Voksnes læring i Innlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voksnes læring i Innlandet"

Transkript

1 Vksnes læring i Innlandet Harmnisering av tjenestetilbud g rganisering

2 Innhld Innledning 3 1. Vksnes læring Rett til videregående pplæring Karrierveiledning fr vksne Opplæring g karriereveiledning fr asylsøkere g innvandrere Desentralisert fag- g høgskleutdanning Fylkeskmmunens frsterkede kmpetanseplitiske rlle Fremtidig mdell fr rganisering av vksnes læring i Innlandet Mdell A: Ni kmpetanse- g karrieresentre fr vksnes læring Mdell B: Ett kmpetanse- g karrieresenter g vksnes læring innlemmet i de videregående sklene i Innlandet Øvrige frhld Fylkesdekkende senter fr nettundervisning Trysil vgs Kmpetanse- g karriersenter i Gran Øknmiske g administrative frhld til videre utredning... 14

3 Innledning I dette høringsntatet gis det en beskrivelse av mdeller fr harmnisering av tjenestetilbud g framtidig rganisering av vksnes læring i Innlandet fylkeskmmune. Mdellene skal ivareta både det utvidede lvpålagte ansvaret sm fylkeskmmunen har fr vksnes læring, g de nye nasjnale frventningene til fylkeskmmunens rlle sm reginal kmpetanseplitisk aktør. Vksnes læring i Innlandet fylkeskmmune består i dag av senterne fr vksnes læring (SVL) i tidligere Hedmark, Karrieresenter Hedmark på Hamar, Fylkesdekkende senter fr nettundervisning, Karriere Oppland i tidligere Oppland g enheten fr vksnes læring i sentraladministrasjnen. Disse har ulik ppgaveprtefølje, g de er ne ulikt dimensjnerte i frhld til antall innbyggere de skal ivareta. Den ulike rganiseringen g ppgaveløsningen er videreført fram til ny rganisering av vksnes læring blir vedtatt g implementeres i Innlandet fylkeskmmune. Både fellesnemnda fr sammenslåingen av Hedmark g Oppland fylkeskmmuner g fylkestinget i Innlandet fylkeskmmune har vedtatt at det skal utarbeides en ny, felles rganisering av vksnes læring. Ambisjnene i Innlandet fylkeskmmune er høye fr å kunne gi gd g relevant vksenpplæring i fylkeskmmunal regi i hele fylket g samtidig ivareta ppgaver knyttet til den utvidede samfunnsutviklingsrllen. Den nye rganiseringen skal være fremtidsrettet, slik at innbyggerne får muligheten til å «lære hele livet», g slik at arbeids- g næringslivet får dekket behvet fr kmpetent arbeidskraft. Hvedutvalg fr utdanning behandlet 17. mars sak m utsending av høringsntat m vksnes læring i Innlandet. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Innlandet fylkeskmmune skal gi et likeverdig g kvalitativt gdt tilbud m videregående pplæring fr vksne, g ivareta den frsterkede kmpetanseplitiske rllen sm er tillagt fylkeskmmunene gjennm reginrefrmen. 2. Hvedutvalg fr utdanning ber fylkeskmmunedirektøren legge høringsntat m vksnes læring g harmnisering av tilbud g fremtidig rganisering ut på høring til kmmuner, reginråd, NAV g andre samarbeidsparter. Høringsperiden går frem til Hvedutvalg fr utdanning ber fylkeskmmunedirektøren legge saken frem fr endelig behandling i fylkestinget i juni I denne saken gjøres det gså en nærmere vurdering av øknmiske g persnalmessige knsekvenser av mdellene sm fremmes. 4. Hvedutvalg fr utdanning vil vektlegge en desentralisert mdell med sjølstendig satsing på vksnes læring, g hvr det er gd samhandling med videregående skler, Fagsklen i Innlandet, Universitets- g høgsklesektren, kmmunene, arbeidslivet g andre aktører. Med utgangspunkt i utfrdringsbildet, den nasjnale kmpetanseplitiske strategien fr periden samt reginale frventinger g vedtak i fylkestinget, vil hvedmålet fr Innlandet fylkeskmmunes satsing på vksnes læring være å bidra til at enkeltmennesker g virksmheter har en kmpetanse sm gir Innlandet g Nrge et knkurransedyktig næringsliv, en effektiv g gd ffentlig sektr, g at færrest mulig står utenfr arbeidslivet. Vksnes læring skal være et viktig verktøy fr samfunnsutviklingen i Innlandet frdi: Alle innbyggerne i fylket får muligheten til å lære gjennm hele livet. Kmpetanse kvalifiserer fr deltakelse i arbeids- g samfunnsliv. 3 Vksnes læring i Innlandet

4 Næringslivet g ffentlig sektr får tilgang på nødvendig kmpetanse sm sikrer mstillingsevne, knkurransekraft g kvalitet i vare- g tjenesteprduksjnen. Hvedutvalg fr utdanning har vedtatt at fylkeskmmunedirektøren legger ut en skisse med t hvedmdeller på høring. Det er ønskelig med tilbakemeldinger på: - Hvilken mdell ivaretar best vksnes læring i Innlandet g fylkeskmmunens utvidede rlle sm kmpetanseplitisk aktør? - Hva er sentrale faktrer sm må ivaretas når det gjelder tjenestetilbudet innenfr vksnes læring? - Hva er viktig å vektlegge når det gjelder rganisering av tilbudet til vksne? Vi setter str pris på tilbakemeldinger fra kmmuner, reginråd, NAV g andre samarbeidsparter g brukere. Høringsfristen er satt til 28. april. Høringssvar sendes Nærmere infrmasjn m høringsprsessen, frister g kntaktpersner ligger på Innlandet fylkeskmmune sin hjemmeside: Trn Bamrud Fylkeskmmunedirektør Innlandet fylkeskmmune 4 Vksnes læring i Innlandet

5 1. Vksnes læring Hvedppdragene til vksnes læring i Innlandet fylke er at alle vksne har en fullført g gdkjent videregående pplæring. Videre er det viktig å se vksnes læring sm en sentral del av den reginale kmpetanseplitikken hvr både enkeltpersner, virksmheter g næringer får dekket behvet fr kmpetanse. På den måten skal vksnes læring bidra til at flere er kvalifiserte fr arbeid g at arbeids- g næringsliv til enhver tid får dekket sitt behv fr kmpetent arbeidskraft. Prøver meg på å stkke på dette avsnittet under her: Vksnes læring skal bidra til at flere er kvalifiserte fr arbeid, g at arbeids- g næringsliv til enhver tid får dekket sitt behv fr kmpetent arbeidskraft. Ut fra dette er det viktig å se vksnes læring sm en sentral del av den reginale kmpetanseplitikken hvr både enkeltpersner, virksmheter g næringer får dekket behvet fr kmpetanse. Vksnes læring defineres bredere enn begrepet «vksenpplæring». Frskjellen ligger i at vksnes læring mfatter læring på mange ulike pplæringsarenaer både innenfr det tradisjnelle utdanningssystemet, men gså utenfr utdanningssystemet. Eksempler på dette er pplæring på arbeidsplassen, pplæring i frivillig sektr g pplæring hjemme g på digitale plattfrmer. Vksnes læring frutsetter str grad av fleksibilitet g tilrettelegging, hvr det tas hensyn til livs- g arbeidssituasjnen til den enkelte g hvr den vksnes livserfaring brukes aktivt inn i pplæringen. Vksnes læring mfatter både frmell g ikke-frmell pplæring. Læringsaktiviteter sm ikke gir studiepeng, vitnemål, sertifisering m.m. er i seg selv viktig fr samfunnsdeltakelse, inkludering g mtivasjn fr frmell læring. Slik sett er gså den ikke-frmelle pplæringen en viktig del av helheten i vksnes læring, selv m denne delen ikke mtales videre her. Fr Innlandet fylkeskmmune vil følgende inngå i vksnes læring: Videregående pplæring fr vksne Karriere g studieveiledning Tilrettelegging fr desentral fagskle/høgere utdanning i samarbeid med fagskle, desentrale høgsklesentre g UH-sektren Nettverksutvikling g innhenting av kmpetansebehv Mtivasjn g rekruttering Opplæring g karriereveiledning tilrettelagt fr innvandrere I tillegg vil gså en styrking av rådgivingstjenesten i det 13-årige skleløpet inngå i vksnes læring. Utver dette skal gså fylkeskmmunens frsterkede kmpetanseplitiske rlle g rllen sm reginal utviklingsaktør perasjnaliseres gjennm samhandling g ulike partnerskap med eksterne aktører. 1.1 Rett til videregående pplæring Fylkeskmmunen har et lvpålagt ansvar fr å tilby videregående pplæring til vksne ver 25 år sm har rett til videregående pplæring. Vksne skal i hvedsak få et tilbud særskilt rganisert fr dem, g det er skleeiers ansvar å tilrettelegge fr dette i samsvar med den enkeltes livssituasjn, frutsetninger, evner g behv. Denne tilpasningen er i første rekke knyttet til tid, sted, lengde, prgresjn g at pplæringen bygger på den vksnes frmal- g realkmpetanse. 5 Vksnes læring i Innlandet

6 Sm en del av helhetsvurderingen ved tilrettelegging av pplæringens lengde, må fylkeskmmunen blant annet se på hvr lang tid det aktuelle pplæringsløpet tar ifølge Læreplanverket fr Kunnskapsløftet. Fylkeskmmunen kan strekke pplæringen ut ver lengre tid fr å gi den vksne mulighet til å kmbinere pplæringen med fr eksempel arbeid, msrgsppgaver eller liknende. Fylkeskmmunen kan gså tilpasse pplæringsmengden g antall timer sm tilbys. Vksne kan søke m inntak til videregående pplæring uavhengig av den generelle søknadsfristen. Opplæringstilbud kan derfr settes i gang på frskjellige tider av året. Regelverket sier ikke ne eksplisitt m hvr lang tid det skal ta før den vksne får et tilbud. Retten til videregående pplæring fr vksne gjelder fr alle ver 25 år sm har fullført grunnsklen, men ikke videregående pplæring. I tillegg gjelder retten fr: Vksne sm har fullført videregående pplæring i et annet land, men sm ikke har fått gdkjent pplæringen sm studiekmpetanse eller yrkeskmpetanse i Nrge, Søkere fra utlandet med videregående pplæring fra hjemlandet, men med behv fr nrsk g engelsk fr å kmme videre inn i høgsklesystemet, Vksne med rett til påbygg til generell studiekmpetanse, g Ungdm med rett til videregående pplæring, sm etter søknad, g når det freligger særlige grunner, tar ut retten til vksnes læring jf. pplæringslven. Nasjnalt er det varslet en ny strtingsmelding m videregående pplæring denne våren. Videre er Kunnskapsdepartementet gdt i gang med å utarbeide frslag til ny pplæringslv. Det pågående arbeidet er blant en ppfølging av NOU 2019: 25 Med rett til å mestre (Lied-utvalget) g NOU 2019: 23 Ny pplæringslv (Opplæringslvutvalget). Begge utredningene freslår utvidede rettigheter til videregående pplæring fr vksne. Det vil i neste mgang bety utvidet ansvar fr fylkeskmmunen innenfr vksnes læring. Ny rganisering av vksnes læring i Innlandet må derfr innrettes slik at det uten fr stre mkstninger kan tilpasses nye lvkrav. Ungdmsretten vurderes bla. fjernet g kan bli erstattet med fullføringsrett. Andre frslag til endringer i ny pplæringslv: Retten til videregående pplæring skal gså mfatte dem sm etter nåværende regelverk har brukt pp ungdmsretten uten å ha bestått videregående pplæring. Vksne gis rett til inntak på 1 av 3 søkte utdanningsprgrammer slik sm ungdm. Vksne sm har videregående pplæring fra før, får rett til pplæring sm fører fram til én ny yrkeskmpetanse. Vksne med betydelig realkmpetanse knyttet til en bestemt sluttkmpetanse skal ha rett til inntak til pplæring med denne sluttkmpetansen sm mål. Det bør vurderes m vksenpplæringen kan bygges rundt mduler g realkmpetansevurdering i tråd med pågående frsøk. Realkmpetansevurdering blir en bligatrisk del av fylkeskmmunens søknadsbehandling g ikke kun gjennmføres etter ønske fra den enkelte søker. Det utvikles styringsinfrmasjn på reginalt g nasjnalt nivå knyttet til vksenpplæringen. Det utredes m fylkeskmmunen bør få et større ansvar fr vksne sm har utbytte av å kmbinere grunnskle g videregående pplæring. Det igangsettes et arbeid fr å vurdere hvrdan NAV g fylkeskmmunene kan samarbeide tettere m å gi vksne arbeidssøkende frmell kmpetanse på videregående nivå. 6 Vksnes læring i Innlandet

7 1.2 Karrierveiledning fr vksne I tillegg til videregående pplæring fr vksne, har fylkeskmmunen gså et lvpålagt ansvar fr karriereveiledning til vksne. Etter endringer i pplæringslven gjeldende fra skal fylkeskmmunen ha et tilbud m gratis karriereveiledning fr alle sm er bsatte der, g samarbeide med Arbeids- g velferdsetaten m dette tilbudet. Den nye integreringslven sm ble vedtatt av Strtinget høsten 2020, har til hensikt at innvandrere skal tidlig innlemmes i det nrske samfunnet g bli øknmiske selvstendige. I den nye lven står det at karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte tar infrmerte valg m arbeid g utdanning g til at intrduksjnsprgrammet blir tilpasset den enkeltes behv g at fylkeskmmunen skal sørge fr karriereveiledningen. Utver de lvpålagte ppgavene til fylkeskmmunen innenfr karrierveiledningsfeltet, er det i nasjnal kmpetanseplitisk strategi ( ) et uttalt mål å sørge fr tilgang til karriereveiledning g et helhetlig system fr karriereveiledning, med særlig vekt på de reginale karrieresentrene. Kmpetansen til karriereveiledere g rådgivere, inkludert kunnskap m arbeidsliv, arbeidsmarkedets behv fr kmpetanse, senirperspektivet, integreringsperspektivet g samisk kultur- g næringsliv fremheves sm viktig å styrke ytterligere. 1.3 Opplæring g karriereveiledning fr asylsøkere g innvandrere Integrering av asylsøkere g innvandrere med høy arbeidsdeltakelse g deltakelse i kmpetansegivende aktiviteter er viktig fr samfunnsutviklingen. I ny lv m integrering gjennm pplæring, utdanning g arbeid (integreringslven), har fylkeskmmunen fått et større ansvar enn tidligere. Det får knsekvenser fr ppgaveløsningen g rganiseringen av tilbud tilrettelagt fr denne målgruppen. Dette gjelder sm tidligere mtalt både innenfr pplæringen rganisert fr vksne g karriereveiledningen. 1.4 Desentralisert fag- g høgskleutdanning Meld. St. 5 ( ) Levende lkalsamfunn fr fremtiden (distriktsmeldingen) peker på at lkalisering av universiteter g høgskler har betydning fr rekruttering av kmpetent arbeidskraft reginalt. Fleksible utdanningstilbud bidrar til bredere gegrafisk rekruttering, g er en nyttig mdell fr dem sm kmbinerer studier med jbb g familie. Økt fleksibilitet i høyere utdanningstilbud bidrar til utvikling av nye utdannings- g læringsmdeller, der hyppigere bruk av mdulbasert utdanning g flere varianter av steds-, samlingsbasert g nettbasert undervisning, vil være typiske kjennetegn. NOU 2020:15 Det handler m Nrge knsekvenser av demgrafiutfrdringer i distriktene peker på at utbyggingen av et desentralisert utdanningssystem har vært viktig både fr å øke rekrutteringen til utdanning i distriktskmmuner g fr å sikre tilførsel av kmpetent arbeidskraft til privat g ffentlig sektr. I Utdannings- g frskningskmiteen sin merknad til Meld. St. 14 ( ) Kmpetanserefrmen Lære hele livet understrekes reginale kmpetanse- g karrieresentre sm en sentral samarbeidspartner fr andre utdanningsleverandører. Sentrene er en viktig bidragsyter fr å nå regjeringens mål m at utdanningssektren skal avdekke kmpetansebehv, megle frem studietilbud g levere fleksible utdanningsfrmer til innbyggerne der de jbber g br. Kmiteen vektlegger at sentrene har en frutsigbar finansiering, g blir anerkjente sm en viktig ressurs i kmpetanseplitikken. Sentrene fungerer sm utdanningsleverandørenes «frlengede arm», både når det gjelder å fange pp behv g utvikle kurs g utdanningstilbud sm kmmer fylkeskmmunen, næringslivet g kmmunene til gde. 7 Vksnes læring i Innlandet

8 Nasjnalt tilbys i dag desentrale fag- g høgsklestudier gjennm ulike mdeller. Det finnes både stiftelser, ulike kmmunale fretak, aksjeselskap, prsjekter m.m. I hvedsak er eierskapet lkalt, gjerne med kmmunene i førersetet, men det finnes gså mdeller der fylkeskmmunen har en større g mer aktiv rlle. I nen tilfeller er gså utdanningsleverandørene g/eller det private næringslivet med på styrings- g eiersiden av sentrene. I tidligere Hedmark g Oppland er det ulike rammer fr drift av tilbudet. I Oppland har denne rllen vært en integrert del av prteføljen ved alle karrieresentrene, finansiert g drevet av fylkeskmmunen. I Hedmark har vi Tynset Studie- g høgsklesenter sm drives av seks kmmuner med Tynset sm vertskmmune g støtte fra fylkeskmmunen til leie av lkaler. Her er gså etablert et treårig utviklingsprsjekt. I Hedmark ved Campus Trysil drives senteret av Trysil kmmune, med støtte fra fylkeskmmunen til leie av lkaler. Høgsklestiftelsen Kngsvinger er i tillegg en stiftelse med tilskudd fra Kngsvinger kmmune g Høgsklen i Innlandet samt ne prsjektfinansiering. Sentrene driftes på ulike måter, er ulikt rganisert, har frskjellig eierskap g ulike prteføljer. En fellesnevner er at de alle har vkst fram ut fra lkalt behv. Strukturendringene i utdanningssektren har ytterligere aktualisert utdanningssentrene g karrieresentrene sin rlle sm lkal mtr, megler g møteplass. I tidligere Hedmark er sentrene i større grad uavhengig rganisert, der fylkeskmmunen har en ne mindre rlle ut ver øknmisk g praktisk støtte. Sentrene har vært delaktige i nasjnale nettverk g prtaler fr distribusjn g studietilbud, men har gså i str grad framfrhandlet egne avtaler/leveranser direkte med utdanningsinstitusjnene. Karriere Oppland (tidl. Opus) har fra 1990-tallet samarbeidet med fagskle- g høgsklesektren m tilrettelegging fr desentrale studier, g hadde i 2020 m lag 430 høgsklestudenter med tilknytning til sentrene. Fylkeskmmunen kan velge ulike rller i en framtidig mdell fr et desentralisert fag- g høgskletilbud: Akseptere at histrikk, ulikheter i gegrafi g demgrafi tilsier at man skal dyrke frem eksisterende lkale varianter g styrke egenarten til sentrene basert på lkale frhld. Etablere en ansvarlig part sm følger pp de ulike sentrene g sikrer at fylkeskmmunens mål nås g sikre bistand til rammebetingelser sm lkaler, øknmisk grunnstøtte m.m. Velge å bli en partner i sentrene der man har en mer perifer rlle i dag, g samtidig bevare eierskapet der en allerede har en styrende rlle. Styring, ledelse g eierskap er lkalt fundert sammen med kmmuner g lkalt næringsliv. Sentrene driftes på ulike måter, er ulikt rganisert, har frskjellig eierskap g ulike prteføljer. 2. Fylkeskmmunens frsterkede kmpetanseplitiske rlle Fylkeskmmunene har gjennm reginrefrmen fått et frsterket ansvar fr den reginale kmpetanseplitikken, g det er fylkeskmmunene sm skal legge til rette fr at arbeidslivet i sitt mråde har tilgang til den kmpetansen arbeidslivet trenger. Dette er en nasjnal frventning til fylkeskmmunen. Livslang læring favner både ufrmell g ikke-frmell læring sm bidrar til at mennesker utvikler seg g får bedre frutsetninger til å mestre hverdagslivet g å delta aktivt i samfunnet. Samfunnsengasjement, blant annet innenfr idrett, kultur, frivillig arbeid eller plitikk, er et viktig bidrag til å skape et bærekraftig samfunn. Frskning viser at både ufrmell g ikke-frmell læring kan ha en psitiv effekt på frmell læring ved av den enkelte får selvtillit g mtivasjn til å øke sin frmelle kmpetanse. Gjennm kmpetanserefrmen skal fylkeskmmunen ta en aktiv rlle fr å krdinere g samrdne tiltak sm bidrar til bedre samsvar mellm tilbud g etterspørsel av kmpetanse. Fylkeskmmunen får en meglerrlle mellm institusjner sm tilbyr kmpetansehevende tiltak g virksmheter g 8 Vksnes læring i Innlandet

9 enkeltpersner sm etterspør ny g mer kmpetanse. Den nye kmpetansemdellen innbefatter alle disse elementene. Samtidig er det viktig at fylkeskmmunen har et apparat sm sørger fr et kntinuerlig ppdatert kunnskapsgrunnlag på det kmpetanseplitiske feltet. På den måten er det mulig å legge et slid grunnlag fr å ta gde beslutninger g iverksette nødvendige tiltak slik at både enkeltpersner g virksmheter får dekket sitt behv fr ny kmpetanse. Fr å få til dette på en måte sm samsvarer med den nye kmpetansemdellen, må fylkeskmmunen ha en bred tilnærming til vksnes læring g ta hensyn til ulikhetene i kmpetansebehvene rundt mkring i hele Innlandet. Arbeidet med å harmnisere g rganisere vksnes læring i Innlandet, vil derfr preges av det frsterkede ansvaret fylkeskmmunen har i den reginale kmpetanseplitikken. I frlengelsen av det frsterkede ansvaret i kmpetanseplitikken, følger det gså at fylkeskmmunen sm utdanningstilbyder g tilbyder av karrierveiledningstjenester må levere disse tjenestene med høy kvalitet. Den videregående pplæringen sm fylkeskmmunen tilbyr vksne skal tilrettelegges, rganiseres g gis med høy faglig g pedaggisk kvalitet. Det innebærer at fagkmpetansen g den pedaggisk kmpetanse sm allerede er ute i de videregående sklene må anvendes på en slik måte at den gir høy kvalitet gså i vksnes læring. Dette gjøres enten gjennm avtaler mellm pplæringsstedet/den enkelte videregående skle g ansvarlig senter fr vksnes læring eller gjennm årsplaner ved den videregående sklen senteret fr vksnes læring ligger. 3. Fremtidig mdell fr rganisering av vksnes læring i Innlandet Det gis videre en beskrivelse av t hvedmdeller fr rganisering av vksnes læring: A g B. Begge de t hvedmdellene ivaretar verrdnede hensyn m at fylkeskmmunen skal levere kvalitativt gde tjenester til innbyggerne, kmmunene g bedriftene i Innlandet g at ressursene anvendes effektivt g målrettet. Mdell A har t alternative styringslinjer: - A1 med styringslinje fra kmpetanse g tannhelsesjefen til rektr - A2 med styringslinje fra kmpetanse- g tannhelsesjefen til daglige ledere i egne kmpetanse- g karrieresentre. Mdell B har en styringslinje: - B med styringslinje fra kmpetanse- g tannhelsesjefen til rektr Begge de t hvedmdellene er utarbeidet etter følgende prinsipper: Bygge videre på kmpetanse g kmpetansemiljø knyttet til vksnes læring Ivareta lvpålagte ppgaver g utvikle fylkeskmmunens frsterkede kmpetanseplitiske rlle i samfunnsutviklingen g fr den enkelte deltaker i vksnes læring. Være fleksibel g raskt kunne tilpasses arbeidslivets endrede kmpetansebehv g nye ppgaver innen vksnes læring. 3.1 Mdell A: Ni kmpetanse- g karrieresentre fr vksnes læring Fr å ppnå målet m nærhet til brukerne g fylle den utvidede rllen sm reginal samfunnsutvikler, freslås det her en hvedmdell med ni kmpetanse- g karrieresentra. Alle sentrene løser kjerneppgaver knyttet til videregående pplæring fr vksne, karriereveiledning g lkal kntaktflate mt arbeids- g næringsliv g lkalt NAV. 9 Vksnes læring i Innlandet

10 I tillegg til karriereveiledning g pplæringsaktiviteter, skal sentrene samrdne kunnskap m kmpetansebehv g kmpetansetilbud i sin regin. Sentrene vil få en aktiv rlle i samhandlingen med kmmunene, arbeids- g næringsliv, utdanningstilbydere g andre viktige kmpetanseplitiske aktører. På den måten vil fylkeskmmunen samlet sett få et gdt kunnskapsgrunnlag fr kmpetanseplitikken. Kmpetanse- g karrieresentrene lkaliseres slik: Elverum Gran* Gjøvik Hamar Kngsvinger Lillehammer Nrd-Aurdal Sel Tynset (*Kmpetanse- g karrieresenter i Gran er gitt egen mtale i kap. 4.) Et viktig prinsipp er at sentrene er gdt tilgjengelige fr alle sm har behv fr karriereveiledning g pplæring. Sentrene må gså være lett tilgjengelige fr næringslivet g utdanningstilbydere slik at samhandlingen gså mt disse miljøene blir gd. Det kan være aktuelt med ne differensiering i ppgaveprteføljen mellm sentrene ved at enkelte ppgaver samles til færre sentre eller ett senter. Eksempler på dette kan være saksbehandling knyttet til Vig.n, vurdering av retten til videregående pplæring, utstedelse av enkeltvedtak g kntakt med utdanningstilbydere sm f.eks. fagskle g høyere utdanningsinstitusjner. Selv m sentrene er frskjellige g kan ha ulik ppgaveprtefølje, skal alle sentrene legge gdt til rette fr at brukerne lett finner fram g blir veiledet videre til den tjenesten de ønsker seg. Det er viktig at terskelen fr å ppsøke et kmpetanse- g karrieresenter er lav, g døren inn til tjenesten er åpen fr alle vksne. Nedenfr ser vi krt nærmere på de t alternative løsningene innenfr mdell A; hvr ulikheten er frskjellig intern styringslinje i Innlandet fylkeskmmune. Mdell A1 kmpetanse- g karrieresentre integrert i videregående skler Mdellen med ni kmpetanse- g karrieresentre rganiseres ved at sentrene legges til en videregående skle med rektr sm verrdnet leder. Rektr rapprterer til kmpetanse- g tannhelsesjefen. Enhet fr vksnes læring krdinerer g støtter pp m ppgavene i de videregående sklene. Effektiv g gd ppgaveløsning innenfr vksnes læring g gd samhandling med lkalt arbeids- g næringsliv g kmmunene frutsetter dedikert ledelse g fagansvar. Frdeler med mdellen Tilgang til lærere sm er del av et større fagfellesskap. Ressurseffektivitet i frhld til mindre stillingsprsenter. Lærere kan undervise både ungdm g vksne, uten at dette reguleres i egen avtale mellm skle g senteret fr vksnes læring. Tilgang på støttesystemer på den videregående sklen sm effektiviserer merkantile ppgaver g frvaltning. 10 Vksnes læring i Innlandet

11 Fkusmråder ved implementering av mdellen Eierskap g ansvar knyttet til rllen sm kmpetanse g karrieresenter, sikre priritering g kvalitet. Sikre gd kntakt mellm de videregående sklene fr å sikre felles frvaltningspraksis. Sikre en gd balanse med fkus på både ungdmspplæring g vksnes læring. Sikre en kmmuniserbar g frståelig tilbudsstruktur g en ansvarsfrdeling sm er lett å frhlde seg til fr brukerne av vksnes læring. Figur: Mdell A1 innebærer at kmpetanse- g karrieresentra er rganiserte med styringslinje via rektr til kmpetanse g tannhelsesjef. Mdell A2 kmpetanse- g karrieresentra sm selvstendige enheter Mdellen med ni kmpetanse- g karrieresentre rganiseres sm selvstendige enheter. Daglige ledere ved sentrene rapprterer til Enhet fr vksnes læring i Seksjn fr reginal kmpetanseutvikling i avdeling fr Kmpetanse g tannhelse. Kmpetanse- g tannhelsesjefen vil ha det verrdnede ansvaret fr vksnes læring, mens daglige ledere i sentrene vil ha det daglige g perative ansvaret etter nærmere gitte fullmakter g retningslinjer. I mdellen vil det legges pp til flere fysiske pplæringssteder, ved at sentrene kan tilby pplæringstiltak ved ulike videregående skler i sin regin der det er rmkapasitet til dette. Å benytte videregående skler sm pplæringssted gir tilgang til spesialrm g andre nødvendige pplæringsfasiliteter g er ressursbesparende sammenlignet med å legge pplæringen utenfr sklen. I samhandlingen med de videregående sklene vil gså en best mulig bruk av pedaggiske g administrative ressurser g kmpetanse stå sentralt. Dette kan løses ved å inngå en samarbeidsavtale med de aktuelle sklene. Slike avtaler finnes allerede i tidligere Oppland, g kan videreføres i hele Innlandet. 11 Vksnes læring i Innlandet

12 Frdeler med mdellen Kmpetanse- g karrieresentra sm har et hvedfkus på tilrettelegging fr vksnes læring. Faglig krdinering av sentrene fra kmpetanse g tannhelsesjefen. Sentrene samarbeider med videregående skler m å benytte lærerkmpetansen lkalt, men er ikke avhengige av å følge sklenes dispnering av lærekrefter. Fkusmråder ved implementering av mdellen Sikre tett kntakt g samarbeidsavtaler mellm kmpetanse- g karrieresentrene g de videregående sklene. Kmmuniserbar g frståelig struktur sm synliggjør at vi er én reginal kmpetanseplitisk aktør sm er lett å frhlde seg til fr brukerne av vksnes læring. Sikre gd samrdning, felles pririteringer g gdt samarbeid med rdinær videregående pplæring fr helhetlig tenkning rundt videregående pplæring i Innlandet Figur: Mdell A2 innebærer kmpetanse- g karrieresentra rganisert sm selvstendige enheter. 3.2 Mdell B: Ett kmpetanse- g karrieresenter g vksnes læring innlemmet i de videregående sklene i Innlandet Den andre hvedmdellen - mdell B - fr rganiseringen av vksnes læring er å ta utgangspunkt i de pedaggiske ressursene i de videregående sklene i Innlandet g innlemme karriereveiledning g pplæringstiltak rganisert fr vksne i sklene. I tillegg pprettes det et eget kmpetanse- g karrieresenter fr hele fylket. Senteret lkaliseres utenfr sentraladministrasjnen sm en egen enhet, g hvr leder av sentret rapprterer til kmpetanse- g tannhelsesjefen ved enhetsleder fr vksnes læring i sentraladministrasjnen. Senteret vil være viktig fr å skape en effektiv tilrettelegging av videregående pplæring fr vksne gjennm de videregående sklene i Innlandet. Mdellen innebærer at alle sklene sm tilbyr pplæring rganisert fr vksne g karriereveiledning må tilpasse pplæringen g karriereveiledningen til vksnes behv g livssituasjn. 12 Vksnes læring i Innlandet

13 Eksempler på funksjner sm legges til kmpetanse- g karrieresenteret Gi pplæring/veiledning i, g ha et perativt ansvar fr, fagsystemer sm avviker fra fagsystemer i ungdmspplæringen. Mtta søknader m realkmpetansevurdering, tilrettelegge fr gjennmføring g utarbeide kmpetansebevis etter gjennmført realkmpetansevurdering. Saksbehandling knyttet til blant annet rettsvurdering av søkere g utarbeidelse av enkeltvedtak. Være brukerkntakt mt søkere g henvise disse til aktuell videregående skle. Krdinere pplæringstilbud i sklene Følge pp karriereveiledningsmrådet, g bidra til utvikling g tilgjengelighet fr alle. Krdinere g sammenfatte pplysninger ved behv, f.eks rapprtering til sentrale myndigheter. Ivareta prsjektledelse i større prsjekter sm berører flere avdelinger, sm f.eks. mdulstrukturert fag- g yrkespplæring (MFY). Frdeler ved mdellen Redusere utgifter til ledelse g administrasjn g mer effektiv bruk av lærerressursene. En mer aktiv g samrdnet bruk av yrkesfagkrdinatrene i videregående sklene knyttet til vksnes læring, bedriftskntakter g inngåelse av lærekntrakter. Gd samrdning av videregående pplæring g karriereveiledning fr vksne med den rdinære videregående pplæring (16 19 år) Fkusmråder ved implementering av mdellen: Sikre kvalitet g ivareta den utvidede kmpetanseplitiske rllen til fylkeskmmunen Tydeliggjøre grensesnitt, styringslinjer g kmmunikasjn mellm kmpetanse- g tannhelsesjefen, rektr, enhet fr vksnes læring g karriere- g kmpetansesenteret Tilrettelegge pplæring spesielt tilrettelagt fr vksne Kmmuniserbar g frståelig struktur sm er lett å frhlde seg til fr de sm er utenfr. Tilgjengelighet til pplæring- g karriereveiledning Figur: Mdell B - Ett selvstendig kmpetanse- g karrieresenter sm krdinerer videregående pplæring fr vksne gjennm de videregående sklene i Innlandet. Her er gså Fagsklen Innlandet lagt inn sm leverandør av pplæringstilbud rettet inn mt vksne 13 Vksnes læring i Innlandet

14 4. Øvrige frhld Fylkesdekkende senter fr nettundervisning Trysil vgs Det er i mdellen ikke tatt stilling til rganiseringen av nettbasert pplæring fr vksne g herunder fylkesdekkende senter fr nettundervisning ved Trysil videregående skle. Begrunnelsen fr å avvente framtidig rganisering av nettbasert pplæring fr vksne ligger blant i at det pågår et arbeid med ny pplæringslv hvr det er varslet at det blir nye bestemmelser sm regulerer bruk av fjernundervisning/nettbasert undervisning. Opplæringslvutvalget sm i desember 2019 la fram NOU 2019:23 Ny pplæringslv freslår å utvide muligheten fr å tillate g gjennmføre pplæringen uten at læreren er fysisk til stede sammen med eleven sm får pplæring, dersm læreren g eleven kan kmmunisere effektivt med tekniske hjelpemidler, g kmmunen/fylkeskmmunen dessuten kan gdtgjøre at det er gde grunner fr å rganisere pplæringen slik, g at pplæringen er trygg g pedaggisk frsvarlig. NOU 2019:23 Ny pplæringslv var ute på høring våren På bakgrunn av blant annet innkmne høringsuttalelser tar regjeringen sikte på å legge fram et høringsntat våren 2021 med frslag til ny pplæringslv. Lvfrslaget m ny pplæringslv vil etter planen bli lagt fram fr Strtinget våren I tillegg til pplæringslvutvalgets frslag til endringer i bestemmelser m fjernundervisning, vil gså erfaringene med nedstengning av skler med utvidet bruk av ulike digitale plattfrmer i pplæringen inngå i nye vurderinger knyttet til regler fr fjernundervisning i pplæringen. Kmpetanse- g karriersenter i Gran Karrieresenteret på Hadeland sm i dag er lkalisert til Gran kmmune, leverer tjenester gså til innbyggere i Viken fylkeskmmune. Dette skjer etter egen avtale g er rettet mt innbyggerne i de t tidligere pplandskmmunene Lunner g Jevnaker. En viktig frutsetning fr et eget kmpetanse- g karrieresenter i Gran kmmune er at avtalen med Viken fylkeskmmune videreføres etter at nåværende avtale utløper i Øknmiske g administrative frhld til videre utredning I frslaget til ny framtidig rganisering av vksnes læring i Innlandet er det ikke fretatt beregninger av de øknmiske knsekvensene av mdellene g ny ppgave- g funksjnsfrdeling mellm de ni kmpetanse- g karrieresentrene. Et utgangspunkt fr tilpasning av aktiviteten i vksnes læring i Innlandet vil være frslaget til fylkesbudsjett Anslaget fr budsjettildelingen fr 2021 tar utgangspunkt i aktiviteten i 2020, hvr variasjnen i aktiviteten i vksnes læring i de t tidligere fylkene ble videreført. Sentrene i tidligere Oppland har hatt øknmisk handlingsrm sm har gitt kapasitet til å ivareta dedikert ledelse, ppretthlde gd kntakt med næringsliv g kmmuner, tilrettelegging fr desentrale høgsklestudier, tilbud m karriereveiledning fr alle ver 19 år g ansvar fr krdinering av det 13-årige skleløpet. Aktiviteten i Hedmark har ikke hatt samme mfang, g budsjettet gir ikke rm fr ppskalering til aktivitetsnivået i tidligere Oppland i alle kmpetanse- g karrieresentrene i Innlandet. Fr å harmnisere tilbudet i hele fylket, g ivareta nye lvpålagte ppgaver, må det derfr fretas en ny ressursmessig frdeling fr å gi et enhetlig tilbud i alle reginer. I fylkestingets vedtak er det lagt inn en økning i 2022 på 3 mill. g ytterligere 2 mill. i Dette gir ne økt handlingsrm. Fr å imøtekmme fylkestingets frventninger vil fylkeskmmunedirektøren ha behv fr tid til mstrukturering g til å søke interne g eksterne samarbeidspartnere sm kan 14 Vksnes læring i Innlandet

15 bidra til en best mulig målppnåelse. Fr å lykkes med dette er det en frutsetning at klare styringslinjer g dedikert ledelse kmmer raskt på plass. Avklaringer knyttet til persnalmessige endringer sm følge av nye rganisering, vil bli drøftet g mhandlet i fylkeskmmunedirektørens saksfremlegg til fylkestinget. 15 Vksnes læring i Innlandet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig?

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig? Gde valg fr den enkelte g samfunnet Dette dkumentet ppsummerer innspill fra temaknferansen «Gde valg fr den enkelte g samfunnet», Bergen 29. juni 2016. Knferansen var gså pre-knferanse til ministermøte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 SOGN OG FJORDANE FYLKE/ REGION All aktivitet i Nrsk kulturskleråd skal sees sm en samlet innsats mt våre medlemskmmuner g sm en knsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 18/69 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Nye Asker - Gebyrer g kmmunale avgifter ::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN 2019 Vedlegg til Reginal samfunnskntrakt Agder 2016-2020 21. februar 2019 BAKGRUNN Reginal samfunnskntrakt fr Agder skal ppretthlde g sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjner.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Fullmakt til å forhandle om eierskap i nasjonal universitetsavis

Fullmakt til å forhandle om eierskap i nasjonal universitetsavis UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedat: Universitetsstyret 82/18 30.08.2018 Dat: 16.05.2018 Arkivsaksnr: 2018/4165 Fullmakt til å frhandle m eierskap i nasjnal universitetsavis Henvisning til

Detaljer

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet OSLO KOMMUNE Samarbeidsavtale m intrduksjnsprgrammet Mellm Osl Vksenpplæring g bydelene i Osl kmmune Oppdatert: Januar 2016 Juni 2017: Revidering av vedlegg 1 g 2 Vedlegg 1: SAMARBEIDSRUTINER [Oppdatert

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

ADMINISTRATIV ORGANISERING OG PROSESS FOR INNPLASSERING AV LEDERE I STRATEGISK LEDERGRUPPE I INNLANDET FYLKESKOMMUNE

ADMINISTRATIV ORGANISERING OG PROSESS FOR INNPLASSERING AV LEDERE I STRATEGISK LEDERGRUPPE I INNLANDET FYLKESKOMMUNE Arkivsak-dk. 18/00035-1 Saksbehandler Åsmund Haugstad Sandvik Saksgang Møtedat Arbeidsutvalg 11.10.2018 ADMINISTRATIV ORGANISERING OG PROSESS FOR INNPLASSERING AV LEDERE I STRATEGISK LEDERGRUPPE I INNLANDET

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Svar på Høring fremtidig organisering av norsk idrett.

Svar på Høring fremtidig organisering av norsk idrett. Svar på Høring fremtidig rganisering av nrsk idrett. Østfld idrettskrets (ØIK) har gjennmført 4 dialgmøter med idrettslag, idrettsråd g særidretter i nvember 2018. Her møtte til sammen ca. 60 persner.

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

ÅRSRAPPORT OPPFØLGINGSTJENESTEN ROGALAND

ÅRSRAPPORT OPPFØLGINGSTJENESTEN ROGALAND ÅRSRAPPORT OPPFØLGINGSTJENESTEN ROGALAND 2012-2013 Rapprten viser rganisering av Oppfølgingstjenesten, tjenestens målgruppe, ppgaver g samarbeidspartnere, aktivitetstall fr 2012-2013, evaluering av Virksmhetsplan

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kmmune Møteinnkalling Helse- g ssialutvalget Dat: 20.06.2018 kl. 15:30 Sted: Helse- g servicesenteret, møterm HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkde: 033 Frfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til pstmttak@nes-bu.kmmune.n

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder Vår dat: Vår ref.: 01.07.2019 2019/942 Deres dat: Deres ref.: 29.03.2019 16/06661-50 Vest-Agder fylkeskmmune Pstbks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefn Anne Winge, 37 01 78 54 Uttalelse

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT Fakultet fr bivitenskap, fiskeri g øknmi Arkivref.: 2016/1514 Dat: 13.02.2018 Julia Hlte Sempler Intern høring - Delrapprt 2 fra arbeidsgruppe fr fremtidig rganisering av administrasjnen ved UiT Høringsuttalelse

Detaljer

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg Retningslinjer fr de samiske grunnsklelærerutdanningene Frslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg 19.01.2010 I FELLES DEL ORGANISERING, STRUKTUR OG INNHOLD 1. Innledning Retningslinjene fr de samiske grunnsklelærerutdanningene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dat: 16.10.2012 kl. 13:00 Sted: Rica Hell Htel, Stjørdal Til stede: 44 representanter (inkludert vararepresentanter) av 57. Frfall: Fra administrasjnen: Ole Gunnar Kjøsnes, Åse

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Prosjektplan AP6 Økonomisk politikk og handlingsregler

Prosjektplan AP6 Økonomisk politikk og handlingsregler Prsjektplan AP6 Øknmisk plitikk g handlingsregler Prgramleder: Elisabeth Enger Prsjektleder: Leif-Arne Steingrimsen Gdkjent dat: Nye Drammen kmmune- Prsjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved

Detaljer