Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling PS 102/10 Søknad om lån/tilskudd fra kommunens næringsfond - Stein Ivar Johnsen PS 103/10 Søknad om dekning av kostnader til lederutviklingsprogram 2011 X 2010/416 X 2009/390 PS 104/10 Moan auto og kjøleservice as - Gassanlegg X 2009/458 PS 105/10 Landbruk Nord BA. Søknad om støtte til rådgivning og veiledning for bønder i Dyrøy. 2007/1034 PS 106/10 Søknad tilskudd, mv 2009/98 PS 107/10 Søknad om byggetilskudd - Bodil Olsen 2007/364 PS 108/10 Søknad om tilskudd til kjøp av bolig - Kim Arne Torsteinsen 2007/364 Rolf Espenes ordfører

4

5 Saker til behandling

6 Saker til behandling

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2007/1034 Saksbehandler: Svein Jacob Jæger Dato: Saksframlegg Landbruk Nord BA. Søknad om støtte til rådgivning og veiledning for bønder i Dyrøy. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 105/ Vedlegg 1 Søknad om støtte til tjenester, rådgivning og veiledning for bønder i Dyrøy kommune Vedlegg 1 3 Vedlegg 2 Saksopplysninger Basert på vedlagte søknad søker Landbruk Nord BA om kr ,- i støtte for å drive rådgivning og veiledning for bønder i Dyrøy kommune for året Medlemsmassen utgjør 610 medlemmer hvorav 18 er fra Dyrøy. Landbruk Nord søker årlig om støtte og sist Dyrøy innvilget slik støtte var i 2008 med kr ,-. Administrasjon har sjekket litt om andre kommuner i regionen bidrar med støtte og kan bekrefte dette. Størrelsen på støtten er noe ulikt og vanligvis basert på antall medlemmer i den enkelte kommune. Administrasjonens vurdering Utfordringene for landbruket er store og sammensatte og kravet til økt kunnskap i form av rådgivning og veiledning er økende. Landbruk Nord BA har vokst og blitt en betydelig aktør i dette arbeidet og andre tjenester for landbruket i Troms. Med bakgrunn i kommunens tidligere tildelinger og antall medlemmer som benytter seg av de ulike tjenester til Landbruk Nord anbefales støtte for 2011 på kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune innvilger Landbruk Nord BA kr ,- i støtte for å drive rådgivning og veiledning for bønder i Dyrøy kommune for året Beløpet belastes kommunens budsjettpost 451- primærnæring, div.tilsk.-priv/bedr og utbetales til Landbruk Nords konto

8 Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

9 Dyrøy kommune Rådmannen Dyrøytunet l 9311 BRØSTADBOTN SØKNAD OM STØTTE TIL TJENESTER, RÅDGIVNING OG VEILEDNING FOR BØNDER I DYRØY KOMMUNE 2011 Landbruk Nord BA søker med dette om kr ,- i støtte for å drive rådgivning og veiledning for bønder i Dyrøy kommune for året Landbruk Nord BA har hovedkontoret på` Storsteinnes, avdelingskontor på Sjøvegan, Storslett, Tromsø og Bodø. De to sistnevnte avdelingskontorene ble opprettet i 2009 da vi overtok Fylkesmannsembetet for teknisk byggeplanlegging for Nordland og Troms. Denne tjenesten er ikke medlemsbasert, men gjelder for alle bønder i Nordland og Troms. - Rådgivning og veiledning foregår i hovedsak innen grovfor og plantedyrking. Det gjennomføres dyrkingsforsøk, registreringer, gjødslingsplanlegging og jordprøvetakingpa gårder i kommunen. Vi ser på lokal basert kunnskap som viktig for landbruket, og tilrettelegger dermed vår rådgivning og veiledning etter lokale forhold og utfordringer. Med utgangspunkt i lokal basert kunnskap utarbeides dyrkings- og gjødselplaner for den enkelte gårdbruker. Forbrukerne stiller stadig strengere krav til produksjon av mat. For å møte dette stilles det krav til at brukere av plantevernmidler skal være autoriserte, og at sprøyteutstyr er` sertifisert. Vi er engasjert i å gjennomføre kurs for gårdbrukere slik at de kan få denne autorisasjonen og vi utfører også sertifisering av åkersprøyter. Det har vært en betydelig satsing på å øke omfanget av potet- og grønnsaksproduksjonen i Troms de siste årene. Dette er viktige bidrag for å sikre Postboks Storsteinnes - telefon telefaks postølandbruknord. no - www. landbruknord.no

10 inntekten på den enkelte gård. For å holde på denne positive utviklingen er det viktig at vi fortsatt har en ekstra innsats på rådgivnings- og dyrkingsforsøk for å gi gårdbrukerne den kunnskap de har bruk fora Vi arrangerer markdager/markvandringer hos forskjellige bønder. Det har vært egne dager med ulike tema, fordelt rundtom i distriktene. Oppmøte og interesse blant gårdbrukerne' er god. Fra 2003 ble Miljøplan innført på alle gårdsbruk. Vi har rådgivning også innenfor dette som omhandler riktig bruk av gjødsel og plantevernmidler, registrering av kulturminner på gården, miljøtiltak som for eksempel klima- /feplanting og stell av beiteområder. Medlemmene betaler serviceavgift (tidl. grunnkontingent) på kr 600, I tillegg betaler medlemmene ut fra de tjenester/råd de ønsker ut fra drifta på gården. Landbruk Nord BA formidler og rekrutterer arbeidskraft/avløsere til bøndene. `I tillegg har vi ansvaret for å ivareta beredskapsavløsning i de tilfeller hvor bonden blir syk, denne beredskapen gjelder for alle bønder i kommunen uavhengig om de er medlem i Landbruk Nord eller ikke. Vi gir veiledning og råd i forhold til regelverk og rundskriv for velferdsordnngen`i landbruket som helhet. Vi har organisert klauvskjæring hvor vi har en fast ansatt som har hovedfokus på dette fagfeltet. Riktig klauvskj æring er svært viktig med tanke på helse til kyrne, har kyrne god klauvhelse produserer de mere melk. Støtten fra kommunen brukes til vårt arbeid med rådgivning, veiledning spesielt for bønder i deres kommune. For å kunne opprettholde aktiviteten på rådgivning og veiledning i Dyrøy kommune håper vi at kommunen kan fortsette med den svært verdifulle støtten som er gitt tidligere år. Vårt kontonummer:` bes brukt for overføring, dersom vi får innvilget denne søknaden. Vi imøteser positivt svar fra dere. Vedlegg: Infofolder Landbruk Nord Postboka ~reteinnes - telefon telefaks postølandbruknord. no -

11 , m W O M t0 '. a v < <* 3 I a rt < ø d 0 O t0 O 7 f3 D3CD O ;q C. r a to co -1 E ø, c. Ln 3 < O' CD c< -n Z < < m rr ' a Po Ø O m a 't a 01 < j t p å; 3 (o M O :i n pp -1 o acl tc < m CD e 9 y U2 3 \ v; 3 rv (D C3D CD Ø U2 m X 9 u, -V CD x 3 te) < Ø v rd

12 L O O > L Q 4-1 m (f) a ol 22 co L O C Q.C `R IL g,, Cl O C y m C L y O C Iy0 y_ Ifl y d L *; W >> m C al O C L c y a! > al n C O L C L C O, 2 C a) OM F R X -(n (n ip > a+ d L C a) ylj L O(O. C) Q1 C1 O 0) C + ca l c C a) al c a, ' E_ å fa.- A, C C >- L O_ '- N o a) Ln L a) (n C + - -p o i O C pl O E C a) L y fp C,C o a) ru N Y aj Y Q C E (n C,L ii a) 01 r C p1 O o "C C C pl a++ C 7 >Ql Å,,C o 0 a) >, a1 L 0 m ocnøc7y(d CD E H a) F-

13 D Ø ;u rnitn-4. ". " m o 4L o Ø J w w = V. V a O O N._, `.- N tn rn D < n (D m

14 L (o 4- L = O Ø L o > O N z -d =3 L C ro J JJ U O Oro i > = L 'L'i >. Ol.O pl O Q å-+ c M a J C31 O > ' a`ai > ẓ - rq L a) Q) -1-i L C -om rn N O C C Ø + å JJ.O C C 01 O O p1 C J..+ u O m L c c c ro tn > on 0 ch c n O Y N C 01 U1 C > C - Ø C ø C C L E O Gl o L cn w 01 > C [n O L C M O 01 J2 C OE C Y.a M woql.c ro -C3 a) L O y C_ C E_ L o.c YCJc-OO141 L O L R C. C *+ cn :, > t7 m O C Ul Cl + ; c C 0 C I G ro,c fc (1) C aci a) R L d1 ;, Ø e. EooELøm rconc rlo åi'am OmY a.oh

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2009/98 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Søknad tilskudd, mv Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 106/ Vedlegg 1 Søknad om støtte Saksopplysninger Vi viser til vedlagte brev fra Brøstadbotn IL med søknad vedrørende diverse forhold. 1. Utskifting av styringsskap strøm lysløype. Her er det forventninger om at kommunen fullfører et prosjekt som gjelder overvåkning og styring av lysløypebelysning, jfr beskrivelse i brevet fra idrettslaget. 2. Tilskudd til strøm og løypelegging Det søkes om at kommunen øker sitt tilskudd til strøm, forsikring og kjøring av spor i hele lysløypetraseen fra ungdomshuset på Espenes til fotballbanen på Brøstad. Det opplyses at nåværende beløp, kr pr år, har vært uendret siden ordningen kom for 20 år siden. Utgiften har vært ført over kulturbudsjettet, ansvar 276. I driftsbudsjettet for 2011 er det budsjettert kr til formålet, mens det søkes om kr Tilskudd til medfinansiering av løypeutstyr Idrettslaget har planlagt anskaffelse av to utstyrsett/sporleggere som planerer, komprimerer og legger spor. Det ene settet forutsettes brukt i ovennevnte løypetrase, mens det andre kan brukes til kjøring av turløyper på Dyrøya, lysløypa i Bjørkebakken og evt utlån for kjøring av andre turløyper i skisesongen. Total investering er beregnet til kr , finansiert bl a med gavemidler fra Sparebanken Nord-Norge, andre private, egenkapital, samt tilskudd fra kommunen på minimum kr som det står i søknaden. Vi har brakt i erfaring at søknaden om tilskudd fra Sparebankens gavefond vil bli innvilget, men med et noe lavere beløp enn omsøkte kr Administrasjonens vurdering Vedr. pkt. 1. Det kan opplyses at kommunen arbeider med å få gjennomført det tredje styringsskapet for å få fullført pilotprosjektet som er nevnt i søknaden.

16 Vedr. pkt. 2. Det kan anses rimelig å regulere et tilskudd som har stått flatt i 20 år. Rådmannen overlater til formannskapet å fastsette beløpet. Hvis tilskuddet settes over kr , må post 14710, ansvar 276 økes tilsvarende ved budsjettregulering. Vedr. pkt. 3. Rådmannen vurderer tiltaket som positivt og er enig i de vurderinger som anføres i søknadens siste avsnitt, men anmoder formannskapet om å fastsette beløpet. Det foreslås finansiering over formannskapets tilleggsbevilgningspost. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Søknad fra Brøstadbotn IL om økning av tilskudd til strøm, forsikring og kjøring av spor i hele lysløypetraseen fra ungdomshuset på Espenes til fotballbanen på Brøstad innvilges økt fra kr til kr med virkning fra Budsjettpost 14710, ansvar 276, økes ved budsjettregulering ved overføring fra reservert bevilgning, ansvar Søknad fra Brøstadbotn IL om tilskudd til anskaffelse av to utstyrsett/sporleggere i hht skissert plan, innvilges med kr. Utgiftene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

17 Y% DYRØY KOMMUNE Saksnr.:M Uok,nr.: o L6penr." ( lad Brøstadbotn IL v/ Skigruppa Stig Stokkland 0 3 DES 2010 S.beh,: d 0 Ref.: Kopi: 2%!e r`'( Ark kode P: Ark. kode S: Brøstadbotn, 30. nov 2011 Søknad Dyrøy kommune Med bakgrunn i vedlagte prosjektbeskrivelse for skigruppa i Brøstadbotn IL, som ligger til grunn for søknad til Sparebanken Nord-Norges Gavefond om utstyr til løypelegging, og søknad til Troms Fylke v/ kulturetaten om renovering av lysløypa, tillater vi oss å søke om kommunal medfinansiering på flere av de planlagte områdene. Arbeidet som nå er i gang med oppgradering av lysløypa og tilrettelegging for skiaktivitet i Dyrøy er etter vår oppfatning et viktig folkehelsetiltak og samtidig et aktivum i arbeidet med rekruttering av nye innbyggere til Dyrøy. Med dette som utgangspunkt har vi satt opp følgende tre områder der vi søker om kommunal medvirkning: 1) Utskifting av styringsskap ved Lamo-elva jfr tilbud fra ENFO Norge kr eks mva. ENFO Norge i samarbeid med Dyrøy kommune har igangsatt et prosjekt der to av de tre `styringsskapene i lysløypa Espenes - Brøstadbotn er skiftet ut med løsning for overvåkning og styring av lysløypebelysning. Det tredje skapet som står ved Lamo-elva og dekker den største delen av løypa, nærmere 2 km av 5,5 km totalt ble dessverre ikke skiftet ut, etter det vi forstår fordi man trodde det kun var to skap i løypa. Formålet med dette prosjektet er å kunne overvåke, styre og planlegge belysningen mer brukervennlig og energieffektivt. Dette er et ledd i Laben Dyrøy, og er ment å være en referanse for mulig kommersialisering på sikt med positive ringvirkninger lokalt. Dersom vi skal ta i bruk styringssystemet og dermed være en pilotbruker i prosjektet, så er det et imidlertid avgjørende å kunne styre lysene i hele løypa under ett. Derfor søker vi med dette om at kommunen tar denne investeringen på kr mva, alternativt at kommunen sammen med ENFO m.fl finner en løsning pa dette.

18 2) Tilskudd til strøm og løypelegging. Det eksisterer en ordning der kommunen dekker et fast beløp på kr pr år til strøm og forsikring/ bensin til scooter, som utbetales i to årlige rater på kr ,- Ordningen har eksistert i 20 år, og beløpet har ikke vært justert siden da. Vi har et mål om å tilrettelegge for økt aktivitet, ved å tenne løypa tidligere på sesongen og kjøre hele traseen fra ungdomshuset på Espenes til fotballbanen på Brøstad. Med utgangspunkt i dette søker vi herved om at tilskuddet økes til kr pr år. 3. Tilskudd til medfinansiering av løypeutstyr Se vedlagte prosjektbeskrivelse. Vi planlegger anskaffelse av to stk «Ginzogroomere» m/ sporleggere som planerer og komprimerer og legger spor. Dette er et rimelig og bra alternativ til dyre løypemaskiner som er kostbare i både anskaffelse og drift. Total investering er beregnet til kr Av dette har vi søkt Sparebanken Nord-Norges gavefond om kr Trekløverhuset har vedtatt å gå inn med kr , og tilsvarende stilles i egenkapital. Vi søker på to sett med utgangspunkt i at det ene settet kan brukes til kjøring av turløyper på Dyrøya, lysløypa i Bjørkebakken og evt utlån for kjøring av andre turløyper i skisesongen. Vi søker herved om at kommunen kan bidra med minimum kr til anskaffelsen. Vi håper vårsøknad kan imøtekommes, og sees som tilrettelegging for barn/ungdom, som et viktig folkehelsetiltak og ikke minst som et viktig tiltak i arbeidet med rekruttering av nye innbyggere og økt trivsel for oss som bor i Dyrøy. Prosjektet innebærer stor dugnadsinnsats, og det betyr mye for både' motivasjon og økonomi at kommunen bidrar til finansieringen. Vi håper videre på snarlig behandling sånn at våre planer kan realiseres inneværende snøsesong, Med vennlig hilsen Brøstadbotn il v/ skigruppa Stig Ptokkland på vegne av Hugo Wangberg, Pål Skog, Halfdan Sæterskar, Helge Reinholdtsen, Håvar Tobiassen

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2007/364 Saksbehandler: Håkon Einar Haug Dato: Saksframlegg Søknad om byggetilskudd - Bodil Olsen Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 95/ Formannskapet 107/ Saksopplysninger Bodil Olsen søker om byggetilskudd i forbindelse med restaurering av bolig. I søknaden heter det: Jeg har etablert meg i kommunen, og søker om byggetilskudd til renovering av huset jeg har kjøpt på Furstrand. Jeg har kjøpt inn vinduer og materialer til etterisolering og kledning som trengs å skiftes i hele huset. Huset trenger også helrenovering innvendig for å få det opp mot dagens standard. Søker har lagt ved kvitteringer for de innkjøp hun har gjort, på til sammen kr ,-. I retningslinjene for byggetilskudd heter det: 1. Dyrøy kommunestyre viderefører ordningen med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i Dyrøy. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av kommunestyret. 2. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, innvilge inntil 50 % av gjeldende byggetilskudd. 3. For nybygget fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig kan det innvilges inntil 50 % byggetilskudd. For eldre fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig og som for øvrig oppfyller kravene i pkt 2, kan det innvilges inntil 50 % byggetilskudd. 4. I forbindelse med gjenoppbygging i Dyrøy kommune etter brann eller lignende kan kommunen gi et byggetilskudd tilsvarende 1/3 av helt tilskudd. 5. Innvilget tilskudd utbetales etter følgende regler: a. Fullfinansiering må bekreftes b. 50 % utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført. c. 50 % ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/ blitt registrert i folkeregistret i Dyrøy kommune. d. Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til fritidsboliger før 10 år etter at tilskudd er innvilget. 6. Resterende tomter i Bjørkebakk, Skaubu og Kastnes boligfeltog kommunal eiendom på Dyrøya som er egnet til boligformål, stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte.

20 7. For boliger utenom kommunale boligfelt som ikke har mulighet til å knytte seg til kommunalt vann og kloakkanlegg (inkl. privat anlegg der kommunen dekker driftsunderskudd) gis et tilskudd på kr 6.000,- for vann og kr 6000,- for kloakk. Maksimalt tilskudd kr ,-. 8. Rådmannen bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader for delvis dekning av flytteutgifter til familier som flytter til kommunen hvor byggetilskuddet ikke kommer til anvendelse. 9. Reglene skal gjelde fra Administrasjonens vurdering I dette tilfellet måtte søknaden falle inn under pkt 2 i retningslinjene: Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, innvilge inntil 50 % av gjeldende byggetilskudd for å kunne innvilges. De arbeidene som beskrives i søknaden må så langt regnes som vedlikehold, og faller dermed utenfor ordningen med byggetilskudd. Søknaden beskriver likevel en del planlagte vedlikehold/restaureringsoppgaver som vil kunne komme opp i betydelige summer slik at søker på sikt, dersom arbeidene foregår sammenhengende, vil kunne gi rett til byggetilskudd. Saksprotokoll i Formannskapet Det foreslås å utsette realitetsbehandling av saken til neste formannskapsmøte. Enst. Vedtak i Formannskapet Saken utsettes. Rådmannens forslag til vedtak: Søknaden fra Bodil Olsen om byggetilskudd avslås da den ikke faller inn under de kommunale retningslinjene for slikt tilskudd. Formannskapet ser likevel at dersom de planlagte restaureringsoppgaver gjennomføres sammenhengende, vil de kunne bli så omfattende at de kan komme inn under ordningen og søker vil dermed kunne søke på nytt i ettertid. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2007/364 Saksbehandler: Håkon Einar Haug Dato: Saksframlegg Søknad om tilskudd til kjøp av bolig - Kim Arne Torsteinsen Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/ Formannskapet 108/ Saksopplysninger Kim Arne Torsteinsen søker om tilskudd til kjøp av bolig i Dyrøy. I søknaden skriver han: Jeg har jobbet mesteparten av mitt halvt voksne liv med asfaltlegging og nå i Mesta Drift. Har inntil nylig vært ubestemt på hvor jeg skulle slå rot. Mht at det meste av møtesteder for min jobb er på innlandet, har jeg allikevel bestemt meg for å bo i Dyrøy kommune, og heller pendle. Fra 1.oktober kjøper jeg meg et hus i Stormyrveien 7 i Brøstadbotn. I denne forbindelse søker jeg Dyrøy kommune om tilskudd til å kjøpe meg egen bolig. Håper på positivt svar. Visst kjøpesummen er av interesse må jeg betale kr ,-. I kommunens retningslinjer for byggetilskudd vedtatt av kommunestyret , heter det: 1. Dyrøy kommunestyre viderefører ordningen med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i Dyrøy. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av kommunestyret. 2. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, innvilge inntil 50 % av gjeldende byggetilskudd. 3. For nybygget fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig kan det innvilges inntil 50 % byggetilskudd. For eldre fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig og som for øvrig oppfyller kravene i pkt 2, kan det innvilges inntil 50 % byggetilskudd. 4. I forbindelse med gjenoppbygging i Dyrøy kommune etter brann eller lignende kan kommunen gi et byggetilskudd tilsvarende 1/3 av helt tilskudd. 5. Innvilget tilskudd utbetales etter følgende regler: a. Fullfinansiering må bekreftes b. 50 % utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført. c. 50 % ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/ blitt registrert i folkeregistret i Dyrøy kommune. d. Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til fritidsboliger før 10 år etter at tilskudd er innvilget. 6. Resterende tomter i Bjørkebakk, Skaubu og Kastnes boligfeltog kommunal eiendom på Dyrøya som er egnet til boligformål, stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte.

22 7. For boliger utenom kommunale boligfelt som ikke har mulighet til å knytte seg til kommunalt vann og kloakkanlegg (inkl. privat anlegg der kommunen dekker driftsunderskudd) gis et tilskudd på kr 6.000,- for vann og kr 6000,- for kloakk. Maksimalt tilskudd kr ,-. 8. Rådmannen bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader for delvis dekning av flytteutgifter til familier som flytter til kommunen hvor byggetilskuddet ikke kommer til anvendelse. 9. Reglene skal gjelde fra Formannskapet vedtok i møte etter særskilt vurdering å innvilge et tilskudd på kr ,- til et par som kjøpte bolig i Dyrøy. Administrasjonens vurdering Som det framgår av reglene for byggetilskudd, har ikke Dyrøy kommune tilskuddsmidler til kjøp av bolig. Ut fra dette kan ikke rådmannen tilrå at søknaden innvilges. Formannskapet har likevel mulighet til å innvilge tilskudd etter særskilt vurdering slik det ble gjort Rådmannen tar ikke stilling til om dette bør gjøres i denne saken. Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Ut fra de retningslinjene som kommunestyret har vedtatt, har ikke Dyrøy kommune tilskuddsmidler til kjøp av bolig, og søknaden kan derfor ikke innvilges. Rådmannens forslag til vedtak: Ut fra de retningslinjene som kommunestyret har vedtatt, har ikke Dyrøy kommune tilskuddsmidler til kjøp av bolig, og søknaden kan derfor ikke innvilges. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 17.08.2005 kl. 10.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer