Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor Tangen nestleder i utvalget FRP Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon Anna Auganes saksbehandler/administrasjon Anna Karin Hellstrøm saksbehandler/administrasjon Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Ottar Johansen Anne Lise Sørlien utvalgsleder Mona Vauger Møteinnkalling side 1 av 7

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 1/09 PS 2/09 PS 3/09 PS 4/09 PS 5/09 PS 6/09 Sakstittel Interpellasjoner og spørsmål Godkjenning av protokoll fra forrige møte Klage over vedtak om bygge- og deleforbud på eiendommen gnr 47, bnr 248, Utgårdskilen, Hvaler kommune Reguleringsplan for Brente, Asmaløy - behandling etter offentlig ettersyn Forslag til saksfremlegg, Behandling av grunnervervprosessen for friområdet ved Kroksand og Gilbergodden i Skjærhalden Meldinger og informasjon Orientering om kommuneplanarbeidet og hyttetomtregistreringen v/anna Auganes Ottar Johansen Leder Rådmann Møteinnkalling side 2 av 7

3 PS 1/09 Interpellasjoner og spørsmål Behandling i : Spørsmål fra Thor Tangen vedr. Fylkesmannens reaksjon på kommunens behandling/godkjenning av dispensasjon for utvidelse av hytte på gbnr 23/161. Svar: Fylkesmannen har omgjort kommunens vedtak, slik at dispensasjon ikke innvilges saksdokumentet fra FM ble utdelt på møtet Spørsmål fra Thor Tangen vedr. gravearbeider langs Fv-472 ved Langekil. Svar: Administrasjonen undersøker saken for orientering i senere møte. PS 2/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen enstemmig godkjent.. Votering: Enstemmig. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Protokollen godkjennes. PS 3/09 Klage over vedtak om bygge- og deleforbud på eiendommen gnr 47, bnr 248, Utgårdskilen, Hvaler kommune Rådmannens forslag til vedtak I medhold av plan- og bygningslovens 15, jf forvaltningslovens kap VI, tilbakevises framført klage fra Advokathuset Fredrikstad på vegne av Garnberget AS på Utvalg for miljø og teknikks i sak 125/08; om nedleggelse av bygge- og deleforbud på eiendommen gnr 47 bnr 248 i Utgårdskilen i Hvaler. Begrunnelse: Det er i klagen ikke framført vesentlige, nye momenter til saken som gjør at klagen bør tas til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Hvaler kommune, rådmann Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Møteinnkalling side 3 av 7

4 Votering: Enstemmig. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av plan- og bygningslovens 15, jf forvaltningslovens kap VI, tilbakevises framført klage fra Advokathuset Fredrikstad på vegne av Garnberget AS på Utvalg for miljø og teknikks i sak 125/08; om nedleggelse av bygge- og deleforbud på eiendommen gnr 47 bnr 248 i Utgårdskilen i Hvaler. Begrunnelse: Det er i klagen ikke framført vesentlige, nye momenter til saken som gjør at klagen bør tas til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. PS 4/09 Reguleringsplan for Brente, Asmaløy - behandling etter offentlig ettersyn Rådmannens forslag til innstilling I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Brente på Asmaløy når 3 Rekkefølgebestemmelser er endret til følgende ordlyd: 3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 3.1 Hovedadkomst FA1-3 skal opparbeides som vist i planen før nye boliger tas i bruk. 3.2 Krysset V1/V2, bussholdeplasser BH1-2, gang-/sykkelveg GS1 og GS2, fortau F1, PP1, PP2 og PP3 skal være ferdig opparbeidet før nye boliger tas i bruk. Gangsti over fjellet nordøst for planområdet som sikrer forbindelse til skole skal også være ferdig opparbeidet før nye boliger tas i bruk. 3.3 Byggeplan for krysset mellom riksveg 108 (V1) og V2, BH1, BH2, GS1-2 og F1 skal godkjennes av Statens vegvesen før arbeidet med dette igangsettes. 3.4 FL1 skal opparbeides som lekeområde før nye boliger tas i bruk. Særskilt landskapsplan for dette skal være godkjent av kommunen før arbeidet igangsettes. 3.5 Støyvoll med støyskjerm (FG2) skal opparbeides som vist i snitt A i reguleringsplanen før nye boliger tas i bruk. Støyvoll og støyskjerm skal vedlikeholdes av grunneier for FG Teknisk avtale om utbygging av veg-, vann- og avløpsanlegg med overvannshåndtering skal inngås med og godkjennes av kommunen før arbeid med dette igangsettes. Vedtaket omfatter plankart datert , bestemmelser datert og beskrivelse datert Rådmannen gis fullmakt å revidere bestemmelsene og å kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 4 av 7

5 rådmann Anne Lise Sørlien ba om habilitetsvurdering erklært inhabil Forslag fra Trygve Lie (H): Saken utsettes for befaring. Forslaget vedtatt med 4 mot 2 stemmer (AP) Protokolltilførsel fra barnas representant: Administrasjonen mener at det ligger godt til rette for etablering av et mindre boligområde på Brente. Dette til tross for at Statens veivesen ikke vil etablere gangfelt fordi flyt i trafikken skal prioriteres. Det henvises til at andre barn i kommunen allerede må krysse vei uten gangfelt for å ta buss til skolen. Barnas representant ser det som uheldig at man bevisst velger å utsette flere barn for denne risikoen. Forslagsstiller har ikke råd til å bygge ut sikker gangvei i området. Forslaget til skolevei som foreligger kan ikke brøytes. Barnas representant mener at rekkefølgebestemmelsene må endres, slik at utbygging av Brente ikke kan starte før gang- og sykkelvei som trygg skolevei er etablert. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Saken utsettes for befaring. PS 5/09 Forslag til saksfremlegg, Behandling av grunnervervprosessen for friområdet ved Kroksand og Gilbergodden i Skjærhalden Vurdering etter innkomne merknader til Ba3. Når det gjelder Ba3, så argumenterer grunneierne for nødvendighet av at de fortsatt kan disponere området mellom Saga og avdøde Bøbakkes bolighus. Dette fremkom i telefonsamtale mellom saksbehandler og advokat Skaaraas og stadfestes i brev av og grunneiernes brev av Administrasjonen hevder at dette arealet er sentralt for at området skal ha verdi som friområde. Uten dette arealet blir restarealet av liten verdi som friområde. Det kan derfor ikke anbefales at det inngås servituttavtale for Ba3 uten at området mellom Saga og bolighuset er tatt med. Når det gjelder spørsmålet om statlig finansiering som advokat Skaaraas tar opp i brev av , så har DN i brev av uttalt følgende: DN vil også orientere om hvorfor det i forbindelse med sikring av friluftsområder legges stor vekt på å slette heftelser. Både private rettigheter, bygninger og andre former for private installasjoner fører til en privatisering av området som medfører at området blir mindre attraktivt for allmennhetens bruk. Selv om en servituttavtale gir rett til ferdsel og opphold kan det være at allmennheten av hensyn til grunneier ikke ønsker å benytte arealet. I forbindelse med denne saken mener DN at det kan bli tilfelle i Ba2 og Ba3. Når det gjelder Ba2 vil framtidig utvikling og bruk blant annet betinge fjerning av båtrettigheter. DN mener at båtrettigheter ikke er forenelig med bading i sjøen og slike rettigheter må fjernes før det aktuelt med statlig sikring av Ba 2. Når det gjelder Ba3 vil en framtidig utvikling og bruk av området betinge fjerning av bygningen og eventuelle private parkeringsrettigheter. Disse heftelsene vil legge en såpass begrensning på bruken av området at det ikke vil være grunnlag for statlig sikring av Ba3. På dette grunnlag vil administrasjonen avvise at det vil kunne gis statlige midler til erverv av Ba3, når bygningene blir stående. Derimot har DN vært klar på at statlige midler til erverv av badestranden Ba1, ikke betinger erverv av Ba2 og Ba3. Når det gjelder påstanden om at forhandlingene om servituttavtale ikke er sluttført, vil administrasjonen anføre at de forslag som advokat Skaaraas meddelte pr telefon og pr brev og Møteinnkalling side 5 av 7

6 grunneierne har fremmet er de samme som de fremla i brev av Dette ble diskutert i møte og administrasjonen viste til at dersom ikke arealet mellom Saga og boligeiendommen ble tilgjengelig for allmennheten så ville Ba 3 være nærmeste verdiløs som friområde til badestranden. På dette grunnlag laget vi idéskisse nr 2. Vi kan derfor ikke se at det har noen hensikt å fortsette forhandlingene om en mulig servituttavtale, når motparten opprettholder sitt standpunkt fra mai DN har vært helt klar på at bygningene i Ba3 må fjernes, for at statlig tilskudd skulle oppnås. Administrasjonen kunne ha vært med på å forsøke å få DN til å være med på statlig bevilgning til erverv/servituttavtale, dersom arealet i Ba3, unntatt bygningsgrunnen, ble tilrettelagt for allmennhetens bruk. Videre ville administrasjonen kunne anbefale DN en løsning med støtte i uttalelsen fra Østfoldmuseet og under forutsetning av en endring av reguleringsbestemmelsene for bygningene, slik at allmennheten kunne få tilgang til disse. Dette kunne være en akseptabel løsning for en servituttavtale. Imidlertid ønsker grunneierne at bygningene består i privat eie og bruk og privatisering av området mellom Saga og boligeiendommen. På denne bakgrunn mener administrasjonen at det ikke er hensiktmessig å bruke mer tid på forhandlinger, når motparten pånytt fremmer forslag som vi har avvist i møte Konklusjon etter høring av saksfremlegget Det er ikke mottatt innspill fra grunneierne til eiendommen gbnr 5/40 og 5/95 det tolker vi dit hen at de er enige i administrasjonens forslag til saksfremlegg. Administrasjonen ser ikke grunnlag for å endre rådmannens forslag til vedtak, og opprettholder det forslaget som har vært forelagt grunneierne av Ba2 og Ba3. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i forvaltningslovens kap IV 28 finner rådmannen at vedtaket opprettholdes i kommunestyresak 31/07 for klage vedrørende ekspropriasjon av område Ba1 i reguleringsplan for Skjærhalden, for eksisterende brygge på eiendommen gbnr 5/31 fra Henning Østbye og Tone Irene Øye og klage vedrørende slipp på stranda i område Ba1. Videre foreslås det å opprettholde kommunestyrets vedtak i sak 31/07 for klage om ekspropriasjon av området Ba3 fra Miriam Henriksen og Arne Kristian Henriksen. Med samme hjemmel opprettholdes vedtak for ekspropriasjon av sjøbod på eiendommen gbnr 5/157. Begrunnelsen er at det ut fra en samlet vurdering av de fremsatte klagegrunner og intensjonene i reguleringsplanen for Skjærhalden sentrum ikke er fremkommet vesentlig nye momenter som tilsier en omgjøring av vedtaket. Saken oversendes kommunestyret til behandling før den oversendes til Fylkesmannen. For området Ba2 gbnr 5/31, gbnr 5/40, gbnr 5/95 og gbnr 5/157 foreslås det å endre kommunestyrets vedtak i sak 31/07 om ekspropriasjon fra avståelse av eiendom til avståelse av bruksrett for hele området. Videre tilrår rådmannen at vedtak om ekspropriasjon av sjøbod på gbnr 5/157 opprettholdes. Hvaler kommune, Rådmann Forslag fra borgerlig gruppe: Utvalget (UMT) går inn for at Hvaler kommune går i dialog med grunneieren for område BA3 med forutsetning om at bygningsmassen (saga) skal bestå, og at området ikke eksproprieres. Videre mener utvalget at sjøbod på område BA2 ikke behøver å eksproprieres for å opprettholde reguleringsplanens intensjon. Votering: Borgerlig gruppes forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer(ap) Møteinnkalling side 6 av 7

7 Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget (UMT) går inn for at Hvaler kommune går i dialog med grunneieren for område BA3 med forutsetning om at bygningsmassen (saga) skal bestå, og at området ikke eksproprieres. Videre mener utvalget at sjøbod på område BA2 ikke behøver å eksproprieres for å opprettholde reguleringsplanens intensjon. PS 6/09 Meldinger og informasjon Orientering gitt vedr. Protokoll-godkjenning, jfr. sak 131/08: Rådmannen vil gjennomgå dagens ordning med godkjenning av protokoller, gjeldende for alle utvalg. Orientering gitt vedr. veilys langs nytt fortau mellom Hauge og Utgårdskilen: Utgårdskilen Vel arbeider med finansiering for veilys på strekningen, med mål om å gjennomføre investeringen. Kommunen aksepterer å stå som kunde i forhold til Nettpartner, gitt at velforeningen garanterer for investeringen. Etter at utbyggingen er ferdigstilt overtar kommunen gatelyset til drift og vedlikehold, slik det er vanlig ved utbygging av nye boligfelt. - Orientering om hyttetomtregistreringsprosjektet v/anna Auganes og Halvor Reff. - Orientering om status og fremdrift av kommuneplanrulleringen v/anna Auganes. Møteinnkalling side 7 av 7

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer