utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ottar Johansen nestleder i H utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk Rådmann Liv Shi Eriksen Personalsjef (sekretær i møtet) Protokollen godkjent: Ole Johan Pettersen Eivind Norman Borge Paul Henriksen utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 18

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 67/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 68/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 69/08 Etablering av frivillighetssentral PS 70/08 Fordeling av fylkesvis skjønnsramme til kommunene for 2009 PS 71/08 Økonomiplan og årsbudsjett 2009 PS 72/08 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 2 av 18

3 PS 67/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Formannskapet : Protokoll fra møtet godkjent. Votering: Enstemmig Vedtak i Formannskapet : Protokoll fra møtet godkjent. PS 68/08 Interpellasjoner og spørsmål Behandling i Formannskapet : Det var ingen interpellasjoner eller spørsmål. PS 69/08 Etablering av frivillighetssentral Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Behandling i Eldrerådet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig. Vedtak i Eldrerådet : Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Møteinnkalling side 3 av 18

4 Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Behandling i Formannskapet : Formannskapet tiltrer innstillingen fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Votering: Enstemmig Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. PS 70/08 Fordeling av fylkesvis skjønnsramme til kommunene for 2009 Rådmannens forslag til vedtak Saken legges fram som en orientering om fylkesmannens fordeling av skjønnsrammen for Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Saken tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Formannskapet : Saken tatt til orientering. PS 71/08 Økonomiplan og årsbudsjett 2009 Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. Møteinnkalling side 4 av 18

5 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett til orientering. Utdanningsforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse til protokollen: Utdanningsforbundet Hvaler ber politikerne gjøre de tiltak som er nødvendige for å tilby lovpålagte tjenester i Hvaler kommune. Samtidig må arbeidsmiljøet for de ansatte ivaretas på en forsvarlig måte. Utdanningsforbundet Hvaler støtter derfor rådmannens forslag om å utrede innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse til protkollen: Fagforbundet Hvaler støtter Rådmannen i hans kommentar i pkt 1.5.4, side 9. Vi viser også til felles uttalelse fra Udanningsforbundet og Fagforbundet til Tertialrapport i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget Fagforbundet Hvaler støtter også Rådmannen i pkt 1.5.3, siste avsnitt, side 9. Seksjon Opplæring og kultur Fagforbundet Hvaler er klar over at det er foreslått en økning fra 2008 til 2009, men allikevel er det ikke rom for å drive hverken skole eller barnehager forsvarlig. For eksempel er det er ikke satt av midler til kortidsvikarer, resultatet er at elever i en del timer kun får tilsyn. Vi ber også politikerne om at både bibliotek og kulturskole fortsatt får bestå i Hvaler kommune. Seksjon Helse og sosial Fagforbundet Hvaler ønsker en gjennomgang av organiseringen av virksomhetene Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenesten. Vi tenker en virksomhet hvor virksomhetsleder har fokus på økonomi og ledelse. Vi ser i budsjettforslaget på side 35 hvor det står : seksjonssjefen vil prioritere arbeidet med ledelse i 2009, vi mener dette er et bidrag i den retning. Med de rammene som er foreslått må det kun være 24 plasser ved sykehjemmet: Omsorgsboliger fungerer i dag som rom tilknyttet sykehjemmet. Ved eventuell nedbemanning ved sykehjemmet må bruk Møteinnkalling side 5 av 18

6 av omsorgsboliger til sykehjemsplasser opphøre. Omsorgsboliger må brukes til det de er tenkt brukt til, nemlig omsorgsboliger. Ved å inngå et samarbeid med vikarbyrå om bruk av sykepleier ved sykdom, bakvakter, og nattevakter, da kan en unngå overtid, og også mulig få ned sykefraværet. Nedleggelse av dagsenteret vil skape merarbeid for både sykehjemmet og Hjemmetjenesten. Dette vil nok bli en merutgift i stedet for økonomisk gevinst.vi ber også politikerne i Hvaler kommune å legge spesielt godt merke til hva som er kommentert i budsjettforslaget til pkt på side 41. Da bør vel ikke vi si noe mer om det. Seksjon Miljø og teknikk. Vi ønsker en gjennomgang av organisering av for eksempel Virksomhet Vann,avløp,og eiendom og Virksomhet Teknisk drift, til en virksomhet. Vi mener det vil være en økonomisk besparelse med en virksomhetsleder med fokus på økonomi og ledelse. Dyktige fagansvarlige spiller på lag. Det kan gi økt fleksibilitet. Vi mener også at ved å kutte mer innen renhold så vil det nærme seg spørsmål om hva som er forsvarlig, det er vakanse i stillinger innen renhold i dag og høyt sykefravær, mer er det vel ikke å si om det. Vi mener at å privatisere/konkurranseutsette tjenester blir dyrere og mindre effektivt. Vi ber om at det blir sett på muligheter for felles dieselfylling av alle biler i Hvaler kommune, felles innkjøp av bilrekvisita som vindusspylerveske, olje, dekkskift, med mer. Sentral stab. Fagforbundet Hvaler ber politikerne merke seg spesielt kulepkt 4 side 53 til pkt 7.1. og kommentar 1 til pkt 7.2,side 54. Vi mener at all bruk av overtid i Hvaler kommune skal godkjennes av Rådmannens ledergruppe. All servering ved møter skal stoppes og man kan betale for kaffe. Det er mulig dette er småpenger men det er en mulighet til å spare. Vi ønsker også at administrasjonen får økte ressurser til å kunne jobbe mer aktivt med å få ned det høye sykefraværet. Det bør vurderes om man kan vente 3 dager før man tar inn vikarer ved sykdom i de forskjellige virksomhetene. Hovedvernombudet støtter uttalelsene fra Utdanningsforbundet Hvaler og fra Fagforbundet. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble tatt til orientering. UtdanningsforbundetHvaler og Fagforbundet Hvaler og la fram følgende uttalelser til protokollen, som skal følge saken til Kommunestyrets behandling: Utdanningsforbundet Hvaler ber politikerne gjøre de tiltak som er nødvendige for å tilby lovpålagte tjenester i Hvaler kommune. Samtidig må arbeidsmiljøet for de ansatte ivaretas på en forsvarlig måte. Utdanningsforbundet Hvaler støtter derfor rådmannens forslag om å utrede innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune. Møteinnkalling side 6 av 18

7 Fagforbundet Hvaler støtter Rådmannen i hans kommentar i pkt 1.5.4, side 9. Vi viser også til felles uttalelse fra Udanningsforbundet og Fagforbundet til Tertialrapport i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget Fagforbundet Hvaler støtter også Rådmannen i pkt 1.5.3, siste avsnitt, side 9. Seksjon Opplæring og kultur Fagforbundet Hvaler er klar over at det er foreslått en økning fra 2008 til 2009, men allikevel er det ikke rom for å drive hverken skole eller barnehager forsvarlig. For eksempel er det er ikke satt av midler til kortidsvikarer, resultatet er at elever i en del timer kun får tilsyn. Vi ber også politikerne om at både bibliotek og kulturskole fortsatt får bestå i Hvaler kommune. Seksjon Helse og sosial Fagforbundet Hvaler ønsker en gjennomgang av organiseringen av virksomhetene Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenesten. Vi tenker en virksomhet hvor virksomhetsleder har fokus på økonomi og ledelse. Vi ser i budsjettforslaget på side 35 hvor det står : seksjonssjefen vil prioritere arbeidet med ledelse i 2009, vi mener dette er et bidrag i den retning. Med de rammene som er foreslått må det kun være 24 plasser ved sykehjemmet: Omsorgsboliger fungerer i dag som rom tilknyttet sykehjemmet. Ved eventuell nedbemanning ved sykehjemmet må bruk av omsorgsboliger til sykehjemsplasser opphøre. Omsorgsboliger må brukes til det de er tenkt brukt til, nemlig omsorgsboliger. Ved å inngå et samarbeid med vikarbyrå om bruk av sykepleier ved sykdom, bakvakter, og nattevakter, da kan en unngå overtid, og også mulig få ned sykefraværet. Nedleggelse av dagsenteret vil skape merarbeid for både sykehjemmet og Hjemmetjenesten. Dette vil nok bli en merutgift i stedet for økonomisk gevinst.vi ber også politikerne i Hvaler kommune å legge spesielt godt merke til hva som er kommentert i budsjettforslaget til pkt på side 41. Da bør vel ikke vi si noe mer om det. Seksjon Miljø og teknikk. Vi ønsker en gjennomgang av organisering av for eksempel Virksomhet Vann,avløp,og eiendom og Virksomhet Teknisk drift, til en virksomhet. Vi mener det vil være en økonomisk besparelse med en virksomhetsleder med fokus på økonomi og ledelse. Dyktige fagansvarlige spiller på lag. Det kan gi økt fleksibilitet. Vi mener også at ved å kutte mer innen renhold så vil det nærme seg spørsmål om hva som er forsvarlig, det er vakanse i stillinger innen renhold i dag og høyt sykefravær, mer er det vel ikke å si om det. Vi mener at å privatisere/konkurranseutsette tjenester blir dyrere og mindre effektivt. Vi ber om at det blir sett på muligheter for felles dieselfylling av alle biler i Hvaler kommune, felles innkjøp av bilrekvisita som vindusspylerveske, olje, dekkskift, med mer. Sentral stab. Fagforbundet Hvaler ber politikerne merke seg spesielt kulepkt 4 side 53 til pkt 7.1. og kommentar 1 til pkt 7.2,side 54. Vi mener at all bruk av overtid i Hvaler kommune skal godkjennes av Rådmannens ledergruppe. All servering ved møter skal stoppes og man kan betale for kaffe. Det er mulig dette er småpenger men det er en mulighet til å spare. Vi ønsker også at administrasjonen får økte ressurser til å kunne jobbe mer aktivt med å få ned det høye sykefraværet. Det bør vurderes om man kan vente 3 dager før man tar inn vikarer ved sykdom i de forskjellige virksomhetene. Hovedvernombudet støtter uttalelsene fra Utdanningsforbundet Hvaler og fra Fagforbundet. Møteinnkalling side 7 av 18

8 Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rolf Baltzersen fremmet følgende tilleggsforslag: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at Virksomhet Hjemmetjenester reduseres med ett årsverk og at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede nedbemannes med to årsverk. I følge budsjettdokumentet betyr disse nedskjæringene at tjenestene på disse områdene ikke vil ikke kunne leveres innenfor lovens grenser. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om utredning om innføre av eiendomsskatt. Votering: Rådmannens forslag til vedtak: Punktene 1,2,3,4,5,6 enstemmig Punkt 7 fikk 3 stemmer for og 1stemme mot ( Kari Jørgensen) Rolf Baltzersens tilleggsforslag fikk følende stemme: 1. og 2. avsnitt fikk 4 stemmer. 2. Avsnitt fikk 3 stemmer for og 1 stemme mot (Kari Jørgensen) Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag tatt til orientering. Rådet fremmet følgende tilleggsforslag: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til Møteinnkalling side 8 av 18

9 budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at Virksomhet Hjemmetjenester reduseres med ett årsverk og at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede nedbemannes med to årsverk. I følge budsjettdokumentet betyr disse nedskjæringene at tjenestene på disse områdene ikke vil ikke kunne leveres innenfor lovens grenser. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om utredning om innføre av eiendomsskatt Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet avgir følgende innstilling: Rådmannens forslag til vedtak i punkt 1,2,3,4,5,6 tas enstemmig til etteretning. Kari Jørgensen (FRP) og Bjørn Wilberg (FRP) ønsker punkt 7 fjernet fra rådmannens forlsag. Rolf Baltzersen (AP) foreslo setnting i punkt 7 ; kombinert med en reduksjon i det kommunalee skatteøret, fjernet fra fra rådmannens forslag.baltzersens forslag fikk 3 stemmer (H+AP) Rolf Baltzersen fremmet følgende tilleggsforslag: Eldrerådet er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Det er innarbeidet en nedbemanning med 3,3 årsverk i Virksomhet Dypedalsåsen sykehjem. Det heter i budsjettdokumentet at grunnbemanningen er relativt lav og gir lite rom for annet enn å dekke beboernes grunnleggende behov. Derfor vil nedbemanningen helt klart gå utover kvaliteten på de tjenestene som gis til beboerne. Videre pekes det på at for å klare å redusere sykefraværet og for å beholde ansatte på jobb uten at de sliter seg ut, må vi minimum opprettholde dagens grunnbemanning. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Møteinnkalling side 9 av 18

10 Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om en utredning om innføring av eiendomsskatt. Votering: Tilleggsforslaget fikk 3 stemmer (AP- H) 2 mot (FRP) Innstilling fra Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak i punkt 1,2,3,4,5,6 tas enstemmig til etteretning. Kari Jørgensen (FRP) og Bjørn Wilberg (FRP) ønsker punkt 7 fjernet fra rådmannens forlsag. Rolf Baltzersen (AP) foreslo setnting i punkt 7 ; kombinert med en reduksjon i det kommunalee skatteøret, fjernet fra fra rådmannens forslag.baltzersens forslag fikk 3 stemmer (H+AP) Eldrerådet er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Det er innarbeidet en nedbemanning med 3,3 årsverk i Virksomhet Dypedalsåsen sykehjem. Det heter i budsjettdokumentet at grunnbemanningen er relativt lav og gir lite rom for annet enn å dekke beboernes grunnleggende behov. Derfor vil nedbemanningen helt klart gå utover kvaliteten på de tjenestene som gis til beboerne. Videre pekes det på at for å klare å redusere sykefraværet og for å beholde ansatte på jobb uten at de sliter seg ut, må vi minimum opprettholde dagens grunnbemanning. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om en utredning om innføring av eiendomsskatt. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar saken til etterretning, enstemmig. Etter forslag fra Sverre Johnsen (H) avgir UKPT følgende uttalelse til forslag til budsjett 2009: UKPT peker på at kommunen har mottatt ekstra rammetilskudd til opplæring Klasse budsjett er basert på aktivitetsnivå høst Dermed må dette rammetilskuddet tilføres seksjonen. Enstemmig. Hvaler AP avgir følgende uttalelse til forslag til budsjett: Hvaler AP uttrykker stor bekymring for forslag til budsjett Votering: Møteinnkalling side 10 av 18

11 Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Utvalget tar rådmannens forslag til Økonomiplan og årsbudsjett 2009 til orientering. UKPT peker på at kommunen har mottatt ekstra rammetilskudd til opplæring Klasse budsjett er basert på aktivitetsnivå høst Dermed må dette rammetilskuddet tilføres seksjonen. Hvaler AP uttrykker stor bekymring for forslag til budsjett Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget tar rådmannens forslag til Økonomiplan og årsbudsjett 2009 til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget tar rådmannens forslag til Økonomiplan og årsbudsjett 2009 til orientering. Behandling i Formannskapet : Hvaler Sosialistisk Venstreparti og Hvaler Arbeiderparti fremmer følgende Forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2009 Bakgrunn og vurdering Ved behandlingen av budsjettet for 2009 ser vi dessverre at vi er i en situasjon vi håpet ikke ville komme. At Hvaler kommune nå er inne i sin vanskeligste periode på svært mange år, skyldes ikke at de politiske partiene på Hvaler har sløst med kommunens midler. Dette skyldes heller ikke dårlig økonomistyring i Hvaler kommune. Tvert imot har de ansatte gjort en flott jobb for å holde de ulike seksjonene/virksomhetene innenfor trange rammer. Hvaler SV/AP er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik innen oppvekst og kultur og helse og sosial både i forhold til lov/forskrift og standarder som kommunestyret har vedtatt. Derfor er det særdeles bekymringsfullt at rådmannens forslag til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer, særskilt innenfor seksjon helse og sosial. Det vises ellers til årsrapporten for 2007, tertialrapport for 2. tertial 2008 og rådmannens forslag til økonomiplan for en beskrivelse av den økonomiske situasjonen Hvaler kommune er i dag. Kommunen står nå i en situasjon der det finne marginale økonomiske reserver, inntektsmuligheter og begrensede muligheter til kostnadseffektivisering for å kunne møte de store økonomiske utfordringer kommunen står ovenfor. Eiendomsskatt Hvaler SV/AP anser den økonomiske situasjonen så prekær at vi ikke kan unnlate å utnytte det ene alternativet som tross alt er tilgjengelig. Vi kan rett og slett ikke se på at tjenestetilbudet i Hvaler kommune bygges ned. Med eiendomsskatt vil vi derimot kunne opprettholde standarden i skoler, barnehager og i omsorgen for eldre og funksjonshemmede, samtidig som vi kan møte de store utfordringer vi vet vil komme på omsorgssiden fram til Møteinnkalling side 11 av 18

12 Hvaler SV/AP foreslår derfor innføring av eiendomsskatt fra 2009, slik at denne kan iverksettes fra og med Egen sak forutsettes fremlagt for kommunestyret snarest mulig på nyåret Det må være en grundig gjennomarbeidet sak i forhold til hvordan innretningen/profilen skal være i forhold til store ulikheter på eiendomsverdier og samtidig sikre en sosial profil. Ved innføring av eiendomsskatt står kommunestyret fritt til å fastsette skattetakstnivå i forhold til omsetningsverdier (for eksempel 70 % av omsetningsverdi), bunnfradrag, osv. Skattesatsen må imidlertid være 2 promille det første året. Kommunestyret kan således årlig i stor grad bestemme hvor store totalinntekten (opp til 7 promille) fra eiendomsskatt eventuelt skal være pr. år, samt sosial profil. (Retningslinjer for nedsettelse/fritak for skatt, økonomisk sosialhjelp, fritak for skatt en viss tid for nye boliger). Eiendomsskatten kan dessuten settes ned eller frafalles helt. Grunnleggende forutsetninger og budsjettkommentarer Grunnleggende forutsetninger, mål og rammebetingelser for SV/APs budsjettforslag, fremkommer av rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. Møteinnkalling side 12 av 18

13 Driftsbudsjett Tabell 1 Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune kr (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre statstilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter - lån vedtatt t.o.m bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m. bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansier. Inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. Bruker/stat og lign Kompensasjonstilskudd Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Mva-kompensasjon investeringer Inndekning av tidligere års underskudd Sum Til disp. drift og investeringer NETTO DRIFTSRESULTAT Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Utskrivning/innkrevning av eiendomsskatt Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Overføring til disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Overføring til bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Eiendomsskatt Før takseringen er gjennomført, er det vanskelig å si nøyaktig hva som vil bli inntektspotensialet for kommunen. I 2009 er det budsjettert med 12 millioner i eiendomsskatt. Det er tatt utgangspunkt i det forhold at blant de kommuner i landet som har eiendomsskatt, er skatten 2000 kroner i snitt pr. eiendom (kr. 167 pr. husstand/mnd). For Hvaler kommune betyr et snitt på 2000 kroner at den gjennomsnittelige takstverdi for eiendommene må utgjøre 1 mill kroner. Dersom det i løpet av økonomiperioden ikke er andre muligheter til å skaffe alternative inntekter eller redusere utgifter, vil eiendomsskatten måtte økes gradvis gjennom perioden. Det mest nærliggende kan for eksempel være å håpe på vekst i skatteinngangen og/eller økt rammetilskudd. På bakgrunn av denne vurderingen har SV/AP budsjettert med en gradvis økning i eiendomsskatten ut økonomiperioden. Møteinnkalling side 13 av 18

14 Hva skal inntekten fra eiendomsskatten brukes til i 2009 Driftstiltak som SV/AP har tatt inn i rammen (Alle beløp inkl mva i kr) Oppvekst Helse Miljø Sentral RBF = Rådmannens budsjettforslag kultur sosial teknikk stab Vikarmidler til skolene (RBF pkt 1) 150 Læremidler for to-deling av 1. trinn høst 09 (RBF pkt 2) 500 Opprettholde drift virksomhet kultur (RBF pkt 4) 720 Vedlikeholdsarbeid Asmaløy bh (RBF pkt 5) 50 Opprettholde drift, dagsenter (RBF pkt 1) 450 Opprettholde drift, hjemmetjenestene (RBF pkt 2) 400 Opprettholde drift av TFF på dagens nivå (RBF pkt 3) 800 Opprettholde driften ved sykehjemmet (RBF pkt 4) Opprettholde drift Lege og fysioterapi (RBF pkt 5) 300 Stilling som virksomhetsleder (RBF pkt 6) 630 Opprettholde dagens drift NAV Hvaler (RBF pkt 7) 250 Styrket renholdstjeneste (RBF pkt 1) 602 Styrket håndverkertjeneste (RBF pkt 2) 441 Tiltak mot Legionellasmitte (RBF pkt 3) 340 Videreføring av Kyststiprosjektet (RBF pkt 4) 50 Pålagte drifts- og vedl.h oppgaver (RBF pkt 5) 414 Stilling som service- og utviklingssjef (RBF pkt 1) 500 Sum nye driftstiltak og fordeling seksjoner Prioritering/fordeling mellom seksjonene i % % 53 % 23 % 6 % Økte kapitalkostnader som følge av SV/APs forslag Bruk av lånemidler til investeringer 2009 beløper seg til 43,573. Kapitalutgifter til nye investeringer 2009 er beregnet til 2,700 millioner. Som følge av tiltak som SV/AP har tatt inn i investeringsbudsjettet er kapitalutgiftene økt med kr i forhold til rådmannens budsjettforslag. Utskrivning/innkreving av eiendomsskatt Ut i fra den informasjon som SV/AP har innhentet om andre kommuner som har innført eiendomsskatt, vil en kostnad på 3 millioner kroner gi Hvaler kommune den bistand som trengs for å innføre eiendomsskatt. I beløpet på 3 millioner er det tatt høyde for kjøp av tjenester til utredning, taksering og utskrivning/innkrevning av eiendomsskatt mm. For kommuner som innfører eiendomsskatt første gang er fristen for tilrettelegging av alle sider av skattleggingen satt til 1. juli angjeldende år. Taksering må gjennomføres hvert 10 år. Det er ikke store driftskostnader forbundet med innkrevingen av eiendomsskatten i de mellom liggende årene. Refusjon for merverdiavgift SV/AP foreslår å overføre hele momskompensasjon fra drift til investering fra Ny regler pålegger ikke kommunen det før budsjettåret Netto internt driftsresultat Hovedoversikten for driftsbudsjettet - tabell 1 viser balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Hvaler arbeiderpartis forslag inneholder i 2009, 2010, 2011 og 2012 et positivt netto driftsresultat på henholdsvis 5,4 og 5,7, 3,1 og 2,5 mill kr som foreslås avsatt til disposisjonsfond. Drift av nye sykehjemsplasser fra 2011 Legger man til grunn at det skal etableres 16 nye sykehjemsplasser med dagens kvalitet og bemanningsgrad vil drift og etablering kreve en årlig driftsutgift på kr Driftsrammen er utvidet fra og med årsbudsjett Det er budsjettert med 8 måneder drift av nye sykehjemsplasser Møteinnkalling side 14 av 18

15 Investeringsbudsjett Tabell 2 Oversikt investerinsbudsjett Hvaler kommune kr (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Investeringstiltak Selvfinansierende investeringstiltak Andre investeringstiltak Tiltak som SV/AP har tatt inn i rammen IT oppgradering og satsning for Hvalerskolen 650 Utvidelse av ventilasjonsanlegg u-skolen 550 Rehabilitering av skolebygg Tilbygg Floren skole Digitale pianoer Kulturskolen 110 Grillhytte Asmaløy bh 160 Plan/utbygging sykehjemsplasser Sum investeringsutgifter Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) 446 Utlån, kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk 836 Sum investeringsbehov Overføring fra årets driftsbudsjett Tilskudd og refusjoner Salg av fast eiendom Andre inntekter -19 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer Bruk av disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond -271 Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av lån Sum finansiering Investering: Plan/utbygging institusjonsplasser Legger man til grunn en utbygning av nye sykehjemsplasser på ca 700 kvm og en investeringskostnad pr. kvadratmeter på ca kr vil en investering rundt 19 millioner kroner være nødvendig. I forslag til statsbudsjett for 2009 foreslås det et engangstilskudd oppad til pr ny sykehjemsplass og det kan forventes et tilskudd på inntil 10 millioner kroner for nye plasser. Det avsettes 1 mill til prosjektet i 2009 og 18 mill i Bruk av lånemidler til investeringer Investeringer 2009 beløper seg til 39,373 millioner i Tiltak som SV/AP foreslår tatt inn i rammen utgjør 7, 710 millioner av dette beløpet. Bruk av lånemidler 2009 er på 43,573 millioner. Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med forslag i dette dokumentet. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 på side 4, med unntak av avgiften på VA siden. 3. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Møteinnkalling side 15 av 18

16 4. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2 til rådmannens budsjettforslag. 5. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag om innføring av eiendomsskatt fra og med budsjettåret Hvaler Sosialistisk Venstreparti Hvaler Arbeiderparti Forslagstiller: Hvaler Frp: PS 71/08 økonomiplan/årsbudsjett 2009 Alle rammer i 1000 kr. Helse og sosial: Rammen på kr økes med kr Disposisjonsfond: Reduseres med kr Dagsenter (tatt ut i rådmannens forslag) Fremskrittspartiets forslag: Dagsenter tas inn igjen. Votering: Rådmannens forslag til vedtak under pkt.1: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument. Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak: Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med vedlagte forslag fra SV/AP. Dette innebærer at: Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 2 i dokumentet fra SV/AP. Represtantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte for forslaget. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget. Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. Forslag fra Hvaler Frp: Helse og sosial: Rammen på kr økes med kr Disposisjonsfond: Reduseres med kr Dagsenter (tatt ut i rådmannens forslag) Fremskrittspartiets forslag: Dagsenter tas inn igjen. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte for forslaget. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte imot forslaget. Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag til vedtak under pkt. 1 falt. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 2: 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. Møteinnkalling side 16 av 18

17 Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte for forslaget. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte imot forslaget. Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak: 2.Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 på side 4, med unntak av avgiften på VA siden. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte for forslaget. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget. Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 2 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 3 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte for forslaget. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte imot forslaget. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 3 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Rådmannens forslag til vedtak under pkt 4: 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 4 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 5: 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Rådmannens forslag til innstilling under pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 6: 6. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 6 ble vedtatt med 4 (2 Frp + 2 H), mot 3 (2 Ap + SV) stemmer. Disse 3 stemte for et forslag fra SV/Ap om at vann- og avløpsgebyrene ikke skal økes i Rådmannens forslag til vedtak under pkt 7: 7. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), Øvind Fjeldberg, (SV), Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget, og det falt dermed enstemmig. Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak: 5. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag om innføring av eiendomsskatt fra og med budsjettåret Møteinnkalling side 17 av 18

18 Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte for forslaget. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget. Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. Innstilling fra Formannskapet : 1 Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument, men likevel slik at rammen til Helse og sosial økes mer kr , til kr , som blant anet skal sikre fortsatt drift av dagsenteret. Avsetningen til disposisjonsfond reduseres med Tilsvarende kr Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3 Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4 Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5 Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Protokolltilførsel fra Hvaler Høyre: Hvaler Høyre vil ta initiativ til å utføre en analayse av Hvaler kommune sin virksomhet med sikte på å finne tiltak som på relativt kort sikt, vil resultere i at kommunens økonomiske situasjon bedres merkbart og at vi står bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Vi ønsker å legge kr ,- inn i budsjettet som øremerkes dette formålet og som skal benyttes etter et mandat som utarbeides av den politiske ledelsen. Dersom konklusjonen på analysen ikke kan sannsynliggjøre et merkbart innsparingspotensial, vil Høyre måtte vurdere andre alternative tiltak. Eksempler på slike tiltak kan være eiendomsskatt eller å utrede en kommunesammenslåing med Fredrikstad. Det er ønskelig at resultatet av analysen forligger innen PS 72/08 Meldinger og informasjon Behandling i Formannskapet : Ingen meldinger og ingen informasjonssaker. Møteinnkalling side 18 av 18

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer