OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?"

Transkript

1 OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE

2 Innhld Hvrfr Omstilling 2012?... 3 Mål fr prsjektmrådet... 3 Mandat fr delprsjektet... 3 Prsjektgruppe... 3 Krt beskrivelse av delprsjektets arbeidsmetdikk... 4 Interessenter - invlvering g dialg... 4 Oppsummering anbefalinger... 4 Dagens situasjn... 5 Anbefalinger... 6 Bidrag til målppnåelse...16 Knsekvenser av anbefalingene...16 Kvalitet i tjenestene?...16 Knsekvenser fr brukerne?...16 Knsekvenser fr prsjektmrådet?...17 Knsekvenser fr medarbeiderne?...17 Knsekvenser fr andre prsjektmråder / enheter / tjenester?...17 Effekt av anbefalingene i Effekt av anbefalingene i Knkretisering av tiltak med øknmisk effekt...18 Risik

3 Hvrfr Omstilling 2012? Vi skal utvikle en fremtidsrettet g effektiv rganisasjn med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Vi skal ha innbyggervekst fr å bedre kmmunens alderssammensetning, skaffe nødvendig kmpetanse g arbeidskraft g øke kmmunens inntekter Vi skal sørge fr ptimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge fr å gi våre barn g unge nødvendig kmpetanse g mtivasjn til å gjennmføre hele pplæringsløpet (fra 0 år) Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser, ved å etablere helse- g msrgstjenester sm hindrer g utsetter hjelpebehv Vi skal utvikle Kngsvinger kmmune til en helsefremmende rganisasjn sm utvikler ptensialet hs alle medarbeidere Vi skal redusere kmmunens driftsutgifter med ca 35 milliner, slik at vi får en sunn øknmi med nødvendig handlingsrm Mål fr prsjektmrådet Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Vi skal fange pp behv g avklare brukerens ressurser på et tidligst mulig tidspunkt. Vi skal tildele g utføre samrdnede tjenester sm kan hindre, utsette g frkrte hjelpebehvet. Mandat fr delprsjektet Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen håndtere selv? Hvrdan etablerer vi en gd dialg m dette med beflkning, brukere g ansatte? Hvrdan invlvere frivillige i helse- g msrgsarbeidet? Skal det etableres nen tjenestedeklarasjner el fr å frmidle tjenestenivå? Hvrdan settes tydelige mål fr brukerne sm klart definerer tjenestenivå g frventinger? Hvrdan kan delprsjektet bidra til å redusere driftsnivået innen stab / støttetjenester med 10 milliner? Prsjektgruppe Delprsjektleder: Marianne Vikertrpet, Langelandhjemmet Prsjektmedlem: Jrun Langaas, Aktivitet g bistandsenheten Prsjektmedlem: Trmd A. Gulbrandsen, Enhet fr Psykisk Helse g Rusmsrg Prsjektmedlem: Åge Henning Andersen, Kmmuneverlege Prsjektmedlem: Mnica Slli, Tildelingsteamet Helseenheten Prsjektmedlem: Trine Elnæs Sandbakken, Austmarka msrgsenhet 3

4 Krt beskrivelse av delprsjektets arbeidsmetdikk Delprsjektet har jbbet i gruppe, samtidig sm vi har delt ss g jbbet t g t. Vi har utredet hver våre prblemstillinger. Det har vært et samarbeid med delprsjektene innenfr helse g msrg: Hvrdan skape praksisendring, Teknlgi muligheter g behv g Reduksjn av driftsnivået. Interessenter - invlvering g dialg Hvrdan har ulike interessenter blitt invlvert i prsjektprsessen? Delprsjektets interessenter Dialg / invlvering? Infrmasjn? Frivilligsentralen Frisklivssentralen Habiliteringskrdinatr / frebyggende team Ski kmmune Jker, Brandval Ansatte innenfr helse g msrg i Kngsvinger kmmune Møte med daglig leder i Frivilligsentralen i Kngsvinger. Dialg via telefn med frisklivsveileder. Møte med habiliteringskrdinatr. Telefnkntakt med saksbehandler i Ski kmmune Telefnkntakt med kjøpmann. Dialg med de ansatte g innhentet infrmasjn g innspill. Persnalmøter, teamledermøter Oppsummering anbefalinger Delprsjektet mener at all tildeling av tjenester skal fregå via tildelingsteamet. Delprsjektet mener at tjenestebeskrivelsene er klare g tydelige. Delprsjektet mener at tildelingsteamet må jbbe mer presist etter kriteriene i tjenestebeskrivelsene fr å knkretisere mfanget av tjenesten. Delprsjektet mener at tildeling av tjenester må ha fkus på frebygging g egenmestring. Delprsjektet anbefaler at kmmunen må ha større fkus på samarbeid med pårørende, de frivillige rganisasjnene g private aktører. 4

5 Delprsjektet mener at kmmunen må ha et rganisert g frutsigbart samarbeid med de frivillige. Delprsjektet anbefaler at kmmunen skal satse på et innsatsteam sm kan gå inn med tidlig intervensjn. Delprsjektet mener at alle ansatte skal jbbe etter tydelige mål hs brukeren. Delprsjektet mener at alle ansatte må gi lik infrmasjn til bruker g pårørende. Delprsjektet anbefaler å kutte handling fr brukere i hjemmebaserte tjenester, nedleggelse / redusert åpningstid ved kantine på Langelandhjemmet, nedleggelse av kantine på Rverudhjemmet. Delprsjektet anbefaler at ferieturer fr brukere i aktivitet g bistandsenheten må belastes bruker (alle kstnader må dekkes av bruker). Delprsjektet anbefaler at man ppretthlder psykiatrisk dagsenter. Det er utarbeidet en egen tjenesteanalyse fr psykisk helse- g rusmsrg med mål g frbedringstiltak. Denne er tilgjengelig på kmmunens intranett. Delprsjektet anbefaler at man ppretthlder Blinken dagsenter (dagtilbud fr psykisk utviklingshemmede), men reduserer bemanning. Delprsjektet anbefaler å slutte med frebyggende hjemmebesøk fr 75 åringer. Delprsjektet anbefaler å redusere tjenesten ernæringsrådgiver. Dagens situasjn Tildeling av tjenester fretas ved Tildelingsteamet sm ligger under Helseenheten. Man pplever at det er vanskelig å tildele tjenester blant annet på grunn av manglende tjenester sm fr eksempel innsatsteam g krttidsplasser. Pårørende g frivillige invlveres fr lite i samhandlingen rundt brukeren. Ansatte i dag har ikke nk fkus på målstyring g egenmestring hs brukeren. I tillegg ppleves det at ansatte g samarbeidende instanser gir manglende g feil infrmasjn sm igjen skaper eventuelle urealistiske frventinger til tjenesten. Bruker har tilbud m innkjøp av dagligvarer samt ferieturer. Langelandhjemmet g Rverudhjemmet har kantiner sm er åpne fr ansatte g innbyggere i kmmunen. Kmmunen har et velfungerende psykiatrisk dagsenter sm er et viktig frebyggende tiltak. Blinken dagsenter gir et variert g gdt dagtilbud til brukere innenfr aktivitet g bistandsenheten, dette gir brukerne en meningsfylt hverdag g virker frebyggende. Frebyggende hjemmebesøk utføres hs 40 tilfeldig utvalgte 75 åringer sm ikke mttar tjenester fra kmmunen. Ernæringsrådgiver har full stilling i kmmunen, denne skal bistå til utvikling m kunnskap m ksthld g ernæring med hvedfkus på frebyggende tiltak. 5

6 Anbefalinger Mandatpunkt: Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen selv håndtere? Aktivitet: Hvilke tjenester er lvpålagt? Hvilke tjenester har vi per i dag? Helse- g msrgstjenestelven 3-2 (lvpålagte tjenester) Hjemmesykepleie Praktisk bistand / hjemmehjelp / bveiledning / miljøarbeid Sykehjem (krtidsplass / langtidsplass) Støttekntakt Psykisk helsearbeid Avlastning (privat / barneavlastning / sykehjem) Dagsenter fr demente --> blir lvpålagt høsten 2015 Kmmunen SKAL ha et tilbud m følgende: 3-6 Omsrgslønn: Kmmunen har plikt til å ha en rdning med msrgslønn, men ikke rettskrav. 3-8 Brukerstyrt persnlig assistanse: Kmmunen skal ha et tilbud m pers. ass. Ikke lvpålagte tjenester: Tilrettelagte bliger; disse bør økes med tanke på at man skal kunne b lenger hjemme g mtta færre tjenester fra kmmunen. Dagsenter; invlvere de frivillige til å drifte dagsentrene sm finnes i kmmunen, med veiledning fra fagpersnell (f.eks fysi, erg, kstveiledere etc.) Arbeid /aktivitet / bfellesskap fr psykisk utviklingshemmede; dette er en krevende gruppe å jbbe med. De krever fagpersnell, g det kan være vanskelig fr frivillige å drifte dette. Evnt. kan frivillige i samråd med fagpersnell ha ansvar fr nen typer aktiviteter, g mtta veiledning fra de. Psykiatrisk dagsenter; kan f.eks Mental Helse være med å bistå her sm en frivillig rganisasjn? Jbbe aktivt med brukermedvirkning. Blgtildeling skjer i tråd med kmmunal frskrift. Vi kan ikke fjerne nen av tjenestene sm i dag finnes, men må endre fkus på hva tjenestene skal innehlde g hva bruker selv kan gjøre. Per i dag er det kmmunen sm har dagsenter fr demente, dette blir lvpålagt i

7 Blinken dagsenter fr persner med psykisk utviklingshemming g psykiatrisk dagsenter driftes av kmmunen. I tillegg har kmmunen tilbud til persner med demens 4 dager g 1 dag til persner med smatiske lidelser pr. uke. De andre dagsentrene driftes i hvedsak av frivillige. Kmmunen må drifte dagsenter fr persner med demens, psykisk utviklingshemmede g psykisk lidende, dette fr at det krever / er behv fr fagkmpetanse. Ved Blinken dagsenter kan man redusere i grunnbemanningen g få bistand fra de frivillige. Andre type dagsentre kan driftes av frivillige rganisasjner med veiledning fra fagpersner. Her er det viktig å få økt brukermedvirkning. Nye / økte tjenester vi kan tilby: Rendyrkede krtidsplasser. I dag er de i str grad belagt med langtidspasienter, ne sm vanskeliggjør rullering av plassene. Flere langtidsplasser fr demente, da denne gruppen er økende. Innsatsteam: Et tverrfaglig sammensatt team bestående av sykepleier, ergterapeut g fysiterapeut. Teamet tilbyr tverrfaglig samrdnet innsats tilrettelagt i hjemmet i en tidsbegrenset peride. Teamet er rganisert under Helseenheten. Jbber dagtid på hverdager. Et fast team i kmmunen der en av teammedlemmene har rllen sm krdinatr. Innsatsteamets rller: Fagpersner Helsepersnell Medmenneske Støttepersn til pårørende. Gde samarbeidspartnere fr andre tjenesteytere. Hvedmål: Redusere behvet fr innleggelse/ reinnleggelse av brukere i sykehus eller institusjn. Redusere behvet fr pphld i krttidsavdeling g sykehjem, brukere kan rett hjem etter sykehus. Delmål: Bidra til å trygge vergangen fra sykehus/institusjn, til hjemmet. Bidra til økt selvstendighet g livskvalitet gjennm å ta i bruk egne ressurser. Bidra til at brukere kan b i eget hjem så lenge sm mulig g ønskelig. 7

8 Hvem er Innsatsteamets målgruppe/ bruker: Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjn sm har behv fr tverrfaglig g samrdnet innsats i hjemmet. Hjemmebende brukere med plutselig eller gradvis fall i funksjnsevne g sm kan ppnå et bedret funksjnsnivå. Hvrdan skal teamet jbbe: På ppdrag fra saksbehandler, sm frut har gjrt en vurdering fr eksempel på sykehus. Det skal ikke fattes vedtak, men utføres i tidsbegrenset peride inntil 2 uker. Innsatsteam beslutter tjenestens varighet. Skal gi tidlig tverrfaglig vurdering g mbilisering av teamets tjenester. Det er alltid t på første besøk der kartlegging gjøres via kartleggingsverktøy. Innsatsteam er i tillegg til andre tjenester. Gi tett ppfølging av fysiterapeut, ergterapeut g sykepleier. Utføre rehabilitering i hjemmet. Tett dialg med saksbehandler, g gi tilbakemelding m videre hjelpebehv. Utarbeider knkrete mål i samarbeid med bruker g mtivere bruker til egeninnsats. Evalueringer gjøres frtløpende i frhld til brukers målsettinger. De skal være presise, bruke tid g være faglig ppdaterte. Ha tett dialg g samarbeid med pårørende. Innsatsteamet definerer en primærkntakt i hver enkel brukersak. Hvrdan skal saksbehandler jbbe i frhld til Innsatsteamet? En saksbehandler har hvedansvaret fr dialg g samarbeid med Innsatsteamet. Tett dialg med Innsatsteam Rekvirere Innsatsteamet fr å vurdere brukers behv. Saksbehandler fatter vedtak på hjemmebaserte tjenester, Innsatsteamet er et supplement til andre tjenester. Etter Innsatsteamets vurdering g anbefalinger kan evt. vedtak endres i samarbeid med bruker. 8

9 Samarbeid mellm tildeling g innsatsteam: Oppgave Ansvar Tid Relasjn Frventning Søknad Tildelingsteamet Innsatsteamet Kartlegging av brukers behv Innsatsteamet Kartlegging En dag Bruker g pårørende Innsatsteam Hjemmerehabilitering Maks 14 dager Bruker, pårørende, hjemmesykepleie, tildelingsteamet Tildelingsteamet Fatte evnt. vedtak Tjenestemttaker g tjenesteyter Hvilke behv har bruker? Frtløpende kartlegging g evaluering av tjenestebehv Rett tjeneste til rett behv Mandatpunkt: Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen selv håndtere? Aktivitet: Hvem skal utføre tjenesten, g når skal den utføres? Se på muligheter fr frivillige sm en tilleggsressurs. Dette må være en rganisert / frutsigbar frivillighet. Det må være vilje til et tettere samarbeid mellm enhetene / teamene i kmmunen. Det er behv fr mer åpenhet mellm enhetene enn det er i dag. Viktig å ha fkus på faglighet g brukerens behv. Hvem har kmpetanse til å utføre tjenesten ved behv? Pr i dag er det en misfrstått taushetsplikt mellm enhetene sm skal samarbeide. Dette løses ved en samtykkeerklæring. Så langt sm mulig være fleksibel til å møte den enkeltes brukers behv. Dette kan være med på å redusere tjenestebehvet fra kmmunen. NAV er en viktig enhet / samarbeidspartner sm må kmme inn på et tidlig tidspunkt etter tildelt tjeneste. Hjemmebaserte tjenester bistår brukere med innkjøp av matvarer. Dette er ikke en lvpålagt tjeneste g utgjør i dag 128 timer i mnd. Vi mener at innkjøp kan avtales direkte med kjøpmann sm kjører varene til hjemmesykepleiens kntr. De frivillige kan eventuelt bistå med handleliste, utkjøring av varer fra hjemmesykepleiens kntr g sette varene på plass i hjemmet. 9

10 Mandatpunkt: Hva skal Kngsvinger kmmune levere av helse g msrgstjenester, g hva skal beflkningen selv håndtere? Aktivitet: Tildeling g betaling av tjenester. All tildeling av tjenester skal fregå via Tildelingsteamet sm sitter med versikt ver alle tjenester i kmmunen, g sm sikrer lik tildeling. Dette gjør at man får gde rutiner rundt tildeling g saksbehandling. Tjenester sm er underlagt betaling skal skje likt uansett hvilken enhet man tilhører. Fr eksempel betaling fr praktisk bistand g pplæring. Mandatpunt: Hvrdan etablerer vi en gd dialg m dette med beflkning, brukere g ansatte? Aktivitet: Hvrdan sikre infrmasjnsflyt? Beflkningen: - Media. - Internett, hjemmesida til Kngsvinger kmmune. - Infrmasjnshefter på enhetene. - Dialg med tildelingsteamet ppfrdre til å ta kntakt med dem g ikke direkte til enhetene ved spørsmål m tjenester. - Sykehus / spesialist helsetjenesten / fastlege disse skal ha kunnskap m hvilke tjenester Kngsvinger kmmune tilbyr g hvem de skal kntakte. - Servicekntret skal kunne svare på hva Kngsvinger kmmune tilbyr av tjenester. Brukere: -I hvedsak ha dialg med tildelingsteamet g sin saksbehandler. - Enhetene i Kngsvinger kmmune skal ha kunnskap m hverandres tjenester. - Brukere skal få infrmasjn m at de har rett til brukermedvirkning. - Kntaktpersner (primær- g sekundærkntakt) på enheten. - Fastlegen henviser til tildelingsteamet ved behv av tjenester. Ansatte: - Persnalmøter. - Gd infrmasjn til nyansatte / vikarer. - Teammøter. 10

11 - En persn (krdinatr / teamleder) per enhet er i dialg med tildelingsteamet. - Tverrfaglig- g tverretatlig samarbeid. Mandatpunkt: Hvrdan invlvere frivillige i helse- g msrgsarbeidet? Aktivitet: Kntakt med leder i Frivillighetssentralen, hva kan de bidra med? Frivilligsentralen er rganisert under Kultur enheten. Pr i dag drifter Frivilligsentralen 3 dagsentre i kmmunen, dette utgjør ca 3000 arbeidstimer i året. Disse er på Langelandhjemmet hver nsdag, 3-4 frivillige per gang. 3 persner fra Kiwanis sørger fr transprt. Rverudhjemmet har dagsenter annenhver tirsdag, 6 frivillige inkl. sjåfører fra Lins. På Austmarka er det dagsentertilbud annenhver nsdag, 3-4 frivillige, inkludert transprt. Det er en begrensning på maks 25 brukere pr dagsenter. Frivilligsentralen har ulike aktiviteter, blant annet; Med flerkulturelt fkus: Paletten Internasjnalt kvinnenettverk Trsdagskaffe En arena hvr innvandrere kan møte andre innbyggere i Kngsvinger med fkus på nettverksbygging g språkpraksis. Flyktingeguide guiding av flyktninger fr å lære den nrske hverdagen å kjenne. Aktiviteter fr eldre: Dagtilbud ( fr hjemmebende, g fregår på Rverudhjemmet, Langelandhjemmet g Austb) Besøkstjeneste Ledsager / følgetjeneste Frisørtransprt Praktiske ppdrag Tirsdagstreff i Anna Quamsvei Den kulturelle spaserstkken Pensjnistuniversitet Kultur / idrett: Kngslekene Fysisk aktivitet: Gå fr livet Qi-gng trening Diverse: Internasjnale matbder på byfesten Frisørtransprt Bken kmmer Møteplassen på Kra 11

12 Det er faste frivillige på Hlt på trsdager hvr man går turer, lager mat sv. I Anna Quamsvei er det en frivillig sm inviterer til ssialt samvær ukentlig med mat g utldning Følgetjeneste g besøkstjeneste ønskes verført til Røde Krs, da de har egne sklerte besøksvenner. Frivilligsentralen samarbeider i dag med lag g freninger rundt i kmmunen. En versikt ver disse ligger på kmmunens hjemmeside. De har gså et fast samarbeid med Frisklivssentralen g Jbben /Linken. I frhld til kmmunens tjenester er de invlvert ne innenfr aktivitet g bistand, g lite innenfr psykiatri g rus, samt demens. Dette frdi de mener de har fr lite kmpetanse g erfaring innen disse mrådene, men stiller seg psitive til veiledning fra fagpersner. Frivilligsentralen er åpen fr ALLE uansett alder. Hs Frivilligsentralen finnes det ikke brukere, men deltagere. Dette er strt sett førtidspensjnerte, alderspensjnerte g uføre mennesker. Det er viktig at frivilligheten er rganisert. Det gjør at frivillige føler seg ivaretatt, blir sett, g får en følelse av at de gjør en innsats. Gd planlegging fører til bedre samarbeid g aktiviteter. Å bli en frivillig er fte en velverveid handling, den frivillige må selv få bestemme hva den skal bruke innsatsen sin til. Det er avsatt tid til samarbeidsmøter 2 ganger i året med gruppene sm drifter de ulike aktivitetene. Der møtes de frivillige g brukerne, kmmer med ønsker g lager en aktivitetsplan. Man kan kmme med ønsker m turer, underhldning, matkvelder (fårikål, lutefisk), fredrag etc. Dette har vist seg å være vellykket hvr idemakeren gjerne er den sm blir brukt sm ansvarspersn. De sm benytter seg av Frivilligsentralen er strt sett eldre. Alder skal ikke være nen hindring fr å delta på aktivitetene. Frivilligsentralen ønsker å engasjere flere unge til å delta i arbeidet. De jbber aktivt med å få flk ut g møtes, i stedet fr å bli sittende hjemme alene. Dette ser de kan være med å frebygge tjenester fra kmmunen. De ønsker et samarbeid med lkallaget av Mental Helse vedrørende drift av psykiatrisk dagsenter. Frivilligsentralen skal i møte med Sanitetsfreningen drøfte spørsmål m eventuelt åpning av et nytt dagsenter på Skyrud. En persn ansatt i kmmunen i 100 % stilling har ansvar fr de frivillige. Med kun en stilling er det vanskelig å rganisere virksmheten. Aktivitetene g antall frivillige må begrenses da man ikke har kapasitet nk til å følge pp disse. Frutsatt fr at det ikke finnes muligheter fr effektivisering g mpriritering av arbeidet, kan det være hensiktsmessig å vurdere å øke ressursen innenfr Frivilligsentralen, evt. kan denne ppgaven utføres av en frivillig. Dette vil være med på å gjøre det lettere g rganisere en økt gruppe frivillige, sm igjen kan yte mer frivillig bistand fr beflkningen i kmmunen. Et samarbeid med de frivillige må være rganisert g frutsigbart. 12

13 Mandatpunkt: Skal det etableres nen tjenestedeklarasjner el fr å frmidle tjenestenivå? Vi har i utgangspunktet tjenestebeskrivelser på alle tjenestene i Kngsvinger kmmune, g mener at beskrivelsene er knkrete g avgrensende. I tjenestebeskrivelsen blir det frmidlet følgende: - En beskrivelse rundt tjenesten - Målgruppe - Kriterier - Generelle retningslinjer fr tildeling - Hva tjenesten kan mfatte - Hva tjenesten ikke mfatter - Det kreves av tjenestemttaker - Pris fr tjenesten - Lver g retningslinjer - Om søknadsprsessen - Klagemulighet Mandatpunkt: Skal det etableres nen tjenestedeklarasjner el fr å frmidle tjenestenivå? Aktivitet: Hvilke tjenestebeskrivelser finnes? Tjenestebeskrivelsene finnes på Kngsvinger.kmmune.n Mandatpunkt: Hvrdan sette tydelige mål fr brukerne sm klart definerer tjenestenivå g frventninger? Aktivitet: Målsetting g samhandling. Det må tidlig settes tydelige mål fr den enkelte bruker, dette sikrer rett tjeneste g mer effektivt arbeid rundt brukeren. Det sikrer samhandling mellm tjenesteytere g andre samarbeidspartnere. Brukere uansett alder g diagnse(r) sm er i behv av tjenester fra Kngsvinger kmmune skal ha en målplan. Individuell plan er lvpålagt fr de sm har behv fr langvarige g krdinerte tjenester. Denne sikrer: Enighet m hvem sm skal gjøre hva hva sm er målet. Tjenesteyterne er ressurser/kmpetanse sm sammen gir best mulig tilbud til brukeren. 13

14 Tabellen nedenfr er et eksempel på hvrdan man kan ppnå samhandling g felles målppnåelse sammen med bruker. OPPGAVE HVORDAN HVEM HVOR Innhenting av infrmasjn Krdinering Tverrfaglig jbbing MÅLVALG Hva er hvedmålet fr tjenesten? Delmål Hva mestrer bruker / mtivasjn Hva kan familie evt. nettverk bidra med? Frivillige Evaluering Aktivitet: Frebygging Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud sm fkuserer på: Livsstilsendring Aktivitet Røykeslutt (Ikke startet ennå) Målgruppen er persner ver 18 år. Inntaket skjer ved henvisning fra lege eller ved å ta kntakt direkte med Frisklivssentralen. Det innkalles til en helsesamtale. Et kartleggingsskjema blir sendt ut på frhånd. Dette skal benyttes under helsesamtalen. Det er frtløpende inntak. Det gis t frskjellige tilbud : Gruppetilbud: Varighet 12 uker. Oppfølging i 6 mnd. etterpå (månedlige samtaler) Tilbudet består av 2 treningsøkter i uka. Den ene ved gåtur g den andre med styrketrening Treningsøkta starter med en teridel med frskjellige temaer før en går til de ulike aktivitetene. 14

15 Tilbudet er lagt til slutten av arbeidsdagen ( g til 15.00). Egenandel er 500 kr g inkluderer en kkebk. Individuell ppfølging: Dette kan dreie seg m ksthldveiledning v/kristin Lysen, tips fr å kmme i gang med fysisk aktivitet g samtaler/ppfølging en gang i måneden. Egenandel er 100 kr. Kantinedrift ved sykehjemmene g HDO: Langelandhjemmet har i dag en kantine sm er åpen på hverdager fr bebere, ansatte g beflkningen i kmmunen. Det man ser er at det er lite besøk i denne kantina. Mye av årsaken til dette er at tilbudet ikke kan annnseres / markedsføres. Det vurderes redusert åpningstid, slik at det kun er åpent fr middagsservering. Dette er med på å ppretthlde et tilbud selv m det reduseres i bemanning. Rverudhjemmet har kantine sm er åpent fr alle, men det er kun ansatte sm benytter denne. Denne vurderes nedlagt da en kan spare lønnsmidler på dette. De eldre sm br i nærmrådet benytter seg av utkjøring av middag fra Langelandhjemmet. Austmarka HDO er allerede redusert med 0,4 årsverk (i 2011) g kjøkkenet er rganisert under enheten. Der er det kun en persn på jbb på dagtid, sm har ansvar fr all mat fr brukerne. Ssiale utflukter: Aktivitet- g bistandsenheten arrangerer turer fr brukerne. Brukerne finansierer disse turene selv. De ansatte får ne avspasering fr å være med g dette finansieres av enheten. Ved at brukeren fullfinansierer vil dette gi reduserte utgifter fr enheten. Enhet fr rus g psykiatri bruker turer i frm av terapi. Frebyggende hjemmebesøk hs 75-åringer: I løpet av 2012 skal det fretas hjemmebesøk hs 40 tilfeldig utvalgte 75 åringer i Kngsvinger kmmune. Dette utføres av et frebyggende team sm består av sykepleier, ernæringsrådgiver g ergterapeut. Det er anslått ca 20 % tidsbruk pr. uke. Dvs. 60% stilling til sammen med de tre faggruppene. Ergterapiressursen mdispneres til innsatsteam. Det er viktig med frebygging g infrmasjn, men dette kan gjennmføres via fr eksempel en felles brsjyre sm sendes ut pr. pst til ALLE 75 åringer i Kngsvinger kmmune. Ernæringsrådgiver: Ansatt i 100 % stilling, er en del av frebyggende hjemmebesøk sm er anslått til 20 %. Rådgiver skal gi råd g veiledning til hjemmebende g institusjnspasienter, samt gi ansatte pplæring g veiledning. Merknad: Kmmuneverlegen bifaller ikke reduksjnen av frebyggende hjemmebesøk g ernæringsrådgiver med tanke på primærfrebyggende arbeid. 15

16 Bidrag til målppnåelse Effektmål fr helse- g msrg: Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Vi skal fange pp behv g avklare brukerens ressurser på et tidligst mulig tidspunkt. Vi skal tildele g utføre samrdnede tjenester sm kan hindre, utsette g frkrte hjelpebehv. Tildelingsteamet tildeler tjenester på en presis g knkret måte basert på brukerens ressurser g behv utifra tjenestebeskrivelsene. Viktig med avklaring g frventinger i første møte. Når bruker får tildelt en tjeneste, er det nødvendig å sette klare g tydelig mål fr å ppnå best mulig egenmestring. I denne sammenhengen er det viktig med fkus på samarbeid med pårørende, frivillige g private. Ved å fange pp brukerens ressurser g behv på et tidlig tidspunkt vil et Innsatsteam være med på å hindre, utsette g frkrte hjelpebehv. Avklaringer Tildelingsteamet må bestå sm i dag, men skal være en ren frvaltningsenhet. På sikt bør all saksbehandling innen helse g ppvekst samles i en enhet. Vi er avhengig av praksisendring fr å kunne få til flere av de anbefalinger sm gruppen har freslått. Det må avklares hvr mye g hva de frivillige rganisasjnene kan bidra med fr å få et frutsigbart g rganisert samarbeid. Det må være avklart at kmmunen skal etablere innsatsteam fr å kartlegge, iverksette tiltak g evaluere. Knsekvenser av anbefalingene Kvalitet i tjenestene? Anbefalingene vil føre til mer helhetlige g mer målrettede tjenester, sm vil sikre bedre kvalitet g effektivisering av tjenestene. Anbefalingene vil gså føre til økt samhandling mellm enheter på tvers g bedret kmmunikasjn med pårørende g frivillige. Knsekvenser fr brukerne? Fkus på frebygging g egenmestring gir bruker mulighet fr å kunne b lengre hjemme. Rett tjeneste på tidlig tidspunkt. Innsatsteam vil gi økt bistand g trygghet i startfasen. Tydelige mål g gd infrmasjn vil skape trygghet fr bruker g pårørende. Økt bruk av frivillige vil kunne gi brukerne en bedret ssial situasjn. Ferieturer fr brukere innenfr Aktivitet- g bistandsenheten vil bli dyrere. 16

17 Ved å kutte frebyggende hjemmebesøk fr 75 åringer g redusere ernæringsrådgiver funksjnen vil brukerne miste tilbud i frhld til primærfrebygging. Knsekvenser fr prsjektmrådet? En frutsetning er at praksisendringsgruppens anbefalinger til tiltak blir iverksatt. En frutsetning er etablering av innsatsteam. En frutsetning er mulighet fr økt bruk av frivillige. Tildelingsteamet skal være egen frvaltningsenhet. Knsekvenser fr medarbeiderne? Praksisendring. Kmpetanseheving. Nedbemanning/ endring av arbeidsmråde/økte ressurser. Økt samhandling. Knsekvenser fr andre prsjektmråder / enheter / tjenester? Organisasjnsendring innen helseenheten g enhet fr barn- g unge. Ressursene vil bli flyttet fra ppvekst til felles frvaltningsenhet. Saker med sammensatte utfrdringer vil kunne få en mer likeverdig behandling. Bedre samhandling mellm enheter. Mulighet fr andre aktører å tilby kantinetjenester. Effekt av anbefalingene i 2013 Nedbemanning av kantinedrift Langelandhjemmet med 100% stilling fra juli Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33 stilling fra juli Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling fra juli Ssiale utflukter i aktivitet- g bistandsenheten fr brukere fra Redusert bemanning ved Blinken dagsenter med 80% stilling fra juli Fjerning av tilbud m frebyggende hjemmebesøk 40%, 20% ergterapiressurs mdispneres til innsatsteam halvårseffekt Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, halvårseffekt

18 Effekt av anbefalingene i 2014 Nedbemanning av kantinedrift Langelandhjemmet med 100% stilling, årseffekt Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33% stilling, årseffekt Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling, årseffekt Redusert bemanning ved Blinken dagsenter med 80% stilling, årseffekt 2014 Fjerning av tilbud m frebyggende hjemmebesøk 40%, 20% ergterapiressurs mdispneres til innsatsteam, årseffekt Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, årseffekt Knkretisering av tiltak med øknmisk effekt Beskrivelse tiltak Nedbemanning av kantinedrift- Langelandhjemmet med 100% stilling, halvårseffekt 2013 Nedbemanning av kantinedrift- Langelandhjemmet med 100% stilling, årseffekt 2014 Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33% stilling, halvårseffekt 2013 Nedbemanning av kantinedrift Rverudhjemmet med 29,33% stilling, årseffekt Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling, halvårseffekt 2013 Vurdering av effekt , , , , ,- Bistand til handling fjernes med 86,48% stilling, årseffekt ,- Ssiale utflukter fr brukere i aktivitet- g bistandsenheten fra Redusert bemanning ved Blinken dagsenter 80% stilling, halvårseffekt Redusert bemanning ved Blinken dagsenter 80% stilling, årseffekt / , , ,- Fjerne tilbudet Frebyggende hjemmebesøk halvårseffekt ,- Fjerne tilbudet Frebyggende hjemmebesøk årseffekt ,- 18

19 Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, halvårseffekt 2013 Redusere tilbud m ernæringsrådgiving 30% stilling, årseffekt , ,- Risik Hvilke risiker kan ppstå ved gjennmføring av tiltakene g hvrdan anbefaler delprsjektet minimere risikene? Risikmråder Sannsynlighet (høy/middel/lav) Knsekvens (str/middels/liten) Hvrdan minimere risiken? Nedbemanning av kantinedrift. Lav Liten Bistand til handling Lav Liten Ssiale utflukter Lav Liten Redusert bemanning ved Blinken dagsenter Fjerne tilbudet Frebyggende hjemmebesøk Redusere tilbud m ernæringsrådgiving Middels Middels Kmpetanseheving fr frivillige. Middels Str Oppretthlde tilbudet Middels Str Oppretthlde tilbudet Implementering Suksesskriterier fr vellykket implementering Det er viktig å ta hensyn til at endringer tar tid. Det er avgjørende at praksisendring blir gjennmført. 19

20 Implementeringsplan Tiltak Målgruppe Ønsket effekt Gjennmføres når? Ansvarlig Etablere tildelingsteam i egen enhet Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Likeverdig saksbehandling 2013 Rådmann Innsatsteam Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Fkus på hverdagsrehabilitering 2013 Rådmann Økt frivillig innsats Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Bedret ssial situasjn fr brukerne 2013 Leder Frivilligsentralen Etablere g rutine: målplan Ansatte i helse g msrg Trygghet fr bruker g pårørende 2013 Kmmunalsjef HO Infrmasjn Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Trygghet fr bruker g pårørende 2013 Enhetsleder Nye rutiner fr handling Ansatte i helse g msrg Økt effektivisering av hjemmehjelpstjenesten 2013 Enhetsleder Nedbemanning Alle ansatte i Kngsvinger kmmune Øknmisk gevinst g mdispnering av ressurser 2013 Rådmann Infrmasjns- g invlveringsplan (eksterne aktører) Delprsjektets interessenter Behv fr dialg / invlvering? Hvrdan gjennmføre? Behv fr infrmasjnstiltak? Hvrdan gjennmføre? Frivillige Frivilligsentral er invlvert ved dialgmøte. Pårørende Infrmasjnsmøter, åpne møter 20

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer