utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor Tangen nestleder i FRP utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog Protokollen godkjent: Mona Vauger Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 14

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Meldinger og informasjon RS 1/10 Orienteringssak - Fylkesmannen i Østfold stadfester Hvaler kommune sitt vedtak i sak 67/09 av PS 28/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 29/10 Spørsmål PS 30/10 Meldinger og informasjon PS 31/10 Klage på vedtak om midlertidig forbud mot deling og byggearbeid på gnr 22 bnr 4. PS 32/10 Bølingshavn - oppheving av reguleringsplan-behandling etter offentlig ettersyn. PS 33/10 Bukta - oppheving av reguleringsplan - behandling etter offentlig ettersyn. Meldinger og informasjon RS 2/10 Uttalelse til Handlingsplan for Honningblom PS 34/10 Behandling av søknad om fritak fra boplikt på eiendommen gnr 8 bnr 20, Solli, Kirkeøy i Hvaler PS 35/10 Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune PS 32/08 PS 36/10 Statusrapport - utbygging av Utgårdskilen regionale fiskerihavn PS 37/10 Delering av myndighet for ny havne- og farvannslov PS 38/10 Behandling av søknad om dispensasjon fra byggeforbud dom følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for riving av uthus, oppføring av tilbygg til hytte og fasadeendringer på anneks på eiendommen gnr 6 bnr 18, Holtekilen, Kirkeøy i Hvaler PS 39/10 Behandling av klage på innvilget dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 17-2 for riving og gjenoppføring av hytte på eiendommen gnr 46 bnr 8 fnr 39, Stangholmen i Hvaler PS 40/10 Ny behandling av klage på administrativt dispensasjonsvedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra planstatus LNF og pbl 1-8 for bruksendring av hytte på eiendommen gnr 23 bnr 234 på Kjerringholmen til bolig PS 41/10 Ønske om endring av adressenavn - Mørkedalen Ottar Johansen utvalgsleder Rådmann PS 28/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte. Enstemmig. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Protokollen er godkjent. Møteinnkalling side 2 av 14

3 PS 29/10 Spørsmål Spørsmål fra Anne Lise Sørlien (FrP): Det hugges mye i området Kroken byggefelt, mens det står i rekkefølgebestemmelsene at hugging ikke skal skje før byggetillatelse er gitt. Ønsker en redegjørelse for dette forholdet på neste utvalgsmøte. Spørsmål fra Ingerid Bjercke (Høyre) 1. Vi får høre om sen sakbehandling og tilbakemeldinger når det gjelder saker for næringsvirksomheter. Om dette stemmer, finner vi i Høyre det spesielt beklagelig. Det er ren investering for kommunen å bidra til at nye (og gamle) næringsdrivende og bedrifter får drive så effektivt som mulig og ikke bruke mer tid enn høyst nødvendig på å vente på avgjørelse i saker om etablering eller styrking av virksomheter. Jeg vil gjerne at administrasjonen kommenterer dette. Administrasjonen orienterte om at det ikke var konkrete saker i vår bekjentskap som skulle være gjenstand for sen behandling. Administrasjonen har ingen konkret vedtatt prioritering av sakstyper (boligbyggesaker, dispensasjoner, meldingssaker, næringssaker, fritidsbolig, med mer). Det er i hovedsak rekkefølgen inn på postlista som er styrende, men det er nok noen unntak som viser at det prioriteres ofte bolig og næring utifra en løpende skjønnsmessig vurdering. Spørsmål fra Ingerid Bjercke - Høyre 2. Petter Bustgård har henvendt seg til meg vedrørende et privat vannverk i Mørkedalen, med ledning ut til Herføl Marina. Han har fått beskjed om å fjerne ledningen til Herføl. Jeg ber om å få en kort orientering om saken sett fra administrasjonens ståsted. Administrasjonen redegjorde for at vannledningen har blitt etablert som midlertidig tillatelse fra Kystverket fra 1992 til Ledningen skulle vært fjernet innen 6 mnd etter utløpet av 1999, og det er ikke gjort (eller søkt om forlengelse). Ledningen er i strid med reguleringsplanen og ligger ikke gunstig for Kroksandområdet. Til orientering er mottakere av dette private vannet på Herføl, nå under tilkobling av kommunal vannforsyning. Bustgård har fått utsatt fristen fra januar 2010 for å fjerne ledningen, grunnet isforholdene. Spørsmål fra Hvaler Arbeiderparti: Hva er status for framdriften for reguleringsplanarbeidet i Papperhavn? UMT er kjent med at flere interessenter har vært inne med forslag som har ført til forsinkelse og gitt betydelig merarbeid. Er det slik at en ikke kan hevde og ha utbyggingsrettigheter så lenge de ikke er basert på godkjent reguleringsplan? Slik reguleringsplan foreligger ikke for Papperhavn enda. Likevel har kommunen bedt konsulenten om en slik samordning. Har kommunen gjort en formell feil som har forsinket prosessen? Utbyggingsrettigheter er et privatrettslig forhold som er bundet til enten grunneierforhold eller bindende avtaler, kontrakter, og lignende. Papperhavn er det to aktører med ulike planideer/forslag, og administrasjonen har bedt dem se om et felles planforslag er mulig. Lykkes ikke denne samhandlingen må administrasjonen ta behandlingen av forslagene i tråd med ordinært løp. Administrasjonen vil forsøke å bidra til at et godt planforslag kommer til behandling snart. Spørsmål fra Thor Tangen FrP Det kommer en del henvendelser fra aktører i Papperhavn på grunneierforhold, rettigheter osv med en del fokus på manglende svar fra kommunen. Det er et ønske om at dette tas tak i for å besvare det som er kommunens anliggende. Administrasjonen følger opp dette. Møteinnkalling side 3 av 14

4 PS 30/10 Meldinger og informasjon Administrasjonen redegjorde for statusrapport fra prosjektet bredbånd til alle. Det skal iflg prosjektledelsen gjenstå 3 husstander på Hvaler pr.d.d som ikke har fått nett. UMT tilbakerapporterer om sviktende kvalitet i leveransen på allerede etablert nettforbindelse. PS 31/10 Klage på vedtak om midlertidig forbud mot deling og byggearbeid på gnr 22 bnr 4. Utvalget for miljø og teknikk opprettholder sitt vedtak om at det i medhold av Plan- og bygningslovens 33 nedlegges midlertidig forbud mot bygging og deling for gnr 22 bnr 4, som omfattes av reguleringsplan for del av Bølingshavn, gnr 22 bnr 4 i Hvaler kommune. Forbudet innebærer at tiltak som nevnt i PBL 81, 86a, 86b og 93 ikke kan settes i gang før ny kommuneplan er vedtatt. Det samme gjelder andre tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av planer i området. Vedtaket begrunnes med at områdets planstatus er tatt opp til vurdering ved pågående rullering av kommuneplanens arealdel, jfr siste ledd. Saken oversendes fylkesmannen til endelig behandling. Hvaler kommune, Alternativt forslag fra borgerlig gruppe Utvalget for miljø og teknikk opprettholder sitt vedtak om at det i medhold av Plan- og bygningslovens 33 nedlegges midlertidig forbud mot bygging og deling for gnr 22 bnr 4, som omfattes av reguleringsplan for del av Bølingshavn, gnr 22 bnr 4 i Hvaler kommune. Forbudet innebærer at tiltak som nevnt i PBL 81, 86a, 86b og 93 ikke kan settes i gang før dette forbudet oppheves. Det samme gjelder andre tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av planer i området. Vedtaket begrunnes med at områdets planstatus er tatt opp til vurdering ved pågående rullering av kommuneplanens arealdel, jfr siste ledd. Saken oversendes fylkesmannen til endelig behandling. Alternativt forslag fra borgerlig gruppe 3 stemmer (MV, ØW, PH) 4 stemmer (OJ, TT, IB, ALS) Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Møteinnkalling side 4 av 14

5 Utvalget for miljø og teknikk opprettholder sitt vedtak om at det i medhold av Plan- og bygningslovens 33 nedlegges midlertidig forbud mot bygging og deling for gnr 22 bnr 4, som omfattes av reguleringsplan for del av Bølingshavn, gnr 22 bnr 4 i Hvaler kommune. Forbudet innebærer at tiltak som nevnt i PBL 81, 86a, 86b og 93 ikke kan settes i gang før dette forbudet oppheves. Det samme gjelder andre tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av planer i området. Vedtaket begrunnes med at områdets planstatus er tatt opp til vurdering ved pågående rullering av kommuneplanens arealdel, jfr siste ledd. Saken oversendes fylkesmannen til endelig behandling. PS 32/10 Bølingshavn - oppheving av reguleringsplan-behandling etter offentlig ettersyn. Utvalget for miljø og teknikk anbefaler overfor kommunestyret at Reguleringsplan for Bølingshavn, del av gnr 22 bnr 4 i Hvaler Kommune, vedtatt , oppheves. Hvaler kommune, Alternativt forslag fra borgerlig gruppe Utvalget for miljø og teknikk anbefaler ovenfor kommunestyret at Reguleringsplanen for Bølingshavn, del av gnr 22 bnr 4 i Hvaler kommune, vedtatt , videreføres. Det anbefales videre at det ilagte midlertidige bygge- og deleforbudet ihht 33 oppheves samtidig. 3 (MV, PH, ØW) Alternativt forslag fra borgerlig gruppe 4 (IB, OJ, TT, ALS) Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for miljø og teknikk anbefaler ovenfor kommunestyret at Reguleringsplanen for Bølingshavn, del av gnr 22 bnr 4 i Hvaler kommune, vedtatt , videreføres. Det anbefales videre at det ilagte midlertidige bygge- og deleforbudet ihht 33 oppheves samtidig. PS 33/10 Bukta - oppheving av reguleringsplan - behandling etter offentlig ettersyn. Utvalget for miljø og teknikk anbefaler overfor kommunestyret at reguleringsplanen for Bukta vedtatt , oppheves. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 5 av 14

6 Enstemmig. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for miljø og teknikk anbefaler overfor kommunestyret at reguleringsplanen for Bukta vedtatt , oppheves. Meldinger og informasjon RS 2/10 Uttalelse til Handlingsplan for Honningblom Saken er tatt til orientering. PS 34/10 Behandling av søknad om fritak fra boplikt på eiendommen gnr 8 bnr 20, Solli, Kirkeøy i Hvaler I medhold av konsesjonsloven med tilhørende lokal forskrift til lovens 7 nr 1 (0-konsesjons- forskriften) avslås med dette søknad fra Åge Stordahl av med utdyping av om varig fritak fra boplikt/subsidiært midlertidig fritak fra boplikt for 10 år som følger av erverv av boligeiendommen gnr 8 bnr 20 i Solli, Kirkeøy i Hvaler i Begrunnelse: Fylkesmannen avslo etter klagesaksbehandling i endelig vedtak 2004 en søknad om konsesjon for erverv av eiendommen til fritidsformål Kommunens praksis i 0-konsesjonssaker er ikke lempet etter 2004 Eiendommens status og hensynet til boplikt var forutsigbart ved ervervet av eiendommen Det er ikke framført relevante momenter sett i forhold til de vurderingstema som skal vektlegges ved en søknad om utsatt tilflytting/varig fritak Søker har hatt råderett over eiendommen i 6 år og har i løpet av denne perioden hatt god tid til å innrettet seg i forhold til sin arbeidssituasjon i Sarpsborg Boplikten er ikke personlig og kan oppfylles ved bortleie En innvilgelse av søknaden vil skape en vanskelig handterbar presedens sett i forhold til tilsvarende saker Hvaler kommune, Møteinnkalling side 6 av 14

7 Alternativt forslag fra Hvaler Høyre: Søknad om fritak fra boplikt innvilges Begrunnelse: Eiendommens adkomst og tekniske standard tilsier i dette tilfellet fritak fra boplikt. Alternativt forslag fra Hvaler Høyre 5 (ØW, MV, PH, TT, ALS) 2 (IB, OJ) Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av konsesjonsloven med tilhørende lokal forskrift til lovens 7 nr 1 (0-konsesjons- forskriften) avslås med dette søknad fra Åge Stordahl av med utdyping av om varig fritak fra boplikt/subsidiært midlertidig fritak fra boplikt for 10 år som følger av erverv av boligeiendommen gnr 8 bnr 20 i Solli, Kirkeøy i Hvaler i Begrunnelse: Fylkesmannen avslo etter klagesaksbehandling i endelig vedtak 2004 en søknad om konsesjon for erverv av eiendommen til fritidsformål Kommunens praksis i 0-konsesjonssaker er ikke lempet etter 2004 Eiendommens status og hensynet til boplikt var forutsigbart ved ervervet av eiendommen Det er ikke framført relevante momenter sett i forhold til de vurderingstema som skal vektlegges ved en søknad om utsatt tilflytting/varig fritak Søker har hatt råderett over eiendommen i 6 år og har i løpet av denne perioden hatt god tid til å innrettet seg i forhold til sin arbeidssituasjon i Sarpsborg Boplikten er ikke personlig og kan oppfylles ved bortleie En innvilgelse av søknaden vil skape en vanskelig handterbar presedens sett i forhold til tilsvarende saker PS 35/10 Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune PS 32/08 Orienteringen tas til etterretning. Hvaler kommune, Skriftlig innsendt oppfordring fra kommunestyrets representant Pål Bugge (V) ble fremlagt under behandlingen. Enstemmig. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Orienteringen tas til etterretning. Møteinnkalling side 7 av 14

8 PS 36/10 Statusrapport - utbygging av Utgårdskilen regionale fiskerihavn Vedlagte statusrapport; Utbygging av Utgårdskilen til regional fiskerihavn tas til orientering. Det utarbeides en prosjektplan som beskrevet i statusrapportens pkt 3.2. Denne skal fremmes og vedtas av kommunestyret i møte 16. juni Hvaler kommune, Alternativt forslag til vedtak fra Hvaler Arbeiderparti: 1. STATUSRAPPORT UTBYGGING AV UTGÅRDSKILEN TIL REGIONAL FISKERIHAVN TAS TIL ORIENTERING. 2. DET UTARBEIDES EN UTVIDET RAPPORT MED VEKT PÅ FØLGENDE FORHOLD: Rapporten må vurdere dagens og fremtidige behov for liggekaier samt næringsområder knyttet til marine virksomheter. Alle kostnadsestimater må gjennomgås for å sikre at disse er mest mulig realistiske. Det må særlig legges vekt på følgende forhold: Grunneiernes rolle og økonomiske innsats i prosjektet må klargjøres. En alternativ kostandsanalyse må fremlegges om grunneierne ikke investerer i det omfang som fremlagte statusrapport legger opp til. DET UTARBEIDES BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSER AV INVESTERINGENE BÅDE I FORHOLD TIL PRIVATE INVESTORER, KOMMUNEN, FYLKESKOMMUNEN OG STATEN. DE MILJØMESSIGE KONSEKVENSENE VED EN UTBYGGING MÅ UTREDES. SÆRLIG GJELDER DETTE I FORHOLD TIL BEHANDLINGEN AV AVDEKKEDE FOREKOMSTER AV KVIKKSØLV OG TBT. UTVIKLINGEN AV HAVNA SETT I SAMFUNNSMESSIG SAMMENHENG. DET MÅ SÆRLIG LEGGES VEKT PÅ DE KONSEKVENSER EN UTBYGGING VIL FÅ PÅ HVALER-SAMFUNNET TOTALE ØKONOMI FRAM TIL RAPPORTEN LEGGES FRAM TIL POLITISK BEHANDLING Begrunnelse: Det heter i saksdokumentet at Utviklingen i Utgårdskilen har foregått i godt over 10 år. Etter 2002 har det ikke vært fremlagt noen sak til politisk behandling som gir en tilfredsstillende oversikt over kostnader, utfordringer og muligheter som utbyggingene i Utgårdskilen gir. Det er på denne bakgrunn at det nå er utarbeidet en statusrapport som legges fram til politisk behandling. Det er en svakhet ved rapporten at den, som det heter i innledningen, ikke tar opp bakgrunnen for etableringen av Utgårdskilen som regional fiskerihavn eller bakgrunnen for beslutningen om å regulere Utgårdskilen til dette formålet. Kostnader, utfordringer og muligheter må gjennomgås i sin fulle bredde før politikerne inviteres til å vedta en prosjektplan. Det er i denne sammenheng viktig å analysere og vurdere på nytt om grunnlagsmaterialet for tiltaket slik det er beskrevet i Kystverkets handlingsprogram, har samme gyldighet som tidligere, jfr. vedlegg til rapporten. Møteinnkalling side 8 av 14

9 Alternativt forslag fra Arbeiderpartiet 4 (IB, OJ, TT, ALS) 3 (PH, MV, ØW) Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Vedlagte statusrapport; Utbygging av Utgårdskilen til regional fiskerihavn tas til orientering. Det utarbeides en prosjektplan som beskrevet i statusrapportens pkt 3.2. Denne skal fremmes og vedtas av kommunestyret i møte 16. juni PS 37/10 Delering av myndighet for ny havne- og farvannslov Med hjemmel i 7 og 9 i lov nr. 19: Lov om havner og farvann, delegeres det forvaltningsansvar og myndighet hvor departementet er klageinstans, til formannskapet og en. Prinsipielle saker avgjøres av formannskapet, mens alle andre saker avgjøres av en, i samsvar med reglene i delegeringsreglementet. Hvaler kommune, Behandling i Formannskapet : Formannskapet støtter ens forslag til vedtak. Enstemmig Vedtak i Formannskapet : Formannskapet avgir følgende uttalelse til kommunestyret: Formannskapet støtter ens forslag til vedtak. Enstemmig. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Med hjemmel i 7 og 9 i lov nr. 19: Lov om havner og farvann, delegeres det forvaltningsansvar og myndighet hvor departementet er klageinstans, til formannskapet og en. Prinsipielle saker avgjøres av formannskapet, mens alle andre saker avgjøres av en, i samsvar med reglene i delegeringsreglementet. Møteinnkalling side 9 av 14

10 PS 38/10 Behandling av søknad om dispensasjon fra byggeforbud dom følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for riving av uthus, oppføring av tilbygg til hytte og fasadeendringer på anneks på eiendommen gnr 6 bnr 18, Holtekilen, Kirkeøy i Hvaler I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 innvilges med dette dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for riving av eksisterende uthus og oppføring av tilbygg med maksimalt areal 9,1m 2 BRA til hytte på eiendommen gnr 6 bnr 18 ved Holtekilen på Kirkeøy i Hvaler. De grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse fager. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Sprengningsarbeider tillates ikke. Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning. Søknaden om dispensasjon hva gjelder ombygging av annekset avslås da de grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, ikke er tilstrekkelig tungtveiende samtidig som en dispensasjon for denne delen av tiltaket vil svekke begrunnelsen gitt for den øvrige delen av tiltaket, jf vurdering gitt over. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. Hvaler kommune, Alternativt forslag fra FrP: I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 innvilges med dette dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for riving av eksisterende uthus og oppføring av tilbygg med maksimalt areal 9,1m2 BRA til hytte på eiendommen gnr 6 bnr 18 ved Holtekilen på Kirkeøy i Hvaler. De grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse fager. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Sprengningsarbeider tillates ikke. Møteinnkalling side 10 av 14

11 Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning. Det gis tillatelse/dispensasjon til å endre takkonstruksjonen på gjenstående uthus. Dog ikke øke arealene slik det søkes om. Dette for å få et ensartet arkitektonisk uttrykk. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. Alternativt forslag fra FrP 1 (MV) 6 (ALS, TT, OJ, IB, ØW, PH) Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 innvilges med dette dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for riving av eksisterende uthus og oppføring av tilbygg med maksimalt areal 9,1m2 BRA til hytte på eiendommen gnr 6 bnr 18 ved Holtekilen på Kirkeøy i Hvaler. De grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse fager. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Sprengningsarbeider tillates ikke. Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning. Det gis tillatelse/dispensasjon til å endre takkonstruksjonen på gjenstående uthus. Dog ikke øke arealene slik det søkes om. Dette for å få et ensartet arkitektonisk uttrykk. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. : PS 39/10 Behandling av klage på innvilget dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 17-2 for riving og gjenoppføring av hytte på eiendommen gnr 46 bnr 8 fnr 39, Stangholmen i Hvaler Hvaler kommune opprettholder i medhold av plan- og bygningslovens 1-9, jf forvaltningslovens kap VI sitt dispensasjonsvedtak i sak 81/09 i Utvalget for miljø og teknikk med følgende tilleggsvilkår: Hytta må omprosjekteres slik at ingen fasadelengder overskrider 10 m Vindusflatene mot øst skal reduseres Fylkesmannens klage på vedtaket av tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig behandling. Møteinnkalling side 11 av 14

12 Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført nye momenter til saken utover det Fylkesmannen framførte i tidligere uttalelse til dispensasjonsspørsmålet, og som dermed var kjent på behandlingstidspunktet. Hvaler kommune, Alternativt forslag til vedtak fra borgerlig gruppe: Hvaler kommune opprettholder i medhold av plan- og bygningslovens 1-9, jf forvaltningslovens kap VI sitt dispensasjonsvedtak i sak 81/09 i Utvalget for miljø og teknikk. Fylkesmannens klage på vedtaket av tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig behandling. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført nye momenter til saken utover det Fylkesmannen framførte i tidligere uttalelse til dispensasjonsspørsmålet, og som dermed var kjent på behandlingstidspunktet. 3 (MV, ØW, PH) Alternativt forslag fra borgerlig gruppe 4 (IB, ALS, TT, OJ) Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Hvaler kommune opprettholder i medhold av plan- og bygningslovens 1-9, jf forvaltningslovens kap VI sitt dispensasjonsvedtak i sak 81/09 i Utvalget for miljø og teknikk. Fylkesmannens klage på vedtaket av tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig behandling. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført nye momenter til saken utover det Fylkesmannen framførte i tidligere uttalelse til dispensasjonsspørsmålet, og som dermed var kjent på behandlingstidspunktet. PS 40/10 Ny behandling av klage på administrativt dispensasjonsvedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra planstatus LNF og pbl 1-8 for bruksendring av hytte på eiendommen gnr 23 bnr 234 på Kjerringholmen til bolig I medhold av forvaltningslovens kap VI opprettholdes kommunens vedtak PA 93/09; avslag på søknad om dispensasjon fra planstatus LNF og pbl 1-8 for bruksendring av hytte på eiendommen gnr 23 bnr 234 på Kjerringholmen til bolig. Klage på vedtaket fra Cathrine Linnes framsatt tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig behandling. Begrunnelse: Møteinnkalling side 12 av 14

13 Søknaden inneholdt ikke tilstrekkelig begrunnelse sett i forhold pbl s krav for innvilgelse av dispensasjon Fylkesmannen fraråder kommunen å innvilge dispensasjon i dette tilfelle (som et resultat av å ta klagen til følge) Det er gjennom klagen ikke framført nye momenter til saken som medfører at klagen kan tas til følge Hvaler kommune, Alternativt forslag fra borgerlig gruppe: I medhold av forvaltningslovens kap VI oppheves kommunens vedtak PA 93/09; og innvilges dispensasjon fra planformålet LNF på eiendom 23/234 på Kjerringholmen. Dette legger til rette for å innvilge en kommende søknad om bruksendring av hytte til bolig. Begrunnelse: Det er ønskelig med fast bosetting på Hvaler, og når tekniske forhold som vann/avløp og og boligmasse for øvrig kan tilfredsstille dagens krav til standard, menner vi det er viktig å imøtekomme søknaden. Gjeldende kommuneplan er ikke til hinder for fast bosetting. 3 (PH, MV, ØW) Alternativt forslag fra borgerlig gruppe 4 (IB, OJ, TT, ALS) Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av forvaltningslovens kap VI oppheves kommunens vedtak PA 93/09; og det innvilges dispensasjon fra planformålet LNF på eiendom 23/234 på Kjerringholmen. Dette legger til rette for å innvilge en kommende søknad om bruksendring av hytte til bolig. Begrunnelse: Det er ønskelig med fast bosetting på Hvaler, og når tekniske forhold som vann/avløp og boligmasse for øvrig kan tilfredsstille dagens krav til standard, mener vi det er viktig å imøtekomme søknaden. Gjeldende kommuneplan er ikke til hinder for fast bosetting. PS 41/10 Ønske om endring av adressenavn - Mørkedalen Vegsystemet beholder sitt nåværende navn Mørkedalen hele strekningen fra Strandveien gjennom Mørkedalen mot Oremyr; veg 1027 fører til, og til dels gjennom, dalen som heter Mørkedalen. Hvaler kommune, Alternativt forslag: Veien gis navnet Gilboveien på den strekningen fra Kroksand (Strandveien) i sør, til enden av veien (inkludert kurve mot øst etter veidelingspunktet). Møteinnkalling side 13 av 14

14 0 Alternativt forslag Enstemmig Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Veien gis navnet Gilboveien på den strekningen fra Kroksand (Strandveien) i sør, til enden av veien (inkludert kurve mot øst etter veidelingspunktet). Meldinger og informasjon RS 1/10 Orienteringssak - Fylkesmannen i Østfold stadfester Hvaler kommune sitt vedtak i sak 67/09 av Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Møteinnkalling side 14 av 14

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 20.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Ingerid Bjercke

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling 1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer