Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere."

Transkript

1 Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal Banken har aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram et nytt godt resultat pr 3. kvartal Overskuddet etter tap, men før skatt er på 439 mill kroner og tilsvarer 1,88 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 316 mill kroner og 1,55 %, med andre ord resultatforbedring på 123 mill kroner. Hovedårsaken til resultatøkningen er gevinster i verdipapirhandel. Disse er økt med 147 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. I tillegg har banken utgiftsført engangskostnader med 69 mill kroner. Den underliggende bankdrift, dvs resultat eksklusiv verdipapirinntekter og engangskostnader, viser et resultat på 264 mill kroner pr 3. kvartal 2000 mot 219 mill kroner pr 3. kvartal Inntekter fra salg av forsikringsprodukter og alternative spareprodukter viser en positiv utvikling. Det samme er tilfelle for nettbankbrukere. Banken har i dag aktive nettbankbrukere og det er en 3 dobling i forhold til i fjor. Det er nå tilgang på 500 nye nettbankkunder pr uke. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Forvaltningskapital, egenkapitalavkastning, skatt Konsernets forvaltningskapital er pr 3. kvartal 2000 på mill kroner. For de siste 12 måneder er dette en økning på mill kroner, eller 16,3 %. Egenkapitalavkastningen etter skatt er 20,91 % og overskudd pr grunnfondsbevis er på 31,77 omregnet på årsbasis. Skattekostnad er beregnet til 123 mill kroner. Inntekter fra banktjenester Netto inntekter fra provisjoner, banktjenester og andre driftsinntekter er på 164 mill kroner. Valuta og verdipapirer Netto tap fra valuta og verdipapirer handelsportefølje er 5 mill kroner pr Tilsvarende tall for samme periode i fjor var en netto gevinst på 46 mill kroner. SpareBank 1 Nord-Norges salg av aksjene i Fellesdata AS innebar en regnskapsmessig gevinst på 222 mill kroner i 2. kvartal Sparebank1 Nord-Norge oppnår i 3. kvartal en gevinst på investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS med ca 27 mill kroner. Netto gevinst av valuta og verdipapirer sammenlignet med samme periode i fjor, viser en samlet økning på 147 mill kroner. Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 148 mill kroner pr I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr på 57 mill kroner. Utlån og innskudd

2 Konsernets brutto utlån til kunder var mill kroner pr Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på mill kroner som gir en vekst på 17,1 %, inkl. overtakelsen av VÅR Banks avdeling i Tromsø. Konsernets innskudd fra kunder var mill kroner pr Økningen siste 12 måneder var på mill kroner eller 15,4 %, inkl. overtakelse av VÅR Banks avdeling i Tromsø. Tap og mislighold Konsernets netto tap pr 3 kvartal 2000 er på 72 mill kroner, eller 0,33 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var på 62 mill kroner og 0,34 %. Av beløpet på 72 mill kroner, utgjør 35 mill kroner avsetning til uspesifiserte tap. Kostnader Ordinære kostnader hittil i år er på 529 mill kroner, en økning på 36 mill kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte utgifter til utvikling av felles nettbank for SpareBank 1 bankene, økte kostnader til markedsføring og IT-kostnader, økt salgsbonus til ansatte og økte ordinære avskrivninger. I tillegg til ordinære kostnader bokfører banken 69 mill kroner i engangskostnader. Beløpet dekker kostnader ved overgang til felles teknologisk plattform for SpareBank 1 bankene samt en kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR bank og Forsikring i Nord-Norge. Bruk av nettbank Sparebank1 Nord-Norge har nå over nettbankbrukere. Dette er mer enn en tredobling av antallet for ett år siden. Banken vokser med ca 500 kunder pr uke, og girotranser over nettbanken utgjør pr ,2 % av totale girotranser. Sammenlignet med 1999 er dette en økning fra 5,2 %-enheter. Fondsavdelingen blir eget ASA For å kunne delta aktivt i et raskt voksende egenkapitalmarked også i Nord-Norge, styrkes bankens fondsavdeling gjennom at denne omgjøres til ASA, med banken, First Securities ASA og ansatte som eiere. Etableringen gir tilgang til økt kompetanse og et bredere nettverk, og banken vil gjennom det nye selskapet kunne bli en enda mer sentral medspiller for næringslivet og for offentlig sektor. Oppsummering Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd, og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte notat med tallmateriale. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf Tromsø, 25. oktober 2000 Kjell Kolbeinsen

3 SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL KONSERNET *Driftsresultat på 439 mill kroner før skatt (316 mill kroner pr. 3. kvartal 1999) *Gevinster i verdipapirmarkedet er økt med 147 mill kroner *Engangskostnader bokført med 69 mill kroner i 2. kvartal *Økning i provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester *Banken har over nettbankbrukere *Lave tap og kontrollert mislighold *God utlånsvekst, god innskuddsvekst *Bankens fondsavdeling omgjøres til allment aksjeselskap Resultatutvikling Sparebanken Nord-Norge hadde et ordinært driftsresultat etter tap, men før skatt pr på 439 mill. kroner. Dette tilsvarer 1,88% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 316 mill. kroner og 1,55%. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 20,91% og overskudd pr. grunnfondsbevis på kr. 31,77 omregnet på årsbasis. Skattekostnaden er beregnet til 123 mill. kroner. Rentemargin Konsernets netto renteinntekter har økt med 54 mill kroner i forhold til samme periode i fjor, og utgjør 687 mill kroner pr I forhold til GFK utgjorde dette 2,96%, en reduksjon på 0,17%-enheter de siste 12 måneder. Netto inntekter fra banktjenester Netto andre inntekter, eksklusiv inntekter fra valuta og verdipapirer, utgjorde 164 mill kroner pr 3. kvartal I beløpet inngår netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester, samt andre driftsinntekter. Fortsatt er det inntekter fra betalingsformidlingen som utgjør den største andelen av provisjonsinntektene. Inntekter fra salg av forsikringsprodukter og alternative spareprodukter viser fortsatt en positiv utvikling. Inntekter fra valuta og verdipapirer Netto tap fra valuta og verdipapirer handelsportefølje var 5 mill kroner pr Tilsvarende tall for samme periode i fjor var en netto gevinst på 46 mill kroner. Sparebanken Nord-Norges salg av aksjene i Fellesdata AS innebar en regnskapsmessig gevinst på 222 mill kroner i 2. kvartal Sparebanken Nord-Norge oppnådde i 3. kvartal en gevinst på investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS på 27 mill kroner. Dette er knyttet til effekten av aksjeemisjonen i SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal som har medført en regnskapsmessig gevinst til eierbankene. LO har etter aksjeemisjonen en eierandel på 10 % mens Sparebanken Nord-Norge og de øvrige norske eierbankene har fått redusert sin eierandel fra 15,2 % til 13,0 %. I tillegg er driftsresultatet i VÅR Gruppen ASA t.o.m. 3. kvartal 2000 innarbeidet direkte i SpareBank 1 Gruppen AS egenkapital. Vår andel av økningen i egenkapitalen i SpareBank 1 Gruppen AS som følge av resultatene i VÅR Gruppen ASA t.o.m. 3 kvartal øker dermed bankens egenkapital med 21 mill kroner pr Netto gevinst av valuta og verdipapirer sammenlignet med samme periode i fjor viser etter dette en samlet økning på 147 mill kroner. Bankens handels-/omløpsportefølje av aksjer og obligasjoner/sertifikater er i henhold til ny regnskapslov bokført til markedsverdi. Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 148 mill kroner pr I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr på 57 mill kroner. Driftskostnader Ordinære driftskostnader: Ordinære driftskostnader pr utgjorde 529 mill kroner, en økning på 36 mill kroner sammenlignet med samme periode i I forhold til GFK utgjorde sum ordinære driftskostnader 2,28%, en reduksjon på 0,16%-enheter sammenlignet med 3. kvartal Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak: økt innbetaling til SpareBank 1 Gruppen knyttet til utvikling av felles nettbank, økte kostnader til markedsføring og IT-drift økt salgsbonus til ansatte økte ordinære avskrivninger. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2000 og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift. Konsernet hadde 867 utlønnede årsverk pr Engangskostnader: I tillegg til ordinære driftskostnader bokførte banken 69 mill kroner i engangskostnader i 2. kvartal 2000 knyttet til: Bankens andel av kostnadene ved overgang til felles teknologisk

4 plattform 44 mill kroner Kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge 25 mill kroner Lave tap og kontrollert mislighold Konsernets brutto tap pr var 95 mill kroner, mens inngang på tidligere avskrevne lån var 23 mill kroner. Dette ga et nettotap på 72 mill kroner, eller 0,33% av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 62 mill kroner og 0,34%. Av ovennevnte netto tap på 72 mill kroner pr utgjør avsetning til uspesifiserte tap 35 mill kroner. SpareBank 1 Nord-Norge har i forbindelse med overtakelsen av utlånsporteføljen fra VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge fått overført 29,9 mill kroner i tapsavsetninger, hvorav 9,4 mill kroner er overført i 3. kvartal Netto misligholdte lån og garantier pr var 367 mill kroner, eller 1,27 % av brutto utlån. Dette er en økning på 99 mill kroner fra Konsernets mislighold av lån er fortsatt lavt, og er en indikasjon på at de kontrolltiltak og styringssystemer som benyttes samsvarer med styrets mål om at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital var mill kroner pr For de siste 12 månedene representerer dette en vekst på mill kroner, eller 16,3%. Utlån og innskudd Konsernets brutto utlån til kunder var mill kroner pr Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på mill kroner som gir en vekst på 17,1%. Konsernets innskudd fra kunder var mill kroner pr Økningen siste 12 måneder var på mill kroner eller 15,4%. Overtakelsen av VÅR Banks avdeling Nord-Norge og den generelle veksten innebærer at egenfinansieringen er redusert. Dette er kompensert ved opptak av sertifikat- og obligasjonslån. Høy markedsaktivitet og sterk vekst i nettbankbruk Bankens store og økende kundebase i personmarkedet og i bedriftsmarkedet reflekterer sammen med den høye aktiviteten i boligmarkedet bankens utlånsvekst, innskuddsvekst og transaksjonsvekst. Banken har i de 3 første kvartalene også styrket innsatsen på de nye spareområdene. 13,2% av totale girotranser. Sammenlignet med 1999 er dette en økning fra 5,2%. Egenkapital og kapitaldekning Kapitaldekningen var pr ,53% av beregningsgrunnlaget. Ved årsskiftet var kapitaldekningen 10,58 %. Av dette utgjør kjernekapitalen 7,48 % (8,49 %). Reduksjonen i kapitaldekningen skyldes i all hovedsak økning i beregningsgrunnlaget som følge av generell vekst i utlån, overtakelse av VÅR Banks portefølje i Nord-Norge og fradrag i tilleggskapitalen som følge av økt eierandel i SpareBank 1 Gruppen. Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen. Kapitaldekningen tillagt 50% av resultatet etter skatt pr tilsvarer en økning på 0,65 %. Bankens grunnfondsbeviseiere Bankens grunnfondsbevisbeholdning er på 6,6 millioner grunnfondsbevis. Siden årsskiftet er antall grunnfondsbeviseiere økt med 758 til Antall nordnorske grunnfondsbeviseiere er 1976 pr Oversikt over bankens 20 største grunnfondsbeviseiere fremgår av noteopplysninger. Banken gjennomførte i 2. kvartal 2000 en rettet emisjon mot ansatte, og det ble tegnet grunnfondsbevis. Bankens grunnfondsbeviskapital er i den forbindelse økt med 10,4 mill kroner og overkursfondet er økt med 6,8 mill kroner i 3. kvartal Bankens fondsavdeling omgjøres til allment aksjeselskap For å kunne delta aktivt i et raskt voksende egenkapitalmarked også i Nord-Norge, styrkes bankens fondsavdeling gjennom at denne omgjøres til ASA med banken, First Securities og ansatte som eiere. Etableringen gir tilgang til økt kompetanse og et bredere nettverk, og banken vil gjennom det nye selskapet kunne bli en sentral medspiller for næringslivet og for offentlig sektor i videreutvikling og restrukturering. Oppsummering Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. Tromsø, 24. oktober 2000 Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE Sparebanken Nord-Norge har nå over nettbankbrukere. Dette er mer enn en tredobling av antallet for ett år siden. Banken vokser med ca 500 kunder pr uke, og girotranser over nettbanken utgjør pr

5 BALANSE MORBANKEN KONSERN EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskap Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Minoritetsinteresser Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

6 RESULTATREGNSKAP (BELØP I MILL. KRONER) (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN KV KV KV KV Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v Nedskriving/ reversering av nedskriving og gevinst/ tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 MISLIGHOLDTE LÅN, TAPSUTSATTE ENGASJEMENT OG NULLFORRENTEDE LÅN (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Totalt misligholdte lån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger = Netto misligholdte lån og garantier Misligholdte lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Konstaterte tap Inngang på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån, garantier m.v Konstaterte tap fordeles som følger: Konstaterte tap på engasjement som det tidligere er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Konstaterte tap på engasjement som det tidligere år ikke er avsatt for =Sum konstaterte tap KAPITALDEKNINGEN (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Kjernekapital (1) Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Goodwill Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum ,66% 9,91% 10,69% Kapitaldekning i % 9,53% 9,93% 10,58% (1) Ved kvartalene er ikke årets opparbeidede resultat inkludert i kjernekapitalen.

8 RESULTATANALYSE - konsern % P.A av snitt forv Renteinntekter og lignende inntekter ,80% 8,27% 8,07% Rentekostnader og lignende kostnader ,84% 5,14% 4,94% Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,96% 3,13% 3,13% Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,06% 0,08% 0,05% Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,81% 0,71% 0,71% Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester ,20% 0,20% 0,18% Netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer ,02% 0,23% 0,30% Andre driftsinntekter ,09% 0,10% 0,11% Sum driftsinntekter ,74% 0,92% 0,99% Sum netto inntekter ,70% 4,05% 4,12% Lønn og generelle administrasjonskostnader ,70% 1,84% 1,91% Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,23% 0,24% 0,24% Andre driftskostnader ,65% 0,36% 0,37% Sum driftskostnader ,58% 2,44% 2,52% Resultat før tap og nedskrivninger ,12% 1,61% 1,60% Tap på utlån, garantier m.v ,31% 0,31% 0,34% Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler ,07% 0,25% 0,18% Resultat før skattekostnader ,88% 1,55% 1,44% Skatt på ordinært resultat ,53% 0,35% 0,38% Resultat av ordinær drift etter skatt ,35% 1,20% 1,06%

9 NØKKELTALL Morbanken Grunnfondsbevis Overskudd pr. grunnfondsbevis i kroner 31,77 25,84 23,26 Egenkapital pr. grunnfondsbevis i kroner 141,40 132,32 139,71 Kurs grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskapital , , ,60 Konsern Rentabilitet/lønnsomhet Kostnader i % av netto inntekter 1 69,53% 60,12% 61,16% Kostnader i % av netto inntekter 2 69,13% 63,70% 65,97% (ekskl. netto kursgevinst) Egenkapitalrentabilitet før skatt 3 29,05% 23,38% 22,75% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 20,91% 18,13% 16,72% Utlånsportefølje og tapsavsetninger Tap på utlån i % av brutto utlån 4 0,33% 0,34% 0,37% Tapsavsetninger i % av brutto utlån 5 1,41% 1,28% 1,29% Spesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,63% 0,54% 0,53% Uspesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,78% 0,73% 0,76% Brutto mislighold i % av brutto utlån 6 1,90% 1,67% 1,61% Netto mislighold i % av brutto utlån 7 1,27% 1,13% 1,08% Soliditet Kapitaldekning 8 9,53% 9,93% 10,58% Kjernekapitaldekning 7,48% 7,75% 8,49% Risikovektet beregningsgrunnlag Balanseutvikling Forvaltningskapital Vekst forvaltningskapital siste 12 mnd. 16,29% 7,72% 9,58% Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Vekst brutto utlån til kunder siste 12 mnd. 17,13% 5,03% 9,80% Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Vekst innskudd fra kunder siste 12 mnd. 15,44% 0,87% 1,79% DEFINISJONER 1 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter 2 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter med fratrekk av netto gevinst/tap på verdipapirer og valuta 3 Resultat før ekstraordinære poster i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. 4 Tap i prosent av brutto utlån. 5 Tapsavsetninger (sum spesifiserte og uspesifiserte) i prosent av brutto utlån. 6 Brutto mislighold kunder i prosent av brutto utlån til kunder. 7 Netto mislighold til kunder med fratrekk av spesifiserte og uspesifiserte avsetninger i prosent av brutto utlån. 8 Netto ansvarlig kapital i % av totalt risikovektet beløp 9 Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB.

10 Grunnfondsbevis kroner Kursutvikling grunnfondsbevis 140 jun-99 aug-99 okt-99 des-99 feb-00 apr-00 juni-00 aug-00 jul-99 sept-99 nov-99 jan-00 mar-00 mai-00 juli-00 sept-00 Tusen mar-99 apr-99 mai-99 jun-99 Omsetning grunnfondsbevis jul aug sept okt nov des-99 jan-00 feb mar apr-00 mai-00 juni juli -00 aug-00 sept-00 Utbyttepolitikk Sparebanken Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til og disponere fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. De 20 største grunnfondsbeviseierne pr De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne pr EIERE ANTALL (1) ANDEL (2) ANTALL (1) ANDEL (2) Swedbank Markets (klient konto) ,46% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø ,33% Folketrygdfondet ,40% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,68% SpareBank 1 Rogaland ,84% Rasmussen Holding A/S, Napp ,68% Swedbank Markets ,27% OVDS ASA, Narvik ,61% FRAMO Development AS ,75% Nordlandsbanken AS, Bodø ,51% Frank Mohn AS ,74% Troms Kraft AS, Tromsø ,49% SpareBank 1 Midt-Norge ,68% Norges Råfisklag, Tromsø ,44% Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,41% Per Strand AS, Harstad ,39% Wenaasgruppen AS ,34% Bj. Rasch-Tellefsen, Harstad ,36% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS ,33% Asbjørn Hansen, Tromsø ,33% Tine Pensjonskasse ,21% Berg Holding AS, Moen ,32% Sparebanken NOR ,01% Stein H. Enoksen, Gryllefjord ,32% Wenaas Holding AS ,88% Halfdan Jakobsen, Tromsø ,31% Nordås Invest AS ,85% Per Blikfeldt, Tromsø ,28% Oslo Kommunale Pensjonskasse ,80% Odd B. Johannessen, Tromsø ,27% Ringerikes Sparebank ,78% Rana Invest AS, Mo i Rana ,25% Institusjonen Fritt Ord ,76% Per Grønvoll, Tromsø ,24% Olav Werner Pedersen ,68% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23% Eriksen Eiendom AS ,67% Ludwig Mack AS, Tromsø ,23% Rasmussen Holding AS ,67% Lofoten Trålrederi AS, Stamsund ,23% SUM ,55% SUM ,50% (1) Antall grunnfondsbevis 2) Andel av total grunnfondsbeviskapital EIERE

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap for 1. kvartal i år. Konsernet hadde et ordinært driftsresultat

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL 2000 - ET * God bankdrift, resultat 101 mill kroner før skatt (143 mill kroner pr. 1. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet redusert med 92 mill kroner i forhold

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån.

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån. PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 271 millioner kroner i overskudd pr 3. kvartal 2001 God basisdrift, negativ utvikling i verdipapirmarkedene påvirker resultatet SpareBank1 Nord-Norge legger i dag

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2000.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2000. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 504 mill kroner i resultat for 2000 Høy innskuddsvekst Millionbeløp til utdanningsinstitusjoner i Bodø og Tromsø SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 229 mill kroner før skatt * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige IT-investeringer * Bankens

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 30.06.03. Konsernet har et overskudd på 128 mill kroner etter

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2006 Ringerikes Sparebank 30. juni 2006 - Lokal og personlig - Første halvår 2006 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 45,8 mill.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 3. kvartal 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Sparebanken Hedmarks resultat før skatt per tredje kvartal ble 307 millioner kroner. Dette er 38 millioner kroner bedre enn for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Ringerikes Sparebank 30. september 2004 - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2004 Driftsresultatet Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

3. kvartalsrapport 2004

3. kvartalsrapport 2004 3. kvartalsrapport 2004 www.hsb.no KVARTALSRAPPORT 30.09.2004 Resultat av ordinær drift før skatt Resultatet av ordinær drift før skatt pr. 30.09.04 viser et overskudd på ca. 47,9 mill. kroner, mot et

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 Sparebanken Hedmarks resultat før skatt for første kvartal 2005 ble 89 millioner kroner. Dette er 14 millioner kroner bedre enn for tilsvarende periode ifjor.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer