OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?"

Transkript

1 OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE

2 Innhld Hvrfr Omstilling 2012?... 3 Mål fr prsjektmrådet... 3 Mandat fr delprsjektet... 3 Prsjektgruppe... 3 Krt beskrivelse av delprsjektets arbeidsmetdikk... 4 Interessenter - invlvering g dialg... 4 Oppsummering anbefalinger... 4 Dagens situasjn... 5 Anbefalinger... 6 Bidrag til målppnåelse...16 Knsekvenser av anbefalingene...16 Kvalitet i tjenestene?...16 Knsekvenser fr brukerne?...16 Knsekvenser fr prsjektmrådet?...17 Knsekvenser fr medarbeiderne?...17 Knsekvenser fr andre prsjektmråder / enheter / tjenester?...17 Effekt av anbefalingene i Effekt av anbefalingene i Knkretisering av tiltak med øknmisk effekt...18 Risik

3 Hvrfr Omstilling 2012? Vi skal utvikle en fremtidsrettet g effektiv rganisasjn med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Vi skal ha innbyggervekst fr å bedre kmmunens alderssammensetning, skaffe nødvendig kmpetanse g arbeidskraft g øke kmmunens inntekter Vi skal sørge fr ptimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge fr å gi våre barn g unge nødvendig kmpetanse g mtivasjn til å gjennmføre hele pplæringsløpet (fra 0 år) Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser, ved å etablere helse- g msrgstjenester sm hindrer g utsetter hjelpebehv Vi skal utvikle Kngsvinger kmmune til en helsefremmende rganisasjn sm utvikler ptensialet hs alle medarbeidere Vi skal redusere kmmunens driftsutgifter med ca 35 milliner, slik at vi får en sunn øknmi med nødvendig handlingsrm Mål fr prsjektmrådet Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Vi skal fange pp behv g avklare brukerens ressurser på et tidligst mulig tidspunkt. Vi skal tildele g utføre samrdnede tjenester sm kan hindre, utsette g frkrte hjelpebehvet. Mandat fr delprsjektet Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen håndtere selv? Hvrdan etablerer vi en gd dialg m dette med beflkning, brukere g ansatte? Hvrdan invlvere frivillige i helse- g msrgsarbeidet? Skal det etableres nen tjenestedeklarasjner el fr å frmidle tjenestenivå? Hvrdan settes tydelige mål fr brukerne sm klart definerer tjenestenivå g frventinger? Hvrdan kan delprsjektet bidra til å redusere driftsnivået innen stab / støttetjenester med 10 milliner? Prsjektgruppe Delprsjektleder: Marianne Vikertrpet, Langelandhjemmet Prsjektmedlem: Jrun Langaas, Aktivitet g bistandsenheten Prsjektmedlem: Trmd A. Gulbrandsen, Enhet fr Psykisk Helse g Rusmsrg Prsjektmedlem: Åge Henning Andersen, Kmmuneverlege Prsjektmedlem: Mnica Slli, Tildelingsteamet Helseenheten Prsjektmedlem: Trine Elnæs Sandbakken, Austmarka msrgsenhet 3

4 Krt beskrivelse av delprsjektets arbeidsmetdikk Delprsjektet har jbbet i gruppe, samtidig sm vi har delt ss g jbbet t g t. Vi har utredet hver våre prblemstillinger. Det har vært et samarbeid med delprsjektene innenfr helse g msrg: Hvrdan skape praksisendring, Teknlgi muligheter g behv g Reduksjn av driftsnivået. Interessenter - invlvering g dialg Hvrdan har ulike interessenter blitt invlvert i prsjektprsessen? Delprsjektets interessenter Dialg / invlvering? Infrmasjn? Frivilligsentralen Frisklivssentralen Habiliteringskrdinatr / frebyggende team Ski kmmune Jker, Brandval Ansatte innenfr helse g msrg i Kngsvinger kmmune Møte med daglig leder i Frivilligsentralen i Kngsvinger. Dialg via telefn med frisklivsveileder. Møte med habiliteringskrdinatr. Telefnkntakt med saksbehandler i Ski kmmune Telefnkntakt med kjøpmann. Dialg med de ansatte g innhentet infrmasjn g innspill. Persnalmøter, teamledermøter Oppsummering anbefalinger Delprsjektet mener at all tildeling av tjenester skal fregå via tildelingsteamet. Delprsjektet mener at tjenestebeskrivelsene er klare g tydelige. Delprsjektet mener at tildelingsteamet må jbbe mer presist etter kriteriene i tjenestebeskrivelsene fr å knkretisere mfanget av tjenesten. Delprsjektet mener at tildeling av tjenester må ha fkus på frebygging g egenmestring. Delprsjektet anbefaler at kmmunen må ha større fkus på samarbeid med pårørende, de frivillige rganisasjnene g private aktører. 4

5 Delprsjektet mener at kmmunen må ha et rganisert g frutsigbart samarbeid med de frivillige. Delprsjektet anbefaler at kmmunen skal satse på et innsatsteam sm kan gå inn med tidlig intervensjn. Delprsjektet mener at alle ansatte skal jbbe etter tydelige mål hs brukeren. Delprsjektet mener at alle ansatte må gi lik infrmasjn til bruker g pårørende. Delprsjektet anbefaler å kutte handling fr brukere i hjemmebaserte tjenester, nedleggelse / redusert åpningstid ved kantine på Langelandhjemmet, nedleggelse av kantine på Rverudhjemmet. Delprsjektet anbefaler at ferieturer fr brukere i aktivitet g bistandsenheten må belastes bruker (alle kstnader må dekkes av bruker). Delprsjektet anbefaler at man ppretthlder psykiatrisk dagsenter. Det er utarbeidet en egen tjenesteanalyse fr psykisk helse- g rusmsrg med mål g frbedringstiltak. Denne er tilgjengelig på kmmunens intranett. Delprsjektet anbefaler at man ppretthlder Blinken dagsenter (dagtilbud fr psykisk utviklingshemmede), men reduserer bemanning. Delprsjektet anbefaler å slutte med frebyggende hjemmebesøk fr 75 åringer. Delprsjektet anbefaler å redusere tjenesten ernæringsrådgiver. Dagens situasjn Tildeling av tjenester fretas ved Tildelingsteamet sm ligger under Helseenheten. Man pplever at det er vanskelig å tildele tjenester blant annet på grunn av manglende tjenester sm fr eksempel innsatsteam g krttidsplasser. Pårørende g frivillige invlveres fr lite i samhandlingen rundt brukeren. Ansatte i dag har ikke nk fkus på målstyring g egenmestring hs brukeren. I tillegg ppleves det at ansatte g samarbeidende instanser gir manglende g feil infrmasjn sm igjen skaper eventuelle urealistiske frventinger til tjenesten. Bruker har tilbud m innkjøp av dagligvarer samt ferieturer. Langelandhjemmet g Rverudhjemmet har kantiner sm er åpne fr ansatte g innbyggere i kmmunen. Kmmunen har et velfungerende psykiatrisk dagsenter sm er et viktig frebyggende tiltak. Blinken dagsenter gir et variert g gdt dagtilbud til brukere innenfr aktivitet g bistandsenheten, dette gir brukerne en meningsfylt hverdag g virker frebyggende. Frebyggende hjemmebesøk utføres hs 40 tilfeldig utvalgte 75 åringer sm ikke mttar tjenester fra kmmunen. Ernæringsrådgiver har full stilling i kmmunen, denne skal bistå til utvikling m kunnskap m ksthld g ernæring med hvedfkus på frebyggende tiltak. 5

6 Anbefalinger Mandatpunkt: Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen selv håndtere? Aktivitet: Hvilke tjenester er lvpålagt? Hvilke tjenester har vi per i dag? Helse- g msrgstjenestelven 3-2 (lvpålagte tjenester) Hjemmesykepleie Praktisk bistand / hjemmehjelp / bveiledning / miljøarbeid Sykehjem (krtidsplass / langtidsplass) Støttekntakt Psykisk helsearbeid Avlastning (privat / barneavlastning / sykehjem) Dagsenter fr demente --> blir lvpålagt høsten 2015 Kmmunen SKAL ha et tilbud m følgende: 3-6 Omsrgslønn: Kmmunen har plikt til å ha en rdning med msrgslønn, men ikke rettskrav. 3-8 Brukerstyrt persnlig assistanse: Kmmunen skal ha et tilbud m pers. ass. Ikke lvpålagte tjenester: Tilrettelagte bliger; disse bør økes med tanke på at man skal kunne b lenger hjemme g mtta færre tjenester fra kmmunen. Dagsenter; invlvere de frivillige til å drifte dagsentrene sm finnes i kmmunen, med veiledning fra fagpersnell (f.eks fysi, erg, kstveiledere etc.) Arbeid /aktivitet / bfellesskap fr psykisk utviklingshemmede; dette er en krevende gruppe å jbbe med. De krever fagpersnell, g det kan være vanskelig fr frivillige å drifte dette. Evnt. kan frivillige i samråd med fagpersnell ha ansvar fr nen typer aktiviteter, g mtta veiledning fra de. Psykiatrisk dagsenter; kan f.eks Mental Helse være med å bistå her sm en frivillig rganisasjn? Jbbe aktivt med brukermedvirkning. Blgtildeling skjer i tråd med kmmunal frskrift. Vi kan ikke fjerne nen av tjenestene sm i dag finnes, men må endre fkus på hva tjenestene skal innehlde g hva bruker selv kan gjøre. Per i dag er det kmmunen sm har dagsenter fr demente, dette blir lvpålagt i

7 Blinken dagsenter fr persner med psykisk utviklingshemming g psykiatrisk dagsenter driftes av kmmunen. I tillegg har kmmunen tilbud til persner med demens 4 dager g 1 dag til persner med smatiske lidelser pr. uke. De andre dagsentrene driftes i hvedsak av frivillige. Kmmunen må drifte dagsenter fr persner med demens, psykisk utviklingshemmede g psykisk lidende, dette fr at det krever / er behv fr fagkmpetanse. Ved Blinken dagsenter kan man redusere i grunnbemanningen g få bistand fra de frivillige. Andre type dagsentre kan driftes av frivillige rganisasjner med veiledning fra fagpersner. Her er det viktig å få økt brukermedvirkning. Nye / økte tjenester vi kan tilby: Rendyrkede krtidsplasser. I dag er de i str grad belagt med langtidspasienter, ne sm vanskeliggjør rullering av plassene. Flere langtidsplasser fr demente, da denne gruppen er økende. Innsatsteam: Et tverrfaglig sammensatt team bestående av sykepleier, ergterapeut g fysiterapeut. Teamet tilbyr tverrfaglig samrdnet innsats tilrettelagt i hjemmet i en tidsbegrenset peride. Teamet er rganisert under Helseenheten. Jbber dagtid på hverdager. Et fast team i kmmunen der en av teammedlemmene har rllen sm krdinatr. Innsatsteamets rller: Fagpersner Helsepersnell Medmenneske Støttepersn til pårørende. Gde samarbeidspartnere fr andre tjenesteytere. Hvedmål: Redusere behvet fr innleggelse/ reinnleggelse av brukere i sykehus eller institusjn. Redusere behvet fr pphld i krttidsavdeling g sykehjem, brukere kan rett hjem etter sykehus. Delmål: Bidra til å trygge vergangen fra sykehus/institusjn, til hjemmet. Bidra til økt selvstendighet g livskvalitet gjennm å ta i bruk egne ressurser. Bidra til at brukere kan b i eget hjem så lenge sm mulig g ønskelig. 7

8 Hvem er Innsatsteamets målgruppe/ bruker: Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjn sm har behv fr tverrfaglig g samrdnet innsats i hjemmet. Hjemmebende brukere med plutselig eller gradvis fall i funksjnsevne g sm kan ppnå et bedret funksjnsnivå. Hvrdan skal teamet jbbe: På ppdrag fra saksbehandler, sm frut har gjrt en vurdering fr eksempel på sykehus. Det skal ikke fattes vedtak, men utføres i tidsbegrenset peride inntil 2 uker. Innsatsteam beslutter tjenestens varighet. Skal gi tidlig tverrfaglig vurdering g mbilisering av teamets tjenester. Det er alltid t på første besøk der kartlegging gjøres via kartleggingsverktøy. Innsatsteam er i tillegg til andre tjenester. Gi tett ppfølging av fysiterapeut, ergterapeut g sykepleier. Utføre rehabilitering i hjemmet. Tett dialg med saksbehandler, g gi tilbakemelding m videre hjelpebehv. Utarbeider knkrete mål i samarbeid med bruker g mtivere bruker til egeninnsats. Evalueringer gjøres frtløpende i frhld til brukers målsettinger. De skal være presise, bruke tid g være faglig ppdaterte. Ha tett dialg g samarbeid med pårørende. Innsatsteamet definerer en primærkntakt i hver enkel brukersak. Hvrdan skal saksbehandler jbbe i frhld til Innsatsteamet? En saksbehandler har hvedansvaret fr dialg g samarbeid med Innsatsteamet. Tett dialg med Innsatsteam Rekvirere Innsatsteamet fr å vurdere brukers behv. Saksbehandler fatter vedtak på hjemmebaserte tjenester, Innsatsteamet er et supplement til andre tjenester. Etter Innsatsteamets vurdering g anbefalinger kan evt. vedtak endres i samarbeid med bruker. 8

9 Samarbeid mellm tildeling g innsatsteam: Oppgave Ansvar Tid Relasjn Frventning Søknad Tildelingsteamet Innsatsteamet Kartlegging av brukers behv Innsatsteamet Kartlegging En dag Bruker g pårørende Innsatsteam Hjemmerehabilitering Maks 14 dager Bruker, pårørende, hjemmesykepleie, tildelingsteamet Tildelingsteamet Fatte evnt. vedtak Tjenestemttaker g tjenesteyter Hvilke behv har bruker? Frtløpende kartlegging g evaluering av tjenestebehv Rett tjeneste til rett behv Mandatpunkt: Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen selv håndtere? Aktivitet: Hvem skal utføre tjenesten, g når skal den utføres? Se på muligheter fr frivillige sm en tilleggsressurs. Dette må være en rganisert / frutsigbar frivillighet. Det må være vilje til et tettere samarbeid mellm enhetene / teamene i kmmunen. Det er behv fr mer åpenhet mellm enhetene enn det er i dag. Viktig å ha fkus på faglighet g brukerens behv. Hvem har kmpetanse til å utføre tjenesten ved behv? Pr i dag er det en misfrstått taushetsplikt mellm enhetene sm skal samarbeide. Dette løses ved en samtykkeerklæring. Så langt sm mulig være fleksibel til å møte den enkeltes brukers behv. Dette kan være med på å redusere tjenestebehvet fra kmmunen. NAV er en viktig enhet / samarbeidspartner sm må kmme inn på et tidlig tidspunkt etter tildelt tjeneste. Hjemmebaserte tjenester bistår brukere med innkjøp av matvarer. Dette er ikke en lvpålagt tjeneste g utgjør i dag 128 timer i mnd. Vi mener at innkjøp kan avtales direkte med kjøpmann sm kjører varene til hjemmesykepleiens kntr. De frivillige kan eventuelt bistå med handleliste, utkjøring av varer fra hjemmesykepleiens kntr g sette varene på plass i hjemmet. 9

10 Mandatpunkt: Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen selv håndtere? Aktivitet: Tildeling g betaling av tjenester. All tildeling av tjenester skal fregå via Tildelingsteamet sm sitter med versikt ver alle tjenester i kmmunen, g sm sikrer lik tildeling. Dette gjør at man får gde rutiner rundt tildeling g saksbehandling. Tjenester sm er underlagt betaling skal skje likt uansett hvilken enhet man tilhører. Fr eksempel betaling fr praktisk bistand g pplæring. Mandatpunt: Hvrdan etablerer vi en gd dialg m dette med beflkning, brukere g ansatte? Aktivitet: Hvrdan sikre infrmasjnsflyt? Beflkningen: - Media. - Internett, hjemmesida til Kngsvinger kmmune. - Infrmasjnshefter på enhetene. - Dialg med tildelingsteamet ppfrdre til å ta kntakt med dem g ikke direkte til enhetene ved spørsmål m tjenester. - Sykehus / spesialist helsetjenesten / fastlege disse skal ha kunnskap m hvilke tjenester Kngsvinger kmmune tilbyr g hvem de skal kntakte. - Servicekntret skal kunne svare på hva Kngsvinger kmmune tilbyr av tjenester. Brukere: -I hvedsak ha dialg med tildelingsteamet g sin saksbehandler. - Enhetene i Kngsvinger kmmune skal ha kunnskap m hverandres tjenester. - Brukere skal få infrmasjn m at de har rett til brukermedvirkning. - Kntaktpersner (primær- g sekundærkntakt) på enheten. - Fastlegen henviser til tildelingsteamet ved behv av tjenester. Ansatte: - Persnalmøter. - Gd infrmasjn til nyansatte / vikarer. - Teammøter. 10

11 - En persn (krdinatr / teamleder) per enhet er i dialg med tildelingsteamet. - Tverrfaglig- g tverretatlig samarbeid. Mandatpunkt: Hvrdan invlvere frivillige i helse- g msrgsarbeidet? Aktivitet: Kntakt med leder i Frivillighetssentralen, hva kan de bidra med? Frivilligsentralen er rganisert under Kultur enheten. Pr i dag drifter Frivilligsentralen 3 dagsentre i kmmunen, dette utgjør ca 3000 arbeidstimer i året. Disse er på Langelandhjemmet hver nsdag, 3-4 frivillige per gang. 3 persner fra Kiwanis sørger fr transprt. Rverudhjemmet har dagsenter annenhver tirsdag, 6 frivillige inkl. sjåfører fra Lins. På Austmarka er det dagsentertilbud annenhver nsdag, 3-4 frivillige, inkludert transprt. Det er en begrensning på maks 25 brukere pr dagsenter. Frivilligsentralen har ulike aktiviteter, blant annet; Med flerkulturelt fkus: Paletten Internasjnalt kvinnenettverk Trsdagskaffe En arena hvr innvandrere kan møte andre innbyggere i Kngsvinger med fkus på nettverksbygging g språkpraksis. Flyktingeguide guiding av flyktninger fr å lære den nrske hverdagen å kjenne. Aktiviteter fr eldre: Dagtilbud ( fr hjemmebende, g fregår på Rverudhjemmet, Langelandhjemmet g Austb) Besøkstjeneste Ledsager / følgetjeneste Frisørtransprt Praktiske ppdrag Tirsdagstreff i Anna Quamsvei Den kulturelle spaserstkken Pensjnistuniversitet Kultur / idrett: Kngslekene Fysisk aktivitet: Gå fr livet Qi-gng trening Diverse: Internasjnale matbder på byfesten Frisørtransprt Bken kmmer Møteplassen på Kra 11

12 Det er faste frivillige på Hlt på trsdager hvr man går turer, lager mat sv. I Anna Quamsvei er det en frivillig sm inviterer til ssialt samvær ukentlig med mat g utldning Følgetjeneste g besøkstjeneste ønskes verført til Røde Krs, da de har egne sklerte besøksvenner. Frivilligsentralen samarbeider i dag med lag g freninger rundt i kmmunen. En versikt ver disse ligger på kmmunens hjemmeside. De har gså et fast samarbeid med Frisklivssentralen g Jbben /Linken. I frhld til kmmunens tjenester er de invlvert ne innenfr aktivitet g bistand, g lite innenfr psykiatri g rus, samt demens. Dette frdi de mener de har fr lite kmpetanse g erfaring innen disse mrådene, men stiller seg psitive til veiledning fra fagpersner. Frivilligsentralen er åpen fr ALLE uansett alder. Hs Frivilligsentralen finnes det ikke brukere, men deltagere. Dette er strt sett førtidspensjnerte, alderspensjnerte g uføre mennesker. Det er viktig at frivilligheten er rganisert. Det gjør at frivillige føler seg ivaretatt, blir sett, g får en følelse av at de gjør en innsats. Gd planlegging fører til bedre samarbeid g aktiviteter. Å bli en frivillig er fte en velverveid handling, den frivillige må selv få bestemme hva den skal bruke innsatsen sin til. Det er avsatt tid til samarbeidsmøter 2 ganger i året med gruppene sm drifter de ulike aktivitetene. Der møtes de frivillige g brukerne, kmmer med ønsker g lager en aktivitetsplan. Man kan kmme med ønsker m turer, underhldning, matkvelder (fårikål, lutefisk), fredrag etc. Dette har vist seg å være vellykket hvr idemakeren gjerne er den sm blir brukt sm ansvarspersn. De sm benytter seg av Frivilligsentralen er strt sett eldre. Alder skal ikke være nen hindring fr å delta på aktivitetene. Frivilligsentralen ønsker å engasjere flere unge til å delta i arbeidet. De jbber aktivt med å få flk ut g møtes, i stedet fr å bli sittende hjemme alene. Dette ser de kan være med å frebygge tjenester fra kmmunen. De ønsker et samarbeid med lkallaget av Mental Helse vedrørende drift av psykiatrisk dagsenter. Frivilligsentralen skal i møte med Sanitetsfreningen drøfte spørsmål m eventuelt åpning av et nytt dagsenter på Skyrud. En persn ansatt i kmmunen i 100 % stilling har ansvar fr de frivillige. Med kun en stilling er det vanskelig å rganisere virksmheten. Aktivitetene g antall frivillige må begrenses da man ikke har kapasitet nk til å følge pp disse. Frutsatt fr at det ikke finnes muligheter fr effektivisering g mpriritering av arbeidet, kan det være hensiktsmessig å vurdere å øke ressursen innenfr Frivilligsentralen, evt. kan denne ppgaven utføres av en frivillig. Dette vil være med på å gjøre det lettere g rganisere en økt gruppe frivillige, sm igjen kan yte mer frivillig bistand fr beflkningen i kmmunen. Et samarbeid med de frivillige må være rganisert g frutsigbart. 12

13 Mandatpunkt: Skal det etableres nen tjenestedeklarasjner el fr å frmidle tjenestenivå? Vi har i utgangspunktet tjenestebeskrivelser på alle tjenestene i Kngsvinger kmmune, g mener at beskrivelsene er knkrete g avgrensende. I tjenestebeskrivelsen blir det frmidlet følgende: - En beskrivelse rundt tjenesten - Målgruppe - Kriterier - Generelle retningslinjer fr tildeling - Hva tjenesten kan mfatte - Hva tjenesten ikke mfatter - Det kreves av tjenestemttaker - Pris fr tjenesten - Lver g retningslinjer - Om søknadsprsessen - Klagemulighet Mandatpunkt: Skal det etableres nen tjenestedeklarasjner el fr å frmidle tjenestenivå? Aktivitet: Hvilke tjenestebeskrivelser finnes? Tjenestebeskrivelsene finnes på Kngsvinger.kmmune.n Mandatpunkt: Hvrdan sette tydelige mål fr brukerne sm klart definerer tjenestenivå g frventninger? Aktivitet: Målsetting g samhandling. Det må tidlig settes tydelige mål fr den enkelte bruker, dette sikrer rett tjeneste g mer effektivt arbeid rundt brukeren. Det sikrer samhandling mellm tjenesteytere g andre samarbeidspartnere. Brukere uansett alder g diagnse(r) sm er i behv av tjenester fra Kngsvinger kmmune skal ha en målplan. Individuell plan er lvpålagt fr de sm har behv fr langvarige g krdinerte tjenester. Denne sikrer: Enighet m hvem sm skal gjøre hva hva sm er målet. Tjenesteyterne er ressurser/kmpetanse sm sammen gir best mulig tilbud til brukeren. 13

14 Tabellen nedenfr er et eksempel på hvrdan man kan ppnå samhandling g felles målppnåelse sammen med bruker. OPPGAVE HVORDAN HVEM HVOR Innhenting av infrmasjn Krdinering Tverrfaglig jbbing MÅLVALG Hva er hvedmålet fr tjenesten? Delmål Hva mestrer bruker / mtivasjn Hva kan familie evt. nettverk bidra med? Frivillige Evaluering Aktivitet: Frebygging Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud sm fkuserer på: Livsstilsendring Aktivitet Røykeslutt (Ikke startet ennå) Målgruppen er persner ver 18 år. Inntaket skjer ved henvisning fra lege eller ved å ta kntakt direkte med Frisklivssentralen. Det innkalles til en helsesamtale. Et kartleggingsskjema blir sendt ut på frhånd. Dette skal benyttes under helsesamtalen. Det er frtløpende inntak. Det gis t frskjellige tilbud : Gruppetilbud: Varighet 12 uker. Oppfølging i 6 mnd. etterpå (månedlige samtaler) Tilbudet består av 2 treningsøkter i uka. Den ene ved gåtur g den andre med styrketrening Treningsøkta starter med en teridel med frskjellige temaer før en går til de ulike aktivitetene. 14

15 Tilbudet er lagt til slutten av arbeidsdagen ( g til 15.00). Egenandel er 500 kr g inkluderer en kkebk. Individuell ppfølging: Dette kan dreie seg m ksthldveiledning v/kristin Lysen, tips fr å kmme i gang med fysisk aktivitet g samtaler/ppfølging en gang i måneden. Egenandel er 100 kr. Kantinedrift ved sykehjemmene g HDO: Langelandhjemmet har i dag en kantine sm er åpen på hverdager fr bebere, ansatte g beflkningen i kmmunen. Det man ser er at det er lite besøk i denne kantina. Mye av årsaken til dette er at tilbudet ikke kan annnseres / markedsføres. Det vurderes redusert åpningstid, slik at det kun er åpent fr middagsservering. Dette er med på å ppretthlde et tilbud selv m det reduseres i bemanning. Rverudhjemmet har kantine sm er åpent fr alle, men det er kun ansatte sm benytter denne. Denne vurderes nedlagt da en kan spare lønnsmidler på dette. De eldre sm br i nærmrådet benytter seg av utkjøring av middag fra Langelandhjemmet. Austmarka HDO er allerede redusert med 0,4 årsverk (i 2011) g kjøkkenet er rganisert under enheten. Der er det kun en persn på jbb på dagtid, sm har ansvar fr all mat fr brukerne. Ssiale utflukter: Aktivitet- g bistandsenheten arrangerer turer fr brukerne. Brukerne finansierer disse turene selv. De ansatte får ne avspasering fr å være med g dette finansieres av enheten. Ved at brukeren fullfinansierer vil dette gi reduserte utgifter fr enheten. Enhet fr rus g psykiatri bruker turer i frm av terapi. Frebyggende hjemmebesøk hs 75-åringer: I løpet av 2012 skal det fretas hjemmebesøk hs 40 tilfeldig utvalgte 75 åringer i Kngsvinger kmmune. Dette utføres av et frebyggende team sm består av sykepleier, ernæringsrådgiver g ergterapeut. Det er anslått ca 20 % tidsbruk pr. uke. Dvs. 60% stilling til sammen med de tre faggruppene. Ergterapiressursen mdispneres til innsatsteam. Det er viktig med frebygging g infrmasjn, men dette kan gjennmføres via fr eksempel en felles brsjyre sm sendes ut pr. pst til ALLE 75 åringer i Kngsvinger kmmune. Ernæringsrådgiver: Ansatt i 100 % stilling, er en del av frebyggende hjemmebesøk sm er anslått til 20 %. Rådgiver skal gi råd g veiledning til hjemmebende g institusjnspasienter, samt gi ansatte pplæring g veiledning. Merknad: Kmmuneverlegen bifaller ikke reduksjnen av frebyggende hjemmebesøk g ernæringsrådgiver med tanke på primærfrebyggende arbeid. 15

16 Bidrag til målppnåelse Effektmål fr helse- g msrg: Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Vi skal fange pp behv g avklare brukerens ressurser på et tidligst mulig tidspunkt. Vi skal tildele g utføre samrdnede tjenester sm kan hindre, utsette g frkrte hjelpebehv. Tildelingsteamet tildeler tjenester på en presis g knkret måte basert på brukerens ressurser g behv utifra tjenestebeskrivelsene. Viktig med avklaring g frventinger i første møte. Når bruker får tildelt en tjeneste, er det nødvendig å sette klare g tydelig mål fr å ppnå best mulig egenmestring. I denne sammenhengen er det viktig med fkus på samarbeid med pårørende, frivillige g private. Ved å fange pp brukerens ressurser g behv på et tidlig tidspunkt vil et Innsatsteam være med på å hindre, utsette g frkrte hjelpebehv. Avklaringer Tildelingsteamet må bestå sm i dag, men skal være en ren frvaltningsenhet. På sikt bør all saksbehandling innen helse g ppvekst samles i en enhet. Vi er avhengig av praksisendring fr å kunne få til flere av de anbefalinger sm gruppen har freslått. Det må avklares hvr mye g hva de frivillige rganisasjnene kan bidra med fr å få et frutsigbart g rganisert samarbeid. Det må være avklart at kmmunen skal etablere innsatsteam fr å kartlegge, iverksette tiltak g evaluere. Knsekvenser av anbefalingene Kvalitet i tjenestene? Anbefalingene vil føre til mer helhetlige g mer målrettede tjenester, sm vil sikre bedre kvalitet g effektivisering av tjenestene. Anbefalingene vil gså føre til økt samhandling mellm enheter på tvers g bedret kmmunikasjn med pårørende g frivillige. Knsekvenser fr brukerne? Fkus på frebygging g egenmestring gir bruker mulighet fr å kunne b lengre hjemme. Rett tjeneste på tidlig tidspunkt. Innsatsteam vil gi økt bistand g trygghet i startfasen. Tydelige mål g gd infrmasjn vil skape trygghet fr bruker g pårørende. Økt bruk av frivillige vil kunne gi brukerne en bedret ssial situasjn. Ferieturer fr brukere innenfr Aktivitet- g bistandsenheten vil bli dyrere. 16

17 Ved å kutte frebyggende hjemmebesøk fr 75 åringer g redusere ernæringsrådgiver funksjnen vil brukerne miste tilbud i frhld til primærfrebygging. Knsekvenser fr prsjektmrådet? En frutsetning er at praksisendringsgruppens anbefalinger til tiltak blir iverksatt. En frutsetning er etablering av innsatsteam. En frutsetning er mulighet fr økt bruk av frivillige. Tildelingsteamet skal være egen frvaltningsenhet. Knsekvenser fr medarbeiderne? Praksisendring. Kmpetanseheving. Nedbemanning/ endring av arbeidsmråde/økte ressurser. Økt samhandling. Knsekvenser fr andre prsjektmråder / enheter / tjenester? Organisasjnsendring innen helseenheten g enhet fr barn- g unge. Ressursene vil bli flyttet fra ppvekst til felles frvaltningsenhet. Saker med sammensatte utfrdringer vil kunne få en mer likeverdig behandling. Bedre samhandling mellm enheter. Mulighet fr andre aktører å tilby kantinetjenester. Effekt av anbefalingene i 2013 Nedbemanning av kantinedrift Langelandhjemmet med 100% stilling fra juli Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33 stilling fra juli Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling fra juli Ssiale utflukter i aktivitet- g bistandsenheten fr brukere fra Redusert bemanning ved Blinken dagsenter med 80% stilling fra juli Fjerning av tilbud m frebyggende hjemmebesøk 40%, 20% ergterapiressurs mdispneres til innsatsteam halvårseffekt Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, halvårseffekt

18 Effekt av anbefalingene i 2014 Nedbemanning av kantinedrift Langelandhjemmet med 100% stilling, årseffekt Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33% stilling, årseffekt Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling, årseffekt Redusert bemanning ved Blinken dagsenter med 80% stilling, årseffekt 2014 Fjerning av tilbud m frebyggende hjemmebesøk 40%, 20% ergterapiressurs mdispneres til innsatsteam, årseffekt Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, årseffekt Knkretisering av tiltak med øknmisk effekt Beskrivelse tiltak Nedbemanning av kantinedrift- Langelandhjemmet med 100% stilling, halvårseffekt 2013 Nedbemanning av kantinedrift- Langelandhjemmet med 100% stilling, årseffekt 2014 Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33% stilling, halvårseffekt 2013 Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33% stilling, årseffekt Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling, halvårseffekt 2013 Vurdering av effekt , , , , ,- Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling, årseffekt ,- Ssiale utflukter fr brukere i aktivitet- g bistandsenheten fra Redusert bemanning ved Blinken dagsenter 80% stilling, halvårseffekt Redusert bemanning ved Blinken dagsenter 80% stilling, årseffekt / , , ,- Fjerne tilbudet Frebyggende hjemmebesøk halvårseffekt ,- Fjerne tilbudet Frebyggende hjemmebesøk årseffekt ,- 18

19 Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, halvårseffekt 2013 Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, årseffekt , ,- Risik Hvilke risiker kan ppstå ved gjennmføring av tiltakene g hvrdan anbefaler delprsjektet minimere risikene? Risikmråder Sannsynlighet (høy/middel/lav) Knsekvens (str/middels/liten) Hvrdan minimere risiken? Nedbemanning av kantinedrift. Lav Liten Bistand til handling Lav Liten Ssiale utflukter Lav Liten Redusert bemanning ved Blinken dagsenter Fjerne tilbudet Frebyggende hjemmebesøk Redusere tilbud m ernæringsrådgiving Middels Middels Kmpetanseheving fr frivillige. Middels Str Oppretthlde tilbudet Middels Str Oppretthlde tilbudet Implementering Suksesskriterier fr vellykket implementering Det er viktig å ta hensyn til at endringer tar tid. Det er avgjørende at praksisendring blir gjennmført. 19

20 Implementeringsplan Tiltak Målgruppe Ønsket effekt Gjennmføres når? Ansvarlig Etablere tildelingsteam i egen enhet Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Likeverdig saksbehandling 2013 Rådmann Innsatsteam Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Fkus på hverdagsrehabilitering 2013 Rådmann Økt frivillig innsats Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Bedret ssial situasjn fr brukerne 2013 Leder Frivilligsentralen Etablere g rutine: målplan Ansatte i helse g msrg Trygghet fr bruker g pårørende 2013 Kmmunalsjef HO Infrmasjn Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Trygghet fr bruker g pårørende 2013 Enhetsleder Nye rutiner fr handling Ansatte i helse g msrg Økt effektivisering av hjemmehjelpstjenesten 2013 Enhetsleder Nedbemanning Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Øknmisk gevinst g mdispnering av ressurser 2013 Rådmann Infrmasjns- g invlveringsplan (eksterne aktører) Delprsjektets interessenter Behv fr dialg / invlvering? Hvrdan gjennmføre? Behv fr infrmasjnstiltak? Hvrdan gjennmføre? Frivillige Frivilligsentral er invlvert ved dialgmøte. Pårørende Infrmasjnsmøter, åpne møter 20

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EGIL R. KABERUKA-NIELSEN 06.09.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Den helbredsmæssige mdtagelse af flygtninge i Nrge Erfaringer fra Helstjenesten fr nyankmne innvandrere Fra Alepp til Bergen

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget HMS-plattfrm 2010 Kngsvinger kmmune Hvedarbeidsmiljøutvalget 04 02 10 Fra: Persnalkntret Til: Ledere, tillitsvalgte, vernembud Dat: 08 02 2010 AKTUELL SITUASJON Ntatet er en ppfølging av Hvedarbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune.

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune. Frskrift m kriterier fr tildeling av langtidspphld i sykehjem g ventelister i Namss kmmune. Fastsatt av Namss kmmunestyre den... med hjemmel i endring av lv m kmmunale helse g msrgstjenester 3-2 a første

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Kommunestyret

Kommunestyret Kmmunestyret 5.9.2017 Mandatet Å videreutvikle g systematisere Aktiv msrg fr eldre i sykehjem g msrgsbliger fr å kunne ivareta bebernes ssiale, fysiske, eksistensielle g kulturelle behv. Arbeidsgruppen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Oversikt. En lykkelig start. hva er spielmeyer-vogt? i et familieperspektiv. Egil Rian Ektemann til Vigdis Far til Henning og Linn Sophie

Oversikt. En lykkelig start. hva er spielmeyer-vogt? i et familieperspektiv. Egil Rian Ektemann til Vigdis Far til Henning og Linn Sophie Før vi starter Presentasjnsfrm / Frelesningsmetde: Egil Rian Ektemann til Vigdis Far til Henning g Linn Sphie Interesseplitisk Mest freningsarbeide g habilite Freleser i et familieperspektiv. Barnevernspedagg

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner Prsjektrapprt Interkmmunalt frvaltningskntr fr Hitra g Frøya kmmuner Innhld 1.0 Bakgrunn side 3 2.0 Sammendrag.. side 4 3.0 Målsetting side 4 3.1 Delmål g tiltak side 5 4.0 Organisasjn side 8 4.1 Ledelse-persnell.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:10

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:10 Lillehammer kmmune Fagutvalg fr helse g msrg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg fr helse g msrg Møtedat: 08.02.2017 Tid: 09:00-12:10 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Lise

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven 2017

Endringer i psykisk helsevernloven 2017 Endringer i psykisk helsevernlven 2017 Fra «tvang» til Helsehjelp uten samtykke i psykisk helsevern. Økt selvbestemmelse g rettsikkerhet fr pasienter i psykisk helsevern Fra «tvang» til Helsehjelp uten

Detaljer

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet.

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet. SAK 6: Handlingsplan fr 2015 Handlingsplan fr 2015 er utarbeidet med utgangspunkt i Overrdnet strategi fr AV-OG-TIL 2010-2015. Handlingsplanen har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner.

Detaljer

Oversikt. hva er spielmeyer-vogt? Møte med en ny virkelighet. www.sammenheng.no

Oversikt. hva er spielmeyer-vogt? Møte med en ny virkelighet. www.sammenheng.no Møte med en ny virkelighet Individ eller samfunn med nedsatt funksjnsevne? HiST, avdeling fr helse g ssialfag. Tverrfaglig videreutdanning i psykssialt arbeid med barn g unge. (PABU). 17. ktber 2013 Mest

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer