varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind Wevling medlem A Mona Vauger medlem A Thomas Holmen Olsen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Rolf Baltzersen medlem A Eivind N Borge ordfører FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Trygve Jensen medlem FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Ottar Johansen varaordfører H Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen medlem H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV Pål Espen Bugge medlem V Espen Konrad varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann Jan Torp Pharo sekretær Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Før møtet ble åpnet overrakte ordføreren en blomstergave til Astrid Sæten, som har forberedt sitt siste kommunestyremøte og blir pensjonist. Etter budsjettsaken underholdt Ellen Marie Karlsen, elev på kulturskolen (fiolin), og Ken Phillips (klaver). Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind N Borge Trygve Lie ordfører Møteinnkalling side 1 av 19

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 81/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 82/10 Interpellasjoner PS 83/10 Spørsmål PS 84/10 Økonomiplan og årsbudsjett 2011 PS 85/10 Forebygging av MC kriminalitet PS 86/10 Kommestyrevalg og fylkestingvalg Fastsetting av valgdag og stemmesteder PS 87/10 Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 PS 88/10 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann PS 81/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Kommunestyret : Enstemmig godkjent Vedtak i Kommunestyret : Protokollen fra forrige møte er godkjent PS 82/10 Interpellasjoner Behandling i Kommunestyret : Ingen interpellasjoner PS 83/10 Spørsmål Behandling i Kommunestyret : Pål Bugge (V): framdrift i utredning om Dypedalsåsen? Rådmannen: Kommunens advokat er i god framdrift i saken. Øyvind Wevling (A): framdrift i utredning om Utgårdskilen fiskerihavn? Møteinnkalling side 2 av 19

3 Rådmannen: saken er godt forankret i formannskapet; endring i økonomiske forhold er også alternativ plan. Carl-Erik Madsen (A): ønsker informasjon om framdrift i saken om Krokstrand. Rådmannen v/ Gunn Karin Karlsen: Kommunen har nettopp fått tilgang til stranda og skal gjøre den klar som badestrand for neste sesong. Dykdalbene skal tas vare på. PS 84/10 Økonomiplan og årsbudsjett 2011 Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 17, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (40 % i 2011). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i samsvar med vedlegg Rammen for bruk at bundne fond settes til 2,5 mill kroner. 9. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak lagt til grunn. Eldrerådet tar innstillingen til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar innstillingen til orientering Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet fremmet følgende forslag (1); Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at det avsettes midler til aktivitetstilbud i Hvalerhallen1 time i uken, til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Rådet anser det som mulig at det kan benyttes midler som disponeres av idrettsrådet, og ber om at administrasjonen kostnadsberegner tiltaket for endelig behandling av virksomhetens rammer. Rådet tar innstillingen til orientering enstemmig vedtatt Forslag (1) enstemmig vedtatt Møteinnkalling side 3 av 19

4 Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar innstillingen til orientering. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at det avsettes midler til aktivitetstilbud i Hvalerhallen1 time i uken, til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Rådet anser det som mulig at det kan benyttes midler som disponeres av idrettsrådet, og ber om at administrasjonen kostnadsberegner tiltaket for endelig behandling av virksomhetens rammer. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : UMT fikk utdelt på møtet innspill til økonomiplanen fra Fagforbundet Hvaler, Norsk Sykepleierforbund Hvaler, samt dokument U.offl. 13, fra Østfold kommunerevisjon. UMT foreslår at Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Wiggo Sørlien (FrP) fremmet følgende kommentarer til saken; Uttalelse fra Hvaler FrP Hvaler FrP mener de foreslåtte økningene i budsjettrammene for 2011 er for høye. En økning på ca 12 millioner kroner i den totale budsjettramma, er ikke i samsvar med samlet tap i statlige rammetilskudd på om lag 13.4 mill kroner. Hvaler FrP registrerer at administrasjonen i 2009 ville fortsette arbeide med en kvalitativ bedre jobb med argumentasjon i forbindelse med fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler. BDO rapporten (aug. 2010) om bruk av konkurranseeksponering av sykehjemmet og hjemmetjenesten vil være et nyttig verktøy i dette arbeidet. I sitt skriv av uttaler Rådmannen at effektene ved bruk av konkurranseksponering vil bidra til at vi fortsatt kan levere på samme nivå som i Hvaler FrP foreslår å redusere økningene i budsjettet 2%, noe som vil utgjøre til sammen ca 3,4 mill kroner. Hvaler FrP støtter ikke Rådmannens forslag (pkt 9) til mandat for en utredning av eiendomsskatt Hvaler FrP Wiggo Sørlien Gruppeleder Enstemmig bortsett fra punkt 9. Møteinnkalling side 4 av 19

5 Lene Strøm (H), Sverre Johnsen (H), Anne-Lise Pettersen (FrP) og Wiggo Sørlien (FrP)) tilslutter seg ikke punkt 9 i rådmannens forslag. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Saken tatt til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Fagforbundet har oversendt et innspill som følger saken videre. Dette ble lagt frem for UKPT og UMT. Fagforbundet la frem et nytt innspill som følger saken videre. (se side 2) Sykepleierforbundet har oversendt et innspill som følger saken videre. Arbeidsmiljøutvalget bemerker at innspillene fra Sykerpleierforbundet og de to innspillene fra Fagforbundet, peker på viktige forhold som bør vurderes nøye i den videre politiske behandlingen av forslaget til budsjett og økonomiplan. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og hovedverneombudet har gitt en ensidig protokolltilførsel. Utdanningsforbundet har tidligere uttrykt bekymring for at de økonomiske rammene på barneskolene er for små for 2010, og melder også denne bekymringen ved budsjettbehandlingen for Vi ser ikke at alle lovpålagte oppgaver knytta til at enkeltelever kan bli fulgt opp. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget bemerker at innspillene fra Sykepleierforbundet og de to innspillene fra Fagforbundet, peker på viktige forhold som bør vurderes nøye i den videre politiske behandlingen av forslaget til budsjett og økonomiplan. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og hovedverneombudet har gitt en ensidig protokolltilførsel. Utdanningsforbundet har tidligere uttrykt bekymring for at de økonomiske rammene på barneskolene er for små for 2010, og melder også denne bekymringen ved budsjettbehandlingen for Vi ser ikke at alle lovpålagte oppgaver knytta til at enkeltelever kan bli fulgt opp. Behandling i Administrasjonsutvalget : Det ble delt ut innspill fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Disse fulgte saken i UMT og UKPT Innspill fra Fagforbundet under administrasjonsutvalgets møte presentert Innspill fra Utdanningsforbundet i forhold til budsjettet presentert SV ved Øyvind Fjellberg leverte følgende forslag til budsjett Rådm. forslag SV forslag Økning Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Møteinnkalling side 5 av 19

6 Til sammen Netto kapitalkostnader Diverse transaksjoner Til disp Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø teknikk Netto driftsresultat FRP leverte en uttalelse og forslag om reduksjon på 2 % på driftsbudsjettet Høyre fremmet forslag om å ta ut å ta ut p. 9 i rådmannens forslag. Arbeiderpartiet fremmet forslag om å fjerne siste del av punkt 9 angående skatteøret. SV forslag til vedtak fallt ( 1(SV) mot 9 stemmer) FRP sitt forslag fallt ( 3 mot 7 stemmer) Høyres forslag falt ( 4 mot 6 stemmer) Arbeiderpartiets forslag falt (3 mot 7 stemmer) Til sist enighet om rådmannens forslag p. 1-8 Uttalelse i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget støtter Rådmannens forslag til vedtak punkt 1-8 Behandling i Formannskapet : Det ble levert inn forslag til nytt budsjett fra SV. Rådm. forslag SVs forslag Økning Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Til sammen Netto kapitalkostnader Diverse transaksjoner Til disp Møteinnkalling side 6 av 19

7 Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø teknikk Netto driftsresultat SV sitt budsjettforslag falt (1 mot 6 stemmer) FrP fremmet følgende uttalelse og forslag til innstilling: Møteinnkalling side 7 av 19

8 Votering FrP sitt forslag falt (3 mot 4 stemmer) Møteinnkalling side 8 av 19

9 Det var stor uenighet om punkt Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Arbeiderpartiet foreslo å fjerne siste del etter komma. Nytt punkt Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt. AP s forslag falt (3 mot 4 stemmer) (H) Foreslo å fjerne hele punkt 9 Høyres forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer 3 nei 4 ja Formannskapet tilsluttet seg enstemmig rådmannens forslag for punktene 1-8 Innstilling fra Formannskapet : Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 17, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (40 % i 2011). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i samsvar med vedlegg Rammen for bruk at bundne fond settes til 2,5 mill kroner. Behandling i Kommunestyret : Paul Henriksen (A) foreslo på vegne av Arbeiderpartiet (det egentlige forslaget nederst) : FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011 Bakgrunn Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2011 gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen har i flere år vært tydelig på kommunens store økonomiske utfordringer i forhold til at tjenestetilbudet reduseres både i mengde og kvalitet. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi. Det er særdeles bekymringsfullt at rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan ikke gir rom for å levere lovpålagte tjenester innenfor flere områder. Kommunestyrets ansvar Kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskifter og overordnede instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. Rådmannens klare advarsel til politikerne er et en alvorlig understrekning av kommunens manglende evne til å yte de tjenester befolkningen har krav på. Hvaler Arbeiderparti tar ansvar Møteinnkalling side 9 av 19

10 HAP anser den økonomiske situasjonen så alvorlig, at vi ikke kan unnlate å utnytte det ene alternativet som kan tilføre mer inntekter til kommunen, nemlig eiendomsskatt. Vi kan rett og slett ikke la være å ta ansvar når tjenestetilbudet er for dårlig og lover/forskrifter ikke overholdes. Med bakgrunn i forslag til samfunnsdelen i kommuneplan og vedtatte kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester, vil HAP styrke og videreutvikle utsatte tjenesteområder, samtidig som vi kan møte de store utfordringer vi vet vil komme på omsorgssiden fram til HAP foreslår at Hvaler kommune utreder eiendomsskatt i 2011 og innfører i Utredningen forutsettes fremlagt for kommunestyret og det må være en grundig gjennomarbeidet sak i forhold til innretning/profil sett i forhold til store ulikheter på eiendomsverdier. Utredningen må ha som mål å sikre en sosial profil. Før takseringen er gjennomført, er det vanskelig å si nøyaktig hva som vil bli inntektspotensialet for kommunen. Slik den økonomiske situasjonen er ved inngangen til 2011, anslår HAP at det kan være behov for styrke økonomien med om lag 20 mil årlig ut økonomiperioden. Fortsatt viktig å holde stort fokus på økonomistyring Samtidig som HAP foreslår innføring av eiendomsskatt, vil vi understreke nødvendigheten av at økonomistyring må ha høy prioritet i den enkelte virksomhet og hos den enkelte leder. HVA SKAL INNTEKTEN FRA EIENDOMSSKATTEN BRUKES TIL Oversikt fordeling av eindomsskatt kr (nettorammer i kr) Bud Bud Bud Bud Økte undervisningsressurser, alle skolene Ekstra midler til spesialundervisning Nattjeneste hjemmesykepleien Drift av 4 nye sykehjemsplasser Helgestillinger på sykehjemmet Praktisk bistand i hjemmet Kjøp av tjenester sykehjem (lån- og tilskudsordning) Overføring til disposisjonsfond * Sum fordelt på drift og avsetninger * I beløpet inngår lovmessig anbefalt avsetning til disposisjonsfond samt avsetning til drift av fremtidige investeringsformål. HAP vil prioritere eiendomsskatten til Opplæring og kultur og Helse og omsorg. Prioriteringer i dette oppsettet er tiltak som ligger utenfor driftsrammen i rådmannens budsjettforslag. Resterende inntekt fra eiendomsskatten avsettes til disposisjonsfond inntil det foreligger sikker informasjon om de driftsøkonomiske konsekvensene av foreslåtte investeringer (se pkt. om investeringer nedenfor). DRIFTSBUDSJETT TABELL 1 Møteinnkalling side 10 av 19

11 Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune kr (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre statstilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter - lån vedtatt t.o.m bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m. bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansier. Inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. Bruker/stat og lign Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Mva-kompensasjon investeringer Inndekning av tidligere års underskudd Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sentral stab Bruk av eiendomsskatt (se HAP tabell) Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond (rådmannens forslag) Overføring til disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Overføring til bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat INVESTERINGSBUDSJETTET Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt i rådmannens investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i hoveddokumentet. Foreslåtte investeringer gir ikke vesentlige økte driftsutgifter i form av personalkostnader. I og med at rådmannen foreslår å utarbeide et bedre beslutningsgrunnlag for kunne prioritere investeringstiltak, fremmer ikke HAP alternativt forslag til investeringsbudsjett. For HAP er det viktig å ha sikker informasjon om de driftsøkonomiske konsekvensene av foreslåtte investeringer før disse legges fram til behandling. Endelig vedtak om prioriterte investeringstiltak i økonomiplanperioden, fattes etter at forbedrede beslutningsgrunnlag er utarbeidet rett over nyåret. HVALER ARBEIDERPARTIS FORSLAG TIL VEDTAK: Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med forslag i dette dokumentet. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 på side 2 i dette dokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt i rådmannens investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i rådmannens hoveddokument. Møteinnkalling side 11 av 19

12 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i rådmannens hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (40 % i 2011). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i samsvar med vedlegg Rammen for bruk av bundne fond settes til 2,5 mill kroner. 9. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt. Tiltaket iverksettes i Wiggo Sørlien (FrP) foreslo på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre (forslaget nederst): Kommentarer til budsjettforslaget - Hvaler FrP Innledning Et hovedbilde i Rådmannens forslag til budsjett for 2011 viser at Hvaler Kommune kan videreføre driften på samme nivå som i Det tiltross for at det statlige inntektssystemet for 2011 innebærer en realnedgang i de frie inntekter for kommunen. I budsjettet for 2010 beskrev Rådmannen de statlige overføringene under punktet Mye positivt, mens det i budsjettet for 2011 er snudd til en ulempe. I følge Rådmannen taper Hvaler kommune samlet ca 13.4 mill kroner i rammetilskudd fra 2010 til 2011 isolert sett. Inntektsgarantiordningen som skal lette innføringen av endringer i rammefinansieringsordningen kompenserer for ca 4,7 mill. - Oppfølging av kommunestyrets vedtak om konkurranseutsetting av sykehjemmet og hjemmetjenesten (sak 61/10) vil vise om det er flere deler av kommunens virksomhet som kan eksponeres for konkurranse. - Styrkningene i lederfunksjonene som følge av Prosjekt endringsledelse vil ifølge Rådmannen gi positive resultater på økonomien i kommende måneder og år, med hovedfokus på omstilling, organisering og ledelse. Som følge av styrking av Rådmannens stab, har vi store forventninger til dette arbeidet. I Rådmannens budsjettforslag er skatteveksten estimert til 94 mill. kroner. En økning på ca 4 mill kroner. Rammetilskuddet fra staten er beregnet til 80.mill. kroner. Summen av de frie inntektene er budsjettert til 174 mill. kroner, en økning på ca 30 mill. Store deler av de statlige overføringene til kommunene blir spist opp av lønns- og pensjonsutgifter, uten at kommunen blir bedre i stand utføre sine primæroppgaver og forbedre sine tjenestetilbud. - Administrasjonen pekte i 2009 på at de har gjort en kvalitativt god jobb med argumentasjon i forbindelse med fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler. Rådmannen signaliserte at dette arbeidet vil gi god uttelling, og at denne jobben vil fortsette i På tross av dette regner Rådmannen med at Hvaler Kommune taper kr fra 2010 til 2011 ved tildelingen av skjønnsmidler. SEKSJON OPPLÆRING OG KULTUR Foreslått driftsramme er på 69.7mill kroner som fordeles mellom skoler, barnehager og kultur. Seksjonens ramme for budsjettåret 2011 viser en økning på nærmere ca 22.mill. kroner. Fra 2011 vil de øremerkede midler fra staten til barnehagene gå inn i rammefinansieringen til kommunen. Det betyr stor økning i driftsutgiftene for alle barnehagene både private og kommunale, for Hvalers del utgjør det 18. mill kroner for Det er full barnehagedekning i Hvaler. Vi registrerer likevel at det ikke er overkapasitet i antall plasser, men endret kostnadsnøkkel som utgjør en nedgang i inntektene på ca 4.2 mill kroner. En av hovedutforringene for neste budsjettår vil være mottaksgruppa for flyktninger og asylsøkere som har krav på undervisning. I følge Rådmannen vil kommunen få inn noe midler i rammetildelingen, og noe vil bli dekket gjennom generelle midler til flyktninger. Det er et tankekors at Hvaler ungdomsskole må øke bemanningen for mottakselevene i 2011 og total kostnad for mottaksgruppa utgjør om lag 1,6 mill kroner. Vi ser for oss store utfordringer med tanke på kostnader knyttet til ressurser til kompetanseutvikling av personalet som skal utføre dette arbeidet i årene framover. Skolens utgiftsøkninger etter Rådmannens forslag er for Floren skole på 17.8%, Åttekanten på skole på 17.0% og Ungdomsskolen på 12.4 %. Sammenlignet med nabokommunene en høy vekst. Floren forventer en økning på 12 elever neste år, mens Åttekanten forventer en nedgang på 10 elever. Hvaler Ungdomsskole forventes å få en nedgang på 7 elever neste skoleår. Floren skole budsjetterer med en økning på ca 1,5 mill kroner, mens Åttekanten skole budsjetterer med en økning på ca 2,5 mill kroner. Alle tre skolene har ønske om å oppnå større fleksibilitet i Møteinnkalling side 12 av 19

13 elevhåndteringen. - Samlokalisering av all kulturaktivitet i den nye virksomheten for oppvekst og kultur, vil åpne muligheter for bedre og større innsats for målgruppen barn og unge. Fremskrittspartiet har stor tro på at Hvalers mangfold av kulturaktiviteter, vil komme enda flere brukergrupper til gode enn tilfellet er i dag. SEKSJON HELSE OG SOSIAL Seksjonens foreslåtte driftsramme for er på 70,7 mill kroner, er en økning på ca 4,8 mill. De borgerlige partiene foreslår likevel å legge ekstra midler til nattjeneste hjemmesykepleien på kroner inn i budsjettet. - I perioden 2008 til 2011 har budsjettrammene for Helse- og sosialsektoren økt med ca 17.mill. kroner. På tross av dette har Hvaler kommune store utfordringer innen helse- og sosialsektoren i årene framover. Åtte nye sykehjemsplasser sto ferdig i mai 2010 hvorav 4 er tatt i bruk. Det er i dag 28 sykehjemsplasser på Dypedalsåsen. BDO rapporten peker på at det har skjedd vesentlige forbedringer spesielt mht. ledelse det siste året. Det forventes ytterligere resultatforbedringer ved nye organisatoriske løsninger både økonomisk og i kvalitetsmessig bedre tjenesteytelse. Selv om sykefraværet har gått ned innen pleie- og omsorgsektoren, vil et sykefravær på linje med Tjøme redusere utgiftene med omlag 2. mill kroner SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Seksjonen har mange tjenesteområder som er basert på betalingsbaserte tjenester. Også innen denne seksjonen er det rom for effektiviseringstiltak og i noen tilfelle forenklet saksbehandling. Oppfølging av ulovligheter er et nedprioritert område i Hvaler Kommune. Det er anledning i ny plan og bygningslov å beregne saksbehandlingskostnader og gebyr ved slik oppfølging. Manglende oppfølging av ulovligheter medfører en uheldig utvikling i forhold til kommunes omdømme og utløser ulovlige tiltak/inngrep Hvaler FrP fokuserer på at avgiftene til enhver tid står i forhold til oppdragets størrelse. SEKSJON SENTRAL STAB Sentral stab har videreført et overskudd på kroner. Seksjonen har etter Rådmannens budsjettforslag den største økning av alle seksjonene i kommunen, fra 17 mill til vel 21 mill kroner. Det er avsatt kroner til ekstern kompetanse i prosjekt konkurranseeksponering. Fremskrittspartiet har store forventninger til at arbeidet med effektivisering, omstilling og streng økonomistyring vil gi positive resultater når Rådmannens stab nå er styrket vesentlig. Med økt kommunal andel for næringssjefens stilling fra sommeren 2011,forventes det økt satsning på næringsutviking i Hvaler Kommune. BUDSJETTFORSLAG FRA FRP, HØYRE OG VENSTRE TIL ALTERNATIVT BUDSJETT FOR 2011 Forslag 1 Seksjon Rådmannens forslag FrP, H og V Endringer forslag Sentral stab Opplæring og kultur Helse og Sosial Miljø og Teknikk Sum fordelt på drift Nettorammer i 1.000,- kroner Er lagt inn i budsjettet: kroner nattjeneste hjemmesykepleien, legges inn i ramma for Helse og Sosial kroner av integreringsmidlene er ikke lagt inn i ramma for Opplæring og kultur Forslag 2 Kommunestyret støtter formannskapets innstilling pkt 2 8, og går imot pkt 9 i Rådmannens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Forslag 3 Ved senere budsjettrevidering vil kommunestyret prioritere midler til drift av 4 nye sykehjemsplasser. Møteinnkalling side 13 av 19

14 Verbalforslag fra FrP, Høyre og Venstre 1. Kommunestyret ber Rådmannen forsere prosjektering og utbygging av nye boliger for funksjonshemmede på Østerhaug. Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med kostnadsoverslag samt betjening av kapitalkostnader for 2011 i forbindelse med 1. tertialrapport Hvaler Rotary har kommet med en henvendelse til Hvaler kommune med et ønske om å bygge en såkalt sansehage på Dypedalsåsen eldresenter. I den forbindelse er det behov for finansiering fra flere organisasjoner. Kommunestyret ønsker i den sammenheng å bevilge opp til kroner til dette formålet. Disse midlene skal tas av de statlige tilleggsoverføringene på kroner. Støtte til sansehagen vil overføres når det foreligger en plan over hvordan området skal utvikles, og hvordan fremtidig drifting og vedlikehold er planlagt. 3. Kommunestyret ber Rådmannen innlede samarbeide med våre nabokommuner Fredrikstad og Sarpsborg samt Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkeskommunen, for å arbeide for losplikt for alle skip som anløper Borg Havn. 4. Kommunestyret ønsker at det igangsettes et insitament mot næringslivet i Hvaler enten det er eksisterende eller nyetablert næring. Insitamentet skal bestå av en årlig prisutdeling til bedrifter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser, eller på annen måte bidrar til å skape interesse for Hvaler som reisemål. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide kriterier for slik prisutdeling. Det skal hvert år tildeles en pris på kr enten samlet til en bedrift eller fordelt på flere. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide en slik prisutdeling i fremtidige budsjetter. For prisutdeling 2011 tas pengene fra disponible midler. 5. Kommunestyret ønsker å prioritere regulering av sykkel- og gangsti langs fastlandsveien sammen med andre utvalgte strekninger i forbindelse med utarbeiding av ferdselsplan langs fylkesveien. 6. God norskopplæring er viktig for å få til en vellykket integrering av unge flyktninger. Kommunestyret ber derfor rådmannen bruke minst kr av integreringstilskuddet for 2011 til grunnskoleopplæring for mindreårige flyktninger i skolepliktig alder. (tilleggsforslag v/sverre Johnsen, H) Forslag fra Øyvind Fjeldberg (SV): Rådm. forslag SVs forslag Økning Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Til sammen Netto kapitalkostnader Diverse transaksjoner Til disp Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Møteinnkalling side 14 av 19

15 Miljø teknikk Netto driftsresultat For SVs forslag stemte 2 (SV og SP); forslaget falt. Ved alternativ avstemning mellom As forslag og FrP, H, V-forslaget gikk det siste 12 stemmer og ble vedtatt. Verbalforslag 6: 7 (A) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 5: 7 (A) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 1: 8 (A, SV) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 2: 9 (A, Sv, SP) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 3: 9 (A, SV, SP) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 4: 8 (A, SV) stemte mot, vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Seksjon Rådmannens forslag FrP, H og V Endringer forslag Sentral stab Opplæring og kultur Helse og Sosial Miljø og Teknikk Sum fordelt på drift Nettorammer i 1.000,- kroner Er lagt inn i budsjettet: kroner nattjeneste hjemmesykepleien, legges inn i ramma for Helse og Sosial kroner av integreringsmidlene er ikke lagt inn i ramma for Opplæring og kultur Kommunestyret støtter formannskapets innstilling pkt 2 8, og går imot pkt 9 i Rådmannens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Ved senere budsjettrevidering vil kommunestyret prioritere midler til drift av 4 nye sykehjemsplasser. 1. Kommunestyret ber Rådmannen forsere prosjektering og utbygging av nye boliger for funksjonshemmede på Østerhaug. Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med kostnadsoverslag samt betjening av kapitalkostnader for 2011 i forbindelse med 1. tertialrapport Hvaler Rotary har kommet med en henvendelse til Hvaler kommune med et ønske om å bygge en såkalt sansehage på Dypedalsåsen eldresenter. I den forbindelse er det behov for finansiering fra flere organisasjoner. Kommunestyret ønsker i den sammenheng å bevilge opp til kroner til dette formålet. Disse midlene skal tas av de statlige tilleggsoverføringene på kroner. Støtte til sansehagen vil overføres når det foreligger en plan over hvordan området skal utvikles, og hvordan fremtidig drifting og vedlikehold er planlagt. 3. Kommunestyret ber Rådmannen innlede samarbeide med våre nabokommuner Fredrikstad og Sarpsborg samt Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkeskommunen, for å arbeide for losplikt for alle skip som anløper Borg Havn. 4. Kommunestyret ønsker at det igangsettes et insitament mot næringslivet i Hvaler enten det er eksisterende eller nyetablert næring. Insitamentet skal bestå av en årlig prisutdeling til bedrifter som Møteinnkalling side 15 av 19

16 bidrar til å etablere nye arbeidsplasser, eller på annen måte bidrar til å skape interesse for Hvaler som reisemål. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide kriterier for slik prisutdeling. Det skal hvert år tildeles en pris på kr enten samlet til en bedrift eller fordelt på flere. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide en slik prisutdeling i fremtidige budsjetter. For prisutdeling 2011 tas pengene fra disponible midler. 5. Kommunestyret ønsker å prioritere regulering av sykkel- og gangsti langs fastlandsveien sammen med andre utvalgte strekninger i forbindelse med utarbeiding av ferdselsplan langs fylkesveien. 6. God norskopplæring er viktig for å få til en vellykket integrering av unge flyktninger. Kommunestyret ber derfor rådmannen bruke minst kr av integreringstilskuddet for 2011 til grunnskoleopplæring for mindreårige flyktninger i skolepliktig alder. PS 85/10 Forebygging av MC kriminalitet Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler FS og gi følgende uttalelse til KS: Rådmannen anbefaler at UKPT gir følgende innstilling til kommunestyret: Hvaler kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Hvaler kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for og skape et trygt lokalsamfunn. Hvaler kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag vedtatt. Enstemmig. Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Hvaler kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Hvaler kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler å ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å skape et trygt lokalsamfunn. Hvaler kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. Behandling i Formannskapet : Formannskapet tilslutter seg UKPT s forslag til innstilling. Enstemmig Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilslutter seg UKPT s forslag til innstilling. Møteinnkalling side 16 av 19

17 Behandling i Kommunestyret : Thomas Holmen Olsen (A) ble enstemmig kjent ugild u det han har stått for saksbehandlingen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret : Hvaler kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Hvaler kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler å ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å skape et trygt lokalsamfunn. Hvaler kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. PS 86/10 Kommestyrevalg og fylkestingvalg Fastsetting av valgdag og stemmesteder Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler formannskapet å inngi slik innstilling til kommunestyret: 1. I Hvaler holdes det kommestyre- og fylkestingvalg også søndag 11. september 2011, i tillegg til den fastsatte valgdagen 12. september Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Floren skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole. 3. Kommunestyret delegerer alle fullmakter til valgstyret, med unntak av det som er satt begrensning i følge lov. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag godkjent. Enstemmig. Innstilling fra Formannskapet : 1. Hvaler holdes det kommestyre- og fylkestingvalg også søndag 11. september 2011, i tillegg til den fastsatte valgdagen 12. september Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Floren skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole. 3. Kommunestyret delegerer alle fullmakter til valgstyret, med unntak av det som er satt begrensning i følge lov. Møteinnkalling side 17 av 19

18 Behandling i Kommunestyret : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i / Innstilling fra Kommunestyret : 1. Hvaler holdes det kommunestyre- og fylkestingvalg også søndag 11. september 2011, i tillegg til den fastsatte valgdagen 12. september Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Floren skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole. 3. Kommunestyret delegerer alle fullmakter til valgstyret, med unntak av det som er satt begrensning i følge lov. PS 87/10 Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 godkjennes. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag vedtatt. Enstemmig. Innstilling fra Formannskapet : Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 godkjennes. Møtene i eldrerådet skal være kl 17, møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være kl 15. Behandling i Kommunestyret : Enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 godkjennes. Møteinnkalling side 18 av 19

19 PS 88/10 Meldinger og informasjon Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Meldingene ble tatt til orientering. Møteinnkalling side 19 av 19

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Skogstunet Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Espen Konrad Andreassen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon Carl Henrik Jensen saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon Carl Henrik Jensen saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ottar Johansen nestleder

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll OBS: Ikke endelig godkjent av de valgte protokoll-undertegnerne ennå!

Møteprotokoll OBS: Ikke endelig godkjent av de valgte protokoll-undertegnerne ennå! Møteprotokoll OBS: Ikke endelig godkjent av de valgte protokoll-undertegnerne ennå! Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2008 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Ottar Johansen varaordfører

Detaljer

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.04.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Dag Willien Eriksen rådmann Torunn Akselsen Engum sekretær. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Dag Willien Eriksen rådmann Torunn Akselsen Engum sekretær. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 17:00 19.35 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 15:00 16.55 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hvaler Gjestgiveri Dato: 22.08.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Roy Hansen Medlem A/SP Anne-Berit Storrød Medlem

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge

Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.12.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref.

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested:, Rådhuset Dato: 18.01.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP Mona J Abrahamsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Tiltak for funksjonshemmede (Oladammen) Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Mona Vauger Øyvind Fjeldberg Ottar

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Bernt Erik Larsen Seksjonssjef

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Bernt Erik Larsen Seksjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer