Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1.kvartal 2003 presentasjon

2 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold Balanse Eksponering Kapitaldekning Datterselskaper, SBG Grunnfondsbevis Diverse Side Side 2

3 Dette er SpareBank 1 Midt-Morge Side 3

4 og dette Side 4

5 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Leder: o Forstanderskapet Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) Hovedstyret Leder: Nestleder: Per Axel Koch (Adresseavisen) Eli Arnstad (Enova AS) Kjell Eriksen (Brekke Industrier) Anne-Brit Skjetne (Aker Verdal) Terje Roll Danielsen (Roll Severin AS) Grete Bakken Hoem (Rennebu Bygdearrangement AS) Egill Vatne jr (Namsos Kommune) Finn Haugan (Adm.dir.) Frode Kalland (Tillitsvalgt) o Kontrollkomiteen Leder: Nestleder: o Ekstern revisor Randi Grøndalen (lagdommer) Rolf Røkke (kemner i Trondheim) KPMG Trondheim v/ Sverre Einersen o Toppledelsen Finn Haugan (AD), Tore Haarberg (VAD), Marvin Wiseth, Kjell Fordal, Liv Malvik, Olav Sem Austmo og Rune Haglund Side 5

6 Markedsandeler SpareBank 1 Midt-Norge har en tredel av de samlede bankutlån og en firedel av de samlede innskudd i Midt-Norge, og er med det den klart største banken Banken er en betydelig aktør innenfor forsikring og nye spareformer Bankens markedsandeler er stabile, og for tiden er: 41 % av personkundene 82 % av landbrukskundene 40 % av bedriftskundene kunder i SpareBank 1 Midt-Norge Side 6

7 Hovedtrekk 1.kvartal Ordinært driftsresultat på 38 mill kr (127 mill kr) Rentenetto på 216 mill kr (213 mill kr). Kostnadseffektivitet eks kursgev vpap/tilkn selskaper 62% (63 %) EK-avkastning 5 % (16,4 %) Netto tap på utlån 60 mill kr (24 mill kr) Utlånsvekst 1,2 % per 1.kvartal og 6,7 % siste 12 mnd PM vekst 1,7 %, BM 0,3 % hittil i år Innskuddsvekst 0,6 % per 1.kvartal og 3,9 % siste 12 mnd PM vekst 2,5 %, BM 0 % hittil i år Volum fond og andre spareprodukter 1,1 mrd kr Kursgevinster og utbytte omløpspapirer -4 mill kr (24 mill kr) Underskudd fra SpareBank 1 Gruppen AS -4 mill kr (-6 mill) Overskudd per grunnfondsbevis kr 2,30 (kr 32,0) Side 7

8 Hovedtrekk 1. kvartal Den positive utviklingen i ordinære inntekter og kostnader fortsetter Fortsatt positiv inntetektsutvikling, både rentenetto og provisjonsinntekter Kostnadsveksten er moderat, 3,9% sammenlingnet med 1. Kvartal i fjor God vekst i personmarkedet og godt salg av både spare- og forsikringsprodukter men høye tap og negativ avkastning på verdipapirer Tap på utlån 60 mill kr 1. kvartal, hvorav 55 mill kr på bedriftsmarkedsengasjement. 1. kvartal i 2001 var tap på utlån 24 mill kr. Kurstap og utbytte på verdipapirer ble netto 4 mill kr, tilsvarende i fjor var en netto gevinst på 24 mill kr. Side 8

9 Banken har et solid fundament Banken er meget solid etter etter mange år med sammenhengende god drift og oppbygging av reserver Redusert mislighold personmarked Viderført forbedring av kredittprosessen med bl.a implementering av kredittscoresystemer i person- og bedriftsmarked Iverksettelse av forbedringstiltak gir målbare resultater i salg og servicekvalitet Et stort kundegrunnlag med ytterligere potensiale Side 9

10 Nedgangskonjunktur Banken er meget solid etter etter mange år med sammenhengende god drift og oppbygging av reserver var innledningen på en betydelig konjunktursvekkelse etter 10 års sammenhengende fremgang. Høyt rentenivå og sterk krone har medført varig svekkelse i konkurransekraften spesielt for den utekonkurrerende industri. I den 10 års perioden vi nå har bak oss er det igjen bygd opp en overkapasitet som formodentlig skal bort. Dette gjelder hovedsakelig innenfor virksomheter som leverer varer og tjenester til industrien (transport etc.) samt noe innenfor konsumentvareproduksjon. Vi forventer fortsatt økende antall konkurser også i SMB-markedet. Sparebank 1 Midt Norge har i sin risikovurdering og organisasjonstilpasning lagt til grunn at vi vil måtte påregne større tap fremover. Dette preger også regnskapet for 1. Kvartal Midt Norge skiller seg ikke vesentlig fra landet for øvrig. Et atypisk trekk er fortsatt høyt aktivitetsnivå innenfor bygg- og anleggssektoren som forventes å ville vare enda i flere år. Side 10

11 Banken har besluttet Å vekte personmarked opp og bedriftsmarked ned i bankens balanse. Mål 35% BM/65% PM (i dag 39/61) Å bygge ned eksponeringen mot store kunder. Å innføre et ratingsystem som grunnlag for kredittsaksbehandlingen. Å endre kredittpolicy og kredittbeslutningsprosessen. Arbeidet med risikoprising forsterkes. Etablering av sentral kredittstab med hovedoppgaver innen engasjementssikring og kvalitetsøkning i beslutningsprosessen. Side 11

12 Gjennomgang av eiendomsstrategi Side 12

13 Resultat i mill kr % % Rentenetto 216 2, ,56 Kursgevinster/utbytte -9-0, ,30 Innt. fra tilkn. selskaper -4-0, ,06 Andre inntekter (nto) 78 0, ,84 Driftskostnader 183 2, ,18 Resultat før tap og gevinster 98 1, ,46 Tap utlån 60 0, ,29 Gevinst anleggsmidler ,35 Resultat av ordinær drift 38 0, ,53 Skatt 12 0, ,45 Overskudd 26 0, ,08 Side 13

14 1. kvartal 2003 sammenliknet med 1. kvartal 2002: Regnskap 1. Kvartal 2003 Rentenetto Kursgevinster og utbytte Resultatandel SpareBank 1 Gruppen as / datterselskaper Andre provisjons- og driftsinntekter Driftskostnader Tap utlån Gevinst anleggsmidler Skatt Overskudd Side 14

15 Resultat ordinær bankdrift, kvartalsvis utvikling 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Rentenetto Andre driftsinnt (nto), kursgev val Driftskostnader Tap på utlån Resultat ordinær bankdrift Kursgev/-tap, utb., verdipap Innt. fra tilkn. Selskaper Gevinster/tap, nedskrivninger Finance Credit -135 Endring uspesifisert tapsavs 52 Ordinært driftsresultat Side 15

16 Hovedtall Forvaltningskapital 35,4 mrd kr 33,0 mrd kr 30,5 mrd kr Utlån (brutto) 31,4 mrd kr 29,5 mrd kr 27,1 mrd kr Innskudd fra kunder 19,2 mrd kr 18,4 mrd kr 17,3 mrd kr Sum inntekter 281 mill kr 297 mill kr 252 mill kr Sum driftskostnader 183 mill kr 176 mill kr 154 mill kr Tap utlån 60 mill kr 24 mill kr 21 mill kr Gevinst anleggsmidler 0 mill kr 29 mill kr 12 mill kr Ordinært resultat 38 mill kr 127 mill kr 89 mill kr Side 16

17 Nøkkeltall Rentenetto 2,41 % 2,56 % 2,54 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 1,10 % 1,46 % 1,27 % Resultat av ordinær drift 0,43 % 1,53 % 1,16 % Kapitaldekning 11,0 % 12,0 % 10,5 % Kjernekapitalandel 8,0 % 8,7 % 8,2 % Innskuddsdekning 62 % 63 % 66 % Kostnader ift. Inntekter, ord bankdrift 62 % 63 % 61 % Egenkapitalavkastning 5,0 % 16,4 % 12,0 % Side 17

18 Rating Moody s Fitch Issuer Rating A3 Long-term A- Bank Deposits A3/P-2 Short-term F2 Bank Financial Strength C Outlook Stable Senior Unsecured MTN A3 Individual B/C Subordinate MTN Baa1 Support 4 Side 18

19 Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbrøk 53,1% 53,1 % 54,0 % 56,2 % Antall GFB (mill) 6,15 6,15 6,10 6,05 Børskurs Børsverdi, eiernes andel (mill kr) Resultat per GFB (eiernes andel) 2,3 5,4 26,2 16,3 Utbytte per GFB 7, P / E 15,3 28,7 7,6 11,5 Direkteavkastning 4,9 % 9,0 % 9,1 % Bokført EK per GFB (inkl årets res) Pris / Bokført egenkapital 75 % 82 % 100 % 95 % Riskbeløp -2,07 8,35 3,63 Side 19

20 Resultat ordinær bankdrift - kvartalsvis utvikling Regnskap 1. Kvartal mill kr /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Resultat ord bankdrift Ordinært driftsresultat Side 20

21 Rentenetto - kvartalsvis utvikling 300 4, , ,50 mill kr 150 3,00 prosent 100 2, ,00 0 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 1,50 mill kr prosent 2,54 2,61 2,64 2,68 2,56 2,53 2,58 2,62 2,41 Side 21

22 Endring rentenetto 1. kv kv 2003 Netto renteinntekter 1.kv 2002 Netto renteinntekter 1.kv 2003 Endring Fremkommer slik: Utlånsgebyrer Utlånsvolum Innskuddsvolum Utlånsmargin Innskuddsmargin Egenkapital Økt fundingkostnad Endring Side 22

23 Utlåns- og innskuddsvekst 12-måneders 20,00 % 20,00 % 16,00 % 16,00 % 12,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 % 4,00 % 4,00 % 0,00 % 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Innskudd 13,9 % 11,5 % 8,9 % 3,4 % 6,7 % 2,8 % 4,1 % 6,6 % 3,9 % Utlån 16,4 % 15,4 % 14,6 % 10,0 % 8,8 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 6,7 % 0,00 % Side 23

24 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 PM 15,0 12,0 10,0 6,0 5,5 6,1 6,5 10,7 11,0 BM 12,0 14,0 15,0 14,0 12,9 4,9 8,3 0,6 1,4 Side 24

25 12 mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM Regnskap 1. Kvartal ,0 13,0 8,0 3,0-2,0 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 PM 9,0 10,0 8,0 4,0 6,0 7,0 6,5 8,0 6,4 BM 15,0 12,0 13,0 8,0 8,0 4,0-1,6 5,3 1,6 Side 25

26 Utlån til kunder (brutto) i mill kr og 12 mnd vekst i % ,0 16, ,0 12,0 10,0 8,0 6, /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Utlån Vekst 16,4 15,4 14,6 10,0 8,8 6,6 7,9 6,2 6,7 4,0 Side 26

27 Innskudd fra kunder i mill kr og 12 mnd vekst i % 14, ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 0 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Innskudd Vekst 13,9 11,5 8,9 6,5 6,7 2,8 4,1 6,6 3,9 2,0 Side 27

28 Andre inntekter, eks kursgevinster mill kr 1. kv kv 2002 Endring Betalingsformidling Sparing Forsikring Øvrige gebyrer og provisjoner Datterselskaper Sum Side 28

29 Kvartalsvis utvikling andre inntekter Regnskap 1. Kvartal 2003 Fonds/andre spareprod. Kursgevinster og utbytte /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/ /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Forsikringsinntekter Betform nto. Øvrige /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Side 29

30 Bankinnskudd og andre spareprodukter (mill kr) Unit Linked, Livrente og pensj.sparing Akjse- og rentefond Innskudd /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Side 30

31 Andre spareprodukter (mill kr) Aksjefond Unit Linked Pensjonssparing Rentefond Livrente /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Side 31

32 Kvartalsvis utvikling bankinnskudd og andre spareprodukter /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Andre Spareprod Innskudd Side 32

33 Utvikling antall nettbankkunder /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Kunder Side 33

34 Utvikling betalingsformidling 1. kv Kv 02 Endring Transaksjonsgebyr automatiske tjenester Transaksjonsgebyr manuelle tjenester Andre bet.form inntekter Kostn ved betformidling Totalt Side 34

35 Kvartalsvis utvikling i driftskostnader Regnskap 1. Kvartal 2003 Personalkostnader morbank Av- og nedskrivninger /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Andre kostnader morbank Kostnader datterselskaper /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Side 35

36 Driftskostnader - kvartalsvis utvikling 250 2,50 % 200 2,25 % mill kr ,00 % relativt 50 1,75 % 0 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 mill kr relativt 2,01 % 2,13 % 2,09 % 2,12 % 2,12 % 2,08 % 2,11 % 1,78 % 2,03 % rel.morb. 1,83 % 1,84 % 1,70 % 1,82 % 1,83 % 1,77 % 1,77 % 1,50 % 1,73 % 1,50 % Side 36

37 Årsverk (Konsern) Kvartalsvis utvikling /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Side 37

38 Bokførte tap per 1. kvartal 2003 (mill kr) PM BM Sum Sum 1.kv 2002 Økning i tap Inngått/reduksjon i tap Sum netto spesifisert tap Økt uspes. tapsavsetning 3 5 Netto bokf. tap Side 38

39 Tapsutvikling (konsern) /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Tap (mill kr) Side 39

40 Kvartalsvis misligholdsutvikling (mislighold mer enn 90 dager) mill kr /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Næringsliv Personmarked Side 40

41 Kvartalsvis misligholdsutvikling (30 90 dager, mill kr) kv kv 01 3.kv 01 4.kv 01 1.kv 02 2.kv 02 3.kv 02 4.kv 02 1.kv 03 BM PM Side 41

42 Kvartalsvis misligholdsutvikling i % av brutto utlån (mislighold mer enn 90 dager) 2,60 % 2,00 % 2,20 % 2,20 % 2,00 % 1,90 % 1,80 % 1,80 % 1,90 % 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Side 42

43 PM - beregnet spesifisert tapsavsetning per Regnskap 1. Kvartal 2003 (mill kr) Tapsutsatt kapital Tapsavsetning Beregningssats Mislighold over ett år % 75 Mislihold dager % 43 Disse kundenes friske lån % 7 Reforh. lån som betjenes % 24 Sum mislighold over 90 dager % 149 Mislh. mellom 48 og 90 dager % 7 Disse kundenes friske lån % 1 Sum PM-eng. som tapsberegnes % 158 Side 43

44 Beregning uspesifisert tapsavsetning Kundegruppe Saldo (inkl Ikke taps- Uspes taps- Normal- garantier) vurdert kapital risiko avsetning Eiendomsdrift ,50% 112 Havbruk ,00% 21 Landbruk og fiske ,86% 19 Resterende bedriftsmarked ,08% 130 Off sektor, døtre, SBG ,00% 0 Best sikrede personmarkedslån ,25 % 33 Resterende personmarkedslån ,75 % 37 Sum morbank ,15 % 352 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 15 Sum konsern 367 Side 44

45 Utvikling tapsavsetninger kvt mill kr Uspesifisert Finance Credit BM, spesifisert PM, spesifisert mar. 03 Side 45

46 Balanse Regnskap 1. Kvartal Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifisert tapsavsetning - uspesifisert tapsavsetning Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD OG EGENKAPITAL Side 46

47 Utlån Innskudd kvartalsvis utvikling mrd /01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 Innskudd Utlån Side 47

48 Sektorfordeling - utlån Lønnstaker 57 % Næringsliv 40% Lønnstaker 56 % Nærings-liv 40 % Off./andre 3 % Offentlig/and re 4 % Side 48

49 Bransjefordeling % 19 % Jord/ skog/fiske Oppdrett 26 % 5 % 6 % 8 % Industri/ bergv Bygg/ anlegg/ kraft Handel/ hotell/ rest Transport/post/ telekom Eiendomsdrift 13 % 13 % Tjenesteyting Side 49

50 Bransjefordeling % 19 % Utlån 14 % 0 % 0 % Tap 26 % 7 % 5 % 1 % 8 % 12 % 13 % 5 % 13 % 2 % 2 % 64 % Jord/ skog/fiske Oppdrett Industri/ bergv Bygg/ anlegg/ kraft Handel/ hotell/ rest Transport/post/ telekom Eiendomsdrift Tjenesteyting Side 50

51 Utlån bedriftsmarked fordelt på størrelse Sum utlån Antall kunder Andel av utlån over 200 mill kr % mill % mill % mill % 5-20 mill % under 5 mill % Totalt % Side 51

52 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Kapitaldekningsreserve Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,0 % 12,0 % 11,1 % Kjernekapitalandel 8,0 % 8,7 % 8,1 % Side 52

53 Kapitaldekning kvartalsvis utvikling 14,0 12,0 10,0 prosent 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kjernekapital Tilleggskapital Side 53

54 Datterselskaper Resultat 1.kvt Eiendomsselskap EiendomsMegler 1 Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Sparebank 1 Finans Midt-Norge as Allegro Finans asa Sum resultat i datterselskaper Andel SpareBank 1 Gruppen as Side 54

55 Egenkapital Grunnfondsbevis Overskursfond Utjevningsfond Sum grunnfondseiere Sparebankens fond Gavefond Sum Sparebanken Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Årets resultat Sum Egenkapital Side 55

56 Side 56 Regnskap 1. Kvartal 2003 Grunnfondsbeviskursen sammenlinget med hovedindeksen jan 2002 mars Ming OSEBX

57 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Bankens langsiktige mål om egenkapitalavkastning er 15%. Sparebanken Midt-Norge legger til grunn at overskuddet fordeles mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. Side 57

58 Side 58 Omsetning grunnfondsbevis mars 2001 mars Regnskap 1. Kvartal 2003 okt.02 jan.03 jul.02 apr.02 antall jan.01 apr.01 jul.01 okt.01 jan.02

59 10 største grunnfondsbeviseiere per Eier FöreningsSparbanken Gjensidige NOR Folketrygdfondet Frank Mohn AS Investors Bank & Trust Sparebanken Rogaland Carnegie AS Sparebanken Midt-Norge finansavd. I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. Wenaas Holding AS Antall Andel 9,73% 5,11% 4,79% 4,01% 2,88% 2,36% 2,28% 1,91% 1,82% 1,69% Side 59

60 SpareBank 1 Midt-Norge 7467 TRONDHEIM Regnskap 1. Kvartal 2003 Administrerende direktør: Finanskalenderen 2003: Finn Haugan 1.kvartal 29. april 2.kvartal 11. august 3.kvartal 23.oktober 4.kvartal 29.januar 2004 For ytterligere informasjon kontakt: Kjell Fordal, konserndirektør økonomi og finans tel Marvin Wiseth, konserndirektør informasjon tel Sentralbord tel Internett adresser: SMN hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: Grunndfondsbevis generelt: Side 60

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Leder: o Forstanderskapet Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) Hovedstyret Leder: Per Axel Koch

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2 Regnskap 2002 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold Balanse Eksponering Kapitaldekning Datterselskaper,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999 Kvartalsrapport 28. oktober 1999 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank

Detaljer

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker.

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. Presentasjon 24. januar 22 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ! Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Foreløpig Årsregnskap 2000. Presentasjon 25. januar 2001

Foreløpig Årsregnskap 2000. Presentasjon 25. januar 2001 Foreløpig Årsregnskap Presentasjon 25. januar 2001 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Presentasjon av regnskapet. 1. halvår 2003

Presentasjon av regnskapet. 1. halvår 2003 Presentasjon av regnskapet 1. halvår 2003 Innholdsfortegnelse Hovedtrekk Resultat, balanse, nøkkeltall Nøkkeltall Tap, kredittprosess Tiltak Vedlegg Side 3 5 15 19 31 34 Side 2 Hovedtrekk 1.halvår Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

2. kvartal 2006. Presentasjon 7. august 2006. Finn Haugan Adm.dir. SpareBank 1 Midt Norge

2. kvartal 2006. Presentasjon 7. august 2006. Finn Haugan Adm.dir. SpareBank 1 Midt Norge 2. kvartal 2006 Presentasjon 7. august 2006 Finn Haugan Adm.dir. SpareBank 1 Midt Norge Meget godt resultat sterk vekst, høye provisjonsinntekter og lave tap Konsernresultat 387 mill.kr (297 mill. kr).

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001

Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001 Regnskap Presentasjon 26. oktober 2001 1 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Formann: Per Axel Koch (Adresseavisen)

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001 Regnskap Presentasjon 14. august 2001 1 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Fungerende formann: Per Axel Koch

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 C:\WINDOWS\Desktop\ Foreløpige tall godkj av styret kl 1230.lwp 27.01.99 13:14 Morbank 1998 1997 Resultat (i mill kr) 1998 1997 1.590 1.267 Renteinntekter 1.593

Detaljer

1. kvartal Denne versjon: :06

1. kvartal Denne versjon: :06 1. kvartal 2003 Denne versjon: 29.04.2003 14:06 1. kvartal 2003 Resultat før skatt på 38 mill kr (127 mill kr) Rentenetto på 216 mill kr (213 mill kr) EK-avkastning 5,0 % (16,4%) Utlånsvekst siste 12 måneder

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 24. januar 2002

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 24. januar 2002 PRESSEMELDING FRA Telefon hovedsentralbord: 73 58 51 11 Telefaks adm.: 73 58 64 95 Hjemmeside: smn.no E-post: smn@smn.no Trondheim, 24. januar 2002 Foreløpig årsregnskap 2001: Solid bankdrift gav godt

Detaljer

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998 Morbank 30.6.98 30.6.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.6.98 30.6.97 1997 671 628 1.267 Renteinntekter 672 629 1.268 333 279 577 Rentekostnader 331 278 575 338 349 690 Netto

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 25. oktober 2001

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 25. oktober 2001 PRESSEMELDING FRA Telefon hovedsentralbord: 73 58 51 11 Telefaks adm.: 73 58 64 95 Hjemmeside: smn.no E-post: smn@smn.no Trondheim, 25. oktober 2001 Solid bankdrift gav godt resultat pr. 3. kvartal Resultat

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2002

Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Ordinær bankvirksomhet med fortsatt positiv utvikling Regnskapet sterkt preget av svakt resultat og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen, tap på Finance

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 C:\WINDOWS\TEMP\Kv398ext.lwp 29.10.98 09:23 Morbank 30.9.98 30.9.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.9.98 30.9.97 1997 1.071 940 1.267 Renteinntekter 1.073 940 1.268

Detaljer

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999 Foreløpig årsrapport pr 31. desember 1999 27. januar 2000 Mo rb an k Konsern 31.12.97 31.12.98 31.12.99 Re s u ltatre g n s k ap ( i m ill k r) 31.12.99 31.12.98 31.12.97 1.267 1.590 1.915 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer