VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) html

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html"

Transkript

1 VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING VS LÆRLING / ARBEIDSSTED H. EVALUERINGSSKJEMA AV LÆRINGSMILJØET I. MÅL FOR OPPLÆRINGEN ER AT LÆRLINGEN SKAL KUNNE.. Utviklingsverktøy utarbeides: Evaluering av læringsmiljøet Fagutviklingsplan Vurderingsverktøy Drammen kmmune - Utvikle internettprtal internt lærlinger Arbeidsppgaver sm lærestedet har i frbindelse med lærlinger Prgramsystem fr lærlingløp Henvisninger: Opplæringslven / henvisninger Lv m grunnskle g videregående pplæring, Kap 3 (Opplæringslva) html Hvedtariffavtalen / henvisninger Hvedtariffavtalen Kap 6 Buskerud fylkeskmmune / henvisninger Læreplaner finnes på Hvert utdanningsprgram behandles fr seg, g hvert enkelt prgrammråde på vg2 i tillegg til fag med særløp (vg1 i skle g 3). Infrmasjn m videregående pplæring ( Fagpplæring i Buskerud (Facebk) Side 1 av 26

2 A.SAMMENDRAG, INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI Sammendrag Med bakgrunn i målsetting fr lærlingarbeidet, å frbedre dagens lærlingrdning g kmme med frslag til hvrdan kmmunen skal styrke det interne arbeidet g sikre bedre pplæring fr den enkelte lærling, initieres det i planen følgende tiltak: Drammen kmmune har rekrutteringsutfrdringer på fagpplæringsiden g mange vil frlate arbeidsstyrken sm følge av alder/turnver de kmmende årene. Intensjnen er at kvalifiserte g egnede lærlinger skal få tilbud m fast ansettelse etter bestått fagprøve. Dette sett i frhld til kmmunens framtidige rekrutteringsutfrdringer g ansattes alderssammensetning. Pririterte kmmunale fag per dat er helsefagarbeider g barne- g ungdmsarbeider. Alle lærlinger sm ansettes fast, skal få tilbud m % stilling. Drammen kmmune ønsker å være en frutsigbar lærebedrift g sm til en hver tid har 40 lærekntrakter per år Rådmannen vil fremme ytterligere pptrapping av lærlinger sm en del av framtidige budsjettbehandlinger sett i frhld til rekrutteringsbehvet Rådmannen ved HR direktøren har ansvaret fr kmmunens arbeidsgiverstrategi Det pprettes en rlle sm krdinatr fr lærlingrdningen i Drammen kmmune, Rådmannen, denne plasseres i HR - seksjnen. Dette gjøres fr å ivareta kmmunens ansvar sm en betydelig aktør i lærlingarbeidet både sm arbeidsgiver, samfunnsaktør g tjenesteleverandør Ansvar i virksmhetene Alle læringsarenaene skal kvalitetssikres Det pprettes rller sm fagansvarlig fr lærlingrdningen i Det avsettes halvt årsverk i Skap gde dager (utviklingsenheten HSO) sm skal drifte g utvikle et betydelig antall lærlinger Det er utarbeidet ansvarsbeskrivelser fr alle invlverte parter sm arbeider med lærlinger sm virksmhetsledere, avdelingsledere, fagansvarlig g instruktører Felles intrduksjnsplaner Det er utarbeidet årshjul i frhld til hvem gjør hva g når Kvalitetssikring Det etableres et instruktørkrps ute i rganisasjnen, med gd fagkunnskap g ferdigheter i instruksjn / veiledningsmetdikk. Det skal settes av tid til veiledning g pplæring i den enkelte virksmhet Det frutsettes at instruktøren får veiledning g støtte fra virksmheten Side 2 av 26

3 Øknmi Økt tilskudd fra Fylkeskmmune vil bidra til å finansiere fem nye lærlinger, halvt årsverksressurs til Skap gde dager, pplæring til lærlingene, gdtgjørelse/påskjønnelse til instruktører g prgram fr å administrere lærlingene. Krdinatrstilling etableres g fremmes i frbindelse med rdinær budsjettbehandling. Samarbeid med fylkeskmmunen Drammen kmmune ved lærlingkrdinatr skal være en aktiv medspiller fr fylkeskmmunen(fagpplæringsseksjnen) i utdanningsløp fr pririterte kmmunale fag. Samarbeidsavtale med Åssiden videregående skle Drammen kmmune er gdkjent sm lærebedrift per Målsettingen fr arbeidet med rerganisering Målet er å frbedre dagens lærlingrdning i Drammen kmmune, g kmme med frslag til mdell sm skal styrke kvaliteten på det interne arbeidet, g sikre bedre pplæring fr den enkelte lærling. Andre kmmuner I arbeidet med planen, er det innhentet pplysninger g besøk fra andre kmmuner sm står utenfr et sentralt pplæringskntr. Disse har samme rganisering sm nå freslås fr Drammen kmmune. Dvs., en sentral krdinatr g fagansvarlig ute i virksmhetene g at dette er den mest effektive g øknmiske måten å drifte lærlingrdningen på. Arbeidet med planen Arbeidet er rganisert med en arbeidsgruppe fra berørte virksmheter, Fagfrbundet g HVO, hvr HR seksjnen har ledet arbeidet. Invlverte g berørte aktører har ulik interesse i dette arbeidet, g det er hensynstatt gjennm invlvering g infrmasjn. AMU 23.8, HTV møte HR direktør 28.8,g HSO direktør september Innledning Status g anseelse til de ulike yrker g utdanninger spiller en viktig rlle fr ungdmmens g unge vksnes utdanningsvalg. Dette legger føringer på Drammen kmmunens tilgang på arbeidskraft på lengre sikt. Drammen kmmune er en str aktør av lærlinger i Buskerud. Å være en lærebedrift er et viktig arbeid g det medfører frpliktelser. Drammen kmmune er en samfunnsaktør, frvaltningsmyndighet g tjenesteleverandør fr Drammens beflkning innenfr kmmunale fag. Sm samfunnsaktør innebærer det at Drammen kmmune skal tilrettelegge fr å kunne gi innbyggerne en gd g faglig riktig arbeidskraft. Lærlingene blir et viktig bidrag i dagens tjenester g sm en nødvendig investering fr mrgendagens arbeidskraft. Kmmunen er med på å frme unge mennesker sm framtidige fagarbeidere. Det gir gså kmmunen en unik mulighet til å reflektere ver egen praksis når Side 3 av 26

4 lærlingene kmmer inn i våre virksmheter med nye øyne. Derfr vil lærlingene spille en viktig rlle i kmmunens rekrutteringsstrategier. De kvalifiserte lærlingene utgjør en særlig viktig ressurs i rekrutteringen, både frdi de har fått inngående kjennskap til Drammen kmmune, g frdi de har en lang yrkeskarriere fran seg. Fr å sikre riktig g nk kmpetanse, må vi planlegge fr - g priritere - å tilby faste stillinger til flertallet av kvalifiserte lærlingene. Frmålet er å vise en rød tråd gjennm hele lærlingrdningen i frhld til mål, struktur, rganisering, strategier, ansvar g ppgaver. Ambisjner g målsetting Kmmunens største rekrutteringsutfrdring er at en str andel av fagarbeidere g spesielt hjelpepleiere g msrgsarbeidere g til dels pleiemedarbeidere g pedaggiske medarbeidere i helse g barnehage/skle, vil frlate arbeidsstyrken grunnet turnver/alder de kmmende årene. Lærlingene blir et viktig bidrag i dagens tjenester g sm en nødvendig investering fr mrgendagens arbeidskraft. Det er fr få lærlinger sm blir ansatt g rådmannen ønsker derfr at alle kvalifiserte lærlinger fr tilbud m fast ansettelse etter bestått fagprøve. Fr å bedre mdømme g rekrutteringen får alle kvalifiserte lærlinger tilbud m tilnærmet % stilling. HR- mål fr Drammen kmmune Fr å sikre riktig g nk kmpetanse nå g i fremtiden, er Drammen kmmune en attraktiv, inkluderende g helsefremmende arbeidsplass. Målppnåelse i lærlingrdningen Etter endt utdanning er lærlingene gdt kvalifisert både hldningsmessig g faglig til å arbeide i Drammen kmmune sm fagarbeider. Strategi fr å utvikle, rekruttere g behlde lærlinger Planen bygger på føringer i vedlegg 1(matrise: mål, strategi, resultatmål g tiltak). Skal Drammen kmmune, kunne møte nye lærlingutfrdringer på en ffensiv måte, må det tilrettelegges fr følgende tre strategier: 1. Drammen kmmune er så aktive i frhld til ungdmmens utdanningsvalg, g gir så gd kvalitet på pplæringen at ungdm ønsker læreplass her. 2. Læringsmiljøet i virksmhetene er så gdt at lærlingene ønsker å arbeide der etter endt læretid 3. Drammen kmmune ved HR direktør skal sikre kmpetent g riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden Side 4 av 26

5 Kvalitet Gd g synlig ledelse er helt nødvendig fr å kunne lykkes med å skape attraktive arbeidsplasser. Derfr er det helt nødvendig å tilrettelegge fr gde læringsarenaer fr kunnskap g kmpetansebygging g at det bygges pp et gdt veilederkrps med gd fagkunnskap g ferdigheter i veiledningsmetdikk på fagmråder kmmunen har lærlinger. Strategiplan gir føringer i frhld hvilke mål kmmunen har satt, hvilke resultater kmmunen ønsker å ppnå g hvilke tiltak sm må iverksettes fr å nå målene i frhld til virksmhetene g sentral ledelse. Planen gir gså klarere ansvarsbeskrivelser fr virksmheter, faglig ansvarlige, avdelingsledere, krdinatr g veiledere/instruktører i mht. ansvarsmråder, ppgaver g mål i lærlingstrategien Læringsarenaer Lærlingplassene skal være gde arenaer fr kunnskaps- g kmpetansebygging g er viktig i mdømmebyggende arbeid. Dersm lærlingene mttatt gd veiledning g har psitive erfaringer fra praksisstedet g læretiden i kmmunen, vil dette bidra til å rekruttere nye lærlinger. De unge skal ha en psitiv pplevelse av arbeidsplassen, av yrket, avdelingen g Drammen kmmune sm arbeidsgiver. Det vil bli en kvalitetssikring av alle læringsarenaene. Internkntrll Virksmheter sm har lærlinger skal ha intern kvalitetssikring, slik at ivaretakelse g pplæring av lærling / lærekandidat i samsvar med lv g frskrift. En eller flere representanter fr arbeidstakerne skal sammen med den eller de faglige lederne se til at pplæringsbedriften følger plikter etter pplæringslvens 4-7 ved frskrift. Det vises gså spesielt til Arbeidsmiljølven Kap 11, g frskrift m rganisering, ledelse g medvirkning, Kap. 12, herunder representasjn av vernembudtjenesten. Dette følges gså pp sm en del av internkntrllarbeidet sentralt i kmmunen. Øknmiske g administrative knsekvenser Drammen kmmune er gdkjent sm lærebedrift per Dette medfører at vi fra vil få økt tilskudd. HR seksjnen administrerer g er ansvarlig fr lærlingbudsjettet(rdinær lønn) fr lærlinger innen fagmrådene helsefagarbeidere, barne- g ungdmsarbeidere, kntr- g administrasjnsfaget g ikt-servicefag. Til sammen 35 lærlinger fr Drammen kmmune avlønner lærlingene i første pplæringsår, med 40 % g andre året, verdiskapningsdelen med 60 % av en fagarbeiderlønn. Fagarbeiderlønn per dat er kr Lærlingbudsjettet 2013 er på 5.1 mill kr. Antall lærlinger fra 2014 Frdeling / lærlinger 2014 Tekst Budsjett 2014 Frdeling/antall 40 Helsefag Barne- g ungdm 34 5 Lønn lærlinger 1/ årsverk HSO Side 5 av 26

6 IKT-servicefag Kntr- g adm.fag, fra Veiledning/pplæring Sum utg.inkl.ss.utg Refusjn/inntekt Nett ramme Eksisterende ramme Tilskudd per lærekntrakt fra Fylkeskmmunen, vil finansiere fem nye lærlinger, pplæring til lærlingene, gdtgjørelse/påskjønnelse til alle veiledere sm har lærlingansvar samt innkjøp av prgramsystem fr å håndtere lærlingene. Tilskuddet vil gså finansiere en et halvt årsverk i HSO sm fagansvarlig fr å gi nk støtte g kvalitet i arbeidet med lærlingene. Sentral krdinatr er avgjørende fr å kunne ivareta lærlingrdningen g dette vil bli vurdert g fremmet i frbindelse med budsjettbehandling. Dette vil innebære styrket krdinering g samrdning i hele lælingrdningen sentralt g i virksmhetene der lærlingene er til daglig. Opptrappingsplan fr lærlinger fra 2015 vil innebære økte lærlingutgifter. Det er gjrt avtale med KOB, m at de følger pp g har ansvar fr gamle lærlinger fram til fagprøve smmeren Dette innebærer at Drammen kmmune bare får delvis tilskudd fr disse mens det er fullt tilskudd fr nye lærlinger sm kmmunen skriver kntakt med fra august Usikkerhetsmmenter bl.a. i budsjettet, dersm det faller fra lærlinger så mister gså kmmunen tilskuddet. Tilskuddet gjelder mt avlagt fagprøve. Refusjnene kmmer etterskuddsvis. Ytterligere pptrappingsplan fr lærlinger fremmes i frbindelse med rdinær budsjettbehandling. Målet i framtidige øknmiplanperider er at det settes av midler til ytterligere styrking av lærlingrdningen. Ved slik styrking vil Drammen kmmune i fremtiden kunne øke antall lærlinger slik at behvet fr ansatte vil kunne dekkes. Samarbeid Fylkeskmmune Det er inngått samarbeid med fagpplæringsseksjnen i Buskerud fylkeskmmune, hvr Drammen kmmune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløp fr sentrale pririterte kmmunale fag. Felles møtearenaer, lærlingstrategier, kmpetansebygging mv, vil være sentrale mråder i et slikt samarbeid. Dette arbeidet samrdnes g ivaretas av krdinatr. Åssiden videregående skle Samarbeidsavtale med Åssiden videregående skle, helsefag, er inngått. Side 6 av 26

7 B. Rller g ansvar Alle sm arbeider med lærlinger i Drammen kmmune, skal ha tydelige ppgaver i frhld til ansvar, rganisering g hva kmmunen ønsker å ppnå gjennm å ha lærlinger. Ansvarsmatrise Skal ppnå Gjennm Oppgaver -lærlinger Lærling: Drammen kmmune skal sikre Sikre at målene i fagplanen nås Ansvar fr egen lærling ved å: lærlingens faglige g persnlige utvikling g hldninger slik at lærlingen blir en dyktig fagarbeider. Legge til rette fr fagprøver underveis i pplæringsløpet Følge pplæringsplan g dkumentere målppnåelse underveis Bidra til gdt arbeidsklima Skal ppnå Gjennm Oppgaver - Instruktør Instruktør: Drammen kmmune skal ha mtiverte, ha satt seg inn i fagplanen Sette av tid fr refleksjn ansvarsbevisste g kvalifiserte ha gjennmført kurs: sammen med lærling instruktører. a) Instruktørens ABC Ansvar fr b) Den gde veileder pplæringsbk/plan Skal ppnå Gjennm Oppgaver Faglig ansvarlig Faglig ansvarlig: Drammen kmmune skal ha faglig ansvarlige sm sikrer g rganiserer et gdt utdanningsløp med gd kvalitet i et helhetlig pplæringsløp. Undervisning x 4 pr. år med påfølgende instruksjn g veiledning av lærlinger Organisere g drifte nettverk av instruktører Har det verrdnede ansvar fr at undervisning/nettverk gjennmføres/fungerer Oppfølging av sykefravær Registrering av infrmasjn av den enkelte lærling Melde pp til fagprøver Sikre at lærlingene har gd språkfrståelse /kmmuniserer gdt på nrsk Skal ppnå Gjennm Oppgaver - virksmhetsleder Virksmhetsleder: Drammen kmmune skal ha ledere sm tar ansvar g viser engasjement Sikre gde pplæringsløp i daglig arbeid Persnalansvar, mttak g ppfølging av lærlingen g eventuelt avvikling av fr utdanning av framtidige Sikre kvalitet i pplæringen lærlingløpet. Dette i samarbeid med fagarbeidere Sikre tett ppfølging av lærlingen gjennm læretiden i virksmheten ppfølgingstjenesten i fylket. Lærlingene må framstå sm faglige Sette av tid til veiledning dyktig, kunne tilpasse seg arbeidet g Kjenne til pplæringsplan være pålitelig. Skal ppnå Gjennm Oppgaver - krdinatr Krdinatr: Drammen kmmune skal ha en lærlingkrdinatr sm skal ivareta det administrative ansvaret fr Krdinere møtearenaer med ulike aktører i lærlingrdningen, internt g eksternt Kntakt med fagpplæringsseksjnen i fylke, kntrakter, pplæring, mv lærlingrdningen. Nettverkssamlinger Sikre rekruttering av lærlinger til kmmunen Budsjett g statistikk Rapprtering sentralt Skal ppnå Gjennm Oppgaver - avdelingsleder Avdelingsleder: Drammen kmmune skal ha ledere Tilrettelegge fr at instruktører tar sm tar ansvar fr lærlingutdanningen ansvar i lærlingrdningen g Påse at det er kvalifiserte følger pp den enkelte lærling Sørger fr kvalitet i pplæringen Krdinere persnalppfølgingen instruktører tilgjengelig Hlde seg ppdatert i lærlingfaget g deltar på fagsamlinger i samarbeid med faglig ansvarlig Definisjn fag g lærebedrift En lærebedrift er en bedrift sm er gdkjent fr å ta inn lærlinger/rettighetselever) / lærekandidater. Buskerud fylkeskmmune har gdkjent Drammen kmmune sm lærebedrift i følgende fag: Side 7 av 26

8 Helsefagarbeider Barne- g ungdmsarbeider IKT- servicefag Kntr- g administrasjnsfag De enkelte fagmrådene g virksmhetene skal kunne gi en pplæring sm tilfredsstiller kravene i lv g frskrift, herunder læreplan i faget. Lærebedriften skal ha en faglig leder / veileder / instruktør med ansvar fr pplæringen. Det er vanligvis et krav at faglig leder/ veileder / instruktør har fag-/svennebrev i faget. I nen tilfeller kan en bedrift gdkjennes når faglig leder/instruktør har annen relevant utdanning eller lang g allsidig praksis. Lærebedriften(Drammen kmmune)skal utvikle en intern plan fr pplæring i bedrift, slik at pplæringen dekker læreplan. Buskerud fylkeskmmune vil bistå i dette arbeidet. Lærling Den sm gjennmfører avsluttende pplæring i bedrift i fag med læretid. Opplæringen fører nrmalt fram til yrkeskmpetanse ved fag eller svenneprøve. Lærekandidat En lærekandidat går i lære i et praktisk fag. Lærekandidater går ikke pp til fag- eller svenneprøve, men går pp til en kmpetanseprøve sm fører fram til et kmpetansebevis. Praksiskandidat En kandidat kan ppnå fag eller svenneprøve ved å pparbeide seg allsidig praksis i tråd med faget i læreplan, men må dkumentere allsidig praksis sm er 25 % lengre enn læretida i faget g gdkjent teri i faget, vanligvis en eksamen fr VG3/pplæring i bedrift Side 8 av 26

9 C. STRATEGI FOR UTVIKLE, BEHOLDE OG REKRUTTERE LÆRLINGER Matrise Funksjn Mål Strategi Resultatmål Tiltak Lærlinger Drammen kmmune er så aktive i frhld til ungdmmens utdanningsvalg g gir gd kvalitet på pplæringen at ungdm ønsker læreplass her. Bygger mdømme ved å satse på de unge Tilrettelegger fr kmpetanse g fagutvikling 40 lærekntrakter til enhver tid Alle lærlinger får individuell ppfølging Alle lærlingene får ppfølging i virksmheten minst 4x i løpet av læretiden av pplæringsseksjnen I fylket Lærlingene får individuell pplæring i pplæringstiden i den enkelte virksmhet Faglig leder besøker alle læreplasser jevnlig Bruker facebk / Wigbedrift g hjemmesider til utlysing av læreplasser Oppretter ny rekrutteringspatrulje hvr nyansatte lærlinger er ambassadører Oppfølging av elever i vgs. på helsefag Deltar på ulike messer Virksmheter Læringsmiljøet i virksmhetene er så gdt at lærlingene ønsker å arbeide der etter endt læretid Kmmunen videreutvikler g støtter pp under virksmhetenes fagpplæring Følger pp virksmhetene Kntinuitet på instruktører g veiledere Alle instruktører g veiledere får frløpende pplæring Tilrettelegger g følger pp ansatte sm har ansvar fr pplæring Rådmannen Drammen kmmune ved HR direktør skal sikre kmpetent g riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden. Drammen kmmune er til stede på de arenaer, der ungdm er i sine utdanningsvalg fr å bedre rekrutteringene til yrkene i sentrale kmmunale fag. I samarbeid med virksmhetene frbedre rekrutteringen til yrket Alle kvalifiserte g egnede lærlinger får ansettelse etter bestått fagprøve. Dette sett i frhld til kmmunens rekrutteringsutfrdrin ger Lærlingene får tilbud m heltidsstilling (80-100) Deltar i rekrutteringspatruljen sammen med KS Deltar aktivt på karrieredager g i rekrutterings- Prsjekter Deltar på yrkesmesser Tilrettelegger fr temabesøk i sklen Søker aktivt nettverk med andre stre pplæringsbedrifter Side 9 av 26

10 D. Organisasjnskart Helse- Ssial g msrg - lærlingrganisering ( helesefagarbeider ) Lærlingene er på følgende helse- g msrgsdistrikter/tilrettelagte tjenester: Åskllen, Fjell, Gulskgen, Hambrgstrøm, Lsjeplassen, Marienlyst, Knnerud, åssiden/saniteten Antall instruktører: 17x3 Skle / Barnehagemrådet ( barne- g ungdmsarbeider ) Lærlingene er på følgende skler g barnehager: Barnehager: Arnsløkka, Bikjestykket, Parktunet, Danvik, Slhaugen, Søbyløkka, Gulskgen. Antall instruktører:? Skler: Åssiden, Kjøsterud, Øren, Gulskgen, Knnerud, Åskllen, Danvik, Marienlyst: Antall instruktører 7 Side 10 av 26

11 D-IKT (ikt-servicefag) D-ikt er underlagt et styre bestående av rådmann eller dens representant fra 5 driftskmmuner g et arbeidsutvalg hvr alle kmmunene er representert. Lærlingene er på følgende sted: Driftsstøtte avdelingen, tdelt tjeneste hvr lærlingene rullerer på inne g ute gruppe. Antall instruktører:2 Service- g administrasjn (Kntr- g administrasjnsfag) Steder: Lærlingene er på rådhuset g på følgende steder: Servicetrget, Byarkivet, HR seksjnen, øknmi/lønn / Plan g øknmiseksjn Antall instruktører: 2 Side 11 av 26

12 E. Årshjul fr lærlingrdninger Årshjul Måned Hva gjøres Ansvarlig Kmmentar Januar Februar Lærlingmøte / veiledning Faglig ansvarlig Mars Utlysing av lærlingplasser Krdinatr Faglig ansvarlig har møte med sine instruktører Møte fagseksjnen/fylke Faglig ansvarlig/virk.het Fylkeskmmunen April Lærlingmøte / veiledning Faglig ansvarlig Rekrutteringsprsess Krd/virksmhet Temamøte med faglig leder g Krdinatr ansvarlig/instruktører/veiledere Oppmelding til fagprøve/fylke Fagansvarlig Mai Møte med lærlingene/tema Vurderinger Juni Fagprøver starter Faglig ansvarlig Juli August Møte med lærlingene Faglig ansvarlig Avlegge fagprøver Faglig ansvarlig September Temamøte faglig Krdinatr ansvarlig/instruktører/veiledere Fagprøver Oktber Møte med instruktører/veiledere Lærlingmøte/veiledning Møte med veileder g lærling/frbrede til prøve Sammen med faglig leder/virksmhet Med virksmhet Krdinatr Med virksmhet g faglig leder Faglig ansvarlig Faglig ansvarlig/virk.het Faglig ansvarlig Nvember Prøver Faglig ansvarlig Desember Lærlingmøte/veiledning Faglig ansvarlig g krdinatr Sammen med krdinatr Sammen med virksmhet virksmheten Årshjulet kan variere ne i frhld til første g andre års lærlinger, g må tilpasses den enkelte virksmhet. Side 12 av 26

13 F. ANSVARSBESKRIVELSER ARBEIDSBESKRIVELSE FOR - LÆRLING Lærlingens plass i rganisasjnen Virksmhet / daglig leder Direkte underlagt avdelingsleder g rapprterer til denne Faglig underlagt fagansvarlig g instruktør Oppgaver fr lærling Ansvar fr egen læring Arbeids systematisk med pplæringsbk Engasjere seg i aktuelle arbeidsppgaver gjennm helse læretiden Særskilt ansvar fr lærling Engasjerer seg i pplæringen ved å stille spørsmål, gi tilbakemeldinger på veiledningen g ta initiativ Deltar aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kmpetanse g faglig utvikling. Følger virksmhetens regler g rutiner Bidrar til verdiskapning i virksmheten Kvalifikasjnskrav Vg1 g Vg2 ANSVARSBESKRIVELSE INSTRUKTØR FOR LÆRLING Arbeidsmål Instruktør skal drive systematisk instruksjn g veiledning med løsningsfkusert tilnærming av lærlingene. Evaluere pplæringen Plass i rganisasjnen Underlagt virksmhetsleder Oppgaver fr instruktør Lærlingen pplever å få benyttet sine evner Gir pplæring/veiledning tilpasset den enkelte Gi lærlingen veiledning 1 time per uke / 1 time per uke til eget arbeid Oppfølging av lærlingen / pplæring i regi av Utviklingsenheten Særskilt ansvar fr instruktør Sørge fr at en fagkyndig persn er tilgjengelig fr lærlingen i arbeidstiden Lærlingen skal ha veiledning ved utføring av nye ppgaver Prgresjnen i pplæringen/veiledningen er tilpasset lærlingens frutsetninger Ansvar fr å følge pp dkumentasjn Kvalifikasjnskrav Faglig kmpetent g kjenner læreplanens krav Gd frmidlingsevne g kan kmmunisere med ungdm ANSVARSBESKRIVELSE FAGLIG ANSVARLIG FOR LÆRLINGER Arbeidsmål Få pplæring i samsvar med læreplanen g gjøres i stand til å bestå fagprøven Få en psitiv pplevelse av yrket g arbeidsplassen. Plass i rganisasjnen Underlagt virksmhetsleder. Oppgaver fr faglig ansvarlig Drammen kmmune skal ha en faglig leder med ansvar fr lærlingene i det enkelte fag g sm sikrer faglig kvalitet g helhet gjennm hele pplæringsløpet Side 13 av 26

14 Særskilt ansvar fr faglig ansvarlig Styrke g utvikle mtiverte fagansatte til å veilede Inngå f.eks. avtaler med læringsinstitusjner m pplæring/innføring av fagplaner g kurs i veiledning Etablere internt nettverk fr veiledere Hvedansvarlig fr undervisning/veiledning av lærlingene Bistå instruktører g veiledere Ansvar fr krdinering mellm lærestedene i frhld til lærlingen Hlde seg rientert i faget Kvalifikasjnskrav inneha fagkmpetanse i de respektive fag veiledningskmpetanse erfaring med undervisning like å arbeide med ungdm ha kunnskap m faglig krav g innhld i lærlingløpet ANSVARSBESKRIVELSE AVDELINGSLEDERE MED LÆRLINGER Arbeidsmål Avdelingsleder skal kvalitetssikre pplæringen g sørge fr faglig utvikling av lærlingene. Plass i rganisasjnen Underlagt virksmhetsleder Oppgaver fr avdelingsleder Ansvar fr utdanningsløpet fr lærlingene Ansvar fr kvalitet i utdanningsløpet Ansvar fr at instruktør g veileder tar ansvar i utdanningsløpet Særskilt ansvar fr avdelingsleder Oppnevne instruktører sm har ansvaret fr den daglige veiledningen av lærlingen Ansvar fr at det finnes backup ved sykdm/ferie av den faste instruktøren Ansvar fr å melde sykdm g annet fravær(utver arbeidsgiverperiden) til faglig ansvarlig Permisjner/persnalprblemer håndteres sm fr øvrige ansatte Kvalifikasjnskrav Kunnskap g faglige krav til utdanningsløpet fr lærlinger ANSVARSBESKRIVELSE VIRKSOMHETSLEDER MED LÆRLINGER Arbeidsmål Virksmhetsleder skal sikre kmpetent arbeidskraft(rekrutteringsansvarlig) i framtiden g være en aktiv medspiller i utdanningsløpet fr lærlingene. Plass i rganisasjnen Underlagt direktør / daglig leder Oppgaver fr virksmhetsleder Leder sm tar ansvar fr læreløpet i virksmheten Leder tar ansvar fr kvaliteten i læreløpet Leder tar ansvar fr at det kvalifiserte instruktører/veiledere fr læreløpet / backup dersm det er nødvendig Leder legger til rette fr gde mttaksbetingelser fr lærlingen Leder er mtivert g engasjert Leder han ansvar fr at det settes av tid fr pplæring av instruktører/veiledere Særskilt ansvar fr virksmhetsleder Kjenner til pplæringsmrådet Overrdnet persnalansvar fr lærlingene Hvedansvarlig fr veiledere g instruktører Kvalifikasjnskrav Side 14 av 26

15 ANSVARSBESKRIVELSE KOORDINATOR FOR LÆRLINGER Arbeidsmål Krdinatr skal rganisere g administrere lærlingrdningen internt g eksternt samt være en aktiv medspilleri i utviklingsarbeidet. Plass i rganisasjnen Underlagt HR direktør Oppgaver fr krdinatr Drammen kmmune skal ha en krdinatr sm ivaretar det administrative ansvaret fr lærlingrdningen Ansvar fr møtearenaer g nettverksbygging på tvers av lærlingfag Bindeleddet mellm kmmunen g Buskerud fylkeskmmune / videregående skler Være pådriver fr å utarbeide lkale læreplaner Særskilt ansvar fr krdinatr Krdinere rekrutteringsprsessen fr nye lærlinger Kntaktansvarlig med Buskerud fylkeskmmune vedrørende ppmelding til fagprøver, sykefrvær mv Ansvarlig fr budsjett Kvalifikasjnskrav Ha kunnskap m de aktuelle fagmrådene g de faglige kravene til utdanningsløp Side 15 av 26

16 G. ARBEIDSOPPGAVER SOM LÆRESTEDET HAR I FORBINDELSE MED Å HA LÆRLINGER. HENDELSE: ARBEIDSOPPGAVER: Ta i mt lærlinger Oppnevne instruktør sm har ansvaret fr den daglige veiledningen av lærlingen. Gi pplæring sm er i samsvar med læreplan. Gi faglig veiledning min. 1 time pr.uke, g gi lærlingen 1 time pr.uke til eget arbeid. Gi lærlingen fri til å delta i bligatrisk pplæring i regi av SGD. Følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser sm gjelder lærekntrakter g lærlingerdningen. Gi lærlingen arbeidstøy, garderbeskap g evnt. adgangskrt i pplæringsperiden. Gi lærlingen tilgang til pc. Gi tilgang til Gerica Opprette persnalmappe i papirfrmat sm skal følge lærlingen hele lærlingperiden. Oppfølging g rapprtering av sykdm Følge med g føre fravær Egenmelding g sykemelding leveres persnalansvarlig. Sendes til Øknmiavdelingen, lønn. Skap gde dager trenger frtløpende tilbakemelding ved sykdm utver arbeidsgiverperiden. Dette fr å vite m det er behv fr tettere ppfølging g m lærlingeperiden skal frlenges. Ev. endring av mdulløp Persnalansvarlig sammen med faglig ansvarlig fr lærlingen avgjør dette. Ferieavvikling Persnalansvarlig på det enkelte sted svarer på spørsmål angående ferie. Side 16 av 26

17 Oversikt ver avviklet/ikke avviklet ferie legges i persnalmappen i papirfrmat sm følger lærlingen i hele lærlingperiden. Permisjner Håndteres sm fr øvrige ansatte. Lærlingansvarlig skal ha infrmasjn m alle typer permisjner, unntatt velferdspermisjner. (Inntil 12 dager pr. år.) Lærlingperiden skal frlenges med den tiden vedkmmende har permisjn. Persnalprblemer Håndteres sm fr øvrige ansatte. Ved stre persnalprblemer infrmeres/trekkes lærlingansvarlig inn.. Lærlingansvarlig fr HSO: Birgit Hvesser tlf / (SGD) Spørsmål ang. lønn, ferie etc. rettes til: HR seksjnen ved Wenche Hltungen, tlf / HR seksjnen ved Lill-Ann Kulberg Knutsen, tlf / Side 17 av 26

18 H. Frventninger til deg sm LÆRLING: Drammen kmmune har følgende frventninger til deg: At du verhlder taushetsplikten At du møter til avtalt tid g gir beskjed pr. telefn ved fravær til din instruktør/ansvarshavende på vakt At du viser interesse g initiativ til å finne aktuelle læresituasjner At du handler innenfr ditt kmpetansemråde g ppsøker hjelp dersm du trenger det. At du gir tilbakemeldinger m både gde g dårlige pplevelser At du kan msette teretiske kunnskaper til praktisk handling At du har gde hldninger g møter pasienter g kllegaer med respekt g høflighet. At du følger læreplanen g dennes mål (gjennmfører studieppgaver). At du benytter 1 time hver uke til eget arbeid At ditt arbeid utføres på en måte sm vekker tillit, skaper trverdighet g bidrar til en psitiv dialg med pasient /pårørende g kllegaer Sm lærling kan du ha følgende krav g frventninger: Du får egen instruktør. Vi skal gjøre vårt fr at du skal være inkludert g trives hs ss Du blir møtt med respekt g høflighet fra kllegaer Du kan delta ved aktuell intern undervisning Vi er løsningsfkuserte fr at du skal få en best mulig praksis hs ss Vi skal gi deg knstruktive tilbakemeldinger Du blir inkludert i det daglige arbeidet på avdelingen Instruktør tilrettelegger g veileder slik at mål fr praksisperiden nås At du g instruktør setter av tid til nødvendig evaluering g videre planlegging av praksisperiden Side 18 av 26

19 H.En presentasjn av deg selv Vi ønsker å bli litt bedre kjent med deg sm lærling, så vi ber deg skrive et ntat med en liten presentasjn av hvem du er g hvilke frventninger du har til lærlingtiden. Navn: Gjør rede fr hva du frventer av din praksisperide i første praksisperide ved institusjnstjenesten: Har du erfaring fra msrgsarbeid? Hvilke? Hvr har du vært i tidligere praksisperider? Skriv litt m hva du er pptatt av sm lærling. Side 19 av 26

20 Er det ne spesielt vi bør være klar ver (allergier, prblemer med ppmøtetid el.)? Er det ne spesielt du ønsker å fkusere på i denne praksisperiden i frhld til tidligere tilbakemeldinger fra praksis? Signatur Side 20 av 26

21 Evalueringsskjema av læringsmiljøet i Drammen Kmmune Vi har sm mål å utvikle g bevare et gdt lærings - g arbeidsmiljø fr elever/lærlinger g studenter. Fr å kunne vite ne m hvrvidt vi lykkes, er det fint m du fyller ut spørreskjemaet ved slutten av praksisperiden g leverer det til fagrådgiver ved virksmheten. Hensikten er å kunne få vite ne m hvrdan elevene/lærlingene g studentene sm gruppe, vurderer læringsmiljøet her hs ss g hvrdan dette eventuelt endrer seg ver tid. Denne kunnskapen vil være nyttig sm et grunnlag fr hvrdan vi aktivt kan arbeide med læringsmiljøet. Kryss av på skalaen under fra 1 6 m du er helt enig(1) eller helt uenig(6). Bakgrunnspplysninger Helsefag-elev... år Dat:... Sykepleierstudent.år Avdeling:... Vernepleierstudent.. år Antall uker praksis:... Lærling...år Div.fagutdanning 1. Jeg er gdt frnøyd med måten jeg ble tatt imt på i starten av praksisperiden. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: Side 21 av 26

22 . 2. Jeg er gdt frnøyd med innhldet i velkmstmappen. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 3. Jeg er gdt frnøyd med innhldet på intrduksjnsdagen/fellesmøtet. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 4. Praksisperiden har gitt meg gd innsikt i funksjn g ppgaver. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 5. Jeg har fått tilfredsstillende ppfølging av veileder. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: Side 22 av 26

23 6. Jeg har fått gd ppfølging av det øvrige persnalet på avdelingen. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 7. Arbeidskulturen har vært slik at jeg trygt har kunnet ta pp faglige spørsmål g prblemstillinger. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 8. Det er mitt inntrykk at persnalet på avdelingen er psitive til å ha elever/lærlinger/studenter. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 9. Jeg har fått tilfredsstillende ppfølging fra lærer/skle. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 10. Jeg har hatt utbytte av å samarbeide med andre studenter. Helt enig Helt uenig Side 23 av 26

24 Begrunn svaret: 11. Jeg er frnøyd med mitt eget bidrag til å fremme en gd arbeidskultur i avdelingen. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 12. Avdelingen har lagt frhldene til rette fr at jeg skal kunne nå målene fr praksisperiden. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 13. Jeg pplever at samarbeidet mellm skle/praksissted fungerer tilfredsstillende. Helt enig Helt uenig Begrunn svaret: 14. Praksisperiden har bidratt til å øke min mtivasjn fr å arbeide i kmmunehelsetjenesten i fremtiden. Helt enig Helt uenig Side 24 av 26

25 Begrunn svaret: Kmmentarer til evalueringsskjemaet:... TUSEN TAKK OG LYKKE TIL VIDERE! J.Mål fr pplæringen er at LÆRLINGEN skal kunne: Helsefremmende arbeid Side 25 av 26

26 tilberede måltider sm ivaretar brukernes helse g trivsel, g begrunne frslagene i tråd med nrske anbefalinger fr ernæring planlegge, gjennmføre g vurdere frebyggende g rehabiliterende pleie- g msrgstiltak iverksette g begrunne tiltak ved sykdm g skade i samarbeid med andre yrkesgrupper utføre grunnleggende sykepleie pleie alvrlig syke g døende følge gjeldende regelverk fr hygiene på arbeidsplassen planlegge g gjennmføre tiltak sm fremmer trivsel g bidrar til økt livskvalitet vurdere faktrer sm kan fremme psykisk helse planlegge g gjennmføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjnsnivå bruke kultur g kulturpplevelser sm helsefremmende tiltak veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler vurdere risik fr brann g andre hjemmeulykker g freslå frebyggende tiltak utføre førstehjelp g følge rutiner fr varsling bservere g rapprtere m virkninger g bivirkninger av legemidler følge ergnmiske prinsipper i yrkesutøvelsen følge gjeldende regelverk fr helse-, miljø g sikkerhet Kmmunikasjn g samhandling utføre arbeidet på en måte sm vekker tillit, skaper trverdighet g psitiv dialg med bruker, pasient g pårørende kmmunisere med brukere g pasienter med ulik kmmunikasjnsevne bservere g rapprtere den enkelte brukers helhetlige behv følge gjeldende regelverk fr taushetsplikt g persnvern i helse- g ssialsektren veilede brukere, pasienter g pårørende i helsefaglige spørsmål rientere brukere g pårørende m deres grunnleggende rettigheter innen helse- g ssialtjenesten bruke ulike strategier fr knflikthåndtering håndtere aggressive g truende persner utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger Yrkesutøvelse planlegge, gjennmføre, dkumentere g vurdere eget arbeid g freslå frbedringstiltak identifisere underernæring g feilernæring g freslå tiltak fr å frebygge g behandle disse yte prfesjnell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer drøfte etiske prblemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen utføre arbeidet på en måte sm ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd g tilhørighet følge gjeldende regelverk fr bruk av tvang delta i tverrfaglig samarbeid ivareta brukermedvirkning kartlegge brukerens funksjnsnivå g bistandsbehv, g gjennmføre tiltak i samhandling med brukeren freslå g sette i verk tiltak sm fremmer mestring, helse, trivsel g stimulerer til et aktivt liv utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk g arbeidsplassens planer g rutiner følge gjeldende regelverk g arbeidsplassens rutiner fr medikamenthåndtering gjøre rede fr begrepet myndiggjrte medarbeidere Side 26 av 26

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

DOKUMENTASJONSBOK FOR LÆRETIDEN I HELSEARBEIDERFAGET

DOKUMENTASJONSBOK FOR LÆRETIDEN I HELSEARBEIDERFAGET DOKUMENTASJONSBOK FOR LÆRETIDEN I HELSEARBEIDERFAGET NAVN LÆRLING: 2011 Kmmunenes Opplæringskntr i Buskerud iks 2011 Kmmunenes Opplæringskntr i Buskerud iks Med utgangspunkt i Læreplanen i Helsearbeiderfaget

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020 Strategisk kmpetanseplan fr Oppvekst 2015-2020.. vinnere i en glbalisert verden gjennm grenseløs læring KONGSVINGER KOMMUNE 2014 Innhld 1. Innledning... 3 2. Fellesdel... 4 2.1 Kmpetansebegrepet... 4 2.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Kommunestyret

Kommunestyret Kmmunestyret 5.9.2017 Mandatet Å videreutvikle g systematisere Aktiv msrg fr eldre i sykehjem g msrgsbliger fr å kunne ivareta bebernes ssiale, fysiske, eksistensielle g kulturelle behv. Arbeidsgruppen

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer