Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder Progresjonsplan for digitale verktøy 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (tekst: Bjarte Leithaug)

4 Pedagogisk plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser

5 Kidsa Eidsvågs pedagogiske grunnsyn Menneskesyn Vi ser på barnet som et kompetent menneske, med egne tanker, meninger, følelser og grenser som vi er interesserte å forstå og ta hensyn til. Barndommen har verdi i seg selv og vi ser etter hva barna kan, hva som engasjerer dem, og har en respekt og likeverdighet i dialogen med barna. Vi ser dermed på barnet som subjekt, og ikke som et objekt som kan styres og formes. Dette har selvfølgelig store konsekvenser for vårt læringssyn. Læringssyn Et helhetlig læringssyn innebærer at barna lærer i alle situasjoner i hverdagen, ikke bare i formelle læringssituasjoner. Barna lærer i all samhandling med andre og kommunikasjon med andre barn og voksne. Barna har rett til å bli hørt og lyttet til, og skal oppleve anerkjennelse for den de er og for det de tenker. Dette er grunnleggende for vårt læringssyn, og står i kontrast til læring der en voksen har definisjonsmakten på hva som er rett og galt. En kommunikasjonsform der barna gis rom for å ha egne opplevelser og følelser, vil også gi rom for utvikling av tillit til egen tenkning og utvikling av selvfølelse. Vi bruker ulike metoder for å finne ut hva barna engasjerer seg for og bygger videre på det. Vi undersøker hva barna allerede vet og får høre deres perspektiv på ulike saker og opplevelser. Vi gir dem førstehåndsopplevelser for å gi nye moment til videre tenkning og læring. Vi filosoferer og undrer oss sammen med barna, uten å gi dem svarene. Tiltak Vi er anerkjennende, rause og tilstede, både fysisk og mentalt, med barna: Vi er anerkjennende i kommunikasjonen med barna og møter dem med positiv interesse for det de mener og gir uttrykk for. Vi er rause i måten vår å møte ulikheter på og møter dem med positiv nysgjerrighet. Vi er tilstede fysisk, og ikke minst mentalt tilstede med barna. Vi er oppmerksomme på hva som skjer her og no i samspillet mellom barna og er sensitive på barnas behov. Vi kan gå inn og støtte barn som trenger det, og vi kan gripe muligheter for læring.

6 2. Om barnehagen Kidsa Eidsvågs mål for Kidsa Eidsvåg skal arbeide med å kvalitetsutvikle følgende områder: Trygg tilknytning. Personalet skal møte og tolke barnas kroppslige og følelsesmessige uttrykk. Vi blir barnas trygge havn når vi støtter dem i å organisere følelsene sine, og barnas trygge base når vi støtter dem når de utforsker. Slik kan trygg tilknytning og tillit bygges i et samspill mellom barn og voksne. Tiltak: Vi jobber med kompetanseutvikling i personalgruppen, med utgangspunkt i boken «Se barnet innenfra» og Trygghetssirkelen. Tilknytning blir årets vurderingsarbeid, med systematisk innhenting av informasjon og bearbeidelse av denne. Digitale verktøy i barnehagen. I barnehagen skal digitale verktøy brukes som berikelse i barnas prosjekter og til kreativ utfoldelse. Hovedmålet er at barna skal gå fra å være konsumenter til å bli produsenter i løpet av et barnehageliv. Tiltak: I barnehagen skal digitale verktøy brukes som berikelse i barnas prosjekter og til kreativ utfoldelse. Vi har utarbeidet en progresjonsplan for hva barna skal lære ift digitale verktøy, og den finner du under punkt 4, Kidsa barnehagers læringsmål. Hver avdeling har nå en Ipad, vi bruker bærbare pc er, prosjektor, kamera, scanner og enkle høytalere sammen med barna.

7 Kidsa Eidsvåg fortsetter med å utvikle og satse på følgende områder: Barnas prosjekt! Barna skal få oppleve at det de tenker og uttrykker har betydning, og slik få tillit til egen tenkning. Tiltak: Prosjektene tar utgangspunkt i barnas interesser og behov, og utvikles i tråd med deres tanker og uttrykk. Tilgjengelighet av materiell og tydelig inspirasjon til prosjektene skal prege det fysiske miljøet. Vi tar bilder av barnas prosesser, til bruk sammen med barna, til utvikling av prosjektene og dokumentasjon til foreldre på My Kid. Jeg fant, jeg fant! Barna skal få opplevelser i naturen, som utfordrer kroppen og skaper undring og engasjement. o Tiltak: Nærområdet brukes aktivt og barna har faste turdager. Gode fysiske utfordringer, undring og utforskning er vårt pedagogiske fokus.

8 Barnehagens egenart Liten og god som gull! Kidsa Eidsvåg er en liten nærmiljøbarnehage som ligger idyllisk til i Eidsvåg, med kort vei til fjell, skog og sjø. Naturen og nærmiljøet er en viktig del av barnehagens hverdag. Barnehagen har faktisk vært i drift i over 50 år, den ble totalt rehabilitert i 2011/ 2012 og fremstår nå som ny. Barnehagen har to avdelinger, Fargeklatten for de yngste og Tegnestiften for barn i alderen 2,5-6år. Det å ha en åpen og fleksibel organisering av hverdagen er viktig for oss, og vi tenker på barnehagen som ett hus. Her er samarbeid og helhetstenkning i fokus. Vi ser på barnehagen som en helhet der vi alle har et felles ansvar for hverandre. I Kidsa Eidsvåg kan barna leke og bevege seg fritt i hele barnehagen, samtidig som de har en tilhørighet til egen avdeling. Her får barna mulighet til å finne venner på tvers av avdelinger og grupper. Ved å være sammen deler av dagen, lærer barna å gi og ta imot omsorg. Personalet er anerkjennende, raus og tilstede for alle barna. Gjennom å støtte, utfordre og legge til rette arbeider vi for at barna skal få en god barnehagehverdag. Kidsa Eidsvåg og Kidsa Sølvberget, som også er en liten 2-avdelings barnehage, har felles ledelse og personalet i de to barnehagene har felles personalmøter med fokus på faglig utvikling.

9 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Tiltak Gjennom samtaler, observasjon og bruk av praksisfortellinger får vi tak i hva barna selv er opptatt av, og bygger videre på dette i tilretteleggingen av det pedagogiske arbeidet. Vi undersøker hva barna allerede vet og får høre deres perspektiv på ulike saker og opplevelser. Vi gir dem førstehåndsopplevelser for å gi nye moment til videre tenkning og læring. Vi filosoferer og undrer oss sammen med barna, uten å gi dem svarene.

10 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Den daglige kontakten mellom foreldre og personalet legger grunnlaget for et godt samarbeid, og vi oppdaterer hverandre om hendelser og barnets opplevelser. Alle foreldre tilbys to foreldresamtaler hvert år. Vi ber foreldre ta kontakt med pedagogisk leder dersom de ønsker eller har behov for samtale. Det er viktig for oss at dere har meninger om barnehagen og at dere formidler dette til barnehagen. Tiltak 16.september inviteres det til foreldremøte i Kidsa Eidsvåg, kl Uformelle sammenkomster i barnehagen er også en god anledning til å bli kjent med barnehagens indre liv, samtidig som foreldre får anledning til bli litt kjent med andre foreldre. Alle foreldre er medlem av Foreldrerådet i barnehagen. To foreldrerepresentanter er også medlem av Samarbeidsutvalget i barnehagen, og barnehagen innkaller til minst 2 møter i året.

11 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. Omsorg Personalet er trygge voksne, som ser barnas behov og anerkjenner barnas emosjonelle uttrykk. Dette er noe av det viktigste for at barna skal ha det godt, trives og utvikle seg. Vi jobber for at barna skal være gode rollemodeller for hverandre og gi hverandre omsorg. Tiltak Lek Vi legger tilrette for lekegrupper og smågrupper, for å gi dem gode lekeerfaringer. Personalet er interessert i barnas lek og støtter dem i leken når barna har behov for det. Læring Barna lærer gjennom egne erfaringer, og vi undrer oss og finner svar sammen med dem. Vi gir barna utfordringer og opplevelser tilpasset barnets behov og utviklingsnivå, i tråd med barnehagens læringsmål.

12 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Tiltak Lekegrupper, der personalet er tilgjengelige og kan støtte, veilede og inkludere. Vise omsorg for hverandre. Tilrettelegge for smågrupper. Personalet bruker elementer fra Steg for Steg, alle følelser er lov. Vi gir tid og rom for lek. Vi snakker om likheter og ulikheter, og verdsette at vi alle er forskjellige Vi deler ikke inn etter kjønn, men etter interesse og utvikling. Barna blir oppfordret til å ha sine egne meninger og ta det på alvor. Gir barna veiledning og tid til refleksjon ved konflikter. Gjennom å delta i ulike hverdagssituasjoner øver barna seg på å bli en kompetent gruppedeltager. Enkeltbarnet får fokus i gruppesammenheng, for eksempel i samlingsstund. Vi markerer FN-dagen.

13 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa barnehager og over i skolen. Barn som har spesielle behov er viktig blir godt ivaretatt ved skolestart. Barnehagen tar initiativ til et møte mellom foreldre, barnehage og skole i januar/februar. Tiltak I Hemmelig klubb arbeider vi med temaer og aktiviteter som forbereder barna på skolestart, fast en gang i uken. Eidsvåg skole inviterer barn og foreldre til to besøksdager på skolen, og barnehagen er på besøk en formiddag. Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheterfor lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Inne Vi organiserer barnegruppene slik at vi kan bruke huset på en best mulig måte, der vi gir gode muligheter til lek og aktiviteter. Tilgjengelighet og tydelig inspirasjon til aktivitet skal prege rommene. Tiltak Vi prøver ut hvordan møblering inspirerer til ulik lek, og hvordan tilgjengelighet av leker og materiell stimulerer til lek og læring. Ute Vi utvikler lekeområdet bak huset, slik at vi stimulerer barna til utfoldelse i ulendt terreng. Barnehagens nærmiljøet blir brukt aktivt på turer, med flotte turterreng for små og store i umiddelbar nærhet.

14 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Kidsa barnehagers læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Fagområdene Fargeklatten 1-2 år Tegnestiften 3-4 år Hemmelig klubb 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst Barna opplever samhold og glede i kommunikasjon og lek med de andre barna. Vi støtter og oppmuntrer barnas nonverbale språk og gi dem respons. Personalet benevner og setter ord på handlinger og opplevelser i hverdagen. Barna kan selv hente pekeog bildebøker og vi leser sammen. Vi bruker mye høytlesning, enten i grupper eller en til en. Bøker er tilgjengelig som barna selv kan hente. Barna møter skriftspråket og blir nysgjerrige på bokstavene mm. Vi bruker spill og bildelotto, rim og regler, og vitser og gåter. Barna øver på å ta imot og utføre beskjeder som inneholder flere handlinger Vi jobber med grunnleggende lese- og skriveforberedende aktiviteter. Barna er med på å skape egne tekster og fortellinger. Øve opp konsentrasjonen og evnen til å lytte gjennom høytlesning av fortsettelsesbok. Samlingsstunder med bruk av sang, rim og regler, og bruk av konkreter. Barna er med på språksamlinger, der vi bruker spennende språkposer og ulike konkreter når vi forteller historier/eventyr. Barna klarer å skrive navnet sitt. Barna utvider sin begrepsforståelse.

15 Fagområdene Fargeklatten 1-2 år Tegnestiften 3-4 år Hemmelig klubb 5-6 år Kropp, bevegelse og helse Vi arbeider for at hvert barn skal ha trygg tilknytning til de voksne på avdelingen, noe som fremmer god psykisk helse og trivsel i barnehagen. Vi har faste turdager, også for de minste, og helst uten vogn og i ulendt terreng. Barna synger mye, danser til musikk og har mange grovmotoriske aktiviteter. Vi øver på å bli selvstendige, å spise selv og klare selv. Bli kjent med ulike smaker og konsistenser gjennom et variert og sundt kosthold. Voksne stimulerer og tilrettelegger for allsidig aktivitet og hvile. Faste turdager i nærmiljøet, litt lengre turer enn tidligere. Barna får være i gymsal på skolen annenhver uke. Barna utfordres til å bruke kroppen med veiledning og støtte fra de voksne, og øver opp finmotoriske ferdigheter. Fortsetter med å etablere gode hygieniske vaner og bli mer selvstendige ved måltid og toalettbesøk, og i av- og påkledning. Vennskap gir god trivsel og helse. Vi arbeider for at alle barna skal etablere gode vennskap. Faste turdager, og barna er med på å bestemme hvor turene skal gå. Skal være variasjon i hvor turene skal gå i løpet av året. Vi tilrettelegger for stor grad av selvstendighet i rutinesituasjoner, slik som toalettbesøk, av- og påkledning osv. Sangleker, regelleker og kroppslige utfordringer som gir barna mestringsfølelser. Finmotoriske hverdagsaktiviteter som klippe, lime, veve, lukke glidelåser og borrelåser. Vi går Stoltzen opp sammen med andre Kidsa-barnehager. Kunst, kultur og kreativitet Barna bruker sansene i ulike formingsaktiviteter, kjenne, ta, føle, smake, se osv. Blir kjent med primærfargene og oppdage deres egenskaper. Vi dramatiserer enkle eventyr og leker de etterpå. Vi bruker musikk, sang og rytmeinstrumenter. Barna får oppleve magiske samlingsstunder gjennom året. Barna får utforske ulike formingsmateriell gjennom å lage ting ut fra tema det jobbes med. Barna kan selv velge formingsmateriell som er tilgjengelig på Kunstrommet. Barna får begynnende innsikt i hvorfor vi feirer og markerer ulike kulturer, tradisjoner og høytider. De største barna har spesielle roller i Lucia-toget og andre arrangement i barnehagen. Barna lager sin egen førskolemappe. Barna opplever skaperglede, både alene og sammen med andre Barna får oppleve ulike musikalske uttrykk og begynnende innsikt i ulike kulturer.

16 Fagområdene Fargeklatten 1-2 år Tegnestiften 3-4 år Hemmelig klubb 5-6 år Natur, miljø og teknikk Ang digitale verktøy, se egen progresjonsplan. Personalet er undrende og utforskende sammen med barna i naturen. Går korte turer i nærområdet og spiser lunsjen ute når det er mulig. Oppleve, sanse og bli kjent med naturen. Finne blomster og se på trær, se forskjeller og likheter. Barna skal få oppleve og undre seg over ulike fysikkeksperimenter. Barna studerer insekter og andre dyr som interesser barna. Barna lærer å ta vare på naturen. Vi snakker om boss i naturen, og vi prøver ut nedbrytningstid av avfall. Kildesortering i barnehagen. Barna jobber med jorden, sår frø og setter poteter i kjøkkenhagen. Barna skal få oppleve og selv delta på ulike fysikkeksperiment. Undre seg underveis; hvorfor er det slik? Barna begynner å se sammenhenger i naturen. Barna lærer seg å bruke kniv og sag. Barna får kjennskap til personlige opplysninger som adresse og fødselsdag. Eksperimentere og forske gjennom ulike fysikkeksperimenter. Teste hypoteser i eksperimentene; hva skjer hvis? Etikk, religion og filosofi "Den gylne regel" er et godt utgangspunkt for hvordan vi skal være med hverandre. Barna lærer forskjell på rett og galt og vise følelser gjennom kroppsspråk. Personalet hjelper barna å sette ord på følelser. Snakke om barna på avdelingen, inkludere alle på en positiv måte, slik at barna blir oppmerksomme på hverandre. Vi markerer de norske tradisjonene rundt jul og påske. Vi snakker om følelser, og om hvordan vi skal være mot hverandre. Fokus på vennskap, empati og høflighet Barna lærer seg å stille spørsmål og finne ut av ting. Vi undrer oss og filosoferer sammen med barna, vi gir ikke alle de ferdige svarene. Barna møter andre kulturer med respekt og undring, og vi kan markere andre kulturers merkedager. Barna får innsikt i flere nyanser i følelsesregisteret og kjenner på at de kan bli utfordret. Vi tar del i barns undring, og deltar i samtaler der vi reflekterer over ulike erfaringer. Filosofere sammen med barna rundt eksistensielle spørsmål når det er naturlig. Snakke om bakgrunnen for høytider, og ulike kulturers høytider.

17 Fagområdene Fargeklatten 1-2 år Tegnestiften 3-4 år Hemmelig klubb 5-6 år Nærmiljø og samfunn Barna skal føle tilhørighet gjennom felles opplevelser, for eksempel i samlingsstunder, turer, måltid og fester. Barna blir kjent i nærmiljøet. Vi bruker kollektiv transport. Barnas familie er synlige i barnehagen, og vi snakker om mamma, pappa, søsken m.fl. Vi øver på trafikkregler og hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Vi markerer 17.mai og øver oss på å gå i tog. Barna skal oppleve at gutter og jenter er likeverdige. Barna blir kjent med det som finnes i nærmiljøet, blant annet butikker, kirken, kulturhus, idrettsplass. Barna får en begynnende forståelse for at de er en del av en større sammenheng. Barna kjenner til noe av lokalhistorien i nærmiljøet. Barna lærer å bli aktive deltagere i vårt demokratiske samfunnet, ved å bli vant til å bli involvert, medvirke og ved å si sin mening om egen hverdag. Barna erfarer at valg og handlinger kan påvirke situasjoner både for dem selv og andre. Barna blir bevisste sin egen rolle som de eldste i barnehagen. Barna får kunnskap om menneskerettigheter. Antall, form og rom Benevne tall og mengder i alle hverdagssituasjoner, slik at barna får en begynnende forståelse. 1-3 er fokustall. Vi bruker eventyr med magiske tall som for eksempel De 3 Bukkene Bruse og Gullhår og de 3 bjørnene. Vi får kjennskap til begreper, former og telling. Barna bruker puslespill og klosser. Barna bruker kroppen sin til å orientere seg både ute og inne. Barna blir kjent med flere tall, og får erfare at hvert tall og siffer står for en bestemt mengde er fokustall. Vi bruker hverdagssituasjoner som borddekking og påkledning til å leke med telling og førmatematiske begreper som rekkefølge, størrelser og mengder. Vi samtaler rundt og ser etter geometriske figurer. Barna begynner å orientere seg og kan f.eks lage et kart over barnehagens uteområde. Barna får erfaringer med ulike størrelser og måleenheter. Barna utforsker og erfarer avstand, retning og tempo med kroppen. Barna klarer å orientere seg i nærmiljøet utenfor barnehagen, og peke ut hvilken retning de bor i forhold til der de er osv. Barna fører statistikk. Barna er med på å sortere og kategorisere.

18 Progresjonsplan for digitale verktøy Mål: Barna skal gå fra konsumenter til produsenter i løpet av et barnehageliv. I barnehagen skal digitale verktøy skal brukes som berikelse i barnas prosjekter og til kreativ utfoldelse. Vi vil arbeide for at barna skal gå fra konsumenter til produsenter i løpet av et barnehageliv, og nedenfor vil dere se mer konkret hva vi tenker dette innbefatter. På sikt vil barna få en mediekompetanse, og gjennom f.eks å være med å produsere en animasjonsfilm, vil de lære mye om hvordan film lages og kunne avsløre at alt som er på film og tegnefilm ikke nødvendigvis er ekte. Barnehageåret blir digitale verktøy et satsningsområde i Kidsa Eidsvåg og Kidsa Sølvberget. Hver avdeling har nå en Ipad, vi bruker bærbare pc er, prosjektor, kamera, scanner og enkle usb-høytalere. Fargeklatten 1-2 år Tegnestiften 3-4 år Hemmelig klubb 5-6 år Mål: Blir kjent med Mål: Bruker i fellesskap Mål: Fra konsumenter til produsenter Progresjonsplan for barns erfaring med digitale verktøy Barna blir kjent med ulike digitale verktøy i fellesskap. Bruker You-tube filmer som inspirasjon til barnas prosjekter, vises på pc og evnt prosjektor. Personalet bruker app en Book Creator, og lager en bok som tar utgangspunkt i barnas opplevelser eller prosjekter. Vi leser digitale bøker ved hjelp av pc /Ipad og prosjektor. Barna bruker i felleskap ulike digitale verktøy, og blir i større grad medskapere. Lage bok ved hjelp av Book Creator, der barna i større grad deltar i utvelgelsen av bilder, tegninger og valg av lyd. Barna tar bilder av det de er opptatt av med kamera /Ipad, og følge hele prosessen frem til bruk av bildene med tilhørende tekst til. Med veiledning vil barna produsere og dokumentere ulike prosjekter ved bruk av digitale verktøy. De eldste barna skal få produsere en animasjonsfilm, der de selv lager historien, tar opp lyd og jobber med å skape et ferdig produkt. Barna bruker utvalgte app er i kreativt samspill med andre. Vi bruker internett til å finne informasjon om det vi lurer på.

19 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Periodeplaner og dokumentasjon. Periodeplanene vil gi informasjon om hva barnehagen har planlagt, samt noe praktisk informasjon. Men siden barnas interesser skal styre prosjektinnholdet, vil planene ikke være detaljerte i forkant, men heller ha fokus på hva som rører seg i barnegruppen og fokus på retning vi ser for oss at vi skal arbeide mot. Tiltak Vi dokumenterer gjennom å ta bilder av barnas prosesser, til bruk sammen med barna, til utvikling av prosjektene og dokumentasjon til foreldre på My Kid. Valgt område for kvalitetsutvikling er trygg tilknytning: Personalet skal møte og tolke barnas kroppslige og følelsesmessige uttrykk. Vi blir barnas trygge havn når vi støtter dem i å organisere følelsene sine, og barnas trygge base når vi støtter dem når de utforsker. Slik kan trygg tilknytning og tillit bygges i et samspill mellom barn og voksne. Hvordan ivaretar vi barnas behov for trygg tilknytning? Vi vil vurdere dette ved kartlegging av relasjoner mellom barn og voksne, gjennom observasjoner og refleksjonssamtaler. Vi arbeider parallelt med kompetanseutvikling i personalgruppen, med utgangspunkt i boken «Se barnet innenfra» og Trygghetssirkelen.

20 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August September Oktober Velkommen til nye og «gamle» barn Vi starter opp med prosjektene våre, som har utgangspunkt i barnas interesser og behov. Brannvernuke, vi har brannøvelser, og barna lærer om brannvern. 16. sept - Foreldremøte kl Prosjektene utvikles. Vi markerer FN-dagen 24. okt. 17.aug: Bergens skolene starter. 14.sep: Planleggingsdag og barnehagen er stengt 5-9.okt: Skolens høstferie 12.okt: Planleggingsdag og barnehagen er stengt November Desember Januar Februar Juleforberedelser og adventsstunder. 11. desember Luciafeiring med foreldre og søsken kl desember - Nissefest for barna Vi starter opp igjen med barnas prosjekter 4.februar- Karneval! Barna kommer ferdig utkledd til barnehagen. Solfest! Vi feirer at solen er tilbake i Eidsvåg.) 6.nov: Planleggingsdag og barnehagen er stengt Husk å melde fra dersom ditt barn skal ha fri i romjulen 5.feb: Planleggingsdag og barnehagen er stengt Mars Påskeforberedelser mars: Påskeferie 29.mars-1 april: Skolens vinterferie April 21. april - vårfrokost! Foreldre og søsken er velkommen kl 8 Mai 16.mai Vi øver oss på å feire mai: Planleggingsdag og mai (sammen med Eidsvågneset barnehagen er stengt. barnehage.) Juni Juli 2.juni- Velkommen til sommerfest 8.juni- Stoltzen opp for de eldste barna i Kidsa Barnehager Sommeropplevelser og ferie for små og store 20.jun: Start skolens ferie Uke 28 er Kidsa Eidsvåg og Sølvberget sammen, vi er i Kidsa Eidsvåg. Uke 29 og 30 er barnehagen stengt.

21 Hjemmets egne notater:

22 Kontaktinformasjon Kidsa Eidsvåg Telefonsentral Daglig leder Hilde Gunnarson Assisterende daglig leder Bente Einmo Tegnestiften Fargeklatten

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer