varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind Wevling medlem A Mona Vauger medlem A Thomas Holmen Olsen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Rolf Baltzersen medlem A Eivind N Borge ordfører FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Trygve Jensen medlem FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Ottar Johansen varaordfører H Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen medlem H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV Pål Espen Bugge medlem V Espen Konrad varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann Jan Torp Pharo sekretær Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Før møtet ble åpnet overrakte ordføreren en blomstergave til Astrid Sæten, som har forberedt sitt siste kommunestyremøte og blir pensjonist. Etter budsjettsaken underholdt Ellen Marie Karlsen, elev på kulturskolen (fiolin), og Ken Phillips (klaver). Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind N Borge Trygve Lie ordfører Møteinnkalling side 1 av 19

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 81/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 82/10 Interpellasjoner PS 83/10 Spørsmål PS 84/10 Økonomiplan og årsbudsjett 2011 PS 85/10 Forebygging av MC kriminalitet PS 86/10 Kommestyrevalg og fylkestingvalg Fastsetting av valgdag og stemmesteder PS 87/10 Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 PS 88/10 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann PS 81/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Kommunestyret : Enstemmig godkjent Vedtak i Kommunestyret : Protokollen fra forrige møte er godkjent PS 82/10 Interpellasjoner Behandling i Kommunestyret : Ingen interpellasjoner PS 83/10 Spørsmål Behandling i Kommunestyret : Pål Bugge (V): framdrift i utredning om Dypedalsåsen? Rådmannen: Kommunens advokat er i god framdrift i saken. Øyvind Wevling (A): framdrift i utredning om Utgårdskilen fiskerihavn? Møteinnkalling side 2 av 19

3 Rådmannen: saken er godt forankret i formannskapet; endring i økonomiske forhold er også alternativ plan. Carl-Erik Madsen (A): ønsker informasjon om framdrift i saken om Krokstrand. Rådmannen v/ Gunn Karin Karlsen: Kommunen har nettopp fått tilgang til stranda og skal gjøre den klar som badestrand for neste sesong. Dykdalbene skal tas vare på. PS 84/10 Økonomiplan og årsbudsjett 2011 Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 17, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (40 % i 2011). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i samsvar med vedlegg Rammen for bruk at bundne fond settes til 2,5 mill kroner. 9. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak lagt til grunn. Eldrerådet tar innstillingen til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar innstillingen til orientering Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet fremmet følgende forslag (1); Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at det avsettes midler til aktivitetstilbud i Hvalerhallen1 time i uken, til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Rådet anser det som mulig at det kan benyttes midler som disponeres av idrettsrådet, og ber om at administrasjonen kostnadsberegner tiltaket for endelig behandling av virksomhetens rammer. Rådet tar innstillingen til orientering enstemmig vedtatt Forslag (1) enstemmig vedtatt Møteinnkalling side 3 av 19

4 Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar innstillingen til orientering. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at det avsettes midler til aktivitetstilbud i Hvalerhallen1 time i uken, til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Rådet anser det som mulig at det kan benyttes midler som disponeres av idrettsrådet, og ber om at administrasjonen kostnadsberegner tiltaket for endelig behandling av virksomhetens rammer. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : UMT fikk utdelt på møtet innspill til økonomiplanen fra Fagforbundet Hvaler, Norsk Sykepleierforbund Hvaler, samt dokument U.offl. 13, fra Østfold kommunerevisjon. UMT foreslår at Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Wiggo Sørlien (FrP) fremmet følgende kommentarer til saken; Uttalelse fra Hvaler FrP Hvaler FrP mener de foreslåtte økningene i budsjettrammene for 2011 er for høye. En økning på ca 12 millioner kroner i den totale budsjettramma, er ikke i samsvar med samlet tap i statlige rammetilskudd på om lag 13.4 mill kroner. Hvaler FrP registrerer at administrasjonen i 2009 ville fortsette arbeide med en kvalitativ bedre jobb med argumentasjon i forbindelse med fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler. BDO rapporten (aug. 2010) om bruk av konkurranseeksponering av sykehjemmet og hjemmetjenesten vil være et nyttig verktøy i dette arbeidet. I sitt skriv av uttaler Rådmannen at effektene ved bruk av konkurranseksponering vil bidra til at vi fortsatt kan levere på samme nivå som i Hvaler FrP foreslår å redusere økningene i budsjettet 2%, noe som vil utgjøre til sammen ca 3,4 mill kroner. Hvaler FrP støtter ikke Rådmannens forslag (pkt 9) til mandat for en utredning av eiendomsskatt Hvaler FrP Wiggo Sørlien Gruppeleder Enstemmig bortsett fra punkt 9. Møteinnkalling side 4 av 19

5 Lene Strøm (H), Sverre Johnsen (H), Anne-Lise Pettersen (FrP) og Wiggo Sørlien (FrP)) tilslutter seg ikke punkt 9 i rådmannens forslag. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Saken tatt til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Fagforbundet har oversendt et innspill som følger saken videre. Dette ble lagt frem for UKPT og UMT. Fagforbundet la frem et nytt innspill som følger saken videre. (se side 2) Sykepleierforbundet har oversendt et innspill som følger saken videre. Arbeidsmiljøutvalget bemerker at innspillene fra Sykerpleierforbundet og de to innspillene fra Fagforbundet, peker på viktige forhold som bør vurderes nøye i den videre politiske behandlingen av forslaget til budsjett og økonomiplan. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og hovedverneombudet har gitt en ensidig protokolltilførsel. Utdanningsforbundet har tidligere uttrykt bekymring for at de økonomiske rammene på barneskolene er for små for 2010, og melder også denne bekymringen ved budsjettbehandlingen for Vi ser ikke at alle lovpålagte oppgaver knytta til at enkeltelever kan bli fulgt opp. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget bemerker at innspillene fra Sykepleierforbundet og de to innspillene fra Fagforbundet, peker på viktige forhold som bør vurderes nøye i den videre politiske behandlingen av forslaget til budsjett og økonomiplan. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og hovedverneombudet har gitt en ensidig protokolltilførsel. Utdanningsforbundet har tidligere uttrykt bekymring for at de økonomiske rammene på barneskolene er for små for 2010, og melder også denne bekymringen ved budsjettbehandlingen for Vi ser ikke at alle lovpålagte oppgaver knytta til at enkeltelever kan bli fulgt opp. Behandling i Administrasjonsutvalget : Det ble delt ut innspill fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Disse fulgte saken i UMT og UKPT Innspill fra Fagforbundet under administrasjonsutvalgets møte presentert Innspill fra Utdanningsforbundet i forhold til budsjettet presentert SV ved Øyvind Fjellberg leverte følgende forslag til budsjett Rådm. forslag SV forslag Økning Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Møteinnkalling side 5 av 19

6 Til sammen Netto kapitalkostnader Diverse transaksjoner Til disp Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø teknikk Netto driftsresultat FRP leverte en uttalelse og forslag om reduksjon på 2 % på driftsbudsjettet Høyre fremmet forslag om å ta ut å ta ut p. 9 i rådmannens forslag. Arbeiderpartiet fremmet forslag om å fjerne siste del av punkt 9 angående skatteøret. SV forslag til vedtak fallt ( 1(SV) mot 9 stemmer) FRP sitt forslag fallt ( 3 mot 7 stemmer) Høyres forslag falt ( 4 mot 6 stemmer) Arbeiderpartiets forslag falt (3 mot 7 stemmer) Til sist enighet om rådmannens forslag p. 1-8 Uttalelse i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget støtter Rådmannens forslag til vedtak punkt 1-8 Behandling i Formannskapet : Det ble levert inn forslag til nytt budsjett fra SV. Rådm. forslag SVs forslag Økning Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Til sammen Netto kapitalkostnader Diverse transaksjoner Til disp Møteinnkalling side 6 av 19

7 Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø teknikk Netto driftsresultat SV sitt budsjettforslag falt (1 mot 6 stemmer) FrP fremmet følgende uttalelse og forslag til innstilling: Møteinnkalling side 7 av 19

8 Votering FrP sitt forslag falt (3 mot 4 stemmer) Møteinnkalling side 8 av 19

9 Det var stor uenighet om punkt Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Arbeiderpartiet foreslo å fjerne siste del etter komma. Nytt punkt Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt. AP s forslag falt (3 mot 4 stemmer) (H) Foreslo å fjerne hele punkt 9 Høyres forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer 3 nei 4 ja Formannskapet tilsluttet seg enstemmig rådmannens forslag for punktene 1-8 Innstilling fra Formannskapet : Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 17, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (40 % i 2011). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i samsvar med vedlegg Rammen for bruk at bundne fond settes til 2,5 mill kroner. Behandling i Kommunestyret : Paul Henriksen (A) foreslo på vegne av Arbeiderpartiet (det egentlige forslaget nederst) : FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011 Bakgrunn Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2011 gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen har i flere år vært tydelig på kommunens store økonomiske utfordringer i forhold til at tjenestetilbudet reduseres både i mengde og kvalitet. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi. Det er særdeles bekymringsfullt at rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan ikke gir rom for å levere lovpålagte tjenester innenfor flere områder. Kommunestyrets ansvar Kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskifter og overordnede instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. Rådmannens klare advarsel til politikerne er et en alvorlig understrekning av kommunens manglende evne til å yte de tjenester befolkningen har krav på. Hvaler Arbeiderparti tar ansvar Møteinnkalling side 9 av 19

10 HAP anser den økonomiske situasjonen så alvorlig, at vi ikke kan unnlate å utnytte det ene alternativet som kan tilføre mer inntekter til kommunen, nemlig eiendomsskatt. Vi kan rett og slett ikke la være å ta ansvar når tjenestetilbudet er for dårlig og lover/forskrifter ikke overholdes. Med bakgrunn i forslag til samfunnsdelen i kommuneplan og vedtatte kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester, vil HAP styrke og videreutvikle utsatte tjenesteområder, samtidig som vi kan møte de store utfordringer vi vet vil komme på omsorgssiden fram til HAP foreslår at Hvaler kommune utreder eiendomsskatt i 2011 og innfører i Utredningen forutsettes fremlagt for kommunestyret og det må være en grundig gjennomarbeidet sak i forhold til innretning/profil sett i forhold til store ulikheter på eiendomsverdier. Utredningen må ha som mål å sikre en sosial profil. Før takseringen er gjennomført, er det vanskelig å si nøyaktig hva som vil bli inntektspotensialet for kommunen. Slik den økonomiske situasjonen er ved inngangen til 2011, anslår HAP at det kan være behov for styrke økonomien med om lag 20 mil årlig ut økonomiperioden. Fortsatt viktig å holde stort fokus på økonomistyring Samtidig som HAP foreslår innføring av eiendomsskatt, vil vi understreke nødvendigheten av at økonomistyring må ha høy prioritet i den enkelte virksomhet og hos den enkelte leder. HVA SKAL INNTEKTEN FRA EIENDOMSSKATTEN BRUKES TIL Oversikt fordeling av eindomsskatt kr (nettorammer i kr) Bud Bud Bud Bud Økte undervisningsressurser, alle skolene Ekstra midler til spesialundervisning Nattjeneste hjemmesykepleien Drift av 4 nye sykehjemsplasser Helgestillinger på sykehjemmet Praktisk bistand i hjemmet Kjøp av tjenester sykehjem (lån- og tilskudsordning) Overføring til disposisjonsfond * Sum fordelt på drift og avsetninger * I beløpet inngår lovmessig anbefalt avsetning til disposisjonsfond samt avsetning til drift av fremtidige investeringsformål. HAP vil prioritere eiendomsskatten til Opplæring og kultur og Helse og omsorg. Prioriteringer i dette oppsettet er tiltak som ligger utenfor driftsrammen i rådmannens budsjettforslag. Resterende inntekt fra eiendomsskatten avsettes til disposisjonsfond inntil det foreligger sikker informasjon om de driftsøkonomiske konsekvensene av foreslåtte investeringer (se pkt. om investeringer nedenfor). DRIFTSBUDSJETT TABELL 1 Møteinnkalling side 10 av 19

11 Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune kr (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre statstilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter - lån vedtatt t.o.m bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m. bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansier. Inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. Bruker/stat og lign Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Mva-kompensasjon investeringer Inndekning av tidligere års underskudd Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sentral stab Bruk av eiendomsskatt (se HAP tabell) Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond (rådmannens forslag) Overføring til disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Overføring til bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat INVESTERINGSBUDSJETTET Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt i rådmannens investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i hoveddokumentet. Foreslåtte investeringer gir ikke vesentlige økte driftsutgifter i form av personalkostnader. I og med at rådmannen foreslår å utarbeide et bedre beslutningsgrunnlag for kunne prioritere investeringstiltak, fremmer ikke HAP alternativt forslag til investeringsbudsjett. For HAP er det viktig å ha sikker informasjon om de driftsøkonomiske konsekvensene av foreslåtte investeringer før disse legges fram til behandling. Endelig vedtak om prioriterte investeringstiltak i økonomiplanperioden, fattes etter at forbedrede beslutningsgrunnlag er utarbeidet rett over nyåret. HVALER ARBEIDERPARTIS FORSLAG TIL VEDTAK: Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med forslag i dette dokumentet. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 på side 2 i dette dokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt i rådmannens investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i rådmannens hoveddokument. Møteinnkalling side 11 av 19

12 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i rådmannens hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (40 % i 2011). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i samsvar med vedlegg Rammen for bruk av bundne fond settes til 2,5 mill kroner. 9. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt. Tiltaket iverksettes i Wiggo Sørlien (FrP) foreslo på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre (forslaget nederst): Kommentarer til budsjettforslaget - Hvaler FrP Innledning Et hovedbilde i Rådmannens forslag til budsjett for 2011 viser at Hvaler Kommune kan videreføre driften på samme nivå som i Det tiltross for at det statlige inntektssystemet for 2011 innebærer en realnedgang i de frie inntekter for kommunen. I budsjettet for 2010 beskrev Rådmannen de statlige overføringene under punktet Mye positivt, mens det i budsjettet for 2011 er snudd til en ulempe. I følge Rådmannen taper Hvaler kommune samlet ca 13.4 mill kroner i rammetilskudd fra 2010 til 2011 isolert sett. Inntektsgarantiordningen som skal lette innføringen av endringer i rammefinansieringsordningen kompenserer for ca 4,7 mill. - Oppfølging av kommunestyrets vedtak om konkurranseutsetting av sykehjemmet og hjemmetjenesten (sak 61/10) vil vise om det er flere deler av kommunens virksomhet som kan eksponeres for konkurranse. - Styrkningene i lederfunksjonene som følge av Prosjekt endringsledelse vil ifølge Rådmannen gi positive resultater på økonomien i kommende måneder og år, med hovedfokus på omstilling, organisering og ledelse. Som følge av styrking av Rådmannens stab, har vi store forventninger til dette arbeidet. I Rådmannens budsjettforslag er skatteveksten estimert til 94 mill. kroner. En økning på ca 4 mill kroner. Rammetilskuddet fra staten er beregnet til 80.mill. kroner. Summen av de frie inntektene er budsjettert til 174 mill. kroner, en økning på ca 30 mill. Store deler av de statlige overføringene til kommunene blir spist opp av lønns- og pensjonsutgifter, uten at kommunen blir bedre i stand utføre sine primæroppgaver og forbedre sine tjenestetilbud. - Administrasjonen pekte i 2009 på at de har gjort en kvalitativt god jobb med argumentasjon i forbindelse med fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler. Rådmannen signaliserte at dette arbeidet vil gi god uttelling, og at denne jobben vil fortsette i På tross av dette regner Rådmannen med at Hvaler Kommune taper kr fra 2010 til 2011 ved tildelingen av skjønnsmidler. SEKSJON OPPLÆRING OG KULTUR Foreslått driftsramme er på 69.7mill kroner som fordeles mellom skoler, barnehager og kultur. Seksjonens ramme for budsjettåret 2011 viser en økning på nærmere ca 22.mill. kroner. Fra 2011 vil de øremerkede midler fra staten til barnehagene gå inn i rammefinansieringen til kommunen. Det betyr stor økning i driftsutgiftene for alle barnehagene både private og kommunale, for Hvalers del utgjør det 18. mill kroner for Det er full barnehagedekning i Hvaler. Vi registrerer likevel at det ikke er overkapasitet i antall plasser, men endret kostnadsnøkkel som utgjør en nedgang i inntektene på ca 4.2 mill kroner. En av hovedutforringene for neste budsjettår vil være mottaksgruppa for flyktninger og asylsøkere som har krav på undervisning. I følge Rådmannen vil kommunen få inn noe midler i rammetildelingen, og noe vil bli dekket gjennom generelle midler til flyktninger. Det er et tankekors at Hvaler ungdomsskole må øke bemanningen for mottakselevene i 2011 og total kostnad for mottaksgruppa utgjør om lag 1,6 mill kroner. Vi ser for oss store utfordringer med tanke på kostnader knyttet til ressurser til kompetanseutvikling av personalet som skal utføre dette arbeidet i årene framover. Skolens utgiftsøkninger etter Rådmannens forslag er for Floren skole på 17.8%, Åttekanten på skole på 17.0% og Ungdomsskolen på 12.4 %. Sammenlignet med nabokommunene en høy vekst. Floren forventer en økning på 12 elever neste år, mens Åttekanten forventer en nedgang på 10 elever. Hvaler Ungdomsskole forventes å få en nedgang på 7 elever neste skoleår. Floren skole budsjetterer med en økning på ca 1,5 mill kroner, mens Åttekanten skole budsjetterer med en økning på ca 2,5 mill kroner. Alle tre skolene har ønske om å oppnå større fleksibilitet i Møteinnkalling side 12 av 19

13 elevhåndteringen. - Samlokalisering av all kulturaktivitet i den nye virksomheten for oppvekst og kultur, vil åpne muligheter for bedre og større innsats for målgruppen barn og unge. Fremskrittspartiet har stor tro på at Hvalers mangfold av kulturaktiviteter, vil komme enda flere brukergrupper til gode enn tilfellet er i dag. SEKSJON HELSE OG SOSIAL Seksjonens foreslåtte driftsramme for er på 70,7 mill kroner, er en økning på ca 4,8 mill. De borgerlige partiene foreslår likevel å legge ekstra midler til nattjeneste hjemmesykepleien på kroner inn i budsjettet. - I perioden 2008 til 2011 har budsjettrammene for Helse- og sosialsektoren økt med ca 17.mill. kroner. På tross av dette har Hvaler kommune store utfordringer innen helse- og sosialsektoren i årene framover. Åtte nye sykehjemsplasser sto ferdig i mai 2010 hvorav 4 er tatt i bruk. Det er i dag 28 sykehjemsplasser på Dypedalsåsen. BDO rapporten peker på at det har skjedd vesentlige forbedringer spesielt mht. ledelse det siste året. Det forventes ytterligere resultatforbedringer ved nye organisatoriske løsninger både økonomisk og i kvalitetsmessig bedre tjenesteytelse. Selv om sykefraværet har gått ned innen pleie- og omsorgsektoren, vil et sykefravær på linje med Tjøme redusere utgiftene med omlag 2. mill kroner SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Seksjonen har mange tjenesteområder som er basert på betalingsbaserte tjenester. Også innen denne seksjonen er det rom for effektiviseringstiltak og i noen tilfelle forenklet saksbehandling. Oppfølging av ulovligheter er et nedprioritert område i Hvaler Kommune. Det er anledning i ny plan og bygningslov å beregne saksbehandlingskostnader og gebyr ved slik oppfølging. Manglende oppfølging av ulovligheter medfører en uheldig utvikling i forhold til kommunes omdømme og utløser ulovlige tiltak/inngrep Hvaler FrP fokuserer på at avgiftene til enhver tid står i forhold til oppdragets størrelse. SEKSJON SENTRAL STAB Sentral stab har videreført et overskudd på kroner. Seksjonen har etter Rådmannens budsjettforslag den største økning av alle seksjonene i kommunen, fra 17 mill til vel 21 mill kroner. Det er avsatt kroner til ekstern kompetanse i prosjekt konkurranseeksponering. Fremskrittspartiet har store forventninger til at arbeidet med effektivisering, omstilling og streng økonomistyring vil gi positive resultater når Rådmannens stab nå er styrket vesentlig. Med økt kommunal andel for næringssjefens stilling fra sommeren 2011,forventes det økt satsning på næringsutviking i Hvaler Kommune. BUDSJETTFORSLAG FRA FRP, HØYRE OG VENSTRE TIL ALTERNATIVT BUDSJETT FOR 2011 Forslag 1 Seksjon Rådmannens forslag FrP, H og V Endringer forslag Sentral stab Opplæring og kultur Helse og Sosial Miljø og Teknikk Sum fordelt på drift Nettorammer i 1.000,- kroner Er lagt inn i budsjettet: kroner nattjeneste hjemmesykepleien, legges inn i ramma for Helse og Sosial kroner av integreringsmidlene er ikke lagt inn i ramma for Opplæring og kultur Forslag 2 Kommunestyret støtter formannskapets innstilling pkt 2 8, og går imot pkt 9 i Rådmannens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Forslag 3 Ved senere budsjettrevidering vil kommunestyret prioritere midler til drift av 4 nye sykehjemsplasser. Møteinnkalling side 13 av 19

14 Verbalforslag fra FrP, Høyre og Venstre 1. Kommunestyret ber Rådmannen forsere prosjektering og utbygging av nye boliger for funksjonshemmede på Østerhaug. Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med kostnadsoverslag samt betjening av kapitalkostnader for 2011 i forbindelse med 1. tertialrapport Hvaler Rotary har kommet med en henvendelse til Hvaler kommune med et ønske om å bygge en såkalt sansehage på Dypedalsåsen eldresenter. I den forbindelse er det behov for finansiering fra flere organisasjoner. Kommunestyret ønsker i den sammenheng å bevilge opp til kroner til dette formålet. Disse midlene skal tas av de statlige tilleggsoverføringene på kroner. Støtte til sansehagen vil overføres når det foreligger en plan over hvordan området skal utvikles, og hvordan fremtidig drifting og vedlikehold er planlagt. 3. Kommunestyret ber Rådmannen innlede samarbeide med våre nabokommuner Fredrikstad og Sarpsborg samt Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkeskommunen, for å arbeide for losplikt for alle skip som anløper Borg Havn. 4. Kommunestyret ønsker at det igangsettes et insitament mot næringslivet i Hvaler enten det er eksisterende eller nyetablert næring. Insitamentet skal bestå av en årlig prisutdeling til bedrifter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser, eller på annen måte bidrar til å skape interesse for Hvaler som reisemål. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide kriterier for slik prisutdeling. Det skal hvert år tildeles en pris på kr enten samlet til en bedrift eller fordelt på flere. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide en slik prisutdeling i fremtidige budsjetter. For prisutdeling 2011 tas pengene fra disponible midler. 5. Kommunestyret ønsker å prioritere regulering av sykkel- og gangsti langs fastlandsveien sammen med andre utvalgte strekninger i forbindelse med utarbeiding av ferdselsplan langs fylkesveien. 6. God norskopplæring er viktig for å få til en vellykket integrering av unge flyktninger. Kommunestyret ber derfor rådmannen bruke minst kr av integreringstilskuddet for 2011 til grunnskoleopplæring for mindreårige flyktninger i skolepliktig alder. (tilleggsforslag v/sverre Johnsen, H) Forslag fra Øyvind Fjeldberg (SV): Rådm. forslag SVs forslag Økning Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Til sammen Netto kapitalkostnader Diverse transaksjoner Til disp Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Møteinnkalling side 14 av 19

15 Miljø teknikk Netto driftsresultat For SVs forslag stemte 2 (SV og SP); forslaget falt. Ved alternativ avstemning mellom As forslag og FrP, H, V-forslaget gikk det siste 12 stemmer og ble vedtatt. Verbalforslag 6: 7 (A) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 5: 7 (A) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 1: 8 (A, SV) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 2: 9 (A, Sv, SP) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 3: 9 (A, SV, SP) stemte mot, vedtatt. Verbalforslag 4: 8 (A, SV) stemte mot, vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Seksjon Rådmannens forslag FrP, H og V Endringer forslag Sentral stab Opplæring og kultur Helse og Sosial Miljø og Teknikk Sum fordelt på drift Nettorammer i 1.000,- kroner Er lagt inn i budsjettet: kroner nattjeneste hjemmesykepleien, legges inn i ramma for Helse og Sosial kroner av integreringsmidlene er ikke lagt inn i ramma for Opplæring og kultur Kommunestyret støtter formannskapets innstilling pkt 2 8, og går imot pkt 9 i Rådmannens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Ved senere budsjettrevidering vil kommunestyret prioritere midler til drift av 4 nye sykehjemsplasser. 1. Kommunestyret ber Rådmannen forsere prosjektering og utbygging av nye boliger for funksjonshemmede på Østerhaug. Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med kostnadsoverslag samt betjening av kapitalkostnader for 2011 i forbindelse med 1. tertialrapport Hvaler Rotary har kommet med en henvendelse til Hvaler kommune med et ønske om å bygge en såkalt sansehage på Dypedalsåsen eldresenter. I den forbindelse er det behov for finansiering fra flere organisasjoner. Kommunestyret ønsker i den sammenheng å bevilge opp til kroner til dette formålet. Disse midlene skal tas av de statlige tilleggsoverføringene på kroner. Støtte til sansehagen vil overføres når det foreligger en plan over hvordan området skal utvikles, og hvordan fremtidig drifting og vedlikehold er planlagt. 3. Kommunestyret ber Rådmannen innlede samarbeide med våre nabokommuner Fredrikstad og Sarpsborg samt Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkeskommunen, for å arbeide for losplikt for alle skip som anløper Borg Havn. 4. Kommunestyret ønsker at det igangsettes et insitament mot næringslivet i Hvaler enten det er eksisterende eller nyetablert næring. Insitamentet skal bestå av en årlig prisutdeling til bedrifter som Møteinnkalling side 15 av 19

16 bidrar til å etablere nye arbeidsplasser, eller på annen måte bidrar til å skape interesse for Hvaler som reisemål. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide kriterier for slik prisutdeling. Det skal hvert år tildeles en pris på kr enten samlet til en bedrift eller fordelt på flere. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide en slik prisutdeling i fremtidige budsjetter. For prisutdeling 2011 tas pengene fra disponible midler. 5. Kommunestyret ønsker å prioritere regulering av sykkel- og gangsti langs fastlandsveien sammen med andre utvalgte strekninger i forbindelse med utarbeiding av ferdselsplan langs fylkesveien. 6. God norskopplæring er viktig for å få til en vellykket integrering av unge flyktninger. Kommunestyret ber derfor rådmannen bruke minst kr av integreringstilskuddet for 2011 til grunnskoleopplæring for mindreårige flyktninger i skolepliktig alder. PS 85/10 Forebygging av MC kriminalitet Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler FS og gi følgende uttalelse til KS: Rådmannen anbefaler at UKPT gir følgende innstilling til kommunestyret: Hvaler kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Hvaler kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for og skape et trygt lokalsamfunn. Hvaler kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag vedtatt. Enstemmig. Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Hvaler kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Hvaler kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler å ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å skape et trygt lokalsamfunn. Hvaler kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. Behandling i Formannskapet : Formannskapet tilslutter seg UKPT s forslag til innstilling. Enstemmig Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilslutter seg UKPT s forslag til innstilling. Møteinnkalling side 16 av 19

17 Behandling i Kommunestyret : Thomas Holmen Olsen (A) ble enstemmig kjent ugild u det han har stått for saksbehandlingen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret : Hvaler kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Hvaler kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler å ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å skape et trygt lokalsamfunn. Hvaler kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. PS 86/10 Kommestyrevalg og fylkestingvalg Fastsetting av valgdag og stemmesteder Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler formannskapet å inngi slik innstilling til kommunestyret: 1. I Hvaler holdes det kommestyre- og fylkestingvalg også søndag 11. september 2011, i tillegg til den fastsatte valgdagen 12. september Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Floren skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole. 3. Kommunestyret delegerer alle fullmakter til valgstyret, med unntak av det som er satt begrensning i følge lov. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag godkjent. Enstemmig. Innstilling fra Formannskapet : 1. Hvaler holdes det kommestyre- og fylkestingvalg også søndag 11. september 2011, i tillegg til den fastsatte valgdagen 12. september Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Floren skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole. 3. Kommunestyret delegerer alle fullmakter til valgstyret, med unntak av det som er satt begrensning i følge lov. Møteinnkalling side 17 av 19

18 Behandling i Kommunestyret : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i / Innstilling fra Kommunestyret : 1. Hvaler holdes det kommunestyre- og fylkestingvalg også søndag 11. september 2011, i tillegg til den fastsatte valgdagen 12. september Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Floren skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole. 3. Kommunestyret delegerer alle fullmakter til valgstyret, med unntak av det som er satt begrensning i følge lov. PS 87/10 Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 godkjennes. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag vedtatt. Enstemmig. Innstilling fra Formannskapet : Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 godkjennes. Møtene i eldrerådet skal være kl 17, møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være kl 15. Behandling i Kommunestyret : Enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2011 godkjennes. Møteinnkalling side 18 av 19

19 PS 88/10 Meldinger og informasjon Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Meldingene ble tatt til orientering. Møteinnkalling side 19 av 19

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Økonomiplan 2010-13 og årsbudsjett 2010

Økonomiplan 2010-13 og årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-13 og årsbudsjett 2010 Rådmannens forslag Se også protokoll fra formannskapets behandling av saken fra møte 25.11.2009 i sak 66/09 Hvaler kommune Side 1 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

varamedlem FRP Fra og med sak 60 Andreassen Dag Skinnes varamedlem H Ingerid Bjercke Protokollen godkjent:

varamedlem FRP Fra og med sak 60 Andreassen Dag Skinnes varamedlem H Ingerid Bjercke Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 17:00 Utvalget for miljø og teknikk Løperen/Vikerhavn, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Økonomiplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak i sak 116/14 Hvaler kommune Side 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 11.12.2014.... 4 1.2 KOMMUNEPLAN, PLANSTRATEGI, ØKONOMIPLAN

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 14.11.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 14:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Budsjett 2004 og handlingsplan 2004-2007

Budsjett 2004 og handlingsplan 2004-2007 Fredrikstad kommune Budsjett 2004 og handlingsplan 2004-2007 Vedtatt av Kommunestyret 11.12.03. Handlingsplan 2004-2007. Budsjett 2004 Kommunestyrets vedtak 11.12.2003, sak 03/03864 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer