Hendelser 1. kv. 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hendelser 1. kv. 2007"

Transkript

1 1

2 Hendelser 1. kv Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen skal bidra til økt konkurransekraft samt styrke bankens langsiktige inntjening. Aksjegevinst MNOK 29 ved salg av aksjer i selskapet Vigner Olaisen AS (Lokalt eid lakseselskap). Andel av gevinst ved salg av aksjer i tilknyttet selskap er inntektsført med MNOK 15 (Konsern). Bankens gavefond - helgelandsfondet er introdusert og har blitt godt mottatt. 2

3 STRATEGI 3

4 Visjon Helgeland Sparebank skal være en drivkraft for vekst på Helgeland. Forretningsidè Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge alle typer finansielle produkter og tjenester inkludert forsikringer og pensjonsprodukter til privatkunder, små og mellomstore bedrifter (SMB), kommuner og institusjoner på Helgeland. 4

5 Finansielle mål EK-avkastningen skal være konkurransedyktig i markedet med minimum risikofri rente + 5 %. Kapitaldekningen skal være på nivå med de øvrige norske sparebanker Vår kostnadseffektivitet skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av norske sparebanker Vi skal gi et kontantutbytte til grunnfondsbeviseierne som sammen med utbyttereguleringsfondet er konkurransedyktig og som avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen Passivasiden skal være finansiert slik at likviditetsrisikoen minimaliseres og tilgangen på fremmedkapital sikres. Vi skal øke andre driftsinntekter fra dagens nivå til gjennomsnittsnivå for norske sparebanker innen

6 FAKTA OM HELGELAND 6

7 Om Helgeland Helgeland 18 kommuner Ca innb. Næringsgrunnlag: Industri Offentlig virksomhet Landbruk Fiskeoppdrett Trad. Fiskeri Reiseliv Handel Servicenæringer Regionen kjennetegnes av mange, og små bedrifter 7

8 LOKALT FISKEOPPDRETT 8

9 Laksenæringen på Helgeland 70 konsesjoner (ca. 10% av alle konsesjoner i Norge) Fordelt på 9 aktører 2 smoltanlegg 1 under bygging Samlet overskudd på ca. 300 mill. kr. for 2006 (lokale aktører) Solide selskaper med en justert egenkapital fra 20 til 70% av totalkapitalen. 9

10 Biomasse Norge Det stipuleres til tonn stående biomasse på Helgeland (eksl. Marine Harvest) 10

11 Generasjonsfordelt biomasse i Norge 11

12 Prisutvikling FHL 12

13 Laksenæringen på Helgeland - Oppsummert Historisk er Helgeland blant Norges beste biologiske oppdrettssted Solide aktører som har drevet oppdrett siden næringen startet Vil også for 2007 oppnå meget gode resultater Enkelte aktører kan møte utfordringer dersom slakteriet på Herøy blir lagt ned Solide aktører på brønnbåtsiden men kan bli behov for utvidelse Utfordringer mht. kommunikasjon og transport til markedene (tilstrekkelig rask levering) 13

14 REGNSKAP 1.KV

15 Hovedtrekk 1. kvartal 2007 Tilfredsstillende nettorente God økning i bankens provisjonsinntekter Banken er største distributør av Terra Skade Aksjegevinst MNOK 29 Aksjegevinst i tilknyttet selskap MNOK 15 (Konsern) Sterk konkurranse, spesielt om boliglånskundene Nedgang i misligholdte og tapsutsatte engasjement 15

16 Resultatregnskap pr (Morbank - MNOK) Netto rente- og kredittprov.inntekter 73 2,33 % 71 2,32 % 288 2,30 % Sum driftsinntekter 20 0,63 % 16 0,52 % 76 0,60 % Sum driftskostnader 49 1,57 % 47 1,55 % 195 1,55 % Resultat før tap og nedskr. 44 1,40 % 40 1,29 % 169 1,35 % Tap på utlån, garantier 4 0,13 % 4 0,13 % 11 0,09 % Gevinst, tap verdipapirer 29 0,94 % -1-0,02 % -3-0,03 % Resultat før skatt 69 2,20 % 35 1,14 % 155 1,23 % Skatt på ordinært resultat 12 0,38 % 10 0,34 % 49 0,38 % Resultat av ordinær drift etter skatt 57 1,82 % 25 0,80 % 106 0,85 % 16

17 Resultatregnskap, kvartalsvis (Morbank - MNOK) Kvartalsvis resultatutvikling 1.kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1. kv Rentenetto Netto andre inntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedsk Tap på utlån, gev./tap vp Res. etter tap og nedsk

18 Resultatregnskap, kvartalsvis (Morbank) (i % av gj.snitt. forv.) 2,32 2,29 2,25 2,35 2,33 2,25 1,75 1,55 1,48 1,55 1,65 1,57 1,25 0,75 0,52 0,55 0,64 0,71 0,63 0,25 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 Rentenetto Andre inntekter Andre driftskostnader 18

19 Nøkkeltall per 1. kvartal 2007 (Morbank - MNOK) Kapitaldekning 14,1 % 14,6 % - herav kjernekapital 12,6 % 12,4 % EK-rentabilitet 11,7 % 9,0 % Innskuddsdekning 64,6 % 62,8 % Utlån PM 62,4 % 63,0 % Kostnader i % av inntekter 53,7 % 54,6 % ekskl. verdipapirer Kostnader i % av gj.sn.forvaltning 1,57 % 1,55 % Grunnfondsbrøk ,7 % 29,4 % Resultat per grunnf.bevis

20 Hovedtall per 1. kvartal 2007 (Konsern - MNOK) Netto rente Sum øvrige driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån etc Resultat før skatt Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 11,4 % Utlånsvekst siste 12 mnd 8,9 % 20

21 Kursutvikling HELG [Professional] Daily QHELG.OL [Line] 1/25/2006-4/30/2007 (GMT) Price NOK Mar May Jul Sep Nov Jan Mar

22 De 20 største grunnfondsbeviseierne Antall andel Antall andel Sparebank 1 Nord Norge ,00 Tromstrygd ,24 Romern AS ,03 Warrenwicklund ,17 Sparebanken Øst ,70 Institutt for sammenlig. kulturforskning ,00 MP Pensjon ,59 DnB NOR bank ASA Investeringsdivisjon ,95 Terra utbytte ,08 BBS ansatte fond ,86 Haslum Industri AS ,66 Sivesind Johan ,67 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,58 Rana Invest AS ,64 Helgelandskraft AS ,58 Hartviksen, Harald ,62 Hifo Invest AS ,73 The Northern Trust ,61 Nervik Steffen ,29 Ews-stiftelsen ,50 Sum 10 største eiere ,24 Sum 20 største eiere ,50 22

23 Brutto utlån per ,8 % 13,2 % 5,0 % 62,4 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bergverk og industri Bygg- og anlegg 2,2 % 1,9 % 5,0 % 6,5 % Varehandel, Hotell, Restaurant Finansiering, Eiendom Transport og tj. Ytende Personmarked 23

24 Engasjement fordelt på næring Engasj. %- andel Nedskr. Tap Engasj. %- andel Nedskr. Tap Kommuner og kommuneforetak 5 0, ,1 0 0 Jord- og skogbruk 736 6, ,5 3 0 Fiske- og havbruk 588 5, , Bergverk og industri 220 1, ,0 4 0 Bygg- og anleggsvirksomhet 254 2, ,2 4 0 Varehandel, Hotell, Restaurant 448 3, , Finansiering, Eiendom , , Transport og tjenesteytende 600 5, , næring Personmarked , , Sum , ,

25 Netto misligholdte - og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,50 % 1,50 % 1,20 % 1,30 % 1,00 % 0,97 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,50 % 0,00 % 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 Nto. misligholdte Nto. tapsutsatte 25

26 Innskudd fra kunder per ,9 % 60,5 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk 7,2 % 2,9 % 1,9 % Bergverk og industri Bygg- og anlegg Varehandel, Hotell, Restaurant Finansiering, Eiendom 7,2 % 3,1 % 3,2 % 8,1 % Transport og tj. Ytende Personmarked Kommuner og Kommuneforetak 26

27 Finansiering Banken har en målsetting om lang finansiering (>12 mnd.) ved utgangen av 2007 skal være på min. 70 %. Per 1Q 2007: ca. 76 %. Kommiterte trekkfasiliteter : Syndikat Euro 62,5 mill. Jan 2011 DnB Nor MNOK mnd. Bankens trekkfasiliteter var ubenyttet ved utgangen av kvartalet. Priser på innlån fra fremmedkapitalmarkedet har etter hvert blitt mer normalisert. Banken har en jevn forfallsstruktur frem til desember

28 Utsikter fremover Konkurranse på boliglån vil gi fortsatt press på rentenetto. Videre oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjement forventes å gi fortsatt reduksjon. Etablering av nye forsikringsselskaper vil bidra til bankens langsiktige inntjening. Forventer fortsatt god vekst i provisjonsinntekter. Bankens sterke markedsposisjon og distribusjonskraft er et godt grunnlag for fremtidig inntjening. 28

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer