Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor Tangen nestleder i FRP utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Stedfortreder for Hans Herman Utgård i sak 81/09 Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog saksbehandler/administrasjon Anna Karin Hellstrøm saksbehandler/administrasjon Anna Auganes saksbehandler/administrasjon Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Hans Herman Utgård Ottar Johansen Thor Tangen utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 11

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 79/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 80/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 81/09 Behandling søknad om dispensasjon fra byggeforbudene som følger av planstatus LNF og pbl 17-2 for riving og gjenoppføring av hytte samt oppføring av to brygger på gnr 46 bnr 8 fnr 39, Stangholmen, Vesterøy i Hvaler PS 82/09 Tertialrapport PS 83/09 Klage over vedtak om oppføring av enebolig, eiendom 38/57, Asmaløy PS 84/09 Behandling av klage på administrativt vedtak PA - 3/09; avslag på dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for deling av eiendommen gnr 42 bnr 15 på Spjærøy PS 85/09 Båtplasser i Papperhavn PS 86/09 Lov om motorferdsel i utmark, delegering av myndighet fra kommunestyret til utvalget for miljø og teknikk PS 87/09 Meldinger og informasjon RS 21/09 Orientering om fremdrift for reguleringsplaner i Papperhavn (Unntatt fra offentlighet, ofl 149) PS 88/09 Behandling av søknad om tillatelse til motorisert ferdesl i utmark til gnr. 36 bnr. 91 på Asmaløy Ottar Johansen Utvalgsleder Rådmann PS 79/09 Interpellasjoner og spørsmål Singleøy Thor Tangen forespurte videre prosess i saken om Singleøy siden fylkesmannen i Østfold har påklaget vedtaket fra UMT den 24/09/09. Administrasjonen redegjorde for at klagen nå skal tas til behandlig av saksbehandler, og fremmlegges for utvalget så snart det er klart. Dersom utvalget opprettholder sitt vedtak, blir saken sendt til juridisk/settefylkesmann for endelig avklaring. Dersom utvalget omgjør vedtaket må det deretter tas stilling til dispensasjonsspørsmålet. Veioppgradering ved Skjelsbo Øyvind Wevling har reist et spørsmål i forkant av utvalgsmøtet i forhold til behovet for oppgradering og asfaltering av veien til Skjelsbo. Administrasjonen redegjorde for at kostnader til denne veien er lagt inn i budsjettforslaget for 2010, samt at også utbedring av denne veien inngår som rekkefølgebestemmelser ved en eventuell videre utvidelse av brygga. Møteinnkalling side 2 av 11

3 PS 80/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Votering: Enstemmig Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Protokollen fra 24/9-09 ble godkjent. PS 81/09 Behandling søknad om dispensasjon fra byggeforbudene som følger av planstatus LNF og pbl 17-2 for riving og gjenoppføring av hytte samt oppføring av to brygger på gnr 46 bnr 8 fnr 39, Stangholmen, Vesterøy i Hvaler I medhold av plan- og bygningsloven 7 innvilges med dette dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 17-2 for riving og gjenoppføring av hytte på eiendommen gnr 46 bnr 8 fnr 39 på Stangholmen, Vesterøy i Hvaler, etablering av stikkledningsnett for tilknytning av hytta til kommunalt vann- og avløpsnett samt etablering av adkomstbrygge til hytta på vestsiden av Stangholmen på eiendommen gnr 46 bnr 8. vurderingen over. Følgende vilkår må være ivaretatt før byggetillatelse for hytte kan innvilges, jf begrunnelse gitt i vurderingen over: Hytta må omprosjekteres slik at ingen fasadelengder overskrider 10 m Vindusflatene mot øst skal reduseres Følgende vilkår knyttes til dispensasjon vedrørende stikkledningsnett: Ved alle terrenginngrep må disse i ettertid tilbakestilles til opprinnelig tilstand i størst mulig grad. Anleggsbredden skal holdes på et minimum. Arbeidet må ikke føre til uønsket drenering eller hindringer av vanntilførselen. Ved inngrep i eksisterende stier/veier som i dag kun er tilrettelagt for ferdsel til fots, må arbeidene ikke tilrettelegge for motorisert ferdsel i ettertid. Tiltaket må ikke føre til hindringer av allmennhetens muligheter til ferdsel og opphold i strandsonen. Alle rør skal tildekkes med stedegent materiale, inkludert der rør krysser rullestein. Privatiserende elementer og/eller parkifisering av utmark tillates ikke. Pumpestasjoner og kummer må ikke oppføres på steder hvor de kan være til hinder for allmennhetens ferdsels og oppholdsmuligheter. Det må gjøres tiltak slik at man unngår sjenerende lukt omkring stasjonene/kummene. Pumpestasjoner og kummer må ikke medføre behov for nye veitraseer for drift og vedlikehold. Eventuell overskuddsmasse fraktes bort. Steingjerder som skades som følge av anleggsarbeidet må rekonstrueres av tiltakshaver. Dersom det under arbeidet treffes på kulturminner jf kulturminneloven 8 skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles. Omsøkt dispensasjon for oppføring av brygge nr 2 på østsiden av holmen avslås. Begrunnelse: Behovet for nødvendig adkomstbrygge er ivaretatt gjennom innvilget dispensasjon for oppføring av brygge på vestsiden Det framførte særlige grunnene for å dispensere er ikke tilstrekke tungtveiende, veid opp mot de samfunnshensyn kommuneplanen skal ivareta. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 3 av 11

4 Behandling: Hans Herman Utgård ba om habilitetsvurdering. Erklært innhabil. Paul Henriksen ble innsatt som stedfortreder for behandlingen av sak 81/09. Alternativt forslag til vedtak fra borgerlig gruppe: Som ens innstilling men med redigering av de to øverste kulepunktene i vedtaket: Hytta må ikke ha fasedelengder som overskrider 11,7 meter. andre kulepunkt utgår Votering: Rådmannens forslag: Alternativt forslag: 3 stemmer Paul Henriksen (AP/SP), Øyvind Wevling (AP), Mona Vauger (AP) 4 stemmer - Ottar Johansen (H), Trygve Lie (H), Thor Tangen (FRP), Trygve Jensen (FRP) Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av plan- og bygningsloven 7 innvilges med dette dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 17-2 for riving og gjenoppføring av hytte på eiendommen gnr 46 bnr 8 fnr 39 på Stangholmen, Vesterøy i Hvaler, etablering av stikkledningsnett for tilknytning av hytta til kommunalt vann- og avløpsnett samt etablering av adkomstbrygge til hytta på vestsiden av Stangholmen på eiendommen gnr 46 bnr 8. vurderingen over. Følgende vilkår må være ivaretatt før byggetillatelse for hytte kan innvilges, jf begrunnelse gitt i vurderingen over: Hytta må ikke ha fasadelengder som overskrider 11,7 meter. Følgende vilkår knyttes til dispensasjon vedrørende stikkledningsnett: Ved alle terrenginngrep må disse i ettertid tilbakestilles til opprinnelig tilstand i størst mulig grad. Anleggsbredden skal holdes på et minimum. Arbeidet må ikke føre til uønsket drenering eller hindringer av vanntilførselen. Ved inngrep i eksisterende stier/veier som i dag kun er tilrettelagt for ferdsel til fots, må arbeidene ikke tilrettelegge for motorisert ferdsel i ettertid. Tiltaket må ikke føre til hindringer av allmennhetens muligheter til ferdsel og opphold i strandsonen. Alle rør skal tildekkes med stedegent materiale, inkludert der rør krysser rullestein. Privatiserende elementer og/eller parkifisering av utmark tillates ikke. Pumpestasjoner og kummer må ikke oppføres på steder hvor de kan være til hinder for allmennhetens ferdsels og oppholdsmuligheter. Det må gjøres tiltak slik at man unngår sjenerende lukt omkring stasjonene/kummene. Pumpestasjoner og kummer må ikke medføre behov for nye veitraseer for drift og vedlikehold. Eventuell overskuddsmasse fraktes bort. Steingjerder som skades som følge av anleggsarbeidet må rekonstrueres av tiltakshaver. Dersom det under arbeidet treffes på kulturminner jf kulturminneloven 8 skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles. Omsøkt dispensasjon for oppføring av brygge nr 2 på østsiden av holmen avslås. Møteinnkalling side 4 av 11

5 Begrunnelse: Behovet for nødvendig adkomstbrygge er ivaretatt gjennom innvilget dispensasjon for oppføring av brygge på vestsiden Det framførte særlige grunnene for å dispensere er ikke tilstrekke tungtveiende, veid opp mot de samfunnshensyn kommuneplanen skal ivareta. PS 82/09 Tertialrapport Rådmannen forslår at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjør slikt vedtak: Rådmannen forslår at eldrerådet gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: Rådmannen forslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: Rådmannen forslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen forslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen forslår at formannskapet gir en slik innstilling til kommunestyret: 2. Skatteinntektene økes med kroner fra 83,1 mill til 86,1 mill kroner. Foreslåtte justeringer under dekkes av denne merinntekten. 3. Seksjon Helse og sosial sykehjem styrkes med totalt kroner for å dekke utgiftene med beredskapen av svineinfluensa (innkjøp av smittevernutstyr). Seksjonsrammen økes fra til kroner. Dette tilføres virksomhet lege og fysioterapi slik at nettorammen økes tilsvarende fra til kroner. 4. Kapitalkostnadene økes kroner for å dekke lovens minimumskrav til avdrag. 5. Forventet mindreinntekt kroner på rammetilskuddet som en følge sterk skattevekst, foreslås justert slik at rammetilskuddet nedjusteres fra til kroner. 6. Formannskapets tilleggsbevilgningskonto tilføres kroner. 7. Egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på kroner dekkes ved økning av overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. 8. Ikke disponerte økte skatteinntekter foreslås avsatt til disposisjonsfondet med kroner. 9. Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning avslås. Hvaler kommune, Behandling i Eldrerådet : Saken tas til orientering. Votering: Enstemmig. Vedtak i Eldrerådet : Saken tas til orientering. Møteinnkalling side 5 av 11

6 Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Enstemmig tatt til orientering med følgende bemerkning. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med stor bekymring på den reduserte økonomiske rammen som virksomhet Tiltak for funksjonshemmede må operere innenfor. Rådet ber kommunestyret i budsjett for 2010 vedta en økonomisk ramme for virksomheten som er på et realistisk nivå. Votering:Enstemmig Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Enstemmig tatt til orientering med følgende bemerkning. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med stor bekymring på den reduserte økonomiske rammen som virksomhet Tiltak for funksjonshemmede må operere innenfor. Rådet ber kommunestyret i budsjett for 2010 vedta en økonomisk ramme for virksomheten som er på et realistisk nivå. Behandling i Formannskapet : Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Votering: Enstemmig Innstilling fra Formannskapet : 10. Tertialrapport tas til orientering. 11. Skatteinntektene økes med kroner fra 83,1 mill til 86,1 mill kroner. Foreslåtte justeringer under dekkes av denne merinntekten. 12. Seksjon Helse og sosial sykehjem styrkes med totalt kroner for å dekke utgiftene med beredskapen av svineinfluensa (innkjøp av smittevernutstyr). Seksjonsrammen økes fra til kroner. Dette tilføres virksomhet lege og fysioterapi slik at nettorammen økes tilsvarende fra til kroner. 13. Kapitalkostnadene økes kroner for å dekke lovens minimumskrav til avdrag. 14. Forventet mindreinntekt kroner på rammetilskuddet som en følge sterk skattevekst, foreslås justert slik at rammetilskuddet nedjusteres fra til kroner. 15. Formannskapets tilleggsbevilgningskonto tilføres kroner. 16. Egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på kroner dekkes ved økning av overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. 17. Ikke disponerte økte skatteinntekter foreslås avsatt til disposisjonsfondet med kroner. 18. Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning avslås.. Votering: Enstemmig. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Tertialrapport tas til orientering. Møteinnkalling side 6 av 11

7 Hvaler kommune, PS 83/09 Klage over vedtak om oppføring av enebolig, eiendom 38/57, Asmaløy Vedtak nr 37/09 av opprettholdes og saken tilrettelegges og sendes fylkesmannen for endelig behandling. Hvaler kommune, Votering: Enstemmig. Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Vedtak nr 37/09 av opprettholdes og saken tilrettelegges og sendes fylkesmannen for endelig behandling. PS 84/09 Behandling av klage på administrativt vedtak PA - 3/09; avslag på dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for deling av eiendommen gnr 42 bnr 15 på Spjærøy I medhold av plan- og bygningsloven 15 tas klage på kommunens vedtak PA 3/09 til følge. Dette vedtaket medfører at det er innvilget dispensasjon fra delingsforbudene som følger av planstatus LNF i kommuneplanens arealdel og pbl 17-2 for fradeling av et tilleggsareal på 600 m 2 fra eiendommen gnr 42 bnr 15 ved innløsning av festetomt nr 42 under samme eiendom. Begrunnelse: Det er framført nye, tungtveiende momenter i klagen som medfører at det foreligger en overvekt av særlige hensyn i en dispensasjonsavveining. Hvaler kommune, Votering: Enstemmig. Møteinnkalling side 7 av 11

8 Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av plan- og bygningsloven 15 tas klage på kommunens vedtak PA 3/09 til følge. Dette vedtaket medfører at det er innvilget dispensasjon fra delingsforbudene som følger av planstatus LNF i kommuneplanens arealdel og pbl 17-2 for fradeling av et tilleggsareal på 600 m 2 fra eiendommen gnr 42 bnr 15 ved innløsning av festetomt nr 42 under samme eiendom. Begrunnelse: Det er framført nye, tungtveiende momenter i klagen som medfører at det foreligger en overvekt av særlige hensyn i en dispensasjonsavveining. PS 85/09 Båtplasser i Papperhavn De 11 fritidsboendes åremåls båtplasser i Papperhavn videreføres inntil det foreligger andre klare bryggealternativer i området. Hvaler kommune, Votering: Enstemmig. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : De 11 fritidsboendes åremåls båtplasser i Papperhavn videreføres inntil det foreligger andre klare bryggealternativer i området. PS 86/09 Lov om motorferdsel i utmark, delegering av myndighet fra kommunestyret til utvalget for miljø og teknikk Reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret (vedtatt ) suppleres herved ved at følgende myndighet legges til Utvalget for miljø og teknikk (UMT): Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, 6 Myndighet til å gi tillatelse til kjøring ved særlig behov. Hvaler kommune, Rådmannens forslag til innstilling. Møteinnkalling side 8 av 11

9 Votering: Enstemmig. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret (vedtatt ) suppleres herved ved at følgende myndighet legges til Utvalget for miljø og teknikk (UMT): Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, 6 Myndighet til å gi tillatelse til kjøring ved særlig behov. PS 87/09 Meldinger og informasjon FTU Thor Tangen informerte om kommunens deltakelse i FylkesTrafikksikkerhetsUtvalget (FTU), og understreket utvalgets rolle som kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Kommunen må i sammen jobbe videre med vår egen trafikksikkerhetsplan, og bruke denne enda mer aktivt i plan- og ressursprioriteringssaker. Papper, veien mot Melkebakke Thor Tangen spurte i forrige møte om Hvaler kommune kunne se på veistrekningen marinaen Melkebakke. Denne er ikke trygg, og velforeningen når ikke frem ovenfor fylkesveisjefen. Administrasjonen redegjorde for at det kunne være aktuelt å avtale et møte med representanter for velforeningen/innbyggere for å befare området og deretter forfatte et brev til veimyndighetene. Bredbånd Thor Tangen spurte i forrige UMT om hva som skjer med tilretteleggingen for bredbånd på Hvaler. Visjonen er Bredbånd til alle men dette stemmer ikke i dag. Flere av politikerne støttet Tangens beskrivelse av problemet. Administrasjonen redegjorde for ansvarsforholdene for prosjektet (Østfold fylkeskommune) samt gav en kort informasjon om kommunes investering i fiberkabel. UMT ønsket at Hvaler kommune kunne sende en henvendelse til fylkeskommunen, for å hjelpe til med å målbære det som innbyggere opplever som brutte løfter i prosjektet (tidsfrister og kapasitet). Karttjenesten Ingerid Bjercke påpekte i forrige møte at den elektroniske karttjenesten i kommunen faller veldig ofte ut, og dette er problematisk spesielt nå som høringsperioden av kommuneplanen pågår. Administrasjonen redegjorde for at gjentatte tilbakemeldinger er gitt til leverandør og Fredrikstad kommune. Det er tidvis stor forbedring, men det varierer sterkt. Daministrasjonen vil følge opp dette, siden mange er avhengig av denne tjenesten. RS 21/09 Orientering om fremdrift for reguleringsplaner i Papperhavn Hvaler kommune, Heidi Vildskog seksjonssjef Møteinnkalling side 9 av 11

10 Administrasjonen orienterte om temaet som var satt opp i orienteringssaken (unntatt offentilghet 14). Utvalget tok gjennomgangen til orientering. PS 88/09 Behandling av søknad om tillatelse til motorisert ferdesl i utmark til gnr. 36 bnr. 91 på Asmaløy I medhold av forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, 6, innvilges Marit Resi tillatelse til kjøring med traktor i forbindelse med restaurering av hytte på Skipstad gnr. 36 bnr. 91. Tillatelsen innvilges under følgende forutsetninger: Transporten organiseres slik at det blir færrest mulig kjøreturer. Det gis kun tillatelse til transport av byggematerialer. Det skal tas hensyn til terreng, vegetasjon og markoverflate. Det nyttes samme kjørespor på alle turer. Det skal ikke felles trær eller gjøres skade på buskvegetasjon. Det må foreligge samtykke fra grunneier. Hvaler kommune, Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret (rettet). I medhold av forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, 6, innvilges Marit Resi tillatelse til kjøring med traktor i forbindelse med restaurering av hytte på Skipstad gnr. 36 bnr. 91. Tillatelsen innvilges under de samme forutsetninger som i dispensasjonsvedtak fra Fylkesmannen i Østfold av , dessuten; Transporten organiseres slik at det blir færrest mulig kjøreturer. Det gis kun tillatelse til transport av byggematerialer. Det skal tas hensyn til terreng, vegetasjon og markoverflate. Det nyttes samme kjørespor på alle turer. Ved behov for felling av trær må samtykke innhentes fra Fylkesmannen i Østfold og Hvaler kommune. Det må foreligge samtykke fra grunneier. Votering: Enstemmig. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, 6, innvilges Marit Resi tillatelse til kjøring med traktor i forbindelse med restaurering av hytte på Skipstad gnr. 36 bnr. 91. Tillatelsen innvilges under de samme forutsetninger som i dispensasjonsvedtak fra Fylkesmannen i Østfold av , dessuten; Transporten organiseres slik at det blir færrest mulig kjøreturer. Det gis kun tillatelse til transport av byggematerialer. Det skal tas hensyn til terreng, vegetasjon og markoverflate. Møteinnkalling side 10 av 11

11 Det nyttes samme kjørespor på alle turer. Ved behov for felling av trær må samtykke innhentes fra Fylkesmannen i Østfold og Hvaler kommune. Det må foreligge samtykke fra grunneier. Møteinnkalling side 11 av 11

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 20.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Ingerid Bjercke

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 02.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling 1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer