelse fra Fagforbundet Hvaler til sak PS20/9 Amu Vi deler Rådmannens bekymring til forslag til økonomiplan og budsjett 2010.Vi ber politikerne spesielt lese pkt på side 10 dokumentet.vi er spente på hva dere politikere tenker om dette. Vi leser også i Tabell 2 side 20, Generelle kommentarer at det ikke er økonomiske midler til økte utgifter det være seg tjenesteproduksjon,utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer/bygninger og kapitalutgifter. Det er så langt vi leser dokumentet ikke foreslått ekstra penger til renhold eller vedlikehold i denne perioden. Her tenker vi spesielt på investeringstiltak Samlokalisering av kultur. Investeringstiltak Samarbeid om servicetorg med Fredrikstad kommune, Fagforbundet har lest forslag til budsjett i Fredrikstad kommune der leser vi at det skal reduseres innen blant annet servicetorg.er det da forsvarlig å låne penger for å fortsette dette samarbeid. Kanskje vi skulle øke kompetanse og kvalitet på det som finnes her i Hvaler kommune i dag, for å sikre og ivareta de ansatte her på Hvaler. Vi ber politikerne om å lese nøye hva som står på side 37 i dokumentet Tiltak for funksjonshemmede og skaffe tilveie økonomisk dekning når dette skal opp til politisk behandling første del av I dokumentet finner vi ingen ting om kurs opplæring av for eksempel verneombud, det er lovpålagte oppgaver, vi finner ingenting om at det er rom for mer penger til vikarbruk, det er bekymringsfullt for vi har et høyt sykefravær i Hvaler kommune. Renholdstjenesten i Hvaler kommune er redusert helt ned til det minimale så her er det virkelig behov for flere ressurser. Vi vil også kommentere det rådmann skriver i tredje avsnitt på side 13. Vi har nettopp gjennomført lønnsforhandlinger, og det Fagforbundet opplevde var at de virksomhetslederne som ikke hadde overholdt budsjettene fikk en bra lønnsøkning, gjennomsnittlig fra 2.6% til 5.9%. Derimot de som klarte å holde budsjettene fikk en gjennomsnittlig lønnsøkning fra 2.9% til 3.9%. Et slikt forhandlingsresultat er ikke en positiv insitament til å være lojal mot vedtatte økonomiske rammer for framtiden, dette bør politikerne merke seg. Det er ikke for å ta opp igjen en lønnskampen,men vi er av den mening at de føringer som er politisk vedtatt ikke er fulgt opp av administrasjon. Vi ser fram til at rådmann, slik han selv påpeker, vil legge større vekt på utførelsen av lederfunksjon i de forskjellige virksomhetene ved fremtidige forhandlinger. Vi leser nederst på side 9, klare indikasjoner på at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Vi vil at dere politikere tar dette på alvor. Vi er av den mening at de ansatte i Hvaler kommune blir best sett og ivaretatt i en liten kommune som vår, vil nevne spesielt IA-arbeidet hvor det kommer klare tilbakemeldinger fra ansatte og NAV arbeidslivssenter om det flotte arbeidet som blir utført her på Hvaler. Møteinnkalling side 5 av 13

6 Hovedvernombudet støtter Fagforbundets uttalelse i alle deler unntatt det som gjelder lønnsforhandlinger. Utdanningsforbundet Hvaler støtter Fagforbundets uttalelse, første og siste avsnitt. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannen fremmet følgende nytt forslag til vedtak: Administrasjonsutvalgets politisk valgte representanter tar rådmannens forslag til Økonomiplan , årsbudsjett 2010 til foreløpig orientering. Uttalelsene fra Fagforbundet Hvaler og Utdanningsforbundet Hvaler følger saken. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalgets politisk valgte representanter tar rådmannens forslag til Økonomiplan , årsbudsjett 2010 til foreløpig orientering. Uttalelsene fra Fagforbundet Hvaler og Utdanningsforbundet Hvaler følger saken. Utvalg for miljø og teknikk tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning, og utvalgets omforente uttalelse er: UMT anbefaler rådmannen å styrke rammen til seksjon Miljø/Teknikk for å kunne iverksette planarbeid som i neste omgang vil gi inntekter til kommunen. En styrking av rammen er også nødvendig for å kunne utføre lovpålagt planarbeid. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : UMT anbefaler rådmannen å styrke rammen til seksjon Miljø/Teknikk for å kunne iverksette planarbeid som i neste omgang vil gi inntekter til kommunen. En styrking av rammen er også nødvendig for å kunne utføre lovpålagt planarbeid. PS 92/09 Behandling av søknad om motorisert ferdsel i utmark til eiendommen gnr 47 bnr 169, Utgårdskilen Rådmannens forslag til vedtak I medhold av forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, 6, innvilges Tom Wivegh tillatelse til kjøring med traktor i forbindelse med restaurering av hytte i Kasebukta, Vesterøy gnr. 47bnr.169. Tillatelsen innvilges under følgende forutsetninger: Transporten organiseres slik at det blir færrest mulig kjøreturer. Det gis kun tillatelse til transport av byggematerialer. Det skal tas hensyn til terreng, vegetasjon og markoverflate. Møteinnkalling side 6 av 13

7 Det nyttes samme kjørespor på alle turer. Det skal ikke felles trær eller gjøres skade på buskvegetasjon. Det tas spesielle hensyn der de krysser bekk/dike. Det må foreligge samtykke fra grunneier. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Rådmannens forslag. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, 6, innvilges Tom Wivegh tillatelse til kjøring med traktor i forbindelse med restaurering av hytte i Kasebukta, Vesterøy gnr. 47bnr.169. Tillatelsen innvilges under følgende forutsetninger: Transporten organiseres slik at det blir færrest mulig kjøreturer. Det gis kun tillatelse til transport av byggematerialer. Det skal tas hensyn til terreng, vegetasjon og markoverflate. Det nyttes samme kjørespor på alle turer. Det skal ikke felles trær eller gjøres skade på buskvegetasjon. Det tas spesielle hensyn der de krysser bekk/dike. Det må foreligge samtykke fra grunneier. PS 93/09 Søknad om motorferdsel i utmark - Siri Thoresen Heed Rådmannens forslag til vedtak I medhold av forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, 6, innvilges Siri Thoresen Heed tillatelse til kjøring med traktor i forbindelse med utskifting av vinduer på hytte på Landfasten gnr. 36 bnr. 26. Tillatelsen innvilges under følgende forutsetninger: Det gis kun tillatelse til transport av byggematerialer. Det skal tas hensyn til terreng, vegetasjon og markoverflate. Det nyttes eksisterende kjørespor. Det skal ikke felles trær eller gjøres skade på buskvegetasjon. Det må foreligge samtykke fra grunneier. Møteinnkalling side 7 av 13

8 Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Rådmannens forslag. Votering: Enstemmig med protokolltilførsel: I sakens avsnitt: Saksopplysninger gis feil opplysninger. UMT har delegert myndighet til å fatte vedtak etter lov og forskrift om motorisert ferdsel. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, 6, innvilges Siri Thoresen Heed tillatelse til kjøring med traktor i forbindelse med utskifting av vinduer på hytte på Landfasten gnr. 36 bnr. 26. Tillatelsen innvilges under følgende forutsetninger: Det gis kun tillatelse til transport av byggematerialer. Det skal tas hensyn til terreng, vegetasjon og markoverflate. Det nyttes eksisterende kjørespor. Det skal ikke felles trær eller gjøres skade på buskvegetasjon. Det må foreligge samtykke fra grunneier. PS 94/09 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan for Damenga Rådmannens forslag til vedtak UMT vedtar følgende innstilling til kommunestyret: I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsendring for Damenga etter at planbestemmelsene kompletteres med 3.5 med følgende krav om universell utforming: 3.5 Krav om universell utforming for område B4-B8. Minst 50 % av boligene skal utformes etter prinsippet for universell utforming. Dette innebærer følgende: - Alle nødvendige rom (gang, bad, kjøkken, stue og minst ett soverom) skal være på inngangsplanet. - Disse rommene skal være tilgjengelige for rullstolbruker. - Boligen skal ha trappefri adkomst fra terreng/parkering til boligens inngangsplan og terrasse/privat uteplass. - Adkomst fra kjærbar vei til boligene skal utformes etter prinsippet om universell utforming. Vedtaket omfatter beskrivelse, bestemmelser og plankart datert Rådmannen gis fullmakt innarbeide endringene og å kunngjøre planvedtaket. Møteinnkalling side 8 av 13

9 Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Rådmannens forslag. Underbehandlingen ble følgende presisert: Initiativtaker til omreguleringen er Arca Nova og Olda Eiendom. Hvaler kommune eier gbr 49/334, og dette er ikke en del av omreguleringssaken. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsendring for Damenga etter at planbestemmelsene kompletteres med 3.5 med følgende krav om universell utforming: 3.5 Krav om universell utforming for område B4-B8. Minst 50 % av boligene skal utformes etter prinsippet for universell utforming. Dette innebærer følgende: - Alle nødvendige rom (gang, bad, kjøkken, stue og minst ett soverom) skal være på inngangsplanet. - Disse rommene skal være tilgjengelige for rullstolbruker. - Boligen skal ha trappefri adkomst fra terreng/parkering til boligens inngangsplan og terrasse/privat uteplass. - Adkomst fra kjærbar vei til boligene skal utformes etter prinsippet om universell utforming. Vedtaket omfatter beskrivelse, bestemmelser og plankart datert Rådmannen gis fullmakt innarbeide endringene og å kunngjøre planvedtaket. PS 95/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Sand Brygge, Spjærøy Rådmannens forslag til vedtak I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 innstiller Utvalget for Miljø og Teknikk til kommunestyret å vedta reguleringsplan for Sand Brygge på Spjærøy etter at endringer vist med rød tekst i bestemmelser datert er gjort. Vedtaket omfatter også plankart datert og beskrivelse datert Rådmannen gis fullmakt å gjøre de vedtatte endringene i planen samt å kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 9 av 13

10 Torleif Gjellebæk rådmann Rådmannens forslag. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 innstiller Utvalget for Miljø og Teknikk til kommunestyret å vedta reguleringsplan for Sand Brygge på Spjærøy etter at endringer vist med rød tekst i bestemmelser datert er gjort. Vedtaket omfatter også plankart datert og beskrivelse datert Rådmannen gis fullmakt å gjøre de vedtatte endringene i planen samt å kunngjøre planvedtaket. PS 96/09 Fordeling av kulturrelaterte oppgaver og myndighet Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. 3. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. 4. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Møteinnkalling side 10 av 13

11 Behandling i Administrasjonsutvalget : Utvalget stemte Votering: Pkt mot 2 stemmer. Anne May Sandvik Olsen (AP) og Øyvind Fjeldberg (SV) stemte imot. Pkt. 2 Enstemmig Pkt. 3 7 mot 3 stemmer. Anne May Sandvik Olsen (AP), Paul Henriksen (AP) og Øyvind Fjeldberg stemte i mot Pkt. 4. Enstemmig. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget ga slik uttalelse til Rådmannens forslag til innstilling 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). Pkt 1 : 8 mot 2 stemmer 6. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. Pkt 2: Enstemmig 7. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. Pkt 3: 7 mot 3 stemmer 8. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. Pkt 4: Enstemmig Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT anbefaler formannskapet å avgi kommunestyret rådmannens forslag til vedtak, Votering: Vedtaket fikk 4 stemmer for og 3 stemmer (Madsen AP, Pedersen AP, Baltzersen AP) mot. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT anbefaler formannskapet å avgi kommunestyret rådmannens forslag til vedtak, Rådmannens forslag. Hvaler arbeiderparti sitt forslag er i tråd med saksfremstillingen til UKPT i sak 44/09: Hvaler arbeiderparti foreslår at det ansettes ny virksomhetsleder for kultur. Hvaler kommune bør ha en tydelig profil i forhold til kultur og kulturarbeidet i kommunen. Et godt kulturtilbud er viktig for brukere og Møteinnkalling side 11 av 13

12 samarbeidspartnere innenfor og utenfor kommunens grenser. Virksomhetsleder for kultur skal i vareta de oppgavene som ligger under kultur i dag, men også ha fokus på hvordan virksomheten skal organiseres slik at samarbeid mellom kultur og skole/barnehage økes. Arbeidet med å fordele oppgaver mellom virksomhet kultur og næring gjennomføres som en del av saken om revidering av delegeringsreglementet. Votering: Forslag fra Hvaler AP Rådmannens innstilling 3 stemmer (A/SV/SP) 4 stemmer (H og FrP) Protokolltilførsel fra Høyre og FrP: Det forutsettes at økonomiske forhold i forbindelse med investeringen i Hvalerhallen utdypes ytterligere før behandling i formannskapet. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : 9. Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). 10. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. 11. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. 12. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. Det forutsettes at økonomiske forhold i forbindelse med investeringen i Hvalerhallen utdypes ytterligere før behandling i formannskapet. PS 97/09 Meldinger og informasjon Votering: Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : RS 22/09 Orientering om at Fylkesmannen i Østfold stadfester Hvaler kommunes vedtak i sak 17/09 som gjelder eiendommen gnr 37 bnr 53 - Asmaløy Saken ble tatt til orientering. Møteinnkalling side 12 av 13

13 i Møteinnkalling side 13 av 13

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 20.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Ingerid Bjercke

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer