INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015"

Transkript

1 Medlemmene av frstanderskapet Medlemmene av styret Medlemmene av kntrllkmiteen Ansvarlig revisr Knsernledelsen i Sparebanken Møre HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg Pstbks Ålesund Tlf.: Fax.: Org. nr.: NO MVA 4. nvember 2015 INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015 Det innkalles herved til møte i frstanderskapet i Sparebanken Møre fredag 27. nvember 2015 kl på Scandic Parken Htell i Ålesund. Sakliste: Sak 25/15 Åpning av møtet ved frstanderskapets leder Sak 26/15 Opprettelse av frtegnelse ver fremmøtte representanter Sak 27/15 Valg av t persner til å undertegne prtkllen sammen med møteleder Sak 28/15 Gdkjennelse av innkalling g dagsrden Sak 29/15 Utvidelse av ansvarlig lånekapital Sak 30/15 Erverv av egne egenkapitalbevis Sak 31/15 Endring i Sparebanken Møres pensjnsrdning Sak 32/15 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre Sak 33/15 Eventuelt Det vil være enkel servering fra klkken Etter møtet blir det servert middag i htellets lkaler. Den sm ikke kan møte blir bedt m snarest å melde fra til hvedadministrasjnen v/anne-britt Jensen tlf Denne innkallingen blir gså sendt til rientering til varamedlemmene av frstanderskapet, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.

2 Merk følgende: I henhld til Sparebanken Møres vedtekter 7-2 gjøres saksdkumentene tilgjengelig kun elektrnisk på bankens hjemmesider (www.sbm.n). Et medlem i frstanderskapet eller andre sm etter lven skal mtta slike dkumenter kan likevel kreve å få tilsendt dkumenter sm gjelder saker sm skal behandles i frstanderskapet. Administrasjnen i Sparebanken Møre kan kntaktes dersm dette er ønskelig. En beskrivelse av hvr dkumentene er gjrt tilgjengelig på bankens hjemmesider ligger vedlagt denne innkallingen. Vel møtt! Med vennlig hilsen SPAREBANKEN MØRE Trmd Hvattum leder i frstanderskapet Olav Arne Fiskerstrand adm. direktør

3 SAK TIL FORSTANDERSKAPET Møtedat: Sak nr.: Side: Saksbehandler: / Trmd Hvattum Sak 28/2015 Gdkjennelse av innkalling g dagsrden Innkallingen g saksdkumentene er ffentliggjrt g gjrt tilgjengelig på senest 21 dager før dagen fr frstanderskapsmøtet, g i henhld til Sparebanken Møres vedtekter 7-2. Frslag til vedtak: Frstanderskapets leder viste til innkallingen datert 4. nvember 2015 g ba m eventuelle merknader til denne. Innkallingen g sakslisten ble enstemmig gdkjent.» Prtkllfører/Sign.

4 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy Sak 29/2015 Utvidelse av ansvarlig lånekapital Status Ved halvårsskiftet var sammensetningen av bankens ttale ansvarlige kapital slik: Kategri I prsent Ren kjernekapital 13,5 Fndsbligasjner 2,3 Ansvarlig lånekapital 1,6 Sum 17,4 Den tidsbegrensede ansvarlige lånekapitalen i Sparebanken Møre var ved siste halvårsskiftet begrenset til et lån: Lån Beløp i mill. Kupng Frfall Calldat NO NOK m. NIBOR+2, Strategisk Plan Møre 2019 Følgende er ppsummert i strategien: Sparebanken Møre sin rene kjernekapital ligger klart ver regulatriske krav Hybridkapitalen ligger ver maksimalt tellende nivå selv med nedtrapping vil vi trlig ikke ha behv fr emisjner av denne type kapital i strategiperiden Ved behv kan vi øke bankens ttale ansvarlige kapital ved å utestede ny ansvarlig lånekapital Vurdering Sparebanken Møre er gdt psisjnert i frhld til å kunne ppfylle myndighetenes krav til kapitaldekning i årene framver, bl.a. med bakgrunn i følgende illustrert i figur ver utviklingen i kjernekapital 20,00 15,00 10,00 12,0 12,0 1,7 1,6 13,7 3,2 15,5 3,0 14,4 2,4 15,8 2,3 5,00 10,4 10,4 10,6 12,5 12,0 13,5 0,00 Fndsbligasjner Ren kjernekapital Prtkllfører/Sign.

5 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy Kapitaldekning i figuren er beregnet i henhld til IRB i Basel II; IRB fr massemarked f..m g IRB grunnleggende fr fretak f..m , figur hentet fra bankens regnskapspresentasjn fr første halvår 2015 Ren kjernekapital er styrket betraktelig siste årene g ligger gdt ver de regulatriske kravene Banken har gdkjennelse fr å benytte grunnleggende IRB-metde fr massemarked g fretak Sparebanken Møre er i dag således en av de bedre kapitaliserte bankene i Nrge g har levert stabile g slide resultater Målet fr Sparebanken Møres kapitalsammensetning er å ppretthlde minimum 13,5 % ren kjernekapital. Dette målet fr kapitalnivå er satt ut fra flere hensyn der bankens størrelse, det internasjnalt rettede næringslivet i Møre g Rmsdal, behvet fr stabilt å kunne hente inn langsiktig ekstern finansieringskapital samt dekke myndighetskrav er de viktigste faktrene Knkret skal knsernets kapitaldekning følge den varslede regulatriske kapitalpptrappingsplanen. Uavhengig av nivået på den mtsykliske bufferen skal knsernets rene kjernekapital minimum utgjøre 13,5 %, kjernekapitalen minimum 15,0 % g ansvarlig kapital minimum 17,0 % Vi er inne i en peride med økt øknmisk usikkerhet. I en slik sammenheng er gså bankens ttale ansvarlige kapital viktig i frhld til investrer - herunder bail-in regelverket, innskytere, ratingbyrå g andre interessenter. Styret innstiller på at frstanderskapet fatter følgende vedtak: Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til å freta pptak av ansvarlig lånekapital med inntil NOK 500 milliner. Styret gis herunder fullmakt til å gdkjenne de nærmere betingelsene knyttet til lånepptaket. Adm. direktør eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å undertegne all nødvendig dkumentasjn i knyttet til pptaket. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dat fr vedtaket. Vedtaket frutsetter Finanstilsynets gdkjennelse Prtkllfører/Sign.

6 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy Sak 30/2015 Erverv av egne egenkapitalbevis Bakgrunn I frstanderskapsmøtet (sak 30/2014) fattet frstanderskapet følgende vedtak: 1. Frstanderskapet gir styret fullmakt til å erverve g etablere pant i egne egenkapitalbevis fr samlet pålydende NOK 98,8 milliner, sm er innenfr de rammer sm er gitt i lv g frskrift. 2. Den samlede pålydende verdi av egenkapitalbevis sm banken eier - eller har avtalepant i, skal ikke verstige 10 % av bankens ttalt pålydende eierandelskapital. 3. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtakstidspunktet. 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje til minimumskurs lik 100,00, g den høyeste kursen sm skal betales er NOK 400,00 pr. egenkapitalbevis. Innenfr disse grenser aksepteres sm avtalepant inntil 60 % av markedsverdien på egenkapitalbevisene sm sikkerhet fr frdringer. 5. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Osl Børs g avhendelse skal skje gjennm salg i samme marked. 6. Fullmakten frutsetter Finanstilsynets gdkjennelse. Pålydende NOK 25 milliner av fullmakten er delegert administrerende direktør. Ved kvartalsskiftet eide Sparebanken Møre (1,59%) egne egenkapitalbevis. Frnyelse Da det i frstanderskapsmøtet ble gjrt det første vedtaket m handel i/erverv av egne egenkapitalbevis, ble det lagt vekt på fire frhld: 1. Likviditet Åpning av muligheten i grunnfndsbevisfrskriften til erverv av inntil 10 % av egne grunnfndsbevis er psitivt fr sparebankene g grunnfndsbeviset sm egenkapitalinstrument 2. Kjøp fr videresalg mm Kjøp i frbindelse med krtsiktig ppbygging av prtefølje, f.eks. brukt fr videresalg til ansatte, ved premiering, bnusrdninger.a. 3. Pant Banken kan - innenfr de definerte rammer ved mulighet til å sitte med egne egenkapitalbevis g etablere pant i disse. 4. Størrelsen på egenkapitalen Gjennm handel i egenkapitalbevis kan banken gså til en viss grad styre størrelsen på egenkapitalen. Prtkllfører/Sign.

7 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy I Allmennaksjelven 9-4 heter det under verskriften Fullmakt fra generalfrsamlingen bl.a: Fullmakten skal gjelde fr et bestemt tidsrm, sm ikke kan være lenger enn 18 måneder. Fullmakten skal angi den høyeste pålydende verdien av de aksjer sm selskapet i alt kan erverve, g det minste g høyeste beløp sm kan betales fr aksjene. Gjeldende gdkjennelse fra Finanstilsynet har en varighet på 18 måneder fra 28. nvember 2014 g går således ut 28. mai Det har vist seg hensiktsmessig å ha en beredskap i en slik fullmakt, bl.a. i frhld til likviditetsargumentet. Banken benytter gså fullmakten i frbindelse med innkjøp av egenkapitalbevis knyttet til utdeling av bnus til ansatte. Styret innstiller på at frstanderskapet fatter følgende vedtak: 1. Frstanderskapet gir styret fullmakt til å erverve g etablere pant i egne egenkapitalbevis fr samlet pålydende NOK 98,8 milliner, sm er innenfr de rammer sm er gitt i lv g frskrift 2. Den samlede pålydende verdi av egenkapitalbevis sm banken eier - eller har avtalepant i, skal ikke verstige 10 % av bankens ttalt pålydende eierandelskapital 3. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtakstidspunktet 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje til minimumskurs lik 100,00, g den høyeste kursen sm skal betales er NOK 400,00 pr. egenkapitalbevis. Innenfr disse grenser aksepteres sm avtalepant inntil 60 % av markedsverdien på egenkapitalbevisene sm sikkerhet fr frdringer 5. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Osl Børs g avhendelse skal skje gjennm salg i samme marked 6. Fullmakten frutsetter Finanstilsynets gdkjennelse Prtkllfører/Sign.

8 223 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy Sak 31/2015 Endring i Sparebanken Møres pensjnsrdning Bakgrunn Sparebanken Møre endret sin pensjnsrdning med virkning fra Den daværende ytelsespensjnsrdningen ble lukket g alle nyansatte, samt de 57 ansatte sm frivillig valgte å gå ver til innskuddsrdningen, ble fra denne dat innmeldt i innskuddsrdningen. Fra samme tidspunkt ble ektefelleg barnepensjn, samt friplisepptjeningen fr uførepensjn fjernet. Disse endringene medførte en ttal kstnadsreduksjn i regnskapet fr 2009 på 17 mill. krner, g regnskapsførte frpliktelser ble redusert med 43 mill. krner. Samtidig ble persnalfrsikringene styrket ved innføring av ny uførefrsikring g tilpasset gruppelivsfrsikring. I 2012 vedtk Frstanderskapet i banken en endring av hvrdan de årlige pensjnsutbetalingene i ytelsesrdningen skulle reguleres. Årlig regulering skjer nå i henhld til pensjnistenes andel av verskuddsfndet (POF-regulering). Sm en følge av denne endringen ble lønnskstnadene i 2012 redusert med 166 mill. krner, g regnskapsførte frpliktelser ble redusert med 143 mill. krner. Pensjnistenes andel av verskuddsfndet har ikke vært psitivt siden vergangen, g årlige pensjnsutbetalinger fra Sparebanken Møres Pensjnskasse har dermed ikke vært ppregulert siden vergangen i Pr dat har 243 ansatte ytelsespensjn, g av disse er 135 persner under 57 år. Øvrige 137 ansatte har innskuddspensjn. I 2014 ble det etablert et pensjnsprsjekt med medlemmer fra ledelsen, ansatte g tillitsvalgte sm har jbbet med bankens pensjnsrdninger. I 2015 ble satsene fr bankens innskuddsrdning endret fra 5 g 8 %, til 7 g 12 %, det ble innført nytt knekkpunkt på 7,1 G g pensjnspptjeningen starter nå fra første krne mens pptjening tidligere startet fra g med 1 G. Bankens lukkede ytelsesrdning har gså vært ppe til vurdering, herunder knsekvenser av å verføre grupper av ansatte fra ytelse- til innskuddspensjn. Pensjnsutvalget har hatt bistand fra knsulent fra AON, pensjnskassens aktuar g ekstern revisr fr å kvalitetssikre knsekvenser fr banken, pensjnskassen g de ansatte av en eventuell vergang. Det har vært vurdert å terminere pensjnskassen, herunder at alle aktive blir verført til innskuddspensjn. Ut ifra en kst/nyttevurdering fr både banken, de ansatte g pensjnskassen har man imidlertid valgt å gå videre med en løsning hvr de ansatte med krtest tid til pensjnsalder (født i 1958 eller tidligere) skjermes fra en mdanning. Banken har styringsrett til å velge pensjnsrdning g å beslutte m en vergang fra ytelses- til innskuddspensjn skal medføre nen kmpensasjn eller ikke fr de sm blir berørt. I det etterfølgende vil kmpensasjnsberegning bli beskrevet, samt knsekvenser fr banken, pensjnskassen g de ansatte bli belyst. Prtkllfører/Sign.

9 223 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy Kmpensasjnsberegning Beregningen er gjennmført av AON. Hvedprinsippet fr kmpensasjnsberegningen er at verdien av dagens ytelsesrdning (pensjn på 70 % + ¼ G av lønn ved avgang 67 år under gitte frutsetninger) sammenlignes med verdien av utstedt friplise ved vergang til innskuddsrdningen g verdien av innskuddsrdningen. Alderspensjn fra Flketrygden er hensyntatt. Beregningen er gjrt basert på en rekke frutsetninger sm banken selv har styrt, herunder avkastning på 5,7 % fram til 57 år g 4,7 % fra 57 år til 67 år, lønnsvekst på 2,75 % g G-regulering på 2,50 %. I tillegg er det benyttet standard tabeller sm gjenspeiler levealder g den rentegaranti sm ligger i ytelsesrdningen. Denne beregningen gir et estimat på nåverdien av ytelsesrdningen, friplisen g innskuddsrdningen. Reell verdi av ytelsesrdningen g friplisen er avhengig av den enkeltes faktiske levealder, mens salden fr innskuddsrdningen er abslutt g ikke avhengig av faktisk levealder ettersm eventuell restkapital utbetales til etterlatte ved død. En eventuell differanse mellm beregnet verdi av ytelsesrdningen g summen av friplisen g innskuddsrdningen defineres sm «tapt brutt kapital» fr den ansatte ved 67 år. Det tas deretter høyde fr skatt på lønn, pensjn g avkastning, slik at ttal nett kmpensasjn etter skatt skal tilsvare beregnet mindreverdi ved vergang fr den ansatte. Det er mulighet fr å gi kmpensasjn på ulike måter. I samarbeid med AON har ulike metder blitt utredet g vurdert. Den metden sm er vurdert riktigst fr både banken g de ansatte, er å utbetale kmpensasjnen sm et fast krnebeløp frem til pensjnsalder 67 år, så lenge ansettelsesfrhldet varer. Dette er den mest vanlige metden sm benyttes. Den ansatte får en månedlig utbetaling via lønnsslippen. Dersm den ansatte slutter i banken vil restkmpensasjnen falle brt. Knsekvenser fr banken Sparebanken Møre har pr i dag t pensjnsrdninger, den lukkede ytelsesrdningen g en innskuddsrdning. I innskuddsrdningen er kstnadene frutsigbare g banken har innfridd sin frpliktelse i det innskuddet er innbetalt. I ytelsesrdningen vil imidlertid kstnadene være mer ufrutsigbare g i str grad avhenge av aktuarielle frutsetninger, hvrav disknteringsrenten vil være den vesentligste. Ved en vergang fra ytelses- til innskuddspensjn fr ansatte under 57 år vil ca halvparten av de sm har ytelsespensjn i dag bli verført til innskuddspensjn. En slik mdanning vil gi en psitiv engangseffekt i bankens regnskap i 2015 på ca 29 mill. krner. Denne mdanningen vil utløse et krav m innbetaling sm følge av økt administrasjnsreserve knyttet til utstedelse av nye fripliser på 4 mill. krner sm en engangskstnad fr banken. Dersm rammen fr utbetaling av kmpensasjn settes til 20 mill. krner vil årlig kstnad fr banken være ca 1,4 mill. krner de første 10 årene g deretter jevnt fallende de neste 17 årene. Prtkllfører/Sign.

10 223 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy Knsekvenser fr Sparebanken Møres Pensjnskasse Pr. utgangen av 2014 hadde pensjnskassen 263 aktive medlemmer. Det var på samme tid 146 alderspensjnister, 45 uførepensjnister, 36 ektefellepensjnister, 2 barnepensjner g 29 fripliser. Premiereservene (frpliktelsene) ved utgangen av 2014 var på 394 mill. krner. Dersm det velges en løsning hvr pensjnskassen lukkes fr de sm er yngre enn 57 år, vil fremdeles halvparten av de aktive medlemmene ligge igjen i pensjnskassen. Størsteparten av premiereservene er relatert til de eldre arbeidstakerne. Aktuar har beregnet at anslagsvis 90 mill. krner av premiereservene vil henføres til nye fripliser, dvs. at mtrent 310 mill. krner vil fremdeles ligge igjen i pensjnskassen knyttet til aktive medlemmer. Det vil bli utstedt 135 nye fripliser ved en vergang, g friplisene vil fremdeles ligge igjen i Sparebanken Møres Pensjnskasse til frvaltning. All utstedelse av fripliser medfører at det beregnes en (fradragsberettiget) engangspremie fr ekstra administrasjnsreserve. Et grvt anslag fra aktuar tilsier at engangspremien vil utgjøre ca 4 mill. krner g denne kstnaden vil bli belastet Sparebanken Møre (spnsr). Knsekvenser fr de ansatte Overgang fra ytelses- til innskuddspensjn vil skyve risiken fr nivået på den endelige pensjnsutbetalingen ver fra arbeidsgiver til de ansatte. I dagens ytelsesrdning er den ansatte garantert et minimumsnivå på pensjn ved fylte 67 år, g utbetalingen er livsvarig. I innskuddsrdningen vil den endelige pensjnsutbetalingen være avhengig av størrelsen på innskuddet fra arbeidsgiver, samt faktisk ppnådd avkastning på midlene fram til pensjnsalder. Den ansatte kan ved valg av pensjnsprfil være med på å påvirke ppnådd avkastning. Pensjnsutbetalingen må frdeles ver minimum 10 år g maksimum 25 år. Utført kmpensasjnsberegning basert på frutsetningene sm angitt ver, viser at de ansatte sm verføres fra ytelses- til innskuddspensjn vil få reduserte ytelser. I en innskuddsrdning er det arverett på ppsparte midler. I en ytelsesrdning er det ingen arverett, g ppsparte midler vil dermed falle brt ved den ansattes død. Uttalelse fra styringsgruppen fr fretakspensjn I tråd med lv m fretakspensjn har saken vært frelagt bankens styringsgruppe fr fretakspensjn fr uttalelse før endelig styrevedtak ble fattet. Styret innstiller på at frstanderskapet fatter følgende vedtak: «Sparebanken Møre verfører alle ansatte født i 1959 eller senere fra ytelsespensjn til innskuddspensjn med virkning fra Det ytes individuell kmpensasjn med en ttal ramme på maksimum 20 mill. krner. Kmpensasjnen beregnes pr ansatt ved bruk av ekstern knsulent An g er basert på anerkjent metdikk. Kmpensasjnen utbetales med et månedlig krnebeløp fram til fylte 67 år, g justeres årlig i tråd med sentrale tariffppgjør. Kmpensasjnsbeløpet er beregnet ut fra dagens innskuddsrdning.» Prtkllfører/Sign.

11 SAK TIL FORSTANDERSKAPET / Leif-Arne Langøy Sak 32/2015 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre - revidering «Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre» har sm frmål å beskrive retningslinjer g rammer fr en gdtgjørelsesrdning sm skal gjelde fr knsernet Sparebanken Møre. Gdtgjørelsesrdningen i Sparebanken Møre skal utfrmes g praktiseres i henhld til «Frskrift m gdtgjørelsesrdninger i finansinstitusjner, verdipapirfretak g frvaltningsselskap fr verdipapirfnd» g annet gjeldende regulatrisk regelverk på dette mrådet. Retningslinjene ble første gang vedtatt av styret 10. august Dette er første revidering av retningslinjene. Revidert versjn av «Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre» ble gjennmgått i kmpensasjnsutvalget 11. nvember Styret innstiller på at frstanderskapet fatter følgende vedtak: «Frstanderskapet gjennmførte en rådgivende avstemning m Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre, datert 11. nvember Frstanderskapet gdkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis». Prtkllfører/Sign.

12 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre, Mrbank. Styrevedtak: Sist revidert:

13 2 INNHOLD 1. INNLEDNING FORMÅL STYREBEHANDLING OG REVIDERING AV RETNINGSLINJENE 3 2. GODTGJØRELSESPOLITIKK I SPAREBANKEN MØRE MÅLSETTING GJELDENDE GODTGJØRELSESORDNINGER I SPAREBANKEN MØRE 3 3. SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE VEDR. VARIABEL ENGANGSGODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE MV VEDR. VARIABEL ENGANGSGODTGJØRELSE TIL ØVRIGE ANSATTE 7 4. KOMPENSASJONSUTVALG 7 5. INTERNKONTROLL 7 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

14 3 1. INNLEDNING 1.1 Frmål Dette dkumentet har sm frmål å beskrive retningslinjer g rammer fr en gdtgjørelsesrdning sm skal gjelde fr mrbanken Sparebanken Møre. Gdtgjørelsesrdningen i Sparebanken Møre skal utfrmes g praktiseres i henhld til «Frskrift m gdtgjørelsesrdning i finansinstitusjner, verdipapirfretak g frvaltningsselskap fr verdipapirfnd» («Gdtgjørelsesfrskriften») g annet gjeldende regulatrisk regelverk på dette mrådet. 1.2 Styrebehandling g revidering av retningslinjene Retningslinjene ble første gang vedtatt i styremøte 10. august Retningslinjene skal revideres dersm det skjer endringer i regulatriske rammebetingelser eller endringer i Sparebanken Møre med betydning fr retningslinjenes innhld. Før vedtak fattes av Sparebanken Møres styre skal retningslinjene gså ha vært behandlet i Sparebanken Møres kmpensasjnsutvalg. Gdkjennelse av retningslinjene g endringer i disse vil fremgå av bankens styreprtkll. Retningslinjene er vedtatt av styret i siste reviderte versjn GODTGJØRELSESPOLITIKK I SPAREBANKEN MØRE 2.1 Målsetting Gdtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til knsernets målppnåelse g fremme ønsket adferd. Videre skal gdtgjørelser være et virkemiddel fr gd styring g kntrll med knsernets risik, mtvirke uønsket risiktaking g bidra til å unngå interesseknflikter. Ansatte i Sparebanken Møre får sin gdtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler, kllektive avtaler (tariffavtaler) eller ved administrativ beslutning. Sparebanken Møre har etablert hvedprinsipper fr knsernets belønningsstrategi. 2.2 Gjeldende gdtgjørelsesrdninger i Sparebanken Møre Disse rdninger kan inngå i Sparebanken Møres gdtgjørelser: Fast lønn Variabel engangsgdtgjørelse basert på leveranser g prestasjner Bnus Pensjnsrdninger Felles gder Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

15 4 Fast lønn: Sparebanken Møre har et lønnssystem fr alle ansatte, med separate vurderingstidspunkt fr ledere g medarbeidere. Lønnsvurderinger fr stillinger på nivå 4, 5 g 6: Evaluering av prestasjner baseres på ppnåelse av bestemte frhåndsdefinerte mål. Etter vurdering fra nærmeste leder utarbeides lønnsinnstillinger sm behandles årlig i bankens Ansettelsesutvalg Lønnsvurderinger fr stillinger på nivå 2 g 3: Det fretas årlig vurdering basert på ppnåelse av bestemte frhåndsdefinerte mål. Lønnsinnstillinger g eventuelle engangsgdtgjørelser besluttes av adm. direktør Lønnsvurderinger adm. direktør: Styret vedtar lønn til adm. direktør etter innstilling fra Kmpensasjnsutvalget Variabel engangsgdtgjørelse: Sm et virkemiddel fr å kunne påskjønne ekstrardinær innsats, har Sparebanken Møre etablert en rdning fr engangsgdtgjørelse basert på en skjønnsmessig vurdering ut fra etablerte kriterier fra nærmeste leder. Det vises her gså til nærmere beskrivelser i retningslinjens kapittel 3. Bnusrdning: Sparebanken Møre har ingen fastsatt årlig bnusrdning, men i år med gde resultat g gd målppnåelse vil bankens styre vurdere en bnus til alle bankens ansatte. Eventuell bnus utbetales i frm av tildeling av et antall egenkapitalbevis fra Sparebanken Møres behldning av egne egenkapitalbevis tilsvarende markedsprisen på ppgjørstidspunktet, samt et kntantbeløp. Denne bnusrdningen vil ikke utgjøre mer enn 1 g 1/2 månedslønn til den enkelte ansatt pr år, g er del av en generell, ikke skjønnsmessig fastsatt plitikk sm mfatter alle ansatte, med unntak av adm. direktør, i Sparebanken Møre. Bnusen gir ikke insentiveffekt når det gjelder vertakelse av risik. Denne bnusrdningen er vurdert å falle inn under unntaksbestemmelsene beskrevet i Finanstilsynets rundskriv 11/2011, pkt. 5, m «Gdtgjørelsesrdninger i finansinstitusjner, verdipapirfretak g frvaltningsselskaper fr verdipapirfnd». Kriterier fr deltakelse i bnusrdningen: Bnus utbetales til alle sm er fast ansatt i knsernet pr , g sm har mttatt lønn i dette året, samt til dem sm er blitt pensjnister i løpet av året Deltidsansatte, de sm er blitt fast ansatt i løpet av året g de sm er blitt pensjnister i året, får en frhldsmessig utbetaling ut i fra stillingsbrøk pr g virksmhetsperiden i løpet av året Ansatte sm har hatt eller har permisjn får frhldsmessig i frhld til aktivt arbeid i løpet av året Ansatte sm har hatt fraværsdager gjennm året, får bnus tilsvarende aktive arbeidsdager. Bnus er før skatt Bnusutbetalingen gir grunnlag fr feriepenger, men inkluderes ikke i de ansattes pensjnsgrunnlag i pensjnskassen Adm. direktør er ikke mfattet av bnusrdningen Alle ledende ansatte, ansatte med arbeidsppgaver av vesentlig betydning fr fretakets risikekspnering, g ansatte med kntrllppgaver (jf. kapittel 3) kan ikke avhende tildelte egenkapitalbevis, mttatt gjennm den generelle bnusrdningen, tidligere enn jevnt frdelt ver en peride på minst tre år. Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

16 5 Øvrige ansatte må hlde tildelte egenkapitalbevis i minst ett år før evt. salg. Pensjnsrdning: Sparebanken Møre har en pensjnsrdning sm gjelder fr alle bankens ansatte. Fra g med 1. januar 2010 har Sparebanken Møre t pensjnsrdninger; ytelsespensjn (lukket fra g med ) g innskuddspensjn fr alle nyansatte fra g med Ytelsespensjn: Årlig pensjn 70 % av lønn ved avgang 67 år + 25 % av flketrygdens grunnbeløp. Deltakelse i ytelsespensjnsrdningen krever imidlertid en arbeidstid på minimum 20%. Innskuddspensjn: Sparebanken Møre dekker årlig innskuddspensjn med 7 % av lønnsgrunnlag (lønn mellm 0 g 7,1 G) g 12 % av lønnsgrunnlag (fra 7,1 til 12 G). Innbetaling krever imidlertid en arbeidstid på minimum 20 %. Øvrige felles gder: Sparebanken Møre har en rekke felles gder sm gjelder alle knsernets ansatte: Finansiering til funksjnærbetingelser Bedriftshelsetjeneste Frsikringer: Gruppeliv, Uførefrsikring, Reisefrsikring, Yrkesskadefrsikring Dagligbank Databriller Hytte g leilighet Kunstfrening Lkale velferdstiltak Senirplitikk 3. SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE Følgende ansatte er vurdert å falle inn under ulike grupperinger i henhld til 3 i «Gdtgjørelsesfrskriften»: Ledende ansatte: Medlemmer av adm. direktørs ledergruppe Daglig leder i alle datterselskaper Ansatte med arbeidsppgaver av vesentlig betydning fr fretakets risikekspnering: Leder Kreditt g juridisk Leder Treasury & Markets Ansatte med kntrllppgaver: Leder Cmpliance Leder Risikstyring Leder Øknmi, risikstyring, persnal g sikkerhet Fr grupperingen av ansatte sm angitt ver skal sammensetningen av fast g variabel gdtgjørelse være balansert. Den faste delen av gdtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at fretaket kan unnlate å utbetale den variable delen av gdtgjørelsen. Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

17 6 Fr adm. direktør samt medlemmene av adm. direktørs ledergruppe skal den variable gdtgjørelsen ikke utgjøre mer enn halvparten av den faste gdtgjørelsen. Gdtgjørelse til ansatte med kntrllansvar skal være uavhengig av resultatet i frretningsmrådet sm de aktuelle ansatte kntrllerer. 3.1 Vedr. variabel engangsgdtgjørelse til ledende ansatte mv. Variabel engangsgdtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsppgaver av vesentlig betydning fr fretakets risikekspnering, g ansatte med kntrllppgaver skal sm et generelt krav baseres på en kmbinasjn av vurdering av vedkmmende persn, vedkmmendes frretningsenhet g fretaket sm helhet. Utgangspunktet fr fastsetting av variabel gdtgjørelse skal være risikjustert resultat. Da flere av de ansatte sm faller inn under de særskilte grupperingene ikke er å finne i direkte resultatgenererende enheter skal det fr de aktuelle ansatte her i større grad legges til grunn ppfyllelse av den enkeltes g avdelingens/seksjnens målppnåelse i etablerte lederavtaler, hva angår resultat i frhld til endring av arbeidsmåter g ppnåelse av persn- g saksresultater. Det skal i disse vurderingene legges til grunn resultater ppnådd ver en peride på 2 år. I vurderingene skal det gså vektlegges, så langt sm mulig, Sparebanken Møres ttale egenkapitalavkastning de siste 2 år. Fr ledende ansatte mv. sm arbeider i resultatgenererende enheter skal de finansielle måltallene definert i Sparebanken Møres BMS (balansert målstyring), g ppfyllelse av disse de siste 2 år, legges til grunn i større grad enn beskrevet i fregående avsnittet ver. Også fr disse ansatte skal ppfyllelse av den enkeltes g avdelingens/seksjnens målppnåelse i etablerte lederavtaler utver de finansielle tallstørrelsene i BMS legges til grunn i vurderingene. BMS innehlder flere måltall sm er direkte relatert til risikrelaterte resultater. Minst halvparten av årlig variabel gdtgjørelse til ledende ansatte mv. skal gis i frm av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Disse egenkapitalbevisene kan ikke dispneres fritt av den enkelte tidligere enn jevnt frdelt ver en peride på minst 3 år. Dersm det er negativ utvikling i Sparebanken Møres resultater, eller særskilt i den ansattes frretningsenhet, kan den innvilgede variable gdtgjørelsen reduseres de påfølgende tre årene etter mttatt variabel gdtgjørelse. Persnalavdelingen skal infrmere ledende ansatte mv. m dette i eget skriv ved tildeling av variabel engangsgdtgjørelse det enkelte år. Eventuelt sluttvederlag ved pphør av arbeidsfrhld skal tilpasses de resultater sm er ppnådd ver tid. Manglende resultater skal ikke belønnes. Ledende ansatte mv. skal ikke ha avtaler eller frsikringer sm sikrer brtfall av prestasjnsbetinget gdtgjørelse. Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

18 7 3.2 Vedr. variabel engangsgdtgjørelse til øvrige ansatte Øvrige ansatte i Sparebanken Møre defineres å være persner sm ikke er særskilt nevnt innledningsvis i kapittel 3. Fr disse ansatte gjelder ikke retningslinjene gitt i kapittel 3.1 m variabel engangsgdtgjørelse. I de tilfeller der variabel engangsgdtgjørelse til øvrige ansatte utgjør NOK eller mer skal minimum halvparten av engangsgdtgjørelsen gis i frm av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Disse egenkapitalbevisene skal minimum hldes ett år før evt. salg. 4. KOMPENSASJONSUTVALG Sparebanken Møre har et eget «Kmpensasjnsutvalg» (i frskrift mtalt sm «Gdtgjørelsesutvalg») valgt av g blant styrets medlemmer. Kmpensasjnsutvalget skal bidra til grundig g uavhengig behandling av saker sm gjelder gdtgjørelse til ledende ansatte mv. i banken. Kmpensasjnsutvalget skal være et saksfrberedende g rådgivende rgan fr styrets behandling av spørsmål m gdtgjørelse g kmpensasjn. Det er utarbeidet egen styrevedtatt instruks fr Sparebanken Møres kmpensasjnsutvalg. 5. INTERNKONTROLL Praktiseringen av Sparebanken Møres gdtgjørelsesrdning skal minst én gang årlig gjennmgås av kntrllfunksjner. I Sparebanken Møre skal denne kntrllppgaven tillegges internrevisr. Det skal utarbeides en skriftlig rapprt m den årlige gjennmgangen. Rapprten skal fremlegges fr g behandles av kmpensasjnsutvalget g styret i Sparebanken Møre. Rapprten skal på frespørsel versendes til Finanstilsynet. Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre

Sak 32/2015 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre - revidering

Sak 32/2015 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre - revidering SAK TIL STYRET 27.11.2015 32/2015 1 Leif-Arne Langøy KONFIDENSIELT Sak 32/2015 Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre - revidering «Retningslinjer fr gdtgjørelsesrdning i Sparebanken Møre»

Detaljer

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN Møtedat: Sak nr.: Side: Saksbehandler: 25.11.16 28/2016 1 Leif-Arne Langøy Sak 28/2016 Gdkjennelse av innkalling g dagsrden Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer g varamedlemmer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Tilstede: Trill Munkvld Aune, Rune Heggem, Bdil Krkan, Bendt Thre Pedersen, Kjell Olav Strømslien, Perny Emdal, Antny Stephani, Rlf Oen, Eli Smlan, Tre Ekren, Jan

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN

REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN INNLEDNING Den 21. april 2017 fremmet regjeringen frslag til Strtinget m endringer i aksjelven g allmennaksjelven (Prp. 112L (2016-2017)). Lvfrslagene

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks

Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks Sak 23/17 Representantskapsmøte 31.10.17 Reviderte retningslinjer fr ekstern revisr g revidert styreinstruks Vedlagt følger styreinstruks gdkjent i styremøte 20.09.17, hvr punkt 2.2., 5. kulepunkt er endret

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Møteseddel/forhåndsstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 16. april 2015 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndsstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 16. april 2015 og avgi stemme for: Referansenr.: PIN-kde: Innkalling til rdinær generalfrsamling Ordinær generalfrsamling i Orkla ASA avhldes 16. april 2015 kl. 15.00 i Ingeniørenes Hus, Krnprinsens gate 17, Osl Dersm vennevnte aksjeeier

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK Til generalforsamlingens medlemmer og møtende varamedlemmer Postboks 34 2851 LENA Telefon: 61 14 12 00 Telefax: 61 14 12 65 Internett: www.totenbanken.no E-post: post@totenbanken.no Org.nr. 937 887 787

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snares til Marita Bakken, mb@holsparebank.no eller tlf 454 14 305, slik at varamedlem kan innkalles.

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snares til Marita Bakken, mb@holsparebank.no eller tlf 454 14 305, slik at varamedlem kan innkalles. Til forstanderskapets medlemmer, styrets medlemmer, revisor, kontrollkomitè, og ledergruppen i Hol Sparebank Geilo 19. mars 2013 Det innkalles til møte i forstanderskapet for Hol Sparebank Torsdag 4. april

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Frmannskapet Kmmunestyret TJENESTEPENSJON FOR FOLKEVALGTE Dkumenter Dat Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Den tidligere pensjnsrdningen fr flkevalgte i kmmunesektren med 16

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY 1a Klubbens navn g frmål Klubbens navn er BMW Car Club Nrway (BMW CCN heretter) Klubbens frmål er: Å rganisere eiere g sympatisører av BMW-biler (fra tre hjul g mer), utvikle

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer