PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT"

Transkript

1 Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: Slutt: Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i Hordaland er klar til å begynne med internettbooking. Gjennom BIT Reiseliv er det utviklet løsninger som muliggjør dette til en relativt rimelig kostnad sammenlignet med tidligere presenterte løsninger. Problemstillingen er likevel at for mange av destinasjonene så vil en overgang til internettbooking være ressurskrevende både i forhold til økonomi og personale. En felles paraply som ivaretar felles interesser vil derfor kunne være formålstjenlig, og på den måten sikre at destinasjonene holder fokus på kjernevirksomheten. Reiselivet i Hordaland ønsker å skape konkrete stordriftsfordeler gjennom et felles prosjekt med fokus på implementering av internettbooking. Stordriftsfordeler kan oppnås gjennom et felles fokus på nødvendig tilført kompetanse i området, samt felles utnytting av ressurser. Flere tiltak kan gjennomføres på fylkesnivå for å lette destinasjonens hverdag, og dermed sørge for at de holder fokus på egen kjernevirksomhet: Etablering av felles avtaler Forsterke fokus på trafikkskapende tiltak for å lede flere brukere inn til tilbydernes produkter og destinasjonsselskapenes portaler Etablere egne brukerforum for å styrke og videreutvikle regionens internettposisjon Skape bedre betingelser ved videreutvikling av løsningen Bedre utnyttelse av kompensasjons/infrastrukturmidler (i dag betales det kanskje flere ganger for de samme tjenestene) o felles opplæring, samt bedre kompetanseoverføring o felles prosjektkoordinering o felles forretningsforståelse 2. Hovedmålsettinger 2.1 Overordnet prosjektmål Prosjektet skal i løpet av prosjektperioden bidra til at reiselivsproduktet Hordaland framstår som bookbart på internett på en kvalitetssikret måte. Prosjektet skal være en viktig bidragsyter til at 80% av reiselivsbedriftene i Hordaland innen utgangen av 2008 er tilknyttet BIT Reaktor Portalbooking. 2.2 Delmål Det overordnede prosjektmålet skal sikres gjennom følgende delmål; Skape stordriftsfordeler på tvers av alle destinasjonene i Hordaland. Gjennomføring av direkte tiltak som virker samlende på reiselivet i Hordaland. Bidra til forretningsforståelse, samt øke kompetansen for den enkelte destinasjon. Innen utløp av prosjektperioden ha implementert tilfredsstillende teknisk og markedsmessig bookingløsning for kunde, bedrift og destinasjon

2 2.3 Effektmål Innen januar 2008 ha gjennomført opplæring hos minimum 75 tilbydere i Hordaland. I løpet av prosjektperioden å redusere implementeringskostnadene for fylket med 30 % gjennom stordriftsfordeler og synergieffekter mellom destinasjonene. Innen prosjektperioden skal det etableres et felles grunnlag for samarbeidsavtaler på tvers av destinasjonene i Hordaland Fylke innenfor elektronisk forretningsutvikling. Innen prosjektperioden å etablere et supportapparat som kan ivareta internettbooking for reiselivet Hordaland fylke. Innen utgangen av 2007 skal grunnlaget i destinasjonene være såpass godt at de kan overta opplæring og implementering på bedriftsnivå i hvert område i egen regi. 2.4 RAMMER Geografisk skal prosjektet arbeide med reiselivsbedrifter over hele Hordaland OMFANG OG AVGRENSNING Prosjektet skal begrenses til opplæring, support og rådgivning innenfor området elektronisk forretningsutvikling i Hordaland fylke. Prosjektets fokus er implementering av internettbooking i Hordaland. Det tas i første omgang sikte på destinasjonene som pr (*), alternativt (**) har signert avtale med Reaktor Portalbooking. Dette gjelder antagelig Bergen, Voss (**) og Hardanger, Nordhordland og Sunnhordland (*). Fram til budsjetteres det med hhv. 20, 10, 15, 15 og 15 bedrifter i disse områdene. Prosjektleder skal koordinere og følge opp destinasjoner, bedrifter og leverandøren Reaktor (inkl. om oppfølging og kontakt med medleverandører/underleverandører Reaktor har til leveranse av bookingssystem). Registrere, rapportere og prioritere konkrete flaskehalser og utfordringer, samt å løse disse på vegne av destinasjonene i Hordaland for å sikre god framdrift og måloppnåing. Prosjektleder skal være en veiledende pådriver for gjennomføring av de tiltak som er skissert i prosjektplanen. Prosjektets varighet er satt til minimum 9 måneder, med oppstart april 2007, og avslutning Det skal i løpet av prosjektperioden løpende vurderes om det er behov for å tilføre prosjektleder andre oppgaver enn de som er definert i denne prosjektplanen. En implementering av internettbooking vil være direkte relatert til destinasjonenes daglige drift, og framtidige oppfølging, og det vil dermed være naturlig med egeninnsats fra den enkelte destinasjon. 3. Aktiviteter i prosjektet Implementering av bookingportal Utnytte eksisterende grunnlag til å skape en god plattform for elektronisk salg og forretningsutvikling. 1. Innhente og forbedre informasjonsgrunnlaget til den enkelte tilbyder i portalen. a. Tilgjengelig kapasitet b. Bruk av løsning c. Integrasjon mot egne løsninger d. Prising av produkter 2. Initiere og gjennomføre møter med IT-leverandører. 3. Initiere og gjennomføre implementering av løsningen a. Opplæring 4. Innsalg av løsning til nye tilbydere for å skape bedre mangfold. 5. Brukerstøtte

3 Avtaleverk Sikre nødvendig avtaleverk i forhold til strategi, forretningsmodell og organisasjon. 1. Avtale mellom destinasjoner og lokale reiselivslag/turistinformasjoner el.l. 2. Avtale mellom destinasjon og tilbydere 3. Destinasjon og Leverandør(-er) Drift Drift av portalen vil være summen av overnevnte tiltak, og et viktig område destinasjon og bedrift. Et viktig fokusområde i dette prosjektet vil være å tilrettelegge driften på en slik måte at en oppnår en intern kompetanseheving (tilbyder og destinasjon) og sikre et godt driftsgrunnlag etter prosjektets slutt. 1. Planlegging før drift av internettbooking 2. Budsjettering og potensialberegninger 3. Forhandlingspart mot potensielle samarbeidspartnere og distribusjonskanaler 4. Support av løsning 5. Utarbeidelse av styringsverktøy/resultatmål 6. Oppfølging og kvalitetssikring 7. Videreutvikling av innhold og verktøy i portal Detaljerte tids- og ressursplaner utarbeides på bakgrunn av disponible økonomiske ressurser i starten av prosjektet. Utarbeides i felleskap mellom prosjektleder og prosjektgruppen. 4. Organisering rapportering Prosjektansvarlig; Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS. Prosjektleder; Tom Nøvik, Venatio AS. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig, som igjen sørger for nødvendig rapportering til Hordaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Den enkelte destinasjon i Hordaland stiller kontor og møterom til disposisjon for prosjektleder ved opplæring, andre behov, og ved møte i referansegruppa o.a. Styringsgruppe er prosjektleder, sammen med 3 representanter fra reiselivet i Hordaland fylke og 1 representant fra Fylkeskommunen. Styringsgruppen skal sørge for god koordinering med andre grupper og ressursfora, og vil kalle disse inn til møte etter behov. Andre grupper kan være foregangsbedrifter, IT-leverandører, samt andre regioner/ BIT Reiseliv. 5. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 5.1 BESLUTNINGSPUNKTER Det skal gjennom møter hver 2. måned framlegges statusrapporter til prosjekteierne. Prosjektleder rapporterer virksomheten i prosjektet for siste periode, og legger fram framdrifts- og aktivitetsplaner for neste periode. 5.2 OPPFØLGING Løpende rapportering og kontakt med prosjektgruppen. Prosjektleder rapporterer status i prosjektet i forhold til framlagt milepælsplan hver 2. måned. Prosjektgruppen har beslutningsmyndighet på vegne av reiselivet i HFK i saker som oppfattes som overordnet i prosjektet. 5.3 MILEPÆLER IT-prosjekter har en tendens til å være svært dynamiske, hvor forutsetninger endres kontinuerlig. For

4 at et prosjekt av denne type skal oppnå best mulig resultater vil det derfor være formålstjenlig med utarbeidelse av kvartalsvise milepælsplaner i forhold til mål og behov i prosjektet. Hovedvekten vil ligge på opplæring og oppfølging av destinasjoner og reiselivsbedrifter i Hordaland, og framdriften i prosjektet vil styres av når den enkelte destinasjon/regions behov for oppfølging. Viktige overordnede milepæler vil være: 1. Oppstart av implementeringsprosjekt 1. april Utarbeidelse av felles tilfredsstillende avtaleverk for tilbydere, distribusjonspartnere og samarbeidspartnere 1.juni Avklaring signert avtale med Reaktor for Bergen og Voss 1.juli Gjennomført innsalgsmøter med aktuelle destinasjoner og tilbyder 1.oktober Gjennomført Opplæring 20.november Evaluering og oppsummering 31. desember Prosjektslutt 31.desember Budsjett og finansiering Kostnader Kostnader prosjektleder 1) Reiser Kurs og infomøter etc Kjøp av tjenester Kontorhold m.m. 0 Møter prosjekt -/arb.gruppe Sum Finansiering Innovasjon Norge Hordaland Hordaland Fylkeskommune RUP Kompensasjonsutvalget Egeninnsats destinasjoner Sum ) Honorar regnes ut fra opplæring ca. 75 bedrifter, samt support a 3 timer pr. bedrift. Inkluderer kontorhold, samt administrative og sosiale kostnader.

5 7. Kritiske risikofaktorar PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Kritske suksessfaktorer Forventet kvalitet på løsning Manglende leveranser fra leverandør Manglende eierskap i fylket Samarbeidsproblemer på tvers av destinasjoner Forankring mellom destinasjoner i Hordaland 8. Kontrakter og avtaler Konsekvens Tidlig gjennomgang med prosjektgruppen av mangler, samt bevisstgjøring før innsalg. Sikre nødvendig avtaleverk, og bruke dette! Bidra til, og sikre forankring i prosjektet på tvers av destinasjoner, kommuner og fylker i forkant. Lokalisere eventuelle problemer, og løse disse i en tidlig prosjektfase. Utvikling av samarbeidsformer, og forankring gjennom samarbeidsavtaler Venatio AS utarbeider et kontraktsforslag for gjennomføring av prosjektet, samt økonomiske betingelser vedrørende deres engasjement. Dato: Helge Møller Prosjektansvarleg

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene BIT Reiselivs rolle i Regjeringens

Detaljer

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling PROSJEKTPLAN Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling Et prosjekt for å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet 22. desember 2014 Landsbyen Næringshage Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3

Detaljer

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Et fellesprosjekt i Nord-Troms mellom kommunene: Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen Sluttrapport 31.09 2009 Red. 01.12.2009 Initiert av: Partnere: I samarbeid med:

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Til Hemsedal Turisttrafikklag Hemsedal Kommune Gol, 17 06 2013 Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Innledning I løpet av de siste årene har det pågått en prosess for

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer