Opptur Søndre Land. Omstillingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015"

Transkript

1 Opptur Søndre Land Omstillingsplan

2 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid utført i periden Oppsummering Del II: Innsatsmråder Innledning Mål fr mstillingsprgrammet Innsatsmråde 1: B- g servicekmmune Innsatsmråde 2: Næringsutvikling Del III: Ressursinnsats g finansiering

3 Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land Høsten 2010 ble Søndre Land kmmune innvilget status sm mstillingskmmune av Oppland fylkeskmmune. Bakgrunnen var nedgang i sysselsettingen sm kmmunen har pplevd de senere årene med spesielt stre tap av arbeidsplasser innenfr møbelindustrien. Kmmunen pplever gså negativ beflkningsvekst ne sm resulterer i blant annet skjev beflkningssammensetning (str andel eldre), mangel på kvalifisert arbeidskraft g dårligere grunnlag fr å drive handelsvirksmhet i kmmunen. Lkalsamfunnet er gså blitt berørt av de siste års utfrdringer g pplever passivitet g negative medieppslag. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet en frretningsplan fr Opptur Søndre Land, med tilhørende målsettinger g innsatsmråder. De ekstra rdinære midlene Opptur Søndre Land frvalter, skal være med g initiere prsjekter g tiltak sm skal bidra til å snu en vedvarende trend. Del I: Status pr desember 2012 Innledning Prgrammet er nå inne i sitt 2 mstillingssår g er i gd driv. Prgrammet har hatt en relativt lang etableringsfase, g 2012 er derfr å betrakte sm første driftsår. Sett i frhld til prgrammets gjenlevende levetid er det behv fr å revidere både innsatsmråder g målsettinger, da en allerede nå kan se tegn på at dette ikke er realistisk g ppnå innenfr de satte tidsfrister. En frsterket spissing av både innsatsmråder med tilhørende tiltak vil være med g øke sannsynligheten fr målppnåelse. Målsetting fr Opptur Søndre Land har i periden vært sm følger: Målet med mstillingsarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget i kmmunen g bli en bedre g mer attraktiv bkmmune fr innbyggere g de sm ønsker å flytte til kmmunen. Sammen med kmmunen, lkalt næringsliv g lkalsamfunn skal vi bidra til g skape brutt 100 nye arbeidsplasser, få 100 flere innbyggere g kllektiv stlthet g ptimisme innen Gjeldene innsatsmråder har vært: 1. Optimisme, stlthet g begeistring 2. B- g service kmmune 3. Næringsutvikling 3

4 Demgrafisk utvikling i Søndre Land Arbeidsplassutvikling: Arbeidssted End SN01-03 Jrdbruk, skgbruk g fiske SN05-09 Bergverksdrift g utvinning SN10-33 Industri SN35-39 Elektrisitet, vann g renvasjn SN41-43 Bygge- g anleggsvirksmhet SN45-47 Varehandel, mtrvgnreparasjner SN49-53 Transprt g lagring SN55-56 Overnattings- g serveringsvirksmhet SN58-63 Infrmasjn g kmmunikasjn SN64-66 Finansiering g frsikring SN68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendmsdrift SN77-82 Frretningsmessig tjenesteyting SN84 Offentlig administrasjn, frsvar, ssialfrsikring SN85 Undervisning SN86-88 Helse- g ssialtjenester SN90-99 Persnlig tjenesteyting SN00 Uppgitt Ttalt Arbeidssted: antall arbeidsplasser i kmmunen. Søndre Land har en nedgang i antall arbeidsplasser på nesten 10 % siden år Det var en liten vekst fra årene , men det har vært en ganske sterk nedgang fra Sm en ser av tabellen verfr har man fra 2010 til 2011 mistet ytterligere 31 arbeidsplasser i Søndre Land. 4

5 I tabellen til venstre fremgår det at det er persnlig tjenesteyting sm er den desidert største bransjen i det private næringslivet i Søndre Land kmmune. Det er flere private institusjner i kmmunen innen helse g rehabilitering. Det er gså vekst i antall arbeidsplasser i den sektren fra I nesten alle de andre bransjene har antall arbeidsplasser sunket de siste tre årene. Det betyr at nedgangen i antall arbeidsplasser i Søndre Land ikke er knyttet til en bestemt bransje, men er spredt på flere ulike. Etableringsfrekvens: Etableringsfrekvensen i Søndre Land har vekslet på å ligge ver g under medianen av kmmunene. De siste t årene har imidlertid etableringsfrekvensen i Søndre Land vært klart under middels. Lønnsmhet: Andel lønnsmme fretak i Søndre Land har vært under middels i alle årene fra I 2011 hadde 61,1 % av fretakene i Søndre Land psitivt resultat før skatt, mens middelverdien fr kmmune var 67,1 %. 5

6 Vekst: I 2011 var det 57,2 % av fretakene i nrske kmmuner sm hadde vekst høyere enn prisstigning. Søndre Land har hatt mtrent samme andel vekst sm middels av kmmunene de siste fem årene. Prgnstisert arbeidsplassutvikling sm ble lagt til grunn i januar 12 var følgende: Basisår Prgnse Endring V/prgnse Økning V/stimulert utv Måltall Akkumulert Regnskap 1807 Differanse -16 Prgnsen sm ble lagt til grunn i januar var en frsiktig prgnse. Med dette så menes det at reduksjn i antall arbeidsplasser var satt til -15 pr år, ne sm i realiteten er halvparten av faktiske tall. Det er mstillingsstyret sin ppgave verfr sine eiere å gi et mest mulig realistisk bilde på hva en kan frvente i utviklingen, g med bakgrunn i dette er det derfr nødvendig å se på de satte målsettinger på nytt. Bsted SN01-03 Jrdbruk, skgbruk g fiske SN05-09 Bergverksdrift g utvinning SN10-33 Industri SN35-39 Elektrisitet, vann g renvasjn SN41-43 Bygge- g anleggsvirksmhet SN45-47 Varehandel, mtrvgnreparasjner SN49-53 Transprt g lagring SN55-56 Overnattings- g serveringsvirksmhet SN58-63 Infrmasjn g kmmunikasjn SN64-66 Finansiering g frsikring SN68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendmsdrift SN77-82 Frretningsmessig tjenesteyting SN84 Offentlig administrasjn, frsvar, ssialfrsikring SN85 Undervisning SN86-88 Helse- g ssialtjenester SN90-99 Persnlig tjenesteyting SN00 Uppgitt Ttalt Bsted: ant innbyggere i kmmunen sm jbber. 6

7 Kmmunen har i dag en sysselsetningsprsent på 61,3 %, g det er pr.4 kvartal 2011 sysselsatt målt etter arbeidssted. Pr. 4. kvartal 2011 er det sysselsatt målt etter bsted, g nedgangen de senere årene er lavere her enn målt etter arbeidssted. Pendlerutvikling: Fra har pendlerprsenten økt fra 41 % til 49 % nå i Dette betyr at flere av de sm br i kmmunen men ikke finner arbeid her løser dette med pendling. Det er g en relativ str økning i antallet sm pendler inn til kmmunen i samme peride. Når det er en økning i både inn g utpendling i kmmunen, bekrefter dette at arbeidsmarkedet i Søndre Land gradvis blir mer integrert i arbeidsmarkedet utenfr kmmunen. Innpendling Det var 181 persner sm pendlet inn til Søndre Land fra Nrdre Land i Det er færre enn tidligere. Antallet sm pendler inn fra Gjøvik er økende. Det var 62 persner sm pendlet inn fra Gjøvik i 2000, men 111 sm pendlet inn fra Gjøvik i Vestre Tten, Gran g Østre Tten har gså ne pendling inn til Søndre Land. 7

8 Utpendling Gjøvik er den viktigste utpendlingskmmunen. Antallet sm pendlet til Gjøvik økte fra 328 i 2000 til 434 i Det er gså mange sm pendler til Nrdre Land, g antallet har økt fra 193 i 2007 til 272 i Antallet sm pendler til Vestre Tten har gått ned fra 185 i 2000 til 172 i Det har nk en sammenhang med at Vestre Tten har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i denne periden. Det er gså en økende pendling til Gran, nabkmmunen i sør. Beflkningsutvikling: Sum. Søndre Land 3.kvart Flkemengde Levendefødte Døde Fødselsverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettinnflytting Flketilvekst Beflkningsutviklingen i Søndre Land er synkende, g det er pr 3 kvartal 2012 en nedgang på 39 vs (gj.snitt reduksjn fra er 27 stk/år) I både 2009 g 2010 har nettinnflyttingen vært psitiv (grunnet innvandring), men i både 2011 g 2012 er dette snudd, g er en ytterligere frsterkning til den negative ttale flketilveksten. En klar årsak til beflkningsnedgangen kmmer av en skjev alderssammensetning i kmmunen. Ser man på tabellen under er aldersgruppen år den gruppen hvr nedgangen i antall persner er størst fra 2000 g frem til i dag. Det er en liten vervekt av kvinner i denne nedgangen. (Kvinner 55 % vs. menn 45 %) 8

9 Alders frdeling dagens situasjn 15% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 29% 30% 31% 33% 34% 35% 36% 14% 14% 15% 15% 15% 14% 13% 13% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 29% 29% 29% 29% 28% 29% 28% år år år år 70 år eller eldre Hvr er innflyttingen g utflyttingen størst i Søndre Land? Bjørnerud Lmsdalen Ringelia Ligarda Nrdråk Nes Tingvll Odnes Landåsbygda Sedal Bergegarda Prestegård Lausgarda Hv Hlmen N Østbygda S Østbygda Halmrast Øksne Enger Hrn Uppgitt grunnkrets Fra er det Odnes g Hv sm er de tettstedene med størst flkevekst. I den siste 2 års periden er det derimt Hv g S Østbygda sm skiller seg ut i psitiv retning. Prgnstisert beflkningsutvikling sm ble lagt til grunn i januar 12 var følgende: Basisår Prgnse Endring V/prgnse Økning V/stimulert tilf. Måltall Akkumulert Regnskap Differanse Prgnsen sm er utarbeidet er fra SSB g viser fremskrevet utvikling i Søndre Land kmmune med lav nasjnal vekst. Det er pr 3 kvartal 2012 strt avvik i fra målsatt vs. regnskap. Det er g her nødvendig å justere prgnser sm er satt. 9

10 Arbeid utført i periden Arbeidet sm er gjrt i denne periden er i str grad relatert til riggingen av prsjektet. Det har blitt utarbeidet en frretningsplan sm blant annet gir en gd beskrivelse av de utfrdringer g muligheter sm er i Søndre Land. I tillegg til dette er rganisasjnsfrm fr utviklingsarbeidet valgt, finansiering av mstillingsarbeidet er på plass g handlingsplan fr første utviklings/ gjennmføringsår er laget g iverksatt. Året 2012 er i realiteten det første driftsåret fr prgrammet, g det er 12 delprsjekter sm har blitt igangsatt. Dette fr g kunne få et bedre innblikk i hva prgrammet skal satse på videre frem til 2015, g hva sm med størst sannsynlighet lar seg realisere. SWOT analyse av Søndre Land I dag Styrker Beliggenheten mellm stre beflkningssentra i sør g øst Beliggende i en sterk industri g næringsregin, - Gjøvikreginen Gde b- g ppvekst vilkår Gd tilgang på blig- g hyttetmter med der tilhørende gunstige priser Nærheten til Randsfjrden Lange tradisjner g kmpetanse i skg- g landbruk Nærhet til naturen med de gde rekreasjnsmuligheter dette byr på Gd tilgang på ledige næringsareal Levende debatter g engasjerte innbyggere Svakheter Få private arbeidsplasser g lite allsidig næringsliv Lavt utdanningsnivå Mangel på risikkapital Str handelslekkasje Liten felles identitetsfølelse knyttet til Søndre Land Søndre Land er lite kjent Nye næringsarealer mangler I mrgen Muligheter Strt uutnyttet ptensiale rundt bruk av, g i mrådene rundt Randsfjrden Skape tettere asssiasjner mellm Gjøvikreginen g Søndre Land Søndre land sm attraktiv bkmmune OPPTUR Søndre Land sm prsjekt Større ptensiale sm rekreasjnskmmune fr hele østlandsreginen (utvalgte målgrupper) Gd tilgang på arbeidskraft fr fremtidig næringsutvikling i de sm i dag pendler ut av kmmunen Omsrgsindustri (msrg, helse g velvære) Ptensial i utviklingen av Hv sentrum fr å stppe handelslekkasjen Trusler Sterk mistillit mellm kmmunen g beflkning Gegrafiske g ssiale mtsetninger En ppfatning av beslutningsvegring hs de flkevalgte i kmmunen Mange negative presseppslag Sterk knkurranse fra handelssenter utenfr kmmunen, utstrakt handelslekkasje vanskeliggjør vekst i Hv Lav gjennmsnittlig msetning pr. innbygger Str andel av beflkningen pendler ut av kmmunen på jbb Lav standard på viktige pendlerveier, spesielt RV 247 Utsatt dersm det blir nedbemanning i ffentlig sektr g institusjner Nedleggelse av arbeidsplasser i Raufss industrien Offentlig regelverk sm begrenser ny bruk av arealer i inn g utmark Punktene i tabellen er en ppsummering av hva man har definert sm kmmunen sine styrker, svakheter, trusler g muligheter i både frretningsplanen g gjennm mdømme g identitetsprsjektet sm er gjrt i Prgrammet har i 2012 knsentrert seg rundt følgende mråder (fr ytterligere infrmasjn rundt hvert delprsjekt, se handlingsplanen fr 2012): Innsatsmråde 1 Optimisme, stlthet g begeistring Identitets g mdømmearbeid Identitet g mdømmekartlegging Psisjnering av Søndre Land kmmune Kmmunikasjnsstrategi 10

11 Kmmunikasjn Kmmunikasjnsplan Nettprtal Markedsføringsmateriell Lag g freninger har hatt anledning til å søke m tilskudd til gde prsjekter sm skaper stlthet g samhld i kmmunen. Innsatsmråde 2 B g service kmmune Tilflytting Hva er avgjørende fr valg av bsted? Mulige samarbeidspartnere fra utlandet Økt markedsføring av kmmunen Næringsvennlig kmmune. Kartlegging blant bedrifter i Søndre Land Frbedringspunkter Innsatsmråde 3 Næringsutvikling SMB utvikling Hvrdan gjøre bedrifter bedre g mer lønnsmme Nye prsjekter sm kan gi nye arbeidsplasser Helse, msrg g velvære Nettverksklynger? Lkal/reginal/nasjnalt samarbeid Reiselivsutvikling Hva har vi i dag g hvilke muligheter har vi fr fremtiden? Skg g trebruk Treklynge Gripe muligheter Økt bruk av tre g bienergi Stedsutvikling i Hv Samarbeid Sterkere kmmune g handelssentrum Følgende delprsjekter har avvik fra pprinnelig plan: Bligsatsning: Dette delprsjektet har ikke kmmet i gang slik den pprinnelige planen var tiltenkt. Dette skyldes flere årsaker, blant annet mangel på interne ressurser på arealplan. Innbyggerundersøkelse: Dette delprsjektet er et planlagt avvik, da kmmunen g ønsker å utføre en lignende undersøkelse g man vil derfr samarbeide m dette. 11

12 Dette vil være en brukerunderøkelse av de ffentlige tjenester kmmunen leverer. Oppsummering Etter en ne treg start har prgrammet kmmet i en gd arbeidssituasjn i Det er utarbeidet en handlingsplan g etablert en gd prsjektprtefølje med frstudier g frprsjekt i alle tre innsatsmrådene. Det er satt i gang en rekke viktig tiltak, g prgrammet har engasjert viktige kmpetansemiljøer g gjrt krrigerende tiltak fr å sikre resultat. Resultater g funn av de pågående frstudiene g frprsjektene vil legge føringer fr det videre arbeidet i Basert på dette er det gjennmført en revisjn av mstillingsplanen. Del II: Innsatsmråder Innledning Etter en evaluering har mstillingsstyret kmmet frem til at en spissing av både innsatsmråder, målsettinger g ansvarsfrdeling mellm prgrammet g kmmuneadministrasjnen er nødvendig. Fra 2013 vil man ikke lenger ha dagens innsatsmråde 1: Optimisme, stlthet g begeistring da dette innsatsmråde med tilhørende definerte målsettinger skal kmme sm et RESULTAT av de t andre innsatsmrådene. Når det gjelder spissingen av våre målsettinger innenfr våre t gjenværende innsatsmråder, må det knkretiseres i større grad enn det er gjrt til nå. Dette betyr at parametre sm aldersfrdeling, type innflytting (tilbakeflytter, innenlands tilflytting, innvandring) målgrupper bør være definert i innsatsmråde B g - service kmmune. Det samme gjelder innsatsmråde Næringsutvikling g de måltallene prgrammet har satt seg. Arbeidsplassutviklingen består av flere frhld så sm dagens arbeidsplasser, utvikling av arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, nye arbeidsplasser gjennm nyetablering g reduksjn av eksisterende m.m, dette er frhld prgrammet må spisse fra

13 Mål fr mstillingsprgrammet Mål fr mstillingsperiden: Målet med mstillingsarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget i kmmunen g bli en bedre g mer attraktiv bkmmune fr innbyggere g de sm ønsker å flytte til kmmunen. Sammen med kmmunen, lkalt næringsliv g lkalsamfunn skal vi bidra til å skape brutt 40 nye arbeidsplasser, sikre 20 eksisterende, få 100 flere innbyggere g gjennm dette bidra til å skape stlthet g ptimisme i løpet Effektmål g langsiktige resultater: Omstillingsprgrammet skal gi en langsiktig g varig effekt utver Oppturprgrammets levetid. Innen 2020 skal Søndre Land fremstå sm en kmmune hvr det er attraktivt å drive næringsvirksmhet. Næringslivet skal ha økt lønnsmhet g det skal være psitiv tilflytting til kmmunen hvr andelen mennesker spesielt mellm år er økt. Delmål fr prgrammet: Bidra til å øke antall arbeidsplasser gjennm flere gde nyetableringer, samt å styrke eksisterende næringsliv gjennm økt fkus på lønnsmhet g økt nyskaping i bedriftene. Bidra til å fremme verdiskapningen innenfr mråder hvr kmmunen allerede har egne utviklingsppgaver. Bidra til at kmmunen legger frhldene gdt til rette fr næringslivet i kmmunen. Bidra til å øke tilflyttingen g endre den demgrafiske sammensetting av beflkning (flere unge/etableringsfasen) Legge til rette fr en pr-aktiv hldning g et aktivitetsprgram fr å få flere til å bsette seg i kmmunen. Basert på vennevnte revisjn av mstillingsprgrammet har en spisset innsatsen til t mråder: - Innsatsmråde 1: B- g servicekmmunen - Innsatsmråde 2: Næringsutvikling Innsatsmråde 1: B- g servicekmmune Mål: Opptur Søndre Land skal i nært samarbeid med Søndre Land kmmune bidra til at kmmunen pparbeider seg et mdømme sm en attraktiv bkmmune, g øke antall innbyggere med 100 innen 13

14 Andelen innbyggere i alderen år g deres barn, skal av denne økningen stå fr 40 %. Prgnseutviklingen i denne tabellen tar hensyn til den vedvarende trenden ver tid med en gjennmsnittlig reduksjn i antall innbyggere på 27. Dette betyr at hvis trenden frtsetter i årene frem til 2015 vil man har en ytterligere reduksjn på 82 innbyggere. Den prgnstiserte utviklingen g målsettingen er sm følger: Beflkningsutvikling Sum Prgnse U/ stim Økning V/stimulert tilf Tilfl. Andre reginer Tifl. Utlandet Tilfl. "Hemmat" Prgnse v/stim. Tilfl Regnskap Differanse 0 0 Innsatsmråde bygger på planene i kmmuneplanen g mstillingsprgrammet vil bidra til å realisere viktige mråder i denne. Søndre Land kmmune er strategisk gdt plassert i Gjøvik-reginen g ønsker å være en gd bkmmune fr innbyggerne sm har sitt arbeide i g utenfr kmmunen, - g dra nytte av sin gde beliggenhet i frhld til nærliggende reginale sentra. Søndre Land kmmune skal sette økt fkus på å prfilere seg, g bli kjent sm en gd bkmmune i denne reginen. Det vil være en mulighet g gi frutsetning fr at barnefamilier/yngre mennesker bsetter seg i Søndre Land kmmune. Samtidig er det en viktig faktr til at eksisterende g ny næringsvirksmhet utvikler seg. Innflyttere skal bli møtt av kmmunen g menneskene der, å føle seg velkmne i det lkale samfunnsliv. Kmmunen må sørge fr å legge til rette fr tilgang til tmter g varierte btilbud. Videre skal kmmunen tilby et gdt tilbud innenfr kulturfrilufts- g kmmunale tjenestetilbud. Kmmunen skal utnytte sine naturlige frtrinn sm mrådet rundt Randsfjrden gir med sin vakre natur. Beflkningsutviklingen påvirkes av fire faktrer; antallet sm fødes, dør, sm flytter fra g flytter til kmmunen. Prgrammet kan bare være med å påvirke innflytting direkte. Indirekte kan man si at antallet sm velger å flytte fra kmmunen vil reduseres dersm tilgang på arbeid g trivelige b g levefrhld er tilstede. I denne sammenhengen kan prgrammet kun spille en mindre rlle. Prgrammet deler dette innsatsmråde i t strategier: Rekruttering av nye innbyggere Engasjere eksisterende innbyggere 14

15 Det vil bli priritert tiltak sm retter seg mt disse målgruppene. Dette vil bl.a. være en økt markedsføring av kmmunen, se på mulighetene fr tilflytting fra utlandet, initiere til ulike prsjekter/ tiltak sm skaper gdt mdømme g blyst, samt tilrettelegge fr økt bsetting gjennm gd tilgang på tmter/ gårdsbruk. Det er samtidig svært avgjørende at Søndre Land kmmune er seg bevist sitt ansvar innenfr dette innsatsmråde, g legger til rette fr økt attraktivitet sm bstedskmmune gjennm frutsigbarhet g gd kvalitet i skle, barnehager, bligtmter, infrastruktur med mer. Innsatsmråde 2: Næringsutvikling Mål: Opptur Søndre Land skal bidra til å skape 40 nye arbeidsplasser g sikre 20 i løpet av Basert på utviklingen i Søndre Land fra er det i snitt blitt redusert med 35,5 arbeidsplasser pr år. Uten stimulering fra prgrammet antas det en ttal nedgang på 150 arbeidsplasser mellm årene Den prgnstiserte utviklingen g målsettingen er sm følger: Arbeidsplassutvikling Sum Prgnse U/ stim Utv Økning V/stimulert utv Økning i eksisterende virks Nyetableringer Sikre eksisterende Reduksjn i eks virks Prgnse v/stim.utv Regnskap Differanse 0 0 Innsatsmrådet Næringsutvikling skal bidra til å skape flere varige arbeidsplasser g stimulere til økt næringsvirksmhet. Dette vil prgrammet bidra til gjennm å styrke utviklingsevnen g lønnsmheten i eksisterende bedrifter, legge til rette fr nyetableringer, g bidra til nettverksbygging g bedre samhandling både lkalt g reginalt. I Søndre Land er det hvedvekt av små g mellmstre bedrifter, g det er denne målgruppen prgrammet pririterer å arbeide mt. Samtidig er det er nen næringer det er flere aktører i enn andre, g prgrammet mener en priritert satsning innenfr disse er viktig. Næringene man vil ha et særlig fkus på er: Helse g msrg Reiseliv (inkl. hytter) Skg- g trebruk Handel g Service 15

16 Innenfr dette innsatsmråde har man definert følgende fire strategier, sm hver seg vil utløse tiltak fr målrealisering: Eksisterende SMB bedrifter ( 12 nye arbeidsplasser) Deltagere i SMB-utvikling ( 20 nye arbeidsplasser) Handels- g servicebedrifter ( 3 nye arbeidsplasser) Nye etablerere/ gründere ( 5 nye arbeidsplasser) Vedrørende g sikre eksisterende, er ikke dette spesifisert til sektr, men det er naturlig g tenke seg at dette vil være innenfr de fire største næringene. Overrdnede tiltak sm vil bli priritert er bl.a. utviklingsprsjekter, kmpetansebygging g nettverksbygging. Det er g under dette innsatsmråde svært avgjørende at Søndre Land kmmune er seg bevist sitt ansvar gjennm økt fkus g priritering på å legge til rette fr økt utvikling innenfr næringsutvikling. Dette gjøres ved utvikling av arealplaner, reguleringsplaner, krtere saksbehandlingstider, førstelinjetjeneste, infrastruktur med mer. Del III: Ressursinnsats g finansiering Overrdnet finansiering av prgrammet skjer på følgende måte: Finansiering Ttalt Tilskudd Oppland Fylkeskmmune Egenkapital Søndre Land Ubrukte midler fra tidligere år Dispnibelt

17 Ressursinnsats brutt ned på innsatsmråder, strategier g tiltak: Innsatsmråde 1 Fase Budsjett Rekruttering av nye innbyggere Tilflytting fra utlandet Frprsjekt Næringsvennlig kmmune Frprsjekt Omdømme Hvedprsjekt Engasjere egne innbyggere Identitet- attraktivitet Hvedprsjekt Velkmstpakke Frprsjekt Lys i alle glass Frstudie Bligmarked Frstudie Ttalt budsjett B g service Innsatsmråde 2 Fase Budsjett Eksisterende SMB bedrifter Bedriftsutvikling Frstudie/frprsjekt Nettverksbygging Hvedprsjekt Næringsutvikling gjennm økt fritidsbebyggelse Frstudie Deltagere i SMB-utvikling Mentrrdning Hvedprsjekt Handels- g servicebedrifter Kmpetanseprgram Frstudie/frprsjekt Stedsutvikling Hv Frstudie/frprsjekt Nye etablerere/ gründere Ttalt budsjett Næringsutvikling Budsjett tiltak Administrasjn(planlegging,prt.styring, adm. ppgaver) Ttalt budsjett Frem til høsten 2012 har prgrammet vært underlagt rådmannen i kmmunen. Fra høsten 2012 er prgrammet en egen enhet under kmmunalsjef fr stab i kmmunerganisasjnen. Ved en slik løsning kmmer prgrammet relativt tett på kmmuneadministrasjnen g samarbeid g frankring av ulike tiltak vil være lettere ppnåelig. Prgrammet er rganisert på følgende måte: Prsjekteier Styringsgruppe Prsjektledelse Kmmunestyre Frmannskap 2 fra plitiske miljø tverrplitisk: Terje Odden, Rune Selj Kmmunalsjef Pål Rønningen 4 fra næringsliv g samfunnsliv: Dag Henriksen, Geir Paulsen, Tne Myskja, Rbert Skaugrud 3 bservatører: Oppland fylkeskmmune, Innvasjn Nrge, Rådmann Søndre Land kmmune Prsjektleder (1 årsverk): Gr Ryum Bråthen 17

18 18

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan. Revidert mars 2014, oppdatert feb. 2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan. Revidert mars 2014, oppdatert feb. 2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013 2015 Revidert mars 2014, oppdatert feb. 2015 1 Innhold Bakgrunn for omstillingsarbeidet i Søndre Land... 2 Del I: Status per desember 2012... 3 Demografisk utvikling

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Organisering av Kongsvinger kommunes næringsutviklingsarbeid i perioden

Organisering av Kongsvinger kommunes næringsutviklingsarbeid i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 14.06.2011 055/11 HNY Kmmunestyret 23.06.2011 059/11 HNY Saksansv.: Hilde Nygaard Arkiv:K2-U01 : Arkivsaknr.: 11/5191

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer