Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder Progresjonsplan for digitale verktøy 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (tekst: Bjarte Leithaug)

4 Pedagogisk plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser

5 Kidsa Sølvbergets pedagogiske grunnsyn Menneskesyn Kidsa Sølvberget og Kidsa Eidsvåg ser på barnet som et kompetent menneske, med egne tanker, meninger, følelser og grenser som vi er interesserte å forstå og ta hensyn til. Barndommen har verdi i seg selv og vi ser etter hva barna kan, hva som engasjerer dem, og har en respekt og likeverdighet i dialogen med barna. Vi ser dermed på barnet som subjekt, og ikke som et objekt som kan styres og formes. Dette har selvfølgelig store konsekvenser for vårt læringssyn. Læringssyn Et helhetlig læringssyn innebærer at barna lærer i alle situasjoner i hverdagen, ikke bare i formelle læringssituasjoner. Barna lærer i all samhandling med andre og kommunikasjon med andre barn og voksne. Barna har rett til å bli hørt og lyttet til, og skal oppleve anerkjennelse for den de er og for det de tenker. Dette er grunnleggende for vårt læringssyn, og står i kontrast til læring der en voksen har definisjonsmakten på hva som er rett og galt. En kommunikasjonsform der barna gis rom for å ha egne opplevelser og følelser, vil også gi rom for utvikling av tillit til egen tenkning og utvikling av selvfølelse. Vi bruker ulike metoder for å finne ut hva barna engasjerer seg for og bygger videre på det. Vi undersøker hva barna allerede vet og får høre deres perspektiv på ulike saker og opplevelser. Vi gir dem førstehåndsopplevelser for å gi nye moment til videre tenkning og læring. Vi filosoferer og undrer oss sammen med barna, uten å gi dem svarene. Tiltak Vi er anerkjennende, rause og tilstede, både fysisk og mentalt, med barna: Vi er anerkjennende i kommunikasjonen med barna og møter dem med positiv interesse for det de mener og gir uttrykk for. Vi er rause i måten vår å møte ulikheter på og møter dem med positiv nysgjerrighet. Vi er tilstede fysisk, og ikke minst mentalt tilstede med barna. Vi er oppmerksomme på hva som skjer her og no i samspillet mellom barna og er sensitive på barnas behov. Vi kan gå inn og støtte barn som trenger det, og vi kan gripe muligheter for læring.

6 2. Om barnehagen Kidsa Sølvbergets mål for Kidsa Sølvberget skal arbeide med å kvalitetsutvikle følgende områder: Trygg tilknytning. Personalet skal møte og tolke barnas kroppslige og følelsesmessige uttrykk. Vi blir barnas trygge havn når vi støtter dem i å organisere følelsene sine, og barnas trygge base når vi støtter dem når de utforsker. Slik kan trygg tilknytning og tillit bygges i et samspill mellom barn og voksne. Tiltak: Vi jobber med kompetanseutvikling i personalgruppen, med utgangspunkt i boken «Se barnet innenfra» og Trygghetssirkelen. Tilknytning blir årets vurderingsarbeid, med systematisk innhenting av informasjon og bearbeidelse av denne. Digitale verktøy i barnehagen. I barnehagen skal digitale verktøy brukes som berikelse i barnas prosjekter og til kreativ utfoldelse. Hovedmålet er at barna skal gå fra å være konsumenter til å bli produsenter i løpet av et barnehageliv. Tiltak: I barnehagen skal digitale verktøy brukes som berikelse i barnas prosjekter og til kreativ utfoldelse. Vi har utarbeidet en progresjonsplan for hva barna skal lære ift digitale verktøy, se den under punkt 4, Kidsa Barnehagers læringsmål. Hver avdeling har nå en Ipad, vi bruker bærbare pc er, prosjektor, kamera, scanner og enkle høytalere sammen med barna.

7 Kidsa Sølvberget fortsetter med å utvikle og satse på følgende områder: Barnas prosjekt! Barna skal få oppleve at det de tenker og uttrykker har betydning, og slik få tillit til egen tenkning. Tiltak: Prosjektene tar utgangspunkt i barnas interesser og behov, og utvikles i tråd med deres tanker og uttrykk. Tilgjengelighet av materiell og tydelig inspirasjon til prosjektene skal prege det fysiske miljøet. Vi tar bilder av barnas prosesser, til bruk sammen med barna, til utvikling av prosjektene og dokumentasjon til foreldre på My Kid. Jeg fant, jeg fant! Barna skal få opplevelser i naturen, som utfordrer kroppen og skaper undring og engasjement. o Tiltak: Nærområdet brukes aktivt og barna har faste turdager. Gode fysiske utfordringer, undring og utforskning er vårt pedagogiske fokus.

8 Barnehagens egenart Den lille barnehagen med det store hjertet! Kidsa Sølvberget er en liten og trivelig barnehage som ligger i enden av Sølvberget borettslag, og er preget av mye liv og røre. Barnehagen har faktisk vært i drift i over 40 år, og hus og lekeplass er oppgradert mange ganger. Vi har en liten lekeplass på forsiden av vårt åttekantete hus, og på baksiden har vi et stort naturområde til fri utfoldelse. Nærområdet og turterrenget rundt blir mye brukt i barnehagens hverdag. Kidsa Sølvberget er en av de få små barnehagene i Bergen, med ca 30 barn fordelt på to avdelinger. Dette barnehageåret blir Trollstuen for de barna i alderen 1-2,5 år og Bjørnebo for barna i alderen 2-6år, og i løpet av året kan de eldste på Trollstuen flytte over til Bjørnebo. Vi ser det som viktig at vi har et godt samarbeid på tvers av avdelingene og vi opplever at vi er ett hus og at vi har felles ansvar for barna. Ved å være sammen deler av dagen, lærer barna å gi og ta imot omsorg. Personalet er anerkjennende, rause og tilstede for alle barna. Gjennom å støtte, utfordre og legge tilrette, arbeider vi for at barna får en god barnehagehverdag. Kidsa Sølvberget og Kidsa Eidsvåg, som også er en liten 2-avdelings barnehage, har felles ledelse og personalet i de to barnehagene har felles personalmøter med fokus på faglig utvikling.

9 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Gjennom samtaler, observasjon og bruk av praksisfortellinger får vi tak i hva barna selv er opptatt av, og bygger videre på dette i tilretteleggingen av det pedagogiske opplegget. Tiltak Vi undersøker hva barna allerede vet og får høre deres perspektiv på ulike saker og opplevelser. Vi gir dem førstehåndsopplevelser for å gi nye moment til videre tenkning og læring. Vi filosoferer og undrer oss sammen med barna, uten å gi dem svarene.

10 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Den daglige kontakten mellom foreldre og personalet legger grunnlaget for et godt samarbeid, og vi oppdaterer hverandre om hendelser og barnets opplevelser. Alle foreldre tilbys to foreldresamtaler hvert år. Vi ber foreldre ta kontakt med pedagogisk leder dersom de ønsker eller har behov for samtale. Det er viktig for oss at dere har meninger om barnehagen og at dere formidler dette til barnehagen. Tiltak 17.september inviteres det til foreldremøte i Kidsa Sølvberget,kl Uformelle sammenkomster i barnehagen er også en god anledning til å bli kjent med barnehagens indre liv, samtidig som foreldre får anledning til bli litt kjent med andre foreldre. Alle foreldre er medlem av Foreldrerådet i barnehagen. To foreldrerepresentanter er også medlem av Samarbeidsutvalget i barnehagen, og barnehagen innkaller til minst 2 møter i året.

11 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. Omsorg Personalet er trygge voksne, som ser barnas behov og anerkjenner barnas emosjonelle uttrykk. Dette er noe av det viktigste for at barna skal ha det godt, trives og utvikle seg. Vi jobber for at barna skal være gode rollemodeller for hverandre og gi hverandre omsorg. Tiltak Lek Vi legger tilrette for lekegrupper og smågrupper, for å gi dem gode lekeerfaringer. Personalet er interessert i barnas lek og støtter dem i leken når barna har behov for det. Læring Barna lærer gjennom egne erfaringer, og vi undrer oss og finner svar sammen med dem. Vi gir barna utfordringer og opplevelser tilpasset barnets behov og utviklingsnivå, i tråd med barnehagens læringsmål.

12 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Tiltak Lekegrupper, der personalet er tilgjengelige og kan støtte, veilede og inkludere. Vise omsorg for hverandre. Tilrettelegge for smågrupper. Personalet bruker elementer fra Steg for Steg, alle følelser er lov. Vi gir tid og rom for lek. Vi snakker om likheter og ulikheter, og verdsette at vi alle er forskjellige Vi deler ikke inn etter kjønn, men etter interesse og utvikling. Barna blir oppfordret til å ha sine egne meninger og ta det på alvor. Gir barna veiledning og tid til refleksjon ved konflikter. Gjennom å delta i ulike hverdagssituasjoner øver barna seg på å bli en kompetent gruppedeltager. Enkeltbarnet får fokus i gruppesammenheng, for eksempel i samlingsstund.

13 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa barnehager og over i skolen. Barn som har spesielle behov er viktig blir godt ivaretatt ved skolestart. Barnehagen tar initiativ til et møte mellom foreldre, barnehage og skole i januar/febr. Tiltak I september starter vi opp med Skolestarter-gruppen. Her arbeider vi med temaer og aktiviteter som forbereder barna på skolestart fast en gang i uken. Pedagogisk leder på Bjørnebo vil i løpet av høsten ha et møte med Hellen skole for å oppnå et helhetlig læringsløp for barna. Hellen skole inviterer barnehagen til en besøksdag på Hellen Festning i juni, der barna har en aktivitetsdag og får møte fadderne deres i 4.klasse. Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheterfor lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Inne Vi organiserer barnegruppene slik at vi kan bruke huset på en best mulig måte, der vi gir gode muligheter til lek og aktiviteter. Tilgjengelighet og tydelig inspirasjon til aktivitet skal prege rommene. Tiltak Vi prøver ut hvordan møblering inspirerer til ulik lek, og hvordan tilgjengelighet av leker og materiell stimulerer til lek og læring. Ute Vi utvikler lekeområdet bak huset, slik at vi stimulerer barna til utfoldelse i ulendt terreng. Barnehagens nærmiljøet blir brukt aktivt på turer, med flotte turterreng for små og store i umiddelbar nærhet.

14 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Kidsa barnehagers læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kommunikasjon, språk og tekst Barna opplever samhold og glede i kommunikasjon og lek med de andre barna. Vi støtter og oppmuntrer barnas nonverbale språk og gi dem respons. Personalet benevner og setter ord på handlinger sog opplevelser i hverdagen. Barna kan selv hente pekeog bildebøker og vi leser sammen. Samlingsstunder med bruk av sang, rim og regler, og bruk av konkreter. Vi leser eventyr og fortellinger, og dramatiserer sammen med barna. Barna blir kjent med skriftspråket og blir nysgjerrige på bokstavene mm. Vi bruker spill og bildelotto, rim og regler, og vitser og gåter. Barna er med på språksamlinger, der vi bruker spennende språkposer og ulike konkreter når vi forteller historier/eventyr. Barna øver på å ta i mot og utføre beskjeder som inneholder flere handlinger. Vi jobber med grunnleggende lese- og skriveforberedende aktiviteter. Barna er med på å skape egne tekster og fortellinger. Barna øver opp konsentrasjonen og evnen til å lytte gjennom blant annet turtaking i gruppen. Barna klarer å skrive navnet sitt. Barna utvider sin begrepsforståelse.

15 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kropp, bevegelse og helse Vi arbeider for at hvert barn skal ha trygg tilknytning til de voksne på avdelingen, noe som fremmer god psykisk helse og trivsel i barnehagen. Vi har faste turdager, også for de minste, og helst uten vogn og i ulendt terreng. Barna synger mye, danser til musikk og har mange bevegelsesleker. Vi øver på å bli selvstendige, å spise selv og klare selv. Bli kjent med ulike smaker og konsistenser gjennom et variert og sundt kosthold. Voksne stimulerer og tilrettelegger for allsidig aktivitet og hvile. Faste turdager i nærmiljøet, litt lengre turer enn tidligere. Barna bruker puterommet og grusbanene i nærmiljøet til fysisk utfoldelse og lek. Barna utfordres til å bruke kroppen ute med veiledning og støtte fra de voksne, f.eks sykling, klatring, ballspill, hopping og løping. Fortsetter med å etablere gode hygieniske vaner og bli mer selvstendig ved måltid og toalettbesøk, og i av- og påkledning. Gode vennskap betyr mye for trivsel og helse. Vi arbeider for at alle barna skal etablere gode vennskap Faste turdager, og barna er med på å bestemme hvor turene skal gå. Skal være variasjon i hvor turene går i løpet av året. Vi tilrettelegger for stor grad av selvstendighet i rutinesituasjoner, slik som toalettbesøk, av- og påkledning osv. Vi har sangleker, regelleker og kroppslige utfordringer som gir barna mestringsfølelser. Finmotoriske hverdagsaktiviteter som klippe, lime, veve, lukke glidelåser og borrelåser. Vi går Stoltzen opp sammen med andre Kidsa-barnehager. Kunst, kultur og kreativitet Barna bruker sansene i ulike formingsaktiviteter, kjenne, ta, føle, smake, se osv. Blir kjent med primærfargene og oppdage deres egenskaper. Vi dramatiserer enkle eventyr og leker de etterpå. Vi bruker musikk, sang og rytmeinstrumenter. Barna får oppleve magiske samlingsstunder gjennom hele året. Barna får utforske ulike formingsmateriell. Tilgjengelig formingsmateriell inspirerer barna til å utfolde seg. Barna lager egne rytmeinstrument, vi lager musikk og barna dramatiserer selv eventyr. Barna får begynnende innsikt i hvorfor vi feirer og markerer ulike kulturelle tradisjoner og høytider. De største barna har spesielle roller i Lucia-toget og andre arrangement i barnehagen. Barna lager sin egen førskolemappe. Barna opplever skaperglede, både alene og sammen med andre Barna får oppleve ulike musikalske uttrykk og begynnende innsikt i ulike kulturer.

16 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Natur, miljø og teknikk For erfaring med digitale verktøy, se egen progresjonsplan. Personalet er undrende og utforskende sammen med barna i naturen. Barna går korte turer i nærområdet og spiser lunsjen ute når det er mulig. Barna skal få oppleve, sanse og bli kjent med naturen. Finne blomster og se på trær, se forskjeller og likheter. Barna skal få oppleve og undre seg over ulike fysikkeksperimenter. Barna har forstørrelsesbokser med på tur og studerer insekter og annet. Barna lærer å ta vare på naturen. Vi snakker om boss i naturen, og vi prøver ut nedbrytningstid av avfall. Kildesortering i barnehagen. Barna skal få oppleve å delta på ulike fysikkeksperiment. Undre seg underveis: hvorfor er det slik? Barna begynner å se sammenhenger i naturen og kretsløpet. Barna får mer innsikt i naturen og studerer og kategoriserer dyr og arter. Barna lærer seg å bruke kniv og sag. Får kjennskap til personlige opplysninger som adresse og fødselsdag. Barna skal få eksperimentere og forske gjennom ulike fysikkeksperimenter. Teste ut hypoteser; hva skjer hvis? Etikk, religion og filosofi "Den gyldne regel" - du skal være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg- er et godt utgangspunkt for hvordan vi skal være med hverandre. Barna lærer forskjell på rett og galt, og viser følelser gjennom kroppsspråk. Personalet hjelper barna å sette ord på følelser. Vi snakker om alle barna og inkluderer dem på en positiv måte, slik at barna blir oppmerksomme på hverandre. Vi markerer de norske tradisjonene rundt jul og påske. Vi snakker om følelser, og om hvordan vi skal være mot hverandre. Vi har fokus på vennskap, empati og høflighet. Barna lærer seg å stille spørsmål og finne ut av ting. Vi undrer oss og filosoferer sammen med barna, vi gir ikke alle de ferdige svarene. Barna møter andre kulturer med respekt og undring, og vi kan markere andre kulturers merkedager. Vi markerer jul og påske, og visualiserer noe som symboliserer høytidene og de norske tradisjonene. Barna går i Lucia-tog. Barna får innsikt i flere nyanser i følelsesregisteret og kjenner på at de kan bli utfordret. Vi tar del i barns undring, og deltar i samtaler der vi reflekterer over ulike erfaringer. Filosofere sammen med barna rundt eksistensielle spørsmål når det er naturlig. Snakke om bakgrunnen for høytider, og ulike kulturers høytider.

17 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Nærmiljø og samfunn Barna skal føle tilhørighet gjennom felles opplevelser, for eksempel i samlingsstunder, turer, måltid og fester. Barna blir kjent i nærmiljøet. Vi bruker kollektivtransport. Barnas familie er synlige i barnehagen, og vi snakker om mamma, pappa, søsken m.fl. Vi øver på forståelse for trafikkregler og hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Barna skal oppleve at det de uttrykker blir lyttet til og har betydning. Barna skal oppleve at gutter og jenter er likeverdige. Barna blir kjent i nærmiljøet, blant annet idrettsplassene, Hellen skole, matbutikken og turområdene rundt. Barna kjenner til noe av lokalhistorien i nærmiljøet. Barna lærer å bli aktive deltagere i vårt demokratiske samfunnet, ved å bli vant til å bli involvert, medvirke og ved å si sin mening om egen hverdag. Barna erfarer at valg og handlinger kan påvirke situasjoner både for dem selv og for andre. Barna blir bevisste sin egen rolle som de eldste i barnehage. Antall, form og rom Benevne tall og mengder i alle hverdagssituasjoner, slik at barna får en begynnende forståelse. 1-3 er fokustall. Vi bruker eventyr med magiske tall, for eksempel De 3 Bukkene Bruse og Gullhår og de 3 bjørnene Barna spiller ulike puslespill og klosser. Barna bruker kroppen sin til å orientere seg både ute og inne. Barna blir kjent med flere tall, og får erfare at hvert tall og siffer står for en bestemt mengde er fokustall. Vi bruker hverdagssituasjoner som borddekking og påkledning til å leke med telling og førmatematiske begreper som rekkefølge, størrelser og mengder. Barna spiller ulike spill, og peketeller på terninger. Vi samtaler rundt og ser etter geometriske figurer i og utenfor barnehagen. Barna lærer seg å telle langt og blir kjent med flere geometriske former. Barna får erfaringer med ulike størrelser og måleenheter. De utforsker og erfarer avstand, retning og tempo med kroppen. Barna klarer å orientere seg og kan f.eks lage et kart over barnehagens uteområde. Barna fører statistikk.

18 Progresjonsplan for digitale verktøy Mål: Barna skal gå fra konsumenter til produsenter i løpet av et barnehageliv. I barnehagen skal digitale verktøy skal brukes som berikelse i barnas prosjekter og til kreativ utfoldelse. Vi vil arbeide for at barna skal gå fra konsumenter til produsenter i løpet av et barnehageliv, og nedenfor vil dere se mer konkret hva vi tenker dette innbefatter. På sikt vil barna få en mediekompetanse, og gjennom f.eks å være med å produsere en animasjonsfilm, vil de lære mye om hvordan film lages og kunne avsløre at alt som er på film og tegnefilm ikke nødvendigvis er ekte. Barnehageåret blir digitale verktøy et satsningsområde i Kidsa Eidsvåg og Kidsa Sølvberget. Hver avdeling har nå en Ipad, vi bruker bærbare pc er, prosjektor, kamera, scanner og enkle usb-høytalere. Fargeklatten 1-2 år Tegnestiften 3-4 år Hemmelig klubb 5-6 år Mål: Blir kjent med Mål: Bruker i fellesskap Mål: Fra konsumenter til produsenter Progresjonsplan for barns erfaring med digitale verktøy Barna blir kjent med ulike digitale verktøy i fellesskap. Bruker You-tube filmer som inspirasjon til barnas prosjekter, vises på pc og evnt prosjektor. Personalet bruker app en Book Creator, og lager en bok som tar utgangspunkt i barnas opplevelser eller prosjekter. Vi leser digitale bøker ved hjelp av pc /Ipad og prosjektor. Barna bruker i felleskap ulike digitale verktøy, og blir i større grad medskapere. Lage bok ved hjelp av Book Creator, der barna i større grad deltar i utvelgelsen av bilder, tegninger og valg av lyd. Barna tar bilder av det de er opptatt av med kamera /Ipad, og følge hele prosessen frem til bruk av bildene med tilhørende tekst til. Med veiledning vil barna produsere og dokumentere ulike prosjekter ved bruk av digitale verktøy. De eldste barna skal få produsere en animasjonsfilm, der de selv lager historien, tar opp lyd og jobber med å skape et ferdig produkt. Barna bruker utvalgte app er i kreativt samspill med andre. Vi bruker internett til å finne informasjon om det vi lurer på.

19 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Periodeplaner og dokumentasjon. Periodeplanene vil gi informasjon om hva barnehagen har planlagt, samt noe praktisk informasjon. Men siden barnas interesser skal styre prosjektinnholdet, vil planene ikke være detaljerte i forkant, men heller ha fokus på hva som rører seg i barnegruppen og fokus på retning vi ser for oss at vi skal arbeide mot. Tiltak Vi dokumenterer gjennom å ta bilder av barnas prosesser, til bruk sammen med barna, til utvikling av prosjektene og dokumentasjon til foreldre på My Kid. Valgt område for kvalitetsutvikling er trygg tilknytning: Personalet skal møte og tolke barnas kroppslige og følelsesmessige uttrykk. Vi blir barnas trygge havn når vi støtter dem i å organisere følelsene sine, og barnas trygge base når vi støtter dem når de utforsker. Slik kan trygg tilknytning og tillit bygges i et samspill mellom barn og voksne. Hvordan ivaretar vi barnas behov for trygg tilknytning? Vi vil vurdere dette ved kartlegging av relasjoner mellom barn og voksne, gjennom observasjoner og refleksjonssamtaler. Vi arbeider parallelt med kompetanseutvikling i personalgruppen, med utgangspunkt i boken «Se barnet innenfra» og Trygghetssirkelen.

20 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August Velkommen til nye og «gamle» barn 17.aug: Bergens skolene starter. September Vi starter opp med prosjektene våre, som har utgangspunkt i barnas interesser og behov. 14.sept: Planleggingsdag og barnehagen er stengt Oktober November Brannvernuke, vi har brannøvelser, og barna lærer om brannvern. 17. sept - Foreldremøte kl Prosjektene utvikles videre med utgangspunkt i hva barna interesserer seg for, hva de undrer seg over eller vil vite mer om. 5-9.okt: Skolens høstferie 12.okt: Planleggingsdag og barnehagen er stengt 6.nov: Planleggingsdag og barnehagen er stengt Desember Januar Juleforberedelser og adventsstunder. 11. desember Luciafeiring med foreldre og søsken kl desember - Nissefest for barna Vi starter opp igjen med barnas prosjekter. Husk å melde fra dersom ditt barn skal ha fri i romjulen Februar 4.februar- Karneval! Barna kommer ferdig utkledd til barnehagen. 5.feb: Planleggingsdag og barnehagen er stengt Mars Påskeforberedelser mars: Påskeferie 29.mars-1 april: Skolens vinterferie April 22. april - vårfrokost! Foreldre og søsken er velkommen kl 8 Mai 16.mai en annerledes aktivitetsdag i barnehagen, ta med sykkel de som har. 6.mai: Planleggingsdag og barnehagen er stengt. Juni 1.juni- Velkommen til sommerfest 8.juni- Stoltzen opp for de eldste barna i Kidsa Barnehager 20.jun: Start skolens ferie Juli Sommeropplevelser og ferie for små og store Uke 28 er Kidsa Eidsvåg og Sølvberget sammen, vi er i Kidsa Eidsvåg. Uke 29 og 30 er barnehagen stengt.

21 Hjemmets egne notater:

22 Kontaktinformasjon Kidsa Sølvberget Telefonsentral Daglig leder Hilde Gunnarson Assisterende daglig leder Bente Einmo Bjørnebo Trollstuen

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer