Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer"

Transkript

1 Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til juni I tillegg har deltagere i Frum fr prduktdkumentasjn bidratt med innspill. Osl, Juni /28

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning Bakgrunn Hvedprsjekt (PRODOK) Mål Målgruppe Nytteverdi fr byggenæringen Frprsjekt Mål Prsjektrganisasjn g øknmi Faglige bidrag Resultater Delmål 1 Matrise Delmål 2 Prsjektbeskrivelse fr hvedprsjekt Delmål 3 Prsjektdeltagere, prsjektrganisasjn g finansiering Frslag til framdriftsplan Diskusjn (erfaringer å ta med videre i hvedprsjektet) Matriser Behv fr avklaringer rundt samarbeide med IFD Oppsummering g knklusjn...13 Referanser...13 Vedlegg 1 Veiledning g matriser fr 11 prdukter (SINTEF Byggfrsk)...14 Krav til minimumsdkumentasjn Vindu Krav til minimumsdkumentasjn Mineralull Krav til minimumsdkumentasjn Frittstående ildsteder g peisinnsatser Krav til minimumsdkumentasjn Takflie Krav til minimumsdkumentasjn Hulldekker Krav til minimumsdkumentasjn Avrettingsmasse Krav til minimumsdkumentasjn Tappearmatur Krav til minimumsdkumentasjn Påstrykningsmembraner Krav til minimumsdkumentasjn Banevarer Krav til minimumsdkumentasjn Våtrmsplater Krav til minimumsdkumentasjn Prefabrikkerte badermsmduler Krav til minimumsdkumentasjn Trebaserte plater Vedlegg 2 Aktuelle prduktgrupper fr byggprdukter /28

3 1 Innledning Prduktdkumentasjn er et viktig verktøy fr å sikre gde prdukter sm er egnet fr sitt bruksmråde i henhld til nrske kvalitets- g frskriftskrav. Prduktdkumentasjn er en frutsetning fr at byggevaren brukes riktig g bidrar til gde, trygge g miljø- g helsevennlige byggverk. Økt kmpetanse m, g bruk av gdt dkumenterte prdukter vil bidra til færre byggefeil g mangler, gde g miljøriktige byggverk samt fremme seriøsiteten i næringen Prdusenter, imprtører g de sm msetter byggevarer er ansvarlige fr at gdkjent prduktdkumentasjn freligger. Kravene til prduktdkumentasjn er nedfelt i plan- g byggingslven 77 g teknisk frskrift (TEK) kapittel V, g innebærer at alle byggevarer skal ha dkumentasjn på relevante egenskaper etter standardiserte metder. Status i dag er at kvaliteten g mfanget av prduktdkumentasjn er variabel g tilgjengeligheten spredt. Nen prdusenter, leverandører g imprtører har infrmative hjemmesider med ppdatert prduktdkumentasjn g referanser til aktuelle standarder på byggevarenivå. Andre er helt ukjente med deres prdusent-/leverandøransvar når det gjelder byggevarer sm skal inngå i et byggeverk. Det er nødvendig med en atferdsendring i næringen når det gjelder bevissthet rundt g håndtering av deklarering av byggevarer. Prduktdkumentasjn er en daglig utfrdring fr prsjekterings- g innkjøpsledere samtidig sm det i næringen kan være tendens til å fkusere på de mrådene sm blir fulgt pp med markedstilsyn i regi av Statens byggetekniske etat. Myndighetens fkus på krrekt prduktdkumentasjn g bruken av denne har økt betydelig de siste årene. Prsjektet Øke kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK) ble initiert av Skanska ved Ole-Petter Haugen g Pia Kruse på bakgrunn av et internt utredningsarbeid med temaet hvrdan løses dagens utfrdringer til prduktdkumentasjn. I møter med Statens byggetekniske etat (Gunnar Grini) g SINTEF Byggfrsk (Steinar Klubben Nilsen, Birgit Rishlt g Trnd Ramstad ) våren 2008 ble det besluttet å gjennmføre et frprsjekt fr å illustrere behv g utfrdringer samt utarbeide frslag til en løsningsmdell sm kan dekke et behv hs hele byggenæringen. Videre var det ønske m å utrede frhld rundt en mulig prsjektrganisasjn, deltagere, finansiering samt utarbeide et utkast til en prsjektbeskrivelse fr et hvedprsjekt. Frprsjektet presenterer en løsningsmdell fr å øke kunnskapen m prduktdkumentasjn i byggenæringen. PRODOK skal sørge fr at kmpetansen sm i dag ligger hs ulike kntrll- g sertifiseringsrganer g Standard Nrge blir rganisert g gjrt tilgjengelig via internett fr alle prdusenter, imprtører g brukere av byggevarer i bransjen. 3/28

4 2 Bakgrunn Statens bygningstekniske etats temaveiledninger fra 2006 g 2008 gir en verrdnet innføring i regelverket fr prduktdkumentasjn. System fr samsvarserklæring er sentral i veiledningene. Fr byggevarer hvr det freligger harmniserte prduktstandarder skal samsvarsnivået fremgå av tillegg i prduktstandarden (Annex ZA). Erfaringer viser; Generelt ønsker prdusenter g imprtører å dkumentere sine prdukters egenskaper i henhld til gjeldende lvgivning. Mange er imidlertid ikke er kjent med prdusent- /leverandøransvaret g dkumenterer ikke prduktene slik frskriften krever. Det er resurskrevende fr; Prdusenter, leverandører g imprtører; å hlde seg ppdatert på internasjnale g nasjnale krav fr de ulike byggprduktene g deres bruksmråder. Brukere; å etterspørre g kntrllere prduktdkumentasjnens kvalitet pp mt myndighetskrav g tekniske krav til det aktuelle byggverk. Offentlige myndigheter; å drive et velfungerende markedstilsyn med byggevaremarkedet samt å veilede m kravene til prduktdkumentasjn Utpekte kntrllrgan; å utarbeide gdkjent prduktdkumentasjn i tilfeller der grunnlagsmaterialet fra prdusenter g imprtører er mangelfullt. 3 Hvedprsjekt (PRODOK) 3.1 Mål Overrdnede mål fr hvedprsjektet er å: øke byggebransjens kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn fremme at kravene blir spesifisert på byggevarenivå g gjrt tilgjengelig fr hele byggenæringen. fremme reduksjn av byggefeil, øke kvaliteten g standardiseringen i byggeprsessen samt bidra til gde, trygge g miljø- g helsevennlige byggverk. Målene skal ppnås ved å gjøre infrmasjn m aktuelle g relevante krav til prduktdkumentasjn fr byggevarer lett tilgjengelig fr alle i byggenæringen. Infrmasjnen skal gjøres tilgjengelig rask g samkjøres med Building Smart teknlgien. 3.2 Målgruppe Prdusenter, leverandører g imprtører av byggevarer Entreprenører, byggherrer g rådgivere Offentlige myndigheter g standardiseringsrganer (SFT, BE, Standard Nrge) Utpekte kntrllrganer g sertifiseringsrganer Bransjerganisasjner g andre aktører i byggenæringen 3.3 Nytteverdi fr byggenæringen Økt kmpetanse m ansvar g krav i frhld til prduktdkumentasjn i hele verdikjeden Økt knkurransekraft fr bedrifter sm tilbyr gdt dkumenterte byggprdukter. Bruk av gde prdukter g løsninger sm bidrar til færre byggefeil g høyere kvalitet i hele byggeprsessen Legge til rette fr økt fkus på materialvalg g bærekraftig bruk av resurser Lavere byggekstnader Frnøyde kunder 4/28

5 4 Frprsjekt 4.1 Mål Frprsjektet har sm mål å: synliggjøre dagens utfrdringer relatert til dkumentasjn av byggevarer g ta initiativ til bransjeengasjement fr å øke kunnskapen m prduktdkumentasjn finne en mdell g et system fr å spesifisere prduktdkumentasjnskrav til ulike byggevarer i henhld til TEK g gjøre de tilgjengelige fr byggenæringen Delmål er å: 1. utarbeide en matrise sm angir minimumskrav til prduktdkumentasjn fr ca 10 ulike byggevarer 2. utarbeide en prsjektbeskrivelse fr et hvedprsjekt sm skal ha følgende delmål: a. Utvikle en metde/rutine slik at kntrll-/sertifiseringsrganenes arbeid med å vervåke nye standarder g endringer i gamle blir tilgjengelig fr hele byggenæringen, slik at det blir enklere fr prdusentene å utarbeide krrekt prduktdkumentasjn g enklere fr brukene å vurdere tilgjengelig prduktdkumentasjn. b. Raskest mulig å få definert de prduktgrupper der gd prduktdkumentasjn ansees sm mest kritisk g gjøre infrmasjnen tilgjengelig fr næringen. c. Definere øvrige prduktgrupper g hvilke prdukt- g teststandarder sm er relevante fr disse. d. Utarbeide en veiledning rettet mt imprtører g utenlandske prdusenter m nrske krav til prduktdkumentasjn g ansvar i frhld til dette e. Utvikle g etablere en brukervennlig infrmativt nettside med infrmasjn m krav til prduktdkumentasjn fr frskjellige typer byggevarer f. Implementere g infrmere bransjen m prsjektets resultater 3. utrede mulige finansieringskilder samt definere prsjekteier g deltagere i hvedprsjektet 4.2 Prsjektrganisasjn g øknmi Frprsjektet hadde en gjennmførelseskstnad inkludert egeninnsats på ca SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste, Skanska Nrge, Nrsk Treteknisk Institutt, Kntrllrådet g SINTEF NBL har i varierende mfang bidratt med egeninnsats. Nrsk Byggtjeneste har finansiert g Skanska Nrge har finansiert Frprsjektets rganisering er illustrert i figur 1. Prsjekteier ( Skanska ) Referansegruppe Frum fr prduktdkumentasjn (IFD g Byggtjeneste) Styringsgruppe (SINTEF, BE g Skanska) Prsjektleder (Skanska) Systemutvikling (SINTEF) Finansiering, sluttrapprtering, ppfølgning (Skanska, Byggtjenste) Figur 1: Prsjektrganisasjn frprsjekt (PRODOK) 5/28

6 4.3 Faglige bidrag SINTEF Byggfrsk har stått fr utvikling av en piltmatrise sm kan være en mulig løsningsmdell fr å tilgjengeliggjøre infrmasjn m nødvendig prduktdkumentasjn. Deltagere i Frum fr prduktdkumentasjn, under ledelse av Statens bygningstekniske etat, har bidratt med faglige innspill g infrmasjn i matriser fr frskjellige prduktgrupper. 5 Resultater 5.1 Delmål 1 Matrise Frprsjektet ønsket å illustrere kmpleksiteten i å definere hva sm er minimumskrav fr dkumentasjn av byggevarer i Nrge. I de tilfeller hvr det freligger harmniserte eurpeiske prduktstandarder er minimumskrav til prduktdkumentasjn gitt i disse. Imidlertid skal gså byggevarer der det freløpig ikke finnes harmniserte standarder dkumenteres etter kravene i TEK kapittel V. Det er utviklet en matrise sm mfatter bruksmråde, samsvarsklasse, gjeldende prduktstandarder, relevante vesentlige egenskaper (bligatriske g frivillige) i frhld til bruk i bygninger i Nrge samt krav i henhld til standarder g nasjnale tilleggskrav/standarder. Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger er anvist i ftnter i tabellene. Fr å illustrere utfrdringene g kmpleksiteten i å deklarere prdukter krrekt i henhld til dagens lvkrav valgte frprsjektet å bruke matrisen på 10 ulike prduktgrupper. Dette ble senere utvidet til 11 prduktgrupper. Prduktgruppene er valgt slik at de favner enkle g mer sammensatte/- kmplekse prdukter, prdukter hvr dkumentasjnskravet avhenger av bruksmrådet, prdukter der HMS-messige frhld inklusive innemiljø har vesentlig betydning, g prdukter hvr handel ver landegrenser er særlig aktuelt. Figur 2 viser eksempel på utfylt matrise fr vinduer. Utfylte matriser fr de 11 byggevarene samt en utfyllingsveiledning kan sees i vedlegg 1. Figur 2: Piltmatrise fr vinduer. Matrisen gir på en enkel måte brukeren (prdusent, innkjøper, prsjekteringsleder etc) versikt ver dkumentasjnskravene fr den aktuelle byggevaren. 6/28

7 5.2 Delmål 2 Prsjektbeskrivelse fr hvedprsjekt Det ble raskt klart at delmål 2 var fr ambisiøst i frhld til resurser g tidsperspektivet relatert til ferdigstillelse av delmål 1 (juni 08). Videre var det uhensiktsmessig å definere hvedprsjektet før resultatet av frprsjektet freligger, g deltagere, prsjekteier, finansiering etc. er nærmere avklart. Gruppen har imidlertid jbbet i varierende mfang med punktene i delmål 2 g nådd frem til følgende aksjnspunkter til arbeidet med en prsjektbeskrivelse; a) Tilgjengeliggjøre kmpetansen til Kntrll-/sertifiseringsrganene Myndigheter, utpekte kntrll-/ sertifiseringsrganer g Standard Nrge følger i dag internasjnalt g nasjnalt standardiseringsarbeidet. De samme institusjnene samt rganisasjner sm Nrsk Byggtjeneste gir veiledning til prdusentene m utarbeidelse av prduktdkumentasjn fr byggevarer. Hvedprsjektet skal utarbeide et system sm fanger pp g utgir resultatene av dette arbeidet slik at det blir fritt tilgjengelig på internett g bedre kjent i bransjen. b-c) Definere prduktgrupper Vedlegg 2 viser en versikt ver aktuelle prduktgrupper. Priritering av de enkelte grupper avklares av prsjektdeltagerne g skal fremgå av prsjektbeskrivelsen. Supplering av listen g utvikling av matriser fr øvrige prdukter skal gjøres frtløpende sm en del av driften av nettsiden. Priritering av prdukter sm ikke mfattes av hvedprsjektet samt tidsplan fr utarbeidelse av disse gjøres sm en del av hvedprsjektet. d) Etablere nettside med minimumskrav g annen infrmasjn Nettsideeier, styringsgruppe g finansiering av hvedprsjekt må avklares. Brukerflate g funksjnskrav må defineres. Fri tilgjengelighet fr alle aktører er et nøkkelrd. Aktuelle aktører fr eierskap g drift kan fr eksempel være BNL, Standard Nrge, SINTEF Byggfrsk, Nrsk Byggtjeneste m.fl. Nettsiden må vedlikehldes g utvikles løpende. Løpende vedlikehld g ppdatering gir utfrdringer med tanke på både finansiering g faglig versikt g kmpetanse. Av hensyn til utenlandske prdusenter g brukere må nettsiden være tspråklig g all infrmasjn publiseres på både engelsk g nrsk. Hvedfkus må ligge på matriser med minimumskrav i henhld til TEK sm alle bransjeaktører må frhld seg til. Veiledning i hvilke nasjnale sertifiserings- g kntrllrganer sm kan utarbeide prduktdkumentasjn fr ulike byggevarer må være tilgjengelig. Det legges pp til at det linkes til eventuelle tilleggstjenester (direkte hjelp til å utarbeide krrekt prduktdkumentasjn, salg av standarder, byggdetaljblader, verktøy fr substitusjn) fra nettsiden. Samkjøring med IFD på sikt må avklares i hvedprsjektet, g det må kmme klart fram på hvilken måte IFD g matrisene kan samspille g utfylle hverandre. e) Implementering g infrmasjn til bransjen Det bør vurderes m PRODOK skal presenteres sm en tidlig light versjn (se pkt. 5.4, Handlingsplan). Nettsiden brukes aktivt i kurs- g fredragsvirksmhet. Bransjeblader skal brukes aktivt fr å få ppmerksmhet i finansieringsfasen g når basen er perativ. 5.3 Delmål 3 Prsjektdeltagere, prsjektrganisasjn g finansiering Frprsjektet har definert fem målgrupper. En freløpig brainstrm på aktuelle bedrifter g rganisasjner fr deltagelse i hvedprsjektet er vist nedenfr. 7/28

8 Det er en målsetning å gjennmføre hvedprsjektet med representanter (deltagere/bidragsytere/- interessenter) fra alle fem målgrupper. Dette fr å sikre best mulig frankring g ppslutning m prsjektresultatet i næringen. Hvedprsjektet frutsettes å samarbeide med IFD. Imidlertid er det viktig at kunnskap m minimumskravene til dkumentasjn av byggevarers egenskaper gjøres tilgjengelig raskest mulig på en enkelt utfrmet nettside. Fremdrift har høy priritet. Mulige deltagere i prsjektet er: 1. Prdusenter, leverandører g imprtører av byggevarer (altså knkrete større bedrifter) Maxb Optimera Byggmakker COOP Obs! Bygg Bygger n Bauhaus IKEA Maxit Prtan Glava Isla Byggkjøp 2. Byggherre, entreprenører, rådgivere Frsvarsbygg Statsbygg Undervisningsbygg Backegruppen Veidekke NCC Mesta Selvaag 3. Offentlige myndigheter g standardiseringsrganer Nrges frskningsråd Innvasjn Nrge SFT Statens byggetekniske etat Husbanken Standard Nrge g IFD 4. Utpekte kntrllrganer g sertifiseringsrganer Nemk Det Nrske Veritas Treteknisk institutt Kntrllrådet SINTEF Byggfrsk SINTEF NBL 5. Bransjerganisasjner g andre aktører i byggenæringen BNL Nrsk Byggtjeneste (NOBB) Byggeindustrien Bligprdusentene Byggevareindustrien Trelast- g Byggevarehandelens Fellesrganisasjn Rådgivende ingeniørers frening Arkitektbedriftene Cbuilder Nrsk rørlegger frening Enva Frbrukerrådet Skanska Nrge Mesterhus Blck Watne Multicnsult Nrcnsult HENT AF Gruppen 8/28

9 En mulig rganiseringen av hvedprsjektet er illustrert på neste side g viser at psisjnene i arbeidsgruppene frtsatt er uavklart. PRODOK Prsjekteier? Referansegruppe. (Frum fr prduktdkumentasjn,?) Styringsgruppe (BE, BNL, Skanska, Standard Nrge) PRODOK (Prsjektleder?) Fag, matrise, utvikling (Prsjektkrdinatr?) Data, utvikling, vedlikehld (Prsjektkrdinatr?) Implementering mt sluttbruker, markedsføring (Prsjektkrdinatr?) Prsjektets mfang vil være betinget av finansiering, både dispnibelt beløp g når finansieringen er på plass. Dispnibelt beløp vil ha betydning fr beslutning m prsjektet skal mfatte et større antall av tilgjengelige byggevarer på det nrske marked, eller kun begrense seg til et visst antall av de viktigste byggevarene på markedet. Varegrupper sm er av spesiell interesse fr enkelte av bidragsyterne kan pririteres. Basert på erfaringer fra frprsjektet anslås en gjennmsnittlig kstnad fr utfylling av en matrise fr et prdukt til å ligge på ca. Kr Kstnader til g finansieringsmdeller fr drift g videreutvikling i driftsfasen må utredes sm en del av hvedprsjektet. Tabell 1 viser et kstnadsanslag fr hvedprsjektet. Det er en målsetning å utarbeide minst 60 matriser. I tillegg må piltmatrisene gjøres mer hmgene. Kstnader til dette er anslått til ca. Kr Kstnader til etablering av nettside vil avhenge av valgt løsning. Etablering av en helt ny nettside med tilhørende publiseringssystem g database vil ligge på ca. Kr Dersm man velger å legge matriser g tilførende infrmasjn ut på en etablert nettside med tilhørende systemer vil kstnadene kunne reduseres. Tilleggskstnader fr å få matrisene tilgjengelige på engelsk i tillegg til nrsk i en databaseløsningen må estimeres i hvedprsjektet Tabell 1: Estimert kstnader fr gjennmføring av hvedprsjekt Aktivitet Kstnad Kmmentar Faglig utarbeidelse av matriser Min. Kr Minimum 60 matriser Utarbeidelse av faglig Kr infrmasjn g veiledninger Etablering/utvikling av nettside Kr Avhengig av nettsideløsning Implementering g lansering av Kr ferdig nettside Prsjektledelse/administrasjn Kr SUM Kr /28

10 Generelt finnes t verrdnede finansieringsmdeller. Mdellene vil bli diskutert g vurdert sm ppfølgning på frprsjektet. 1. Få aktører bidrar med et større beløp (> ). I denne mdellen ligger det til rette fr rask fremdrift, krt beslutningskjede g få høringsrunder. Frventet resultat: invlverte blir frnøyd, men risik fr dårlig frankring i hele næringen. 2. Flere aktører bidrar med et mindre beløp, evt. avhengig av størrelse i BA-næringen. I denne mdellen ligger det til rette fr gd frankring i bransjen, men løsningen er tyngre å administrere g har risik fr at det kan bli vanskelig å hlde et høyt trykk på fremdrift. Prsjektgruppen anser alternativ 2 sm den mest ideelle finansieringsmdell, g vil jbbe videre med denne mdellen. Dette frdi frankring i bransjen er en frutsetning fr suksess. Mdellen frutsetter str innsats i planleggingsfasen fr innhenting av midler g stram målstyring. Videre vil prsjektgruppen vurdere m det kan søkes midler hs Frskningsrådet, Innvasjn Nrge eller andre virkemiddelapparater. 5.4 Frslag til framdriftsplan Med utgangspunkt i at spesifiserte minimumskrav til byggevare burde være fritt tilgjengelig i dag samt ptensialet i nytteverdien fr byggenæringen, må prsjektgruppen legge en ambisiøs fremdriftsplan. Det tas sikte på å utvikle en nettsideløsning raskt, g legge ut matriser g annen infrmasjn suksessivt etter hvert sm dette utvikles. Et frslag til framdriftsplan kan sees i tabell 2. Tabell 2: Framdriftsplan fr hvedprsjektet (PRODOK) Aktivitet - Frprsjekt Administrasjn Matriseutvikling g test Hvedprsjektutvikling Aktivitet - Hvedprsjekt Administrasjn X X X X Hvedprsjektbeskrivelse X Organisasjnsplanlegging X X Avklaring finansiering g X X eierskap/drift Nettsideutvikling g test X X Utvikling av pririterte matriser X X Utvikling av infrmasjnsmateriale X X X X X X Infrmasjn til næringen, X implementering Utvikle handlingsplan fr videreutvikling Etablert nettside: drift, videreutvikling g vedlikehld Statusrapprter X X Evaluering g sluttrapprt X X X X X X 10/28

11 På krt sikt er følgende aktiviteter planlagt sm ppfølgning på frprsjektet Juni Utsendelse av rapprt fra frprsjekt g invitasjn til bransjemøte 7. aug. Møte med et par innviet eksterne deltagere. Planlegging bransjemøte, fremdrift g finansiering mdell samt vurdering av alternative nettsideløsninger 3 sept. Bransjemøte? sept. Deadline fr påmelding sm medfinansierende part i hvedprsjektet? kt. Oppstartsmøte hvedprsjekt g etablering av prsjektrganisasjn 6 Diskusjn (erfaringer å ta med videre i hvedprsjektet) Tilbakemeldingene på prsjektideen har vært psitive. Utfrdringene er lett å identifisere fr de ulike aktører, g løsningen med en fritt tilgjengelig nettside med versikt ver minimumskrav til prduktdkumentasjn fr ulike byggevarer er generelt enkelt å kmmunisere. De ulike aktørene i næringen har ulike interesser g behv i frhld til prduktdkumentasjn. En prdusent/imprtør trenger å vite hvilke egenskaper sm skal dkumenteres g på hvilken måte dkumentasjnen kan fremskaffes. En innkjøper trenger gså å vite hvilke egenskaper sm skal dkumenteres fr å kunne rette frespørsel til flere prdusenter. Fr å bygge ned handelsbarrierer, må pplysningene m krav til dkumentasjn freligge på engelsk i tillegg til nrsk Utfrdringene er mange i prsjektet g ambisjnsnivået på prsjektet må settes i sammenheng med eksisterende myndighetskrav g behvene til ulike aktører i bransjen i dag. 1. priritet per juni 08 er å utarbeide en prsjektbeskrivelse g tegne et bilde av en mulig prsjektrganisasjn samt infrmere byggenæringen m frprsjekts resultater. En viktig frutsetning fr videre arbeid er å kartlegge finansieringsbehvet g definere en realistisk finansieringsmdell. I tillegg kmmer utfrdringer sm nettsideutvikling, drift, vedlikehld, implementering i bransjen samt samkjøring av aktiviteter mt Building Smart. 6.1 Matriser Utvikling av en versiktlig matrise hvr all infrmasjn er tilgjengelig på en side har vært en viktig målsetning fr frprsjektet. Oppsplittingen mellm krav, terskelverder g anbefalinger ble vurdert sm viktig i tillegg til at nasjnale frivillige gdkjenningsrdninger burde fremgå fr byggevarene. Ved angivelse av nasjnale frivillige gdkjenningsrdninger vil det være enklere fr brukeren å vite hvr veiledning kan hentes (eventuelt hjelp kjøpes) g hvilken type dkumentasjn en kan frvente at blir etterspurt. Da det fr en rekke prdukter vil være variasjn i krav til hvilke egenskaper sm skal dkumenteres avhengig av bruken av prduktet, vil matriser sm dekker alle bruksmessige frhld kunne bli svært mfattende. Gruppen fant det derfr nødvendig å legge inn henvisninger til dkumenter sm kan gi mer utfyllende infrmasjn i matrisen. Angivelse av bligatrisk (O) g frivillig (F) egenskaper sm må dkumenteres ga matrisen en bra funksjnalitet. Deklarering av miljømessige frhld er en utfrdring sm må løses i hvedprsjektet. Regelverket er pr. i dag ne uklart på dette mrådet, men kravet til substitusjnsplikt må etterleves g håndteres på en smidig måte i matrisene. Pr. i dag er det vanlig å deklarere i frhld til OBS-listen fra Det arbeides imidlertid med bedre løsninger både hs SFT g EPD-Nrge. Hvedprsjektet må vurdere alternative løsninger g integrere en gd løsning i matrisene. 11/28

12 Sm det fremgår av matrisene i vedlegg 1 er de ikke helt hmgene med hensyn på detaljeringsnivå. Hvedårsaken til dette er stre frskjeller i de harmniserte standardene g likeledes ulike krav til byggevaren ut fra bruksmråde. Dette viser at det er nødvendig med videre tilpasning av matrisen samt tett dialg med fagpersnen sm skal fylle ut matrisene. Utfrmingen av matrisen g den veiledningen sm må marbeides fr å sikre nødvendig hmgenitet. IFD-prsjektet har jbbet med på definere generiske egenskaper. PRODOK må i den grad det er mulig bruke samme termer g nivåer. 6.2 Behv fr avklaringer rundt samarbeide med IFD Målene med IFD- g PRODOK-prsjektene er delvis verlappende g det er derfr innledet et samarbeid med Standard Nrge fr å samrdne aktivitetene. Ambisjnsnivået g tidsperspektivet fr når resultatene er tilgjengelig fr ulike aktører i bransjen er imidlertid frskjellige i de t prsjektene. IFD går helt ned på prduktnivå (generisk nivå, det aktuelle prdukt med dimensjner etc.), men favner pr. i dag ikke mer sammensatte prdukter (mdulsystemer etc.). Når det gjelder prduktdkumentasjn mfatter IFD kun CE-merkede prdukter. IFD retter seg primært mt fremtidige brukere av BIM teknlgien, mens PRODOK tilstreber en åpen brukervennlig nettside med dkumentasjnskrav, veiledning g referanser fr ulike byggevarer, fritt tilgjengelig fr både brukere av BIM g aktører sm ikke høster nytteverdien av et fullverdig BIM verktøy de neste 5-10 årene. IFD har kmmet langt i å definere de generiske egenskaper fr ulike byggevaregrupper. Det er ønskelig å inkludere relevante deler av dette arbeidet i hvedprsjektet. Aksjnspunkter til PRODOKs (hvedprsjektet) prsjektbeskrivelse relatert til IFD: På trss av ulike tidsperspektiver g målgrupper må samarbeidet utvikles til en vinn-vinn - situasjn (drahjelp fr PRODOK, tidligere spinn-ff fr IFD). Det må brukes identiske termer g nivåer Legge til rette fr å utveksle resultater fra arbeid sm alt er gjrt med å identifisere de generiske egenskaper, standarder etc. Detaljeringsgraden til PRODOK ligger et nivå ver IFD, men mye kan gjenbrukes Sikre at PRODOK jbber med nen av de grupper sm IFD ikke har begynt på i tidlig fase, fr eksempel sammensatte byggprdukter. 12/28

13 7 Oppsummering g knklusjn Det er utarbeidet matriser fr 11 ulike byggevarer sm viser minimumskrav til prduktdkumentasjn. Minimumskravene inkluderer de egenskapene sm kreves dkumentert fr at kravene til prduktdkumentasjn i TEK kapittel V skal være ppfylt. Matrisene illustrerer kmpleksiteten i å definere minimumskravene. Utvikling av en nettside sm innehlder krav til dkumentasjn til de viktigste byggevarene, vil kreve et samarbeid mellm mange aktører i næringen, blant annet myndigheter, ffentlige institusjner, tekniske kntrllrgan, byggevareprdusenter, byggherrer g entreprenører. Målene til IFD- (Building Smart) g PRODOK-prsjektene er delvis verlappende, men ambisjnsnivået g tidshrisnten fr prsjektene varierer. Fr å sikre minst mulig dbbeltarbeid er det innledet et samarbeide med Standard Nrge fr å samrdne aktivitetene i prsjektene. Gjennm PRODOKs hvedprsjekt skal det utvikles infrmasjnsmateriale g standardiserte g enkle matriser sm viser hvilke egenskaper sm må dkumenteres fr ulike byggevarer, samt under hvilket system fr samsvarserklæring byggevarene må dkumenteres. Minimumskravene til prduktdkumentasjn skal være relatert til bruksmråde. Matrisene gir videre versikt ver spesifikke prdukt- g teststandarder sm er relevante fr de ulike byggevarene g eventuelle nasjnale tilleggskrav. Prsjektresultatene skal ligge på en fritt tilgjengelig nettside slik at alle i byggenæringen kan nyte gdt av prsjektet. Det tilstrebes å ha 1. utgave av de 11 matrisene fritt tilgjengelig på internettet rundt årsskiftet samt at matriser vil bli gjrt tilgjengelig løpende i prsjektperiden. Øknmisk ramme fr hvedprsjektet er beregnet til Kr Prsjektet er tenkt startet høsten 2008, g avsluttet våren Referanser Prsjektbeskrivelse Bransjeprsjekt krav til prduktdkumentasjn piltprsjekt vår 2008 (Skanska) BE temaveiledning (HO-3/2006) BE temaveiledning (HO-3/2008) 13/28

14 Vedlegg 1 Veiledning g matriser fr 11 prdukter (SINTEF Byggfrsk) I tabellen nedenfr gis en enkel veiledning til utfylling av tabeller sm skal angi minimumskrav til dkumentasjn fr byggevarer. Tabellene skal angi minimumskrav til CE-merking, men gså eventuelle nasjnale krav g anbefalinger sm går ut ver krav til CE-merking. Tabellene kan brukes av utførende, prsjekterende g innkjøpere fr å vurdere m hvilke krav sm skal stilles til dkumentasjn fr ulike byggevarer til bruk i Nrge. I første mgang utarbeides det tabeller fr 10 knkrete byggevarer: Tabellene sm utarbeides skal danne grunnlag fr et større prsjekt sm har sm frmål å få laget en nettside hvr utførende, prsjekterende, innkjøpere g prdusenter/imprtører av byggevarer kan gå inn g hente ut ønsket infrmasjn m krav til prduktdkumentasjn. Bruksmråde Samsvarsklasse Her angis et generelt bruksmråde slik sm vegg, tak, glv sv. Bruksmråde sammenhldes mt krav til samsvarsklasse, slik at eksempelvis bruk i vegg g glv kan angis i samme tabell dersm samsvarsklasse er lik fr de t bruksmrådene. I de tilfeller hvr det freligger harmniserte prduktstandarder skal samsvarsklassen sm angis være i henhld til anneks ZA. Dersm det ikke freligger nen harmnisert standard, retningslinjer fr eurpeisk teknisk gdkjenning eller et mandat fra EU-kmmisjnen, kan likevel Statens bygningstekniske etat angi en samsvarsklasse basert på samsvarsklasse fr tilsvarende prdukter. Klassene sm kan ppgis kan krt beskrives sm: Klasse 4: egenerklæring fra prdusent Klasse 3: typeprøving fra uavhengig institutt g egenerklæring fra prdusent Klasse 2+: sertifisering av prdusentens prduksjnskntrll Klasse 1: sertifisering av prdukt med vervåkende kntrll av prduksjn Klasse 1+: sertifisering av prdukt med vervåkende kntrll av prdukt g prduksjn Prduktstandard Egenskap Verdi angitt i henhld til Krav/Anbefalinger Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger Her angis den harmniserte prduktstandarden fr byggevaren eller nummer på retningslinje fr eurpeisk teknisk gdkjenning Alle aktuelle egenskaper fr byggevaren angis g m hvrvidt disse er frivillige eller bligatrisk. I denne klnnen angis klassifiseringsstandarder g prduktstandarder sm viser verdiene sm skal deklareres i henhld til. Dersm standardene angir at en terskelverdi skal ppnås, angis dette i klnnen Krav/Anbefaling. Her ppsummeres nasjnale krav sm kmmer i tillegg til krav til CE-merking. Tilleggskrav skrives inn med Krav i teksten. Anbefalinger i frm av henvisninger til Byggdetaljblad tas med her. Det skal henvises til verrdnete blad sm gir veiledning til valg av ytelsesnivå fr ulike egenskaper. Nederst i tabellen henvises det til frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger sm fungerer sm tillegg til CE-merking. Dette kan være rdninger administrert av institutter, kntrllrgan eller rene bransjerdninger. 14/28

15 Krav til minimumsdkumentasjn Vindu Utarbeidet av: SINTEF Byggfrsk (juni 2008) Bruksmråde Vegg 3 Rømningsvei 1 Samsvarsklasse Prduktstandard O Egenskap F pren Verdi angitt i henhld til Mtstand mt vindlast X Lufttetthet X Regntetthet X Styrke til luftesikring X U-verdi X Strålingstekniske X egenskaper Lydislering X Farlige stffer X Ventilering X Innbruddssikring X ENV 1627 Mekanisk styrke X Betjeningskraft X Skuddmtstand X 1522 Eksplsjnsmtstand X Gjentatt åpning g lukking X Klimastabilitet X Ikke klar Krav/Anbefalinger Byggdetaljer Byggdetaljer Byggdetaljer Terskelverdi, se gså TEK 7-21 Krav i TEK 8-21 Krav i TEK 8-21 Byggdetaljer I henhld til nasjnalt regelverk, ref. OBS liste Substitusjnsplikten Dimensjn Krav i TEK 7-27 pren Brannmtstand 1 Brannmtstand Byggdetaljer Brannmtstand NS 3150 Byggdetaljer Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger SINTEF Byggfrsk Teknisk Gdkjenning SINTEF Byggfrsk Prduktsertifikat Nemk Nrsk Dør- g Vinduskntrll O Obligatrisk F- Frivillig 15/28

16 Krav til minimumsdkumentasjn Mineralull Utarbeidet av: SINTEF Byggfrsk (juni 2008) Bruksmråde Grunn Gulv Vegg Tak 3 Samsvarsklasse Prduktstandard O Egenskap F Brannpåvirkning Brannmtstand Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger Verdi angitt i henhld til Varmemtstand x Lengde g Bredde x Tykkelse x Rettvinklethet x Planhet x Dimensjnsstabilitet x Strekkfasthet, parallell x Dim stab, temp x Dim stab, fukt x Trykkfasthet x Strekkfasthet, tvers x Punktlast x Kryp x Vannabsrpsjn, x krttids Vannabsrpsjn, x langtids Vanndampmtstand x Dynamisk stivhet x Tykkelse x Lydabsrpsjn x Luftstrøm mtstand x Farlige stffer? Brannklasse x Brannmtstand, knstruksjn x Krav/Anbefalinger TEK 8-21 Byggdetaljer Når relevant fr bruksmrådet Når relevant fr bruksmrådet Når relevant fr bruksmrådet TEK 7 TEK 7 SINTEF Byggfrsk Teknisk Gdkjenning SINTEF Byggfrsk Prduktsertifikat Nemk O Obligatrisk F- Frivillig 16/28

17 Krav til minimumsdkumentasjn Frittstående ildsteder g peisinnsatser Utarbeidet av: SINTEF NBL as (juni 2008) Bruksmråde Samsvarssystem Prduktstandard O Egenskap F x Verdi angitt i henhld til NS EN: Krav/Anbefalinger Avstand til brennbart materiale Rmppvarming 3 Brannsikkerhet Overflatetemperatur x Utslipp av CO ved 13 % O 2 NS EN: frbrenningsprdukter x Maks Ved kjeldel brukstrykk Røykgasstemperatur x Virkningsgrad x Nminell x effekt NS NS 3059 Nasjnale krav NS NS 3059 Nasjnale Brannsikkerhet O NS EN: Avstand til brannmur krav: Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger O Obligatrisk F- Frivillig 17/28

18 Krav til minimumsdkumentasjn Takflie Utarbeidet av: SINTEF Byggfrsk (juni 2008) Tak 2+ Bestandighet Brannmtstand Brannpåvirkning Bruksmråde Samsvarssystem Prduktstandard O Egenskap F g ev ETAG 006 Verdi angitt i henhld til Krav/Anbefalinger Bredde, lengde, rett- X A g flathet Tykkelse g vekt X A Visuelle skader X A Kuldemykhet ved X A bretting Dimmensjnsstabilitet X A Vanntetthet X 1928 K (A) Rivestyrke X A 2 Strekkstyrke X A 2 Frlengelse X A 2 Spaltestyrke i skjøt X A 2 Skjærstyrke i skjøt X A 2 Punktering v/ slag i X NS- A +23 C EN12691:2006 (A) Punktering v/ slag i - 10 C X 12691:2001 A Punktering ved statisk last X 12730:2001 (A) Vanndampmtstand X A i spesielle tilfeller Rtmtstand X pren Krevd fr trvtak Kjemikaliemtstand X 1847 A i spesielle tilfeller Haglmtstand X A i spesielle tilfeller Labratriealdring Klimaaldring X 1297 A Kuldemykhet ved X A bretting Prøving etter Strekkstyrke X A labratriealdring 2 Frlengelse X A 2 Eksternal fire X ENV 1187 (t2) K perfrmance Klassifisering X K 5 Reactin t fire X Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger SINTEF Byggfrsk Teknisk Gdkjenning (TG) K Krav til egenskapen i SINTEF Byggfrsk Prduktsertifikat Nemk brannlisens O Obligatrisk prduktstandard eller i EOTA ETAG 006 F- Frivillig A Anbefaling / retningslinje Byggfrsk har fr å utstede TG. Se ntat utarbeidet av av SINTEF Byggfrsk. I tillegg til prduktstandard g EOTA ETAG 006 har Byggfrsk laget et ntat m retningslinjer fr utstedelse av tekniske gdkjenninger fr takflier. Disse følges, men de er mulig å fravike. Det blir alltid til slutt en helhetsvurdering m at prduktet er egnet til sitt beskrevne bruk. Byggfrskseriens anvisning Tekking med takflier mhandler gså krav g utførelse. (Skal revideres i 2009) A 18/28

19 Krav til minimumsdkumentasjn Hulldekker Utarbeidet av: Kntrllrådet (juni 2008) Gulv 2+ Brannmt stand. 2+ Bruksmråde Samsvarssystem Prduktstandard Egenskap Verdi angitt i Krav/Anbefalinger O F henhld til Trykkfasthet X TEK 5-11 g 5-12 betng Strekkfasthet X pren TEK 5-11 g 5-12 spennarmering Flytegrense X NS 3576 til 3 TEK 5-11 g 5-12 armering Bestandighet X betng. Gemetriske 1168 egenskaper X 1168 Luftlydislasjn. X EN ISO TEK 5-11 g 5-12 Lydtransmissjn. X EN ISO TEK 5-11 g 5-12 Mekanisk X EN TEK 5-11 g 5-12 mtstand 1168 Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger Termiske egenskaper X EN ISO Brannmtstand. EN TEK 7 O Obligatrisk F- Frivillig 19/28

20 Krav til minimumsdkumentasjn Avrettingsmasse Utarbeidet av: SINTEF Byggfrsk (juni 2008) Glv 4 Glv 4 Bruksmråde Samsvarssystem Prduktstandard O Egenskap F 13813:2002 Tillegg til prduktstd Frivillige nasjnale dkumentasjnsrdninger Verdi angitt i henhld til Bøyestrekkfasthet X Trykkfasthet X Slitasjemtstand, X 1) Böhme Slitasjemtstand, X 1) BCA Mtstand mt X 1) rullende stlhjul Overflatehardhet X 2) Mtstand mt X rullende stlhjul med gulvbelegg Herdetidspunkt X Lengdeendring X 2) Knsistens X ph X 3) E-mdul X EN ISO 178 Slagfasthet X EN ISO 6272 Heftfasthet X Utflytning X Varmemtstand Varmeknduktivitet X 4) ISO Krav/Anbefalinger NS 3420-T, tillegg D NS 3420-T, tillegg D NS 3420-T, tillegg D NS 3420-T, tillegg D NS 3420-T, tillegg D NS 3420-T, tillegg D SINTEF Byggfrsk Teknisk Gdkjenning SINTEF Byggfrsk Prduktsertifikat O Obligatrisk F- Frivillig 1) En av de tre slitasjetesten må utføres. Hs SINTEF Byggfrsk utføres mtstand mt rullende stlhjul i frbindelse med typeprøving. 2) Overflate hardheten må testes i frbindelse med typeprøving 3) Gjelder kun fr avrettingsmasser sm innehlder kalsium sulfat 4) Gjelder kun fr avrettingsmasser sm kan bruker til innstøp av varmekabler g vannbåren varme 20/28

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef PROSJEKTTITTEL Prosjektbeskrivelse SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 3b, 0373 OSLO Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon Informasjonsmøte, 24. april 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, 1 Hva er grunnsteinen som skal PRODOK levere? Hvordan skal PRODOK

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppsummering av PRODOK prosjektet Teknologi for et bedre samfunn

Oppsummering av PRODOK prosjektet Teknologi for et bedre samfunn Oppsummering av PRODOK prosjektet 17.11.2010 Bakgrunn Startet etter initiativ fra Skanska høsten 2007 Erkjennelse av at produktdokumentasjon ikke er enkelt, verken for store eller små aktører: Hva skal

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen

PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen Informasjonsmøte, 11. juni 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, SINTEF Certification SINTEF Byggforsk 1 Hvorfor trenger vi PRODOK? Krav

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK matriser angir minimumskrav til produktdokumentasjon ved omsetting av byggevarer i Norge. Matrisene er veiledende dokumenter som kan brukes av

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder Frkstseminar Frnebuprten Metdevurdering Øyvind Melien, sekretariatet fr Nye metder 1 Nye metder Nye metder - bakgrunn Varierende eller manglende praksis fr vurdering av metder ved innføring eller utfasing

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer