Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader."

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder AP Arnt Julius Breivoll Medlem AP Olav Athammer Medlem SV Ellen Aanes Draagen Medlem SP Geir Samdahl Medlem FRP Otto Jæger Lien Nestleder PP Anna Mary Hestnes Medlem PP Fra administrasjonen møtte: Navn Dag Robert Bjørshol Ann-Vigdis Risnes Cowburn Stilling Kommunalsjef RO4 Politisk sekretær/protokollfører Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Kl. 15:30 Befaring på Strøm i forbindelse med sak 33/13 Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen gnr. 32 bnr. 22. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Avslag. Klagebehandling. Orienteringer Trafikksikkerhetsdag med befaring er satt til onsdag Det berammes et ekstra møte i Teknisk komite i forlengelse av trafikksikkerhetsdagen. Brev fra Pensjonistpartiet vedr. privatiseringen av kommunale veier på Hitra. Brannsamarbeid med Frøya og Snillfjord. Regulering på Jøstenøya for å koble sammen Hitra Kysthavn og Hitra Industripark.

2 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 32/13 PS 33/13 PS 34/13 Saker til behandling Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 2, bnr 1, samt oppføring av bolig. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen gnr 32, bnr 22. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Avslag. Klagebehandling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vikan Nord, gnr 92 bnr 1 PS 35/13 Søknad om oppføring av tomannsbolig på tomt B9. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillaunet. Klagebehandling PS 36/13 PS 37/13 PS 38/13 PS 39/13 PS 40/13 PS 41/13 Årsrapport 2012 PS 42/13 Søknad om oppføring av utleieleiligheter. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Oleviken, gnr 68 bnr 4 og 5 m.fl Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan for Hitra Camping, gnr 122 bnr 6 mfl. Merknadsbehandling og stadfesting av VA-plan for Sætheren Nordre, gnr 79 bnr 2 mfl Merknadsbehandling og egengodkjenning av endring i reguleringsplan for Ulvneset, gnr 69 bnr 15 mfl. Rapportering tertial PS 43/13 Sommerfullmakt Teknisk komite 2013 RDS 107/13 RDS 108/13 Delegerte saker Godkjenning av søknad om endret plassering av garasje, gnr. 25 og bnr. 19. Søknad om flytting av tomt gnr 11, bnr 111 på Haraneset. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Avslag RDS 109/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 117 bnr 64 - tilbygg. RDS 110/13 Tillatelse etter forurensingsloven RDS 111/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr. 60 og bnr. 1 - påbygg naust/sjå. RDS 112/13 Godkjenning av søknad om bytte av kommunikasjonsmast gnr 4 bnr 3 Tiltakshaver: Norkring AS, Snarøyveien 30 Bygg

3 RDS 113/13 M2F, 1331 Fornebu Avslag - fradeling av to tomter til boligformål fra eiendommen Kjerringvåg gnr 19 bnr 2,18 RDS 114/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 60 bnr 11 og 18 - naust. RDS 115/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 14 bnr 67 - Uthus. RDS 116/13 RDS 117/13 Søknad om endring i avløpstrase for eiendommen gnr 68, bnr 136. Dispensasjon fra VA-plan for Knarrlagsund Øst. Dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark - Storvatnet og Øverdalsvatnet RDS 118/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 122 bnr 87 - bruksendring. RDS 119/13 Godkjenning av søknad om tiltak gnr 22 bnr 70 - tilbygg produksjonslokale Tiltakshaver: Melandsjø eiendom AS, 7250 Melandsjø RDS 120/13 RDS 121/13 RDS 122/13 RDS 123/13 Godkjenning av fradeling - To paseller fra eiendommen gnr 114 bnr 21 Godkjenning av søknad om endring av tillatelse gnr 69 bnr uteservering Tiltakshaver: Knarren AS Svar - Søknad om skadefelling av gjess som gjør skade Søknad om oppføring av naust, lundbro, sløyebod og flytebrygge på eiendommen gnr 69, bnr 3. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt fra plan- og bygningslovens 1-8. Avslag.

4 Saker til behandling PS 32/13 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 2, bnr 1, samt oppføring av bolig. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 2, bnr 1, samt oppføring av bolig og adkomstvei, som omsøkt. 2. Det forutsettes en maks tomtestørrelse på 2,0 da. De nøyaktige grensene fastsettes via kartforretningen. 3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at hensynet bak kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at det omsøkte området ligger i nærheten av LNF-område med tillatt spredt bolig- og ervervsbebyggelse, og at dette signaliserer at det er ønskelig med boligutvikling i området. 4. Saken anses som tilstrekkelig belyst i hht naturmangfoldlovens 7. Det er gjort oppslag i naturbase og rødliste, uten at det er gjort funn. 1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 2, bnr 1, samt oppføring av bolig og adkomstvei, som omsøkt. 2. Det forutsettes en maks tomtestørrelse på 2,0 da. De nøyaktige grensene fastsettes via kartforretningen. 3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at hensynet bak kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at det omsøkte området ligger i nærheten av LNF-område med tillatt spredt bolig- og ervervsbebyggelse, og at dette signaliserer at det er ønskelig med boligutvikling i området. 4. Saken anses som tilstrekkelig belyst i hht naturmangfoldlovens 7. Det er gjort oppslag i naturbase og rødliste, uten at det er gjort funn. PS 33/13 Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen gnr 32, bnr 22. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Avslag. Klagebehandling 1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Torbjørn Strøm og Sarah Dahlø, datert , på vedtak 109/13D fattet på vegne av Teknisk komite. 2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av en slik art at de gir grunnlag for å endre syn i saken. 3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.

5 Det ble fremmet forslag om å utsette saken i påvente av avklaring av kårbolig. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 34/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vikan Nord, gnr 92 bnr 1 1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan Nord til å overskride byggegrense mot vest i felt B7. Prosjektet skal forholde seg til plassering vist i dispensasjonssøknad datert Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan Nord til utnyttelsesgrad på 47 % for feltene B5-B7. 3. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan Nord for avvik fra bestemmelsene om takvinkel i feltene B5-B7. Takvinkel i disse feltene skal forholde seg til takvinkel vist i dispensasjonssøknad datert Vilkår for å gi dispensasjon til utnyttelsesgrad på 47 % på tomtene B5-B7, er at felles lekeplass (FL2) skal opparbeides og ferdigstilles av utbygger samtidig som første leilighetsbygg ferdigstilles. 5. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at en oppnår bedre løsninger for bebyggelsen gjennom å innvilge dispensasjonen. En kan ikke se at hensynet bak reguleringsplan for Vikan Nord blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknaden. 6. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens 7. Trygve Sivertsen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han har forretningsforbindelser med søker. Han forlot møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. Otto J. Lien leder nå møtet, og Teknisk komite teller 6 medlemmer. Trygve Sivertsen ble erklært inhabil, jfr. Forvaltningsloven 6 andre ledd. 1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan Nord til å overskride byggegrense mot vest i felt B7. Prosjektet skal forholde seg til plassering vist i dispensasjonssøknad datert Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan Nord til utnyttelsesgrad på 47 % for feltene B5-B7. 3. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan Nord for avvik fra bestemmelsene om takvinkel i feltene B5-B7. Takvinkel i disse feltene skal forholde seg til takvinkel vist i dispensasjonssøknad datert

6 4. Vilkår for å gi dispensasjon til utnyttelsesgrad på 47 % på tomtene B5-B7, er at felles lekeplass (FL2) skal opparbeides og ferdigstilles av utbygger samtidig som første leilighetsbygg ferdigstilles. 5. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at en oppnår bedre løsninger for bebyggelsen gjennom å innvilge dispensasjonen. En kan ikke se at hensynet bak reguleringsplan for Vikan Nord blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknaden. 6. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens 7. PS 35/13 Søknad om oppføring av tomannsbolig på tomt B9. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillaunet. Klagebehandling 1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Jan Pettersen, og opprettholder sitt vedtak fattet i Teknisk komites sak 20/ Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører nye aspekter i saken som ikke er blitt vurdert under tidligere behandling av saken. 3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens Saken oversendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Trygve Sivertsen tiltrådte igjen, og leder nå møtet. Teknisk komite er dermed fulltallig. 1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Jan Pettersen, og opprettholder sitt vedtak fattet i Teknisk komites sak 20/ Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører nye aspekter i saken som ikke er blitt vurdert under tidligere behandling av saken. 3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens Saken oversendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. PS 36/13 Søknad om oppføring av utleieleiligheter. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av utleieboliger på eiendommen gnr 2, bnr 1, som omsøkt. 2. Vilkår for dispensasjonen er at det tas spesielle hensyn til terrengtilpasning og at det velges en bygningstype som er egnet for tomta, slik at en unngår sprengning og fylling i vesentlig grad. Dette må dokumenteres i forbindelse med byggesøknad, med terrengsnitt som synliggjør terrenget før og etter tiltak. 3. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at hensynet bak kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den

7 omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at det omsøkte området ligger i nærheten av LNF-område med tillatt spredt bolig- og ervervsbebyggelse, og at dette signaliserer at det er ønskelig med boligutvikling. 4. Saken anses som tilstrekkelig belyst i hht naturmangfoldlovens 7. Det er gjort oppslag i naturbase og rødliste, uten at det er gjort funn. 1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av utleieboliger på eiendommen gnr 2, bnr 1, som omsøkt. 2. Vilkår for dispensasjonen er at det tas spesielle hensyn til terrengtilpasning og at det velges en bygningstype som er egnet for tomta, slik at en unngår sprengning og fylling i vesentlig grad. Dette må dokumenteres i forbindelse med byggesøknad, med terrengsnitt som synliggjør terrenget før og etter tiltak. 3. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at hensynet bak kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at det omsøkte området ligger i nærheten av LNF-område med tillatt spredt bolig- og ervervsbebyggelse, og at dette signaliserer at det er ønskelig med boligutvikling. 4. Saken anses som tilstrekkelig belyst i hht naturmangfoldlovens 7. Det er gjort oppslag i naturbase og rødliste, uten at det er gjort funn. PS 37/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Oleviken, gnr 68 bnr 4 og 5 m.fl 1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Oleviken til å overskride utnyttelsesgrad på eiendommen gnr 68 bnr 126 med 2,6 %. 2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Oleviken for avvik fra reguleringsplanens om takvinkel. Takvinkel på eiendommen gnr 68 bnr 126 skal forholde seg til takvinkel vist i søknad datert Vilkår for å gi dispensasjon til høyere utnyttelsesgrad for gnr 68 bnr 126, er at felles lekeplass (FL2) skal opparbeides og ferdigstilles av utbygger før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis for boligprosjektet. 4. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at en oppnår bedre løsninger for bebyggelsen gjennom å innvilge dispensasjonen. Dersom vilkåret oppfylles kan en ikke se at hensynet bak reguleringsplan for Oleviken blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknaden. 5. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens 7.

8 1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Oleviken til å overskride utnyttelsesgrad på eiendommen gnr 68 bnr 126 med 2,6 %. 2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Oleviken for avvik fra reguleringsplanens om takvinkel. Takvinkel på eiendommen gnr 68 bnr 126 skal forholde seg til takvinkel vist i søknad datert Vilkår for å gi dispensasjon til høyere utnyttelsesgrad for gnr 68 bnr 126, er at felles lekeplass (FL2) skal opparbeides og ferdigstilles av utbygger før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis for boligprosjektet. 4. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at en oppnår bedre løsninger for bebyggelsen gjennom å innvilge dispensasjonen. Dersom vilkåret oppfylles kan en ikke se at hensynet bak reguleringsplan for Oleviken blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknaden. 5. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens 7. PS 38/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan for Hitra Camping, gnr 122 bnr 6 mfl. Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens og naturmangfoldlovens 7, reguleringsplan for Hitra Camping, gnr. 122, bnr. 6 m fl, på følgende vilkår: 1. I reguleringsbestemmelsenes punkt «Campingplasser» under 1 tilføyes følgende: «Spikertelt tillates ikke oppført i området.» 2. I punkt 1 under U1( ) og Campinghytter( ) tas «også» ut av setningene. 3. I punkt 2 under Campinghytter tilføyes: «Carport skal være sammenbygget med campinghytta.» 4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. Tilrådning: Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens og naturmangfoldlovens 7, reguleringsplan for Hitra Camping, gnr. 122, bnr. 6 m fl, på følgende vilkår: 1. I reguleringsbestemmelsenes punkt «Campingplasser» under 1 tilføyes følgende: «Spikertelt tillates ikke oppført i området.» 2. I punkt 1 under U1( ) og Campinghytter( ) tas «også» ut av setningene. 3. I punkt 2 under Campinghytter tilføyes: «Carport skal være sammenbygget med campinghytta.» 4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

9 PS 39/13 Merknadsbehandling og stadfesting av VA-plan for Sætheren Nordre, gnr 79 bnr 2 mfl Teknisk komité egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 12-12, samt naturmangfoldlovens 7 og forurensningslovens 48, VA-plan for Sætheren Nordre, gnr 79, bnr 2 mfl, på følgende vilkår: 1. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. Teknisk komité egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 12-12, samt naturmangfoldlovens 7 og forurensningslovens 48, VA-plan for Sætheren Nordre, gnr 79, bnr 2 mfl, på følgende vilkår: 1. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. PS 40/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning av endring i reguleringsplan for Ulvneset, gnr 69 bnr 15 mfl. Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 12-12, og naturmangfoldlovens 7, endring i reguleringsplan og VA-plan for Ulvnes, - gnr. 68, bnr. 15 mfl., på følgende vilkår: 1. I bestemmelsenes 8 tas det inn punkt 8.4 med følgende ordlyd: «Tiltak i strandsonen skal anlegges 3 meter over kote null for å unngå påvirkning av havnivåstigning.» 2. Bestemmelsenes 2.3 endres til: «Bygningens gesimshøyde må ikke overstige 6 meter og maks mønehøyde 8,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng for tomt nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 24. Tomt 9 og 10 skal ha maks gesimshøyde på 6,5 meter. For de øvrige tomtene skal gesimshøyde maksimalt være 3 meter og mønehøyde 6,5 meter over ferdig planert terreng.» 3. Bestemmelsenes 2.5 endres til: «Bygningene skal ha saltak, pulttak eller valmet tak. Maksimum takvinkel skal være 33 grader. Takflater skal være matte og ikke ha reflekterende takmaterialer. På tomt 9 og 10 tillates flatt tak.» 4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. Tilrådning:

10 Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 12-12, og naturmangfoldlovens 7, endring i reguleringsplan og VA-plan for Ulvnes, - gnr. 69, bnr. 15 mfl., på følgende vilkår: 1. I bestemmelsenes 8 tas det inn punkt 8.4 med følgende ordlyd: «Tiltak i strandsonen skal anlegges 3 meter over kote null for å unngå påvirkning av havnivåstigning.» 2. Bestemmelsenes 2.3 endres til: «Bygningens gesimshøyde må ikke overstige 6 meter og maks mønehøyde 8,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng for tomt nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 24. Tomt 9 og 10 skal ha maks gesimshøyde på 6,5 meter. For de øvrige tomtene skal gesimshøyde maksimalt være 3 meter og mønehøyde 6,5 meter over ferdig planert terreng.» 3. Bestemmelsenes 2.5 endres til: «Bygningene skal ha saltak, pulttak eller valmet tak. Maksimum takvinkel skal være 33 grader. Takflater skal være matte og ikke ha reflekterende takmaterialer. På tomt 9 og 10 tillates flatt tak.» 4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. PS 41/13 Årsrapport 2012 Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012 til etterretning. Teknisk komite tar årsrapport med årsberetning for 2012 til etterretning. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Det ble fremmet følgende forslag til endret innstilling: Oppvekstkomiteen tilrår at Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012, for Oppvekstkomiteens område, til etterretning. Oppvekstkomiteen tilrår at Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012, for Oppvekstkomiteens område, til etterretning. Votering: Enstemmig

11 PS 42/13 Rapportering tertial 1. Hitra kommunestyre tar økonomisk rapportering pr. 1. tertial til orientering. 2. Rapporten legges til grunn for revidering av budsjett og økonomiplan for Teknisk komite tar økonomisk rapportering pr. 1. tertial til orientering. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Audun Liland (V) fremmet forslag om å utsette saken. Votering: 1 stemte for utsettelsesforslaget, 4 stemte i mot. Saken realitetsbehandles Audun Liland (V) fremmet følgende protokolltilførsel: Sakens dokumenter ble sendt ut samme dag som møtet. Dette er for kort tid til å kunne gjennomføre tilstrekkelige forberedelser i saken. Votering: Enstemmig Innstillingens pkt. 1 ble foreslått endret til: 1. Oppvekstkomiteen ber Hitra kommunestyre ta økonomisk rapportering pr. 1. tertial for oppvekstkomiteens område til orientering. 1. Oppvekstkomiteen ber Hitra kommunestyre ta økonomisk rapportering pr. 1. tertial for oppvekstkomiteens område til orientering. 2. Rapporten legges til grunn for revidering av budsjett og økonomiplan for Votering: Enstemmig Enstemmig protokolltilførsel:

12 Sakens dokumenter ble sendt ut samme dag som møtet. Dette er for kort tid til å kunne gjennomføre tilstrekkelige forberedelser i saken. Votering: Enstemmig PS 43/13 Sommerfullmakt Teknisk komite 2013 Teknisk komite gir leder og nestleder (sammen) myndighet til å fatte vedtak på vegne av komiteen i perioden mellom siste ordinære komitemøte før sommerferien 2013 til første ordinære komitemøte etter sommerferien Teknisk komite gir leder og nestleder (sammen) myndighet til å fatte vedtak på vegne av komiteen i perioden mellom siste ordinære komitemøte før sommerferien 2013 til første ordinære komitemøte etter sommerferien Protokollen ble godkjent enstemmig. Møtet ble hevet kl. 20:05 Trygve Sivertsen Leder

13 Delegerte saker RDS 107/13 Godkjenning av søknad om endret plassering av garasje, gnr. 25 og bnr. 19. RDS 108/13 Søknad om flytting av tomt gnr 11, bnr 111 på Haraneset. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Avslag RDS 109/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 117 bnr 64 -tilbygg. RDS 110/13 Tillatelse etter forurensingsloven RDS 111/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr. 60 og bnr. 1 - påbygg naust/sjå. RDS 112/13 Godkjenning av søknad om bytte av kommunikasjonsmast gnr 4 bnr 3 Tiltakshaver: Norkring AS, Snarøyveien 30 Bygg M2F, 1331 Fornebu RDS 113/13 Avslag - fradeling av to tomter til boligformål fra eiendommen Kjerringvåg gnr 19 bnr 2,18 RDS 114/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 60 bnr 11 og 18 - naust. RDS 115/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 14 bnr 67 - Uthus. RDS 116/13 Søknad om endring i avløpstrase for eiendommen gnr 68, bnr 136. Dispensasjon fra VA-plan for Knarrlagsund Øst. RDS 117/13 Dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark - Storvatnet og Øverdalsvatnet RDS 118/13 Godkjenning av søknad om tiltak, gnr 122 bnr 87 - bruksendring. RDS 119/13 Godkjenning av søknad om tiltak gnr 22 bnr 70 - tilbygg produksjonslokale Tiltakshaver: Melandsjø eiendom AS, 7250 Melandsjø RDS 120/13 Godkjenning av fradeling - To paseller fra eiendommen gnr 114 bnr 21 RDS 121/13 Godkjenning av søknad om endring av tillatelse gnr 69 bnr uteservering Tiltakshaver: Knarren AS RDS 122/13 Svar - Søknad om skadefelling av gjess som gjør skade RDS 123/13 Søknad om oppføring av naust, lundbro, sløyebod og flytebrygge på eiendommen gnr 69, bnr 3. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt fra plan- og bygningslovens 1-8. Avslag.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 17:00 20:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder AP Otto Jæger Lien Nestleder PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder AP Otto Jæger Lien Nestleder PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 I henhold til Sommerfullmakt Dato: 10.07.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder AP Otto Jæger

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen LEDER AP Anton Martin Andresen MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen LEDER AP Anton Martin Andresen MEDL SP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 17:00 20:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 14.01.2014 Tidspunkt: 17:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll NESTL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 25.10.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 15:00 19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anton Martin Andresen MEDL SP Olav Athammer MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anton Martin Andresen MEDL SP Olav Athammer MEDL SV Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 20:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag

Detaljer

Orienteringer Informasjon gitt i møtet/konklusjon. Utførte tiltak meldes tilbake til kommunestyret

Orienteringer Informasjon gitt i møtet/konklusjon. Utførte tiltak meldes tilbake til kommunestyret Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 19.12.2011 Tidspunkt: 17:00 21:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 09:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: MøteromPLM, Hitra rådhus Dato: 20.09.2016 Tidspunkt: 17:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Aanes Draagen MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Aanes Draagen MEDL SP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 17:00 21:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann Leder H Arnt Julius Breivoll Nestleder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann Leder H Arnt Julius Breivoll Nestleder AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested:, Sommerfullmakt Dato: 04.07.2016 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann Leder H Arnt Julius Breivoll

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 15:00 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 17:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: MøteromPLM, Hitra rådhus Dato: 13.12.2016 Tidspunkt: 17:00 20:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 16:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 17:00 20:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 17:00 21:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kantina / Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 12:00 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 12:45 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste ! R! cal l l ogo; exi t ; MØTEPROTOKOLL forvaltningsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.03 Tid: 16.15 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen:

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 17.02.2009 Tidspunkt: 18:15-19:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 17.02.2009 Tidspunkt: 18:15-19:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 17.02.2009 Tidspunkt: 18:15-19:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder H Per

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP.

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 15:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 20:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 20:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 13:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 17:00 19:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 30.06.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: kl. 11.00 14.30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen Helga Bratås Gunnar

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: MøteromPLM, Hitra rådhus Dato: 18.10.2016 Tidspunkt: 18:30 21:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.11.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.11.2015 Tidspunkt: 18:30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.11.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder Lars Oscar Sæther Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth,

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg. : Plan og eiendomsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 15:10

Møteprotokoll. Utvalg. : Plan og eiendomsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 15:10 Møteprotokoll Utvalg : Plan og eiendomsutvalget Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 04.10.2016 Tidspunkt : 09:00 15:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for AP, FRP, SV Anne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Samdahl MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Samdahl MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 17:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. F.o.m. sak PLM-6/15 t.o.m. sak PLM-15/15.

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. F.o.m. sak PLM-6/15 t.o.m. sak PLM-15/15. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 17:00-19:50. Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Til stede: Medlemmer: Trond Finstad (Ap), Tor Einar

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 19:25

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 19:25 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 13:00 19:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kenneth Nordgård Medlem AN

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kenneth Nordgård Medlem AN Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes Medlem PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes Medlem PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 17:00 20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 14.12.2016 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder OS-SP

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer