Ekstra Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstra Møteinnkalling"

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel Politiske saker PS 11/94 Kommunal garanti for lån til Harstad og Trondenes sanitetsforening Dokumentene vedrørende ovenstående sak er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor Harstad, Hanne Simonsen Iversen Fung. ordfører

2

3 Politiske saker

4 Politiske saker

5 Saksdokument Saksmappenr: 2011/3855 Saksbehandler: Åse Bremseth Arkivkode: 256 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /94 Kommunestyret KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL HARSTAD OG TRONDENES SANITETSFORENING Vedlegg: Husleiekontrakt Sama kafè og aktivitetssenter. Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Kommunestyresak 2011/2093-2, 1. tertialrapport: Ny leieavtale med sanitetsforeningen. Ingress: Harstad kommune ved ordfører har inngått leiekontrakt med Harstad og Trondenes sanitetsforening om leie av Sama kafè og aktivitetssenter. I leieavtalen forutsettes det at det gis en kommunal lånegaranti på kr ,- til vedlikehold og oppgradering av Sama kafe og aktivitetssenter. Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre gir kommunal lånegaranti på kr ,- til Harstad og Trondenes sanitetsforening til vedlikehold og oppgradering av Sama kafè og aktivitetssenter. 2. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne lånetilsagn og betingelser. 3. Vedtaket fattes i henhold til Kommunelovens 13(Hasteparagrafen). 4. Garantien gis som selvskyldnerkausjon. 5. Kommunens garantiansvar nedtrappes med nedbetaling av lånet. 6. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. Saksopplysninger (Hva er gjort?) Harstad og Trondenes sanitetsforening eier Sama kafè og aktivitetssenter som leies av Harstad kommune. Det er inngått ny leiekontrakt mellom leietaker og utleier. I leiekontraktens pkt. 3 fremgår det at leien skal betales i form av forsvarlig vedlikehold av bygningsdelen som inngår i leiekontrakten. Det er utarbeidet et forslag til utvikling og vedlikehold av bygget. Kostnaden er anslått til kr ,- inkl. mva. Harstad kommune kan ikke ta opp lån for å investere i andres eiendom. Det fremgår i leieavtalens pkt. 3 at oppgradering av bygget finansieres ved at utleier tar opp lån som Harstad kommune betaler for, der renter og avdrag betales i sin helhet av leietager. Kontrakten forutsetter at Harstad kommune garanterer for lån. Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2011 kr ,- pr år til avdrag og renter på lån. I bevilgningen er det lagt til grunn 4% rente og 20 års nedbetalingstid.

6 Vurdering Formålet med leieavtalen er å ivareta et felles ønske om å gi et godt aktivitetstilbud og en sosial arena til eldre og uføre. Avtalen har ingen forretningsmessige formål. I henhold til kommunestyrets vedtak og inngått leiekontrakt gis Harstad og Trondenes sanitetsforening en kommunal lånegaranti på kr ,-. Brynjulf Hansen Rådmann Roald E. Andersen Enhetsleder

7 HUSLEIEKONTRAKT SAMA KAFÈ OG AKTIVITETSSENTER INNLEDNING Formålet med leieavtalen er å ivareta Harstad og Trondenes sanitetsforening og Harstad kommune sitt felles ønske om å gi et aktivitetstilbud og en sosial arena til eldre og uføre. Denne leieavtalen, der Sanitetsforeningen eier og stiller lokaler til disposisjon og Harstad kommune sammen med frivillige drifter og vedlikeholder lokalene, tilfredsstiller i så måte idèen i vesentlig grad. Det er intet forretningsmessig formål ved avtalen. Kun et samarbeid for å kunne gjennomføre tiltaket til begge parters tilfredsstillelse. Husleiekontrakt: Mellom Harstad og Trondenes Sanitetsforening og Harstad kommune (Utleier) (Leier) Leiers org. nr.: Leieren er representert ved: Harstad kommune v/ordføreren 1. Leieobiekt: Leieren leier: Aktivitetssenteret i Jonas Lies gt. 7 som tilhører: Harstad og Trondenes Sanitetsforening. 1

8 Leieforholdet gjelder: Nybygg m/mellombygg med tiihørende tomt, samt kjelleretasje eksklusiv Fyrrom og Lager i gammelbygget av eiendommen Jonas Liesgt. 7 i Harstad. Det må være tilgang til fyrrommet. 2. Leief rh Idets r tti he r o v ri he Eiendommen stilles til disposisjon for Harstad kommune, og leietager skal nytte den til aktivitetssenter for eldre og uføre. Leieforholdet gjelder for 20 år med rett til foriengelse med 10 år av gangen. Leieforholdet starter den og varer til den Husleie: Leien betales i form av forsvarlig vedlikehold av bygningsdelen som inngår i leieavtalen. I tillegg skal leietager innen 1. mars 2011 utarbeide en plan for nødvendige oppgraderinger innenfor en beregnet kostnadsramme. Planen for oppgradering forelegges Sanitetsforeningen for godkjenning. Planen inngår som vedlegg til kontrakten. Den økonomiske rammen må godkjennes av kommunestyret. Planen omfatter: - Utbedring av drens rundt bygget. - Utvendig kiedning med henblikk på å øke varigheten av innvendig vedlikehold - Etteriso/ering med henblikk på energisparing - Skifte av vinduer med hensyn til energisparing, samt økonomisk gevinst i forbindelse med ny utvendig kiedning. - Vannskade i trapperom. - Himling i korridor 2. et. Nevnte oppgradering skal være utført innen utgangen av Offentlige pålegg skal gjennomføres uavhengig av forannevnte punkter. Oppgraderingen finansieres ved at utleier tar opp lån som Harstad kommune garanterer for, der renter og avdrag betales i sin helhet av leietager. Nedbetalingstid er 20 år, 4 Ene i s na er: Leier tegner eget strømabonnement. 5. Utlei rs 1-kter i leietide Utleier skal i leietiden stille lokalene til leierens disposisjon i samsvar med leieavta len. 6. eierens likt r br k vl k len Lokalene skal benyttes i henhold til formål i innledningen. Leieren plikter å behandle lokalene og eiendommen ellers med forsiktighet og for øvrig i samsvar med leieavtalen. Oppdager leieren skade på lokalene, skal utleieren underrettes så snart som mulig. Det forutsettes at skade forvolder reparerer skaden. Leieren har tillatelse til å gjør mindre ombygginger, hvilket utleier orienteres om dette før oppstart av arbeidene. Større ombygginger må forelegges utleier for tillatelse. 2

9 7. Framleie: Eventuelt framleie må godkjennes av utleier for å være gyldig. Leiers avtaiebrudd tk stelseskla I: Leieren vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom vedlikeholdet ikke blir gjort som avtalt eller dersom lokalene ikke fraflyttes når leietiden er løpt ut, jfr tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav a og b. Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leiekontrakten kan utleieren heve avtalen, og leieren plikter da å flytte ut av lokalene, jfr husleieloven Frafl ttin - b arin Ved fraflytting skal lokalene være ryddet, rengjort og vedlikeholdt som avtalt i denne kontrakt. Inn- og utlevering av nøkler skjer gjennom bygg- og eiendomskontoret. levere tilbake det samme antall nøkler som han i sin tid fikk utlevert. Leieren skal 10. Tin I snin Kontrakten kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke Forsikrina: Leietaker skal selv forsikre utleiedelen som omfattes av leieavtalen. in s e m I Ved oppsigelse gjort av leietager før leieperiodens utgang forplikter leietager seg til fortsatt å påta seg betalingsforpliktelsene for lånegjelden for lånet i punkt 3. Betalingsforpliktelsene for lånegjelden begrenses frem til ny leietager overtar leieobjektet. Dette under forutsetning av at utleier uten opphold averterer lokalene til leie innenfor geografisk omfang som regnes som normalt for denne typen lokaler og at ny leietaker påtar seg viderelåneforpliktelser. Likeså ved oppsigelse gjort av utleier overføres nedbetalingsforpliktelsene gjenstående lånebeløp til utleier. av Det føres eget prosjektregnskap som huseier og leier har innsyn For så vidt denne kontrakt ikke bestemmer noe annet, gjelder husleielovens bestemmelser. Denne kontrakten er utferdiget i 2 eksemplarer, ett for hver av partene. Harstad, d L ietager Ordfører / Utleier Styrets leder r Harstad kommune Harstad og Trondenes Sanitetsforening 3

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ENEBOLIG MED 4 SOVEROM

ENEBOLIG MED 4 SOVEROM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ENEBOLIG MED 4 SOVEROM HARRESCHOUSVEI 20, 1338 SANDVIKA ENEBOLIG - 4 SOVEROM - 2 BAD - VASKEROM - GARASJE - PEIS - SENTRALT - HAGE/TERRASSE/SOMMERSTUE - LEDIG 1. JULI

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer