utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ottar Johansen nestleder i H utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Følgende fra administrasjonen møtte: Grethe B Hansen Fungerende rådmann Lars H Larsen Seksjonssjef Protokollen godkjent: Anne May Sandvik Olsen Eivind N Borge Ole- Johan Pettersen utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 5

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 1/10 PS 2/10 PS 3/10 PS 4/10 PS 5/10 Sakstittel Godkjenning av protokoll fra forrige møte spørsmål 3.gangs politisk behandling: Tilrettelagte boliger i Hvaler. Støtte til Stiftelsen Korshavn Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Rådmann Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. To protokollunderskrivere ble valgt: Ole-Johan Pettersen (H) Anne May Sandvik Olsen (AP) PS 1/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen fra møte enstemmig godkjent Møteinnkalling side 2 av 5

3 PS 2/10 Spørsmål Representanten Anne May Sandvik Olsen varslet at hun ville oversende spørsmål vedr brannberedskap på Hvaler for besvarelse i neste møte. Ordføreren vil følge opp og besvare disse. PS 3/10 3.gangs politisk behandling: Tilrettelagte boliger i Hvaler. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i delegeringsreglementet punkt 2.3, 5. bombepunkt, jfr. kommuneloven 13, gjør formannskapet følgende hastevedtak : Formannskapet gir rådmannen myndighet til å etablere boliger for vanskeligstilte innenfor den økonomiske rammen som er gitt i økonomiplan 2010 til 2013 i følgende prioriterte rekkefølge: 1. Sandbakken kurs og konferansesenter 2. Østerhaug 3. Ødegårdåsen I dette ligger at rådmannen også gis myndighet til å legge inn bud på eiendommen Sandbakken kurs og konferansesenter, innenfor de økonomiske rammer som formannskapet fastsetter. Utvalget for kultur og personrettede tjenester, og kommunestyret, vil bli orientert i deres respektive første møter om formannskapets hastevedtak. Hvaler kommune, rådmann Møtet ble lukket før forslag fra representanten Sverre Johnsen ble fremmet jfr kommuneloven 31 punkt 3. Representanten Sverre Johnsen (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag: Formannskapet gir rådmannen myndighet til å erverve Sandbakken kurs og konferansesenter for inntil ( Unntatt offentlighet 23-5.ledd) kroner for å etablere boliger for vanskeligstilte. Ordføreren fremmet på vegne av FRP gjeldende vedtak fra kommunestyret : Det utarbeides skissetegninger og kostnadskalkyler for fem boliger for vanskeligstilte med fellesarealer og personalbase på områdene Rove, Østerhaug, og Ødegårdsåsen Vesterøy. Skisse og kostnadskalkyler legges frem for videre behandling i kommunestyret. Arbeidsgruppa skal gjennom samtaler med de potensielle naboene til de tilrettelagte boligene bidra til at de bostedsløse blir møtt med forståelse i sitt nye nabolag og derved føle seg velkommen. Forslaget fra FRP ble satt opp mot rådmannens forslag med tillegg fra Høyres representant Sverre Johnsen. Votering: Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra representanten Sverre Johnsen (H) ble vedtatt med fire stemmer( 2AP, 1 SV og 1H) mot tre stemmer( 2 FRP og 1 H) Med hjemmel i delegeringsreglementet punkt 2.3, 5. bombepunkt, jfr. kommuneloven 13, gjør formannskapet følgende hastevedtak : Møteinnkalling side 3 av 5

4 Formannskapet gir rådmannen myndighet til å etablere boliger for vanskeligstilte innenfor den økonomiske rammen som er gitt i økonomiplan 2010 til 2013 i følgende prioriterte rekkefølge: 1. Sandbakken kurs og konferansesenter 2. Østerhaug 3. Ødegårdåsen I dette ligger at rådmannen også gis myndighet til å legge inn bud på eiendommen Sandbakken kurs og konferansesenter, innenfor de økonomiske rammer som formannskapet fastsetter. Formannskapet gir rådmannen myndighet til å erverve Sandbakken kurs og konferansesenter for inntil ( unntatt offentlighet 23-5.ledd) millioner kroner for å etablere boliger for vanskeligstilte. Utvalget for kultur og personrettede tjenester, og kommunestyret, vil bli orientert i deres respektive første møter om formannskapets hastevedtak. PS 4/10 Støtte til Stiftelsen Korshavn Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at Hvaler kommune bidrar med et årlig beløp til drift for Stiftelsen Korshavn. For 2010 utgjør dette kr Summen for de påfølgende årene fremkommer av tabellen over. Rådmann foreslår at pengene hentes fra Formannskapets tilleggsbevilgning. Hvaler kommune, rådmann Rådmannen fremmet nytt forslag til vedtak: Rådmannen foreslår at Hvaler kommune som en av stifterne i Stiftelsen Korshavn innvilger et fast bidrag til drift. For 2010 bevilges kr 5000 dekket av formannskapets disposisjonskonto. Rådmannen bes om at videreføring av bidrag for kommende år innarbeides og fremmes i budsjettet for kommunestyret. Sverre Johnsen ( H) fremmet følgende forslag: Hvaler kommune bidrar med et beløp til drift for Stiftelsen Korshavn. For 2010 utgjør dette kr Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Formannskapet ber om at det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Stiftelsen Korshavn, som godkjennes av UKPT. Votering: Rådmannens nye forslag ble satt opp mot representanten Sverre Johnsens(H) forslag. Rådmannens forslag falt med 7 stemmer. Sverre Johnsens(H) forslag ble enstemmig vetatt. Hvaler kommune bidrar med et beløp til drift for Stiftelsen Korshavn. For 2010 utgjør dette kr Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Formannskapet ber om at det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Stiftelsen Korshavn, som godkjennes av UKPT. Møteinnkalling side 4 av 5

5 PS 5/10 Meldinger og informasjon Ordfører minnet om felles formannskapsmøte 13 januar med Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Informasjon oversendt medlemmene Møteinnkalling side 5 av 5