Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000"

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000

2 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og enkelhet skal kjennetegne forholdet til markedet. Sparebanken Midt-Norge skal være en fullservicebank for privatkunder, primærnæringer, offentlig sektor og bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Sparebanken Midt-Norge skal gjennom lønnsom drift opprettholde en slik soliditet at banken kan ivareta sitt samfunnsansvar gjennom å spille en aktiv rolle i verdiskaping og vekst i landsdelen.

3 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge Forstanderskapet Formann: Nestformann: Hovedstyret Formann: Nestformann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) Bjarne Håkon Hanssen Stein Atle Andersen Per Axel Koch Kjell Eriksen Anne-Brit Skjetne Joar Grimsbu Ivar Martin Johansen Egill Vatne jr Kontrollkomiteen Formann: Nestformann: Randi Grøndalen (lagdommer i Frostating Lagmannsrett) Rolf Røkke (kemner i Trondheim) Ekstern revisor KPMG Trondheim v/ Hallvard Strømme Konsernledelsen Finn Haugan (AD), Torbjørn Vik (VAD), Kjell Fordal, Marvin Wiseth, Berit Rustad, Jan Pedersen, Harald A. Lein, Øivind Mellbye, Asbjørn Norberg, Rune Haglund, Anne Hovd, Bente Halvorsen, Olav Sem Austmo og Per Oskar Olsen

4 Hovedtrekk Godt resultat: 331 mill kr etter skatt Egenkapitalavkastning: 18,9 % Meget god rentenetto, 60 mill kr bedre enn i mill kr i kursgevinster på valuta- og verdipapirhandel 10 mill kr lavere andre driftskostnader i morbanken enn i 1998 Personalkostnader økt med 33 mill kr fra 1998 Ordinær utlånsvekst på 13,8 % og ordinær innskuddsvekst på 9,5 % 106 mill kr i tap på utlån Kr 32,33 i overskudd pr grunnfondsbevis Styret foreslår kr 17,- i utbytte pr grunnfondsbevis

5 Personmarked Målrettet personmarkedssatsing, Tett oppfølging av kunder med potensial, automatisering av de øvrige Sterk salgsfokusering Resultat så langt: Sterk vekst i PM-utlån og -innskudd, særlig i konkurranseutsatte Trondheim Dobling av salgseffektiviteten God styring av risiko og moderat marginpress Prosjekt prosessforbedring Mer effektive arbeidsprosesser

6 Bedriftsmarked / Kapitalmarked Sterk markedsposisjon Komplett leverandør av finansielle produkter og tjenester til næringslivet gjennom: - Bankens kompetanse og kapasitet innenfor BM og KM - First Securities - FöreningsSparbanken Noen eksempler fra : - Hjemkjøp av Royal Garden - PanFish - Pacpro - Taubåtkompaniet/Boa Ltd. - Fosen Mek. Verksteder - Astor - Rådgiver for Trondheim kommune vedr. Trondheim Energiverk - For øvrig stor rekruttering av små og mellomstore bedriftskunder

7 Tilgjengelighet Tar posisjon som den mest tilgjengelige banken Lørdagsåpne filialer Kveldsåpne filialer Telefonservice, tilgjengelig på dagtid, på kveldstid og på lørdager Nettbank (døgnåpen) 74 kontor i Midt-Norge samt felles SpareBank 1-filial i Oslo Utvikler nytt kontorkonsept - manuell distribusjon med lavere kostnader og større salg

8 Hendelser Økt fokusering på personkundemarkedet Lørdagsåpne kontorer Nye produkter: Innføring av fordelsprogram for ungdom: På egne ben Sterk vekst i NettBankkunder Hjemkjøp av og forsterket satsing på EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS SpareBank 1 Kredittkort AS etablert i Trondheim SpareBank 1 kjøper Vår Bank og Forsikring meglerforetaket First Securities

9 Hovedtall 1998 Forvaltningskapital 26,4 mrd kr 22,6 mrd kr Utlån (brutto) 23,0 mrd kr 20,1 mrd kr Innskudd fra kunder 15,2 mrd kr 13,6 mrd kr Sum inntekter 1053 mill kr 893 mill kr Sum driftskostnader 560 mill kr 524 mill kr Tap utlån 106 mill kr 38 mill kr Gevinst anleggsmidler 50 mill kr 0 Ordinært resultat 437 mill kr 331 mill kr

10 Nøkkeltall 1998 Rentenetto 3,20 % 3,26 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 2,06 % 1,69 % Resultat av ordinær drift 1,82 % 1,52 % Kapitaldekning 10,9 % 11,4% Kjernekapitalandel 9,4 % 9,5% Innskuddsdekning 69 % 70 % Kostnader ift. inntekter 53 % 59 % Egenkapitalavk. etter skatt 18,9 % 14,3 %

11 Resultat Rentenetto Kursgevinster/utbytte Andre inntekter (nto) Andre driftskostnader Resultat før tap Tap utlån Gevinst anleggsmidler Resultat av ord. drift Skatt Overskudd

12 Relativt resultat Rentenetto 3,20 3,26 3,44 Kursgevinster/utbytte 0,39 0,08 0,02 Andre inntekter (nto) 0,81 0,79 0,81 Andre driftskostnader 2,34 2,42 2,48 Resultat før tap 2,06 1,69 1,79 Tap utlån -0,44-0,17 0 Gevinst anleggsmidler 0,21 0 0,07 Resultat av ord. drift 1,82 1,52 1,86 Skatt -0,44-0,40-0,44 Overskudd 1,38 1,12 1,42

13 Overskuddsdisponering Overskudd i morbanken Kontantutbytte Utbytteutjevningsfond Fond for vurderingsforskjeller Til Sparebankens fond

14 Resultatutvikling (ordinært driftsresultat) mill kr

15 Resultat før tap mill kr

16 sammenliknet med 1998: Rentenetto + 60 Kursgevinster og utbytte + 76 Andre driftsinntekter + 25 Personalkostnader - 33 Andre driftskostnader - 4 Tap utlån - 68 Gevinst anleggsmidler + 50 Skatt - 19 Overskudd + 87

17 Resultat ordinær bankdrift 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum Rentenetto Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet Kursgev/-tap, utbytte, verdipap./val Bonus Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

18 mill kr Driftsresultat - kvartalsvis utvikling før tap/gevinster etter tap/gevinster /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99

19 Kvartalsutvikling 1/99 2/99 3/99 4/99 Rentenetto Kursgevinst/-tap verdipap./valuta, utbytte Andre provisjonsinntekter (nto) Sum inntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før skatt Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

20 Rentenettoutvikling mill kr Relativt 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

21 Rentenetto - kvartalsvis utvikling prosent 5,0 mill kr 250 4, , , ,0 50 2,5 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 0

22 Inntekter Trender Provisjonsinnt Betalingsformidling Kursgev og utbytte Rentenetto

23 Regningsbetaling - transaksjonstyper

24 Tusen Transaksjonsutvikling Manuell giro / Brevgiro Brevgiro Manuell giro

25 Transaksjonsutvikling Tusen Elektroniske tj. Brevgiro Kassetjenester

26 Kostnadsutviklingen mill kr 700 Relativt 3,75% ,50% 3,25% 400 3,00% 300 2,75% 200 2,50% 100 2,25% ,00%

27 Årsverksutvikling (Konsern) Datterselskapene øverst

28 Avkastningsmargin Kostnadsprosent Avk.margin Kostn.prosent 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Avk.margin Kostn.prosent

29 Bokførte tap Nye tap Økn. tidl. tap Mertap konst. Reduksjon tidl. Inngang tidl. konst. Sum BM PM Sum Uspes. tapsavs. 46 Sum tap 106

30 Bokførte tap (mill kr) Økning i tap - PM BM Inngått/reduksjon tap - PM BM Økt uspes. tapsavsetning Netto tap

31 Tapsutvikling (konsern) mill kr

32 Misligholdsutvikling (mislighold mer enn 90 dager) mill kr Næringsliv Personmarked Des94 Des95 Des96 Des97 Des98 Des99

33 PM - beregnet tapsavsetning (mill kr) Tapsuts. kapital Beregningssats Tapsavsetning Inkassolån % 106 Andre lån mislh > 90 dager 34 53% 18 Friske lån hos kunder med mislh > 90 dager 47 10% 5 Lån frysavtale % 28 Lån reforh. rente 66 70% 46 Sum mislh > 90 dager % 203 Mislh dager 61 20% 12 Sum PM eng som tapsberegnes % 215

34 Kundegruppe Beregning uspes. tapsavsetning Saldo (inkl garantier) Ikke tapsvurd. kapital Normal risiko Uspes tapsavsetning Bedriftsmarked ,13% 191,5 Utenl. kunder ,00% 0,7 Best sikrede boliglån PM ,50% 43,9 Andre PM-lån ,60% 62,4 Off.sektor / kredittforetak ,00% 0,0 Sum ,34% 298,5

35 Utvikling tapsavsetninger mill kr BM, spesifiserte PM, spesifiserte Uspesifiserte

36 Balanse Balanse Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD og EGENKAPITAL

37 Forvaltningskapital mrd kr

38 Utlån - Innskudd mill kr

39 Utlåns- og innskuddsvekst 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% Innskudd Utlån 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8%

40 Ordinær utlånskapital i mill kr og 12 mnd vekst i % /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 4

41 Ordinær innskuddskapital i mill kr og 12 mnd vekst i % /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 0

42 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 0

43 12 mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99

44 Markedsandeler PM-kunder NOR K-bank DnB Fokus Postbanken Sp.Bank 1 Midt-Norge

45 Innskuddsutvikling fordelt på vilkår morbank - siste 12 mndr Plassering/Fastrte Driftskonti BM/Lbr Brukskonti PM Særvilkår Start/Høyrente/Div Ungdom Storkunder mill kr

46 Innskuddsvekst og sparing i fondsandeler Årlig vekst - ordinære innskudd mill kr Fonds Innskudd

47 Utlånsvekst morbank - siste 12 mndr Fastrentelån/Val.lån Avdragslån PM Rammekreditter Avdragslån NL Avdragslån Lbr Storkunder/Off. Inkassolån mill kr

48 Vekst i personmarkedet i %, fordelt på område PM Trondheim Banker Sør Banker Nord Utlån Innskudd

49 Utlånsvekst Vekst i mill kr Vekst i prosent Landbruk 161 9,1 Offentlig -52-9,8 Næringsliv ,0 Lønnstakere ,0 Morbank ,8

50 Sektorfordeling - utlån Offentlig 2,1% Næringsliv 40,9% Offentlig 2,6% Næringsliv 39,8% Lønnstaker 57,0% Lønnstaker 57,6%

51 Næringsfordeling - utlån Havbruk 5,9% Primærnæring 21,2% Havbruk 7,9% 1998 Primærnæring 22,4% Finans./Eiend.dr. 28,0% Varehandel 9,8% Off. sektor 4,9% Finans./Eiend.dr. 26,7% Varehandel 10,4% Off. sektor 6,2% Bygg/anlegg 4,5% Produksjon 7,7% Trsp/tj.yt./div. 18,1% Trsp/tj.yt./div. Bygg/anlegg 15,1% 3,6% Produksjon 7,8%

52 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseie Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 10,9 % 11,4% 12,1% Kjernekapitalandel 9,4 % 9,5% 9,9%

53 Kapitaldekning Prosent 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Tilleggskapital Kjernekapital

54 Datterselskaper (Overskudd før skatt) GårdsNummer 1 as EiendomsMegler 1 Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Midt-Norge Leasing as Midt-Norge Fonds as Andel SpareBank 1 Gruppen as

55 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapitalandel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må vektlegges.

56 Utbytte Kontantutbytte pr grunnfondsbevis kr 17,-. Avsetning til utbytteutjevningsfond, 92 millioner kroner, som svarer til kr 15,33 pr bevis. Etter dette er utbytteutjevningsfondet 450 millioner kroner. RISK er beregnet til kr 22,62 pr grunnfondsbevis.

57 Kursutvikling grunnfondsbevis /1/97 31/1 28/2 28/3 25/4 23/5 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 2/1/98 30/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/6 17/7 14/8 11/9 9/10 6/11 4/12 31/12/98 28/1 25/2 25/3 20/4 18/5 15/6 13/7 10/8 8/9 1/10 24/10 21/11 31/12/

58 nov99 Omsetning grunnfondsbevis Antall grunnfondsbevis jan97 mar97 mai97 jul97 sep97 nov97 jan98 mar98 mai98 jul98 sep98 nov98 jan99 mar99 mai99 jul99 sep

59 Nøkkeltall grunnfondsbevis Antall grunnfondsbevis 6,0 mill 6,0 mill 6,0 mill Bokf. egenkapital pr grunnfondsbevis 175 kr 160 kr 147 kr Grunnfondsbevisprosent 58,2 % 60,4 % 62,7 % Fortjeneste pr bevis etter skatt 32,33 kr 25,80 kr 29,20 kr Resultatdekning pr bevis etter skatt 55,30 kr 41,10 kr 46,80 kr Omløpshastighet (ant. omsatt i år/ant. utstedt) 48 % 59 % 124 % RISK-beløp 22,62 kr 19,10 kr 22,60 kr

60 10 største grunnfondsbeviseiere pr Eier Antall Andel Swedbank ,97% Folketrygdfondet ,91% Den norske Bank/Postbanken ,85% Tveteraas Eiendomsselskap m.fl ,76% I. K. Lykke AS m.fl ,74% Sparebanken Rogaland ,37% Ila Finans AS, Ila Jern AS ,93% Wenaasgruppen AS ,34% Stiftelsen Uni ,17% Frank Mohn AS ,01%

61 Geografisk eierfordeling pr Antall eiere Antall bevis Nordmenn i utlandet 3,6% Norge for øvrig 26,3% Utlandet 0,7% Sør-Trøndelag 27,1% Utlandet 10,8% Nordmenn i utlandet 2,5% Norge for øvrig 27,8% Sør-Trøndelag 19,1% Nord-Trøndelag 4,6% Oslo/Akershus 21,9% Nord-Trøndelag 20,3% Oslo/Akershus 35,2% Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet

62 Utvikling i grunnfondsbevis Antall eiere Omsetning (antall bevis) millioner

63 Fylkesvis eierstatistikk Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Nordmenn i utlandet Utlandet Eiere Bevis Thousands Antall bevis Antall eiere

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Lokale verdier. Årsrapport 2002

Lokale verdier. Årsrapport 2002 Lokale verdier [ Lokale verdier ] Ethvert samfunn består av de menneskene som lever og ånder i nærmiljøet. Det er de som skaper verdiene og legger premissene for veien videre. Dette er en vei SpareBank

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011 KAPITALMARKEDSDAG Oslo, 5. September 2011 Pål Strand Adm. dir. Hvem: Sparebanken Øst, stiftet 1843 Hvor: Hovedkontor Drammen, filialer i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold Hvor mange: 254 årsverk

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer