Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind Wevling medlem A Thomas Holmen Olsen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Eivind N Borge ordfører FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Trygve Jensen medlem FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Ottar Johansen varaordfører H Sverre Johnsen medlem H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV Hans Herman Utgård medlem SP Pål Espen Bugge medlem V Rolf J. Strand varamedlem A Mona Vauger Karl Erik Dahlstrøm varamedlem A Rolf Baltzersen Kjell Viggo Tangen varamedlem FRP Espen Konrad Andreassen Tore Adolfsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Følgende fra administrasjonen møtte: Jan Torp Pharo sekretær Torunn Akselsen Engum sekretær Heidi Vildskog saksbehandler/administrasjon Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon Lars H Larsen saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Ingerid Bjercke Eivind N Borge Øyvind Wevling ordfører Møteinnkalling side 1 av 23

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 43/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 44/11 Interpellasjoner PS 45/11 Spørsmål PS 46/11 Sluttbehandling av detaljplan for Stutehavna. PS 47/11 Møteplan for Hvaler kommune 2. halvår 2011 PS 48/11 Vurdering av Hvaler kommune sin innsigelse til Kystsoneplanen i Fredrikstad kommune PS 49/11 Vurdering av Hvaler kommunes innsigelse til Arealdel for Fredrikstad kommune PS 50/11 Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155 i Botne på Kirkeøy PS 51/11 Østerhaug - boliger for funksjonshemmede. Veien videre. PS 52/11 Samhandlingsreformen - veien videre i Hvaler. PS 53/11 Årsmelding og regnskap 2010 PS 54/11 Tertialrapport pr PS 55/11 Innføring av sosiale medier i Hvaler kommune PS 56/11 Fornyelse av samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv PS 57/11 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Rådmann Før møtet: Ordføreren overrakte en påskjønnelse til Jonas Larsen for sin innsats som skytter på nasjonalt toppnivå. Videre ble en påskjønnelse overrakt til seksjonssjef Lars H Larsen i samband med at Dagbladet har vurdert Hvaler kommunes eldreomsorg som den beste i landet. Møteinnkalling side 2 av 23

3 PS 43/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Anne May Sandvik Olsen påpekte at hun hadde meldt forfall til forrige møte, og at det burde vært registrert fravær og innkalt vararepresentant. Ordføreren repliserte at rutinene i saken har blitt endret. Protokollen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet er godkjent. PS 44/11 Interpellasjoner (ingen interpellasjoner) PS 45/11 Spørsmål Rolf Strand bad ordføreren ta kontakt med Statens vegvesen for å sette opp henvisningsskilt på fv 108 til legevakta, også for trafikk som kommer fra Hvaler. Ordføreren bekreftet at han ville ta kontakt. PS 46/11 Sluttbehandling av detaljplan for Stuthavna. Utvalget for Miljø og Teknikk innstiller til kommunestyret om at i medhold av plan- og bygningslovens vedtas reguleringsplan for Stutehavna på Herføl etter at følgende tre endringer er innarbeidet i planen: 6.1 b Småbåthavn endres til: b) Det skal til enhver tid være reservert minst 5 båtplasser for besøkende til friluftsområdene med båt innenfor SH1. Disse skal være skiltet på en tilfredsstillende måte slik at man på avstand ser at det finnes gjesteplasser for allmennheten. Bryggen skal være åpen for fri ferdsel. Av hensyn til sikkerhet tillates badestige ikke satt opp i forbindelse med flytebryggen. Ny bestemmelse 6.1 c: c) Innenfor området SH2 tillates eksisterende brygge for to båter opprettholdt, men ikke utvidet. Plankartet endres slik at område for småbåthavn SH2 viser eksisterende situasjon. Vedtaket omfatter beskrivelse og bestemmelser datert og plankart datert Rådmannen gis fullmakt å innarbeide vedtatte endringer og kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 3 av 23

4 Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Ottar Johansen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen; Området for småbåthavn SH1 reduseres fra 120 til 105 meter. med tilleggsforslaget Vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Wevling (AP), Vikerheim (AP), Utgård (SP)). Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for Miljø og Teknikk innstiller til kommunestyret om at i medhold av plan- og bygningslovens vedtas reguleringsplan for Stutehavna på Herføl etter at følgende tre endringer er innarbeidet i planen: 6.1 b Småbåthavn endres til: b) Det skal til enhver tid være reservert minst 5 båtplasser for besøkende til friluftsområdene med båt innenfor SH1. Disse skal være skiltet på en tilfredsstillende måte slik at man på avstand ser at det finnes gjesteplasser for allmennheten. Bryggen skal være åpen for fri ferdsel. Av hensyn til sikkerhet tillates badestige ikke satt opp i forbindelse med flytebryggen. Ny bestemmelse 6.1 c: c) Innenfor området SH2 tillates eksisterende brygge for to båter opprettholdt, men ikke utvidet. Plankartet endres slik at område for småbåthavn SH2 viser eksisterende situasjon. Plankartet endres slik at område for småbåthavn SH1 reduseres fra 120 m til 105 meter. Vedtaket omfatter beskrivelse og bestemmelser datert og plankart datert Rådmannen gis fullmakt å innarbeide vedtatte endringer og kunngjøre planvedtaket. Rolf J Strand (A): la fram et omforent forslag fra Hvaler FrP og Hvaler Arbeiderparti med følgende spesielle begrunnelse for punkt 2. Vi ønsker å imøtekomme grunneiers ønske om å forlenge sin brygge i området SH2. For oss virker det totalt meningsløst og urimelig at en grunneier som har en lovlig brygge på egen eiendom, ikke skal kunne utvide sin brygge slik at hans båt kan ligge langs med brygga i le for vind og vær, mens private hytteeiere uten tinglyste båtplass rettigheter kan regulere en flytebrygge på 120 meter i et særdeles spesielt område med stor kulturhistorisk verdi, viktig oppvekstområde for marint liv, og et område med kanskje store ålegress forekomster. Hvaler kommunestyre vedtar reguleringsplan for Stutehavna på Herføl i medhold av plan- og bygningslovens 12-12, etter at følgende tre endringer er innarbeidet i planen: 6.1 b Småbåthavn endres til: b) Det skal til enhver tid være reservert minst 5 båtplasser for besøkende til friluftsområdene med båt innenfor SH1. Disse skal være skiltet på en tilfredsstillende måte slik at man på avstand ser at det finnes gjesteplasser for allmennheten. Bryggen skal være åpen for fri ferdsel. Av hensyn til sikkerhet tillates badestige ikke satt opp i forbindelse med flytebryggen. Nytt forslag Ny bestemmelse 6.1 c: (1) Dagens stolpebrygge beholdes og det gis mulighet til å forlenge denne ut til Stutehavnskjæret. Det gis tillatelse til et nytt landfeste ved dagens Tønsbergbrygge for nytt bryggeanlegg på ca.50 m. (2) Innenfor området SH2 tillates eksisterende brygge for to båter opprettholdt, med mulighet til en utvidelse med inntil 10 m. Plankartet endres slik at område for småbåthavn SH2 viser eksisterende situasjon med foreslått endring. Møteinnkalling side 4 av 23

5 (3)Plankartet endres slik at bryggeanlegg i område for småbåthavn SH1 reduseres fra 120 m. til ca. 50 m., samt at dagens stolpebrygge kan utvides til ca. 55 m. Vedtaket omfatter beskrivelse og bestemmelser datert og plankart datert , Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatt endringer og kunngjøre planvedtaket. Rolf J Strand (A) la fram et tilleggsforslag fra Hvaler Arbeiderparti. Pkt.1. Utførsel av bryggeanlegg skal være i tradisjonell form som en stolpebrygge. Pkt.2. Bryggeanlegget skal være åpent for alle. Det tillates ikke mer enn 2 båtplasser pr. gnr/bnr/festenr i nytt bryggeanlegg. Begrunnelsen er som følger.: Til pkt 1. Hvaler Arbeiderparti mener at det nye bryggeanlegget skal bygges på tradisjonell måte av hensyn til det spesielle kulturlandskapet, nærheten til nasjonalparken, og hensynet til de fastboende i området. En stolpebrygge vil være gunstigere for det marine oppvekstmiljøet og eventuell ålegressforekomster i området enn en flytebrygge.det er også naturlig å se dette området i sammenheng med Herfølrenna hvor det kun tillates stolpebrygger. Etter vårt syn har Stutehavna stor kulturhistorisk verdi. Til pkt 2 Hvaler Arbeiderparti ønsker at flest mulig beboere og hytteeiere på Herføl skal kunne få mulighet til båtplass i nytt bryggeanlegg i Stutehavna. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatt endringer og kunngjøre planvedtaket. Øyvind Fjeldberg (SV) foreslo: Saken utsettes og miljøkonsekvenser og behov for plasser utredes. For utsettelsesforslaget stemte 8 (SV, H, SP, V), og det falt. Wiggo Sørlien (FrP) presenterte endringer i det omforente forslaget som Hvaler kommunestyre sender saken tilbake til UMT for utlegging til offentlig ettersyn osv.. med endring i 6.1c og i avslutningen: 6.1 c: Dagens stolpebrygge beholdes Setningen om fullmakt til en strykes. Protokolltilførsel fra A ved Øyvind Wevling: Hvaler AP ber om at det utarbeides en Behovsanalyse på båtplasser på Herføl. Konsekvensanalyse i forhold til natur og kulturmiljø. Innstillingen med endringene i tråd med forslagene fra FrP/A og A fikk 16 stemmer, mens 5 (H) stemte for innstillingen fra UMT. Møteinnkalling side 5 av 23

6 Hvaler kommunestyre sender reguleringsplanforslaget for Stutehavna på Herføl tilbake til utvalget for miljø og teknikk for utlegging til offentlig ettersyn m.v. etter at disse endringene er innarbeidet i planforslaget: 6.1 b Småbåthavn endres til: b) Det skal til enhver tid være reservert minst 5 båtplasser for besøkende til friluftsområdene med båt innenfor SH1. Disse skal være skiltet på en tilfredsstillende måte slik at man på avstand ser at det finnes gjesteplasser for allmennheten. Bryggen skal være åpen for fri ferdsel. Av hensyn til sikkerhet tillates badestige ikke satt opp i forbindelse med flytebryggen. 6.1 c: (1) Dagens stolpebrygge beholdes. (2) Innenfor området SH2 tillates eksisterende brygge for to båter opprettholdt, med mulighet til en utvidelse med inntil 10 m. Plankartet endres slik at område for småbåthavn SH2 viser eksisterende situasjon med foreslått endring. Plankartet endres slik at bryggeanlegg i område for småbåthavn SH1 reduseres fra 120 m. til ca. 50 m., samt at dagens stolpebrygge kan utvides til ca. 55 m. Utførsel av bryggeanlegg skal være i tradisjonell form som en stolpebrygge. Bryggeanlegget skal være åpent for alle. Det tillates ikke mer enn 2 båtplasser pr. gnr/bnr/festenr i nytt bryggeanlegg. Vedtaket omfatter beskrivelse og bestemmelser datert og plankart datert Møteinnkalling side 6 av 23

7 PS 47/11 Møteplan for Hvaler kommune 2. halvår 2011 Rådmannen anbefaler formannskapet å inngi slik innstilling til kommunestyret: Møteplanen, som vist i vedlagt forslag, godkjennes. Hvaler kommune, Behandling i Formannskapet : ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Møteplanen, som vist i vedlagt forslag, godkjennes. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Møteplanen er vedtatt slik den ble lagt fram. PS 48/11 Vurdering av Hvaler kommune sin innsigelse til Kystsoneplanen i Fredrikstad kommune UMT gir følgende innstilling til kommunestyret: Kommunestyret gir en v/virksomhet Plan/Miljø myndighet til å trekke eller opprettholde innsigelsen til Kystsoneplanen i Fredrikstad gitt i vedtak av En eventuell trekking av innsigelse skal være grundig fundamentert, og i tråd med de innledende politiske drøftingene i denne saken. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : UMT gir følgende innstilling til kommunestyret: Kommunestyret gir en v/virksomhet Plan/Miljø myndighet til å trekke eller opprettholde innsigelsen til Kystsoneplanen i Fredrikstad gitt i vedtak av En eventuell trekking av innsigelse skal være grundig fundamentert, og i tråd med de innledende politiske drøftingene i denne saken. Møteinnkalling side 7 av 23

8 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret gir en v/virksomhet Plan/Miljø myndighet til å trekke eller opprettholde innsigelsen til Kystsoneplanen i Fredrikstad gitt i vedtak av En eventuell trekking av innsigelse skal være grundig fundamentert, og i tråd med de innledende politiske drøftingene i denne saken. PS 49/11 Vurdering av Hvaler kommunes innsigelse til Arealdel for Fredrikstad kommune UMT gir følgende innstilling til kommunestyret: Kommunestyret gir en v/virksomhet Plan/Miljø myndighet til å trekke eller opprettholde innsigelsen til Arealdelen i Fredrikstad gitt i vedtak av En eventuell trekking av innsigelse skal være grundig fundamentert, og i tråd med de innledende politiske drøftingene i denne saken. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : UMT gir følgende innstilling til kommunestyret: Kommunestyret gir en v/virksomhet Plan/Miljø myndighet til å trekke eller opprettholde innsigelsen til Arealdelen i Fredrikstad gitt i vedtak av En eventuell trekking av innsigelse skal være grundig fundamentert, og i tråd med de innledende politiske drøftingene i denne saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret gir en v/virksomhet Plan/Miljø myndighet til å trekke eller opprettholde innsigelsen til Arealdelen i Fredrikstad gitt i vedtak av En eventuell trekking av innsigelse skal være grundig fundamentert, og i tråd med de innledende politiske drøftingene i denne saken. Møteinnkalling side 8 av 23

9 PS 50/11 Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155 i Botne på Kirkeøy Rådmannens forslag til innstilling Utvalget for miljø og teknikk innstiller i medhold av konsesjonsloven og forvaltningslovens kap IV til Kommunestyret ikke å ta klagen fra Trond og Bente Ormaasen på KS vedtak 18/11 (avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155, Botne, Kirkeøy) til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført nye, vesentlige momenter til saken. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Ottar Johansen (H) fremmet følgende forslag (1); Klagen tas til følge satt opp mot forslag (1) ens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme (Johansen (H)). Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for miljø og teknikk innstiller i medhold av konsesjonsloven og forvaltningslovens kap IV til Kommunestyret ikke å ta klagen fra Trond og Bente Ormaasen på KS vedtak 18/11 (avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155, Botne, Kirkeøy) til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført nye, vesentlige momenter til saken. Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (H unntatt Lie, V). klagen fra Trond og Bente Ormaasen på KS vedtak 18/11 (avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155, Botne, Kirkeøy) tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Begrunnelse: Det er gjennom klagen ikke framført nye, vesentlige momenter til saken. Møteinnkalling side 9 av 23

10 PS 51/11 Østerhaug - boliger for funksjonshemmede. Veien videre. Hvaler kommune, Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende uttalelse til innstilling; Rådet anbefaler kommunestyret å vedta at det søkes om lånefinansiering for Østerhaugprosjektet, for inntil 32 mill. kr i tillegg til allerede tomtefinansiering. Et slikt vedtak må fattes for å kunne søke om investeringsmidler fra Husbanken. Rådets uttalelse - Enstemmig vedtatt Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet anbefaler kommunestyret å vedta at det søkes om lånefinansiering for Østerhaugprosjektet, for inntil 32 mill. kr i tillegg til allerede tomtefinansiering. Et slikt vedtak må fattes for å kunne søke om investeringsmidler fra Husbanken. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Wiggo Sørlien (Frp) fremmet følgende forslag til uttalelse fra UKPT til formannskapet: Kommunestyret ber Rådmannen iverksette salg av kommunal eiendom, bl.a. det gamle Herredshuset på Skjærhalden. Salgssummen skal brukes som startkapital til bygging av boliger for funksjonshemmede på Østerhaug på Kirkøy. Oppstart av bygging på Østerhaug skal igangsettes snarest mulig etter at salg av kommunal eiendom har generert kapital som forsvarliggjør denne utbyggingen. Rolf Baltzersen (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse til kommunestyret: UKPT merker seg at Rådmannen ikke finner det faglig forsvarlig å la være å investere i nye lokaliteter for Virksomhet tiltak for funksjonshemmede på Østerhaug. Han fremsetter imidlertid ikke noe forslag til vedtak i Kommunestyret og viser til gjeldende økonomiske rammebetingelser. Brukere og ansatte knyttet til Virksomhet tiltak for funksjonshemmede befinner seg i en meget vanskelig situasjon. Derfor vil UKPT tilrå Kommunestyret å vedta at det skal tas opp et lån på inntil 32 millioner kroner slik at prosjekt Østerhaug kan iverksettes. Sverre Johnsen (H) fremmet et forent forslag, der punkt 1 var identisk med Arbeiderpartiets forslag: 1. UKPT merker seg at Rådmannen ikke finner det faglig forsvarlig å la være å investere i nye lokaliteter for Virksomhet tiltak for funksjonshemmede på Østerhaug. Han fremsetter imidlertid ikke noe forslag til vedtak i Kommunestyret og viser til gjeldende økonomiske rammebetingelser. Brukere og ansatte knyttet til Virksomhet tiltak for funksjonshemmede befinner seg i en meget vanskelig situasjon. Derfor vil UKPT tilrå Kommunestyret å vedta at det skal tas opp et lån på inntil 32 millioner kroner slik at prosjekt Østerhaug kan iverksettes. 2. UKPT ber formannskapet innstille til kommunestyret at det iverksettes salg av kommunal eiendom, bl.a. det gamle herredshuset, for å kunne nedbetale lån. Det var enighet i utvalget om at det var Johnsens forente forslag det skulle stemmes over. Ved votering fikk Johnsens forslag punkt 1 enstemmig tilslutning. Punkt 2 fikk 4 stemmer for (Johnsen (H), Strøm (H), Sørlien (Frp), Pettersen (Frp)) og 3 stemmer mot (Baltzersen (Ap), Madsen (Ap), Pedersen (Ap)) og ble vedtatt. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : 1. UKPT merker seg at Rådmannen ikke finner det faglig forsvarlig å la være å investere i nye lokaliteter for Virksomhet tiltak for funksjonshemmede på Østerhaug. Han fremsetter imidlertid ikke noe forslag til vedtak i Kommunestyret og viser til gjeldende økonomiske rammebetingelser. Møteinnkalling side 10 av 23

11 Brukere og ansatte knyttet til Virksomhet tiltak for funksjonshemmede befinner seg i en meget vanskelig situasjon. Derfor vil UKPT tilrå Kommunestyret å vedta at det skal tas opp et lån på inntil 32 millioner kroner slik at prosjekt Østerhaug kan iverksettes. 2. UKPT ber formannskapet innstille til kommunestyret at det iverksettes salg av kommunal eiendom, bl.a. det gamle herredshuset, for å kunne nedbetale lån. Behandling i Formannskapet : Ottar Johansen (H) fremmet følgende forente forslag til vedtak: 1. Rådmannen bes gjennomføre detaljplanlegging og anbudskonkurranse for tiltak for funksjonshemmede på eiendommen Østerhaug. Utgiftene til dette, kr , finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Straks det foreligger bindende anbud og et opplegg for fullfinansiering av byggearbeidene, bes kommunestyret få seg forelagt saken til endelig godkjenning. Rådmannen bes legge til rette for salg av kommunale eiendommer og aktiva i nødvendig utstrekning for å fullføre investeringen. Kommunestyret forventer å få saken til endelig behandling innen utgangen av 1. halvår Øyvind Wevling (Ap) fremmet et alternativt punkt 2: 2. Kommunestyret tar opp et lån på inntil 32 millioner slik at prosjekt, boliger for funksjonshemmede på Østerhaug, kan iverksettes. Kapitalkostnader dekkes inn ved bruk av eiendomsskatt og eventuelt salg av eiendommer. Begrunnelse: Brukere og ansatte tilknyttet Virksomhet tiltak for funksjonshemmede befinner seg i en meget vanskelig situasjon. Konsekvensene ved å ikke bygge på Østerhaug er for store til at prosjektet kan utsettes på ubestemt tid. Hvaler kommune må utvide antall boliger for utviklingshemmede utover det som finnes av boliger i dag. Det er fire brukere som bor hjemme hos sine foreldre som er i behov av bolig. Konsekvensen av at nevnte brukere ikke får bolig tilknyttet personalbase vil være at det må settes inn personalressurser tilsvarende 1:1. Det er ikke mulighet for utvidelse av antall boliger ved Oladammen bofellesskap. Ved flytting til Østerhaug vil ressursbruken kunne reduseres ved at tjenesten kan organiseres på en bedre og effektiv måte. Konsekvensen ved fortsatt drift ved Oladammen bofellesskap vil være at dagens ressursbruk vil måtte opprettholdes og eventuelt økes. Konsekvensene ved ikke å bygge nye boliger vil bli ytterligere forsterket da virksomhetens prognoser for boligbehov viser at det ganske raskt kommer flere med behov for boliger og tjenester. Konsekvensen ved ikke å bygge ny avlastningsenhet vil medføre større trykk på behovet for boliger. Pårørende til ressurskrevende barn vil slite seg ut tidligere enn hvis de hadde fått tilpasset avlastning. Videre vil konsekvensen av ikke å bygge føre til et behov for mer plass enn det som er tilfelle i dag som følge av økt behov for avlastning og behovet for mer plass til aktiviteter. Dette er det liten eller ingen plass til sett i forhold til dagens bygnings- og tomteareal. Punkt 1: Ved votering fikk Johansens forslag til punkt 1 enstemmig tilslutning og ble vedtatt. Punkt 2: Wevlings forslag til punkt 2 fikk 3 stemmer (Wevling (Ap), Fjeldberg (SV), Utgård (Sp)) og falt. Johansens forslag til punkt 2 fikk 4 stemmer (Johansen (H), Bjercke (H), Pettersen (Frp), Jensen (Frp)) og ble vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Rådmannen bes gjennomføre detaljplanlegging og anbudskonkurranse for tiltak for funksjonshemmede på eiendommen Østerhaug. Utgiftene til dette, kr , finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Straks det foreligger bindende anbud og et opplegg for fullfinansiering av byggearbeidene, bes kommunestyret få seg forelagt saken til endelig godkjenning. Rådmannen bes legge til rette for salg Møteinnkalling side 11 av 23

12 av kommunale eiendommer og aktiva i nødvendig utstrekning for å fullføre investeringen. Kommunestyret forventer å få saken til endelig behandling innen utgangen av 1. halvår Øyvind Wevling (A) la fram følgende alternative forslag til pkt. 2 i formannskapets innstilling: 2. Straks det foreligger bindende anbud og et opplegg for fullfinansiering av byggearbeidene, bes kommunestyret få seg forelagt saken til endelig godkjenning. Bygging av nye boliger for funksjonshemmede på Østerhaug finansieres ved låneopptak og eventuelt salg av kommunale eiendommer og aktiva. Kapitalkostnader innarbeides i økonomiplanen Kommunestyret vil om nødvendig ta i bruk eiendomsskatt for investere i nye lokaliteter for virksomhet tiltak for funksjonshemmede. Begrunnelse: Brukere og ansatte tilknyttet Virksomhet tiltak for funksjonshemmede befinner seg i en meget vanskelig situasjon. Konsekvensene ved å ikke bygge på Østerhaug er for store til at prosjektet kan utsettes på ubestemt tid. Hvaler kommune må utvide antall boliger for utviklingshemmede utover det som finnes av boliger i dag. Det er fire brukere som bor hjemme hos sine foreldre som er i behov av bolig. Konsekvensen av at nevnte brukere ikke får bolig tilknyttet personalbase vil være at det må settes inn personalressurser tilsvarende 1:1. Det er ikke mulighet for utvidelse av antall boliger ved Oladammen bofellesskap. Ved flytting til Østerhaug vil ressursbruken kunne reduseres ved at tjenesten kan organiseres på en bedre og effektiv måte. Konsekvensen ved fortsatt drift ved Oladammen bofellesskap vil være at dagens ressursbruk vil måtte opprettholdes og eventuelt økes. Konsekvensene ved ikke å bygge nye boliger vil bli ytterligere forsterket da virksomhetens prognoser for boligbehov viser at det ganske raskt kommer flere med behov for boliger og tjenester. Konsekvensen ved ikke å bygge ny avlastningsenhet vil medføre større trykk på behovet for boliger. Pårørende til ressurskrevende barn vil slite seg ut tidligere enn hvis de hadde fått tilpasset avlastning. Videre vil konsekvensen av ikke å bygge føre til et behov for mer plass enn det som er tilfelle i dag som følge av økt behov for avlastning og behovet for mer plass til aktiviteter. Dette er det liten eller ingen plass til sett i forhold til dagens bygnings- og tomteareal. Ved alternativ avsteming ble det avgitt 12 stemmer for innstillingen fra formannskapet og 9 stemmer (A, SV, SP) for innstillingens pkt 1 og Wevlings forslag til pkt Rådmannen bes gjennomføre detaljplanlegging og anbudskonkurranse for tiltak for funksjonshemmede på eiendommen Østerhaug. Utgiftene til dette, kr , finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Straks det foreligger bindende anbud og et opplegg for fullfinansiering av byggearbeidene, bes kommunestyret få seg forelagt saken til endelig godkjenning. Rådmannen bes legge til rette for salg av kommunale eiendommer og aktiva i nødvendig utstrekning for å fullføre investeringen. Kommunestyret forventer å få saken til endelig behandling innen utgangen av 1. halvår Møteinnkalling side 12 av 23

13 PS 52/11 Samhandlingsreformen - veien videre i Hvaler. Formannskapet anbefaler kommunestyret om å fatte følgende vedtak; 1. Kommunestyret tar saken om samhandlingsreformen og veien videre, til orientering. 2. Kommunens inntekter i rammetilskuddet for 2012 som kommer på bakgrunn av gjennomføring og planlegging av samhandlingsreformen settes av som egen ramme. Midlene fordeles til de virksomheter/seksjoner som får økte kostnader på grunn av samhandlingsreformen i kommunens budsjettbehandling i desember Rådmannen bes fremme sak til kommunestyret om endelig fremdrift og kostnader på aktuelle tjenester for å imøtekomme samhandlingsreformens krav og forventninger til kommunestyrets møte i november Vedtak om kommunens fremdrift og kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for , jfr punkt Dersom det er nødvendig i forhold til kommunens og andre aktørers fremdrift og planlegging delegeres en myndighet fra kommunestyret til å inngå avtaler for; Behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, rehabilitering læring og mestringssenter legevakt (regulering av nåværende avtale) Avrusningssenger og institusjonsplasser for rus/psykiatri Hvaler kommune, Behandling i Eldrerådet : Formannskapet anbefaler kommunestyret om å fatte følgende vedtak; 1. Kommunestyret tar saken om samhandlingsreformen og veien videre, til orientering. 2. Kommunens inntekter i rammetilskuddet for 2012 som kommer på bakgrunn av gjennomføring og planlegging av samhandlingsreformen settes av som egen ramme. Midlene fordeles til de virksomheter/seksjoner som får økte kostnader på grunn av samhandlingsreformen i kommunens budsjettbehandling i desember Rådmannen bes fremme sak til kommunestyret om endelig fremdrift og kostnader på aktuelle tjenester for å imøtekomme samhandlingsreformens krav og forventninger til kommunestyrets møte i november Vedtak om kommunens fremdrift og kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for , jfr punkt Dersom det er nødvendig i forhold til kommunens og andre aktørers fremdrift og planlegging delegeres en myndighet fra kommunestyret til å inngå avtaler for; Behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, rehabilitering læring og mestringssenter legevakt (regulering av nåværende avtale) Avrusningssenger og institusjonsplasser for rus/psykiatri Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering - enstemmig Vedtak i Eldrerådet : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet fremmet følgende forslag (1); Møteinnkalling side 13 av 23

14 Rådet ber om at det under avsnitt om delprosjekt 2 i sakens saksfremstilling, opprettes en arbeidsgruppe som tar for seg forebyggende folkehelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering enstemmig vedtatt Forslag (1) enstemmig vedtatt Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering. Rådet ber om at det under avsnitt om delprosjekt 2 i sakens saksfremstilling, opprettes en arbeidsgruppe som tar for seg forebyggende folkehelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : tas til etterretning. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Formannskapet anbefaler kommunestyret om å fatte følgende vedtak; 1. Kommunestyret tar saken om samhandlingsreformen og veien videre, til orientering. 2. Kommunens inntekter i rammetilskuddet for 2012 som kommer på bakgrunn av gjennomføring og planlegging av samhandlingsreformen settes av som egen ramme. Midlene fordeles til de virksomheter/seksjoner som får økte kostnader på grunn av samhandlingsreformen i kommunens budsjettbehandling i desember Rådmannen bes fremme sak til kommunestyret om endelig fremdrift og kostnader på aktuelle tjenester for å imøtekomme samhandlingsreformens krav og forventninger til kommunestyrets møte i november Vedtak om kommunens fremdrift og kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for , jfr punkt Dersom det er nødvendig i forhold til kommunens og andre aktørers fremdrift og planlegging delegeres en myndighet fra kommunestyret til å inngå avtaler for; Behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, rehabilitering læring og mestringssenter legevakt (regulering av nåværende avtale) Avrusningssenger og institusjonsplasser for rus/psykiatri Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Saken tas til orientering. Behandling i Formannskapet : Møteinnkalling side 14 av 23

15 ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Kommunestyret tar saken om samhandlingsreformen og veien videre, til orientering. 2. Kommunens inntekter i rammetilskuddet for 2012 som kommer på bakgrunn av gjennomføring og planlegging av samhandlingsreformen settes av som egen ramme. Midlene fordeles til de virksomheter/seksjoner som får økte kostnader på grunn av samhandlingsreformen i kommunens budsjettbehandling i desember Rådmannen bes fremme sak til kommunestyret om endelig fremdrift og kostnader på aktuelle tjenester for å imøtekomme samhandlingsreformens krav og forventninger til kommunestyrets møte i november Vedtak om kommunens fremdrift og kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for , jfr punkt Dersom det er nødvendig i forhold til kommunens og andre aktørers fremdrift og planlegging delegeres en myndighet fra kommunestyret til å inngå avtaler for; Behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, rehabilitering læring og mestringssenter legevakt (regulering av nåværende avtale) Avrusningssenger og institusjonsplasser for rus/psykiatri Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar saken om samhandlingsreformen og veien videre, til orientering. 2. Kommunens inntekter i rammetilskuddet for 2012 som kommer på bakgrunn av gjennomføring og planlegging av samhandlingsreformen settes av som egen ramme. Midlene fordeles til de virksomheter/seksjoner som får økte kostnader på grunn av samhandlingsreformen i kommunens budsjettbehandling i desember Rådmannen bes fremme sak til kommunestyret om endelig fremdrift og kostnader på aktuelle tjenester for å imøtekomme samhandlingsreformens krav og forventninger til kommunestyrets møte i november Vedtak om kommunens fremdrift og kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for , jfr punkt Dersom det er nødvendig i forhold til kommunens og andre aktørers fremdrift og planlegging delegeres en myndighet fra kommunestyret til å inngå avtaler for; a. Behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, b. rehabilitering c. læring og mestringssenter d. legevakt (regulering av nåværende avtale) e. Avrusningssenger og institusjonsplasser for rus/psykiatri Møteinnkalling side 15 av 23

16 PS 53/11 Årsmelding og regnskap 2010 Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Hvaler kommune, Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering Behandling i Eldrerådet : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering - enstemmig Vedtak i Eldrerådet : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. Møteinnkalling side 16 av 23

17 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester :UKPT tar saken til etterretning. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Saken tas til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Behandling i Formannskapet : ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Møteinnkalling side 17 av 23

18 Ordføreren orienterte om at avsetningen i 4a skal gå til disposisjonsfond og ikke bundet fond. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: a. Disposisjonsfond (pensjon premieavvik) med kroner b. Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). PS 54/11 Tertialrapport pr Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. Hvaler kommune, Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering Behandling i Eldrerådet : Rådet tar ens forslag til vedtak til orientering - enstemmig Vedtak i Eldrerådet : tas til orientering Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Møteinnkalling side 18 av 23

19 Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Saken tas til orientering. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Saken tas til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. Behandling i Formannskapet : ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. Møteinnkalling side 19 av 23

20 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. Forslag fra Sverre Johnsen (H) for borgerlig gruppe om tilleggspunkt i forhold til innstilllingen: 6. Barnehagesektoren styrkes med Midlene tas fra disposisjonsfondet og fordeles slik: Driftstilskuddsatsen til privat barnehage økes til 96% av de kommunale utgiftene pr. plass fra 1/ Det øvrige benyttes til styrking av driftsbudsjettene til de kommunale og den private barnehagen. Rådmannen gis fullmakt til å holde inntil av dette sentralt for å kunne håndtere 2. telletidspunkt og regnskapsavslutning. Forslag fra Øyvind Fjeldberg (SV) om et alternativt tilleggspunkt 6 i forhold til innstillingen: 6. Det legges inn kroner i budsjett til barnehagene. Innstillingens pkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. Johnsens forslag fikk 12 stemmer, mens Fjeldbergs forslag fikk 9 stemmer (A, SV, SP) 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. 6. Barnehagesektoren styrkes med Midlene tas fra disposisjonsfondet og fordeles slik: Driftstilskuddsatsen til privat barnehage økes til 96% av de kommunale utgiftene pr. plass fra 1/ Det øvrige benyttes til styrking av driftsbudsjettene til de kommunale og den private barnehagen. Rådmannen gis fullmakt til å holde inntil av dette sentralt for å kunne håndtere 2. telletidspunkt og regnskapsavslutning. Møteinnkalling side 20 av 23

21 PS 55/11 Innføring av sosiale medier i Hvaler kommune Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Hvaler kommune tar i bruk sosiale medier som strategisk og praktisk kanal for kommunikasjon. I første omgang ved å opprette kommunens side på Facebook. Kommunens bruk av sosiale medier forutsettes nærmere avklart som del av et fremtidig arbeid med utforming av en tydeligere samlet kommunikasjonsstrategi for Hvaler kommune. Kommunestyret forutsetter at en utformer og fastsetter nødvendige rutiner og regler for kommunens bruk av sosiale medier, før denne bruken iverksettes. Herunder også nødvendig opplæring og publisering av rutinene og reglene. Disse rutinene og reglene forutsettes blant annet å omhandle: lovbestemte krav til saksbehandling og arkivering håndtering av personangrep, sjikane og useriøse forhold retningslinjer for ansattes bruk og opptreden i sosiale medier. Hvaler kommune, Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Hvaler kommune tar i bruk sosiale medier som strategisk og praktisk kanal for kommunikasjon. I første omgang ved å opprette kommunens side på Facebook. Kommunens bruk av sosiale medier forutsettes nærmere avklart som del av et fremtidig arbeid med utforming av en tydeligere samlet kommunikasjonsstrategi for Hvaler kommune. Kommunestyret forutsetter at en utformer og fastsetter nødvendige rutiner og regler for kommunens bruk av sosiale medier, før denne bruken iverksettes. Herunder også nødvendig opplæring og publisering av rutinene og reglene. Disse rutinene og reglene forutsettes blant annet å omhandle: lovbestemte krav til saksbehandling og arkivering håndtering av personangrep, sjikane og useriøse forhold retningslinjer for ansattes bruk og opptreden i sosiale medier. Behandling i Formannskapet : ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Hvaler kommune tar i bruk sosiale medier som strategisk og praktisk kanal for kommunikasjon. I første omgang ved å opprette kommunens side på Facebook. Kommunens bruk av sosiale medier forutsettes nærmere avklart som del av et fremtidig arbeid med utforming av en tydeligere samlet kommunikasjonsstrategi for Hvaler kommune. Kommunestyret forutsetter at en utformer og fastsetter nødvendige rutiner og regler for kommunens bruk av sosiale medier, før denne bruken iverksettes. Herunder også nødvendig opplæring og publisering av rutinene og reglene. Disse rutinene og reglene forutsettes blant annet å omhandle: lovbestemte krav til saksbehandling og arkivering håndtering av personangrep, sjikane og useriøse forhold retningslinjer for ansattes bruk og opptreden i sosiale medier. Møteinnkalling side 21 av 23

22 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Hvaler kommune tar i bruk sosiale medier som strategisk og praktisk kanal for kommunikasjon. I første omgang ved å opprette kommunens side på Facebook. Kommunens bruk av sosiale medier forutsettes nærmere avklart som del av et fremtidig arbeid med utforming av en tydeligere samlet kommunikasjonsstrategi for Hvaler kommune. Kommunestyret forutsetter at en utformer og fastsetter nødvendige rutiner og regler for kommunens bruk av sosiale medier, før denne bruken iverksettes. Herunder også nødvendig opplæring og publisering av rutinene og reglene. Disse rutinene og reglene forutsettes blant annet å omhandle: lovbestemte krav til saksbehandling og arkivering håndtering av personangrep, sjikane og useriøse forhold retningslinjer for ansattes bruk og opptreden i sosiale medier. PS 56/11 Fornyelse av samarbeidsavtale om inkludrende arbeidsliv Hvaler kommune inngår med NAV arbeidslivssenter Østfold, og Fagforbundet Hvaler på vegne av arbeidstakerorganisasjonene, fornyet samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden Hvaler kommune, Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Saken tas til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget anbefaler formannskapet å avgi følgende innstilling: Hvaler kommune inngår med NAV arbeidslivssenter Østfold, og Fagforbundet Hvaler på vegne av arbeidstakerorganisasjonene, fornyet samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden Behandling i Formannskapet : Møteinnkalling side 22 av 23

23 ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Hvaler kommune inngår med NAV arbeidslivssenter Østfold, og Fagforbundet Hvaler på vegne av arbeidstakerorganisasjonene, fornyet samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Hvaler kommune inngår med NAV arbeidslivssenter Østfold, og Fagforbundet Hvaler på vegne av arbeidstakerorganisasjonene, fornyet samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden PS 57/11 Meldinger og informasjon Informasjonen tas til orientering. Møteinnkalling side 23 av 23