LÆREPLAN I NORSK TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:"

Transkript

1 LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som mål at elevene skal kunne: Forslag til metoder og arbeidsmåter Forslag til vurderingsmetoder 1. Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner -Opptre i ulike roller språkroller gjennom rollespill og drama. -Fremføre egenproduserte tekster -Opptre med opplesing i tillegg til rollespill og drama -Kunne presentere lærestoff med egne ord -Lage egne forestillinger -Tilpasse språkbruken etter forum og mottaker -Fremføre intervju og presentasjoner av ulike elevarbeider, i tillegg til opplesing, rollespill og drama. -kunne skille mellom presentasjon og opplesning i fremføringer Presentere ulike arbeid både for medelever og elever på andre Forestilling for medelever og foresatte Lærer og medelevvurdering ut fra gitte kriterer Egenvurdering 2. Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker. -Sette ord på hvordan negativt kroppsspråk og negative utsagn kan virke på andre -Kunne bruke disse kunnskapene i et rollespill -Sette ord på hvordan negativt kroppsspråk og negative utsagn kan skape holdninger, samt drøfte ulike problemstillinger knyttet til dette, også i et samfunnsperspektiv. -Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker. Klassering og klasseråd Rollespill Gruppearbeid Tiltak for å bygge opp selvfølelse og respekt overfor andre (positive ord ark,, "hemmelig venn") Egenvurdering Medelevvurdering og

2 3. Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold. -Mene noe om, og sette ord på tema i en skjønnlitterær tekst. -Vite hva som kjennetegner skjønnlitterære tekster sammenlignet med andre sjangre. -Kunne skrive en tekst med utgangspunkt i egne opplevelser eg følelser. -Kunne gi en tilbakemelding på medelevers tekster sett i forhold til språk og innhold, særlig tema, spenningsoppbygning, personskildring og enkle språklige virkemidler -Kunne gi en tilbakemelding på medelevers tekster sett i forhold til språk og innhold, særlig budskap, person-og miljøskildring og språklige virkemidler som frampek, in medias res -litterære samtaler -samarbeid to og to -lesevenn -se også leselos Egenvurdering Medelevvurdering og 4. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer -Kunne gi en vurdering av andres muntlige tekster, ut fra faste kriterier som stemmebruk, bruk av blikk, evne til å frigjøre seg fra tekst m.fl. -Gi en begrunnet vurdering som inneholder flere kriterier, som også går på oppbygning i en fremføring, og relevans i innhold. -Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer med vekt på fremføringsteknikk, relevans i innhold, bruk av egne ord både skriftlig og muntlig -Ha jevnlige muntlige presentasjoner -Gi konstruktiv tilbakemelding ut fra gitte kriterier Egenvurdering,

3 5. Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler -Kjenne enkle virkemidler i en fremføring, som stemmebruk, bruk av blikk, friggjøring fra tekst. Kunne benytte seg av en kunnskap om at visuell støtte kan være viktig i en muntlig fremføring. Eks powerpoint, bilder o.a. -Kjenne enkle virkemidler i en fremføring, som stemmebruk, bruk av blikk, friggjøring fra tekst. Kunne benytte seg av en kunnskap om at visuell støtte kan være viktig i en muntlig fremføring. Eks powerpoint, bilder o.a. -Presentere et fagstoff muntlig med egne ord og med mottakerbevissthet både med og uten hjelpemidler -Ha jevnlige muntlige presentasjoner -Gi konstruktiv tilbakemelding ut fra gitte kriterier Egenvurdering,

4 SKRIFTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter Lese lengre og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelse. 2. Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: -Lese ulike tekster på bokmål og nynorsk. -Reflektere over ulike sjangertrekk i teksten og si noe om hvilken opplevelse teksten gir deg som leser. -Si noe om handling og virkemidler forfatteren har brukt. -Mene noe om hva forfatteren forteller leseren. Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: -Lese ulike tekster på bokmål og nynorsk. -Reflektere over ulike sjangertrekk i teksten og si noe om hvilken opplevelse teksten gir deg som leser. -Si noe om handling og virkemidler forfatteren har brukt. -Mene noe om hva forfatteren forteller leseren. Delmål etter 7. Vi har som mål at elevene skal kunne: -Lese ulike tekster på bokmål og nynorsk. -Reflektere over ulike sjangertrekk i teksten og si noe om hvilken opplevelse teksten gir deg som leser -Si noe om handling og virkemidler forfatteren har brukt. -Mene noe om hva forfatteren forteller leseren. Forslag til metoder og arbeidsmåter Høytlesing Stillelesing Skumlesing Faktasetninger Bokanmeldelse Jevnlige leselekser med oppgaver som reflekterer over forståelse og leseopplevelse Forslag til vurderingsmetoder Se leselos Se leselos Se leselos Se leselos Se leselos Se leselos

5 3. Referere og oppsummere tekster. -kunne referere kortere tekster (avsnitt), både skjønnlitterære og sakprosatekster -kunne trekke ut det viktigste i en tekst - hva teksten egentlig handler om -kunne referere og oppsummere kortere tekster, både skjønnlitterære og sakprosatekster -kunne trekke ut det viktigste i en tekst - hva teksten egentlig handler om -kunne referere og oppsummere lenge tekster, både skjønnlitterære og sakprosatekster -kunne vite forskjellen mellom referering og oppsummering -Skrive korte referat fra lest tekst, fortell til medelev hva teksten handler om (evt avsnitt for avsnitt) -skrive nøkkelord og nøkkelsetninger -se leslos -se også leselos 4. Presentere egne lesererfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig. -Skrive bokanmeldelse og presentere denne muntlig med egne ord -Kunne si noe om handling, innhold, sjanger og virkemidler brukt i teksten, og hvordan du ut fra dette vurderer teksten og kunne presentere dette for andre -Kunne lage en presentasjon der egne lesererfaringer og vurderinger av ulik tekst legges frem. -litterær samtale -leselekser med oppgaver som reflekterer over forståelse og leseopplevelse -jevnlige presentasjoner 5. Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet 6. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift. -Skrive sammenhengende håndskrift -Skrive sammenhengende funksjonell håndskrift -Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift. -regelmessig trening for dem som ennå ikke har nådd målet -bokstavhusbok -lærervurdering

6 7. Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakpreget skriving. -skrive sakpreget tekst og skjønnlitterær tekst, der en kan kjenne igjen de mest sentrale sjangerkjennetegnene -kunne skrive både sakprosa og skjønnlitterær tekst og kunne endre teksten ut fra tilbakemeldinger -gi konstruktive tilbakemeldinger til andres tekstproduksjon -kunne skrive både sakprosa og skjønnlitterær tekst og kunne endre teksten ut fra tilbakemeldinger -gi konstruktive tilbakemeldinger til andres tekstproduksjon -bruke vurderingskriterier - eks. ved å bruke målark/vurderingsark - se itsl. -underveisvurdering med mulighet for ny innlevering (prosessorientert skriving) -jevnlig skriftlige innleveringer med tilbakemelding

7 8. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk 9. Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt -Eksperimentere med nynorsk og dialekt i egen skriving og i rollespill/skuespill. -Eksperimentere med nynorsk, dialekt og gruppespråk i egen skriving. -Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk. -gruppearbeid -rollespill -egenvurdering og medelevvurdering -strukturere tekst med innledning, hoveddel og avslutning. -skrive en tekst som er kronologisk bygd opp -kunne dele opp tekst i avsnitt -skrive fagtekster med underoverskrifter og inndeling i avsnitt etter deltema i fagteksten. -strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt -strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt -bruke ulike bindeord for å variere språket -Lage tegneserier -skrive tekster med vekt på; tittel Kapittel, avsnitt, innledning, hoveddel (spenningstopp i skjønnlitt), avslutning, -bruke tankekart eller annen form for tekstdisposisjon -bruk av målark/vurderingsark - se itsl

8 10. Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner -Grunnleggende rettskrivingsregler, som punktum, stor bokstav, spørretegn, utropstegn, dobbel konsonant. -Være bevisst på bruk av synonymer for å kunne variere språket. -Kunne danne fortellende og spørrende setninger. -bruke flere rettskrivingsregler, som bruk av komma, tegnsetting ved dir tale, variere språket -Skille mellom hovedsetning og leddsetning. -kunne oppdage og rette rettskrivningsfeil i tekster -bruke et variert språk i skrevet tekst -jobbe med språklige virkemidler -begynne å lage grammatikkbok som skal følge eleven over i ungdomskolen. -Utvide grammatikkboka med vekt på tegnsetting, helsetning og leddsetning. -Enkel setningsanalyse: verbal, subjekt, helsetning og leddsetning -Øve på prosessorientert skriving -Jobbe med sjangerkunnskap -Gå på jakt i lest tekst for å finne eksempler på ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner (målrettet lesing i lesestundene) -bruk av målark/vurderingsark - se itsl

9 11. Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster -Gi og motta positiv respons på tekster som legges frem eller leses. -Kjenne hvilke kriterier som kan kjennetegne en tekst med god kvalitet. -Gi og motta positiv og rettledende respons på tekster som legges frem eller leses. -Kjenne hvilke kriterier som kan kjennetegne en tekst med god kvalitet. -Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster -Gi og motta positiv og rettledende respons på tekster som legges frem eller leses. -Kjenne hvilke kriterier som kan kjennetegne en tekst med god kvalitet. -Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster -lese for hverandre og gi og ta imot tilbakemeldinger -jobbe prosessorientert -bruk av målark/vurderingsark - se itsl 12. Bruke oppslagsverk og ordbøker 13. A: Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster -Finne frem i en bok ved hjelp av innholdsfortegnelse og register. -Finne frem i en ordliste og kunne bruke den ved behov. -Jfr. sammensatte tekster og mål i IKT-plan. -Lage en tekst med digitalt skriveverktøy og bearbeide den med ulike overskrifter, skrifttyper, skriftstørrelse og avsnitt. -Kunne hente illustrasjoner fra nettet og sette dette inn i skrevet tekst -Finne frem i en bok ved hjelp av innholdsfortegnelse og register. -Finne frem i en ordliste og kunne bruke den ved behov. -Jfr. sammensatte tekster og mål i IKT-plan. -Lage en tekst med digitalt skriveverktøy og bearbeide den med ulike overskrifter, skrifttyper, skriftstørrelse og avsnitt. -bruke power point og ulike programvarer -sende og motta e-post. -Bruke oppslagsverk og ordbøker hensiktsmessig og effektivt -Jfr. sammensatte tekster og mål i IKTplan. -bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster -Repetere alfabetet for dem som trenger det -Alfabetisere -konkurranser (finne ord på tid f.eks) -jevnlig trening på å kunne slå opp -se leselos -Jfr. sammensatte tekster og mål i IKTplan. Ha jevnlige innleveringer på itsl -lærervurdering -bruk av målark/vurderingsark - se itsl

10 B: Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte C: Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Bruke alfabetiserte oppslag Tekstbehandlingsprogra m e-post Revidert til hit: SAMMENSATTE TEKSTER Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som mål at elevene skal kunne: Forslag til metoder og arbeidsmåter Forslag til vurderingsmetoder

11 lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Tegneserier Aviser Reklame Film Prosjekt storyline Sang Musikkstiler Analyse av sangtekster Illustrasjon Bilder Skrift Teksttyper Undersøkel Statistikk Billedanalyse Analysere nettsider

12 vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner. bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Sette inn og/eller vurdere digitale bilder i en tekst og vurdere hvorvidt disse underbygger budskapet i teksten. bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner. bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Vurdere film og TVprogrammer etter å ha sett de i samlet gruppe. Vurdere teater og filmanmeldelser etter å ha sett de i samlet gruppe. Analysere nettsider. Lage nettside SMS Chatting/MSN nettverksregler

13 SPRÅK OG KULTUR Kompetansemål etter 7. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål. Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra gramatikk og tekstkunnskap Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk Delmål etter 5. Delmål etter 6. Delmål etter 7. Forslag til metoder og arbedismåter Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål Finne språklige særtrekk i sin egen dialekt. Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk på bokmål Gjøre rede for grammatiske særtrekk ved en tekst. Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra gramatikk og tekstkunnskap Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på dansk Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk. Finne språklige særtrekk i ulike dialekter Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk på bokmål Gjøre rede for språklige virkemidler i en tekst. Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra gramatikk og tekstkunnskap Lese og gjengi enkle litterære tekster på svensk. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål. Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra gramatikk og tekstkunnskap Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer