ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel."

Transkript

1 ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september Sm følge av implementeringen av Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) g ny verdipapirlv av 29. juni 2007 med tilhørende frskrifter ble en revidert versjn vedtatt av styret 23. ktber Anbefalingen ble sist revidert av styret 30. nvember 2010.

2 1 Hvem retningslinjene gjelder fr Disse retningslinjer gjelder samtlige ansatte i verdipapirfretak sm er medlem av Nrges Fndsmeglerfrbund. Retningslinjene gjelder gså verdipapirfretakenes tilknyttede agenter i henhld til verdipapirhandellven (vphl.) 10-16, jf. 8-1 første ledd nr. 1, samt tillitsmenn sm er mfattet av egenhandelsbestemmelsene i vphl. kap. 8. Retningslinjene gjelder ikke fr ansatte i nrske filialer av fretak med hvedsete i annen EØS-stat eller med hvedsete utenfr EØS-stat. Begrepet ansatt mfatter gså persner sm arbeider med fretakets investeringstjenester g sm er underlagt fretakets instruksjner uavhengig av m det freligger et frmelt ansettelsesfrhld eller ikke. Fretaket skal påse at det føres en liste ver ansatte g tillitsmenn sm mfattes av egenhandelsbestemmelsene g dermed disse retningslinjene. 2 2 Styremedlemmer. Egenhandelsbestemmelsene i vphl. 8-2 til 8-5 gså fr styremedlem, varamedlem g bservatør sm nrmalt har innsyn i eller arbeider med investeringstjenester eller frvaltning av finansielle instrumenter fr fretaket eller fretakets kunders regning. Dette gjelder gså utenlandske styremedlemmer i utenlandske datterselskaper i Nrge dersm de har slikt innsyn sm nevnt selv m de verken er nrske statsbrgere eller er bsatt i Nrge Det frhld at styret følger de plikter sm er nedfelt i aksjelvgivningen, verdipapirhandellven g internkntrllfrskriften mv, vil ikke autmatisk føre til at persner sm nevnt i første avsnitt blir mfattet av egenhandelsbestemmelsene. Fr å bli mfattet av egenhandelsbestemmelsene må vedkmmende i det minste ha tilgang til infrmasjn m kunders eller fretakets investeringsbeslutninger g delta i drøftelser vedrørende knkrete investeringsbeslutninger g således ha et innsyn i fretakets virksmhet sm er mer mfattende g regelmessig enn det innsyn man får ved nrmal utøvelse av styrefunksjner slik disse funksjner er regulert i nevnte regelverk. Når det gjelder fretakets egenhandel så vil styremedlemmer mv sm tar aktivt g regelmessig del i vurderinger/beslutninger m egenhandelstransaksjner nrmalt bli mfattet av egenhandelsbestemmelsene g disse retningslinjer. 3 Hva egenhandelen kan mfatte Fretakets ansatte kan handle fr egen regning følgende finansielle instrumenter: - aksjer, samt deptbevis fr slike - andre verdipapirer sm kan sidestilles med aksjer (fr eksempel egenkapitalbevis), samt deptbevis fr slike - bligasjner g andre gjeldsinstrumenter, samt deptbevis fr slike, - verdipapirfndsandeler (herunder andeler i Exchange Traded Funds (ETF) frutsatt at virksmheten faller inn under definisjnen av verdipapirfnd i verdipapirfndlven, jf. nedenfr),

3 - pengemarkedsinstrumenter (dvs. de typer instrumenter sm vanligvis msettes på kapitalmarkedet, fr eksempel sertifikater). 3 Med verdipapirfndsandeler menes andeler i verdipapirfnd hvis virksmhet faller inn under definisjnen i verdipapirfndlven, samt verdipapirer sm kan sidestilles med verdipapirfndsandeler. Det er i utgangspunktet uten betydning m andelene er msettelig på et regulert marked eller annet handelssystem. Det er gså uten betydning m frvaltningsselskapet sm har utstedt andelene er hjemmehørende i en annen jurisdiksjn. Ved vurderingen av hvilke verdipapirer sm kan sidestilles med verdipapirfndsandeler, må det i hvert enkelt tilfelle fretas en helhetsvurdering der det avgjørende er m verdipapiret har tilsvarende kjennetegn sm andeler i verdipapirfnd, jf. verdipapirfndlven. Ved denne vurderingen vil blant annet følgende elementer være av betydning: Har frmuesmassen i fndet/selskapet ppstått ved kapitalinnskudd eller skaffes midler til veie på andre måter enn ved innskutt kapital? Er frmålet til fndet/selskapet å frestå kllektiv frvaltning av deltakernes innskudd, eller er frmålet annet enn å drive frvaltning av innskutt kapital? Er kretsen av persner sm innbys en ubestemt krets? En krets vil kunne være ubestemt selv m kretsen ikke mfatter allmennheten i vid frstand, men begrenses ne med hensyn til hvem sm kan tegne andeler. Investeres kapitalinnskuddet i finansielle instrumenter g/eller bankinnskudd? Har deltakerne innløsningsrett mt fndet/selskapet? Det taler mt å sidestille verdipapirer med verdipapirfndsandeler, dersm det aktuelle verdipapiret er strukturert slik at det utgjør en investering sm er særlig egnet fr krtsiktige spekulasjner fra investrs side eller der faren fr interesseknflikter gjør seg særlig gjeldende. Dersm et verdipapirfnd ikke faller inn under definisjnen venfr, vil kjøperen få 12 måneders bindingstid på investeringen, jf. anbefalingen punkt 9. Det er ikke anledning til å utstede eller handle derivater eller andre verdipapirer sm gir rett til å erverve eller selge msettelige verdipapirer eller sm gir rett til kntant ppgjør. Verdipapirer sm gir rett til å erverve msettelige verdipapirer, vil typisk være tegningsretter til aksjer etter aksjelvene 10-4, cvered warrants, knvertible bligasjner etter aksjelvene 11-10, frittstående tegningsretter etter aksjelvene g tegningsrettsaksjer etter aksjelvene Handlefrbudet gjelder imidlertid ikke ved avhendelse av tegningsretter sm er ervervet på grunnlag av frtrinnsrett. 1 Videre er det anledning til å handle psjner på aksjer g egenkapitalbevis i arbeidsgiverfretaket (eller i annet selskap i samme knsern sm arbeidsgiverfretaket) samt rettigheter til slike instrumenter, når psjnene g rettighetene er utstedt av dette fretaket. 1 Tegningsretter er ikke underlagt bindingstid, da bindingstiden kun gjelder andre finansielle instrumenter enn de sm er mfattet av handlefrbudet i vphl. 8-2 første ledd første punkt, jf. bestemmelsens tredje punkt.

4 4 Finanstilsynet har videre lagt til grunn at det heller ikke er anledning til å handle finansielle instrumenter sm er sammensatt av et msettelig verdipapir g et derivat, fr eksempel bligasjner hvr avkastningen er knyttet til en indeks eller annen verdimåler, typisk aksjeindeksbligasjner (AIO). Frbudet gjelder imidlertid ikke bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) da dette regnes sm et innskuddsprdukt g ikke et finansielt instrument. Frbudet må antakelig gså anses å mfatte prdukter sm medfører spill/veddemål på kursutviklingen på finansielle instrumenter. Finansdepartementet (Finanstilsynet) kan i frskrift eller ved enkelvedtak (etter søknad) gjøre unntak fra vennevnte handlefrbud. Eventuell søknad m dispensasjn skal klareres på samme måte sm nevnt i denne anbefaling punkt 4. 4 Klarering g gjennmføring av egenhandel All egenhandel skal på frhånd klareres skriftlig eller på annen dkumenterbar måte med fretakets administrerende direktør/øverste faktiske leder. Administrerende direktør/øverste faktiske leder kan delegere denne klareringsplikt til særskilt angitt internkntrllør (cmpliance fficer/cntrller). Dersm den klareringsansvarlige selv skal freta egenhandel skal denne klareres med fretakets administrerende direktør/øverste faktiske leder eller styreleder. Klareringsplikten gjelder ikke fr tillitsmenn sm nevnt i punkt 2 g sm ikke fremgår av den listen ppsatt i medhld av punkt 1 fjerde ledd. Klareringsplikten gjelder heller ikke handel med andeler i verdipapirfnd med mindre fretaket frestår handel i de aktuelle fndsandeler. Ansatt i verdipapirfretak sm regelmessig benytter et annet verdipapirfretak fr eksempel ved rdrefrmidling eller utførelse av rdre, kan ikke benytte dette verdipapirfretaket med unntak av tegning av aksjer basert på bruk av frtrinnsrett etter aksjelvgivningen. Handel direkte med fretakets kunder er ikke tillatt (frbud mt selvinntreden). Det er heller ikke anledning til å handle direkte med arbeidsgiverfretaket, med unntak fr aksjer eller egenkapitalbevis eller rettigheter til slike aksjer eller egenkapitalbevis utstedt av arbeidsgiverfretaket. 5 Handelsbegrensninger g frbud Ansatt i verdipapirfretak sm er medlem av eller på annen måte har adgang til å handle finansielle instrument på et regulert marked eller handelssystem, kan ikke selv legge inn rdre fr egen regning i finansielle instrumenter sm er ntert på det regulerte markedet eller tatt pp til handel på handelssystemet. Ordre skal i slike tilfelle utføres av børsmegler eller annen persn i fretaket sm er peratør av handelssystemet. Ansatt, eller den sm utfører rdre fr ansatt (fr eksempel børsmegler), plikter å vurdere m en rdre fr den ansattes egen regning, kan kmme i knflikt med fretakets plikt til å ivareta kundenes interesse g/eller fretakets plikt til å gjennmføre kunderdre etter regelverket m beste utførelse av kunderdre. Ved slik vurdering, skal det legges vekt på likviditeten i det

5 5 finansielle instrumentet den ansatte ønsker å handle, rdresituasjnen g markedsfrhldene. Ansatt, eller rdreutfører, må særlig påse at bestemmelsene i vphl til verhldes. Den ansatte plikter å avstå fra å handle dersm gjennmføring av handelen kan kmme i knflikt med de plikter sm følger av annet ledd ver. Utførelse av handler fr ansatte i mtsatt retning av en eller flere av fretakets kunderdre vil nrmalt ikke anses knfliktfylt i frhld til kunderdre. Det samme gjelder utførelse av rdre fr ansatte dersm det freligger kunderdre med limit eller andre betingelser, likevel slik at dette må vurderes knkret i det enkelte tilfellet. Når det gjelder skjæringstidspunktet fr regelens anvendelse, tilsier plikten til å priritere kunderdre g å håndtere andre interesseknflikter at man legger til grunn tidspunktet fr gjennmføringen av rdren. Plikten til å avstå fra handel sm nevnt i tredje ledd ver, gjelder ikke ved tegning i henhld til frtrinnsrett etter aksjelven eller allmennaksjelven, eller ved aksept av tilbud til samtlige aksjnærer på like vilkår. Den ansatte kan ikke handle, herunder tegne seg i emisjner, dersm den ansatte har pplysninger m finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre frhld sm er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene g sm ikke er ffentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. (Frbudet mt innsidehandel i vphl. 3-3). Ved ffentlige emisjner eller spredningssalg av aksjer g egenkapitalbevis sm fretaket frestår, kan den ansatte delta sm tegner på rdinær måte, dg kun de tre første dagene av tegningstiden, frutsatt at det ikke blir gitt andre retningslinjer i det enkelte tilfelle. I tilfelle av vertegning i slike emisjner eller spredningssalg kan ansatte ikke få tildeling dersm slik tildeling vil medføre en avkrtning i tildelingen til fretakets kunder. Frbudet mt tildeling ved vertegning gjelder ikke ved frtrinnsrettsemisjner der den ansatte tegner seg i henhld til frtrinnsrett etter aksjelvene. Fretakets ansatte kan ikke delta i garantiknsrtier fr fulltegning av emisjner eller spredningssalg sm fretaket frestår, med mindre annet er særskilt fastsatt. 6 Analyser g analytikere Fr analytikere gjelder i tillegg til bestemmelsene i denne anbefaling, bestemmelsene m egenhandel fr analytikere i punkt 9 i Bransjestandard nr. 3 m Frhldet mellm crprateavdeling g analyseavdeling. 7 Lånefinansiering shrtsalg mv Ansatte har ikke anledning til å lånefinansiere sin egenhandel med sikkerhet i egne finansielle instrumenter. Det er dg ikke ne til hinder fr at andre aktiva belånes fr å finansiere egenhandelen. Ansatte har ikke anledning til å freta shrt salg eller lån av finansielle instrumenter.

6 6 Finansdepartementet (Finanstilsynet) kan etter søknad gjøre unntak fra frbudet sm fremgår av første g annet ledd. Eventuell søknad m dispensasjn skal klareres på samme måte sm nevnt i denne anbefalings punkt 5 tredje ledd. 8 Rapprtering Ansatte plikter ved ansettelse å gi fretaket en versikt ver samtlige finansielle instrumenter, sm mfattes av reglene m egenhandel g sm den ansatte eier på dette tidspunkt. Ansatte skal rapprtere til fretakets ledelse erverv g avhendelse av finansielle instrumenter sm mfattes av disse regler. Rapprtering skal skje umiddelbart etter at handel er sluttet. Det skal av rapprten fremgå når handelen ble gjrt (m mulig klkkeslett), til hvilken kurs g m mulig hvem sm var mtpart. Den ansatte er selv ansvarlig fr å følge de rapprteringsrutiner sm fastsettes av myndighetene i henhld til gjeldende lvgivning. Ansatte skal rapprtere all egenhandel sm fretas fr regning av den ansattes nærstående, jf. punkt Bindingstid Finansielle instrumenter sm nevnt i punkt 3 første ledd, med unntak av verdipapirfndsandeler kan avhendes tidligst 12 tlv - måneder etter anskaffelsen. Anskaffelsestidspunktet regnes fra den dag den ansatte inngikk avtale m kjøpet, dvs. den dat sm er påført sluttseddelen fr det knkrete kjøp. Ved tegninger anses tildelingstidspunktet sm tidspunkt fr avtale m kjøp. Det skal legges til grunn et «first in first ut» prinsipp. Aksjer kan avhendes før bindingstiden er utløpt dersm avhendelsen skjer sm følge av et tilbud m kjøp av samtlige aksjer i et selskap fremsatt til alle aksjnærene på like vilkår g aksjene ble ervervet før ppkjøpstilbudet ble kjent. Bindingstiden gjelder heller ikke ved avhendelse av aksjer g egenkapitalbevis utstedt av arbeidsgiverfretaket (eller selskap i samme knsern sm arbeidsgiverfretaket) der instrumentene erverves sm følge av utøvelse av psjns- eller tegningsrettsprgrammer fr de ansatte g avhendelsen skjer innen 30 dager etter at den ansatte har mttatt instrumentene. Det er anledning til å erverve bligasjner g sertifikater med krtere gjenværende løpetid enn 12 måneder. Innfrielse av lån (innløsninger/uttrekninger) anses ikke sm avhendelse. Finansdepartementet (Finanstilsynet) kan i frskrift eller ved enkelvedtak (ved søknad) gjøre unntak fra bindingstiden sm nevnt i første ledd. Eventuell søknad m dispensasjn skal klareres på samme måte sm nevnt i denne anbefalings punkt 5 tredje ledd. 10 Nærstående All handel, herunder kjøp, salg eller tegning sm den ansatte fretar fr regning av sine nærstående mfattes av reglene venfr. Sm nens nærstående menes ektefelle eller en persn sm vedkmmende br sammen med i ekteskapslignende frhld (samber), mindreårige barn til vedkmmende selv, samt

7 7 mindreårige barn til ektefelle eller en persn sm vedkmmende br sammen med i ekteskapslignende frhld (samber), selskap hvr vedkmmende selv eller nen sm er nevnt fran har slik innflytelse sm nevnt i aksjelven 1 3 annet ledd, allmennaksjelven 1 3 annet ledd eller selskapslven 1 2 annet ledd. Sm nærstående regnes gså selskaper, spareklubber eller lignede innretninger hvr den ansatte har bestemmende innflytelse på innretningens beslutninger m handel i finansielle instrumenter.

Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel

Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 10117 Oslo ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel Anbefalingen ble opprinnelig fastsatt av styret i Verdipapirforetakenes

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Aksjespareklubber enkelte problemstillinger Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Problemstillinger Avgrensninger og (mangelen på) definisjon Rettslig regulering Egenhandelsreglene Andre problemstillinger

Detaljer

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 9. september 2008 Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune Rutiner fr varsling av kritikkverdige frhld i Værøy kmmune Innhld 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett g plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:... 4 2.3 Fremgangsmåten ved

Detaljer

Ansattes egenhandel (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 31. mars 2011)

Ansattes egenhandel (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 31. mars 2011) Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening: Ansattes egenhandel (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 31. mars 2011) 1 Generelt 1.1 Formell status og ikrafttredelse Verdipapirfondenes

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Ansattes egenhandel (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 31. mars )

Ansattes egenhandel (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 31. mars ) Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening: Ansattes egenhandel (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 31. mars 2011 1 ) 1 Generelt 1.1 Formell status og ikrafttredelse

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Hltålen kmmune Hvsletta 7380 ÅLEN : 72 41 76 00 E-pst: epst@hltalen.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hltalen.kmmune.n Søknad m serveringsbevilling Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Hurdal kmmune : 63 92 01 00 E-pst: pstmttak@hurdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hurdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling Er virksmheten verdratt?

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Personlige transaksjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 22. november 2018).

Personlige transaksjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 22. november 2018). Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening: Personlige transaksjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening, 22. november 2018).

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Vedtatt av Fylkestinget

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Vedtatt av Fylkestinget RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Vedtatt av Fylkestinget 26.02.2015 Faginstans med ansvar fr ajurhld g frtlkninger: Samferdselsseksjnen, Reginal utviklingsavdelingen. Innhldsfrtegnelse: 1. Rammebetingelsenes

Detaljer

Norsk Bridgeforbund personvernpolicy

Norsk Bridgeforbund personvernpolicy Nrsk Bridgefrbund persnvernplicy 1 Innledning Denne persnvernhåndbken er laget av Nrsk Bridgefrbund (NBF) fr å etterleve kravene i frhld til lvgivning, regler g rettigheter, samt våre medlemmer, tillitsvalgte

Detaljer

UTKAST Instruks for valgkomiteen i Sparebanken Telemark

UTKAST Instruks for valgkomiteen i Sparebanken Telemark UTKAST 31.01.201905.03.2019 Instruks fr valgkmiteen i Sparebanken Telemark Gdkjent av Representantskapet: xx.xx.2019 Innhld 1 Generelt m valgkmiteen g valgene... 3 1.1 Valgkmiteens sammensetning... 3 1.2

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune HALDEN 13. AUGUST 2019 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Øyer kmmune Persnalhåndbka OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE INNHOLD A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte 24.10.2005 Innsideregelverk for Rygge-Vaaler Sparebank, side 1 av 10 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 17.02.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015, 26.04.2017 g 17.04.2018

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen Kine Martinsen, tlf. 22 00 36 34 Fylkesmannen i Osl g Akershus Miljøvernavdelingen Vår dat Vår referanse 13.11.2008 2008/22197 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjnsrapprt Inspeksjnsrapprt nummer: 2008.157.I

Detaljer

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger mfl. for 2019

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger mfl. for 2019 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 02 /2019 Særskilt tilskudd ved bsetting av enslige mindreårige flyktninger mfl. fr 2019 Rundskrivet er utarbeidet av Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi),

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Markedsdialog Hvilke utfordringer og muligheter ser den offentlige aktør? Stian Jenssen, Innkjøpsrådgiver Østfold fylkeskommune

Markedsdialog Hvilke utfordringer og muligheter ser den offentlige aktør? Stian Jenssen, Innkjøpsrådgiver Østfold fylkeskommune Markedsdialg 19.10.2017 Hvilke utfrdringer g muligheter ser den ffentlige aktør? Stian Jenssen, Innkjøpsrådgiver Østfld fylkeskmmune Eksempler på «dialg» sm har ført til knkrete avtaler med leverandører

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet)

KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet) KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet) Med bakgrunn i verdipapirhandelloven av 29.06.2007, forskrift om verdipapirforetak, regulerte markeder mv av 04.12.2017 (MiFID II-forskriften),

Detaljer

Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks

Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks Sak 23/17 Representantskapsmøte 31.10.17 Reviderte retningslinjer fr ekstern revisr g revidert styreinstruks Vedlagt følger styreinstruks gdkjent i styremøte 20.09.17, hvr punkt 2.2., 5. kulepunkt er endret

Detaljer

HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS Introduksjon Alfred Berg Kapitalforvaltning AS («Alfred Berg») er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter Alfred Berg

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic VEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Delphi Nordic er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2019

Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2019 Adm.enhet: Kntrllseksjnen Saksbehandler: Janne Helen Møklebust Telefn: 90914370 Vår referanse: Dat: 26.03.2019 Infrmasjn m krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2019 I dette skrivet blir

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket

Offentlige anskaffelser - følges regelverket BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Offentlige anskaffelser - følges regelverket Kntrllutvalgets vedtak: Knsek IKS bestilte i brev datert 28.1.2018 en frvaltningsrevisjn m anskaffelser i fylkeskmmune. I medhld av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Sparebanken Møre. Retningslinjer for å oppnå beste resultat ved Aktiv Forvaltning

Sparebanken Møre. Retningslinjer for å oppnå beste resultat ved Aktiv Forvaltning Sparebanken Møre Retningslinjer for å oppnå beste resultat ved Aktiv Forvaltning Innhold RETNINGSLINJENES FORMÅL...3 INNLEDNING...3 HVA ER BESTE UTFØRELSE?...3 AKTIV FORVALTNING...3 UTFØRELSESPLASSER OG

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

Vurderingskriterier: Se Forskrift om opptak, studier og eksamen, 31 Sensur: Se Forskrift om opptak, studier og eksamen, 30

Vurderingskriterier: Se Forskrift om opptak, studier og eksamen, 31 Sensur: Se Forskrift om opptak, studier og eksamen, 30 Hjemmeeksamen Gruppe Studium: Bachelr i markedsføring Bachelr i markedsføring g salgsledelse Emnekde/navn: MVB3100 Merkevarebygging Emneansvarlig: Adrian Peretz Utleveringsdat/tid: 22.09.14 klkken 09:00

Detaljer

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av opplysninger om våre søkere og våre medarbeidere.

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av opplysninger om våre søkere og våre medarbeidere. Persnvernerklæring Søkere g medarbeidere hs Flügger Nrway AS Sm behandlingsansvarlig virksmhet er vi pptatt av å ivareta ditt persnvern. Vi verner m de persnpplysninger vi håndterer, g vi sikrer ss at

Detaljer

Endringer i aksjelovgivningen

Endringer i aksjelovgivningen www.pwc.n Endringer i aksjelvgivningen Oktber 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene Fremveksten av NUF Gudmund Knudsens utredning

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing og levendelagring av villfanget fisk i 2019

Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing og levendelagring av villfanget fisk i 2019 Adm.enhet: Kntrllseksjnen Saksbehandler: Janne Helen Møklebust Telefn: 90914370 Rgaland Fiskesalgslag SA Att: Deres referanse: Dat: 25.06.2019 Infrmasjn m krav til ressursregistrering ved landing g levendelagring

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Oppdal kmmune Inge Krkannsveg 2 7340 OPPDAL : 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-pst: pst@ppdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ppdal.kmmune.n Infrmasjn til søker Definisjn av bevillingssøker Bevillingssøker

Detaljer

1 Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen

1 Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Brregaard ASA hlder rdinær generalfrsamling i INSPIRIA science center i Sarpsbrg, trsdag 12. april 2018 kl. 13:00. Adresse: Bjørnstadveien 16, 1712

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune.

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune. Frskrift m kriterier fr tildeling av langtidspphld i sykehjem g ventelister i Namss kmmune. Fastsatt av Namss kmmunestyre den... med hjemmel i endring av lv m kmmunale helse g msrgstjenester 3-2 a første

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer