Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker PS 17/09 RS 7/09 Rundskriv H-03/09 kommunedelen av tiltakspakken 2008/765 RS 8/09 Innrapportering av valgdata - orientering om aktiviteter og fremdriftsplan Saker til behandling 2009/79 PS 18/09 Møbler til sykehjemmet - tilleggsbevilgning 2009/78 PS 19/09 Søknad om økonomisk støtte - Brøstadbotn idrettslag - volleyballgruppa PS 20/09 PS 21/09 PS 22/09 PS 23/09 Søknad om byggetilskudd - Tone Sørensen og Ivar Stokmo Søknad om byggetilskudd - Oluf Torsteinsen og Ann- Bente Kaspersen Søknad om startlån til bygging av bolig. Oluf Torsteinsen og Ann-Bente Kaspersen Søknad om startlån til utbedring av bolig - Thomas Rognli og Maria Sonja Thorarensen 2009/ / /364 X 2009/58 X 2009/89 Rolf Espenes ordfører

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2009/78 Saksbehandler: Hogne Eidissen Dato: Saksframlegg Møbler til sykehjemmet tilleggsbevilgning Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ Saksopplysninger Det er fra personalet ved Sørstua på sykehjemmet tatt initiativ til en kronerulling med hensikt å gå til innkjøp av nye møbler. Flere lag og foreninger er tilskrevet med anmodning om støtte, og i skriv til kommunen datert bevilger Brøstadbotn Sanitetsforening kr ,- til dette formålet. De oppfordrer Dyrøy kommune til å bidra med et like stort beløp. Administrasjonens vurdering Rådmannen synes initiativet er prisverdig, og ser helt klart behovet for en utskifting av møblementet. Etter initiativ fra ordfører legges saken fram for formannskapet med forslag om en bevilgning kr ,-, dette som Dyrøy kommunes andel vedr innkjøp av møblement. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune bevilger kr ,- til innkjøp av møbler ved sykehjemmet. Kostnaden dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2009/96 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Søknad om økonomisk støtte - Brøstadbotn idrettslag - volleyballgruppa Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Vedlegg 1 Søknad om økonomisk støtte / sponsing i forbindelse med deltagelse i NM Saksopplysninger Det vises til vedlagte søknad datert , der Brøstadbotn IL v/volleyballgruppa søker Dyrøy kommune om støtte/sponsing ifbm. NM-deltakelse. I år har 3 aldersbestemte lag fra Dyrøy kvalifisert seg til NM, noe som er et konkret resultat av det positive ungdomsarbeid Brøstadbotn Idrettslag representerer. Administrasjonens vurdering I Brøstadbotn IL er det ikke budsjettert for ekstraordinære kostnader i forbindelse med NMdeltakelse. Dette innebærer at det pt. gjennomføres et aktivt og intenst arbeid i klubben for å skaffe midler til NM-deltakelsene. Utgiftene er totalt budsjettert til om lag kr ,-. Som et positivt bidrag i dette arbeidet tilrår rådmannen at Dyrøy kommune støtter opp om NMdeltakelsen. Våren 2008 var det 4 lag fra Dyrøy som kvalifiserte seg til NM-sluttspill. Da støttet Dyrøy kommune BIL med kr ,-. I år er det 3 lag som er kvalifisert. Rådmannen tilrår derfor å støtte NM-deltakelsen med kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: Brøstadbotn IL v/volleyballgruppa innvilges kr ,- i forbindelse med NM-deltakelse for 3 aldersbestemte lag i Dyrøy. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes kommunalt utviklingsfond. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

14

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2007/364 Saksbehandler: Håkon Einar Haug Dato: Saksframlegg Søknad om byggetilskudd - Tone Sørensen og Ivar Stokmo Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 20/ Saksopplysninger Tone Sørensen og Ivar Stokmo søker i skriv av om byggetilskudd. I søknaden heter det: Undertegnede holder på med å bygge en ny bolig på gårdsnummer 21 bnr 11 i Dyrøy. Boligen er ikke tilkoblet kommunalt vann og kloakk. Vi vil med dette søke om byggetilskudd for fastboende som bygger bolig i Dyrøy kommune. Ifølge delegert vedtak fra teknisk sektor har søkerne fått tillatelse til bygging av fritidshus og ikke helårsbolig. Pr telefon opplyser Tone Sørensen at standarden på boligen er oppgradert til helårsbolig, og at det vil bli søkt om bruksendring til bolig. Kommunestyret behandlet i møte retningslinjer for tildeling av byggetilskudd. 1. Dyrøy kommunestyre viderefører ordningen for fastboende med tilskott kr ,- eller det kommunestyret til enhver tid fastsetter til dem som bygger nytt bolighus i Dyrøy- 2. Retningslinjer gitt av kommunestyret sak 80/97 står ved lag 3. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, innvilge inntil 50 % av gjeldende nybyggingstilskott. 4. I forbindelse med gjennoppbygging i Dyrøy kommune etter brann eller lignende kan kommunen gi et byggetilskott tilsvarende 1/3 av helt tilskott. 5. Formannskapet bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader om flyttetilskott for delvis dekning av flytteutgifter til familier som flytter til kommunen. 6. Reglene skal gjelde fra I formannskapssak 4/98 ble følgende vedtatt: Innvilget tilskott utbetales etter følgende regler: - Fullfinansiering bekreftes - 50% utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført. 50% ved ferdigstillelse av boligen. I kommunestyret ble byggetilskuddet økt til kr ,-

16 Administrasjonens vurdering Søknaden skal i utgangspunktet avslås da søker har bygd fritidshus og ikke bolighus, noe som er forutsetningen i kommunestyrets vedtak pkt 1. Ettersom søker har oppgradert boligen vil en likevel behandle søknaden positivt, men da under forutsetning av at de oppgraderinger som er gjort på boligen oppfyller kravene til at boligen kan gis bruksendring fra fritidshus til bolighus. Søkerne bør også innvilges de kommunale tilskuddene til vann og kloakk. Rådmannens forslag til vedtak: Under forutsetning av at fritidshuset til Tone Sørensen og Ivar Stokmo oppfyller kravene til bruksendring til bolighus og slik bruksendring gis, innvilges byggetilskudd på kr ,-. Beløpet utbetales i henhold til kommunens regler. I tillegg innvilges de kommunale tilskuddene til vann og kloakk. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2007/364 Saksbehandler: Håkon Einar Haug Dato: Saksframlegg Søknad om byggetilskudd - Oluf Torsteinsen og Ann-Bente Kaspersen Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Saksopplysninger Oluf Torsteinsen og Ann Bente Kaspersen søker om byggetilskudd i forbindelse med bygging av bolig på Espenes, gnr 46 bnr 21. Kommunestyret behandlet i møte retningslinjer for tildeling av byggetilskudd. 1. Dyrøy kommunestyre viderefører ordningen for fastboende med tilskott kr ,- eller det kommunestyret til enhver tid fastsetter til dem som bygger nytt bolighus i Dyrøy- 2. Retningslinjer gitt av kommunestyret sak 80/97 står ved lag 3. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, innvilge inntil 50 % av gjeldende nybyggingstilskott. 4. I forbindelse med gjennoppbygging i Dyrøy kommune etter brann eller lignende kan kommunen gi et byggetilskott tilsvarende 1/3 av helt tilskott. 5. Formannskapet bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader om flyttetilskott for delvis dekning av flytteutgifter til familier som flytter til kommunen. 6. Reglene skal gjelde fra I formannskapssak 4/98 ble følgende vedtatt: Innvilget tilskott utbetales etter følgende regler: - Fullfinansiering bekreftes - 50% utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført. - 50% ved ferdigstillelse av boligen. Kommunestyret vedtok å øke byggetilskuddet til kr ,-. Administrasjonens vurdering Oluf Torsteinsen og Ann-Bente Kaspersen planlegger å bygge ny bolig på gnr 46, bnr 21, og oppfyller derfor kravene til innvilgelse av kr i byggetilskudd i henhold til pkt 1 i kommunestyrets vedtak.

18 Rådmannens forslag til vedtak: Oluf Torsteinsen og Ann Bente Kaspersen innvilges kr ,- i byggetilskudd til bygging av bolig på gnr 46, bnr 21 i Dyrøy. Innvilget tilskott utbetales etter følgende regler: - Fullfinansiering bekreftes - 50% utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført. 50% ved ferdigstillelse av boligen. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann