Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Ottar Johansen varaordfører H Ole-Johan Pettersen medlem FRP (ikke sak 16/11) Lene Elisabeth Strøm medlem H Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Trygve Jensen varamedlem FRP Ole-J. Pettersen, sak 16/11 Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk Torunn Akselsen Engum Heidi Vildskog rådmann formannskapssekretær seksjonssjef Miljø og teknikk Protokollen godkjent: Lene Elisabeth Strøm Eivind Norman Borge Øyvind Fjeldberg ordfører Møteinnkalling side 1 av 23

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 12/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 13/11 Interpellasjoner og spørsmål PS 14/11 Valg etter Anne Lise Sørliens bortgang PS 15/11 Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan PS 16/11 Sluttbehandling av Kommuneplanen for Hvaler PS 17/11 Sluttbehandling av kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune PS 18/11 Sikring og rehabilitering av Akerøy fort PS 19/11 Fastsetting av revidert gebyrregulativ for selvkostfinaniserte tjenester i virksomhet Plan og miljø PS 20/11 Orientering om avlagt høringsuttalelse - Kommunal Beredskapsplikt PS 21/11 Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Ytre Hvaler nasjonalpark. PS 22/11 Endring av lokal fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune PS 23/11 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann PS 12/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Formannskapet : Protokoll fra møte godkjennes Vedtak i Formannskapet : Protokoll fra møte godkjennes PS 13/11 Interpellasjoner og spørsmål Behandling i Formannskapet : Øyvind Fjeldberg (SV) spurte om kommunen vil evaluere sin deltakelse i arbeidet etter Godafosulykken. Ordføreren svarte at deltakelsen vil bli evaluert, både lokalt og i samarbeid med sentrale parter. Dette ble utdypet av seksjonssjef for Miljø og teknikk, Heidi Vildskog: Det foregår en intern evaluering. Beredskapsarbeidet vil også evalueres i samarbeid med IUA, Kystverket og Fylkesmannen. Møteinnkalling side 2 av 23

3 Øyvind Fjeldberg (SV) spurte om kommunen vil vurdere å arbeide for å få et eventuelt kompetansesenter for vasking av oljeskadet fugl til Hvaler. Ordføreren svarte at man kan vurdere muligheter for å legge det til Hvaler. Rådmannen og Heidi Vildskog, seksjonssjef for Miljø og Teknikk, ga svar på spørsmål fra Lene E Strøm (H) fremsatt i møte : Hva ble resultatet av vårt arbeid i formannskapene med prosjektet Econ Pöyry i 2010? PS 14/11 Valg etter Anne Lise Sørliens bortgang Rådmannens forslag til vedtak Som nytt medlem av Kommunestyret trer 1. varamedlem Espen Konrad Andreassen inn, ihht Kommuneloven 16 nr 2. Som nytt medlem av Utvalg for Miljø og Teknikk (UMT) oppnevnes. Som nytt medlem av Klageutvalget oppnevnes.. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Innstilling fra Formannskapet : Som nytt medlem av Kommunestyret trer 1. varamedlem Espen Konrad Andreassen inn, ihht Kommuneloven 16 nr 2. Som nytt medlem av Utvalg for Miljø og Teknikk (UMT) oppnevnes. Som nytt medlem av Klageutvalget oppnevnes.. Møteinnkalling side 3 av 23

4 PS 15/11 Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon og PPT med kr o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr o Virksomhet Brekke barnehage med kr o Virksomhet Hauge barnehage med kr o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr o Virksomhet Floren skole med kr o Virksomhet Åttekanten skole med kr Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon med kr o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr o Virksomhet Barnevern med kr Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Miljø og teknikks netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Virksomhet Plan og miljø med kr o Virksomhet Kommunal Teknikk med kr o Virksomhet Havn med kr. 50 o Administrasjon og brannsamarbeidsavtale med kr Rådmannen foreslår at formannskap gjør slikt vedtak: 1. Sentral stabs budsjettramme for 2011 fastsettes til kroner. Rådmannen foreslår at formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 1. Seksjonsrammen for Opplæring og kultur oppjusteres med kroner, slik at netto budsjettramme økes fra til kroner. 2. Økt seksjonsramme dekkes ved at o Renteinntektene oppjusteres med kroner o Mva-kompensasjon fra investeringene oppjusteres med kroner o Overføring fra drift til investeringsbudsjettet økes med kroner o Finanskostnadene oppjusteres med kroner o Bruk av årsoverskudd fra 2010 med kroner o Tidligere avsetning til disposisjonsfond, salderes med kroner 3. Rammene for investeringer og finansiering av disse fastsettes i samsvar med vedlegg Rådmannen foreslår at det bevilges kroner til en analyse for å finne årsaker til omfanget av spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,- spesialundervisning i grunnskolen og om det er mulig å redusere våre høye kostnader innen dette området. Utgiftene til analysen foreslås dekket av disposisjonsfondet som reduseres fra til kroner. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 4 av 23

5 Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Wiggo Sørlien (FrP) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens forslag til Utvalg for kultur og personrettede tjenester, pkt 1: Vurdering: BDO rådgivningsavdeling har utført oppdrag for Hvaler Kommune for kvalitetskontroll og analyse av budsjettbehov for skolene og barnehagene. Rapportene (Del 1 og 2) konkluderer med at kommunen har høye kostnader knyttet til skoleskyss, dyre lokaler, høye kostnader til spesialundervisning, og bruker mye ressurser på årstimer som ikke er knyttet til ordinær undervisning. Rapporten del 2, peker på at lærertimer til spesialundervisning forklares med at kommunen og ungdomskolen tok i mot 13 flyktningeelver i Dette går på bekostning av tiden til ordinær undervisning. Hvaler bruker 57 %, mens Spydeberg bruker 74% av sin tid til ordinær undervisning. Kommunen har for inneværende skoleår færre elever per årsverk enn referansekommunene i rapporten. Hvaler Kommune prioriterer barnehagesektoren og har høye driftsutgifter, og betydelig høyere driftutgifter til barn som trenger ekstra ressurser enn sammenlignbare kommuner. Kommunen fikk en gevinst på 1,1.mill ved overgang til rammefinansiering av barnehagetilskuddene, til sammen 19.mill. kroner. Rådmannen signaler i sin saksframstilling at kommunen bør gjennomføre en grundig analyse for å forhåpentlig gi svar på hvorfor Hvaler kommune ligger så høyt kostnadsnivå innenfor de nevnte tjenesteområdene. Tallmaterialet i forslaget fra Hvaler FrP, bygger på Rådmannens opprinnelige forslag i Økonomiplan , som ble lagt fram for kommunestyret Grunnet nytt regelverk for private barnehager ble det ikke fremmet budsjettrammer for barnehagene til dette møtet. Hvaler FrP foreslår at utvalg for kultur og personrettede tjenester gjør slik vedtak: Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de Tall i parentes er rådmannens endringsforslag for 2011 Administrasjon og PPT (11 829) Virksomhet Asmaløy barnehage (6 064) Virksomhet Brekke barnehage (4 258) Virksomhet Hauge barnehage (6 320) Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter (20 018) Virksomhet Floren skole (12 548) Virksomhet Åttekanten skole (11 439) Rolf Baltzersen (Ap) fremmet forslag om at UKPT gir uttalelse angående Rådmannens forslag til innstilling fra Formannskapet til Kommunestyret: UKPT foreslår at punkt 4 strykes. UKPT slutter seg enstemmig til forslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet finner det svært beklagelig at det ikke kan igangsettes en investering av boligprosjektet Østerhaug, da den ikke lar seg realisere innen nåværende økonomiske rammer. I denne forbindelse er det ønskelig at rådmannen utarbeider en kostnadsanalyse ut fra foreliggende informasjon. Ved avstemming angående Rådmannens forslag til UKPT, pkt. 1: Rådmannens forslag fikk 3 stemmer (Baltzersen (A), Madsen (A), Johnsen (SV)). Sørliens alternative forslag fikk 3 stemmer (Sørlien (FrP), Pettersen (FrP), Strøm (H)). Med utvalgsleder Sørliens dobbeltstemme ble det alternative forslaget vedtatt. Ved avstemming angående Rådmannens forslag til UKPT, pkt. 2: vedtatt. Baltzersens forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Møteinnkalling side 5 av 23

6 Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon og PPT med kr o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr o Virksomhet Brekke barnehage med kr o Virksomhet Hauge barnehage med kr o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr o Virksomhet Floren skole med kr o Virksomhet Åttekanten skole med kr Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon med kr o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr o Virksomhet Barnevern med kr UKPT gir følgende uttalelse angående Rådmannens forslag til innstilling fra Formannskapet til Kommunestyret: UKPT foreslår at punkt 4 strykes. UKPT slutter seg enstemmig til forslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet finner det svært beklagelig at det ikke kan igangsettes en investering av boligprosjektet Østerhaug, da den ikke lar seg realisere innen nåværende økonomiske rammer. I denne forbindelse er det ønskelig at rådmannen utarbeider en kostnadsanalyse ut fra foreliggende informasjon. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Uttalelse til saken fra Fagforbundet Hvaler, lagt frem i møter i UMT og UKPT , følger behandlingen av saken. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Eivind N Borge (FrP) fremmet følgende endringer i rådmannens forslag: Administrasjonsutvalget avgir slik uttalelse til Formannskapet: Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de Møteinnkalling side 6 av 23

7 Tall i parentes er rådmannens endringsforslag for 2011 Administrasjon og PPT (11 829) Virksomhet Asmaløy barnehage (6 064) Virksomhet Brekke barnehage (4 258) Virksomhet Hauge barnehage (6 320) Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter (20 018) Virksomhet Floren skole (12 548) Virksomhet Åttekanten skole (11 439) Endringer i Rådmannens pkt. 2 Kulepkt 2: Mva-kompensasjonen fra investeringer reduseres med kroner til kroner. Kulepkt 5: Bruk av overskudd fra 2011 med mill kroner tas ut. Uttalelse til saken fra Fagforbundet Hvaler datert , lagt fram i møtet, følger behandlingen av saken. Uttalelse til saken fra Utdanningsforbundet datert , lagt fram i møtet, følger behandlingen av saken. Ved avstemming fikk Rådmannens forslag til vedtak 8 stemmer. FrPs forslag fikk 2 stemmer (Eivind N Borge og Ole-Johan Pettersen, FrP). Forslaget falt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget foreslår at formannskap avgir slik innstilling til kommunestyret: 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon og PPT med kr o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr o Virksomhet Brekke barnehage med kr o Virksomhet Hauge barnehage med kr o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr o Virksomhet Floren skole med kr o Virksomhet Åttekanten skole med kr Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon med kr o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr o Virksomhet Barnevern med kr Seksjonen Miljø og teknikks netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Virksomhet Plan og miljø med kr o Virksomhet Kommunal Teknikk med kr o Virksomhet Havn med kr. 50 o Administrasjon og brannsamarbeidsavtale med kr Sentral stabs budsjettramme for 2011 fastsettes til kroner. Møteinnkalling side 7 av 23

8 1. Seksjonsrammen for Opplæring og kultur oppjusteres med kroner, slik at netto budsjettramme økes fra til kroner. 2. Økt seksjonsramme dekkes ved at o Renteinntektene oppjusteres med kroner o Mva-kompensasjon fra investeringene oppjusteres med kroner o Overføring fra drift til investeringsbudsjettet økes med kroner o Finanskostnadene oppjusteres med kroner o Bruk av årsoverskudd fra 2010 med kroner o Tidligere avsetning til disposisjonsfond, salderes med kroner 3. Rammene for investeringer og finansiering av disse fastsettes i samsvar med vedlegg Rådmannen foreslår at det bevilges kroner til en analyse for å finne årsaker til omfanget av spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,- spesialundervisning i grunnskolen og om det er mulig å redusere våre høye kostnader innen dette området. Utgiftene til analysen foreslås dekket av disposisjonsfondet som reduseres fra til kroner. Behandling i Formannskapet : Eivind N Borge (FrP) fremmet følgende endringer i rådmannens forslag: Formannskapet avgir slik innstilling til kommunestyret: Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de Tall i parentes er rådmannens endringsforslag for 2011 Administrasjon og PPT (11 829) Virksomhet Asmaløy barnehage (6 064) Virksomhet Brekke barnehage (4 258) Virksomhet Hauge barnehage (6 320) Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter (20 018) Virksomhet Floren skole (12 548) Virksomhet Åttekanten skole (11 439) Endringer i Rådmannens pkt. 2 Kulepkt 2: Mva-kompensasjonen fra investeringer reduseres med kroner til kroner. Kulepkt 5: Bruk av overskudd fra 2011 med mill kroner tas ut. Uttalelse til saken fra Fagforbundet Hvaler datert , lagt fram i møtet, følger behandlingen av saken. Uttalelse til saken fra Utdanningsforbundet datert , lagt fram i møtet, følger behandlingen av saken. Ved avstemming fikk Rådmannens forslag til vedtak 5 stemmer. FrPs forslag fikk 2 stemmer (Eivind N Borge og Ole-Johan Pettersen, FrP). Forslaget falt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon og PPT med kr o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr o Virksomhet Brekke barnehage med kr o Virksomhet Hauge barnehage med kr o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr o Virksomhet Floren skole med kr o Virksomhet Åttekanten skole med kr Møteinnkalling side 8 av 23

9 2. Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Administrasjon med kr o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr o Virksomhet Barnevern med kr Seksjonen Miljø og teknikks netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de o Virksomhet Plan og miljø med kr o Virksomhet Kommunal Teknikk med kr o Virksomhet Havn med kr. 50 o Administrasjon og brannsamarbeidsavtale med kr Sentral stabs budsjettramme for 2011 fastsettes til kroner. 1. Seksjonsrammen for Opplæring og kultur oppjusteres med kroner, slik at netto budsjettramme økes fra til kroner. 2. Økt seksjonsramme dekkes ved at o Renteinntektene oppjusteres med kroner o Mva-kompensasjon fra investeringene oppjusteres med kroner o Overføring fra drift til investeringsbudsjettet økes med kroner o Finanskostnadene oppjusteres med kroner o Bruk av årsoverskudd fra 2010 med kroner o Tidligere avsetning til disposisjonsfond, salderes med kroner 3. Rammene for investeringer og finansiering av disse fastsettes i samsvar med vedlegg Rådmannen foreslår at det bevilges kroner til en analyse for å finne årsaker til omfanget av spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,- spesialundervisning i grunnskolen og om det er mulig å redusere våre høye kostnader innen dette området. Utgiftene til analysen foreslås dekket av disposisjonsfondet som reduseres fra til kroner. PS 16/11 Sluttbehandling av Kommuneplanen for Hvaler Rådmannens forslag til vedtak I medhold av Lov om plan- og byggesaksbehandling (plandelen) vedtas kommuneplan for Hvaler , bestående av samfunnsdel og arealdel med tilhørende vedlegg. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Ole Johan Pettersen og Hans H. Utgård ble erklært ugild i saksbehandlingen og fratrådte. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Møteinnkalling side 9 av 23

10 Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av Lov om plan- og byggesaksbehandling (plandelen) vedtas kommuneplan for Hvaler , bestående av samfunnsdel og arealdel med tilhørende vedlegg. Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak lagt til grunn Rådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Carl-Erik Madsen (A) og Anne-Lise Pettersen (FrP) reiste spørsmål om de var ugild i saken. Etter utvalgets vurdering, sett i forhold til dagens behandling, ble de ikke funnet ugild. Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT velger å ikke gi uttalelse i denne saken. Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet ønsker at administrasjonen orienterer rådet rundt dette med universell utforming ved neste møte. Rådmannens forslag til vedtak lagt til grunn Eldrerådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering Eldrerådet ønsker at administrasjonen orienterer rådet rundt dette med universell utforming ved neste møte. Behandling i Formannskapet : Ole-Johan Pettersen (FrP) reiste spørsmål om han er ugild da han er grunneier av område som Kommuneplanen skal regulere. Formannskapet fant han ugild. Pettersen fratrådte, og Trygve Jensen (FrP) trådte inn i hans sted. Seksjonssjef for Miljø og teknikk, Heidi Vildskog, spurte formannskapet om det er nødvendig for kommunestyret å få papirversjon av kommunekartene for å kunne behandle saken. Formannskapet bekreftet at det var tilstrekkelig å få disse elektronisk. Møteinnkalling side 10 av 23

11 Hefte med kart i papirversjon vil bli laget når planen er vedtatt. Dette vil da bli sendt til kommunestyrets medlemmer. Innstilling fra Formannskapet : I medhold av Lov om plan- og byggesaksbehandling (plandelen) vedtas kommuneplan for Hvaler , bestående av samfunnsdel og arealdel med tilhørende vedlegg. PS 17/11 Sluttbehandling av kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar følgende etter innstilling fra formannskapet: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Hans H. Utgård reiste spørsmål om sin egen habilitet i saken. Det var enighet i UMT om at Hans H. Utgård er habil i saken. Det er et ønske fra UMT om at administrasjonen korrigerer planen i samsvar med Kommunestyrets vedtak i sak 4/11, om regional fiskerihavn i Utgårdskilen. Paul Henriksen (AP) stilte spørsmål ved kommunens rolle i forhold til Kystmuseets brygge, og ønsker at dette inngår som en del i planen. Ottar Johansen(H) fremmet følgende forslag (1); UMT utsetter saken til neste møte. Forslag (1) vedtatt med 5 mot 2 stemmer Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : UMT utsetter saken til neste møte Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : UMT fremmet følgende forslag (1): UMT ber formannskapet vedta en prosess der politikere i samarbeid med administrasjonen, gjennomgår planen for utarbeidelse av et eventuelt endringsforslag, før kommunestyrets behandling i april Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag (1) forslag (1) enstemmig vedtatt Møteinnkalling side 11 av 23

12 Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : UMT ber formannskapet vedta en prosess der politikere i samarbeid med administrasjonen, gjennomgår planen for utarbeidelse av et eventuelt endringsforslag, før kommunestyrets behandling i april Behandling i Formannskapet : Utvalget for Miljø og Teknikk (UMT) har ikke behandlet saken. Formannskapet fremmer saken i kommunestyret uten innstilling. Det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe. Gruppen skal vurdere endringsforslag og presentere disse for kommunestyret før møtet Innstilling fra Formannskapet : Formannskapet fremmer saken i kommunestyret uten innstilling. Det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe. Gruppen skal vurdere endringsforslag og presentere disse for kommunestyret før møtet PS 18/11 Sikring og rehabilitering av Akerøy fort Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til etableringen av prosjekt Akerøy fort for en periode på tre år fra til , slik dette er beskrevet i saksfremstillingen. Til dekning av Hvaler kommune sin andel av grunnfinansieringen av prosjektet, bevilges kr i 2010, som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Bevilgningen av Hvaler sin andel av grunnfinansieringen i 2012 og 2013, hvert år kr , innarbeides i budsjettene for disse to årene. Kommunestyret velger følgende som sin representant og vararepresentant i prosjektgruppen:.. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 23

13 Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT anbefaler Formannskapet å gå for Rådmannens innstilling. Forslag til representanter i prosjektgruppen: Representant: Lene Elisabeth Strøm (H) Vararepresentant: Carl-Erik Madsen (A) Behandling i Formannskapet : Ottar Johansen (H) foreslo at UKPTs forslag til representant og vararepresentant, hhv Lene E Strøm (H) og Carl-Erik Madsen (A), innstilles. I tillegg foreslås Paul Henriksen (A) som representant. Innstilling fra Formannskapet : Kommunestyret gir sin tilslutning til etableringen av prosjekt Akerøy fort for en periode på tre år fra til , slik dette er beskrevet i saksfremstillingen. Til dekning av Hvaler kommune sin andel av grunnfinansieringen av prosjektet, bevilges kr i 2010, som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Bevilgningen av Hvaler sin andel av grunnfinansieringen i 2012 og 2013, hvert år kr , innarbeides i budsjettene for disse to årene. Kommunestyret velger følgende som sine representanter og vararepresentant i prosjektgruppen: Representant Lene Elisabeth Strøm (H) Representant Paul Henriksen (A) Vararepresentant Carl-Erik Madsen (A) PS 19/11 Fastsetting av revidert gebyrregulativ for selvkostfinaniserte tjenester i virksomhet Plan og miljø Rådmannens forslag til vedtak Revidert gebyrregulativ for selvkostfinansierte tjenester (vedlegg 1) vedtas i samsvar med rådmannens forslag. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 13 av 23

14 Behandling i Formannskapet : Innstilling fra Formannskapet : Revidert gebyrregulativ for selvkostfinansierte tjenester (vedlegg 1) vedtas i samsvar med rådmannens forslag. PS 20/11 Orientering om avlagt høringsuttalelse - Kommunal Beredskapsplikt Rådmannens forslag til innstilling fra formannskapet: Kommunestyret viser til avgitt administrativ høringsuttalelse fra Hvaler kommune til ny forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011/467-2) den , og gir herved sin politiske tilslutning til denne uttalelsen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Innstilling fra Formannskapet : Kommunestyret viser til avgitt administrativ høringsuttalelse fra Hvaler kommune til ny forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011/467-2) den , og gir herved sin politiske tilslutning til denne uttalelsen. PS 21/11 Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i kommunestyrets delegeringsvedtak i sak 20/10 anbefaler rådmannen formannskapet å vedta følgende forslag til ny fartsforskrift som sendes Kystverkets hovedkontor for godkjenning og kunngjøring: FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I YTRE HVALER NASJONALPARK, SJØKART NR 1, HVALER KOMMUNE, ØSTFOLD Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Hvaler 23. mars med hjemmel i forskrift nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 4, 1.ledd og 6, 3.ledd. Forskriften er stadfestet av Kystverkets hovedkontor (dato). Møteinnkalling side 14 av 23

15 1 (fartsbegrensning) I Ytre Hvaler nasjonalparks sjøområde er 5 knop høyeste tillatte hastighet i følgende farvann: a) Seilø/Alholmene, ,383' N, 10 52,022' Ø (Seiløs østligste odde) ,482' N, 10 52,100' Ø (Skjær ved Seiløystanga) ,560' N, 10 51,941' Ø (i sjøen ved nordligste odde på Seilø) ,658' N, 10 51,619' Ø (i sjøen nordøst for Fleskekollen) ,726' N, 10 51,137' Ø (skjær nordøst for Grindskjær) ,716' N, 10 51,022' Ø (nordlig odde på Grindskjær) ,683' N, 10 50,861' Ø (vestlig odde på Knubben/Grindskjær) ,443' N, 10 50,721' Ø (vestlig punkt på Svartskjær) ,359' N, 10 50,523' Ø (nordvestlig odde på Skjelholmen) ,934' N, 10 49,978' Ø (sydvestre odde Mosterskjær) ,735' N, 10 50,650' Ø (i sjøen sydøst for Knubben/Alholmen syd) ,889' N, 10 51,181' Ø (i sjøen syd og midt i Seiløsundet) ,996' N, 10 51,414' Ø (nes i Seiløsundet) b) Langholmsund, i nord innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,265' N, 10 49,955' Ø (odde/skjær vest på Høyholmen) ,266' N, 10 49,941' Ø (nord på holme vest for Høyholmen) ,236' N, 10 49,914' Ø (syr på holme vest for Høyholmen) ,206' N, 10 49,809' Ø (Langholmens nordligste odde) og i syd innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,889' N, 10 49,534' Ø (Langholmens sydligste odde) ,717' N, 10 49,609' Ø (i sjøen utenfor Svana) ,703' N, 10 49,676' Ø (sydligste skjær ved Svana) ,740' N, 10 49,752' Ø (odde sydvest i Stolen) c) Kuvauen-Slettevik, innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,444' N, 10 50,215' Ø (syd på Kuvau-odden) ,966' N, 10 50,417' Ø (skjær syd for Slettevik) ,938' N, 10 50,541' Ø (odde vest på Guttormstangen) d) Guttormsvauen/Mølodden, innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,785' N, 10 50,576' Ø (sydvestlige odde på Guttormstangen) ,406' N, 10 50,751' Ø (øst på skjær syd for Mølodden) ,384' N, 10 50,814' Ø (syd på skjær syd for Mølodden) ,452' N, 10 50,995' Ø (odde øst av stranda på Mølodden) e) Ytre del av Utgårdskilen og Østre kilen, i vest innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,203' N, 10 51,377' Ø (odde syd på Bastangen) ,073' N, 10 51,930' Ø (sydvestligste odde Sauholmen) og i øst innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,069' N, 10 52,511' Ø (sydøstlige odde Sauholmen) ,066' N, 10 52,441' Ø (sydligste odde Stangholmen) f) Akerøy/Vesleøy, ,062' N, 10 53,785' Ø (nordlig odde Festningsholmen) ,224' N, 10 53,369' Ø (i sjøen øst for Trelltangen) ,447' N, 10 52,677' Ø (i sjøen nord for Nordøytangen) ,351' N, 10 52,194' Ø (i sjøen vest for skjær nordvest for Akerøy) ,984' N, 10 51,713' Ø (i sjøen nordvest for Vesleøy) ,861' N, 10 51,552' Ø (i sjøen vest for Vesleøy) Møteinnkalling side 15 av 23

16 ,810' N, 10 51,570' Ø (i sjøen vest for Vesleøy) ,741' N, 10 51,663' Ø (i sjøen sydvest for Vesleøy) ,681' N, 10 51,823' Ø (i sjøen syd for Vesleøy) ,458' N, 10 52,307' Ø (i sjøen sydvest for skjær vest for Øyskjæra) ,313' N, 10 52,476' Ø (i sjøen sydvest for småskjær sydvest for Øyskjæra) ,215' N, 10 53,050' Ø (i sjøen syd for sydligste punkt på Øytangen) ,230' N, 10 53,185' Ø (i sjøen syd for Øytangen) ,342' N, 10 53,488' Ø (i sjøen øst av sydøstlig odde på Akerøya) ,380' N, 10 53,565' Ø (i sjøen øst av sydøstlig odde på Akerøya) ,638' N, 10 53,833' Ø (i sjøen øst for Akerøy på høyde med Svartskjær) g) Skipstadkilen/Vikerkilen, ,069' N, 10 55,354' Ø (odde vest i Huserstøet) ,934' N, 10 55,262' Ø (i sjøen sydvest for Knubben) ,454' N, 10 55,937' Ø (skjær syd for Fløsken) ,330' N, 10 56,033' Ø (odde nordvest på Skinnarholmen) ,118' N, 10 56,263' Ø (Skinnarholmens sydlige odde) ,110' N, 10 56,425' Ø (skjær øst for Skinnarholmens sydlige odde) h) Filletassen, ,487' N, 10 58,771' Ø (i sjøen nord i Filletassundet) ,569' N, 10 58,926' Ø (i sjøen syd i Filletassundet) ,706' N, 10 58,862' Ø (Filletassens sydøstligste odde) ,853' N, 10 58,643' Ø (odde nordvest på Filletassen) ,855' N, 10 58,544' Ø (i sjøen vest for Styve) ,794' N, 10 58,525' Ø (i sjøen nordvest for Styve) ,686' N, 10 58,575' Ø (i sjøen nordøst for Styve) i) Ørekroken/Storesand, i nord innenfor en linje trukket mellom possisjonene: ,714' N, 11 0,382' Ø (i sjøen nord i Filletassundet) ,594' N, 11 0,440' Ø (vestlig punkt på Vadholmtangen) og i syd innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,536' N, 11 0,441' Ø (odde sydvest på Vadholmtangen) ,360' N, 11 0,547' Ø (skjær i innløpet til Storesand) ,268' N, 11 0,694' Ø (odde vest på Sjursholmen) j) Børholmen-Kaffebukta, Herføl, ,443' N, 11 2,885' Ø (ytterst på smal odde ved Kupallen) ,574' N, 11 2,651' Ø (Ekholmflu) ,701' N, 11 2,451' Ø (odde i Børholmen-bukta) ,675' N, 11 2,141' Ø (Børholmens vestligste odde) ,492' N, 11 1,973' Ø (skjær nord for Holmengrå) ,396' N, 11 1,772' Ø (nordlige del av Slengeskjær) ,267' N, 11 1,638' Ø (i sjøen nordvest for Fløyholmen) ,942' N, 11 1,640' Ø (odde sydvest på Fløyholmen) ,820' N, 11 1,804' Ø (skjær mellom Torkeskjær og Hytteskjærene ,513' N, 11 2,080' Ø (odde syd for Nordvestbukta) og utenfor en linje trukket mellom possisjonene: ,830' N, 11 2,602' Ø (skjær nord i Rognhavn) ,822' N, 11 2,437' Ø (skjær i Rognhavn-bukta) ,769' N, 11 2,316' Ø (i sjøen i Kaffebukta) ,727' N, 11 2,340' Ø (odde syd i Kaffebukta) k) Gylteholmene/Smalsund, innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,407' N, 11 3,630' Ø (østligste odde på Stormon) ,433' N, 11 3,858' Ø (i sjøen nord for Mellom og Østre Gylteholmen) Møteinnkalling side 16 av 23

17 ,377' N, 11 3,980' Ø (i sjøen nordøst for Østre Gylteholmen) ,271' N, 11 3,897' Ø (i sjøen utenfor skjær sydøst for Østre Gylteholmen) ,161' N, 11 3,779' Ø (i sjøen sydøst for Havkattskjær) ,107' N, 11 3,514' Ø (i sjøen syd for nordre Sekkeskjæra) ,203' N, 11 3,155' Ø (sydvestre odde på Stormonhue) l) Tisler/Møren, ,637' N, 10 57,712' Ø (båe sydøst for Hestebukta) ,890' N, 10 58,398' Ø (i sjøen syd for Møren) ,991' N, 10 58,515' Ø (i sjøen sydøst for Møren) ,069' N, 10 58,551' Ø (i sjøen øst for Møren) ,110' N, 10 58,524' Ø (i sjøen øst for Møren) ,142' N, 10 58,379' Ø (i sjøen nordøst for Møren) ,163' N, 10 58,222' Ø (i sjøen nord for Møren) ,145' N, 10 58,138' Ø (i sjøen nordvest for Møren) ,262' N, 10 57,786' Ø (båe øst for Store Ølbergholmen) ,279' N, 10 57,684' Ø (i sjøen øst for Store Ølbergholmen) ,306' N, 10 57,663' Ø (i sjøen nordøst for Store Ølbergholmen) ,326' N, 10 57,584' Ø (i sjøen nord for Store Ølbergholmen) ,322' N, 10 57,465' Ø (i sjøen nordvest for Store Ølbergholmen) ,295' N, 10 57,430' Ø (i sjøen vest for Store Ølbergholmen) ,270' N, 10 57,097' Ø (båe vest for Lille Ølbergholmen) ,218' N, 10 56,950' Ø (i sjøen vest for Flatskjær) ,969' N, 10 56,650' Ø (båe vest for Hytteholmen) ,711' N, 10 56,759' Ø (Kilholmens sydvestre odde) ,537' N, 10 57,031' Ø (i sjøen utenfor skjær vest for Kløveren) ,481' N, 10 57,331' Ø (i sjøen syd for Kløveren) ,480' N, 10 57,512' Ø (i sjøen sydøst for Kløveren) 2 (Ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft 1. juni Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk Rådmann Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Med hjemmel i kommunestyrets delegeringsvedtak i sak 20/10 vedtar formannskapet følgende forslag til ny fartsforskrift som sendes Kystverkets hovedkontor for godkjenning og kunngjøring: FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I YTRE HVALER NASJONALPARK, SJØKART NR 1, HVALER KOMMUNE, ØSTFOLD Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Hvaler 23. mars med hjemmel i forskrift nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 4, 1.ledd og 6, 3.ledd. Forskriften er stadfestet av Kystverkets hovedkontor (dato). Møteinnkalling side 17 av 23

18 1 (fartsbegrensning) I Ytre Hvaler nasjonalparks sjøområde er 5 knop høyeste tillatte hastighet i følgende farvann: m) Seilø/Alholmene, ,383' N, 10 52,022' Ø (Seiløs østligste odde) ,482' N, 10 52,100' Ø (Skjær ved Seiløystanga) ,560' N, 10 51,941' Ø (i sjøen ved nordligste odde på Seilø) ,658' N, 10 51,619' Ø (i sjøen nordøst for Fleskekollen) ,726' N, 10 51,137' Ø (skjær nordøst for Grindskjær) ,716' N, 10 51,022' Ø (nordlig odde på Grindskjær) ,683' N, 10 50,861' Ø (vestlig odde på Knubben/Grindskjær) ,443' N, 10 50,721' Ø (vestlig punkt på Svartskjær) ,359' N, 10 50,523' Ø (nordvestlig odde på Skjelholmen) ,934' N, 10 49,978' Ø (sydvestre odde Mosterskjær) ,735' N, 10 50,650' Ø (i sjøen sydøst for Knubben/Alholmen syd) ,889' N, 10 51,181' Ø (i sjøen syd og midt i Seiløsundet) ,996' N, 10 51,414' Ø (nes i Seiløsundet) n) Langholmsund, i nord innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,265' N, 10 49,955' Ø (odde/skjær vest på Høyholmen) ,266' N, 10 49,941' Ø (nord på holme vest for Høyholmen) ,236' N, 10 49,914' Ø (syr på holme vest for Høyholmen) ,206' N, 10 49,809' Ø (Langholmens nordligste odde) og i syd innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,889' N, 10 49,534' Ø (Langholmens sydligste odde) ,717' N, 10 49,609' Ø (i sjøen utenfor Svana) ,703' N, 10 49,676' Ø (sydligste skjær ved Svana) ,740' N, 10 49,752' Ø (odde sydvest i Stolen) o) Kuvauen-Slettevik, innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,444' N, 10 50,215' Ø (syd på Kuvau-odden) ,966' N, 10 50,417' Ø (skjær syd for Slettevik) ,938' N, 10 50,541' Ø (odde vest på Guttormstangen) p) Guttormsvauen/Mølodden, innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,785' N, 10 50,576' Ø (sydvestlige odde på Guttormstangen) ,406' N, 10 50,751' Ø (øst på skjær syd for Mølodden) ,384' N, 10 50,814' Ø (syd på skjær syd for Mølodden) ,452' N, 10 50,995' Ø (odde øst av stranda på Mølodden) q) Ytre del av Utgårdskilen og Østre kilen, i vest innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,203' N, 10 51,377' Ø (odde syd på Bastangen) ,073' N, 10 51,930' Ø (sydvestligste odde Sauholmen) og i øst innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,069' N, 10 52,511' Ø (sydøstlige odde Sauholmen) ,066' N, 10 52,441' Ø (sydligste odde Stangholmen) r) Akerøy/Vesleøy, ,062' N, 10 53,785' Ø (nordlig odde Festningsholmen) ,224' N, 10 53,369' Ø (i sjøen øst for Trelltangen) ,447' N, 10 52,677' Ø (i sjøen nord for Nordøytangen) ,351' N, 10 52,194' Ø (i sjøen vest for skjær nordvest for Akerøy) ,984' N, 10 51,713' Ø (i sjøen nordvest for Vesleøy) ,861' N, 10 51,552' Ø (i sjøen vest for Vesleøy) Møteinnkalling side 18 av 23

19 ,810' N, 10 51,570' Ø (i sjøen vest for Vesleøy) ,741' N, 10 51,663' Ø (i sjøen sydvest for Vesleøy) ,681' N, 10 51,823' Ø (i sjøen syd for Vesleøy) ,458' N, 10 52,307' Ø (i sjøen sydvest for skjær vest for Øyskjæra) ,313' N, 10 52,476' Ø (i sjøen sydvest for småskjær sydvest for Øyskjæra) ,215' N, 10 53,050' Ø (i sjøen syd for sydligste punkt på Øytangen) ,230' N, 10 53,185' Ø (i sjøen syd for Øytangen) ,342' N, 10 53,488' Ø (i sjøen øst av sydøstlig odde på Akerøya) ,380' N, 10 53,565' Ø (i sjøen øst av sydøstlig odde på Akerøya) ,638' N, 10 53,833' Ø (i sjøen øst for Akerøy på høyde med Svartskjær) s) Skipstadkilen/Vikerkilen, ,069' N, 10 55,354' Ø (odde vest i Huserstøet) ,934' N, 10 55,262' Ø (i sjøen sydvest for Knubben) ,454' N, 10 55,937' Ø (skjær syd for Fløsken) ,330' N, 10 56,033' Ø (odde nordvest på Skinnarholmen) ,118' N, 10 56,263' Ø (Skinnarholmens sydlige odde) ,110' N, 10 56,425' Ø (skjær øst for Skinnarholmens sydlige odde) t) Filletassen, ,487' N, 10 58,771' Ø (i sjøen nord i Filletassundet) ,569' N, 10 58,926' Ø (i sjøen syd i Filletassundet) ,706' N, 10 58,862' Ø (Filletassens sydøstligste odde) ,853' N, 10 58,643' Ø (odde nordvest på Filletassen) ,855' N, 10 58,544' Ø (i sjøen vest for Styve) ,794' N, 10 58,525' Ø (i sjøen nordvest for Styve) ,686' N, 10 58,575' Ø (i sjøen nordøst for Styve) u) Ørekroken/Storesand, i nord innenfor en linje trukket mellom possisjonene: ,714' N, 11 0,382' Ø (i sjøen nord i Filletassundet) ,594' N, 11 0,440' Ø (vestlig punkt på Vadholmtangen) og i syd innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,536' N, 11 0,441' Ø (odde sydvest på Vadholmtangen) ,360' N, 11 0,547' Ø (skjær i innløpet til Storesand) ,268' N, 11 0,694' Ø (odde vest på Sjursholmen) v) Børholmen-Kaffebukta, Herføl, ,443' N, 11 2,885' Ø (ytterst på smal odde ved Kupallen) ,574' N, 11 2,651' Ø (Ekholmflu) ,701' N, 11 2,451' Ø (odde i Børholmen-bukta) ,675' N, 11 2,141' Ø (Børholmens vestligste odde) ,492' N, 11 1,973' Ø (skjær nord for Holmengrå) ,396' N, 11 1,772' Ø (nordlige del av Slengeskjær) ,267' N, 11 1,638' Ø (i sjøen nordvest for Fløyholmen) ,942' N, 11 1,640' Ø (odde sydvest på Fløyholmen) ,820' N, 11 1,804' Ø (skjær mellom Torkeskjær og Hytteskjærene ,513' N, 11 2,080' Ø (odde syd for Nordvestbukta) og utenfor en linje trukket mellom possisjonene: ,830' N, 11 2,602' Ø (skjær nord i Rognhavn) ,822' N, 11 2,437' Ø (skjær i Rognhavn-bukta) ,769' N, 11 2,316' Ø (i sjøen i Kaffebukta) ,727' N, 11 2,340' Ø (odde syd i Kaffebukta) w) Gylteholmene/Smalsund, innenfor en linje trukket mellom posisjonene: ,407' N, 11 3,630' Ø (østligste odde på Stormon) ,433' N, 11 3,858' Ø (i sjøen nord for Mellom og Østre Gylteholmen) Møteinnkalling side 19 av 23

20 ,377' N, 11 3,980' Ø (i sjøen nordøst for Østre Gylteholmen) ,271' N, 11 3,897' Ø (i sjøen utenfor skjær sydøst for Østre Gylteholmen) ,161' N, 11 3,779' Ø (i sjøen sydøst for Havkattskjær) ,107' N, 11 3,514' Ø (i sjøen syd for nordre Sekkeskjæra) ,203' N, 11 3,155' Ø (sydvestre odde på Stormonhue) x) Tisler/Møren, ,637' N, 10 57,712' Ø (båe sydøst for Hestebukta) ,890' N, 10 58,398' Ø (i sjøen syd for Møren) ,991' N, 10 58,515' Ø (i sjøen sydøst for Møren) ,069' N, 10 58,551' Ø (i sjøen øst for Møren) ,110' N, 10 58,524' Ø (i sjøen øst for Møren) ,142' N, 10 58,379' Ø (i sjøen nordøst for Møren) ,163' N, 10 58,222' Ø (i sjøen nord for Møren) ,145' N, 10 58,138' Ø (i sjøen nordvest for Møren) ,262' N, 10 57,786' Ø (båe øst for Store Ølbergholmen) ,279' N, 10 57,684' Ø (i sjøen øst for Store Ølbergholmen) ,306' N, 10 57,663' Ø (i sjøen nordøst for Store Ølbergholmen) ,326' N, 10 57,584' Ø (i sjøen nord for Store Ølbergholmen) ,322' N, 10 57,465' Ø (i sjøen nordvest for Store Ølbergholmen) ,295' N, 10 57,430' Ø (i sjøen vest for Store Ølbergholmen) ,270' N, 10 57,097' Ø (båe vest for Lille Ølbergholmen) ,218' N, 10 56,950' Ø (i sjøen vest for Flatskjær) ,969' N, 10 56,650' Ø (båe vest for Hytteholmen) ,711' N, 10 56,759' Ø (Kilholmens sydvestre odde) ,537' N, 10 57,031' Ø (i sjøen utenfor skjær vest for Kløveren) ,481' N, 10 57,331' Ø (i sjøen syd for Kløveren) ,480' N, 10 57,512' Ø (i sjøen sydøst for Kløveren) 2 (Ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft 1. juni PS 22/11 Endring av lokal fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler formannskapet med hjemmel i kommunestyrets delegeringsvedtak i sak 20/10 å vedta følgende forslag til endret fartsforskrift og at denne sendes Kystverkets hovedkontor for godkjenning og kunngjøring: Forskrift om endring av forskrift 14. mars 2008 nr. 294 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold Med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift 4 første ledd. Forskrift 14. mars 2008 nr. 294 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold endres slik: I Møteinnkalling side 20 av 23

21 1 annet ledd skal lyde: 5 knop er høyeste tillatte fart i perioden 1. juni til 31. august i følgende farvann: a) I Holtekilen avgrenset av en linje fra nordspissen av Koltorpneset (posisjon 59 2,83' N, 011 3,54' Ø) mot nordvest til skjær/halvøy nord for Sildevika (posisjon 59 2,91' N, 011 3,45' Ø). b) I Romsundet avgrenset av en linje fra Romsungen (posisjon 59 3,62' N, 011 4,88' Ø) til nærmeste odde øst på Kirkøy (posisjon 59 3,65' N, 011 4,79' Ø) og en linje fra Kjennvikholmenes vestre punkt (posisjon 59 2,96' N, 011 3,90' Ø) til odden Kuhaugen på Kirkøy (posisjon 59 2,99' N, 011 3,78' Ø). c) I Edholmen/Stafsengkilen avgrenset av en linje fra Edholmens nordligste punkt (posisjon 59 5,10' N, 011 4,29' Ø) over Røsholmungen (posisjon 59 5,15' N, 011 3,98' Ø) til Røsholmens nordøstlige odde (posisjon 59 5,19' N, 011 3,71' Ø), og en linje fra Kongstangens sydligste punkt på Røsholmen (posisjon 59 4,66' N, 011 3,72' Ø) over Vaskekluten til Kirkøy (posisjon 59 4,65' N, 011 3,46' Ø). d) I Bølingshavn avgrenset av en linje fra Skipholmens østre odde (posisjon 59 3,60' N, ,99' Ø) rett øst til Kirkøy (posisjon 59 3,60' N, 011 0,07' Ø) og en linje fra odde vest for Bukta på Kirkøy (posisjon 59 3,42' N, ,94' Ø) rett nord forbi Bakkeskjær til Skipholmens sydligste punkt (posisjon 59 3,54' N, ,94' Ø). e) I Makøsundet avgrenset av en linje fra Bråteholmens nordvestre odde (posisjon 59 2,68' N, 011 6,88' Ø) mot nordvest til nærmeste odde på Nordre Sandøy (posisjon 59 2,73' N, 011 6,75' Ø) og en linje fra Bråteholmens vestligste punkt (posisjon 59 2,49' N, 011 6,81' Ø) mot vest-sørvest til nærmeste odde på Nordre Sandøy (posisjon 59 2,44' N, 011 6,69' Ø). f) I Lisundet avgrenset av en linje fra Sandholmens nordøstlige odde (posisjon 59 4,63' N, ,40' Ø) rett øst til odde sørvest på Løperen (posisjon 59 4,64' N, ,53' Ø) og en linje fra Store Ingerholmens nordøstlige odde (posisjon 59 5,14' N, ,67' Ø) rett øst til Løperen (posisjon 59 5,14' N, ,74' Ø). g) I Ødegårdskilen avgrenset av en linje fra østre odde på landtunge øst for riksvei 108 (posisjon 59 6,89' N, ,77' Ø) mot sydøst til nærmeste odde på østsiden av kilen (posisjon 59 6,83' N, ,95' Ø). h) I Skjelsbusundet avgrenset av en linje som følger riksvei 108 fra Vesterøy (posisjon 59 5,90' N, ,05' Ø) til Spjærøy (posisjon 59 5,87' N, ,13' Ø) og en linje fra molonokken i Kjellvika (posisjon 59 4,49' N, ,33' Ø) rett vest til odde på Vesterøy (posisjon 59 4,49' N, ,19' Ø). 2 Forskriften trer i kraft 1 juni Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann II Behandling i Formannskapet : Ole-Johan Pettersen (FrP) foreslo følgende protokolltilførsel: Formannskapet ber rådmannen vurdere eventuell fartsbegrensning også i Asmaløysundet. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet, med hjemmel i kommunestyrets delegeringsvedtak i sak 20/10, vedtar følgende forslag til endret fartsforskrift som sendes Kystverkets hovedkontor for godkjenning og kunngjøring: Forskrift om endring av forskrift 14. mars 2008 nr. 294 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold Møteinnkalling side 21 av 23

22 Med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift 4 første ledd. Forskrift 14. mars 2008 nr. 294 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold endres slik: 1 annet ledd skal lyde: I 5 knop er høyeste tillatte fart i perioden 1. juni til 31. august i følgende farvann: i) I Holtekilen avgrenset av en linje fra nordspissen av Koltorpneset (posisjon 59 2,83' N, 011 3,54' Ø) mot nordvest til skjær/halvøy nord for Sildevika (posisjon 59 2,91' N, 011 3,45' Ø). j) I Romsundet avgrenset av en linje fra Romsungen (posisjon 59 3,62' N, 011 4,88' Ø) til nærmeste odde øst på Kirkøy (posisjon 59 3,65' N, 011 4,79' Ø) og en linje fra Kjennvikholmenes vestre punkt (posisjon 59 2,96' N, 011 3,90' Ø) til odden Kuhaugen på Kirkøy (posisjon 59 2,99' N, 011 3,78' Ø). k) I Edholmen/Stafsengkilen avgrenset av en linje fra Edholmens nordligste punkt (posisjon 59 5,10' N, 011 4,29' Ø) over Røsholmungen (posisjon 59 5,15' N, 011 3,98' Ø) til Røsholmens nordøstlige odde (posisjon 59 5,19' N, 011 3,71' Ø), og en linje fra Kongstangens sydligste punkt på Røsholmen (posisjon 59 4,66' N, 011 3,72' Ø) over Vaskekluten til Kirkøy (posisjon 59 4,65' N, 011 3,46' Ø). l) I Bølingshavn avgrenset av en linje fra Skipholmens østre odde (posisjon 59 3,60' N, ,99' Ø) rett øst til Kirkøy (posisjon 59 3,60' N, 011 0,07' Ø) og en linje fra odde vest for Bukta på Kirkøy (posisjon 59 3,42' N, ,94' Ø) rett nord forbi Bakkeskjær til Skipholmens sydligste punkt (posisjon 59 3,54' N, ,94' Ø). m) I Makøsundet avgrenset av en linje fra Bråteholmens nordvestre odde (posisjon 59 2,68' N, 011 6,88' Ø) mot nordvest til nærmeste odde på Nordre Sandøy (posisjon 59 2,73' N, 011 6,75' Ø) og en linje fra Bråteholmens vestligste punkt (posisjon 59 2,49' N, 011 6,81' Ø) mot vest-sørvest til nærmeste odde på Nordre Sandøy (posisjon 59 2,44' N, 011 6,69' Ø). n) I Lisundet avgrenset av en linje fra Sandholmens nordøstlige odde (posisjon 59 4,63' N, ,40' Ø) rett øst til odde sørvest på Løperen (posisjon 59 4,64' N, ,53' Ø) og en linje fra Store Ingerholmens nordøstlige odde (posisjon 59 5,14' N, ,67' Ø) rett øst til Løperen (posisjon 59 5,14' N, ,74' Ø). o) I Ødegårdskilen avgrenset av en linje fra østre odde på landtunge øst for riksvei 108 (posisjon 59 6,89' N, ,77' Ø) mot sydøst til nærmeste odde på østsiden av kilen (posisjon 59 6,83' N, ,95' Ø). p) I Skjelsbusundet avgrenset av en linje som følger riksvei 108 fra Vesterøy (posisjon 59 5,90' N, ,05' Ø) til Spjærøy (posisjon 59 5,87' N, ,13' Ø) og en linje fra molonokken i Kjellvika (posisjon 59 4,49' N, ,33' Ø) rett vest til odde på Vesterøy (posisjon 59 4,49' N, ,19' Ø). 2 Forskriften trer i kraft 1 juni II Formannskapet ber rådmannen vurdere eventuell fartsbegrensning også i Asmaløysundet. Møteinnkalling side 22 av 23

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.04.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.04.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Asmaløy barnehage Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Skogstunet Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 17:00 19.35 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ottar Johansen nestleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

A/SV/SP A/SV/SP A/SV/SP FRP FRP H H. Protokollen godkjent: Lene Elisabeth Strøm Sverre Johnsen Carl-Erik Madsen utvalgsleder

A/SV/SP A/SV/SP A/SV/SP FRP FRP H H. Protokollen godkjent: Lene Elisabeth Strøm Sverre Johnsen Carl-Erik Madsen utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler oppvekst og kultursenter Dato: 03.06.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.08.2011 Tidspunkt: 17:00 19.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Trygve Jensen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Espen Konrad Andreassen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Ordfører (sak A 42-47),

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hvaler Gjestgiveri Dato: 22.08.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Roy Hansen Medlem A/SP Anne-Berit Storrød Medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref.

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested:, Rådhuset Dato: 18.01.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP Mona J Abrahamsen

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Tiltak for funksjonshemmede (Oladammen) Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 05.12.2013 Tid: 18:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 05.12.2013 Tid: 18:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 05.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Sykehjemmet Dypedalåsen Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide Barnas representant

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge

Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.12.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Albert Kjerstad Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn:

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Parti: SV Ap V Navn: Per Atle Bayner Finn Sture Hultgren Renathe

Detaljer