Organisering av Build Up Skills i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av Build Up Skills i Norge"

Transkript

1 Organisering av Build Up Skills i Norge 1) Mål med prosjektet Prosjektet skal etablere en plan og foreslå tiltak for systematisk kompetanseheving blant håndverkere, for å nå ambisjonene om å innføre nesten nullenergibygg som bygningsstandard, energieffektivisere eksisterende bygningsmasse og øke bruken av fornybar energi i byggverk. 2) Partnere i prosjektet Direktoratet for byggkvalitet (Koordinator) Byggenæringens Landsforening / Lavenergiprogrammet (prosjektleder) Enova SF Norske rørleggerbedrifters landsforening (NRL) Byggmesterforbundet Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Norske murmesteres forening (NML) 3) Arbeidsprogram og tidsplan 3.1) Prosjektledelse (management) Denne delen av prosjektet går ut på å sørge for nødvendig fremdrift og kvalitet i arbeidet, slik at aktivitetene som skal utarbeides i henhold til søknaden blir gjennomført i tide. Det vil avholdes ett til to prosjektmøter i måneden med partnere, møter med styringsgruppen, det vil si styret i Lavenergiprogrammet, samt jevnlige møter med en referansegruppe med deltagere fra hele byggenæringen, undervisningsinstitusjoner, etc, Prosjektledelse omfatter dessuten innhenting av dokumentasjon for rapportering til EU- kommisjonen. Det skal også utarbeides en egen Build Up Skills nettside innunder med linker til tilsvarende nettsider i andre land. 3.2) Utarbeide status quo analyse Det skal utarbeides en status quo analyse som kartlegger kompetanse på energiområdet blant håndverkere i byggenæringen, sett opp mot den kompetansen som vil være nødvendig for å nå målsetningene i bygningsenergidirektivet uten risiko for byggskader. Kompetanse både i forhold til nybygging og tiltak i eksisterende bygningsmasse er relevant. Det skal redegjøres for dagens utdanningssystem for håndverkere, tiltak for å sikre livslang læring og etterutdanning og vurderes på hvilke områder eller for hvilke profesjoner nye kompetansetiltak er nødvendig. I tillegg skal Status Quo analysen innholde en beskrivelse av dagens bygningsmasse i Norge, rehabiliteringsrate, total energibruk og bruk av fornybar energi i bygningsmassen. Analysen skal være klar i løpet av mai Som grunnlag for deler av Status quo analysen vil det bestilles to mindre eksterne oppdrag; En sammenstilling av kompetansemål på energiområdet for utførende i byggenæringen. En kartlegging av kompetansenivået på energiområdet blant de utførende i byggenæringen.

2 Kompetansekartlegging: Rørleggere, VVS- installatører, etc. Kompetensekartlegging: Entreprenører. Kompetansekartlegging: Murere. Kompetansekartlegging: Byggmestere, tømrere, etc. Status quo analyse Kometansekartlegging: Andre profesjoner. Figur 1: Oppbygning av Status Quo Analyse 3.3) Utvikle veikart for kompetanseheving Med bakgrunn i Status quo analysen skal det utarbeides et veikart for kompetanseheving. Dette veikartet skal inneholde nasjonale mål for kompetansenivået, tiltak som kan gjennomføres for å heve energikompetansen hos håndverkere og prioritering av disse. Veikartet skal inneholde en handlingsplan for de tiltakene man anbefaler gjennomført og hvilke aktører som må jobbe videre med implementering av tiltakene. Tiltakene kan være rettet både mot utdanningssystemet og mot etterutdanningstilbudet for de som allerede er i arbeid. Det kan for eksempel være aktuelt å se på behov for endring i læreplaner og undervisningsmateriell, kompetansetiltak rettet mot lærere og undervisningspersonell, rekrutteringstiltak av elver til bygg og anleggsfag, implementering av en systematisk etterutdanningsstruktur i byggenæringen, etterutdanningstiltak rettet mot små og mellomstore bedrifter utenfor de store byene og vurdere ulike insentiver for kompetanseheving. Veikartet for kompetanseheving skal etter planen ferdigstilles i løpet av november Som grunnlag for deler av veikartet vil det settes ut ett eksternt oppdrag; En samfunnsøkonomiske vurdering av å iverksette kompetansetiltak i byggenæringen. 3.4) Søke enighet om implementering og utarbeide implementeringsplan På bakgrunn av veikartet skal det diskuteres og søkes enighet om hvordan tiltakene som er anbefalt kan implementeres. Det vil arrangeres workshops og seminarer der representanter fra blant annet myndigheter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiverforeninger og fagforeningen inviteres til å delta. Hensikten er å etablere en felles forståelse av hvilke tiltak som bør prioriteres for å heve kompetansen blant håndverkere på energiområdet og enes om fremgangsmåte og ansvar for at tiltakene implementeres i praksis. Med utgangspunkt i diskusjonene skal det utarbeides en implementeringsplan for de prioriterte tiltakene. Der det er mulig og hensiktsmessig kan det utarbeides intensjonsavtaler osv. mellom de ulike aktører. Det skal også arrangeres en sluttkonferanse der resultatene fra prosjektet og kompetansetiltakene kan presenteres.

3 3.5) EU- aktiviteter Per november 2011 deltar 21 EØS- land i Build Up Skills. En viktig del av prosjektet er å kunne lære av det arbeidet som skjer i andre land og kompetansetiltak som er iverksatt. Det er derfor lagt opp til en samlinger der prosjektteam fra ulike land kan møtes og utveksle erfaringer underveis i prosjektet. Det vil arrangeres fire samlinger for prosjektteamene i Brussel. I tillegg vil det arrangeres enkelte bilaterale møter mellom medlemslandene for å gi kunne innspill på hverandres Status quo analyser og veikart. som utarbeides. som utarbeides som er planlagt med deltagere fra alle landene som deltar i prosjektet. Det ansees som viktig at erfaringer og nettverk fra EU- aktivitetene spres videre nasjonalt. Det er derfor utarbeidet en mal for referat fra EU- samlingene som skal danne grunnlag for erfaringsoverføring til partnerne i konsortsiet, styringsgruppen og referansegruppen. 4) Prosjektorganisering 4.1) Ansvarsfordeling Direktoratet for byggkvalitet er prosjekteier og koordinator for Build Up Skills i Norge. Det betyr at direktoratet har kontakten mot EU- kommisjonen og deltar på de europeiske samarbeidsmøtene. I tillegg deltar direktoratet i alle arbeidspakkene på lik linje med de andre partnerne og styringsgruppen (Lavenergiprogrammets styre). Direktoratet for byggkvalitet har et særlig ansvar for å bidra med informasjon om byggereglene og implementering av EØS- regler på energiområdet. Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom byggenæringen og staten om å få til kompetanseheving i hele byggenæringen med hensyn til energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging i byggverk. Lavenergiprogrammet er prosjektleder for Build Up Skills prosjektet. Dette innebærer blant annet ansvar for å sikre nødvendig fremdrift, følge opp eksterne utredninger, koordinere arbeidet i konsortsiet, innhente innspill fra referansegruppen og legge frem resultatene for styringsgruppen. I tillegg har Lavenergiprogrammet hovedansvaret for skriftlig utarbeidelse av rapportene, deltagelse på, og rapportering fra, EU- aktiviteter, samt rapportering til EU- kommisjonen. Figur 2 viser struktur for organisering og rapportering i det norske Build Up Skills prosjektet. Lavenergiprogrammet er prosjektleder og sekretær for konsortsiet og rapporterer til styringsgruppen i Lavenergiprogrammet for kvalitetssikring av arbeidet. I tillegg skal programmet gi Direktoratet for byggkvalitet nødvendig underlag for rapportering til EU- kommisjonen. Det skal innhentes erfaringer og innspill til arbeidet underveis fra det europeiske samarbeidet og fra en referansegruppe med deltagere fra blant annet hele byggenæringen, fagforeninger og relevante myndigheter.

4 Prosjekteier:+Direktoratet+for+byggkvalitet+ Kontakt!mot!EU+kommisjonen.! Deltagelse!på!EU+aktiviteter.! Styringsgruppe:+Lavenergiprogrammets+styre+ Kvalitetssikring.! Innspill!til!arbeidet.!! Konsortium:+ Utføring!av!arbeidet!i!arbeidspakkene.! Deltagelse!på!EU+aktiviteter.! Rapportering!og!dokumentasjon!av!kostnader.! Prosjektleder!/!sekretær:!Lavenergiprogrammet.! EU+aktiviteter:+ Erfaringsdeling.! Nettverk.! Kontaktpunkter.! Referansegruppe:+ Innspill!til!arbeidet!underveis.! Deltagere!fra!hele!byggenæringen,! fagforeninger,!myndigheter,!etc.! Kommunikasjon:+ Nettside.! Seminarer.! Workshops.! Figur 2: Skisse for prosjektorganisering Bransjeorganisasjonene og Byggenæringens landsforening vil blant annet ha ansvar for: Bidra til kartlegging av kompetanse blant byggmestre, murmestere, entreprenører, rørleggere, etc., og i utdanningen mht. energieffektiv bygging / rehabilitering og bruk av fornybar energi. Foreta gjennomgang av læreplaner i yrkesutdanningen og vurdere behovet for tiltak. Bidra til å utarbeide veikart med prioriterte tiltak for å heve kompetanse / kunnskap blant de utførende mht. energieffektiv bygging / rehabilitering og bruk av fornybar energi. Delta i diskusjoner om hvordan tiltakene kan implementeres og ansvar for implementering. Gi skriftlige bidrag til rapportene som skal utarbeides. Delta på europeiske møter dersom tema er særlig aktuelt for bransjeorganisasjonen. Enova SF er partner i prosjektet og deltar i alle arbeidspakkene. Som de andre partnerne vil Enova ha ansvar for å delta i diskusjoner underveis og gi skriftlige bidrag til rapportene. Det kan være særlig aktuelt med skriftlige bidrag fra Enova, når det gjelder barrierer som er identifisert som hinder mot energieffektivisering i bygningsmassen og beskrivelse av mulige tiltak for å overkomme barrierene. 4.2) Møter og beslutninger Prosjektgruppen, som består av prosjektpartnerne, vil ha prosjektmøter minst én gang per måned. Beslutninger om utforming av rapportene fattes på møtene. Det skal søkes enighet og tas høyde for innspill fra aktører utenfor konsortsiet. Det er etablert en åpen referansegruppe der andre aktører fra byggenæringen, FoU- institusjoner, myndigheter, etc. gis anledning til å gi innspill og synspunkter på arbeidet som skjer i Build Up Skills. Styringsgruppen (Lavenergiprogrammets styringsgruppe) inviteres også til referansegruppemøtene, i tillegg til prosjektpartnerne. Hensikten er at Build Up Skills skal være et prosjekt som gir mulighet for deltagelse og påvirkning fra de som ønsker det.

5 4.3) Tidsplan Build Up Skills har en varighet på 18 måneder. Endelig rapportering til EU- kommisjonen må foreligge senest to måneder etter prosjektslutt. Det er seks klart definerte milepæler i prosjektet. Disse er angitt i tabell 1 nedenfor. Lavenergiprogrammet har et hovedansvar for at milepælene nås. Tabell 1: Fremdriftsplan og milepæler Aktivitet Nettside Status quo analyse Foreløpig rapportering til EU- kommisjonen Veikart for kompetanseheving Implementeringsplan Endelig rapportering til EU- kommisjonen November 2011 Mai 2012 Frist 1. mars 2012 Frist 1. mai 2012 Mai 2012 November 2012 Frist 1. august 2012 Frist 1. november 2012 November 2012 Mai 2013 Frist 1. mai 2013 Mai 2013 Juli 2013 Frist 1. juli ) Rutiner for rapportering og kvalitetssikring 5.1) Dokumentasjon av timebruk og kostnader Arbeidstimer som brukes på prosjektet skal rapporteres på EU- kommisjonens timemal. For å kunne regne ut reell timesats må også arbeidstimer som benyttes på andre oppgaver rapporteres. Timelister fra personer som deltar i arbeidet samles inn av Lavenergiprogrammet den første i hver måned. Timelister underskrives av prosjektmedarbeider og nærmeste overordnete. Lønns- og reisekostnader må dokumenteres. Lavenergiprogrammet innhenter dokumentasjon på utbetalte lønnskostnader, for eksempel i form av en lønnslipp, hver måned. Reisekostnader dokumenteres ved kopi av reiseregning og dokumentasjon på utbetaling av reisekostnader fra arbeidsgiver så raskt som mulig etter at reisen er foretatt og kostnader utbetalt. Utsettelse av eksterne oppdrag skal følge regler for offentlige anskaffelser. Kostnader dokumenteres ved kopi av kontrakt for oppdraget, faktura fra oppdragstaker og bilag som dokumenterer utbetaling. Lavenergiprogrammet har ansvar for å følge opp eksterne oppdrag i Build Up Skills prosjektet. All dokumentasjon skal oppbevares både hos prosjektleder (Lavenergiprogrammet) og koordinator (Direktoratet for byggkvalitet). 5.2) Rapportering Det skal rapporteres til EU- kommisjonen to ganger i løpet av prosjektet. Én foreløpig prosjektrapportering med frist 1. august 2012 og endelig rapportering senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet, det vil si 1. juli Rapporteringen følger EU- kommisjonens maler. Prosjektleder i Lavenergiprogrammet har ansvar for rapporteringen. Utkast til rapportering skal forelegges koordinator i Direktoratet for byggkvalitet og daglig leder i Lavenergiprogrammet senest én måned før fristen. Koordinator i Direktoratet for byggkvalitet rapporterer formelt til EU- kommisjonen og er den som avgjør endelig at rapportering er god nok for å kunne oversendes.

6 5.3) Kvalitetssikring Det er lagt opp til månedlige møter mellom prosjektleder og koordinator for å gå gjennom fremdrift og dokumentasjon som er nødvendig for rapportering til EU- kommisjonen. Det vil være løpende kommunikasjon mellom Direktoratet for byggkvalitet og EU- kommisjonen underveis i prosjektet. Rapportene som utarbeides diskuteres og kvalitetssikres av partene i konsortiet. Ved at arbeidet diskuteres i styringsgruppen i Lavenergiprogrammet og i referansegruppen underveis skal det oppnås god kvalitetssikring av rapportene som utarbeides. Daglig leder i Lavenergiprogrammet godkjenner at rapportutkast, notater, osv., er tilstrekkelig gode før oversendelse til programmets styringsgruppe. I tillegg er det lagt opp til bilaterale europeiske møter der prosjektgruppene i de ulike landene kan få tilbakemelding om innspill på fra tilsvarende prosjektgruppen i andre land. Lavenergiprogrammet vil delta på disse møtene og rapportere tilbake til konsortiet, referansegruppen og styringsgruppen. 5.4) Mal for referat: EU- aktiviteter 1. Møte: Build Up Skills Sted og dato: Brussel. XX.XX.20XX 2. Deltaker(e) fra norsk side: Deltager 1, Deltager 2, Deltager 3 3. Viktige tema av betydning for norsk byggenæring / norske myndigheter: 1. Sak 1 2. Sak 2 3. Etc. 4. Foreligger norske innspill (evt. skriftlig)? 1. Innspill 1 2. Innspill 2 3. Etc. 5. Nyttige kontaktpunkter i andre EØS- land? Kontaktpunkt og beskrivelse av hvordan kontaktpunktene kan brukes av næring/myndigheter 6. Oppfølgingspunkter? 1. Oppfølgingspunkt 1 2. Oppfølgingspunkt 2 3. Etc. 7. Neste møte (dersom dette er bestemt)

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del I status analyse rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS SAMMENDRAG 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 2.1 Hensikt 2.2 Metode 2.3 Organisering 4 6 8 8 8 9 3. DEN NORSKE BYGGENÆRINGEN 12 3.1

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune Hvaler kommune Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 0.1 Per Erik Johansen 09.09.2014 Tema Hovedansvarlig Revideres av Godkjent av Metoder og verktøy for ledelse Utskriftsdato

Detaljer