Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk"

Transkript

1 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt Leder MDG Eirik Milde Nestleder H Kathrine Walthinsen Medlem H Ole Roald Amundsen Medlem SP Nils Sagstuen Medlem AP Cathrine Eng Skotnes Medlem AP Henrik Rød Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Johnsen MEDL V Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ann Kristin Øye Mona Johnsen H Svein Olaussen Jenny Hovland Johanson AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Åsmund Bråtekas Rådmannens representant/kommunalsjef teknisk og kultur

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Øivind Holt Utvalgsleder Ellen Szefer Utvalgssekretær

3 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/68 Godkjenning av innkalling PS 2012/69 Godkjenning av sakslisten PS 2012/70 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2012/71 Referatsaker RS 2012/10 Referatsak - Gnr. 21 bnr. 5 fnr. 2 - Fylkesmannen stadfester kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av fritidsbolig RS 2012/11 Resultat av arkeologiske registreringer - Nybo/Korpås RS 2012/12 Resultat av arkeolgiske registreringer - Bergheim II PS 2012/72 Detaljregulering for Fresenius Kabi (G-668) - 1.gangs behandling PS 2012/73 Detaljregulering for Brattås boligfelt - adkomstveger PS 2012/74 Detaljregulering Storgata 2A og Tollbugata 3 - Behandling av klage PS 2012/75 Søknad om dispensasjon fra bestemmesens for å rive verneverdig bebyggelse PS 2012/76 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for oppføring av fem fritidsboliger på eiendom gnr. 36 bnr Siljedalen Rokke PS 2012/77 Gnr 170 bnr 41 - Danseberget 41 - Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad bestemmelsen i reguleringsplanen PS 2012/78 Gnr. 217 bnr. 2 - Ånerødneset - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig i 100-meters beltet mot vann PS 2012/79 Søknad fra Manbachs Stiftelse om dispensasjon fra reguleringsplan for Harekas. PS 2012/80 Gnr 168 Bnr 65 - Brattskottveien 72 - Søknad om dispensasjon for å bygge flat takkonstruksjon og gesimshøyde 6,8 m.

4 PS 2012/81 PS 2012/82 Endring av gebyrer etter plan- og bygningsloven 2012 Virkeområde for forunsensningsforskriften kap. 1 - Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker 2012/ /7 024 PS 2012/68 Godkjenning av innkalling Innkallingen enstemmig vedtatt. Innkallingen vedtatt. PS 2012/69 Godkjenning av sakslisten Sak RS 2012/10 trukket fra sakskartet. Sakslisten enstemmig vedtatt med endring. Sakslisten vedtatt med endring. PS 2012/70 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent. Saksprotokoll godkjent.

5 PS 2012/71 Referatsaker Tatt til etterretning. RS 2012/10 Resultat av arkeologiske registreringer - Nybo/Korpås RS 2012/11 Referatsak - Gnr. 21 bnr. 5 fnr. 2 - Fylkesmannen stadfester kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av fritidsbolig RS 2012/12 Resultat av arkeolgiske registreringer - Bergheim II PS 2012/72 Detaljregulering for Fresenius Kabi (G-668) - 1.gangs behandling Ø. Holt, MDG, fremmet følgende tilleggsforslag: «Planen legges ut til offentlig ettersyn når nødvendige språklige rettinger er foretatt i utkast til reguleringsbestemmelser: 5.4, 5.6 og 9». Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens og 12-1,1 å legge forslag til reguleringsplan for «Fresenius Kabi (G-668)», ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert og sist revidert , reguleringsbestemmelsene er datert og sist revidert , og planbeskrivelse datert og sist revidert Planen legges ut til offentlig ettersyn når nødvendige språklige rettinger er foretatt i utkast til reguleringsbestemmelser: 5.4, 5.6 og 9

6 PS 2012/73 Detaljregulering for Brattås boligfelt - adkomstveger Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk anser Alternativ 3 (adkomst fra Klepperveien) å være den beste løsningen for adkomst til Brattåsfeltet. Forslagsstiller anbefales å arbeide videre i forhold til berørt grunneier for å få til en realiserbar løsning. Det åpnes for å se nærmere på muligheten for å legge inn noen utbyggingsområder langs adkomstveien, primært i nord og syd, dersom tilsvarende områder på sørenden av Brattås tas ut. Det bør ikke legges til rette for bebyggelse vest for veien. PS 2012/74 Detaljregulering Storgata 2A og Tollbugata 3 - Behandling av klage Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk tar ikke klagen til følge og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar ikke klagen til følge, og stadfester kommunestyrets vedtak om egengodkjenning av detaljregulering Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold for endelig behandling. PS 2012/75 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsen for å rive verneverdig bebyggelse Det ble stemt punktvis over rådmannens innstilling: Punkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt Vilkår 1: Vedtatt mot 1 stemme H. Rød FrP Vilkår 2: Enstemmig vedtatt Vilkår 3: Enstemmig vedtatt

7 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk finner at vilkårene for å kunne gi dispensasjon fra bestemmelsenes 6 i reguleringsplan G -194 «Banken» vedtatt er oppfylt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk godkjenner med hjemmel i pbl 19-2 søknad om dispensasjon fra reguleringsplan G -194 «Banken» vedtatt for å rive to bygninger i Nedre Bankegate 18 og 20 som er markert som bevaringsverdig. Det settes følgende vilkår for dispensasjonen jf. pbl første ledd: 1. Før det gis tillatelse til iverksetting av rivingen skal det foreligge konkrete planer for ny bebyggelse som skal erstatte de bygninger som er søkt revet. 2. Ny bebyggelse skal utformes og tilpasses øvrig bebyggelse jf. bestemmelsenes 7 og Ny bebyggelse skal drøftes/utformes i samarbeid med Fylkeskonservatoren i Østfold jf. bestemmelsenes 8. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk overlater til administrasjonen å behandle søknad om tillatelse til tiltak. PS 2012/76 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for oppføring av fem fritidsboliger på eiendom gnr. 36 bnr Siljedalen Rokke Forslag til vedtak fremmet av H. Rød, FrP: «Dispensasjonssøknaden innvilges». Forslag til vedtak fremmet av E. Milde, H: «Dispensasjonssøknaden avslås. En dispensasjon for oppføring av fem hytter vil føre til at hensynene bak LNF-formålet i kommuneplanens arealdel vil bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi en dispensasjon anses videre ikke å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene for å gi dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er dermed ikke oppfylt». Forslagene ble satt opp mot hverandre og Mildes forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme, H. Rød, FrP.

8 Dispensasjonssøknaden avslås. En dispensasjon for oppføring av fem hytter vil føre til at hensynene bak LNF-formålet i kommuneplanens arealdel vil bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi en dispensasjon anses videre ikke å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene for å gi dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er dermed ikke oppfylt. PS 2012/77 Gnr 170 bnr 41 - Danseberget 41 - Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad bestemmelsen i reguleringsplanen Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk finner at vilkårene for å kunne gi dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan G-319 «Lilja/Tossehullet» er oppfylt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk godkjenner med hjemmel i pbl 19-2 søknad om dispensasjon fra reguleringsplan G-319 «Lilja/Tossehullet» vedtatt om utnyttelse av tomta på inntil 21 % som omsøkt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk overlater til administrasjonen å behandle søknad om tillatelse til tiltak. PS 2012/78 Gnr. 217 bnr. 2 - Ånerødneset - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig i 100-meters beltet mot vann E. Milde fremmet følgende forslag til vedtak: «Utvalget er positive til å gi dispensasjon basert på følgende vurderinger: 1. Hvis hytta legges utenfor 100 meters sonen vil det kunne medføre betydelige terrenginngrep og gjøre bygningen mer eksponert. Omsøkt plassering medfører at hytta blir liggende lavt i terrenget og lettere kan tilpasses terreng/omgivelsene. Fordelene med en mindre justering av byggegrensen mot vannet vil være langt større enn ulempene ved å opprettholde kravet i kommuneplanen.

9 2. På grunn av hyttas beliggenhet og områdets topografi, vil almen ferdsel langs vannet ikke bli hindret, noe som er den viktigste begrunnelsen bak byggeforbudet i 100-meters beltet. Hytta vil også være tilnærmet usynlig fra sjøen. 3. Hyttas utforming, plassering og materialvalg kan være et eksempel til etterfølgelse på hvordan en bygning kan tilpasses sine omgivelser. Administrasjonen bes kontakte berørte myndigheter for uttalelse før saken tas opp til ny formell behandling i utvalget. Om mulig ønsker også utvalget en befaring sammen med berørte myndigheter». Nils Sagstuen, AP, fremmet rådmannens innstilling. Forslagene ble satt opp mot hverandre. Mildes forslag fikk 6 mot 3 stemmer, Olaussen, Ap, Sagstuen, Ap og Skotnes, Ap. Utvalget er positive til å gi dispensasjon basert på følgende vurderinger: 1. Hvis hytta legges utenfor 100 meters sonen vil det kunne medføre betydelige terrenginngrep og gjøre bygningen mer eksponert. Omsøkt plassering medfører at hytta blir liggende lavt i terrenget og lettere kan tilpasses terreng/omgivelsene. Fordelene med en mindre justering av byggegrensen mot vannet vil være langt større enn ulempene ved å opprettholde kravet i kommuneplanen. 2. På grunn av hyttas beliggenhet og områdets topografi, vil almen ferdsel langs vannet ikke bli hindret, noe som er den viktigste begrunnelsen bak byggeforbudet i 100-meters beltet. Hytta vil også være tilnærmet usynlig fra sjøen. 3. Hyttas utforming, plassering og materialvalg kan være et eksempel til etterfølgelse på hvordan en bygning kan tilpasses sine omgivelser. Administrasjonen bes kontakte berørte myndigheter for uttalelse før saken tas opp til ny formell behandling i utvalget. Om mulig ønsker også utvalget en befaring sammen med berørte myndigheter». PS 2012/79 Søknad fra Manbachs Stiftelse om dispensasjon fra reguleringsplan for Harekas. Henrik Rød, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: «Dispensasjon innvilges, da det anses som en naturlig fortetting av boligområdet». Røds forslag til vedtak ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme, H. Rød, FrP.

10 I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknad fra Mansbachs Stiftelse, datert , om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser og formål. PS 2012/80 Gnr 168 Bnr 65 - Brattskottveien 72 - Søknad om dispensasjon for å bygge flat takkonstruksjon og gesimshøyde 6,8 m. Henrik Rød, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: «Søknaden innvilges». Røds forslag til vedtak ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme, H. Rød, FrP. Søknad om dispensasjon fra punkt 3.5 for takform og punkt 3.6 for gesimshøyde i bestemmelsene til reguleringsplan G-316 «Hovsfjellet» vedtatt avslås. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk finner etter en samlet vurdering at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Det ansees også at ulempene er større enn fordelene ved å gi dispensasjon. Søknaden avslås i medhold av at vilkårene for å få innvilget dispensasjon ikke er tilstede, jf. plan- og bygningsloven 19-2 annet ledd. PS 2012/81 Virkeområde for forunsensningsforskriften kap. 1 - Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Henrik Rød, FrP, fremmet følgende forslag til vedtak: «Halden kommune innfører ingen egne forskrifter ifm nedgravde oljetanker, men forholder seg til de gjeldene forskrifter fra sentrale myndigheter». Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer; Rød, Amundsen, Walthinsen, Milde og Øye. «Halden kommune innfører ingen egne forskrifter ifm nedgravde oljetanker, men forholder seg til de gjeldene forskrifter fra sentrale myndigheter».

11 PS 2012/82 Endring av gebyrer etter plan- og bygningsloven 2012 Nils Sagstuen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: «Det vises til budsjett 2012 hvor gebyrer og avgifter er fastlagt for Med grunnlag i ovennevnte foretas det ingen økninger utover det som alt har skjedd for 2012». Henrik Rød, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: «Utvalget beklager den voldsomme gebyrøkningen flertallet har vedtatt». Disse to forslagene ble slått sammen til ett forslag og stemt over som 2 punkter. Punkt 1: Falt mot 5 stemmer: Holt, Amundsen, Walthinsen, Milde og Øye. Punkt 2: Falt mot 5 stemmer: Holt, Amundsen, Walthinsen, Milde og Øye. Ø. Holt, MDG, fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling: «Gebyrsatser for detaljregulering under 2.3 og 2.4 reduseres med 20 %». Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer: Rød, FrP og Olaussen, Ap. Holts tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Nils Sagstuen, Ap, ba om protokolltilførsel: «Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon som viser at kommunen ikke får dekket de reelle utgiftene som er grunnlaget for økninger av avgiftene». Svein Olaussen, Ap, og Henrik Rød, Frp, ba om protokolltilførsel: «Ap, SV, PP og FrP stemte imot den voldsomme avgiftsøkningen som også kommunestyret vedtok i sitt møte i sak 2012/35». Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar å oversende forslag til endring av gebyrforskriften med endringer i plan- og byggesaksdelen til formannskapet og innstiller på at den legges ut til ettersyn og oversendes til kommunestyret for vedtakelse. Gebyrsatser for detaljregulering under 2.3 og 2.4 reduseres med 20 %.

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 18.01.2008 Fra kl. 08.30 Til kl 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer