PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening Kim Robert Lisø, Forskningssjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef"

Transkript

1 PROSJEKTTITTEL Prosjektbeskrivelse SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 3b, 0373 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: krav til produktdokumentasjon for byggevarer OPPDRAGSGIVER Byggenæringens Landsforening Foretaksregisteret: NO MVA ARKIVKODE GRADERING UTFØRENDE ENHET(ER) I SINTEF ELEKTRONISK ARKIVKODE Konfidensiell SINTEF Byggforsk KONTAKTPERSON I SINTEF prosjektbeskrivelse.doc Birgit Risholt ANTALL SIDER. PROSJEKTNUMMER KONTROLLERT AV (NAVN, SIGN.) 7 3E Steinar Klubben Nilsen DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Kim Robert Lisø, Forskningssjef STARTÅR 2008 SLUTTÅR 2009 Alle rettigheter tilhører SINTEF. Foreliggende materiale og dets idègrunnlag kan ikke benyttes av noen, eller overlates til tredje part, uten SINTEFs skriftlige forhåndssamtykke. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål med prosjektet Mål for Mål Delmål Målgruppe Nytteverdi for byggenæringen Prosjektgjennomføring og leveranser Delprosjekt 1: Utarbeide matriser som definerer minimumskrav til dokumentasjon for byggevarer Delprosjekt 2: Publisering på Internett Delprosjekt 3: Administrasjon og informasjon Fremdriftsplan Kostnadsplan og finansiering Prosjektorganisering Prosjektoppfølging Oppfølging av kostnader Oppfølging av tidsplan Styring av endringer Avviksbehandling og korrigerende tiltak Faglig kvalitetssikring Rapportering Dokumentstyring...8

2 SINTEF Prosjektbeskrivelse Side 2 av 8 1 Formål med prosjektet Prosjektet krav til produktdokumentasjon for byggevarer () er etablert for å øke kunnskapen om produktdokumentasjon i byggenæringen. skal sørge for at kompetansen som i dag ligger hos ulike kontroll- og sertifiseringsorganer og Standard Norge blir organisert og gjort tilgjengelig via internett for alle produsenter, importører og brukere av byggevarer i den norske byggenæringen. Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon for byggevarer som ble gjennomført i Forprosjektet ble initiert av Skanska og gjennomført i samarbeid med SINTEF Byggforsk, Norsk Byggtjeneste, Statens bygningstekniske etat, Norsk Treteknisk Institutt, SINTEF NBL og Kontrollrådet. 2 Mål for 2.1 Mål Overordnede mål for det beskrevne hovedprosjektet er å: øke byggenæringens kompetanse omkring krav til produktdokumentasjon fremme at kravene blir spesifisert på byggevarenivå og gjort tilgjengelig for hele byggenæringen. fremme reduksjon av byggefeil, øke kvaliteten og standardiseringen i byggeprosessen samt bidra til gode, trygge og miljø- og helsevennlige byggverk. Målene skal oppnås ved å gjøre informasjon om aktuelle og relevante krav til produktdokumentasjon for byggevarer lett tilgjengelig for alle i byggenæringen Informasjonen skal gjøres tilgjengelig tidligere enn Building Smart teknologien kan forventes å løse dagens utfordringer. Det skal imidlertid legges til rette for implementering av slik teknologi på sikt. 2.2 Delmål Utarbeide matriser som definerer minimumskrav til dokumentasjon for byggevarer Gjøre utarbeidete matriser fritt tilgjengelige på Internett Koordinering av arbeidet opp mot Building Smart teknologi og IFD Implementering og informasjon til byggenæringen Identifisere behov for nasjonale tillegg til harmoniserte produktstandarder 2.3 Målgruppe Produsenter, leverandører og importører av byggevarer Entreprenører, byggherrer og rådgivere Offentlige myndigheter og standardiseringsorganer (SFT, BE, Standard Norge) Utpekte kontrollorganer og sertifiseringsorganer Bransjeorganisasjoner og andre aktører i byggenæringen

3 SINTEF Prosjektbeskrivelse Side 3 av Nytteverdi for byggenæringen Økt kompetanse om ansvar og krav i forhold til produktdokumentasjon i hele verdikjeden Økt konkurransekraft for bedrifter som tilbyr godt dokumenterte byggprodukter. Bruk av gode produkter og løsninger som bidrar til færre byggefeil og høyere kvalitet i hele byggeprosessen Legge til rette for økt fokus på materialvalg og bærekraftig bruk av resurser Lavere byggekostnader Fornøyde kunder 3 Prosjektgjennomføring og leveranser 3.1 Delprosjekt 1: Utarbeide matriser som definerer minimumskrav til dokumentasjon for byggevarer I forprosjektet er det utviklet en kravmatrise som omfatter bruksområde, samsvarsklasse, gjeldende produktstandarder, relevante vesentlige egenskaper (obligatoriske og frivillige) i forhold til bruk i bygninger i Norge samt krav i henhold til standarder og nasjonale tilleggskrav/standarder. Frivillige nasjonale dokumentasjonsordninger er anvist i fotnoter i tabellene. For å illustrere utfordringene og kompleksiteten i å deklarere produkter korrekt i henhold til dagens lovkrav valgte forprosjektet å bruke matrisen på 11 ulike produktgrupper /1/. Arbeidet i forprosjektet viste at matrisene må videreutvikles blant annet med hensyn på: Brukervennlighet for de som skal fylle ut, og de som skal ta nytte av informasjonen som gjøres tilgjengelig Detaljeringsgrad i matrisene må vurderes Kompleksiteten i å dokumentere egenskaper til sammensatte konstruksjoner og konstruksjonselementer, må kunne omfattes av matrisene Deklarering av miljømessige forhold må inkluderes Formatet må tilpasses publisering på Internett Koordinering mot Building Smart, BIM og IFD Angivelse av krav definert i forskrift må fremgå tydeligere Det må skilles mellom hva som er krav og normative anbefalinger i standarder og anvisninger i Byggforsk serien. Når formatet til matrisene er videreutviklet, igangsettes arbeidet med å få utarbeidet matriser for ytterligere 50 produktgrupper. Produktgruppene velges slik at de favner enkle og mer sammensatte/komplekse produkter, produkter hvor dokumentasjonskravet avhenger av bruksområdet, produkter der HMS-messige forhold inklusive innemiljø har vesentlig betydning, og produkter hvor handel over landegrenser er særlig aktuelt. For de produktene hvor det foreligger harmoniserte produktstandarder, skal disse benyttes som underlag for utarbeidelse av matrisene.

4 SINTEF Prosjektbeskrivelse Side 4 av Delprosjekt 2: Publisering på Internett Utarbeidede matriser for de utvalgte produktgruppene skal publiseres på Internett. skal tilstrebe en åpen brukervennlig nettside med dokumentasjonskrav, veiledning og referanser for ulike byggevarer, fritt tilgjengelig. Matrisene vil være et supplement til arbeidet som gjøres inne Building Smart. IFD går helt ned på produktnivå (generisk nivå, det aktuelle produkt med dimensjoner etc.), men favner pr. i dag ikke mer sammensatte produkter (modulsystemer etc.). IFD retter seg primært mot fremtidige brukere av BIM teknologien, PRODK vil derfor være et verktøy for både brukere av BIM og aktører som ikke høster nytteverdien av et fullverdig BIM verktøy de neste 5-10 årene. Styringsgruppen skal vurdere om det skal utarbeides et eget nettsted for de matrisene som utarbeides. Matrisene vil bli publisert på en åpen nettside hos SINTEF Byggforsk, og matrisene kan fritt lastes ned og benyttes av alle aktører i næringen. Kommersielle aktører kan eksempelvis benytte matrisene inn i sine databaser. Etter prosjektets slutt vil SINTEF Byggforsk stå for drift og vedlikehold av matrisene som publiseres, som del av sine ordninger for produktdokumentasjon. Matrisene vil også bli inkludert i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. Eierskap og økonomisk modell for drift og vedlikehold må defineres og avtalefestes i løpet av prosjektperioden. 3.3 Delprosjekt 3: Administrasjon og informasjon SINTEF Byggforsk er prosjektleder. Administrasjon av prosjektet opp mot deltagende organisasjoner, bedrifter, myndigheter, sertifiseringsorganer og andre bidragsytere kjøres som et eget delprosjekt for å sikre effektiv drift av prosjektet. Innen delprosjektet kjøres oppfølging av framdrift og økonomi for prosjektet samt deltagelse i møter i styringsgruppen, se punkt 4. Informasjonsspredning om de matrisene som skal publiseres, er en vesentlig suksessfaktor for prosjektet. Prosjektledelsen skal utarbeide en plan for markedsføring og være ansvarlig for at denne blir gjennomført. Ved avslutning av prosjektet skal det utarbeides en sluttrapport.

5 SINTEF Prosjektbeskrivelse Side 5 av Fremdriftsplan Oppstartsmøte hovedprosjekt og etablering av prosjektorganisasjon avholdes hos SINTEF Byggforsk i Oslo 3. desember Forventet fremdrift er vist i tabell 1 Tabell 1: Framdriftsplan for hovedprosjektet AKTIVITET Forprosjekt Administrasjon Matriseutvikling og test Hovedprosjektutvikling Hovedprosjekt 30 % 70 % Administrasjon Hovedprosjektbeskrivelse Organisasjonsplanlegging Avklaring finansiering og eierskap/drift Utvikle matriseskjema Prioritering av produkter Avklaring av kompabilitet til aktuelle databaseløsninger Valg av publiseringsløsning, eierskap og drift Nettsideutvikling og test Utvikling av prioriterte matriser Publisering av matriser Utvikling av informasjonsmateriale Informasjon til næringen, implementering Statusrapporter Evaluering og sluttrapport 3.5 Kostnadsplan og finansiering Kostnadsplan er vist i tabell 2. Prosjektet finansieres av aktører i den norske byggenæringen, se tabell 3. Tabell 2 Kostnadsplan for prosjektet Delprosjekt Tittel Nummer Timekostnad Leiested kostnad Direkte kostnad i kkr Total kostnad 1 Utarbeide matriser Publisering på Internett Administrasjon og informasjon Total kostnad (ex MVA)

6 SINTEF Prosjektbeskrivelse Side 6 av 8 Tabell 3 Finansiering Aktør Egeninnsats i timer Finansiering Egen-innsats i timer Finansiering Byggevareindustrien 500 EBA BNL 25 Norsk Byggtjeneste 25 Cobuilder COWI 50 Nordbohus 50 BE 100 Byggmakker 75 SFT 100* NRL 25* * Bidragsyterne har signalisert at de ønsker å delta med disse summene, men bevilgninger er ikke formelt vedtatt. Summen er derfor ikke inkludert i tabell 2. Andre aktører som ønsker å gå inn med egeninnsats i timer er tekniske kontrollorgan som Norsk Treteknisk Institutt og Kontrollrådet, TBF, BE og SFT. 4 Prosjektorganisering Prosjektorganisasjonen er vist i figur 1 på neste side. Eier av prosjektet er Byggenæringens Landsforening, BNL. En styringsgruppe med representanter fra bidragsyterne skal sørge for at prosjektet foregår innenfor rammen av prosjektbeskrivelsen. SINTEF Byggforsk er prosjektleder for hovedprosjekt og for delprosjektene. Innen hvert delprosjekt settes det ned arbeidsgrupper av bidragsytere og tekniske kontrollorgan. Alle matriser og rapporter som utarbeides, skal kvalitetssikres av referansegruppen før disse publiseres på Internett.

7 SINTEF Prosjektbeskrivelse Side 7 av 8 Prosjekteier Byggenæringens Landsforening Styringsgruppe Byggevareindustrien, EBA, BNL, Standard Norge, SINTEF Referansegruppe Forum for produktdokumentasjon Prosjektleder SINTEF Byggforsk Delprosjekt 1 Utvikling av matriser Delprosjekt 2 Publisering på Internett Delprosjekt 3 Administrasjon og informasjon SINTEF, COWI, TKO, produsenter, SFT, BE, TBF SINTEF, TBF, NOBB, Cobuilder SINTEF, EBA, BNL, TBF, BE, Byggevareindustrien Figur 1 viser organisasjonsstrukturen for prosjektet. 5 Prosjektoppfølging 5.1 Oppfølging av kostnader Det skal avholdes fire styringsgruppemøter i løpet av Prosjektleder skal rapportere oppfølging av kostnader til styringsgruppen kvartalsvis i forkant av møter i styringsgruppen. 5.2 Oppfølging av tidsplan Fremdrift av arbeidet skal følges opp i kvartalsvise styringsgruppemøter. 5.3 Styring av endringer Ved endringer i omfang av arbeidet, finansiering og fremdrift skal dette rapporteres til leder av styringsgruppen: Endringer kan midlertidig godkjennes av leder av styringsgruppen, men skal endelig behandles og besluttes i styringsgruppen. 5.4 Avviksbehandling og korrigerende tiltak Avvik behandles i henhold til SINTEFs prosedyrer for avviksbehandling, jfr. KS

8 SINTEF Prosjektbeskrivelse Side 8 av Faglig kvalitetssikring Prosjektets faglige arbeid skal kvalitetssikres ved at utarbeidede matriser og rapporter oversendes medlemmer i Forum for produktdokumentasjon på høring. Fagkomiteer fra Standard Norge skal også få utarbeide matriser på høring. 6 Rapportering Prosjektleder har ansvaret for at godkjenning av prosjektresultat og rapportering blir gjennomført. Statusrapporter for fremdrift og kostnader oversendes til styringsgruppen kvartalsvis. Ved avslutning av prosjektet skal en sluttrapport utarbeides av prosjektleder. Sluttrapporten skal oversendes til alle bidragsyterne i prosjektet. 7 Dokumentstyring Prosjektleder skal opprette et prosjekthotell for prosjektet som er åpent for styre og bidragsytere i prosjektet. Det vil bli opprettet egne områder i prosjekthotellet for de ulike arbeidsgruppene. Dokumenter i arbeidsgruppene gis navn som begynner på år-måned-dag slik at filene fremstår i kronologisk rekkefølge. I prosjekthotellet kan flere arbeide sammen på felles dokumenter. Versjonskontroll gjør at endringene blir sporbare. Referanser: /1/ Rapport fra forprosjekt

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave Veien gjennom KS2 Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter Håndbok 2. utgave Copyright 2008 Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse er et løpende forskningsprogram

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 1 Hovedprosjekt andre fase... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer