Formannskapet. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 43/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 44/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 45/09 Ny kapasitet i sykehjem - "straksløsninger" PS 46/09 Utleie av arealer for uteservering på kommunal brygge i Skjærhalden PS 47/09 Kjølholtveien 14 - tidligere kommunal helsestasjon (Unntatt offentlighet jfr. Ofl. 23) PS 48/09 Meldinger og informasjon RS 1/09 Månedsrapport skatteinngang for juli 2009 Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann

2 /09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 44/09 Interpellasjoner og spørsmål

3 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2006/767 - Nye sykehjemsplasser på sykehjemmet Dypedalåsen. H12 Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Administrasjonsutvalget /09 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Formannskapet /09 Kommunestyret Ny kapasitet i sykehjem - "straksløsninger" Saksopplysninger Kommunestyret gjorde i møte , sak 38/09, følgende vedtak i et punkt 3, Kommunestyret er svært tilfreds med tilbudet fra stiftelsen om økonomisk bidrag til etablering av straksløsninger. Det forutsettes at det foreligger skissetegninger og garantier for stiftelsens økonomiske bidrag til løsningene, og at disse ikke fører til øket kapitalutgifter for kommunen. Kommunestyret fatter endelig vedtak når endelig detaljer foreligger, helst i første møte etter sommerferien Rådmannen orienterte kommunestyret i samme møte om at det fra Stiftelsen Dypedalåsen allerede forelå tegninger på straksløsninger, bestående av 8 sykehjemsplasser og utbedring av skyllerom ved Dypedalåsen sykehjem. Seksjonssjefen og de ansatte mener at det som er foreslått gir en god løsning innenfor nåværende bygningsmasse. Stiftelsen Dypedalåsen vil betale ombyggingen i henhold til tegninger, slik at dette ikke påfører kommunen økte kapitalutgifter. Stiftelsen forutsetter at Hvaler kommune drifter sykehjemsplassene, og at kommunen betaler de offentlige gebyrene som byggesaken utløser etter plan og bygningsloven. Seksjonssjefen har beregnet at netto årlige merutgifter til drift av 8 nye sykehjemsplasser vil bli kr I tillegg kommer kostnader ved at hjemmesykepleien må flyttes over i de arealene hvor barnevernet i dag er, samtidig som barnevernet må flyttes ut av Dypedalåsen. Disse kostnadene er anslått til kr , og deretter kr årlig. Tapte leieinntekter for 4 omsorgsboliger tilsvarer årlig kr Eventuelle kostnader til utstyr som senger, gardiner og lignende er ikke beregnet, men stiftelsens leder har antydet at de også vil ta en del av disse utgiftene. Barnevernet har i dag et tilbud om leie av lokaler i 2.etg over blomsterbutikken i Ødegårdskilen. Eier av bygget ønsker å inngå en langsiktig leieavtale med kommunen. Barnevernleder vurderer lokaler og beliggenhet som meget gunstig for deres drift. I brev av skriver stiftelsens advokat at de er kjent med at ombyggingen ikke utløser tilskudd fra Husbanken. De bekrefter også at anbudsreglene for offentlig anskaffelser vil bli fulgt. Stiftelsen forutsetter at de selv er byggherre og tiltakshaver. Tiltakshaver har ansvar for å gjennomføre hele byggeprosessen, med byggesøknader, byggeledelse, samt innhenting av de godkjenninger som kreves for at arealene kan benyttes som sykehjem og arbeidsplass. Vedlegg Ingen vedlegg som kopieres og sendes med saken.

4 Vurdering Rådmannen konstaterer at alt nå er klart fra Stiftelsen sin side for å kunne bygge ny kapasitet ved Dypedalåsen sykehjem, bestående av 8 nye plasser i sykehjem, og nytt skyllerom. Dette innebærer at: Stiftelsen har funnet frem til løsninger som kommunens ansvarlige finner tilfredsstillende i forhold til den driften som de har ansvaret for. Stiftelsen dekker alle investeringsutgiftene, slik de følger av tegningene, unntatt offentlige gebyrer som utløses etter plan og bygningsloven. Stiftelsen vil vurdere å yte økonomisk tilskudd, også til innkjøp av nødvendig nytt inventar og utstyr. Stiftelsen forplikter seg til å følge regelverket for offentlige anskaffelser, slik regelverket bestemmer. Under tvil kan rådmannen også tilrå at det inngås avtale med Stiftelsen som innebærer at stiftelsen er byggherre og tiltakshaver. Tidligere erfaringer i samarbeid med Stiftelsen taler sterkt for at kommunen bør ha disse rollene. Disse tidligere erfaringene er det redegjort for i kommunestyrets sak 45/08 i møte , og kommunestyrets sak 38/09 i møte Når rådmannen konkluderer annerledes i denne saken om straksløsninger har dette sin hovedbegrunnelse i at Stiftelsen selv dekker det alt vesentlige av kostnadene. For å kunne få bygget de 8 nye sykehjemsplassene, med tilhørende skyllerom, gjenstår det fra kommunens side å finne økonomisk dekning for: Årlige økte driftsutgifter tilsvarende om lag kr (2009-kroner) Kostnader til flytting av avdeling barnevern og hjemmesykepleien, om lag kr Eventuelle andre investeringer som Stiftelsen ikke dekker, slik som utstyr, inventar og offentlige gebyrer. Rådmannen legger her til grunn at avdeling barnevern kan flyttes tilbake til Hvaler rådhus, selv om dette medfører noen praktiske ulemper som krever bygningsmessige tilpasninger. Barnevernet ønsker, som det fremgår av saksfremstillingen foran, å flytte sin virksomhet til leide lokaler i Ødegårdskilen. Rådmannen kan ikke anbefale at vi inngår langsiktige leieavtaler med private, når kommunes selv har ledig plass som kan brukes. I tillegg er det flere andre fordeler med en samlokalisering i rådhuset. Rådmannen ser innenfor eksisterende rammer og regnskaputvikling ingen muligheter for å styrke seksjonens ramme med de beløp som er nødvendig for å få bygget den straksløsingen som Stiftelsen har foreslått. Tvert imot viser regnskapsutviklingen at vi har store utfordringer med å opprettholde eksisterende aktivitetsnivå (målt i antall plasser), innenfor de økonomiske rammer som finnes. Denne saken dreier som i det alt vesentlige om kommunens økonomiske evne til øket aktivitet. Med bakgrunn i dette, samt bestemmelsene i 8 nr 3 i kommuneloven, legger rådmannen til grunn at det er formannskapet som avlegger innstilling til kommunestyret. Alle andre utvalg som behandler saken kan avgi uttalelse til den. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: Kommunestyret tar til etterretning at alt nå ligger til rette fra Stiftelsens side for å kunne bygge 8 nye sykehjemsplasser med tilhørende skyllerom ved Dypedalåsen sykehjem. På nåværende tidspunkt er det likevel dessverre ikke mulig i kommunens økonomi å finne dekning for de økte driftsutgiftene som kapasitetsøkningen vil kreve. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann

5 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/130 - Leie av kaiareal for uteservering Gunn Karin Karlsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /09 Kommunestyret Utleie av arealer for uteservering på kommunal brygge i Skjærhalden Sammendrag Kommunen har fått forespørsel om å selge en del av kommunal brygge ved torget på Skjærhalden utenfor Sjøbua AS. Administrasjonen vil foreslå at det inngås avtale om utleie på samme vilkår som Cardio AS har fått. Saksopplysninger Saken ble behandlet som formannskapssak 37/09 den og som kommunestyresak 50/09 samme dato. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunen ønsker ikke å selge området. Før utleie vurderes, må saken komme tilbake for bedre saksopplysning. Vedlegg Tegning av ny brygge Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 6 Vurdering Administrasjonen tar kommunestyrets vedtak om at det ikke er aktuelt å selge del av brygga ved torget til etterretning. Dersom det skal inngås avtale med Sjøbua AS blir det som utleie av et areal på ca 75 m². Hvaler kommune har forhandlet fram en leieavtale med Cardio AS om leie av bryggeareal på den nybygde brygga ved torget i Skjærhalden, til uteservering. Det er den samme brygga som Sjøbua AS ønsker å kjøpe. Cardio AS hadde også ønske om å kjøpe bryggearealet, men Hvaler kommune ønsket å inngå en leieavtale med dem. Avtalen mellom Cardio AS og Hvaler kommune omfatter flere elementer, men for leie av bryggearealet vil det være likt. Avtalen mellom Cardio og kommunen er ikke undertegnet, men det er enighet mellom partene om følgende punkter: a) Langsiktighet, men prisjustering hvert 5. år b) Konsumprisindeks legges til grunn ved prisjusteringer c) kr 400 pr år pr m² (de første 5 årene) d) Avtalen må gi rom for oppsigelse for begge parter Argumentet for å leie istedenfor å selge er hensynet til likebehandlingen av næringsdrivende ved torget og kommunens brygge.

6 Konklusjoner Rådmannen vil tilrå at arealet som ønskes kjøpt av Sjøbua AS, tilbys til utleie til vilkårene a d ovenfor i vurderingen. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i kommunelovens 6 avviser kommunestyret tilbudet fra Sjøbua AS om kjøp av del av kommunal brygge i Skjærhalden. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å tilby og inngå avtale med Sjøbua AS om leie området på ca 75 m² av kommunal brygge på Skjærhalden på følgende vilkår: a) Langsiktighet, men prisjustering hvert 5. år b) Konsumprisindeks legges til grunn ved prisjusteringer c) kr 400 pr år pr m² (de første 5 årene) d) Avtalen må gi rom for oppsigelse for begge parter Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann

7 Saksnr 2006/ Arkivkode 4/1/115 Saksbehandler Heidi Vildskog Ofl. 23 Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /09 Kjølholtveien 14 - tidligere kommunal helsestasjon Unntatt offentlighet jfr ofl 23

8 Dato PS 48/09 Meldinger og informasjon Månedsrapport skatteinngang for juli 2009 Saksnr: 2009/ Arkivkode: Månedsrapport om skatteinngangen til Hvaler i juli 2009 I juli 2009 er det inngått i kommuneskatt kr I juli 2008 gikk det inn i kommuneskatt Dvs. en økning på 24,62 %... kr I perioden januar - juli 2009 er det inngått i kommuneskatt...kr I perioden januar - juli 2008 gikk det inn i kommuneskatt Dvs. en økning på 15,25 %... kr Budsjetterte skatteinntekter 2009, kr , i forhold til budsjetterte skatteinntekter i 2008, kr , utgjør en økning på kr , dvs. 5,98 %. Budsjetterte skatteinntekter 2009, kr , i forhold til endelig innbetalt skatt i 2008, kr , utgjør en økning på kr , dvs. 7,87% Skatteinngang pr : 67,36 % av budsjettert beløp. Skatteinngang pr : 61,95 % av budsjettert beløp Skatteinngangen i juli viser en økning på 1,39 mill kroner mer enn budsjettert. Årsaken skyldes blant annet at FLT- tallet var høyt denne gangen. Det antas av NAV-inntekter ligger i FLT tallene, noe som gjør at FLT tallet har økt i forhold til i fjor. Hvaler kommune Prognose skatteinngang 2009 I hele tusen Måned Inng.prog. Inngått Avvik Akk.progn. Akk.regn. Akk. avvik % progn. % regnsk Januar ,12 9,39 Februar ,14 11,51 Mars ,01 28,15 April ,63 32,41 Mai ,83 52,90 Juni ,35 53,81 Juli ,23 67,36 August ,74 September ,60 Oktober ,10 November ,47 Desember ,00 Budsjettert skatteinngang 2009: kr Prognosen viser kommunens skatteinntekter hensyntatt 9% marginavsetning. Kurt Skarning økonomisjef

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer