Dyrøy kommune Den lærende kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune Den lærende kommune"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Per Gunnar Cruickshank, Lisbeth Hind Tobiassen. Følgende medlemmer møtte ikke: Asbjørg Johnsbøen Følgende varamedlemmer møtte: Ellen Mari Sæbbe Følgende fra administrasjonen møtte: Hogne Eidissen, Knut Arne Johansen, Håkon Einar Haug Behandlede saker: Saksnr. Innhold PS 030/06 Referatsaker PS 031/06 Midt-Troms Friluftsområde - etablering PS 032/06 Skoghogst på Seljebakken - Kompensasjon PS 033/06 Riving og rydding - "Gamle kafeen" PS 034/06 Retningslinjer for tildeling av byggetilskudd PS 035/06 Regnskapsrapport PS 036/06 Søknad om startlån (Unntatt off.het 5/ 13) PS 037/06 Søknad om startlån (Unntatt off.het 5/ 13) PS 038/06 Søknad om startlån (Unntatt off.het 5/ 13) PS 039/06 Søknad om støtte - BIL volleyballgruppe PS 040/06 Drift av kirkegårdene - samarbeidsavtale med Dyrøy menighet. PS 041/06 Godkjenning av protokoll - brann (Unntatt off.het 6.2a) Underskrifter: Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann Sakliste og innkalling godtatt.

2 PS 030/06 Referatsaker RS 016/06 Informasjon om forandringer i skoleskyss til Øvre Espenes - Skriv fra rektor til foresatte m/elever på Øvre Espenes RS 017/06 RS 018/06 RS 019/06 RS 020/06 RS 021/06 RS 022/06 RS 023/06 RS 024/06 RS 025/06 RS 026/06 RS 027/06 RS 028/06 Skolebuss Øvre Espenes - Skriv fra AS Tirb Vedr. skoleskyss Øvre Espenes - Skriv fra Leif Hermod Jenssen Svar ang. skolebuss Øvre Espenes - Skriv til AS Tirb Norske lærere til demonstrasjonsstreik - Skriv fra Utdanningsforbundets medlemmer på Elvetun skole Invitasjon til høyring om Fylkestingmelding 1/ Det kunnskapsrike nord - Skriv fra Fylkestingets administrasjon Situasjonen på arbeidsmarkedet i Indre Sør-Troms kommunene ved utgangen av februar Skriv fra Aetat Sjøvegan DSBs kommuneundersøkelse om samfunnssikkerhet og beredskap 2005 Aksjonsprogrammet for Midt-Troms - Melding om vedtak i Berg kommunestyre Aksjonsprogrammet for Midt-Troms - Melding om vedtak i Bardu formannskap Filmcamp i Målselv - Melding om vedtak i Sørreisa kommunestyre Invitasjon til å foreslå folkevalgte som kandidater til styret for universitetssykehuset Nord-Norge HF - Skriv fra Lyngen Hovedutskrift fra møte 7/ Dyrøy menighetsråd RS 029/06 Innkalling til menighetsrådsmøte 21/3-06 RS 030/06 RS 031/06 Referatsakene tatt til orientering. Hovedutskrift fra møte 21/ Dyrøy menighetsråd Vedr. skoleskyss Øvre Espenes - Skriv fra Leif-Hermod Jenssen Til referatsak 16/06, 17/06,18/06 19/06 og 31/06 ble det fattet følgende vedtak enstemmig: Dyrøy kommune aksepterer ikke TIRB s avgjørelse om avkortet skoleskyss til Øvre Espenes, og ber om et møte for å gjennomgå saken.

3 PS 031/06 Midt-Troms Friluftsråd - etablering Dyrøy formannskap vedtar å innlemme Dyrøy kommune i Midt-Troms Friluftsråd. Dyrøy kommunes representant i styret blir Jørgen Bjørkli. Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å finne budsjettdekning for tilskuddet på kr 5 000,- Ordførerens innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. med følgende tillegg etter forslag fra Lisbeth Hind Tobiassen: Som vara oppnevnes Randi Vaeng. Dyrøy formannskap vedtar å innlemme Dyrøy kommune i Midt-Troms Friluftsråd. Dyrøy kommunes representant i styret blir Jørgen Bjørkli. Som vara oppnevnes Randi Vaeng Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å finne budsjettdekning for tilskuddet på kr 5 000,- PS 032/06 Skoghogst på Seljebakken - Kompensasjon Dyrøy formannskap bevilger nødvendige midler til innkjøp av 5 kbm ferdig opphogd bjørkeved til hver av gårdene Seljebakk og Myrseth som en engangsytelse i forbindelse med den skogen som er hugd på industriområdet på Espenesbogen. Kommunen forutsetter at pkt 3 i kjøpekontrakt av dermed er oppfylt en gang for alle, og at grunneierne aksepterer denne løsningen. Beløpet dekkes over konto Tilleggs- og nye bevilgninger. Rådmannen regulerer budsjettet i henhold til vedtaket. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak.

4 Dyrøy formannskap bevilger nødvendige midler til innkjøp av 5 kbm ferdig opphogd bjørkeved til hver av gårdene Seljebakk og Myrseth som en engangsytelse i forbindelse med den skogen som er hugd på industriområdet på Espenesbogen. Kommunen forutsetter at pkt 3 i kjøpekontrakt av dermed er oppfylt en gang for alle, og at grunneierne aksepterer denne løsningen. Beløpet dekkes over konto Tilleggs- og nye bevilgninger. Rådmannen regulerer budsjettet i henhold til vedtaket. PS 033/06 Riving og rydding - "Gamle kafeen" Det vises til avtale av 25.juni 2003, vedtatt i formannskapet sak 44/ Det konstateres at Jarl Hansen ikke har oppfylt eiendomstransaksjonen/makebyttet i henhold til pkt 2 i avtalen av 25.juni Kravet om utbetaling av kr for riving av kafeen avvises. 2. Dyrøy kommune finner likevel å kunne tilby Jarl Hansen kr ,- som kompensasjon i forbindelse med rivingsarbeidet. 3. Beløpet belastes Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Forslag fra ordfører til tillegg til pkt 2: jfr tilbud i vedtatt i formannskapet med tillegg 1. Det konstateres at Jarl Hansen ikke har oppfylt eiendomstransaksjonen/makebyttet i henhold til pkt 2 i avtalen av 25.juni Kravet om utbetaling av kr for riving av kafeen avvises. 2. Dyrøy kommune finner likevel å kunne tilby Jarl Hansen kr ,- som kompensasjon i forbindelse med rivingsarbeidet, jfr tilbud i vedtatt i formannskapet Beløpet belastes

5 PS 034/06 Retningslinjer for tildeling av byggetilskudd 1. Dyrøy kommune viderefører ordningen med tilskott kr eller det beløp som kommunestyret til enhver tid fastsetter til dem som bygger nytt bolighus i Dyrøy. 2. Retningslinjer gitt av kommunestyret sak 80/97 står ved lag. 3. Formannskapet bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader om flyttetilskott for delvis dekning av flytteutgifter til familier som flytter til kommunen. 4. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, etter søknad, innvilge inntil 50 % av gjeldende nybyggingstilskott. 5. I forbindelse med gjenoppbygging etter brann el. lignende kan kommunen gi et byggetilskudd tilsvarende 1/3 av helt tilskudd. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Per Gunnar Cruickshank erklærte seg inhabil og forlot møtet. Forslag fra ordføreren: Pkt 1 endres til: Dyrøy kommune viderefører ordningen for fastboende.. Pkt 3 settes som siste pkt. Pkt 4: etter søknad strykes. Ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og Pkt 5: Endres til: I forbindelse med gjenoppbygging i Dyrøy kommune Reglene skal gjelde fra Innstillinga med endringer enstemmig vedtatt 1. Dyrøy kommune viderefører ordningen for fastboende med tilskott kr eller det beløp som kommunestyret til enhver tid fastsetter til dem som bygger nytt bolighus i Dyrøy. 2. Retningslinjer gitt av kommunestyret sak 80/97 står ved lag. 3. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, innvilge inntil 50 % av gjeldende nybyggingstilskott. 4. I forbindelse med gjenoppbygging i Dyrøy kommune etter brann el. lignende kan kommunen gi et byggetilskudd tilsvarende 1/3 av helt tilskudd. 5. Formannskapet bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader om flyttetilskott for delvis dekning av flytteutgifter til familier som flytter til kommunen. 6. Reglene skal gjelde fra

6 PS 035/06 Regnskapsrapport Regnskapsrapporten for 1. kvartal 2006 tas til etterretning. 2. Forslag til budsjettregulering med nto. økning av utgifter/inntekter på kr vedtas. Ordførerens innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak 1. Regnskapsrapporten for 1. kvartal 2006 tas til etterretning. 2. Forslag til budsjettregulering med nto. økning av utgifter/inntekter på kr vedtas. PS 036/06 Søknad om startlån (Unntatt off.het 5/ 13) PS 037/06 Søknad om startlån (Unntatt off.het 5/ 13) PS 038/06 Søknad om startlån (Unntatt off.het 5/ 13) PS 039/06 Søknad om støtte - BIL volleyballgruppe Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget : 1. Oppvekst- og omsorgsutvalget gratulerer BIL volleyballgruppa som Nord Norske mestere i G-15 og G Oppvekst- og omsorgsutvalget oversender saken til formannskapet og ber formannskapet støtte reisen til NM med kr 5.000,-. Innstilling fra ordføreren: 1. Dyrøy kommune gratulerer BIL volleyballgruppa som Nord Norske mestere i G-15 og G Formannskapet bevilger kr 5000,- i reisestøtte.

7 3. Utgiftene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. 1. Dyrøy kommune gratulerer BIL volleyballgruppa som Nord Norske mestere i G- 15 og G Formannskapet bevilger kr 5000,- i reisestøtte. 3. Utgiftene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. PS 040/06 Drift av kirkegårdene - samarbeidsavtale med Dyrøy menighet. Dyrøy kommune frafaller refusjonskrav på kr som gjelder sommervedlikehold av kirkegårdene i Ordførerens innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Dyrøy kommune frafaller refusjonskrav på kr som gjelder sommervedlikehold av kirkegårdene i PS 041/06 Godkjenning av protokoll - brann (Unntatt off.het 6.2a) PS 042/06 Skoleskyss Øvre Espenes Dyrøy kommune aksepterer ikke TIRB s avgjørelse om avkortet skoleskyss til Øvre Espenes, og ber om et møte for å gjennomgå saken.

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer