PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen"

Transkript

1 PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen Informasjonsmøte, 11. juni 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, SINTEF Certification SINTEF Byggforsk 1

2 Hvorfor trenger vi PRODOK? Krav til produktdokumentasjon for byggevarer PRODOK og SINTEF Teknisk Godkjenning Byggevarer som er utvalgt i PRODOK Bruk av resultatene fra PRODOK SINTEF Byggforsk 2

3 Nytteverdi for byggenæringen Økt kunnskap om produktdokumentasjon vil gi Reduksjon av byggefeil Økt kvalitet og standardisering i byggeprosessen Gode, trygge og miljø- og helsevennlige byggverk Kompetanse som i dag ligger hos ulike kontroll- og sertifiseringsorganer og Standard Norge, blir tilgjengelig via internett for alle produsenter, importører og brukere av byggevarer i den norske byggenæringen SINTEF Byggforsk 3

4 Nytteverdi for byggenæringen Entydige norske myndighetskrav for dokumentasjon av tekniske og miljøegenskaper til byggevarer Referanse til gjeldende standarder, norske anbefalinger og frivillige dokumentasjonsordninger Fritt tilgjengelig på internett Økt kompetanse om krav og ansvar i alle ledd Legge til rette for at produktdokumentasjon i henhold til krav i eksisterende databaser gjennomføre substitusjon av helse og miljøfarlige stoffer på faste produkter Kvalitetsøkning på dokumentasjon Sømløs elektroniske flyt av produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk 4

5 PRODOK forprosjekt Gjennomført i 2008 Intiert av Skanska Finansiert av Skanska, Norsk Byggtjeneste og SINTEF Byggforsk Resultat: Synlighet i næringen Rapport med matriser som viser krav til produktdokumentasjon for 11 byggevarer Finansiering til PRODOK Myndigheter, produsenter, forhandlere, BNL, entreprenører, boligprodusenter, kontrollorgan, bransjeforeninger, rådgivere SINTEF Byggforsk 5

6 SINTEF Byggforsk 6

7 Prosjekteier Byggenæringens Landsforening Styringsgruppe Byggevareindustrien, EBA, BE, BNL, Standard Norge, SINTEF Referansegruppe Forum for for produktdokumentasjon Prosjektleder SINTEF Byggforsk Delprosjekt 1 Utvikling av av matriser Delprosjekt 2 Publisering på påinternett Delprosjekt 3 Administrasjon og og informasjon SINTEF, COWI, TKO, produsenter, SFT, BE, TBF SINTEF, TBF, NOBB, Cobuilder SINTEF, EBA, BNL, TBF, BE, Byggevareindustrien SINTEF Byggforsk 7

8 Leveranser Matriser som viser minimumskrav til produktdokumentasjon for bruk i norske byggverk for minst 50 sentrale byggevarer på norsk og engelsk fritt tilgjengelig på internett sammen med informasjon til næringen om kravene til produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk 8

9 Minimumskrav til produktdokumentasjon Dokumentasjon av byggevarens grunnleggende egenskaper mekanisk motstandsevne og stabilitet hygiene, helse og miljø sikkerhet ved bruk støyvern energisparing og varmeisolering SINTEF Byggforsk 9

10 Krav i Teknisk Forskrift 5-11: Produsenten skal sørge for at varens egenskaper er dokumentert før den omsettes eller brukes i et byggverk. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig ved omsetning og bruken av produktet. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å identifisere varens egenskaper og opprinnelse". SINTEF Byggforsk 10

11 Minimumskrav til produktdokumentasjon Markedsføring Dokumentasjon av grunnleggende egenskaper CE-merking Basert på harmonisert produktstandard Basert på Europeisk Teknisk Godkjenning Produsent eller importør til EØS er ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjon SINTEF Byggforsk 11

12 Ytterdør, vindu og vindusdør NS-EN CE-merking mulig fra Foto: B. Risholt april 2006 Obligatorisk å følge standarden fra SINTEF Byggforsk 12

13 Hva betyr det at et produkt er CE-merket Lov å markedsføre Lov å selge Lov å kjøpe Ikke nødvendigvis lov å bruke SINTEF Byggforsk 13

14 SINTEF Byggforsk 14

15 Minimumskrav til produktdokumentasjon Bruk i et norsk byggverk Krav i norske lover og forskrifter Teknisk forskrift Miljøkrav: REACH, substitusjonsplikt, produktkontrolloven og avfallsforskriften Forhold ved byggverket: Byggeteknisk løsning Klimapåkjenninger SINTEF Byggforsk 15

16 Foto: T. Kvande SINTEF Byggforsk 16

17 Krav til byggverket Når det stilles krav i byggereglene til det ferdige byggverk og ytelsen avhenger av egenskapen til gitte byggevarer, må egenskapen deklareres før ansvarlig foretak i byggesaken kan benytte byggevaren i det konkrete byggetiltaket. De ansvarlige foretakene i byggesaken har videre ansvar for å forsikre seg om at byggevarer som benyttes er egnet til tiltenkt formål. I byggetiltak som er unntatt reglene for ansvar og kontroll påligger disse pliktene tiltakshaver. Brev fra BE datert SINTEF Byggforsk 17

18 Krav til byggverket Eksempel lufttetthet TEK stiller krav til byggverkets lufttetthet For alle byggevarer som innvirker på lufttettheten til byggverket, blir lufttetthet obligatorisk egenskap for byggevaren Vindsperre Dampsperre Vindu Undertak Kilde: Byggdetaljer SINTEF Byggforsk 18

19 SFT Regelverk Internkontrollforskriften Miljøkrav spesifisert i anbud og kontrakt, teknisk underlag og innkjøpsspesifikasjon. Rutiner for å sikre seg informasjon fra produsenter og importører av byggevarer om produktenes innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, og om at avkapp og lignende må håndteres som farlig avfall. Produktkontrolloven: Gir enhver rett til å få informasjon om produkter som kan forårsake helseskade eller miljøforstyrrelse direkte fra alle ledd i en salgskjede. Som forbruker har man krav på å få informasjon om produktenes innhold av helseog miljøfarlige kjemikalier, og informasjon for å kunne forebygge skadevirkninger. Substitusjonsplikten Produktforskriften Forbudte og regulerte stoffer og produkter SINTEF Byggforsk 19

20 SFT Regelverk Reach Plikt til å gi informasjon til neste ledd dersom produktet inneholder mer enn 0,1% av stoffer på kandidatlisten Datablad Avfallsforskriften Byggavfall Alle bygge- og anleggsplasser har rutiner for håndtering av farlig avfall. Entreprenør kan fremvise kvitteringer og deklarasjonsskjema for innlevert farlig avfall. Det er ikke tillatt å blande farlig avfall i samme container som produksjonsavfallet og overlate sorteringen til avfallsmottaker. Forurensningsforskriften Forurenset grunn Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger fra offentlige myndigheter, offentlige og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. SINTEF Byggforsk 20

21 Leveranser Matriser som viser minimumskrav til produktdokumentasjon for bruk i norske byggverk Bruksområde Obligatoriske og frivillige egenskaper Samsvarssystem Klassifiseringsstandarder Prøvingsstandarder Krav i lover og forskrifter Miljøkrav og krav i Teknisk Forskrift Anbefalinger Frivillige dokumentasjonsordninger SINTEF Byggforsk 21

22 Prosedyre for matriser Forslag utarbeides av et kontrollorgan basert på harmonisert produktstandard, retningslinje for europeisk eller nasjonal teknisk godkjenning IFD kompatibelt norsk og engelsk Forslaget sendes på høring til Forum for produktdokumentasjon og aktuell komité i Standard Norge Sendes ut pr e-post Høringsfrist 3 uker Kommentarer sendes til prosjektleder Ved behov sendes høringskommentarer over til kontrollorgan for vurdering Forslaget revideres basert på kommentarer (av kontrollorgan eller prosjektleder) Terminologi sjekkes mot Standard Norges terminologibase Matrise vedtas av styringsgruppen Status Gyldig Høring ferdig Høring i gang Forslag SINTEF Byggforsk 22

23 Prioriterte produkter Innspill fra bidragsyterne på sentrale produkter Totalt forslag på ca 100 produkter Ca 50 som er vurdert som sentrale av flere bidragsytere, har blitt prioritert av styringsgruppen Produkter som brukes i mange byggverk Produkter som er vesentlige for sikre bygninger med god kvalitet Produkter med spesielle nasjonale krav Det vil bli laget matriser for flere produkter hvis vi får inn mer finansiering SINTEF Byggforsk 23

24 Eksempler på prioriterte produkter Trebjelker Ildsteder Røykvarslere Tappearmatur Vinduer Mineralull Glassfasader Trapper Hulldekker Parkett Gipsplater Betong veggelementer Prefabrikerte våtrom Takfolie Fugemasse Membraner Stålbjelker Sluk Se fullstendig liste på internett: SINTEF Byggforsk 24

25 11 matriser på høring Høringsfrist 15. mai Mange og gode kommentarer Hovedresultat Matrisemalen omarbeides for å få frem bruksområde bedre Egenskapene grupperes med de obligatoriske og viktigste egenskapene først Grenseoppgang for hver enkelt matrise om hva som er obligatorisk og frivillig Kommentarer må behandles av fagpersoner i SINTEF for utarbeidelse av ny versjon SINTEF Byggforsk 25

26 Fremdriftsplan for utarbeidelse av matriser Produktgruppe Forslag Ferdig Takprodukter, varmeisolasjon, membraner og sperresjikt Brannprodukter, glass, vindu, trapp og rekkverk Stålprodukter, betongprodukter, treprodukter, bygningsplater April-mai August August/ September Juni/Juli September/ oktober Oktober/ November VVS og Sanitærprodukter September Oktober Konstruksjoner og konstruksjonselementer Oktober Desember Lim og fugemasse Oktober November SINTEF Byggforsk 26

27 Publisering av matriser På PRODOK hjemmeside Status Gyldig Forslag til matriser Høring ferdig Matriser som er på høring Høring i gang Vedtatte matriser Forslag Informasjon om produktdokumentasjon Senere på SINTEF Certifications åpne nettsider Forlag til matriser Vedtatte matriser Veiledning i bruk av matriser Informasjon om produktdokumentasjon Senere inkludert i kommersielle produkter fra blant andre NOBB, CoBuilder, Standard Norge, SINTEF Byggforsk Hvis vi får inn tilstrekkelig finansiering vil det bli bygd opp et eget PRODOK nettsted SINTEF Byggforsk 27

28 Bruk av matriser PRODOK matriser er veiledende dokumenter Det er frivillig å bruke matrisene Aktører i næringen avgjør om de vil bruke matrisene eller dokumentere på annen måte, f. eks i form av SINTEF Teknisk Godkjenning PRODOK matrisene angir obligatoriske egenskaper, et konkret byggverk kan medføre andre krav SINTEF Byggforsk 28

29 PRODOK matriser og SINTEF Produktsertifikat SINTEF Produktsertifikat bekrefter At en byggevare er produsert i henhold til en teknisk spesifikasjon, for eksempel en standard eller en PRODOK matrise Oppnådd klassifisering Tredjeparts kontroll av produksjon Oppfølging av produsentens produksjonskontroll Sertifisering er nødvendig for CE-merking for byggevarer i samsvarssystem 2+, 1 og 1+. Dette gjelder blant annet byggevarer med stor betydning for byggverkets Brannmotstand Styrke og stabilitet Sikkerhet ved bruk SINTEF Byggforsk 29

30 SINTEF Byggforsk 30

31 PRODOK matriser og SINTEF Teknisk Godkjenning SINTEF Teknisk Godkjenning Bekrefter at en byggevare er egnet til angitt bruksområde i Norge Bekrefter samsvar med norske forskrifter Bekrefter samsvar med anbefalte norske markedskrav Bekrefter deklarerte produktegenskaper Angir miljøpåvirkning Angir betingelser for bruk Angis anbefalinger for montasje, vedlikehold og avfallshåndtering Bekrefter tredjeparts overvåkende produksjonskontroll SINTEF Byggforsk 31

32 SINTEF Byggforsk 32

33 PRODOK matriser og SINTEF Teknisk Godkjenning PRODOK matriser Angir hvilke egenskaper som skal dokumenteres for 50 byggevarer SINTEF Teknisk Godkjenning Utarbeides for konkrete byggevarer Angir ytelser som er oppnådd ved prøving og beregning Aldring og bestandighet er vurdert Ytelser er vurdert opp mot betingelser for bruk Garanti for at produktet fungerer ved bruk PRODOK matriser vil ikke kunne erstatte SINTEF Teknisk Godkjenning, men vil være et hjelpemiddel for spredning av informasjon om krav til produktdokumentasjon til byggenæringen SINTEF Byggforsk 33

34 Bruk av matriser Produsenter og importører av byggevarer Oversikt over standarder som angår produktet Krav for CE-merking Krav til produktdokumentasjon for bruk i bygninger i Norge Miljøkrav Konkurranse på like vilkår Referanser til nasjonale anbefalinger Oversikt over nasjonale frivillige dokumentasjonsordninger Eksempel: ildsteder SINTEF Byggforsk 34

35 Forslaget er under utarbeidelse SINTEF Byggforsk 35

36 Bruk av matriser Byggevarehandel Produktdokumentasjon skal foreligge når varen omsettes Fremgår varens produksjonssted i dokumentasjonen? Er krav til dokumentasjon for markedsføring oppfylt? Er krav til dokumentasjon for bruk i norske byggverk oppfylt? Er det spesielle miljøkrav knyttet til bruk av byggevaren? Er det spesielle miljøkrav knyttet til avhending av byggevaren etter bruk? Eksempel: fugemasse SINTEF Byggforsk 36

37 Fugemasse Brosjyrer/datablad fra produsent etc. SINTEF Byggforsk 37

38 Bruk av matriser Prosjekterende/Bygningsteknisk rådgiver i byggesaken Ansvarlig for å beskrive hvilke egenskaper og ytelser byggevaren skal ha Obligatoriske egenskaper Frivillige egenskaper System for samsvarserklæring Brukes i prosjekteringen Brukes i beskrivelser Definere hvilke ytelser byggevaren skal ha for de aktuelle egenskapene Eksempel: hulldekker SINTEF Byggforsk 38

39 Forslaget er under utarbeidelse SINTEF Byggforsk 39

40 Bruk av matriser Innkjøper Hvilke egenskaper skal dokumenteres? Har leverandøren nødvendig dokumentasjon? Hvilke miljøkrav gjelder for produktet? Skal byggevaren være sertifisert? Hvilke spesielle krav finnes i Norge for byggevaren? Hvilke frivillige dokumentasjonsordninger finnes i Norge? Har byggevaren de ytelsene som er spesifisert ved prosjekteringen? Eksempel: vindu Kilde: SINTEF Byggforsk 40

41 SINTEF Byggforsk 41

42 Bruk av matriser Markedstilsynet Hvilke egenskaper er obligatoriske for bruk i norske byggverk? Er obligatoriske egenskaper dokumentert? Er byggevaren dokumentert i henhold til riktig samsvarssystem? Kontroll av dokumentasjon for byggevarer, men også en del av dokumentasjon for byggverket SINTEF Byggforsk 42

43 For mer informasjon om PRODOK SINTEF Byggforsk 43

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef PROSJEKTTITTEL Prosjektbeskrivelse SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 3b, 0373 OSLO Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Regelverk Internkontrollforskriften Produktkontrolloven: Substitusjonsplikten Produktforskriften Forbudte og regulerte stoffer og produkter Reach Datablad Kandidatlisten

Detaljer

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 Dette gjør vi for å fremme kvalitet Bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget Sikrer et hensiktsmessig regelverk Utvikler metoder og verktøy Sprer informasjon og støtter

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Regelverk i forbindelse med avfallshåndtering i anleggsnæringen...8 3.1 Forurensningsloven...8 3.2 Avfallsforskriften...8 3.2.1 Hvem

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.12.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Årsberetning 2010 Byggevareindustriens Forening

Årsberetning 2010 Byggevareindustriens Forening Årsberetning 2010 Byggevareindustriens Forening 2 BRANSJEN OG MARKEDET 2010 ble et nytt utfordrende år for byggevareindustrien og byggenæringen som helhet. Byggevareindustriens Forenings løpende statistikk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede produkter HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Presentasjonens innhold 1. Regelverket i dag 2. Skillet mellom omsetning

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer