Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Wiggo Sørlien nestleder i FRP utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Forfall Sverre Johnsen utvalgsleder H Følgende fra administrasjonen møtte: Lars H Larsen Astri Engblad Torunn Akselsen Engum seksjonssjef seksjonssjef sekretær I forkant av møtet inviterte seksjonssjef for Seksjon Opplæring og Kultur, Astri Engblad, til 30 min arbeidsseminar angående skolerapportering. Alle møtedeltagerne møtte. Protokollen godkjent: Lene Elisabeth Strøm Wiggo Sørlien nestleder Rolf Baltzersen Møteprotokoll side 1 av 10

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 10/11 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 11/11 Interpellasjoner og spørsmål PS 12/11 Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan PS 13/11 Orientering om kommunalt tilsyn etter barnehageloven 8 og 16 PS 14/11 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikkekommunale barnehager PS 15/11 Hvaler kommunes sats til ikke-kommunale barnehager 2011 PS 16/11 Søknad om skjenkebevilling - Nadir Hvaler Fjordcruise AS PS 17/11 Orientering om ruspolitisk handlingsplan og salgs- og skjenkekontroller i 2009 og PS 18/11 Sluttrapport kontrollprosjektet i Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad. PS 19/11 Sluttbehandling av Kommuneplanen for Hvaler PS 20/11 Sikring og rehabilitering av Akerøy fort PS 21/11 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Rådmann PS 10/11 Godkjenning av protokoll for forrige møte Det ble bedt om at det i protokollen fra møte blir presisert hvem som har stemt for og imot i de ulike sakene. Ellers var det ingen bemerkninger til protokollen. Underskrivere var ikke valgt, Margareth Johnsen og Wiggo Sørlien ble valgt. Protokoll fra møtet godkjennes med nevnte endringer. PS 11/11 Interpellasjoner og spørsmål Carl-Erik Madsen (Ap) etterlyste svar på spørsmål fra møte der han ba om en kort orientering om status i kommunens kriseberedskap. Spørsmålet sendes seksjonssjef Heidi Vildskog. Møteprotokoll side 2 av 10

3 PS 12/11 Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Administrasjon og PPT med kr o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr o Virksomhet Brekke barnehage med kr o Virksomhet Hauge barnehage med kr o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr o Virksomhet Floren skole med kr o Virksomhet Åttekanten skole med kr Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Administrasjon med kr o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr o Virksomhet Barnevern med kr Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Miljø og teknikks netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Virksomhet Plan og miljø med kr o Virksomhet Kommunal Teknikk med kr o Virksomhet Havn med kr. 50 o Administrasjon og brannsamarbeidsavtale med kr Rådmannen foreslår at formannskap gjør slikt vedtak: 1. Sentral stabs budsjettramme for 2011 fastsettes til kroner. Rådmannen foreslår at formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 1. Seksjonsrammen for Opplæring og kultur oppjusteres med kroner, slik at netto budsjettramme økes fra til kroner. 2. Økt seksjonsramme dekkes ved at o Renteinntektene oppjusteres med kroner o Mva-kompensasjon fra investeringene oppjusteres med kroner o Overføring fra drift til investeringsbudsjettet økes med kroner o Finanskostnadene oppjusteres med kroner o Bruk av årsoverskudd fra 2010 med kroner o Tidligere avsetning til disposisjonsfond, salderes med kroner 3. Rammene for investeringer og finansiering av disse fastsettes i samsvar med vedlegg Rådmannen foreslår at det bevilges kroner til en analyse for å finne årsaker til omfanget av spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,- spesialundervisning i grunnskolen og om det er mulig å redusere våre høye kostnader innen dette området. Utgiftene til analysen foreslås dekket av disposisjonsfondet som reduseres fra til kroner. Hvaler kommune, Møteprotokoll side 3 av 10

4 Wiggo Sørlien (FrP) fremmet følgende alternative forslag til ens forslag til Utvalg for kultur og personrettede tjenester, pkt 1: Vurdering: BDO rådgivningsavdeling har utført oppdrag for Hvaler Kommune for kvalitetskontroll og analyse av budsjettbehov for skolene og barnehagene. Rapportene (Del 1 og 2) konkluderer med at kommunen har høye kostnader knyttet til skoleskyss, dyre lokaler, høye kostnader til spesialundervisning, og bruker mye ressurser på årstimer som ikke er knyttet til ordinær undervisning. Rapporten del 2, peker på at lærertimer til spesialundervisning forklares med at kommunen og ungdomskolen tok i mot 13 flyktningeelver i Dette går på bekostning av tiden til ordinær undervisning. Hvaler bruker 57 %, mens Spydeberg bruker 74% av sin tid til ordinær undervisning. Kommunen har for inneværende skoleår færre elever per årsverk enn referansekommunene i rapporten. Hvaler Kommune prioriterer barnehagesektoren og har høye driftsutgifter, og betydelig høyere driftutgifter til barn som trenger ekstra ressurser enn sammenlignbare kommuner. Kommunen fikk en gevinst på 1,1.mill ved overgang til rammefinansiering av barnehagetilskuddene, til sammen 19.mill. kroner. Rådmannen signaler i sin saksframstilling at kommunen bør gjennomføre en grundig analyse for å forhåpentlig gi svar på hvorfor Hvaler kommune ligger så høyt kostnadsnivå innenfor de nevnte tjenesteområdene. Tallmaterialet i forslaget fra Hvaler FrP, bygger på Rådmannens opprinnelige forslag i Økonomiplan , som ble lagt fram for kommunestyret Grunnet nytt regelverk for private barnehager ble det ikke fremmet budsjettrammer for barnehagene til dette møtet. Hvaler FrP foreslår at utvalg for kultur og personrettede tjenester gjør slik vedtak: Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: Tall i parentes er ens endringsforslag for 2011 Administrasjon og PPT (11 829) Virksomhet Asmaløy barnehage (6 064) Virksomhet Brekke barnehage (4 258) Virksomhet Hauge barnehage (6 320) Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter (20 018) Virksomhet Floren skole (12 548) Virksomhet Åttekanten skole (11 439) Rolf Baltzersen (Ap) fremmet forslag om at UKPT gir uttalelse angående Rådmannens forslag til innstilling fra Formannskapet til Kommunestyret: UKPT foreslår at punkt 4 strykes. UKPT slutter seg enstemmig til forslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet finner det svært beklagelig at det ikke kan igangsettes en investering av boligprosjektet Østerhaug, da den ikke lar seg realisere innen nåværende økonomiske rammer. I denne forbindelse er det ønskelig at en utarbeider en kostnadsanalyse ut fra foreliggende informasjon. Ved avstemming angående Rådmannens forslag til UKPT, pkt. 1: Rådmannens forslag fikk 3 stemmer (Baltzersen (A), Madsen (A), Johnsen (SV)). Sørliens alternative forslag fikk 3 stemmer (Sørlien (FrP), Pettersen (FrP), Strøm (H)). Med utvalgsleder Sørliens dobbeltstemme ble det alternative forslaget vedtatt. Ved avstemming angående Rådmannens forslag til UKPT, pkt. 2: vedtatt. Baltzersens forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll side 4 av 10

5 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Administrasjon og PPT med kr o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr o Virksomhet Brekke barnehage med kr o Virksomhet Hauge barnehage med kr o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr o Virksomhet Floren skole med kr o Virksomhet Åttekanten skole med kr Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Administrasjon med kr o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr o Virksomhet Barnevern med kr UKPT gir følgende uttalelse angående Rådmannens forslag til innstilling fra Formannskapet til Kommunestyret: UKPT foreslår at punkt 4 strykes. UKPT slutter seg enstemmig til forslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet finner det svært beklagelig at det ikke kan igangsettes en investering av boligprosjektet Østerhaug, da den ikke lar seg realisere innen nåværende økonomiske rammer. I denne forbindelse er det ønskelig at en utarbeider en kostnadsanalyse ut fra foreliggende informasjon. PS 13/11 Orientering om kommunalt tilsyn etter barnehageloven 8 og 16 Saken tas til orientering Hvaler kommune, Saken tas til orientering Møteprotokoll side 5 av 10

6 PS 14/11 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Hvaler kommune stiller følgende vilkår ved tildeling av kommunalt tilskudd, jf forskriften 9 Barnehagen skal delta i samordnet opptaksprosess, jf Barnehagelovens 12 Styrer ved barnehagen skal delta i tverrfaglig samarbeid Eier av barnehagen skal overholde fristen for innlevering av regnskap Det skal være tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne barnehager Arealutnyttelsen skal ikke være høyere enn det som følger av de kommunale bestemmelsene om arealutnyttelse Vilkårene gjøres gjeldende fra Hvaler kommunes lokale retningslinjer for rapportering til kommunen for 2011, jf forskriften 7 Tidspunkt for rapportering fra eier om antall barn, barnas alder og oppholdstid settes for 2011 til og Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Eier av ikkekommunale barnehager signerer kopi og sender denne til administrasjonen. Hvaler kommune lager eget skjema for telletidspunktet som sendes barnehagen, fylles ut av eier, signeres og sendes administrasjon inne fastsatt frist. Kommunalt tilskuddet kan endres i løpet av året ved store aktivitetsendringer, jf forskriften 7, Opplysningsplikt. Retningslinjene gjøres gjeldende for 2011 Hvaler kommune, Hvaler kommune stiller følgende vilkår ved tildeling av kommunalt tilskudd, jf forskriften 9 Barnehagen skal delta i samordnet opptaksprosess, jf Barnehagelovens 12 Styrer ved barnehagen skal delta i tverrfaglig samarbeid Eier av barnehagen skal overholde fristen for innlevering av regnskap Det skal være tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne barnehager Arealutnyttelsen skal ikke være høyere enn det som følger av de kommunale bestemmelsene om arealutnyttelse Vilkårene gjøres gjeldende fra Møteprotokoll side 6 av 10

7 Hvaler kommunes lokale retningslinjer for rapportering til kommunen for 2011, jf forskriften 7 Tidspunkt for rapportering fra eier om antall barn, barnas alder og oppholdstid settes for 2011 til og Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Eier av ikkekommunale barnehager signerer kopi og sender denne til administrasjonen. Hvaler kommune lager eget skjema for telletidspunktet som sendes barnehagen, fylles ut av eier, signeres og sendes administrasjon inne fastsatt frist. Kommunalt tilskuddet kan endres i løpet av året ved store aktivitetsendringer, jf forskriften 7, Opplysningsplikt. Retningslinjene gjøres gjeldende for 2011 PS 15/11 Hvaler kommunes sats til ikke-kommunale barnehager 2011 Hvaler kommunes tilskudd per heltidsplass til ikke-kommunal barnehage vedtas, under forutsetning av at Rådmannens forslag til budsjett for de kommunale barnehagene blir vedtatt: I 2011 kroner Drift inkl admin. Kapital Totalt Ordinære barnehager små barn Ordinære barnehager store barn Hvaler kommune, Wiggo Sørliens (FrP) foreslo: Rådmannens forslag til Hvaler kommunes tilskudd per heltidsplass til ikkekommunal barnehage vedtas, under forutsetning av at beløpene justeres ihht vedtaket i sak 12/11. Rådmannens forslag fikk 3 stemmer (Baltzersen (A), Madsen (A), Johnsen (SV)) Sørliens forslag fikk 3 stemmer (Sørlien (FrP), Pettersen (FrP), Strøm (H)). Med utvalgsleder Sørliens dobbeltstemme ble Sørliens forslag vedtatt. Rådmannens forslag til Hvaler kommunes tilskudd per heltidsplass til ikke-kommunal barnehage vedtas, under forutsetning av at beløpene justeres ihht vedtaket i sak 12/11. Møteprotokoll side 7 av 10

8 PS 16/11 Søknad om skjenkebevilling - Nadir Hvaler Fjordcruise AS 1. Søknaden om bevilling for fartøyet Vesleø II for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 innvilges. Bevillingsperioden er fra til Anders Olsson og Anette Andersson godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder. 3. Det forutsettes at servering og skjenking til enhver tid innretter seg etter de regler som følger av alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune. 4. Bevillingen gjelder ikke for servering når båten ligger ved kai. Hvaler kommune, Lene E Strøm (H) foreslo å stryke punkt 4 da det var usikkerhet omkring hjemmelen for å opprettholde denne. vedtatt. vedtatt med nevnte endringer 1. Søknaden om bevilling for fartøyet Vesleø II for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 innvilges. Bevillingsperioden er fra til Anders Olsson og Anette Andersson godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder. 3. Det forutsettes at servering og skjenking til enhver tid innretter seg etter de regler som følger av alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune. PS 17/11 Orientering om ruspolitisk handlingsplan og salgs- og skjenkekontroller i 2009 og UKPT tar saken til orientering. Hvaler kommune, UKPT tar saken til orientering. Møteprotokoll side 8 av 10

9 PS 18/11 Sluttrapport kontrollprosjektet i Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad. Rådmannen anbefaler Utvalg for kultur og personrettede tjenester og fatte følgende vedtak; 1. Prosjektrapporten tas til orientering. 2. Administrasjonen får i oppgave, i samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg, å utrede organiseringen av interkommunalt kontrollutvalg for alkohol og saksbehandling i forhold til alkoholloven, herunder felles reglement for bevilling, sanksjoner og skjenketider. Hvaler kommune, Prosjektrapporten tas til orientering. 2. Administrasjonen får i oppgave, i samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg, å utrede organiseringen av interkommunalt kontrollutvalg for alkohol og saksbehandling i forhold til alkoholloven, herunder felles reglement for bevilling, sanksjoner og skjenketider. PS 19/11 Sluttbehandling av Kommuneplanen for Hvaler I medhold av Lov om plan- og byggesaksbehandling (plandelen) vedtas kommuneplan for Hvaler , bestående av samfunnsdel og arealdel med tilhørende vedlegg. Hvaler kommune, Carl-Erik Madsen (A) og Anne-Lise Pettersen (FrP) reiste spørsmål om de var ugild i saken. Etter utvalgets vurdering, sett i forhold til dagens behandling, ble de ikke funnet ugild. Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT velger å ikke gi uttalelse i denne saken. PS 20/11 Sikring og rehabilitering av Akerøy fort Møteprotokoll side 9 av 10

10 Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til etableringen av prosjekt Akerøy fort for en periode på tre år fra til , slik dette er beskrevet i saksfremstillingen. Til dekning av Hvaler kommune sin andel av grunnfinansieringen av prosjektet, bevilges kr i 2010, som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Bevilgningen av Hvaler sin andel av grunnfinansieringen i 2012 og 2013, hvert år kr , innarbeides i budsjettene for disse to årene. Kommunestyret velger følgende som sin representant og vararepresentant i prosjektgruppen:.. Hvaler kommune, Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT anbefaler Formannskapet å gå for Rådmannens innstilling. Forslag til representanter i prosjektgruppen: Representant: Lene Elisabeth Strøm (H) Vararepresentant: Carl-Erik Madsen (A) PS 21/11 Meldinger og informasjon Seksjonssjef Astri Engblad informerte om felles nasjonalt tilsyn på Hvaler ungdomsskole og Floren skole i forbindelse med elevenes psykososiale miljø. Seksjonssjef Lars H Larsen informerte om at Hvaler kommune har fått statlige midler til barnevernet: 50% stilling og kr til opplæring. Seksjonssjef Lars H Larsen informerte om at det er søkt departementet om midler til Samhandlingsreformen. Neste møte i UKPT ( ) legges til Floren skole. Møtestart settes til slik at man i forkant av ordinært møte får en orientering om Floren skole + visning av filmen om Victor. Møteprotokoll side 10 av 10

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum rådhus 09.06.2010 Møtetidspunkt: 14.00 16.55.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer