Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A Mona Vauger medlem A Thomas Holmen Olsen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Rolf Baltzersen medlem A Eivind N Borge ordfører FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Anne Lise Sørlien medlem FRP Trygve Jensen medlem FRP Thor Tangen (ikke 85, 86, medlem FRP 87) Wiggo Sørlien medlem FRP Ottar Johansen varaordfører H Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen medlem H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV Hans Herman Utgård medlem SP Pål Espen Bugge (ikke medlem V sak 84) Rolf J. Strand (ikke sak varamedlem A Anne May Sandvik Olsen 83) Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge Følgende fra administrasjonen møtte: Jan Torp Pharo sekretær Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon og ens ledergruppe for øvrig. Representanter for revisjonen. Protokollen godkjent: Ingerid Bjercke Eivind N Borge Mona Vauger Møteinnkalling side 1 av 30

2 ordfører Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 76/07 Spørrekvarter PS 77/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 78/07 Økonomiplan , årsbudsjett 2008 PS 79/07 Revisjonsrapport - salg av Sollihøgda PS 80/07 Endring i forskrift om havneavgifter i Hvaler havnedistrikt PS 81/07 Forslag til drifts- og vedlikeholdsavtaler mellom Hvaler kommune og Kystverket Sørøst PS 82/07 Fylkesveg Bankerødsvingene - behandling etter offentlig ettersyn PS 83/07 Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS PS 84/07 Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS PS 85/07 Noen regler om saksbehandling PS 86/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Sveberg og Kristiansen. PS 87/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Siv Tangen. PS 88/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Bjarne Engesæt. PS 89/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Odd Arild Liholt. PS 90/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Hege Kristiansen. PS 91/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Papperhavn Grunneier og Båtforening v/ben Tollefsen. PS 92/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Hanne S. Synnestvedt og Pål F. Hansen. PS 93/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Trallehuset DA. PS 94/07 Valg av representant til sekretariatet for kontrollutvalget for perioden PS 95/07 Valg av meddommere i Østfold jordskifterett PS 96/07 Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden PS 97/07 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden PS 98/07 Valg av 17. mai komite for 2008 PS 99/07 Møteplan for 1. halvår 2008 PS 100/07 Orienteringssaker Eivind Norman Borge Ordfører Rådmann Sakene 80 og 81 ble trukket fra sakskartet (utsatt). PS 76/07 Spørrekvarter Ingen spørsmål. Møteinnkalling side 2 av 30

3 PS 77/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen ble enstemmig godkjent. PS 78/07 Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2008 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 13, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og ens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2008 vedtas i samsvar med vedlegg Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : ble enstemmig tatt til orientering. Fagforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Sentral stab Intern kontroll, HMS skolering av verneombud. Hva med hovedvernombud? Problemer med å utføre jobben i forhold til at det ikke er noe frikjøp av tid, ting som er hjemlet i i avtaleverk og lovverk. Det er viktig at det blir satt av nok penger til å videreføre stilling som service og utviklingssjef, og at det ikke reduseres med 1 årsverk og 1 ansatt. Vi ønsker også at det blir satt av midler til å jobbe med seniorpolitikk, dette er viktig med tanke på den alderssammensetning vi har i Hvaler kommune. Dette vil bidra til et bedre arbeidsmiljø og ivaretakelse av arbeidstakere. Seksjon Miljø og teknikk Det har vært utvidelse av 3 barnehager og 1 skole. Vi kan ikke finne oss i at det bevilges til utbygging, men ikke til drift. Dette må politikerne ta høyde for. Vi registrer også at bare er i de betalingsbaserte tjenester som det ikke skal reduseres i tjenestetilbudet. Seksjon Helse og sosial Møteinnkalling side 3 av 30

4 Vi får problemer i forhold til å opprettholde det samme tilbudet som i dag, som er minimalt. Det vil i 2008 bli en reduksjon av bemanningen i barnevernet med 0,5 årsverk. Helsevern, barn og unge reduseres med 0,1 årsverk. Denne avdelingen ble i 2006 redusert med 20 % stilling. Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenester har pr. dags dato lav bemanning. Vi ber om mer midler slik at bemanningen kan økes i disse virksomhetene. Vi er også klar over at det må investeres i flere sykehjemsplasser. Vi ber politikerne om mer midler slik at det tas høyde for nok penger til drift, som for eksempel nok bemanning, renhold og vedlikehold. I tillegg ser vi også at det er forslått å se på andre løsninger som for eksempel reduksjon i kjøkkenet ved Dypedalåsen sykehjem. Seksjon Opplæring og kultur I denne seksjonen er det foreslått å øke rammen med 3 millioner. Vi mener det er på tide at denne seksjonen for alvor bidrar til å spare i henhold til skolevedtak, noe også rapporten fra Agenda viser. Dette er slett budsjettdisiplinsom forslås premiert med 3 millioner. Det gir dårlig signaler til de andre seksjonene i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler er bekymret for framtiden til de ansatte i Hvaler kommune med økonomien som i dag er reell. Vi vil derfor støtte ens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret : Utdanningsforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Utdanningsforbundet Hvaler utrykker sterk bekymring for økonomiske utsiktene for skolen i Hvaler. Antall lærerårsverk er nå omtrent på nivået forutsatt i skoleutredningen. En videre reduksjon er ikke mulig uten at dette vil gå utover kvaliteten i skoletilbudet. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : ble enstemmig tatt til orientering. Fagforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Sentral stab Intern kontroll, HMS skolering av verneombud. Hva med hovedvernombud? Problemer med å utføre jobben i forhold til at det ikke er noe frikjøp av tid, ting som er hjemlet i i avtaleverk og lovverk. Det er viktig at det blir satt av nok penger til å videreføre stilling som service og utviklingssjef, og at det ikke reduseres med 1 årsverk og 1 ansatt. Vi ønsker også at det blir satt av midler til å jobbe med seniorpolitikk, dette er viktig med tanke på den alderssammensetning vi har i Hvaler kommune. Dette vil bidra til et bedre arbeidsmiljø og ivaretakelse av arbeidstakere. Seksjon Miljø og teknikk Det har vært utvidelse av 3 barnehager og 1 skole. Vi kan ikke finne oss i at det bevilges til utbygging, men ikke til drift. Dette må politikerne ta høyde for. Vi registrer også at bare er i de betalingsbaserte tjenester som det ikke skal reduseres i tjenestetilbudet. Seksjon Helse og sosial Vi får problemer i forhold til å opprettholde det samme tilbudet som i dag, som er minimalt. Det vil i 2008 bli en reduksjon av bemanningen i barnevernet med 0,5 årsverk. Helsevern, barn og unge reduseres med 0,1 årsverk. Denne avdelingen ble i 2006 redusert med 20 % stilling. Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenester har pr. dags dato lav bemanning. Vi ber om mer midler slik at bemanningen kan økes i disse virksomhetene. Vi er også klar over at det må investeres i flere sykehjemsplasser. Vi ber politikerne om mer midler slik at det tas høyde for nok penger til drift, som for eksempel nok bemanning, renhold og vedlikehold. I tillegg ser vi også at det er forslått å se på andre løsninger som for eksempel reduksjon i kjøkkenet ved Dypedalåsen sykehjem. Seksjon Opplæring og kultur I denne seksjonen er det foreslått å øke rammen med 3 millioner. Vi mener det er på tide at denne seksjonen for alvor bidrar til å spare i henhold til skolevedtak, noe også rapporten fra Agenda viser. Dette er slett budsjettdisiplinsom forslås premiert med 3 millioner. Det gir dårlig signaler til de andre seksjonene i Hvaler kommune. Møteinnkalling side 4 av 30

5 Fagforbundet Hvaler er bekymret for framtiden til de ansatte i Hvaler kommune med økonomien som i dag er reell. Vi vil derfor støtte ens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret : Utdanningsforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Utdanningsforbundet Hvaler utrykker sterk bekymring for økonomiske utsiktene for skolen i Hvaler. Antall lærerårsverk er nå omtrent på nivået forutsatt i skoleutredningen. En videre reduksjon er ikke mulig uten at dette vil gå utover kvaliteten i skoletilbudet. Behandling i Eldrerådet : Uttalelsene ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Eldrerådet tar ens forslag til orientering. Eldrerådet etterlyser mer informasjon om hva som ligger i drøftingen om felles kommunelege og eventuelle konsekvenser av dette. Eldrerådet ser positivt på tiltaket om utbygging av nye sykehjemsplasser i økonomiplanperioden. Men ser imidlertid med bekymring at man ikke finner driftsmidler til å drive disse plassene. Eldrerådet oppfordrer kommunestyret til å styrke bemanningen på sykehjemmet og i hjemmetjenesten ved å bruke mer fondsmidler. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar ens forslag til orientering. Høyres (2 representanter) og FrP (2 representanter) går i mot punkt 7 i ens forslag til vedtak. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar ens forslag til orientering. Høyres (2 representanter) og FrP (2 representanter) går i mot punkt 7 i ens forslag til vedtak. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Forslag fra borgelig gruppe: Rådmannens forslag tas til orientering. 1. Hvaler kommune bør vurdere salg av eiendom for å redusere gjeld og dermed finanskostnader. 2. Team næring bør tas inn i budsjettet 3. Anbud, eksternt samarbeid, konkurranseutsetting bør vurderes ved kommunale tjenester og drift av havner 4. Eiendomskatt sees ikke på som et ønskelig virkemiddel i dagens situasjon og bør dermed ikke utredes. Møteinnkalling side 5 av 30

6 Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag: Kyststi prosjektet tas inn i budsjettet. Det ble først votert over ens forslag til vedtak som falt med 4 mot 3 stemmer (Hans Herman Utgård, Mona Vauger og Øyvind Wevling stemte for). Overnevnte forslag til borgelig gruppe ble votert over punktvis: Rådmannens forsalg tas til orientering Punkt 1 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Punkt 2 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Punkt 3 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Punkt 4 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Anne Lise Sørlien (Frp), Ottar Johansen (H), Trygve Lie (H),Thor Tangen (Frp stemte for punktene 1 til 4). Arbeiderpartiet tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer (Hans Herman Utgård (Sp), Mona Vauger (Ap)og Øyvind Wevling (Ap) stemte for. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag tas til orientering. 1. Hvaler kommune bør vurdere salg av eiendom for å redusere gjeld og dermed finanskostnader. 2. Team næring bør tas inn i budsjettet 3. Anbud, eksternt samarbeid, konkurranseutsetting bør vurderes ved kommunale tjenester og drift av havner 4. Eiendomskatt sees ikke på som et ønskelig virkemiddel i dagens situasjon og bør dermed ikke utredes. Behandling i Administrasjonsutvalget : ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak i Administrasjonsutvalget : ble enstemmig tatt til orientering. Behandling i Formannskapet : Frp fremmet forslag om å ta ut punkt 7 i ens forslag til vedtak. Punkt 7 lyder som følger: Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Omforent forslag om protokolltilførsel: De politiske partiene vil komme tilbake med endringsforslag i endelig behandling av budsjettet 12.desember. Votering Rådmannens forslag med ovennevnte protokolltilførselen fikk 3 stemmer mot 4 og falt (Paul Henriksen (ap), Øyvind Wevling (AP) og Øyvind Fjellberg (Sv) stemte for). Rådmannens forslag uten punkt 7 med ovennevnte protokolltilførsel ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Lene Strøm (H), Ottar Johansen (H), Eivind Borge (Frp) og Ole Johan Pettersen (Frp) stemte for. Møteinnkalling side 6 av 30

7 Innstilling fra Formannskapet : Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2008 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 13, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og ens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2008 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Protokolltilførsel: De politiske partiene vil komme tilbake med endringsforslag i endelig behandling av budsjettet 12.desember. Pål Bugge (V) leverte inn følgende forslag fra Venstre til budsjettet for 2008: 1. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for innkjøp av miljøstasjoner for giftig avfall av typen Skvetten lik det Fredrikstad kommune har, for utplassering i Utgårdskilen, Ødegårdskilen og ved gjestehavna i Skjærhallen. Inndekning. Selvfinansierende gjennom renovasjonsordningen. 2. Kommunestyret ber administrasjonen og utarbeide eget forslag for vern og sikring av de tre ørretbekkene jeger og fiskerforeningen arbeider med å rehabilitere for innarbeiding i arealplanen. Dette arbeidet legges inn som et av flere fremtidige tiltak for å sikre det biologiske mangfoldet i kommunen. Taes over ordinært budsjett i forbindelse med rullering av arealplanen. 3. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en klimaplan for politisk behandling innen sommeren Taes over det ordinære budsjettet. 4. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en plan for å sikre at gamle stier og ferdselsårer blir ivaretatt med tanke på å sikre almenheten fri ferdsel gjennom hele kommunen. Inndekning taes over det ordinære budsjettet. 5. (trukket) 6. Kommunestyret ber administrasjonen innhente informasjon og tilstandsrapport om situasjonen på Akerøya Fort med tanke på å gjenoppta restaureringsarbeidet. Wiggo Sørlien (FrP) leverte inn følgende forslag fra Fremskrittspartiet til budsjettet for 2008: INNLEDNING Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2008, viser at Hvaler Kommune står overfor store utfordringer for å oppnå en forutsigbar og god økonomi. Analysene fra AGENDA utredning og utvikling (Heretter kalt AGENDA rapportene), har gitt kommunen et godt grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig. Hvaler FrP registrerer at det er flere virksomhetsområder hvor potensialet for å redusere driftsutgifter er til stede. AGENDA rapportene viser tydelig at det er i grunnskolen inntjeningspotensialet er størst. Med det høye aktivitetsnivået Hvaler Kommune har i dag, mener Hvaler FrP det finnes svært lite midler å avsette til nødvendige investeringer i framtida. Selv små investeringer må gjøres ved hjelp av lån. Hvaler FrP ser denne situasjonen som svært bekymringsfull, og ønsker å bidra til å snu denne utviklingen ved hjelp av sitt alternative budsjettforslag. Møteinnkalling side 7 av 30

8 Det er vi som folkevalgte som har ansvar for å sørge for at Hvaler Kommune har en god og forutsigbar økonomi, slik at kommunen i framtida er i stand til å utføre sine primæroppgaver på en tilfredsstillende måte. Hvaler FrP har som sitt mål at partiet skal være innbyggernes talsmenn overfor det offentlige. Folkemøter, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontakter, må bli naturlige deler av en åpen kommunal forvaltning. Med slike tiltak vil man bringe Hvaler kommunes innbyggere med både i beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Hvaler FrP går imot ens forslag om å vurdere innføring av eiendomsskatt i kommunen. HVALER KOMMUNE SKAL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL: 1. Hvaler kommune skal være en JA- kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 2. Hvaler kommune skal være en kommune som tilstreber seg å tenke og handle forebyggende. 3. Hvaler kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. 4. Hvaler kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden. 5. Hvaler kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester. 6. Hvaler kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. 7. Hvaler kommunes kvalitetsikringsarbeide skal omfatte hele kommuneapparatet 8. Kommunen skal være en kommune som arbeider for å hjelpe mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. SEKSJON OPPLÆRING OG KULTUR Seksjonens driftsramme skal fordeles mellom skoler, barnehager og kulturaktivitetene i kommunen. Innen skolesektoren utgjør lønnsdelene av budsjettet over 90 % av hele budsjettet. Innen virksomhet kultur utgjør lønnsdelen vel 3.1 mill. ADENDA-rapporten er helt tydelig i sin analyse om at årsaken til det høye kostnadsnivået i grunnskolen skyldes nesten utelukkende skyldes voksentetthet med medfølgende høye kostnader pr elev, og da spesielt på Ungdomsskolen. Rapporten peker også på at det i forbindelse med strukturendringen i Hvalerskolen, ble lagt for liten fokus på økonomistyring. Hvaler FrP vil gå inn for en mer effektiv ledelse av skolene. Dette kan gjøres ved at skolene i navnet er en skole, men tre enheter (2 barneskoler og en ungdomsskole). Skolene har en felles ledelse med en rektor. Hvaler FrP vil gi foreldrene større styringsmakt i skolen. Det gjøres ved å etablere driftstyrer bestående av foreldrevalgte representanter, representanter for lærene, ansatte og elever. Barnehagene skal bestå av tre enheter som i dag, med felles ledelse (Styrer) for alle tre barnehagene. AGENDA rapporten anbefaler en prosess, der blant annet alle rektorene deltar. (Se rapporten ad. Skole side 42) I rapporten pekes det særlig på den høye ressursbruken til spesialundervisning og assistenter, i forhold til sammenligningskommunene. (Se verbalforslag) Hvaler FrP mener det er mulig å gjøre effektiviseringstiltak innen virksomhet kultur, slik at en større del av ressursene går til barne- og ungdomsarbeid i lag og foreninger. (Se budsjett) Hvaler FrP vil arbeide for en sikker og forsvarlig transport av skolebarn SEKSJON HELSE OG SOSIAL Hvaler FrP ser på pleie og omsorgstjenestene som et av de viktigste primæroppgavene for kommunen. Avlastnings- og rehabiliteringsplasser er to viktigste fundamentene i den åpne omsorgen. Hvaler kommune står overfor store utfordringer innen helse og sosialsektoren i årene framover, dersom kommunen skal kunne tilby sine innbyggere et fullverdig tilbud. Rådmannen legger opp til en gradvis styrking av helse og sosialseksjonen i planperioden ( ). Hvaler Frp vil ta høyde for behovet for nye sykehjemsplasser. Driftsutgiftene til disse nye plassene vil beløpe seg til 8 10 mill. kroner årlig. Ser vi på de økonomiske rammene for seksjonen er det i ens forslag lagt opp til en økning med fra til mill kroner fra 2006 til Hvaler FrP ønsker en noe større økning ved å overføre midler fra grunnskolen til helse- og omsorgssektoren. Samtidig ønsker Hvaler FrP å styrke hjemmetjenesten for de som ønsker å bo hjemme. Frivillige organisasjoner som bl.a. Røde Kors og Lions kan gjøre en samfunnsnyttig innsats på dette området. Opprettelse av en Frivillighetssentral, vil også være et viktig bidrag på dette området. (Se verbalforslag) PP tjenesten må styrkes ihht. Fylkesmannens pålegg. Møteinnkalling side 8 av 30

9 SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Rådmannens budsjettforslag legger opp til en liten økning i forhold til 2007 budsjettet. Seksjonen har mange tjenesteområder som er basert på gebyrinntekter. Også innen denne seksjonen er det rom for effektiviseringstiltak. Bl.a. har forenklet saksbehandling via servicetorget, ført til store besparelser i en rekke kommuner. Hvaler FrP vil også gå inn for konkurransestimulering ved valg av tjenester. Dette er områder som flere kommuner har valgt å utsette for konkurranse, og på den måten klart å spare kommunen for kostader. Hvaler FrP vil derfor foreslå omprioriteringer på investeringssiden. Spesielt gjelder dette kommunens renovasjonsordning. (Se budsjett og eget forslag til omprioriteringer) Innenfor Rådmannens liste over ønskede driftstiltak, vil Hvaler FrP prioritere etablering av et næringsforum med næringen selv som aktører. (Se verbalforslag) Hvaler FrP s budsjett fokuserer på at avgiftene til enhver tid står i forhold til oppdragets størrelse. SEKSJON SENTRAL STAB Hvaler FrP slutter seg til Rådmannen forslag til driftsramme for sentraladministrasjonen. Agenda rapporten fastslår at Hvaler kommune har lave administrasjonsutgifter. Den foreslåtte driftsramme i økonomiplanen , er lavere enn tidligere vedtatt. Hvaler FrP tar det som et positivt signal om at kommunen vil se på muligheten for å effektivisere sin virksomhet. Møteinnkalling side 9 av 30

10 VERBALFORSLAG FRA HVALER FRP TVIL BUDSJETT FOR Opplæring og kultur Kommunestyret registrerer at det brukes uforholdsmessig mye ressurser innen seksjon opplæring og kultur. Kommunestyret ber derfor en tilpasse bruken av ressurser som er i samsvar med vedtatte rammer for Rådmannen må iverksette tiltak innen skole og barnehage slik at disse framstår som en administrasjonsenhet. En enhet for de tre skolene og en enhet for barnehagene. Tiltakene planlegges iverksatt så snart som mulig. Kommunestyret vil presisere at denne tilpasning til rammene vil medføre reduksjon av stillinger innenfor seksjonen, og ber derfor en ivareta hensynet til de brukere som trenger størst oppfølging i undervisningen. 2. Båtplasser Kommunestyret ber en kunngjøre at kommunen ønsker innspill fra de som ønsker å etablere større båtanlegg i Hvaler Kommune, slik at kommunen kan behandle dette i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 3. Salg av kommunale eiendommer Kommunestyret ber en legge fram en konkret liste over kommunale tomter og eiendommer som kan legges fram for salg. Det skal også utarbeides en konsekvens-analyse i tilknytning til dette arbeidet. Oversikt med konsekvensanalyse legges fram for politisk behandling i formannskapet. 4. Program for konkurransestimulering av Hvaler Kommune Kommunestyret ber Rådmannen sette ned et utvalg som skal utarbeide et forslag til program for konkurransestimulering av Hvaler Kommune i kommende år. Programmet må inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan tas i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon i årene framover. Saken legges fram for kommunestyret til endelig behandling i forbindelse med økonomiplanbehandlingen i juni Opprettelse av Frivillighetssentral Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten innen frivillig sektor for opprettelse av en Frivillighetssentral knyttet til seksjon Helse og Sosial. 6. Helse trivsel og rehabilitering. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide budsjett et tilbud om pleie og omsorg utenfor landets grenser i 2009 budsjettet. Tilbudet skal være frivillig, og av god kvalitet. Et slik tilbud vil redusere kommunens utgifter innen seksjon Helse og Sosial. 7. Etablere Næringsforum Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide et forslag til etablering av et Næringsforum i Hvaler Kommune i den hensikt å tiltrekke seg etablering av nye bedrifter i kommunen. Næringsdrivende selv med trekkes med i planarbeidet. Parallelt med dettet må arbeides for å skaffe egnede arealer til næringsformål. Forslaget legges fram for kommunestyret til politisk behandling høsten Prosjekt kulturbeiter Kommunestyret ber en sette i gang utredning om hvordan Hvaler skal få tilbake tidligere kulturbeiter ved hjelp av rydding/beiting av områder i prioritert rekkefølge. Hvaler Høyre, Hvaler Venstre og Hvaler Fremskrittsparti s forslag til vedtak i Kommunestyrets sak 78/2007 (Nettorammer i 1.000,- kr) Seksjon Rådmannens forslag H. V. og FrP s forslag Endringer Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Investeringer *) Kapitalutgifter Disposisjonsfond Møteinnkalling side 10 av 30

11 Bruk av lån *)Forslag til omprioriteringer på investeringsbudsjettet. Tas ut av budsjettet: Tiltak omlegging av renovasjonsordning 6.957, - Slam og spylebil 1.562, - Reduksjon bygdebok 250,- Sum reduksjon Legges inn i budsjettet: Andeler Kunstgressbanen 500,- Sum tillegg 500 Paul Henriksen (A) leverte inn følgende forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet til budsjettet for 2008: 1. Antatt underskudd 2007 på kr ,- dekkes inn i sin helhet over disposisjonsfondet. 2. Seksjon Helse og Sosial styrkes med ,- 3. Seksjon Miljø og teknikk styrkes med kr ,- 4. Det utarbeides en klimaplan for Hvaler kommune: kr Hvaler Idrettslag tilføres kr ,- som et engangsbeløp for å ferdigstille kunstgressbanen på Rød. 6. Nytt pkt 7. Rådmannen gis i oppdrag å fremme sak for kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om alternative modeller for innføring av eiendomsskatt. 7. Vann og kloakkavgiften reduseres med 5 % i Rådmannen bes gjennomføre følgende utredninger i god tid før behandlingen av budsjett for Seniorpolitikk som en integrert del av personalpolitikken i Hvaler kommune. Utredning om kommunens eiendomsmasse med det mål for øye å synliggjøre mulige salgsobjekter. Sverre Johnsen (H) leverte inn følgende forslag fra Høyre til budsjettet for 2008: 1. Investeringen til bygdebok settes lik opprinnelig beløp Kommunestyret ber en innhente justert budsjettforslag for hele prosjektet. 2. Kommunestyret ber en utarbeide retningslinjer for forprosjektering og tilbakerapportering ved bruk av investeringmidler. 3. Kommunestyret ber om at den pågående utredningen om endring av renovasjonsordningen utvides til også å inneholde følgende momenter: 1. Samarbeid med Fredrikstad kommune 2. Muligheten for konkurranseutsetting av hele eller deler av virksomheten. Wiggo Sørlien (FrP) foreslo på vegne av FrP, H, V: Kommunestyret delegerer prioritering av de vedtatte verbalforslagene til formannskapet. Sverre Johnsen (H) foreslo på vegne av FrP, H, V: Vann og kloakkavgiften reduseres med 5 % i Inndekning fra VA-fondet. (dette presisert å være del av FrP, H, Vs budsjettforslag.) Wiggo Sørliens forslag om prioritering ble enstemmig vedtatt. Venstres verbalforslag: Nr 1 vedtatt mot 9 stemmer (A, SV, Sp) Nr 2 vedtatt mot 9 stemmer (A, Sp, T.Lie,H) Nr 3 vedtatt mot 8 stemmer (A, Sp) Nr 4 enstemmig vedtatt. Nr 6 vedtatt mot 1 stemme (Ottar Johansen, H) Fremskrittspartiets verbalforslag: Nr 1 og 2 ble vedtatt mot 9 stemmer (A, SV, SP) Nr 3 ble satt opp mot A, SV, SP nr 8 annet punkt. Nr 3 ble vedtatt med 12 stemmer, 9 (A, SV, Sp) stemte for sitt forslag som falt. Nr 4 ble vedtatt mot 9 stemmer (A, SV, Sp) Nr 5 ble vedtatt mot 7 stemmer (A) Møteinnkalling side 11 av 30

12 Nr 6 ble vedtatt mot 9 stemmer (A, SV, Sp) Nr 7 ble vedtatt mot 5 stemmer (Paul Henriksen, Mona Vauger, Øivund Wevling, Thomas H Olsen, alle A) Nr 8 ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets verbalforslag: Nr 6 falt mot 12 stemmer (FrP, H, V) Nr 8 første punkt ble enstemmig vedtatt. Høyres verbalforslag: Nr 1 ble vedtatt mot 9 stemmer (A, SV, Sp) Nr 2 ble enstemmig vedtatt. Nr 3 ble vedtatt mot 9 stemmer (A, SV, Sp) Tallbudsjettet mv: Det ble avgitt 9 stemmer for A, SV, SPs endringsforslag, og 12 stemmer for FrP, H, Vs endringsforslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med de endringer som går fram av endringsforslaget fra FrP, H og V. (Nummerert og utstyrt med halvfet tekst på stikkord for bedre leselighet, ) 1 Kommunestyret delegerer prioritering av de vedtatte verbalforslagene til formannskapet. 2 Kommunestyret ber administrasjonen sørge for innkjøp av miljøstasjoner for giftig avfall av typen Skvetten lik det Fredrikstad kommune har, for utplassering i Utgårdskilen, Ødegårdskilen og ved gjestehavna i Skjærhallen. Inndekning. Selvfinansierende gjennom renovasjonsordningen. 3 Kommunestyret ber administrasjonen og utarbeide eget forslag for vern og sikring av de tre ørretbekkene jeger og fiskerforeningen arbeider med å rehabilitere for innarbeiding i arealplanen. Dette arbeidet legges inn som et av flere fremtidige tiltak for å sikre det biologiske mangfoldet i kommunen. Taes over ordinært budsjett i forbindelse med rullering av arealplanen. 4 Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en klimaplan for politisk behandling innen sommeren Taes over det ordinære budsjettet. 5 Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en plan for å sikre at gamle stier og ferdselsårer blir ivaretatt med tanke på å sikre almenheten fri ferdsel gjennom hele kommunen. Inndekning taes over det ordinære budsjettet. 6 Kommunestyret ber administrasjonen innhente informasjon og tilstandsrapport om situasjonen på Akerøya Fort med tanke på å gjenoppta restaureringsarbeidet. 7 Opplæring og kultur Kommunestyret registrerer at det brukes uforholdsmessig mye ressurser innen seksjon opplæring og kultur. Kommunestyret ber derfor en tilpasse bruken av ressurser som er i samsvar med vedtatte rammer for Rådmannen må iverksette tiltak innen skole og barnehage slik at disse framstår som en administrasjonsenhet. En enhet for de tre skolene og en enhet for barnehagene. Tiltakene planlegges iverksatt så snart som mulig. Kommunestyret vil presisere at denne tilpasning til rammene vil medføre reduksjon av stillinger innenfor seksjonen, og ber derfor en ivareta hensynet til de brukere som trenger størst oppfølging i undervisningen. 8 Båtplasser Kommunestyret ber en kunngjøre at kommunen ønsker innspill fra de som ønsker å etablere større båtanlegg i Hvaler Kommune, slik at kommunen kan behandle dette i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 9 Salg av kommunale eiendommer Møteinnkalling side 12 av 30

13 Kommunestyret ber en legge fram en konkret liste over kommunale tomter og eiendommer som kan legges fram for salg. Det skal også utarbeides en konsekvens-analyse i tilknytning til dette arbeidet. Oversikt med konsekvensanalyse legges fram for politisk behandling i formannskapet. 10 Program for konkurransestimulering av Hvaler Kommune Kommunestyret ber Rådmannen sette ned et utvalg som skal utarbeide et forslag til program for konkurransestimulering av Hvaler Kommune i kommende år. Programmet må inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan tas i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon i årene framover. Saken legges fram for kommunestyret til endelig behandling i forbindelse med økonomiplanbehandlingen i juni Opprettelse av Frivillighetssentral Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten innen frivillig sektor for opprettelse av en Frivillighetssentral knyttet til seksjon Helse og Sosial. 12 Helse trivsel og rehabilitering. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide budsjett et tilbud om pleie og omsorg utenfor landets grenser i 2009 budsjettet. Tilbudet skal være frivillig, og av god kvalitet. Et slik tilbud vil redusere kommunens utgifter innen seksjon Helse og Sosial. 13 Etablere Næringsforum Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide et forslag til etablering av et Næringsforum i Hvaler Kommune i den hensikt å tiltrekke seg etablering av nye bedrifter i kommunen. Næringsdrivende selv med trekkes med i planarbeidet. Parallelt med dettet må arbeides for å skaffe egnede arealer til næringsformål. Forslaget legges fram for kommunestyret til politisk behandling høsten Prosjekt kulturbeiter Kommunestyret ber en sette i gang utredning om hvordan Hvaler skal få tilbake tidligere kulturbeiter ved hjelp av rydding/beiting av områder i prioritert rekkefølge. 15 Rådmannen bes gjennomføre følgende utredning i god tid før behandlingen av budsjett for Seniorpolitikk som en integrert del av personalpolitikken i Hvaler kommune. (korrigert jfr voteringene) 16 Investeringen til bygdebok settes lik opprinnelig beløp Kommunestyret ber en innhente justert budsjettforslag for hele prosjektet. 17 Kommunestyret ber en utarbeide retningslinjer for forprosjektering og tilbakerapportering ved bruk av investeringmidler. 18 Kommunestyret ber om at den pågående utredningen om endring av renovasjonsordningen utvides til også å inneholde følgende momenter: 1. Samarbeid med Fredrikstad kommune 2. Muligheten for konkurranseutsetting av hele eller deler av virksomheten. 19 Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2008 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 13, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og ens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2008 vedtas i samsvar med vedlegg Endringene som går fram av forslaget fra FrP, H og V innarbeides. Møteinnkalling side 13 av 30

14 PS 79/07 Revisjonsrapport - salg av Sollihøgda Utvalg for miljø og teknikk fatter et slikt vedtak: Utvalg for miljø og teknikk tar saken til orientering. Kommunestyret fatter et slikt vedtak: Kommunestyret tar rapport: Salg av Sollihøgda til etterretning Kommunestyret ber en om å utarbeide skriftlige rutiner for avhendig av eiendom. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Ottar Johansen (H) fremmet følgende forslag: Utvalget mener det er uklare forhold i rapporten. Utvalget anmoder kommunestyret om å vurdere å be kontrollutvalget om å se på saken på ny, eventuelt med revidert mandat. Ottar Johansens (H) forslag fikk 4 mot 3 stemmer. Ottar Johansen (H), Tore Tangen (Frp), Anne Lise Sørlien (Frp) og Ingerid Bjercke (H) stemte for. Rådmannen forslag falt med 4 stemmer. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget mener det er uklare forhold i rapporten. Utvalget anmoder kommunestyret om å vurdere å be kontrollutvalget om å se på saken på ny, eventuelt med revidert mandat. Rådmannens innstilling til kommunestyret (kontrollutvalgets innstilling) ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar rapport: Salg av Sollihøgda til etterretning Kommunestyret ber en om å utarbeide skriftlige rutiner for avhendig av eiendom. PS 80/07 Endring i forskrift om havneavgifter i Hvaler havnedistrikt I medhold av havne- og farvannslovens 21 vedtas fremlagte forskrift om havneavgifter i Hvaler havnedistrikt. Forskriften gjøres gjeldende fra og med 1. januar Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Ottar Johansen (H) foreslår at saken utsettes til neste møte. Møteinnkalling side 14 av 30

15 Utsettelsesforslaget fikk fire stemmer mot tre (Mona Vauger, Øyvind Wevling og Hans Herman utgård stemt mot). Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Saken utsettes. Saken ble enstemmig utsatt. PS 81/07 Forslag til drifts- og vedlikeholdsavtaler mellom Hvaler kommune og Kystverket Sørøst Utvalget for miljø og teknikk anbefaler at kommunestyret inngår fremlagte forslag til drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Kystverket Sørøst og Hvaler kommune. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for miljø og teknikk anbefaler at kommunestyret inngår fremlagte forslag til drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Kystverket Sørøst og Hvaler kommune. Saken ble enstemmig utsatt. PS 82/07 Fylkesveg Bankerødsvingene - behandling etter offentlig ettersyn Rådmannens forslag til innstilling fra utvalget for miljø og teknikk: Planforslaget for regulering av Bankerødsvingen Fv 472 vedtas slik som det var lagt ut til offentlig ettersyn. Siktsoner og tekst rettes som kommentert i vurderinga pkt 2, 3, 6 og 7. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 15 av 30

16 Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag ble vedtatt mot en stemme. (Hans Hermann Utgård stemte mot). Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Planforslaget for regulering av Bankerødsvingen Fv 472 vedtas slik som det var lagt ut til offentlig ettersyn. Siktsoner og tekst rettes som kommentert i vurderinga pkt 2, 3, 6 og 7. Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (Hans Herman Utgård, Sp) Planforslaget for regulering av Bankerødsvingen Fv 472 vedtas slik som det var lagt ut til offentlig ettersyn. Siktsoner og tekst rettes som kommentert i vurderinga pkt 2, 3, 6 og 7. PS 83/07 Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS 1. Hvaler kommune kjøper 29,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS for inntil 2,0 millioner kroner. Kjøpet finansieres over likviditetsreserven for investering. 2. Ekstraordinært utbytte fra FDR AS på tilsvarende sum avsettes tilbake til likviditetsreserven for investering. 3. Hvaler kommunes aksjeandel i FDR AS selges for en framforhandlet pris til Nettbuss Østfold AS. Beløpet avsettes likviditetsreserven for investering. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og avslutte prosessen overfor Nettbuss Østfold AS 5. Vedtaket forutsetter at Fredrikstad kommune kjøper 71,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS 6. Dersom vedtakets punkter 1-5 ikke gjennomføres, gis styret fullmakt til å gjennomføre emisjonsforhandlinger med Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til avgjørelse. Hvaler kommune, Behandling i Formannskapet : Omforent tilleggsforslag: Hvaler kommune ser det som naturlig å bli representert med et medlem i styret. Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt Møteinnkalling side 16 av 30

17 Innstilling fra Formannskapet : 1. Hvaler kommune kjøper 29,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS for inntil 2,0 millioner kroner. Kjøpet finansieres over likviditetsreserven for investering. 2. Ekstraordinært utbytte fra FDR AS på tilsvarende sum avsettes tilbake til likviditetsreserven for investering. 3. Hvaler kommunes aksjeandel i FDR AS selges for en framforhandlet pris til Nettbuss Østfold AS. Beløpet avsettes likviditetsreserven for investering. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og avslutte prosessen overfor Nettbuss Østfold AS 5. Vedtaket forutsetter at Fredrikstad kommune kjøper 71,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS 6. Dersom vedtakets punkter 1-5 ikke gjennomføres, gis styret fullmakt til å gjennomføre emisjonsforhandlinger med Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til avgjørelse 7. Hvaler kommune ser det som naturlig å bli representert med et medlem i styret. Rolf Strand bad om at det ble vurdert om han er ugild i saken, siden saken også omfatter hans honorar som styremedlem. Han ble enstemmig kjent ugild, og fratrådte under behandlingen. Paul Henriksen (A) foreslo nytt punkt 8: Forutsetningen for salg er at Borg Buss viderefører Biogassprosjektet i henhold til de planen som er lagt og at aksjonæravtalen med FREVAR videreføres. Det forutsettes også at det nye selskapet opprettholder rutetilbud mellom Hvaler og Oslo. (øvrige punkter videreføres) Enstemmig vedtatt inkl Henriksens forslag. Vedtak i fra Kommunestyret : 1. Hvaler kommune kjøper 29,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS for inntil 2,0 millioner kroner. Kjøpet finansieres over likviditetsreserven for investering. 2. Ekstraordinært utbytte fra FDR AS på tilsvarende sum avsettes tilbake til likviditetsreserven for investering. 3. Hvaler kommunes aksjeandel i FDR AS selges for en framforhandlet pris til Nettbuss Østfold AS. Beløpet avsettes likviditetsreserven for investering. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og avslutte prosessen overfor Nettbuss Østfold AS 5. Vedtaket forutsetter at Fredrikstad kommune kjøper 71,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS 6. Dersom vedtakets punkter 1-5 ikke gjennomføres, gis styret fullmakt til å gjennomføre emisjonsforhandlinger med Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til avgjørelse 7. Hvaler kommune ser det som naturlig å bli representert med et medlem i styret. 8. Forutsetningen for salg er at Borg Buss viderefører Biogassprosjektet i henhold til de planen som er lagt og at aksjonæravtalen med FREVAR videreføres. Det forutsettes også at det nye selskapet opprettholder rutetilbud mellom Hvaler og Oslo. PS 84/07 Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 17 av 30

18 Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme (Lene Strøm H) Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Behandling i Formannskapet : ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer. Lene Strøm (H) stemte mot. Uttalelse i Formannskapet : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Pål Bugge bas om vurdering av om han er ugild; han har fratrådt under behandling av samme sak tidligere. Han ble enstemmig kjent ugild og fratrådte. Sveinung Dale trådte inn i hans sted. Formannskapets innstilling vedtatt med 14 mot 7 stemmer (Lene Elisabeth Strøm og Ingerid Bjercke, H; Sveinung Dale, V; Ole Johan Pettersen, Trygve Jensen, Anne-Lise Sørlien, Thor Tangen,, FrP) Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. PS 85/07 Noen regler om saksbehandling Rådmannen anbefaler at redegjørelsen i denne saksfremstillingen tas til etterretning. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 18 av 30

19 Behandling i Formannskapet : Innstilling fra Formannskapet : Rådmannen anbefaler at redegjørelsen i denne saksfremstillingen tas til etterretning. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar ens forslag til orientering. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Redegjørelsen i denne saksfremstillingen tas til etterretning. Innstillingen enstemmig vedtatt (20 stemmer) Redegjørelsen i denne saksfremstillingen tas til etterretning. PS 86/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Sveberg og Kristiansen. Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Sveberg og Kristiansen gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at de ikke innehar rettigheter i Papperhavn som tilsier at kommunens disposisjoner i havna er ulovlige. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 19 av 30

20 Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Sveberg og Kristiansen gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at de ikke innehar rettigheter i Papperhavn som tilsier at kommunens disposisjoner i havna er ulovlige. Innstillingen enstemmig vedtatt (20 stemmer) Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Sveberg og Kristiansen gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at de ikke innehar rettigheter i Papperhavn som tilsier at kommunens disposisjoner i havna er ulovlige. PS 87/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Siv Tangen. Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Siv Tangen gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at søknaden om båtplass i Papperhavn har innkommet etter at tildeling av båtplasser for 2007 er foretatt. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Thor Tangen (Frp) ønsket å få vurdert sin habilitet i saken. Thor Tangen ble erklært inhabil mot 1 stemme (Hans Hermann Utgård stemte mot). Trygve Jensen (Frp) stilte som vara. Anne Lise Sørlien (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: Hvaler kommune har ikke kunngjort utlysningen på en tilfredsstillende måte, men har i stedet belønnet selvtekt. Denne hytta er avhengig av båt som fremkomstmiddel til hytta. Klagen fra Siv Tangen godkjennes. ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Anne Lise Sørliens ovennevnte forslag falt med 2 mot 5 stemmer (Anne Lise Sørlien og Trygve Jensen stemte for). Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Siv Tangen gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at søknaden om båtplass i Papperhavn har innkommet etter at tildeling av båtplasser for 2007 er foretatt. Møteinnkalling side 20 av 30

21 Thor Tangen bad om å få vurdert om han er ugild i saken, nær slekt er part. Han ble enstemmig kjent ugild. Innstillingen enstemmig vedtatt (20 stemmer). Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Siv Tangen gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at søknaden om båtplass i Papperhavn har innkommet etter at tildeling av båtplasser for 2007 er foretatt. PS 88/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Bjarne Engesæt. Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Bjarne Engesæt tas ikke til følge. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at klageren søker om plass for en annen type båt enn det som er nødvendig for adkomst til hytta på Papper. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Bjarne Engesæt tas ikke til følge. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at klageren søker om plass for en annen type båt enn det som er nødvendig for adkomst til hytta på Papper. Innstillingen enstemmig godkjent. Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Bjarne Engesæt tas ikke til følge. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at klageren søker om plass for en annen type båt enn det som er nødvendig for adkomst til hytta på Papper. Møteinnkalling side 21 av 30

22 PS 89/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Odd Arild Liholt. Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Odd Arild Liholt gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at klageren ikke er avhengig av skyssbåt for adkomst til sin eiendom. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Odd Arild Liholt gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at klageren ikke er avhengig av skyssbåt for adkomst til sin eiendom. Innstillingen enstemmig vedtatt. Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Odd Arild Liholt gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at klageren ikke er avhengig av skyssbåt for adkomst til sin eiendom. PS 90/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Hege Kristiansen. Utvalget for Miljø og Teknikk anbefaler Hvaler kommunestyre å treffe følgende vedtak: Klagen fra Hege Kristiansen gis ikke medhold. Begrunnelsen framkommer i vurderingene ovenfor, som viser at klageren ikke innehar rettigheter i Papperhavn som tilsier at kommunens disposisjoner i havna er ulovlige. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : ble enstemmig vedtatt. Møteinnkalling side 22 av 30

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon Carl Henrik Jensen saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon Carl Henrik Jensen saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.04.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Ottar Johansen varaordfører

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Asmaløy barnehage Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Skogstunet Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien utvalgsleder

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hvaler Gjestgiveri Dato: 22.08.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Roy Hansen Medlem A/SP Anne-Berit Storrød Medlem

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 08.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/09 4/09 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ottar Johansen nestleder

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 27.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:20 Møtested: Åpen omsorg Holmen (Holmen eldresenter) - Seierstensgt 2 Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes.

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 11.06.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Hegin 3 Møtedato: 10.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.05.2008 Tid: 11:40 13:40 Til stede: 9 representanter. Dokumenter utdelt i møtet: 1. Oppdatert

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12.

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12. Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer