HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen Johansen KrF Tor Myrseth KSL Reidar Holmgren KOBL Per Stensøy, teknisk sjef Kai-Hugo Knutsen, fung. leder for plan og næring Forfall: Ingunn Torbergsen KSL - gyldig forfall Kai-Hugo Knutsen KOBL - MERKNADER: Det framkom ingen merknader til innkalling. Sakslista godkjent. Protokoll: Protokoll fra møte godkjent. ORIENTERING: Teknisk sjef og leder for plan og næring orienterte om arbeidsoppgavene og utviklingen i etaten. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 63/05 til og med sak 73/05. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, omsorg- og oppvekstutvalget til orientering, personal- og økonomiutvalget til orientering, rådmann, ordfører, teknisk sjef, leder for plan og næring, servicekontoret, biblioteket, revisjon, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside.

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0063/05 05/01144 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 8 BNR /05 05/01281 VETERINÆRTJENESTEN I HAMMERFEST, KVALSUND, HASVIK OG MÅSØY KOMMUNER 0065/05 05/01286 STATUTTER FOR S NÆRINGSFOND - REVISJON (Innstillingssak til kommunestyret) 0066/05 05/01273 REFERATSAKER TEKNISK 0067/05 05/00671 GNR. 14, BNR SØKNAD OM BYGGING AV FRITIDSBOLIG - DISPENSASJONSSAK FRA 100-METERS BELTET 0068/05 05/00617 GNR. 24, BNR. 1, FNR. 9 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KLAGEBEHANDLING 0069/05 05/01051 GNR. 23, BNR SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - KLAGEBEHANDLING 0070/05 05/00874 GNR. 10, BNR. 5: FRADELING AV HYTTETOMTER KLAGEBEHANDLING 0071/05 05/00786 GNR. 24, BNR SØKNAD OM BYGGING AV NY HYTTE 0072/05 04/00554 REGULERINGSPLAN NEVERFJORD - SØRNES-BOTNELV KLAGEBEHANDLING 0073/05 05/00356 GNR 4 BNR 2: REGULERINGSPLAN SKAIDI FJELLSTUE - 2. GANGS BEHANDLING (Innstillingssak til kommunestyret)

3 Saksbehandler: Hilde Svendsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 8 BNR. 386 gir konsesjon til Ann Mari Hansen og Andreas Reinholdtsen for erverv av eiendommen Gargo gnr. 8 bnr. 386 i kvalsund kommune på følgende vilkår: Gjerder og bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. Eiendommens aktuelle arealer skal leies ut på langsiktig, skriftlig leieavtale på minst 10 år til eventuell gårdbruker, dersom det er behov for det. Det tillates beite på eiendom som ikke er gjerdet inn. Eiendommen Gargo gnr.8 bnr.386 sammenføyes med eiendommen Tveelven gnr.7 bnr. 16 Leder fremmet følgende endringsforslag: Siste kulepunkt i leders innstilling strykes. Innstillingen med framsatt endringsforslag, enstemmig vedtatt. gir konsesjon til Ann Mari Hansen og Andreas Reinholdtsen for erverv av eiendommen Gargo gnr. 8 bnr. 386 i kvalsund kommune på følgende vilkår:

4 Gjerder og bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. Eiendommens aktuelle arealer skal leies ut på langsiktig, skriftlig leieavtale på minst 10 år til eventuell gårdbruker, dersom det er behov for det. Det tillates beite på eiendom som ikke er gjerdet inn.

5 Saksbehandler: Hilde Svendsen Arkiv: V50 Arkivsaksnr.: 05/ / VETERINÆRTJENESTEN I HAMMERFEST, KVALSUND, HASVIK OG MÅSØY KOMMUNER 1. Kvalsund kommune inngår avtale med Hammerfest kommune om veterinærtjeneste for perioden Kvalsund kommune bidrar med et økonomisk tilskudd for veterinærtjenester i 2006 på kr ,-. Tilskuddet belastes kommunens primærnæringsfond. 3. Det forutsettes at Hammerfest kommune bidrar med kr ,-, og at tilskuddet reduseres etter hvor mange kommuner som vil benytte veterinærtjenesten. 1. Kvalsund kommune inngår avtale med Hammerfest kommune om veterinærtjeneste for perioden Kvalsund kommune bidrar med et økonomisk tilskudd for veterinærtjenester i 2006 på kr ,-. Tilskuddet belastes kommunens primærnæringsfond. 5. Det forutsettes at Hammerfest kommune bidrar med kr ,-, og at tilskuddet reduseres etter hvor mange kommuner som vil benytte veterinærtjenesten.

6 Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/ / STATUTTER FOR S NÆRINGSFOND - REVISJON godkjenner endringene som fremstilt i saksvurderingen. Endring av 2, 5, og 11 som følger: 2 STØTTEFORMER Støtte av fondet gis i form av rentebærende lån, forskotteringer og egenkapitaltilskudd. Kriteriene for støtte følger rundskriv Retningslinjer for kap.551, post 60, tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling. Det er videre et krav at tilskuddsøknad skal være registret hos kommunen før tiltaket iverksettes, eller investeringen foretas. kan fravike dette kravet dersom spesielle forhold tilsier det. Der er ikke anledning å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer en 1-en gang. 8 Lånetilsagnet bortfaller uten varsel 12 måneder fra tilsagnsdato dersom panteobligasjon ikke innen den tid er underskrevet og lånet hevet. Tilskuddstilsagn gjelder i 6 mnd. fra dato om melding om vedtak. Det kan for begge tilsagn søkes om utsettelse i 1 år. Det må søkes før tilsagnsperioden utløper. Ved flytting eller salg av tilskuddsobjekt innen 3 år skal tilskuddet tilbakebetales forholdsvis. Som salg regnes ikke naturlig utskifting. 11 Vedtektene trer i kraft

7 godkjenner endringene som fremstilt i saksvurderingen. Endring av 2, 5, og 11 som følger: 2 STØTTEFORMER Støtte av fondet gis i form av rentebærende lån, forskotteringer og egenkapitaltilskudd. Kriteriene for støtte følger rundskriv Retningslinjer for kap.551, post 60, tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling. Det er videre et krav at tilskuddsøknad skal være registret hos kommunen før tiltaket iverksettes, eller investeringen foretas. kan fravike dette kravet dersom spesielle forhold tilsier det. Der er ikke anledning å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer en 1-en gang. 8 Lånetilsagnet bortfaller uten varsel 12 måneder fra tilsagnsdato dersom panteobligasjon ikke innen den tid er underskrevet og lånet hevet. Tilskuddstilsagn gjelder i 6 mnd. fra dato om melding om vedtak. Det kan for begge tilsagn søkes om utsettelse i 1 år. Det må søkes før tilsagnsperioden utløper. Ved flytting eller salg av tilskuddsobjekt innen 3 år skal tilskuddet tilbakebetales forholdsvis. Som salg regnes ikke naturlig utskifting. 11 Vedtektene trer i kraft

8 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ / REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering.

9 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 14/54 Arkivsaksnr.: 05/ / GNR. 14, BNR SØKNAD OM BYGGING AV FRITIDSBOLIG DISPENSASJONSSAK FRA 100-METERS- BELTET Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra Plan- og bygningslovens metersbeltet for oppføring av fritidsbolig som omsøkt på følgende vilkår: 1. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander elle andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdeling og Sametinget, Miljøog kulturvernavdelingen omgående. 2. Plassering av fritidsboligen skal skje ihht. fremsendt situasjonsplan, og 20 m fra vegmidten for Fylkesveg 133. Grunnmurshøyden over terreng skal ikke overstige 60 cm. 3. Avkjørselen fra Fylkesveg 133 skal bygges i henhold til normaltegning gjeldende type P. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra Plan- og bygningslovens metersbeltet for oppføring av fritidsbolig som omsøkt på følgende vilkår:

10 1. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander elle andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdeling og Sametinget, Miljøog kulturvernavdelingen omgående. 2. Plassering av fritidsboligen skal skje ihht. fremsendt situasjonsplan, og 20 m fra vegmidten for Fylkesveg 133. Grunnmurshøyden over terreng skal ikke overstige 60 cm. 3. Avkjørselen fra Fylkesveg 133 skal bygges i henhold til normaltegning gjeldende type P.

11 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 24/1-9 Arkivsaksnr.: 05/ / GNR. 24, BNR. 1, FNR. 9 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK KLAGEBEHANDLING Søknaden avslås da den er i strid med reguleringsplanen for Skaiditun boligfelt og vedtatt arealplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens 20-6 og 31. Søknaden avslås da den er i strid med reguleringsplanen for Skaiditun boligfelt og vedtatt arealplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens 20-6 og 31.

12 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 23/24 Arkivsaksnr.: 05/ / GNR. 23, BNR SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM KLAGEBEHANDLING Administrativt vedtak opprettholdes. Søknaden avlås med hjemmel i Plan- og bygningslovens 17.2, 20-6 og 31. Søknad om dekking av utgifter til juridisk bistand ihht. Forvaltningslovens 36 avslås. Administrativt vedtak opprettholdes. Søknaden avlås med hjemmel i Plan- og bygningslovens 17.2, 20-6 og 31. Søknad om dekking av utgifter til juridisk bistand ihht. Forvaltningslovens 36 avslås.

13 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ / GNR. 10, BNR. 5: FRADELING AV HYTTETOMTER - KLAGEBEHANDLING Administrativt vedtak opprettholdes: Da søknaden er i strid med arealplanens formålsgrenser, bestemmelsens 8, retningslinjens 8 og Plan- og bygningslovens 20-6 virkninger av kommuneplan, gis det ikke tillatelse til fradeling på gnr 10 bnr 5 som omsøkt. Administrativt vedtak opprettholdes: Da søknaden er i strid med arealplanens formålsgrenser, bestemmelsens 8, retningslinjens 8 og Plan- og bygningslovens 20-6 virkninger av kommuneplan, gis det ikke tillatelse til fradeling på gnr 10 bnr 5 som omsøkt.

14 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 24/42 Arkivsaksnr.: 05/ / GNR. 24, BNR SØKNAD OM BYGGING AV NY HYTTE Søknad om bygging av hytte på tomt gnr. 24, bnr. 42 innvilges i henhold til reguleringsplan for Skaidi sentrum av med følgende forutsetning: Det skal søkes om fradeling av grunneiendom og søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Endelig fastsettelse av tomtegrenser og plassering av hytten fastsettes av kommunen i forbindelse med fradelingen og behandling av byggesøknaden.. Ved påkobling av vann og avløp til offentlig anlegg skal det betales påkoblingsgebyr for fritidsbolig med kr ,- for vann og kr ,- for avløp. Søknad om bygging av hytte på tomt gnr. 24, bnr. 42 innvilges i henhold til reguleringsplan for Skaidi sentrum av med følgende forutsetning: Det skal søkes om fradeling av grunneiendom og søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Endelig fastsettelse av tomtegrenser og plassering av hytten fastsettes av kommunen i forbindelse med fradelingen og behandling av byggesøknaden.. Ved påkobling av vann og avløp til offentlig anlegg skal det betales påkoblingsgebyr for fritidsbolig med kr ,- for vann og kr ,- for avløp.

15 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/ / REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNES-BOTNELV - KLAGEBEHANDLING Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-3 opprettholder kommunestyrets vedtak av , der reguleringsplan med tilhørende bestemmelser datert ble vedtatt. Klagene tas ikke til følge. Reguleringsplanen oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-3 opprettholder kommunestyrets vedtak av , der reguleringsplan med tilhørende bestemmelser datert ble vedtatt. Klagene tas ikke til følge. Reguleringsplanen oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse.

16 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 4/2 Arkivsaksnr.: 05/ / GNR 4 BNR 2: REGULERINGSPLAN SKAIDI FJELLSTUE - 2. GANGS BEHANDLING Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Skaidi Fjellstue gnr. 4, bnr. 2, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Innstillingen vedtatt med 4 mot 1 stemme. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Skaidi Fjellstue gnr. 4, bnr. 2, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: kl. Kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer