ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel."

Transkript

1 ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september Sm følge av implementeringen av Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) g ny verdipapirlv av 29. juni 2007 med tilhørende frskrifter ble en revidert versjn vedtatt av styret 23. ktber Anbefalingen ble sist revidert av styret 30. nvember 2010.

2 1 Hvem retningslinjene gjelder fr Disse retningslinjer gjelder samtlige ansatte i verdipapirfretak sm er medlem av Nrges Fndsmeglerfrbund. Retningslinjene gjelder gså verdipapirfretakenes tilknyttede agenter i henhld til verdipapirhandellven (vphl.) 10-16, jf. 8-1 første ledd nr. 1, samt tillitsmenn sm er mfattet av egenhandelsbestemmelsene i vphl. kap. 8. Retningslinjene gjelder ikke fr ansatte i nrske filialer av fretak med hvedsete i annen EØS-stat eller med hvedsete utenfr EØS-stat. Begrepet ansatt mfatter gså persner sm arbeider med fretakets investeringstjenester g sm er underlagt fretakets instruksjner uavhengig av m det freligger et frmelt ansettelsesfrhld eller ikke. Fretaket skal påse at det føres en liste ver ansatte g tillitsmenn sm mfattes av egenhandelsbestemmelsene g dermed disse retningslinjene. 2 2 Styremedlemmer. Egenhandelsbestemmelsene i vphl. 8-2 til 8-5 gså fr styremedlem, varamedlem g bservatør sm nrmalt har innsyn i eller arbeider med investeringstjenester eller frvaltning av finansielle instrumenter fr fretaket eller fretakets kunders regning. Dette gjelder gså utenlandske styremedlemmer i utenlandske datterselskaper i Nrge dersm de har slikt innsyn sm nevnt selv m de verken er nrske statsbrgere eller er bsatt i Nrge Det frhld at styret følger de plikter sm er nedfelt i aksjelvgivningen, verdipapirhandellven g internkntrllfrskriften mv, vil ikke autmatisk føre til at persner sm nevnt i første avsnitt blir mfattet av egenhandelsbestemmelsene. Fr å bli mfattet av egenhandelsbestemmelsene må vedkmmende i det minste ha tilgang til infrmasjn m kunders eller fretakets investeringsbeslutninger g delta i drøftelser vedrørende knkrete investeringsbeslutninger g således ha et innsyn i fretakets virksmhet sm er mer mfattende g regelmessig enn det innsyn man får ved nrmal utøvelse av styrefunksjner slik disse funksjner er regulert i nevnte regelverk. Når det gjelder fretakets egenhandel så vil styremedlemmer mv sm tar aktivt g regelmessig del i vurderinger/beslutninger m egenhandelstransaksjner nrmalt bli mfattet av egenhandelsbestemmelsene g disse retningslinjer. 3 Hva egenhandelen kan mfatte Fretakets ansatte kan handle fr egen regning følgende finansielle instrumenter: - aksjer, samt deptbevis fr slike - andre verdipapirer sm kan sidestilles med aksjer (fr eksempel egenkapitalbevis), samt deptbevis fr slike - bligasjner g andre gjeldsinstrumenter, samt deptbevis fr slike, - verdipapirfndsandeler (herunder andeler i Exchange Traded Funds (ETF) frutsatt at virksmheten faller inn under definisjnen av verdipapirfnd i verdipapirfndlven, jf. nedenfr),

3 - pengemarkedsinstrumenter (dvs. de typer instrumenter sm vanligvis msettes på kapitalmarkedet, fr eksempel sertifikater). 3 Med verdipapirfndsandeler menes andeler i verdipapirfnd hvis virksmhet faller inn under definisjnen i verdipapirfndlven, samt verdipapirer sm kan sidestilles med verdipapirfndsandeler. Det er i utgangspunktet uten betydning m andelene er msettelig på et regulert marked eller annet handelssystem. Det er gså uten betydning m frvaltningsselskapet sm har utstedt andelene er hjemmehørende i en annen jurisdiksjn. Ved vurderingen av hvilke verdipapirer sm kan sidestilles med verdipapirfndsandeler, må det i hvert enkelt tilfelle fretas en helhetsvurdering der det avgjørende er m verdipapiret har tilsvarende kjennetegn sm andeler i verdipapirfnd, jf. verdipapirfndlven. Ved denne vurderingen vil blant annet følgende elementer være av betydning: Har frmuesmassen i fndet/selskapet ppstått ved kapitalinnskudd eller skaffes midler til veie på andre måter enn ved innskutt kapital? Er frmålet til fndet/selskapet å frestå kllektiv frvaltning av deltakernes innskudd, eller er frmålet annet enn å drive frvaltning av innskutt kapital? Er kretsen av persner sm innbys en ubestemt krets? En krets vil kunne være ubestemt selv m kretsen ikke mfatter allmennheten i vid frstand, men begrenses ne med hensyn til hvem sm kan tegne andeler. Investeres kapitalinnskuddet i finansielle instrumenter g/eller bankinnskudd? Har deltakerne innløsningsrett mt fndet/selskapet? Det taler mt å sidestille verdipapirer med verdipapirfndsandeler, dersm det aktuelle verdipapiret er strukturert slik at det utgjør en investering sm er særlig egnet fr krtsiktige spekulasjner fra investrs side eller der faren fr interesseknflikter gjør seg særlig gjeldende. Dersm et verdipapirfnd ikke faller inn under definisjnen venfr, vil kjøperen få 12 måneders bindingstid på investeringen, jf. anbefalingen punkt 9. Det er ikke anledning til å utstede eller handle derivater eller andre verdipapirer sm gir rett til å erverve eller selge msettelige verdipapirer eller sm gir rett til kntant ppgjør. Verdipapirer sm gir rett til å erverve msettelige verdipapirer, vil typisk være tegningsretter til aksjer etter aksjelvene 10-4, cvered warrants, knvertible bligasjner etter aksjelvene 11-10, frittstående tegningsretter etter aksjelvene g tegningsrettsaksjer etter aksjelvene Handlefrbudet gjelder imidlertid ikke ved avhendelse av tegningsretter sm er ervervet på grunnlag av frtrinnsrett. 1 Videre er det anledning til å handle psjner på aksjer g egenkapitalbevis i arbeidsgiverfretaket (eller i annet selskap i samme knsern sm arbeidsgiverfretaket) samt rettigheter til slike instrumenter, når psjnene g rettighetene er utstedt av dette fretaket. 1 Tegningsretter er ikke underlagt bindingstid, da bindingstiden kun gjelder andre finansielle instrumenter enn de sm er mfattet av handlefrbudet i vphl. 8-2 første ledd første punkt, jf. bestemmelsens tredje punkt.

4 4 Finanstilsynet har videre lagt til grunn at det heller ikke er anledning til å handle finansielle instrumenter sm er sammensatt av et msettelig verdipapir g et derivat, fr eksempel bligasjner hvr avkastningen er knyttet til en indeks eller annen verdimåler, typisk aksjeindeksbligasjner (AIO). Frbudet gjelder imidlertid ikke bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) da dette regnes sm et innskuddsprdukt g ikke et finansielt instrument. Frbudet må antakelig gså anses å mfatte prdukter sm medfører spill/veddemål på kursutviklingen på finansielle instrumenter. Finansdepartementet (Finanstilsynet) kan i frskrift eller ved enkelvedtak (etter søknad) gjøre unntak fra vennevnte handlefrbud. Eventuell søknad m dispensasjn skal klareres på samme måte sm nevnt i denne anbefaling punkt 4. 4 Klarering g gjennmføring av egenhandel All egenhandel skal på frhånd klareres skriftlig eller på annen dkumenterbar måte med fretakets administrerende direktør/øverste faktiske leder. Administrerende direktør/øverste faktiske leder kan delegere denne klareringsplikt til særskilt angitt internkntrllør (cmpliance fficer/cntrller). Dersm den klareringsansvarlige selv skal freta egenhandel skal denne klareres med fretakets administrerende direktør/øverste faktiske leder eller styreleder. Klareringsplikten gjelder ikke fr tillitsmenn sm nevnt i punkt 2 g sm ikke fremgår av den listen ppsatt i medhld av punkt 1 fjerde ledd. Klareringsplikten gjelder heller ikke handel med andeler i verdipapirfnd med mindre fretaket frestår handel i de aktuelle fndsandeler. Ansatt i verdipapirfretak sm regelmessig benytter et annet verdipapirfretak fr eksempel ved rdrefrmidling eller utførelse av rdre, kan ikke benytte dette verdipapirfretaket med unntak av tegning av aksjer basert på bruk av frtrinnsrett etter aksjelvgivningen. Handel direkte med fretakets kunder er ikke tillatt (frbud mt selvinntreden). Det er heller ikke anledning til å handle direkte med arbeidsgiverfretaket, med unntak fr aksjer eller egenkapitalbevis eller rettigheter til slike aksjer eller egenkapitalbevis utstedt av arbeidsgiverfretaket. 5 Handelsbegrensninger g frbud Ansatt i verdipapirfretak sm er medlem av eller på annen måte har adgang til å handle finansielle instrument på et regulert marked eller handelssystem, kan ikke selv legge inn rdre fr egen regning i finansielle instrumenter sm er ntert på det regulerte markedet eller tatt pp til handel på handelssystemet. Ordre skal i slike tilfelle utføres av børsmegler eller annen persn i fretaket sm er peratør av handelssystemet. Ansatt, eller den sm utfører rdre fr ansatt (fr eksempel børsmegler), plikter å vurdere m en rdre fr den ansattes egen regning, kan kmme i knflikt med fretakets plikt til å ivareta kundenes interesse g/eller fretakets plikt til å gjennmføre kunderdre etter regelverket m beste utførelse av kunderdre. Ved slik vurdering, skal det legges vekt på likviditeten i det

5 5 finansielle instrumentet den ansatte ønsker å handle, rdresituasjnen g markedsfrhldene. Ansatt, eller rdreutfører, må særlig påse at bestemmelsene i vphl til verhldes. Den ansatte plikter å avstå fra å handle dersm gjennmføring av handelen kan kmme i knflikt med de plikter sm følger av annet ledd ver. Utførelse av handler fr ansatte i mtsatt retning av en eller flere av fretakets kunderdre vil nrmalt ikke anses knfliktfylt i frhld til kunderdre. Det samme gjelder utførelse av rdre fr ansatte dersm det freligger kunderdre med limit eller andre betingelser, likevel slik at dette må vurderes knkret i det enkelte tilfellet. Når det gjelder skjæringstidspunktet fr regelens anvendelse, tilsier plikten til å priritere kunderdre g å håndtere andre interesseknflikter at man legger til grunn tidspunktet fr gjennmføringen av rdren. Plikten til å avstå fra handel sm nevnt i tredje ledd ver, gjelder ikke ved tegning i henhld til frtrinnsrett etter aksjelven eller allmennaksjelven, eller ved aksept av tilbud til samtlige aksjnærer på like vilkår. Den ansatte kan ikke handle, herunder tegne seg i emisjner, dersm den ansatte har pplysninger m finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre frhld sm er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene g sm ikke er ffentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. (Frbudet mt innsidehandel i vphl. 3-3). Ved ffentlige emisjner eller spredningssalg av aksjer g egenkapitalbevis sm fretaket frestår, kan den ansatte delta sm tegner på rdinær måte, dg kun de tre første dagene av tegningstiden, frutsatt at det ikke blir gitt andre retningslinjer i det enkelte tilfelle. I tilfelle av vertegning i slike emisjner eller spredningssalg kan ansatte ikke få tildeling dersm slik tildeling vil medføre en avkrtning i tildelingen til fretakets kunder. Frbudet mt tildeling ved vertegning gjelder ikke ved frtrinnsrettsemisjner der den ansatte tegner seg i henhld til frtrinnsrett etter aksjelvene. Fretakets ansatte kan ikke delta i garantiknsrtier fr fulltegning av emisjner eller spredningssalg sm fretaket frestår, med mindre annet er særskilt fastsatt. 6 Analyser g analytikere Fr analytikere gjelder i tillegg til bestemmelsene i denne anbefaling, bestemmelsene m egenhandel fr analytikere i punkt 9 i Bransjestandard nr. 3 m Frhldet mellm crprateavdeling g analyseavdeling. 7 Lånefinansiering shrtsalg mv Ansatte har ikke anledning til å lånefinansiere sin egenhandel med sikkerhet i egne finansielle instrumenter. Det er dg ikke ne til hinder fr at andre aktiva belånes fr å finansiere egenhandelen. Ansatte har ikke anledning til å freta shrt salg eller lån av finansielle instrumenter.

6 6 Finansdepartementet (Finanstilsynet) kan etter søknad gjøre unntak fra frbudet sm fremgår av første g annet ledd. Eventuell søknad m dispensasjn skal klareres på samme måte sm nevnt i denne anbefalings punkt 5 tredje ledd. 8 Rapprtering Ansatte plikter ved ansettelse å gi fretaket en versikt ver samtlige finansielle instrumenter, sm mfattes av reglene m egenhandel g sm den ansatte eier på dette tidspunkt. Ansatte skal rapprtere til fretakets ledelse erverv g avhendelse av finansielle instrumenter sm mfattes av disse regler. Rapprtering skal skje umiddelbart etter at handel er sluttet. Det skal av rapprten fremgå når handelen ble gjrt (m mulig klkkeslett), til hvilken kurs g m mulig hvem sm var mtpart. Den ansatte er selv ansvarlig fr å følge de rapprteringsrutiner sm fastsettes av myndighetene i henhld til gjeldende lvgivning. Ansatte skal rapprtere all egenhandel sm fretas fr regning av den ansattes nærstående, jf. punkt Bindingstid Finansielle instrumenter sm nevnt i punkt 3 første ledd, med unntak av verdipapirfndsandeler kan avhendes tidligst 12 tlv - måneder etter anskaffelsen. Anskaffelsestidspunktet regnes fra den dag den ansatte inngikk avtale m kjøpet, dvs. den dat sm er påført sluttseddelen fr det knkrete kjøp. Ved tegninger anses tildelingstidspunktet sm tidspunkt fr avtale m kjøp. Det skal legges til grunn et «first in first ut» prinsipp. Aksjer kan avhendes før bindingstiden er utløpt dersm avhendelsen skjer sm følge av et tilbud m kjøp av samtlige aksjer i et selskap fremsatt til alle aksjnærene på like vilkår g aksjene ble ervervet før ppkjøpstilbudet ble kjent. Bindingstiden gjelder heller ikke ved avhendelse av aksjer g egenkapitalbevis utstedt av arbeidsgiverfretaket (eller selskap i samme knsern sm arbeidsgiverfretaket) der instrumentene erverves sm følge av utøvelse av psjns- eller tegningsrettsprgrammer fr de ansatte g avhendelsen skjer innen 30 dager etter at den ansatte har mttatt instrumentene. Det er anledning til å erverve bligasjner g sertifikater med krtere gjenværende løpetid enn 12 måneder. Innfrielse av lån (innløsninger/uttrekninger) anses ikke sm avhendelse. Finansdepartementet (Finanstilsynet) kan i frskrift eller ved enkelvedtak (ved søknad) gjøre unntak fra bindingstiden sm nevnt i første ledd. Eventuell søknad m dispensasjn skal klareres på samme måte sm nevnt i denne anbefalings punkt 5 tredje ledd. 10 Nærstående All handel, herunder kjøp, salg eller tegning sm den ansatte fretar fr regning av sine nærstående mfattes av reglene venfr. Sm nens nærstående menes ektefelle eller en persn sm vedkmmende br sammen med i ekteskapslignende frhld (samber), mindreårige barn til vedkmmende selv, samt

7 7 mindreårige barn til ektefelle eller en persn sm vedkmmende br sammen med i ekteskapslignende frhld (samber), selskap hvr vedkmmende selv eller nen sm er nevnt fran har slik innflytelse sm nevnt i aksjelven 1 3 annet ledd, allmennaksjelven 1 3 annet ledd eller selskapslven 1 2 annet ledd. Sm nærstående regnes gså selskaper, spareklubber eller lignede innretninger hvr den ansatte har bestemmende innflytelse på innretningens beslutninger m handel i finansielle instrumenter.

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Erverv av aksjer som honorar.

Erverv av aksjer som honorar. Erverv av aksjer som honorar. (Rapport og anbefalinger fra Norges Fondsmeglerforbunds aksjemarkedskomite) Oslo 14. november 2000. 1 1. Innledning... 3 2. Klassifikasjon av aksjer som er mottatt som vederlag....

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 6 1.3 Oversikt over pliktene FATCA

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 En rettslig analyse av flaggeplikten for «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 av Christoffer Nordby Sortland Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Finansiell crowdfunding

Finansiell crowdfunding Finansiell crowdfunding En oversikt over sentrale problemstillinger ved den selskaps- og finansmarkedsrettslige reguleringen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 987 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer