H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Ingerid Bjercke Hans H. Utgård Trygve Jensen Ole Johan Pettersen Øyvind Wevling Leder Medlem Medlem Nestleder Medlem Medlem H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger Forfall: Mona Vauger, AP Anita Ruback, Barnas representant Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog Seksjonssjef Britt Norum Møtesekretær Anna Auganes Under referatsak 2/11 Ole Kristian Helgesen Under sak 36/11 og 37/11 Protokollen godkjent: Trygve Jensen Ottar Johansen Hans H. Utgård nestleder utvalgsleder medlem Møteinnkalling side 1 av 9

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 33/11 PS 34/11 PS 35/11 RS 2/11 RS 3/11 PS 36/11 PS 37/11 PS 38/11 PS 39/11 PS 40/11 PS 41/11 Sakstittel Godkjenning av protokoll fra forrige møte Spørsmål Meldinger og informasjon Redegjørelse for beregning av gebyrøkning ifm vedtatt gebyrregulativ for selvkostfinaniserte tjenester i virksomhet Plan og miljø Orientering om tildeling av kulturlandskaps- og byggeskikkpris Prosjektplan - Internkontroll og kvalitetsstyring Prosjektplan - Konkurranseeksponering Søknad om kjøring i utmark i forbindelse med reparasjon av VA-anlegg. Behandling av søknad om motorisert ferdsel i utmark. Behandling av klage på dispensasjonsvedtak PA-19/11 som gjelder innvilget dispensasjon med vilkår for tilbygg til hytte beliggende i 100-metersbeltet på eiendommen gnr 12 bnr 48 på Kirkøy Sluttbehandling av kommunedelsplan for havneutvikling i Hvaler kommune Ottar Johansen Leder Rådmann PS 33/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte For godkjenning av protokoll fra dagens møte velges Hans H. Utgård (SP) og Trygve Jensen (FrP). Hans H. Utgård (SP) bemerket at det bør fremgå av protokollen hvem som stemmer for/mot partimessig, ved voteringer i ulike saker. Dette tilbakestilles fra mars møtet i UMT, før endelig godkjenning ved neste møte. Ingerid Bjercke (H) ønsket en rutine for godkjenning av protokoll før publisering på nettsiden. Protokoll fra møtet i UMT i år godkjennes ikke. Det vil bli protokollert i fremtiden hvilket parti som stemmer for/mot i de saker der dette er gjeldende. Administrasjonen tilbakestiller dette for mars møtet, før endelig godkjenning av møtets protokoll. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til rutine for godkjenning av protokoll, før publisering av denne. Møteinnkalling side 2 av 9

3 PS 34/11 Spørsmål Øyvind Wevling (AP) stilte følgende spørsmål; 1) - VA Hvilke oppfølgingsrutiner har Hvaler kommune i forhold til private VA-utbyggere. Tenker spesielt på om alle som er tilkoplet faktisk har betalt tilkoplingsavgift til HK? Hvaler kommune har fram til nå ikke hatt særskilte rutiner på å følge opp ulovlige tilkoplinger. Der det oppdages blir det fulgt opp med fakturering m.v. Der det er søkt/behandlet/gitt tillatelse til påkopling følges det opp med krav om tilkoplingsavgift. I forbindelse med oppstart av en gjennomgang av vårt kartverk (Gemini VA) vil det også bli lagt inn rutiner for å sjekke om tilkoplinger er registrert, dersom en kommer over uregistrerte påkoplinger vil de bli fulgt opp med eventuelt krav om betaling av inntil 3 års forbruk. Hvorledes måles vannforbruk/tilknyttingsavgift på hytter hvor det kun er lagt frem vann til hyttevegg? Går dette etter areal på hytten eller vannmåler? Der det er gitt tillatelse til vann til hyttevegg skal det måles forbruk med vannmåler, det finnes muligens eldre tilkoplinger som har en annen form registrerting av forbruk, eksempelvis stipulering etter areal. Tilkoplingsavgift betales som for vann, full betaling. I dag gis det normalt ikke tillatelse for slik tilkopling. Forskriften gir anledning til å gi tillatelse til etablering av vannpost, da med minimum 3 abonnenter (min 3 gnr/bnr/fnr), samt vannmåler frostfritt montert. Det er ikke mange søkere på slike tiltak. Hovedårsaken til at det søkes om slike tiltak er at det på det aktuelle stedet ikke er mulig, eventuelt for kostbart, å få etablert lovlig avløp. Der det ikke etableres avløp er det heller ikke lovlig å få innlagt vann. Er det samsvar i forbruket mellom kjøpt vann fra FREVAR og innkommende avgifter? (Som eksempel kan det nevnes at et av våre medlemmer ringte HK og meldte fra om vannlekkasje på vannledning til en hytte på en holme i Gravningsund i forbindelse med påsetting av vann for sesongen). Det er et visst avvik, noe lekkasje, vann til spyling av ledningsnettet og brann. I tillegg kommer eventuelle ulovlige tilkoplinger. For 2010 er det rapportert at vi har fakturert (solgt) kubikk, vi har kjøpt fra Frevar kubikk, en differanse på 34 kubikk. Det betyr at vi kjøper ca. 7 % mer enn vi fakturer. Det er beregnet at ca. 2 % av dette er vann kommunen bruker (spyling, brann etc.) og ca. 5 % er da lekkasjer og eventuelle ulovlige tilkoplinger. Et tap på 5 % er i forhold til landsgjennomsnittet et lavt tall. Kommunen har en del saker på lekkasjer fra hytter. Abonnenten må da betale for vannet som brukes/lekker ut og som er målt. Siden avgiften for avløp er knyttet opp til vannforbruket kan det være urimelig at det på en hytte som normalt bruker 40 kubikk, plutselig får et forbruk på 400 kubikk. Kommunen kan etter søknad, hvor det sannsynliggjøres at lekkasjen ikke er gått i sluket, vurdere om abonnenten må betale avløpsavgift for lekkasjevannet. Se for øvrig forskriften. For øvrig kan nevnes at det i det siste er kjøpt inn en spesiell type vannmålere som kan settes på de enkelte grenene av det kommunale vannettet slik at det er lettere å lokalisere lekasjer/overforbruk. Foreligger det pr. dags dato ubehandlete søknader vedrørende tilkopling til private VA -anlegg? I så fall hvor mange, og hva utgjør dette i inntekter for HK Det kommer kontinuerlig inn søknader om tilknytning til det kommunale VA-nettet. Det kan nevnes at i budsjettet for 2011 er det lagt inn en innekt på VA-tilkoplinger tilsvarende kr som tilsvarer ca 100 tilkoplinger. Dette er en forventet utflating av antall tilkoblinger/år som til tider har vært en del høyere. Møteinnkalling side 3 av 9

4 2) - Veier. Hva er status ift feiing av kommunale veier? På grunn av budsjettsituasjonen for veivedlikehold (kommunale veier) er feiing av veiene ikke prioritert. Det forsøkes finne midler til feiing av fortau, gang og sykkelstier, samt skoleplasser og torg. Paul Henriksen (AP) stilte følgende spørsmål; 1) Hva gjør kommunen i forhold til låven mellom Åsebu/Rød, eventuelt om kommunen har noen lovgrunnlag for steder/objekter som dette? Administrasjonen vil ta med til neste møte de lovgrunnlag som kommunen innehar vedrørende ovennevnte tilfeller. 2) Statusrapport i forhold til Holmetungen? Kommunen har fått fremdrift i saken. Dette gjelder VA tilknytning, forbruk og godkjenninger. Ole Johan Pettersen (FrP) stilte følgende spørsmål; 1) Hvem er eier av vannpost i Papperhavna? Administrasjon sjekker ut dette til neste møte. 2) Hvordan følges rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanene, hevnisning til Kroken på Asmaløy og enorm støvproblematikk. Det er kutyme å la asfalteringen skje på et noe seinere tidspunkt, siden asfalten fort blir ødelagt når bygge/anleggsaktivitet fortsatt pågår i feltet. Det er allikevel et krav om at veien skal vedlikeholdes slik at ikke støvproblemet blir for stort. I dette ligger forutsatt krav til salting/luting/vanning. Administrasjonen kan igjen sjekke Kroken og progresjonen i utbygging/vei. PS 35/11 Meldinger og informasjon Det ble i forkant av møtet gitt en orientering til utvalget fra Kjeller Vindteknikk og Hvaler Vindkraft, vedrørende energi og vindmåling. Ottar Johansen (H) informerte om møte med initiativtakere for Stutehavna/Herføl og OF, vedrørende flytebrygge. Saken er fortsatt under forhandlinger, og den vil komme opp på møtet i UMT i juni. Referatsak 2/11 - Redegjørelse for beregning av gebyrøkning ifm vedtatt gebyrregulativ for selvkostfinaniserte tjenester i virksomhet Plan og miljø: Møteinnkalling side 4 av 9

5 Virksomhetsleder Anna Auganes orienterte utvalget om oppbygging av KS sitt selvkostprinsipp, beregning av gebyrgrunnlag, utvikling i lovverkene og Hvaler kommunes gebyrnivå sammenlignet med andre kommuner. Referatsak 3/11- Orientering om tildeling av kulturlandskaps- og byggeskikkpris: Det vil bli lagt frem sak fra administrasjonen vedrørende endringer av kriteringer angående tildeling av kulturlandskaps- og byggeskikkprisen. PS 36/11 Prosjektplan - Internkontroll og kvalitetsstyring Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for innføring av system for internkontroll og kvalitetsstyring i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. Det gjøres nødvendige avtaler med Fredrikstad kommune og Digital Kvalitet AS om kjøp og bruk av IT systemet RiskManager med virkning fra og med Hvaler kommune, enstemmig vedtatt Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for innføring av system for internkontroll og kvalitetsstyring i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. Det gjøres nødvendige avtaler med Fredrikstad kommune og Digital Kvalitet AS om kjøp og bruk av IT systemet RiskManager med virkning fra og med PS 37/11 Prosjektplan - Konkurranseeksponering Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for vurdering og eventuell innføring av konkurranseeksponering i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. De gjøres avtale med ekstern rådgiver for bistand til gjennomføring av et forprosjekt som skal gi svar på de spørsmål som er beskrevet i prosjektplanens kapittel Forprosjektets resultater og konklusjoner skal og oppsummeres i en rapport. Rapporten fremlegges, sammen med en revidert prosjektplan, som Møteinnkalling side 5 av 9

6 grunnlag for politisk beslutning i kommunestyret i desember 2011, om eventuell oppstart av hovedprosjekt. Hvaler kommune, vedtatt med 4 mot 3 stemmer. ( Wevling (AP), Henriksen (AP) og Utgård (SP)). Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for vurdering og eventuell innføring av konkurranseeksponering i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. De gjøres avtale med ekstern rådgiver for bistand til gjennomføring av et forprosjekt som skal gi svar på de spørsmål som er beskrevet i prosjektplanens kapittel Forprosjektets resultater og konklusjoner skal og oppsummeres i en rapport. Rapporten fremlegges, sammen med en revidert prosjektplan, som grunnlag for politisk beslutning i kommunestyret i desember 2011, om eventuell oppstart av hovedprosjekt. PS 38/11 Søknad om kjøring i utmark i forbindelse med reparasjon av VAanlegg. : Utvalget for miljø og teknikk avslår søknaden av 22. mars 2011 fra Vannmiljø AS om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for kjøring til/på Sauholmen, Søndre Sandøy i forbindelse med reparasjoner beskrevet i søknaden. Hvaler kommune, enstemmig vedtatt Utvalget for miljø og teknikk avslår søknaden av 22. mars 2011 fra Vannmiljø AS om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for kjøring til/på Sauholmen, Søndre Sandøy i forbindelse med reparasjoner beskrevet i søknaden. Møteinnkalling side 6 av 9

7 PS 39/11 Behandling av søknad om motorisert ferdel i utmark. I medhold av 6 i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag anbefales søknad fra Einar Tolleshaug innvilget med følgende betingelser: Kjøringen skal skje på eksisterende kjørespor. Det skal tas hensyn til trær og natur Det skal kjøres færrest mulig turer Kjøringen skal skje før 1.september 2011 Hvaler kommune, enstemmig vedtatt I medhold av 6 i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag anbefales søknad fra Einar Tolleshaug innvilget med følgende betingelser: Kjøringen skal skje på eksisterende kjørespor. Det skal tas hensyn til trær og natur Det skal kjøres færrest mulig turer Kjøringen skal skje før 1.september 2011 PS 40/11 Behandling av klage på dispensasjonsvedtak PA-19/11 som gjelder innvilget dispensasjon med vilkår for tilbygg til hytte beliggende i 100- metersbeltet på eiendommen gnr 12 bnr 48 på Kirkeøy Dispensasjonsvedtak PA-19/11 opprettholdes. Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 19 innvilges med dette dispensasjon fra plan- og bygningsloven 1-8 og planformål landbruks-, natur- og friluftsområde for tilbygg til hytte på eiendommen gnr. 12 bnr. 48 på Kirkeøy. De grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Hyttens totale BRA skal ikke overskride 80,03 etter tilbygging. Tiltaket skal utføres i tråd med kommuneplanens arealdel 3. Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse farger. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Sprengning, splitting eller skjæring av fjell tillates ikke. Møteinnkalling side 7 av 9

8 Rivingsmaterialene skal deponeres på godkjent avfallsmottak. Anneks og uthus skal være revet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest utstedes. Rivingen skal dokumenteres med før og etter foto. Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. Dispensasjonsvedtaket har en gyldighet på 3 år. Eventuell byggetillatelse/fradelingstillatelse må være omsøkt og innvilget innen denne fristen. Saken oversendes Fylkesmannen v/ område justis for endelig klagebehandling. Hvaler kommune, enstemmig vedtatt Dispensasjonsvedtak PA-19/11 opprettholdes. Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 19 innvilges med dette dispensasjon fra plan- og bygningsloven 1-8 og planformål landbruks-, natur- og friluftsområde for tilbygg til hytte på eiendommen gnr. 12 bnr. 48 på Kirkeøy. De grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Hyttens totale BRA skal ikke overskride 80,03 etter tilbygging. Tiltaket skal utføres i tråd med kommuneplanens arealdel 3. Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse farger. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Sprengning, splitting eller skjæring av fjell tillates ikke. Rivingsmaterialene skal deponeres på godkjent avfallsmottak. Anneks og uthus skal være revet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest utstedes. Rivingen skal dokumenteres med før og etter foto. Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. Dispensasjonsvedtaket har en gyldighet på 3 år. Eventuell byggetillatelse/fradelingstillatelse må være omsøkt og innvilget innen denne fristen. Saken oversendes Fylkesmannen v/ område justis for endelig klagebehandling. Møteinnkalling side 8 av 9

9 PS 41/11 Sluttbehandling av kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Kommunestyret vedtar følgende etter innstilling fra formannskapet: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, enstemmig vedtatt Kommunestyret vedtar følgende etter innstilling fra formannskapet: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Møteinnkalling side 9 av 9

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer