Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Ronny Nordahl AP Leif Hermod Jenssen Ellen Mikalsen Hals SP Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. Fra administrasjonen møtte: Navn Ørjan Higraff Kjell J. Lillegård Viktor K. Olsen sak 73 og 78 Ragnvald Tollefsen sak 74 Geir Fjellberg sak Stilling rådmann fagleder IKT og servicetorg enhetsleder økonomi fagleder landbruk enhetsleder teknisk Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Randi Lillegård ordfører Ørjan Higraff rådmann

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 62/14 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 81/14 Invitasjon til å delta i reformprosessen 2013/403 RS 82/14 Orientering næringssaker RS 83/14 Kommunereformen 2013/403 RS 84/14 Svar- Energipriser og forbruk. 2014/387 RS 85/14 Høringsuttalelse - handlingsplan for fylkesveg i Troms RS 86/14 Referat fra eiermøte i Bredbåndsfylket Troms AS, 19 juni CRM: / /501 RS 87/14 Invitasjon til møte om kommunereformen 2013/403 PS 63/14 Saker til behandling Søknad om startlån til kjøp av bolig - Astrid Synnøve Gamst X 2014/319 PS 64/14 Søknad om startlån til kjøp av bolig - Mona Bolle X 2014/391 PS 65/14 Søknad om startlån - Ole Dam X 2014/381 PS 66/14 Diverse tilskudd - formannskapets post 2012/66 PS 67/14 Kommunereformen - Anmodning om behandling av KS medvirkning 2013/403 PS 68/14 Lofoten, Vesterålen og Senja - petroleumsvirksomhet 2014/429 PS 69/14 PS 70/14 Lik og likskap - Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Nytt saksframlegg Renovering kommunal bygningsmasse - Taktekke Dyrøy Omsorgssener 2014/ /128 PS 71/14 Folkevalgtopplæringen videre arbeid 2011/104 PS 72/14 Forslag til samfunnsplan for Dyrøy kommune 2013/608 PS 73/14 Representanter til styret i Astafjord Vekst AS 2014/374 PS 74/14 Økonomirapport II /261 PS 75/14 Kystsoneplanen - orientering 2013/66 PS 76/14 PS 77/14 PS 78/14 Søknad om tilskudd til fellesprofil "Messevegg Midt- Troms" Salg av Ringveien 18 og Ringveien 5 etter utlysning august 2014 Søknad om kommunalt bidrag til vedlikehold av privat vei 2014/ / /394 PS 79/14 Reduksjon av vannavgift for abonnenter tilsluttet Dyrøya 2012/473

3 Randi Lillegård ordfører vannverk

4

5 Saker til behandling PS 62/14 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. RS 81/14 Invitasjon til å delta i reformprosessen RS 82/14 Orientering næringssaker RS 83/14 Kommunereformen RS 84/14 Svar- Energipriser og forbruk. RS 85/14 Høringsuttalelse - handlingsplan for fylkesveg i Troms RS 86/14 Referat fra eiermøte i Bredbåndsfylket Troms AS, 19 juni CRM: RS 87/14 Invitasjon til møte om kommunereformen

6 Saker til behandling PS 63/14 Søknad om startlån til kjøp av bolig - Astrid Synnøve Gamst PS 64/14 Søknad om startlån til kjøp av bolig - Mona Bolle PS 65/14 Søknad om startlån - Ole Dam PS 66/14 Diverse tilskudd - formannskapets post Omforent forslag lagt fram i møtet: Søknad fra Astafjord produsentlag støttes med inntil kr ,-. Søknad fra Astafjord produsentlag støttes med inntil kr ,-. PS 67/14 Kommunereformen - Anmodning om behandling av KS medvirkning Dyrøy kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Dyrøy kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. PS 68/14 Lofoten, Vesterålen og Senja - petroleumsvirksomhet

7 Formannskapet ønsker ikke i denne omgang å ta stilling til spørsmålet. Administrasjonen bes eventuelt å besvare forespørselen fra Bellona i den grad det anses som nødvendig, da det ikke foreligger tidligere vedtak. Forslag til vedtak: «Administrasjonen følger opp forespørselen.» Administrasjonen følger opp forespørselen. PS 69/14 Lik og likskap - Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav 1. Dyrøy kommune gir sin tilslutning til de 6 prinsippene for gravferdslovgivningen som følger av NOU 2014:2. 2. Det forutsettes at kommunene får kompensert reelle merkostnader og inntektsbortfall ved endring i gravplassforvaltningens oppgaver og hjemler for brukerbetaling. Det må tas høyde for avstand til nærmeste krematorium og transportkostnadene som påløper kommunene knyttet til båretransport til og fra krematoriet. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 1. Dyrøy kommune gir sin tilslutning til de 6 prinsippene for gravferdslovgivningen som følger av NOU 2014:2. 2. Det forutsettes at kommunene får kompensert reelle merkostnader og inntektsbortfall ved endring i gravplassforvaltningens oppgaver og hjemler for brukerbetaling. Det må tas høyde for avstand til nærmeste krematorium og transportkostnadene som påløper kommunene knyttet til båretransport til og fra krematoriet. PS 70/14 Folkevalgtopplæringen videre arbeid Saken legges fram for formannskapet til diskusjon og utvelgelse av strategiske punkter for å jobbe videre med.

8 Omforent forslag lagt fram i møtet: Saken legges fram for kommunestyret til diskusjon og utvelgelse av strategiske punkter for å jobbe videre med. Saken legges fram for kommunestyret til diskusjon og utvelgelse av strategiske punkter for å jobbe videre med. PS 71/14 Forslag til samfunnsplan for Dyrøy kommune Planforslaget fremlegges uten rådmannens forslag til vedtak. Omforent forslag lagt fram i møtet: Saken tas opp til realitetsbehandling i neste formannskapsmøte. Saken tas opp til realitetsbehandling i neste formannskapsmøte. PS 72/14 Representanter til styret i Astafjord Vekst AS 1. Til styret i Astafjord Vekst AS oppnevnes fra Dyrøy kommune: Styrerepresentant: Vararepresentant: 2. Vararepresentant er personlig vara til styrerepresentant. Forslag lagt fram i møtet: Styrerepresentant: Knut Arne Johansen Vararepresentant: Leif Hermod Jenssen

9 1. Til styret i Astafjord Vekst AS oppnevnes fra Dyrøy kommune: Styrerepresentant: Knut Arne Johansen Vararepresentant: Leif Hermod Jenssen 2. Vararepresentant er personlig vara til styrerepresentant. PS 73/14 Økonomirapport II Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2014 vedtas, jf. vedlagt regneark vedlegg Framlagte forslag til regulering av investeringsbudsjett for 2014 vedtas, jf. vedlagt regneark vedlegg 2. PS 74/14 Kystsoneplanen - orientering Tas til orientering Utvalgsleders innstilling: Omforent forslag til vedtak: 1. Det innkalles til møte i kommunal arbeidsgruppe vedrørende Kystsoneplanen Midt- Troms. 2. Gruppa koordinerer det videre anbudet fram mot høring nov Det innkalles til møte i kommunal arbeidsgruppe vedrørende Kystsoneplanen Midt- Troms. 2. Gruppa koordinerer det videre anbudet fram mot høring nov

10 PS 75/14 Søknad om tilskudd til fellesprofil "Messevegg Midt-Troms" «Midt-Troms Regionråd innvilges tilskudd, stort kr ,- for innkjøp av fellesprofil «Messevegg Midt-Troms». Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, å belastes regional andel av næringsfondet. Det forutsettes tilslutning fra omsøkte kommuner.» Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. «Midt-Troms Regionråd innvilges tilskudd, stort kr ,- for innkjøp av fellesprofil «Messevegg Midt-Troms». Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, å belastes regional andel av næringsfondet. Det forutsettes tilslutning fra omsøkte kommuner.» PS 76/14 Salg av Ringveien 18 og Ringveien 5 etter utlysning august 2014 Rådmannen tilrår at: Ringveien 18 selges for tilbudt sum kr ,- Ringveien 5 selges for tilbudt sum kr ,- Ordførers/Utvalgsleders innstilling: Forslag lagt fram i møtet av Knut Arne Johansen, FLD: Det vises til innkomne bud på kommunale boliger utlyst for salg. 1. Ringveien 5 selges for kr i hht bud. 2. Ringveien 18 selges ikke i hht bud på kr da det er for stort avvik i forhold til takst.

11 3. Vedtak om salg av boliger var en del av boligpolitisk plan med flere elementer, og salg av eksisterende boliger knyttet til bygging av nye boligenheter. Videre salg av kommunale boliger stilles i bero til spørsmålet om nye boligenheter er avklart. Forslaget ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak. Forslaget falt mot 1 stemme. Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme. Ringveien 18 selges for tilbudt sum kr ,- Ringveien 5 selges for tilbudt sum kr ,- PS 77/14 Søknad om kommunalt bidrag til vedlikehold av privat vei Søknad om tilskudd til utbedring av privat vei avslås. Ordførers Omforent forslag lagt fram i møtet: Det bevilges kr ,- som et engangsbidrag til vedlikehold av privat vei til Fossmoen. Følgende forutsetning settes: - Utbedringene gjøres i samarbeid med Dyrøy kommune. - Allmennheten skal kunne benytte veien. Beløpet utbetales når arbeidet og dokumentasjon foreligger. Det bevilges kr ,- som et engangsbidrag til vedlikehold av privat vei til Fossmoen. Følgende forutsetning settes: - Utbedringene gjøres i samarbeid med Dyrøy kommune. - Allmennheten skal kunne benytte veien. Beløpet utbetales når arbeidet og dokumentasjon foreligger. PS 78/14 Reduksjon av vannavgift for abonnenter tilsluttet Dyrøya vannverk Saken legges fram uten innstilling Ordførers Omforent forslag lagt fram i møtet.

12 Formannskapet ønsker å gi en viss reduksjon i vannavgiften for abonnenter som påføres kokepåbud. Saken forberedes og behandles på neste formannskapsmøte. Inndekningen må avklares. Formannskapet ønsker å gi en viss reduksjon i vannavgiften for abonnenter som påføres kokepåbud. Saken forberedes og behandles på neste formannskapsmøte. Inndekningen må avklares.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer