Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 21:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 17:00 21:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 21:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide Barnas representant Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor Tangen nestleder i FRP utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H (forfall i sak 23, 26, 24, 25, 27, 30, 31 og 32)) Karin Lunde Kristiansen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog saksbehandler/administrasjon Anna Karin Hellstrøm saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Thor Tangen Ottar Johansen Mona Vauger utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 16

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 17/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 18/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 19/09 Byggeskikk- og kulturlandskapsprisen Oppfølging av 2007, og fortsettelsen PS 20/09 Behandling av klage på vedtak PA - 64/08 - bryggeanlegg PS 21/09 Behandling av klage på vedtak PA-94/08 - utvidelse av eksisterende brygge PS 22/09 Behandling av klage på vedtak PA-109/08 - riving av gammel og oppføring av ny hytte samt fasadelengde og vesentlig utvidelse PS 23/09 Behandling av klage for oppføring av tilbygg på eiendommen gnr 10, bnr 52, Kirkeøy PS 24/09 Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra LNF - formålet for riving låve/oppføring klargjøringshall for båter, eiendom 40/10, Asmaløy PS 25/09 Søknad om dispensasjon for plassering av bolig delvis utenfor tomt, gnr 53, bnr 292 og 298, Norderhaug på Vesterøy. PS 26/09 Ny utvalgsbehandling i dispensasjonssak - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje med leilighet på 40/10 PS 27/09 Behandling av søknad om konsesjon for erverv av boligeiendommen gnr 15 bnr 39, Urdal i Hvaler til fritidsformål PS 28/09 Reguleringsplan for Skjelsbu Vest- 1. gangs politisk behandling: Utlegging til offentlig ettersyn PS 29/09 Førstegangs politisk behandling: Utlegging til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Sand Brygge, Spjærøy. PS 30/09 Sluttbehandling: Reguleringsplan for Østerhaug, Kirkeøy PS 31/09 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune PS 32/09 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp PS 33/09 Meldinger og informasjon RS 2/09 Offisielle adresser i Hvaler - oppfølging og framdrift RS 3/09 Orientering om revisjon av forskriften om tildeling av båtplasser Ottar Johansen Leder Rådmann Møteinnkalling side 2 av 16

3 PS 17/09 Interpellasjoner og spørsmål Fargesetting av hytte spørsmål fra forrige UMT den Omtalte hytte på Ødegårdsåsen har krav ift fargesetting. Siden sist bygging på denne hytta var gjennom en byggemelding (ikke byggesøknad) så har man ikke oppfølgning gjennom ferdigattest. Administrasjonen ser at kravet om fargesetting på denne ikke er fulgt og vi igangsette en ulovlighetsoppfølgning på denne saken. Fradelingssak spørsmål fra forrige UMT den Sak om eventuell fradeling på eiendom på Nordenga på Vesterøy er sendt til obligatorisk høring til fylkesmannen i Østfold den Dette grunnet behov for prinsippielle avklaringer rundt driveverdighet. Litt avhengig av Fylkesmannens saksbehandlingstid forventes at saken kommer opp i UMT neste møte i mai Spørsmål om gravearbeider ved Langekil spørsmål fra UMT den og UMT den Gravearbeidene sør for Langekil på FV 472, Vesterøy (nær Nesebukta) skyldes opparbeidelse av gang og sykkelsti. Nord for Langekil er det gravearbeider i forbindelse med omlegging av Bankerudsvingen. Noen masser er også kjørt opp mot høydebassenget på Bankerød. Spørsmål knyttet til dypvannsdeponiet ved Belgen Ønske om infromasjon om saksgang og høringsmuligheter ifm etablering av dypvannsdeponi ved Belgen. Administrasjonen orienterer i neste UMT i mai Spørsmål knyttet til innspill fra Jeger og Fiskeforreningen til kommuneplanen Mona Vauger spurte om innspillet fra JFF vedrørende blant annet ørretbekker hadde blitt mottatt som innspill til kommuneplanen. Administrasjonen kunne bekrefte at dette temaet vil bli vurdert i kommuneplansammenheng. Henstilling til politikerne fra barnas representant Barnas representant registrerer at det i Hvaler kommune ved flere anledninger legges opp til etablering av nye boligfelt i områder som ikke er tilstrekkelig sikret i forhold til trygg ferdsel for myke trafikkanter. Barn må fraktes i buss eller bil til skole og fritidsaktiviteter, veistrekninger kan være uoversiktelige og/eller med høy fartsgrense, det er ikke mulig med etablering av gangfelt, og det finnes ikke gang- og sykkelvei. Barnas representant anmoder sterkt kommunens politikere om å sette ned en tverrpolitisk gruppe for å se på hvor nye boligområder etableres i Hvaler, og hvordan man kan fremme trygghet og sikkerhet for myke trafikkanter. (Cathrine Aasgaard Eide Barnas representant Hvaler ). Direktesitert fra brev. PS 18/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen enstemmig godkjent. Votering: Enstemmig. Protokollen godkjennes. Møteinnkalling side 3 av 16

4 PS 19/09 Byggeskikk- og kulturlandskapsprisen Oppfølging av 2007, og fortsettelsen 1. Kriteriene for kulturlandskaps- og byggeskikkspris endres i punkt 1, slik at ordlyden blir: Formålet med prisen er å synliggjøre, vektlegge og stimulere de arkitektoniske, kulturhistoriske og landskapsmessige verdiene på Hvaler. Prisen består av en plakett med inskripsjon (for montering utendørs) og et diplom. 2. Prisen for 2007 kunngjøres og deles ut 30. mai Det inviteres til å foreslå kandidater for 2009, med utsatt frist til 15. april Hvaler kommune, Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 4. Kriteriene for kulturlandskaps- og byggeskikkspris endres i punkt 1, slik at ordlyden blir: Formålet med prisen er å synliggjøre, vektlegge og stimulere de arkitektoniske, kulturhistoriske og landskapsmessige verdiene på Hvaler. Prisen består av en plakett med inskripsjon (for montering utendørs) og et diplom. 5. Prisen for 2007 kunngjøres og deles ut 30. mai Det inviteres til å foreslå kandidater for 2009, med utsatt frist til 15. april PS 20/09 Behandling av klage på vedtak PA - 64/08 - bryggeanlegg Protokolltilførsel: Rådmannens forslag er feil plassert i saksdokumentet, og er den teksten som står under overskriften konklusjon. er derfor: Hvaler kommune opprettholder sitt vedtak PA- 64/08. Begrunnelsen er at det ikke er brakt inn vesentlige nye momenter til saken gjennom klagen, som tilsier at vedtaket bør endres. Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Hvaler kommune opprettholder sitt vedtak PA-64/08. Begrunnelsen er at det ikke er brakt inn vesentlige nye momenter til saken gjennom klagen, som tilsier at vedtaket bør endres. Møteinnkalling side 4 av 16

5 PS 21/09 Behandling av klage på vedtak PA-94/08 - utvidelse av eksisterende brygge I medhold av plan- og bygningslovens 7 innvilges med dette midlertidig dispensasjon frem til og med fra plan- og bygningsloven 17-2 og planformål LNF for utvidelse av eksisterende brygge med en flytebryggedel på eiendommen gnr. 42, bnr. 15 beliggende på Spjærøy. De fremlagte særlige grunnene, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Bryggens kan midlertidig forlenges med en flytebryggedel med inntil 6 meter lengde og 2 meters bredde for 4 landstedsbåter av størrelsen fot. Bryggeutvidelsen skal bestå av en flytebryggedel samt 4 moringer forankret i kjetting i hvert hjørne. Materialet forutsettes å være utført i ikke giftig eller skadelig materiale. På eller ved brygga skal det ikke etableres gjerder/rekkverk, lyssetting eller utplasseres sittegrupper eller andre privatiserende elementer. Materialvalg skal være avdempet og stedstilpasset. Ingen deler av tiltaket kan iverksettes før det foreligger en byggetillatelse. Jf vurdering gitt over. Hvaler kommune, Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.. I medhold av plan- og bygningslovens 7 innvilges med dette midlertidig dispensasjon frem til og med fra plan- og bygningsloven 17-2 og planformål LNF for utvidelse av eksisterende brygge med en flytebryggedel på eiendommen gnr. 42, bnr. 15 beliggende på Spjærøy. De fremlagte særlige grunnene, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Bryggens kan midlertidig forlenges med en flytebryggedel med inntil 6 meter lengde og 2 meters bredde for 4 landstedsbåter av størrelsen fot. Bryggeutvidelsen skal bestå av en flytebryggedel samt 4 moringer forankret i kjetting i hvert hjørne. Materialet forutsettes å være utført i ikke giftig eller skadelig materiale. På eller ved brygga skal det ikke etableres gjerder/rekkverk, lyssetting eller utplasseres sittegrupper eller andre privatiserende elementer. Materialvalg skal være avdempet og stedstilpasset. Ingen deler av tiltaket kan iverksettes før det foreligger en byggetillatelse. Jf vurdering gitt over. Møteinnkalling side 5 av 16

6 PS 22/09 Behandling av klage på vedtak PA-109/08 - riving av gammel og oppføring av ny hytte samt fasadelengde og vesentlig utvidelse I medhold av plan- og bygningsloven 15 opprettholder Hvaler kommune sitt vedtak PA - 109/08 datert : I medhold av plan- og bygningsloven 7 gis dispensasjon fra kommuneplanens forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse samt mot vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse for riving av gammel og oppføring av ny fritidsbolig på eiendom gnr/bnr/fnr: 23/15/77 på Kirkeøy. Videre gis dispensasjon for maksimal fasadelengde inntil 14 meter. De fremlagte særlige grunnene, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse fager. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Sprengningsarbeider eller skjæring/deling av fjell og lignende tillates ikke. Det må ikke oppføres eller utplasseres gjerder, stengsler, anlegg eller annet som kan ha en privatiserende virkning eller som kan vanskeliggjøre allmennhetens ferdsel i området. Hytte på eiendommen kan ikke overstige 14 meter fasadelengde. Nærmeste avstand fra del av bygningskropp til vegmidte skal ikke overstige 10 meter. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført vesentlige nye momenter til saken utover de som var kjent da søknad om dispensasjon ble behandlet. Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Hvaler kommune, Votering: Rådmannens forslag Forslag fra borgerlig gruppe (nedenfor) 3 stemmer A/SV/SP 4 stemmer H/FRP I medhold av plan- og bygningsloven 7 gis dispensasjon fra kommuneplanens forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse samt mot vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse for riving av gammel og oppføring av ny fritidsbolig på eiendom gnr/bnr/fnr: 23/15/77 på Kirkeøy. Videre gis dispensasjon for maksimal fasadelengde inntil 15 meter. De fremlagte særlige grunnene, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Møteinnkalling side 6 av 16

7 Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse fager. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Sprengningsarbeider eller skjæring/deling av fjell og lignende tillates ikke. Det må ikke oppføres eller utplasseres gjerder, stengsler, anlegg eller annet som kan ha en privatiserende virkning eller som kan vanskeliggjøre allmennhetens ferdsel i området. Hytte på eiendommen kan ikke overstige 15 meter fasadelengde. Nærmeste avstand fra del av bygningskropp til vegmidte skal ikke overstige 10 meter. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. Klagen tas til følge. 15 m fasadelengde godtas på bakgrunn gitt i forhåndskonferanse med Hvaler kommune. Begrunnelsen er hyttens stedstilpasning, tomtens beskaffenhet samt arkitektoniske uttrykk. PS 23/09 Behandling av klage for oppføring av tilbygg på eiendommen gnr 10, bnr 52, Kirkeøy Administrativt vedtak PA-60/08 av opprettholdes og at Fylkesmannens klage av tas til følge, ved å tilføye følgende to dispensasjonsvilkår: Tiltaket kan ikke gjennomføres som prosjektert og omsøkt Eksisterende uthus skal rives Det må utarbeides reviderte tegninger som ivaretar vilkårene over og de øvrige satte i Administrativt vedtak PA-60/08 av Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. Hvaler kommune, Karin Lunde Kristiansen ba om habilitetsvurdering erklært habil. Votering: Utvalget valgte å ta punktvis avstemming på vilkårene fra es innstilling til UMT den : Hyttas maksimale areal skal ikke overskride 70 m2 BRA Enstemmig vedtatt Møteinnkalling side 7 av 16

8 Største fasadelengde skal ikke overskride 12 m Enstemmig vedtatt Tiltaket kan ikke gjennomføres som prosjektert og omsøkt Forkastet enstemmig Ekisterende uthus skal rives Enstemmig vedtatt Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødigeksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget Enstemmig vedtatt Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse farger Enstemmig vedtatt Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset Enstemmig vedtatt Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad Enstemmig vedtatt Spregningsarbeider tillates ikke Forkastet enstemmig Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning Enstemmig vedtatt i sak 23/09 tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningslovens): 7 innvilges med dette dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 17-2 for oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gnr 10 bnr 52 på Kilebrygga, Kirkeøy i Hvaler, jf søknad datert De fremlagte særlige grunnene, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tundtveiende til at det skal innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Hyttas maksimale areal skal ikke overskride 70 m2 BRA Største fasadelengde skal ikke overskride 12 m Ekisterende uthus skal rives Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødigeksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse farger Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning Fylkesmannens klage tas delvis til følge. Begrunnelse: Tiltaket kan gjennomføres slik som tiltakshaver har prosjektert, fordi denne plasseringen gjør tilbygget mindre eksponert mot sjøen, og bedrer tilgjengeligheten for ferdsel og friluftsliv i området. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. PS 24/09 Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra LNF - formålet for riving låve/oppføring klargjøringshall for båter, eiendom 40/10, Asmaløy Administrativt vedtak PA 120/08, avslag på søknad om dispensasjon fra LNF formålet og byggeforbudet i hundremetersbeltet for riving av låve og oppføring av klargjøringshall på eiendommen gnr 40 bnr 10, opprettholdes og klagesaken oversendes fylkesmannen til behandling, jevnfør plan- og bygningsloven 15 og forvaltningslovens kap VI. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 8 av 16

9 Votering: enstemmig vedtatt. Administrativt vedtak PA 120/08, avslag på søknad om dispensasjon fra LNF formålet og byggeforbudet i hundremetersbeltet for riving av låve og oppføring av klargjøringshall på eiendommen gnr 40 bnr 10, opprettholdes og klagesaken oversendes fylkesmannen til behandling, jevnfør plan- og bygningsloven 15 og forvaltningslovens kap VI. PS 25/09 Søknad om dispensasjon for plassering av bolig delvis utenfor tomt, gnr 53, bnr 292 og 298, Norderhaug på Vesterøy. I medhold av plan- og bygningslovens 15 jevnfør forvaltningslovens 33 opprettholder Hvaler kommune sitt vedtak i administrativt vedtak PA 101/08 datert om å avslå søknad om dispensasjon. Framsatt klage fra tiltakshaver René Hansen og søker Per Bjar tas ikke til følge og klagen sendes Fylkesmannen for endelig behandling. Begrunnelse: Fylkesmannens miljøvernavdeling fraråder en dispensasjon. For å sikre en best mulig ivaretakelse av allmennhetens ferdselsrettigheter samt en oversiktelig forvaltning av området for fremtiden, bør det gjennomføres en reguleringsendring. Hensyn til allmennhetens interesser i friluftsområdet, vurderinger av områder sårbare for eksponering mot sjøen og sterk presedens taler også for at saken bør behandles som reguleringsendring, ikke dispensasjon. De fremlagte særlige grunner, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, ikke er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket. Hvaler kommune, Votering: Rådmannens forslag Alternativt forslag fra borgerlig gruppe (nede) 3 stemmer (A/SV/SP) 4 stemmer (H/FRP) Vedtak i UMT av opprettholdes, og dispensasjon gis. Det opprettholdte vedtaket av lyder: Klagen tas tilfølge. Dispensasjon gis med tidligere underpunkter. Det avsettes god plass til sti Samme areal som avsettes til sti, overføres til motsatt side av byggetomten (makeskifte) Møteinnkalling side 9 av 16

10 Den totale høyde på bygningskroppen bør reduseres i forhold til godkjent reguleringsplan Bygningskroppen bør eventuelt plasseres så lavt som mulig PS 26/09 Ny utvalgsbehandling i dispensasjonssak - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje med leilighet på 40/10 Rådmannens forslag til presisering av vedtak I medhold av plan- og bygningsloven 15 omgjør Hvaler kommune sitt vedtak i utvalgssak 72/08 av om at søknaden om dispensasjon fra planstatus LNF for oppføring av garasje med leilighet på eiendommen gnr 40 bnr 10, Rød på Asmaløy i Hvaler kommune imøtekommes. Fylkesmannens klage tas dermed til følge. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av garasje med leilighet på 40/10. Begrunnelsen for omgjøring er at det omsøkte tiltak er i strid med kommuneplanen og at de fremlagte særlige grunnene, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, ikke er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket. Hvaler kommune, Votering: Rådmannens forslag Forslag fra borgerlig gruppe (nedenfor) 3 stemmer (A/SV/SP) 4 stemmer (H/FRP) Fylkesmannens klage tas ikke til følge, og UMT sitt vedtak av oppheves. Dispensasjon innvilges. Begrunnelsen er at tiltaket ligger utenfor 100 meter sonen og på et allerede eksisterende tun. Tiltaket vil styrke næringsgrunnlaget for eiendommen og leiligheten vil ikke medføre økt arealbelastning. PS 27/09 Behandling av søknad om konsesjon for erverv av boligeiendommen gnr 15 bnr 39, Urdal i Hvaler til fritidsformål I medhold av konsesjonsloven med tilhørende lokal forskrift til lovens 7, 1. ledd avslås med dette søknad fra Kristian Sandbrekke og Anne Kathrine Sandbrekke om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 15 bnr 39, Urdal på Kirkeøy i Hvaler til fritidsformål, jfr søknad mottatt i kommunen Begrunnelse: Bygningsmassen har en god standard og er nyttet til boligformål Eiendommen har tilgang på nødvendig infrastruktur For å opprettholde området som en livskraftig grend, er det viktig å opprettholde bosetningen på alle eiendommene i området Presedens i slike konsesjonssaker er å legge ovennevnte kriterier/begrunnelse til grunn ved avgjørelsen Møteinnkalling side 10 av 16

11 Et vedtak i tråd med ens innstilling vil medføre likebehandling Vedtaket faktureres med kr (sendes Meglerhuset Fredrikstad AS, postboks 198, 1607 Fredrikstad), jfr Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv., 2. Hvaler kommune, Votering: enstemmig vedtatt. I medhold av konsesjonsloven med tilhørende lokal forskrift til lovens 7, 1. ledd avslås med dette søknad fra Kristian Sandbrekke og Anne Kathrine Sandbrekke om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 15 bnr 39, Urdal på Kirkeøy i Hvaler til fritidsformål, jfr søknad mottatt i kommunen Begrunnelse: Bygningsmassen har en god standard og er nyttet til boligformål Eiendommen har tilgang på nødvendig infrastruktur For å opprettholde området som en livskraftig grend, er det viktig å opprettholde bosetningen på alle eiendommene i området Presedens i slike konsesjonssaker er å legge ovennevnte kriterier/begrunnelse til grunn ved avgjørelsen Et vedtak i tråd med ens innstilling vil medføre likebehandling Vedtaket faktureres med kr (sendes Meglerhuset Fredrikstad AS, postboks 198, 1607 Fredrikstad), jfr Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv., 2. PS 28/09 Reguleringsplan for Skjelsbu Vest- 1. gangs politisk behandling: Utlegging til offentlig ettersyn I medhold av plan- og bygningslovens 27-1 jmf 28-1 og 30 legges privat forslag til reguleringsplan for Skjelsbu vest ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort: Tomt 4 og 5 tas ut av planen. Felles lekeplass FL1 flyttes til tomt nr 4. Planforslaget omfatter planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert Hvaler kommune, Møteinnkalling side 11 av 16

12 Votering: Rådmannens forslag Rådmannens forslag uten begge kulepunktene 5 mot H/FRP/A (Mona Vauger) 2 for A/SV/SP 3 mot A/SV/SP 4 for H/FRP I medhold av plan- og bygningslovens 27-1 jmf 28-1 og 30 legges privat forslag til reguleringsplan for Skjelsbu vest ut til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert Protokolltilført stemmeforklaring fra Mona Vauger: Skjelsbu er definert som et grendesenter, hvor fortetting skal skje i svært beskjedent omfang. En utlegging av 28 nye tomter i dette området er en betydelig utvidelse som ikke kan defineres som fortetting. Protokolltilført fra Barnas representant Cathrine Aasgaard Eide: Barnas representant er, i likhet med Fylkesmannen i Østfold, Statens vegvesen og planseksjonen i Østfold fylkeskommune, skeptisk til utviding av byggeområdet på Skjelsbo pga manglende gang- og sykkelvei fram til nærmeste skole eller lokalsenter. Dersom et slikt område etableres, bør det inn i rekkefølgebestemmelsene at gang- og sykkelvei blir etablert innen eventuelle boliger tas i bruk. Undertegnede ser at det i planen i stor grad er tatt hensyn til barn og unge i forhold til lekeområder og grøntarealer. Det er spesielt fint at det blir lagt opp til muligheter for ballek for de litt eldre barna. (Cathrine Aasgaard Eide, Barnas representant, Hvaler den ) Direktesitert fra brev. PS 29/09 Førstegangs politisk behandling: Utlegging til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Sand Brygge, Spjærøy. I medhold av plan- og bygningslovens 27-1 jmf 28-1 og 30 legges privat forslag til reguleringsplan for Sand Marina ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er gjort: Privat småbåtanlegg i sjø: 7.7 a) kompletteres med setningen: Båter større enn 50 fot tillates bare på båtplasser avsatt for gjester og begrenset i antall til maksimalt 5 % av båtplassene i bryggeanlegget. Fellesbestemmelser 2.6 endres til: 2.6) Opplag av båter er kun tillatt innenfor perioden 1. september til 1.mai. Utover denne perioden skal båter i opplag og tilhørende utstyr lagres skjermet. Båter som er større enn 35 fot tillates ikke lagret på land innenfor planområdet. For felles parkeringsplass FP1, FP2 og FP4 tillates ikke lagring av båter større enn 25 fot. Rekkefølgebestemmelser 3 kompletteres med nytt punkt: 3.3 Avtale om teknisk infrastruktur skal inngås mellom utbygger og Hvaler kommune. Før det kan innvilges brukstillatelse til nye tiltak skal offentlig vei være opparbeidet fra regulert offentlig snuplass til 330 m lenger nordvest. Unntatt fra denne bestemmelsen er bebyggelse i område B1. Møteinnkalling side 12 av 16

13 Planforslaget består av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert Hvaler kommune, Votering: Forslag fra borgerlig gruppe: Som ens forslag, med unntak av første kulepunkt 3 stemmer A/SV/SP 4 stemmer H/FRP I medhold av plan- og bygningslovens 27-1 jmf 28-1 og 30 legges privat forslag til reguleringsplan for Sand Marina ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er gjort: Fellesbestemmelser 2.6 endres til: 2.6) Opplag av båter er kun tillatt innenfor perioden 1. september til 1.mai. Utover denne perioden skal båter i opplag og tilhørende utstyr lagres skjermet. Båter som er større enn 35 fot tillates ikke lagret på land innenfor planområdet. For felles parkeringsplass FP1, FP2 og FP4 tillates ikke lagring av båter større enn 25 fot. Rekkefølgebestemmelser 3 kompletteres med nytt punkt: 3.3 Avtale om teknisk infrastruktur skal inngås mellom utbygger og Hvaler kommune. Før det kan innvilges brukstillatelse til nye tiltak skal offentlig vei være opparbeidet fra regulert offentlig snuplass til 330 m lenger nordvest. Unntatt fra denne bestemmelsen er bebyggelse i område B1. Planforslaget består av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert PS 30/09 Sluttbehandling: Reguleringsplan for Østerhaug, Kirkeøy I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Østerhaug på Kirkeøy. Vedtaket omfatter beskrivelse og plankart datert og bestemmelser datert Rådmannen gis fullmakt å kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 13 av 16

14 Votering: Rådmannens forslag For: 4 stemmer (H/FRP) Mot: 3 stemmer (A/SV/SP) Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Østerhaug på Kirkeøy. Vedtaket omfatter beskrivelse og plankart datert og bestemmelser datert Rådmannen gis fullmakt å kunngjøre planvedtaket. PS 31/09 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Med hjemmel i 5 i forskrift om konsekvensutredninger fastsetter Utvalget for miljø og teknikk med dette planprogram for kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Hvaler kommune, Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Med hjemmel i 5 i forskrift om konsekvensutredninger fastsetter Utvalget for miljø og teknikk med dette planprogram for kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune PS 32/09 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes Sentralforbund i 2008, vedtas som standard avtalevilkår mellom kommunen og eksisterende/nye abonnenter. Bestemmelsene er å anse som bindende for kommunens abonnenter uten særskilt vedtakelse. Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer i kraft fra straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 14 av 16

15 Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes Sentralforbund i 2008, vedtas som standard avtalevilkår mellom kommunen og eksisterende/nye abonnenter. Bestemmelsene er å anse som bindende for kommunens abonnenter uten særskilt vedtakelse. Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer i kraft fra straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett. PS 33/09 Meldinger og informasjon Meldinger og informasjon Til meldingssak om offisielle adresser i Hvaler: UMT foreslo 4 navngitte personer til en navnekomite en fra hver av de store øyene. Disse navnene viderebringes til saksbehandler som forespør de foreslåtte personer. UMT vil etter hvert få orientering om endelig komite og videre progresjon. RS 2/09 Offisielle adresser i Hvaler - oppfølging og framdrift Til meldingssak om offisielle adresser i Hvaler: UMT foreslo 4 navngitte personer til en navnekomite en fra hver av de store øyene. Disse navnene viderebringes til saksbehandler som forespør de foreslåtte personer. UMT vil etter hvert få orientering om endelig komite og videre progresjon. RS 3/09 Orientering om revisjon av forskriften om tildeling av båtplasser Tatt til orientering. Møteinnkalling side 15 av 16

16 Møteinnkalling side 16 av 16

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Protokollen godkjent: Thor Tangen Ottar Johansen Mona Vauger. utvalgsleder

Protokollen godkjent: Thor Tangen Ottar Johansen Mona Vauger. utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide Barnas representant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.05.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Protokollen godkjent:

utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.01.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Protokollen godkjent: utvalgsleder

Protokollen godkjent: utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.08.2011 Tidspunkt: 17:00 19.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Trygve Jensen

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 14.05.2013 Tidspunkt: 17.00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 14.05.2013 Tidspunkt: 17.00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 14.05.2013 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Medlem

Detaljer

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 20.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Ingerid Bjercke

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.25 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen/Vikerhavn, Rådhuset Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 17:00 20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor MODUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2014 Tid: 18:00-20:10 Til stede på møtet: Ingunn D. Øderud (SP), Lars S. Grønhovd (SP), Terje E. Gulbrandsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.09.2013 Tid: 09:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 08.04.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Medlem Kjersti Nythe Nilsen FO Ingen varamedlem Roger Fredriksen

Medlem Kjersti Nythe Nilsen FO Ingen varamedlem Roger Fredriksen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 11.01.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Georg Spernes Magne

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 30.06.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen

Detaljer

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 29.02.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 0955 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 23.06.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 51/10 Til saknr.: 59/10 Av utvalgets

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.03.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: 26.08.2010 Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: 26.08.2010 Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 26.08.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Av 7 medlemmer var 7 tilstede medregnet møtende varamedlemmer.

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Av 7 medlemmer var 7 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2015 Tid: 17:00 19:20. Av 7 medlemmer var 7 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Sak 53/15 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering. Utvalget ønsket at melding 1, 2 og 3 ble nærmere referert.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2012/4682-16 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Klage på vedtak i Drift 24.10.2012 - vedr. 56/6 Skomsvold, Strandabakken - Søknad om

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer