Protokollen godkjent: Ingerid Bjercke Kim-Erik Ballovarre Mona Vauger Medlem Utvalgsleder Medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokollen godkjent: Ingerid Bjercke Kim-Erik Ballovarre Mona Vauger Medlem Utvalgsleder Medlem"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:40 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Kim-Erik Ballovarre Ingerid Bjercke Trygve Jensen Pål Espen Bugge Carl-Erik Madsen Mona Vauger Hans H. Utgård Anita Rubac Leder Medlem Nestleder Varamedlem Medlem Medlem Medlem H H FrP V AP AP SP Barnas representant Kari Reinertsen Forfall: Kari Reinertsen Følgende fra administrasjonen møtte: Anna Auganes Virksomhetsleder Heidi Vildskog Stabssjef Britt Norum Møtesekretær Protokollen godkjent: Ingerid Bjercke Kim-Erik Ballovarre Mona Vauger Medlem Utvalgsleder Medlem Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 77/11 PS 78/11 PS 79/11 RS 7/11 Sakstittel Godkjenning av protokoll Spørsmål Meldinger og informasjon Referatsak - Orientering - vedtak etter klagesaksbehandling hos Fylkesmannen, gnr 49 bnr 14 Vesterøy Møteinnkalling side 1 av 11

2 RS 8/11 Referatsak - Orientering - vedtak etter klagesaksbehandling hos Fylkesmannen, gnr 12 bnr 48 Kirkeøy PS 80/11 Rutiner for protokollering ved politiske møter PS 81/11 Tertialrapport pr PS 82/11 Behandling av søknad om motorisert ferdsel i utmark - gnr 35 bnr 62 og 66, Ekevika på Asmaløy i Hvaler PS 83/11 Forberedelse av klagesak - avslag på dispensasjon for tilbygg til hytte gnr 14 bnr 4, Røsholmen PS 84/11 Behandling av klage på kommunestyrets vedtak 41/09 - avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 42 bnr 99, Dypedal på Spjærøy til fritidsformål PS 85/11 Behandling av klage over vedtak om endring av tillatelse til tiltak - riving av tre bygninger og oppføring av en ny - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden PS 86/11 Behandling av klage på avslått dispensasjon for utlegging av flytebrygge på eiendommen gnr 42 bnr 31 på Spjærøy PS 87/11 Forberedelse av klagesak - avslag på søknad om tillatelse til tiltak - om montering av badebasseng - 28/82 Søndre Granholmen PS 88/11 Prinsippavgjørelse vedrørende seksjonering av næringseiendommer PS 89/11 Samhandlingsreformen - tiltak i Hvaler fra 2012 Kim-Erik Ballovarre Leder Rådmann PS 77/11 Godkjenning av protokoll Protokoll fra dagens møte godkjennes Protokoll fra dagens møte godkjennes PS 78/11 Spørsmål Mona Vauger (AP) stilte følgende spørsmål: Hvordan er progresjonen i VA saken om tilkoblingsgebyr i område Holmetangen? Svar fra administrasjonen: Etter rådgivning fra våre jurister er tilkoblingsgebyr nå utfakturert til samtlige, i tråd med kommunens holdning i saken. Saken forventes å være løst uten rettslig prosess. Mona Vauger (AP) stilte ved møte , følgende spørsmål som protokolleres i denne protokoll; Hva kan kommunen gjøre i forhold til problemstillingen om at innseiling til Asmaløy utføres på innsiden av Vidgrunn, og ikke utsiden der hvor farleden går? Møteinnkalling side 2 av 11

3 Svar fra administrasjonen: Kystverket Sørøst ved Frode Seiersnes har gitt følgende svar på spørsmålet om innseiling til Asmaløy ved Vidgrunn: "Leden inn til Borg havn går normalt syd av Vidgrunnen. Merkingen av leden legger opp til det med hvit sektor som leder inn på vestsiden av Kvernskjær. Vedlagte AIS-plott viser også at dette er den mest brukte leden. Dette er 3 månedersplott for cargo- og tankbåter. Men dette er ikke en pålagt led. Det går an å gå nord av Vidgrunnen også, det er dybde nok. Men da får man ikke den samme hjelpen av sjømerkene. Jeg tror neppe det er aktuelt å nekte noen å gå på nordsiden av Vidgrunnen. AIS-plottet viser at det er svært få som velger dette alternativet. Planene for utbedring av leden forandrer ikke på dette i det aktuelle området." Det ble ved sist møte utdelt 2 kart i forhold til svar på dette. Dersom ønskelig, kan disse fås ved henvendelse til kommunens administrasjon, politisk sekretariat. PS 79/11 Meldinger og informasjon Administrasjonen informerte om brukerundersøkelsen som kommunen skal gjennomføre innen RS 7/11- Orientering - vedtak etter klagesaksbehandling hos Fylkesmannen, gnr 49 bnr 14 Vesterøy RS 8/11- Orientering - vedtak etter klagesaksbehandling hos Fylkesmannen, gnr 12 bnr 48 Kirkeøy PS 80/11 Rutiner for protokollering ved politiske møter Rådmannen anbefaler formannskapet å inngi slik innstilling til kommunestyret: 1. Protokoll fra kommunestyremøter/øvrige politiske møter er godkjent enten når valgte underskrivere har signert protokoll eller har godkjent protokoll pr epost. 2. Protokoll fra forrige møte legges fram for kommunestyret/øvrige politiske utvalg som en orienteringssak i påfølgende møte. 3. Kun spørsmål som er sendt sekretariatet senest 8 dager før møtet skal protokolleres. Reglementet for saksbehandling i politiske organer endres for øvrig når det gjelder behandlingen av spørsmål, slik at det blir mer samsvar med de prosessuelle reglene for behandling av interpellasjoner. Dette gjelder følgende: Hvis sakslisten forøvrig tilsier det, kan ordføreren utsette spørsmålet til neste kommunestyremøte. Hvis spørsmålet omhandler saker som er ferdig behandlet eller som ligger utenfor kommunestyrets Møteinnkalling side 3 av 11

4 myndighetsområde, kan ordføreren avvise spørsmålet. En slik avvisning skal begrunnes. En fjerdedel av kommunestyrets medlemmer kan bestemme at spørsmålet skal føres opp på sakskartet. Hvaler kommune, UMT fremmer følgende forslag til nytt pkt. 4; Punkt 4. I UMT skal spørsmål fortrinnsvis stilles skriftlig og i god tid. Men det skal også være mulig å stille spørsmål direkte i møtet. I så fall kan spørsmålsstiller ikke forvente svar i samme møte, men senest i påfølgende møte. Spørsmål med svar skal normalt protokolleres, dersom ikke utvalget samlet mener noe annet. Rådmannens forslag med UMTs forslag til nytt pkt. 4 enstemmig vedtatt UMT anbefaler formannskapet å inngi slik innstilling til kommunestyret: 1. Protokoll fra kommunestyremøter/øvrige politiske møter er godkjent enten når valgte underskrivere har signert protokoll eller har godkjent protokoll pr epost. 2. Protokoll fra forrige møte legges fram for kommunestyret/øvrige politiske utvalg som en orienteringssak i påfølgende møte. 3. Kun spørsmål som er sendt sekretariatet senest 8 dager før møtet skal protokolleres. Reglementet for saksbehandling i politiske organer endres for øvrig når det gjelder behandlingen av spørsmål, slik at det blir mer samsvar med de prosessuelle reglene for behandling av interpellasjoner. Dette gjelder følgende: Hvis sakslisten forøvrig tilsier det, kan ordføreren utsette spørsmålet til neste kommunestyremøte. Hvis spørsmålet omhandler saker som er ferdig behandlet eller som ligger utenfor kommunestyrets myndighetsområde, kan ordføreren avvise spørsmålet. En slik avvisning skal begrunnes. En fjerdedel av kommunestyrets medlemmer kan bestemme at spørsmålet skal føres opp på sakskartet. 4. I UMT skal spørsmål fortrinnsvis stilles skriftlig og i god tid. Men det skal også være mulig å stille spørsmål direkte i møtet. I så fall kan spørsmålsstiller ikke forvente svar i samme møte, men senest i påfølgende møte. Spørsmål med svar skal normalt protokolleres, dersom ikke utvalget samlet mener noe annet. PS 81/11 Tertialrapport pr Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Det foreslås følgende omdisponeringer innenfor seksjonsrammen til Helse og sosial: Virksomhet NAV tilføres kroner slik at budsjettrammen økes fra kroner til kroner. Dette dekkes ved at budsjettrammen til Lege og fysioterapi nedjusteres fra kroner til kroner. Virksomhet Barn, unge og voksne tilføres kroner slik at budsjettrammen økes fra kroner til kroner. Dette dekkes ved at budsjettrammen til Barnevernet nedjusteres fra kroner til kroner. Administrasjon Helse og sosial tilføres kroner slik at budsjettrammen økes fra kroner til kroner. Dette dekkes ved at budsjettrammen til Tiltak for funksjonshemmede nedjusteres fra kroner til kroner. Møteinnkalling side 4 av 11

5 Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Anslaget for rammetilskuddet oppjusteres med 2,7 millioner kroner slik at det øker fra 80 - til 82,7 millioner kroner. Merinntekten foreslås å dekke forventet mindreinntekt på skatt, slik at skatteanslaget nedjusteres fra 94 til 91,3 millioner kroner. 3. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet oppjusteres med 1,5 millioner kroner slik at det øker fra kroner til kroner. Denne merinntekten foreslås disponert slik: - Overføring mellom drifts- og investeringsregnskapet økes med kroner, hvorav kroner gjelder egenkapitaltilskudd KLP. - Resterende merinntekt kroner, foreslås avsatt til disposisjonsfond som en buffer for å forebygge regnskapsmessig underskudd. 4. Ubenyttede lånemidler fra tidligere år overføres til budsjettåret 2011 med kroner, fordelt på de investeringsobjektene i tabellen ovenfor. 5. Følgende allerede vedtatte lånemidler foreslås omdisponert innen samme virksomheter: o Innen virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter omdisponeres kroner fra investeringstiltaket samlokalisering av kultur (bibliotek ved Hvalerhallen) til nytt ventilasjonsanlegg ved ungdomskolen. o Innen virksomhet Kommunal teknikk omdisponeres kroner fra investeringstiltaket nytt søppelaggregat til kjøp av ny traktor. Hvaler kommune, tas til orientering enstemmig vedtatt tas til orientering PS 82/11 Behandling av søknad om motorisert ferdsel i utmark - gnr 35 bnr 62 og 66, Ekevika på Asmaløy i Hvaler I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, avslås søknaden om kjøring i utmark fram til gnr. 35 bnr. 62 og 66,Ekevika på Asmaløy i Hvaler. Avslaget begrunnes i at det ikke er et unntakstilfelle eller at søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 5 av 11

6 enstemmig vedtatt I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, avslås søknaden om kjøring i utmark fram til gnr. 35 bnr. 62 og 66,Ekevika på Asmaløy i Hvaler. Avslaget begrunnes i at det ikke er et unntakstilfelle eller at søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. PS 83/11 Forberedelse av klagesak - avslag på dispensasjon for tilbygg til hytte gnr 14 bnr 4, Røsholmen I medhold av forvaltningsloven 33,2.- og 4.ledd jf plan- og bygningsloven 1-9 treffes ikke avgjørelse om endring eller opphevelse av vedtak PA 1/11. Administrasjonen tilrettelegger saken og dokumentene i saken sendes deretter Fylkesmannen for klagebehandling. Tas klagen til følge må saken sendes Fylkesmannen i Østfold ved område miljø for uttalelse, før vedtak om dispensasjon er gyldig. For den nærmere begrunnelse vises til vurdering over. Hvaler kommune, Administrasjonen opplyste om at siste avsnitt i ens forslag til vedtak, skal strykes., første avsnitt enstemmig vedtatt I medhold av forvaltningsloven 33,2.- og 4.ledd jf plan- og bygningsloven 1-9 treffes ikke avgjørelse om endring eller opphevelse av vedtak PA 1/11. Administrasjonen tilrettelegger saken og dokumentene i saken sendes deretter Fylkesmannen for klagebehandling. PS 84/11 Behandling av klage på kommuestyrets vedtak 41/09 - avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 42 bnr 99, Dypedal på Spjærøy til fritidsformål I medhold av forvaltningslovens kap VI, jf konsesjonsloven med tilhørende forskrift til lovens 7, nr 1 finner Hvaler kommune ikke grunn til å endre eller oppheve vedtak i KS-sak 41/09 (avslag på søknad om konsesjon for erverv av boligeiendommen gnr 42 bnr 99 til fritidsformål) på grunnlag av klage fra Jan Møller Nielsen. For nærmere begrunnelse vises til vurderingen gitt over. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse, jf forvaltningslovens 33, 4. ledd. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 6 av 11

7 enstemmig vedtatt I medhold av forvaltningslovens kap VI, jf konsesjonsloven med tilhørende forskrift til lovens 7, nr 1 finner Hvaler kommune ikke grunn til å endre eller oppheve vedtak i KS-sak 41/09 (avslag på søknad om konsesjon for erverv av boligeiendommen gnr 42 bnr 99 til fritidsformål) på grunnlag av klage fra Jan Møller Nielsen. For nærmere begrunnelse vises til vurderingen gitt over. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse, jf forvaltningslovens 33, 4. ledd. PS 85/11 Behandling av klage over vedtak om endring av tillatelse til tiltak - riving av tre bygninger og og oppføring av én ny - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden Med hjemmel i forvaltningsloven 35, 1. ledd c rettes beregningsgrunnlaget i dispensasjonsvedtaket 109/10 ved at prosent BYA regnes ut i fra et tomteareal på 1006 kvm. Vedtaket om dispensasjon rettes i tråd med dette. Denne del av vedtaket kan påklages etter de vanlige regler for dette. Vedtak BY 218/11 endres eller omgjøres ikke, jevnfør forvaltningsloven 33, 2.- og 4. ledd. For den nærmere begrunnelse vises til under vurdering over. Denne del av vedtaket kan ikke påklages. Hvaler kommune, Ingerid Bjercke (H) fremmet følgende forslag som tillegg til vedtaket; Utvalget vil eventuelt kunne være åpne for å vurdere en søknad om ytterligere økning av utnyttelsesgraden på eiendommen. med tilleggsforslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Utgård (SP), Vauger (AP) og Madsen (AP) Med hjemmel i forvaltningsloven 35, 1. ledd c rettes beregningsgrunnlaget i dispensasjonsvedtaket 109/10 ved at prosent BYA regnes ut i fra et tomteareal på 1006 kvm. Vedtaket om dispensasjon rettes i tråd med dette. Denne del av vedtaket kan påklages etter de vanlige regler for dette. Vedtak BY 218/11 endres eller omgjøres ikke, jevnfør forvaltningsloven 33, 2.- og 4. ledd. For den nærmere begrunnelse vises til under vurdering over. Denne del av vedtaket kan ikke påklages. Utvalget vil eventuelt kunne være åpne for å vurdere en søknad om ytterligere økning av utnyttelsesgraden på eiendommen PS 86/11 Behandling av klage på avslått dispensasjon for utlegging av flytebrygge på eiendommen gnr 42 bnr 31 på Spjærøy I medhold av plan- og bygningsloven 1-9, jf forvaltningsloven kap VI, opprettholder Hvaler kommune sitt dispensasjonsvedtak PA-71/11. Begrunnelsen er at det ikke er brakt inn vesentlige nye momenter til saken gjennom klagen, som tilsier at vedtaket bør endres. Møteinnkalling side 7 av 11

8 Vedtak PA-71/11 opprettholdes. Klagen må oversendes Fylkesmannen i Østfold v/område justis for klagebehandling. Tas klagen til følge må saken oversendes Fylkesmannen i Østfold v/område miljø for uttalelse, før vedtaket kan endres. Hvaler kommune, enstemmig vedtatt I medhold av plan- og bygningsloven 1-9, jf forvaltningsloven kap VI, opprettholder Hvaler kommune sitt dispensasjonsvedtak PA-71/11. Begrunnelsen er at det ikke er brakt inn vesentlige nye momenter til saken gjennom klagen, som tilsier at vedtaket bør endres. Vedtak PA-71/11 opprettholdes. Klagen må oversendes Fylkesmannen i Østfold v/område justis for klagebehandling. Tas klagen til følge må saken oversendes Fylkesmannen i Østfold v/område miljø for uttalelse, før vedtaket kan endres. PS 87/11 Forberedelse av klagesak - avslag på søknad om tillatelse til tiltak - om montering av badebasseng - 28/82 Søndre Granholmen I medhold av forvaltningsloven 33,2.- og 4.ledd jf plan- og bygningsloven 1-9 treffes ikke avgjørelse om endring eller opphevelse av vedtak PA 1/11. Administrasjonen tilrettelegger saken og dokumentene i saken sendes deretter Fylkesmannen for klagebehandling. Tas klagen til følge må saken sendes Fylkesmannen i Østfold ved område miljø for uttalelse, før vedtak om dispensasjon er gyldig. For begrunnelsen vises til vurderingen over. Hvaler kommune, enstemmig vedtatt I medhold av forvaltningsloven 33,2.- og 4.ledd jf plan- og bygningsloven 1-9 treffes ikke avgjørelse om endring eller opphevelse av vedtak PA 1/11. Administrasjonen tilrettelegger saken og dokumentene i saken sendes deretter Fylkesmannen for klagebehandling. Tas klagen til følge må saken sendes Fylkesmannen i Østfold ved område miljø for uttalelse, før vedtak om dispensasjon er gyldig. For begrunnelsen vises til vurderingen over. Møteinnkalling side 8 av 11

9 PS 88/11 Prinsippavgjørelse vedrørende seksjonering av næringseiendommer Ved seksjonering av næringseiendommer ( turistanlegg ) av typen ferieleiligheter, utleiehytter og hotellrom anses forholdet til planformålet å være avklart dersom følgende kriterier er oppfylt: 1. Seksjoner må angis som næringsseksjoner, ikke som boligseksjoner. 2. Sameievedtektene må inneholde følgende forutsetninger: Utleie av næringsseksjoner som er regulert til næring / utleie / kortidsutleie/overnatting skal tilgjengeliggjøres for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 mnd årlig (sum). Samtlige seksjonseiere plikter å benytte den utleieformidling som styret i sameiet til enhver tid vedtar at skal brukes. Sameiet skal innen hvert kalenderår uoppfordret dokumentere sin utleievirksomhet i foregående år overfor kommunen, ved å rapportere markedsføring/tilgjengeliggjøring og utleiedøgn for hver enkelt seksjon. De to ovennevnte punktene i vedtektene kan ikke endres uten kommunens samtykke. 3. På hver enkelt næringsseksjon som i reguleringsplanen er avsatt til utleie, overnatting o.l formål, må det tinglyses følgende forpliktelser: Seksjonen må tilgjengeliggjøres for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 mnd årlig (sum). Årlig markedsføring/tilgjengeliggjøring og utleiedøgn for seksjonen skal uoppfordret rapporteres til kommunen innen påfølgende år. Opplysningene rapporteres samlet for alle seksjoner gjennom sameiet / fellesdriftsselskapet. Forpliktelsen gjelder så lenge seksjonen er regulert med formål næring / utleie / kortidsutleie/overnatting eller tilsvarende reguleringsformål. Hvaler kommune, Administrasjonen informerte om at det i innledningen av ens forslag skal stå; UMT foreslår overfor kommunestyret at de fatter slikt vedtak; Mona Vauger (AP) og Carl Erik Madsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag, som nytt kulepkt under innstillingens alle 3 punkter; Utleie av næringsseksjoner som er regulert til næring/utleie/kortidsleie/overnatting, skal gjøres tilgjengelig for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 måneder. Der 2 måneder utleie skal finne sted mellom 01juni 31august. Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt Tilleggsforslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Bjercke (H), Ballovarre (H) og Bugge (V)). UMT foreslår overfor kommunestyret at de fatter slikt vedtak; Ved seksjonering av næringseiendommer ( turistanlegg ) av typen ferieleiligheter, utleiehytter og hotellrom anses forholdet til planformålet å være avklart dersom følgende kriterier er oppfylt: 1. Seksjoner må angis som næringsseksjoner, ikke som boligseksjoner. Utleie av næringsseksjoner som er regulert til næring/utleie/kortidsleie/overnatting, skal gjøres Møteinnkalling side 9 av 11

10 tilgjengelig for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 måneder. Der 2 måneder utleie skal finne sted mellom 01juni 31august. 2. Sameievedtektene må inneholde følgende forutsetninger: Utleie av næringsseksjoner som er regulert til næring / utleie / kortidsutleie/overnatting skal tilgjengeliggjøres for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 mnd årlig (sum). Samtlige seksjonseiere plikter å benytte den utleieformidling som styret i sameiet til enhver tid vedtar at skal brukes. Sameiet skal innen hvert kalenderår uoppfordret dokumentere sin utleievirksomhet i foregående år overfor kommunen, ved å rapportere markedsføring/tilgjengeliggjøring og utleiedøgn for hver enkelt seksjon. De to ovennevnte punktene i vedtektene kan ikke endres uten kommunens samtykke. Utleie av næringsseksjoner som er regulert til næring/utleie/kortidsleie/overnatting, skal gjøres tilgjengelig for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 måneder. Der 2 måneder utleie skal finne sted mellom 01juni 31august. 3. På hver enkelt næringsseksjon som i reguleringsplanen er avsatt til utleie, overnatting o.l formål, må det tinglyses følgende forpliktelser: Seksjonen må tilgjengeliggjøres for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 mnd årlig (sum). Årlig markedsføring/tilgjengeliggjøring og utleiedøgn for seksjonen skal uoppfordret rapporteres til kommunen innen påfølgende år. Opplysningene rapporteres samlet for alle seksjoner gjennom sameiet / fellesdriftsselskapet. Forpliktelsen gjelder så lenge seksjonen er regulert med formål næring / utleie / kortidsutleie/overnatting eller tilsvarende reguleringsformål. Utleie av næringsseksjoner som er regulert til næring/utleie/kortidsleie/overnatting, skal gjøres tilgjengelig for utleie i fellesdrift for en periode på minimum 9 måneder. Der 2 måneder utleie skal finne sted mellom Møteinnkalling side 10 av 11

11 PS 89/11 Samhandlingsreformen - tiltak i Hvaler fra Kommunestyret tar til etterretning den måten som Hvaler kommune vil løse sine oppgaver som følge av samhandlingsreformen på, fra Dette innebærer: Oppgaver Tiltak i Hvaler inntekter Utgifter Medfinansiering av sykehusinnleggelser Med flere sykehjemsplasser, økt kapasitet i hjemmesykepleien og fokus på innleggelse i sykehus foreslås det en svak reduksjon i Kr Kr Utskrivningsklare pasienter (USK) USK USK USK USK/Rehabilitering USK/ medfinansiering Forebyggende folkehelsearbeid utgifter i forhold til 2009/2010. Meldingsutveksling må installeres hvis det skal være mulig å motta informasjon fra sykehuset i riktig tid for mottak av pasient. Med flere sykehjemsplasser, økt kapasitet i hjemmesykepleien og fysioterapi foreslås det en reduksjon på betaling for USK pasienter i Kr Kr Kr av 4 d ledige plassene på Dypedalåsen sykehjem tas i bruk. Kr Økt administrasjon på sykehjemmet for å møte nye oppgaver med USK pasienter. Kr Øke kommunens fysioterapitjenester med 0,5 stilling. Kr Hjemmesykepleien må økes for å kunne ta imot USK pasienter fra sykehuset fra dag en. Kr Nyopprettet stilling som folkehelsekoordinator i 0,5 stilling. Kr Kr Inntakt fra Østfoldhelsa. Totale utgifter og inntekter i 2012 Kr Kr Kommunestyret tar til orientering at Hvaler kommune i 2012 vil mangle anslagsvis kr for å få finansiert kommunale oppgaver av samhandlingsreformen, og legger til grunn at kommunestyret må komme tilbake til dette i behandlingen av budsjett 2012 og økonomiplan Hvaler kommune, tas til orientering enstemmig vedtatt tas til orientering Møteinnkalling side 11 av 11

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Espen Konrad Andreassen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.08.2011 Tidspunkt: 17:00 19.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Trygve Jensen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide Barnas representant

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.25 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Protokollen godkjent: utvalgsleder

Protokollen godkjent: utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.05.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Protokollen godkjent:

utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.01.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen/Vikerhavn, Rådhuset Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 20.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Ingerid Bjercke

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon Carl Henrik Jensen saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon Carl Henrik Jensen saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 25.09.2013 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 79/13 Til sak: 85/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Protokollen godkjent: Thor Tangen Ottar Johansen Mona Vauger. utvalgsleder

Protokollen godkjent: Thor Tangen Ottar Johansen Mona Vauger. utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 10:00 10:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Dag Willien Eriksen rådmann Torunn Akselsen Engum sekretær. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Dag Willien Eriksen rådmann Torunn Akselsen Engum sekretær. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl.

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Utvalget for miljø og teknikk Løperen, Rådhuset Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17: Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Bjørn Wilberg Leder Uavhengig Kari B. Jørgensen

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift.

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hvaler Gjestgiveri Dato: 22.08.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Roy Hansen Medlem A/SP Anne-Berit Storrød Medlem

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 15:00 16.55 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 17:00 19.35 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tidspunkt: 13:00-14:30 Fra sak: 24/15 Til sak: 30/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ottar Johansen nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Paul Edvin Nauste MEDL AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Paul Edvin Nauste MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for teknisk, næring og miljø Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

varamedlem FRP Thor Tangen Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Dag Skinnes varamedlem H For Trygve Lie, sak 69

varamedlem FRP Thor Tangen Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Dag Skinnes varamedlem H For Trygve Lie, sak 69 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.08.2010 Tidspunkt: 09:00 11:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Skåre LEDER KVKY Jim Magne

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tidspunkt: 14:00-15:30 Fra sak: PS 27/17 Til sak: PS 34/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Annet:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Annet: Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Lille møtesal - Hunstad kultursenter Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 10:00-12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Møteleder AP Knut Hernes

Detaljer