Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena"

Transkript

1 Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, ipax AS Tel: (+47) Pstbks 8034 E-pst: 4068 Stavanger, Nrge Internett: Org. Nr MVA

2 i. Sammendrag Teknlgi akvarena ble startet pp i 2009 g den rdinære 3-års peride ble avsluttet i Prsjektet er inne i sitt 4. driftsår. Kntraktspartner er Næringsfreningen i Trndheim. Denne rapprten presenterer en uavhengig tredjeparts vurdering fr å få frem læringseffekter. Prsjektets har sm visjn å utvikle verdensledende teknlgi fr bærekraftig ppdrett av fisk. Hvedmålsetningen fr akvarena er å gi økt verdiskapning g mer rbuste aktører sm knsekvens av økt samarbeid mellm leverandører, ppdrettere g FU institusjner i klyngen. Prsjektet har gjennmført en rekke nettverkstreff i frm av wrkshps der det ble satt fkus på faglige tema. Det har vært arrangert seminarer sm har strukket seg ver flere dager. Det ble gså arrangert nettverksbygging i frm av miljølag med aktuelle tema. Ttalt ble det trukket pp 16 innvasjnsprsjekter i prsjektet. En sterkt medvirkende årsak til dette var at øknmiske midler ble satt av til små frprsjekter. Flere er utviklet til å bli større FU prsjekt. Det har gjennm prsjektets frløp vært fkus på internasjnale aspekter, blant annet stand g knferanse på AquaNr g flere studieturer. Det ble etablert et kurs på NTNU innen resirkuleringsteknlgi. Det ble i prsjektet satset på kvinnelige fredragshldere g deltakere på nettverkssamlingene. Det har vært gdt besøk på nettsidene til prsjektet g nyhetsbrev er blitt gdt mttatt. Det ble etablert et gdt samarbeid med plitiske g nærings-plitiske rganer i reginen. Interessen fr prsjektet har økt underveis g antall deltakere vkset fra 35 til 58. Prsjektet vil bli videreført sm en medlemsbasert rganisasjn. De fleste bedrifter velger å bli med videre. Prsjektets hvedmål ble ppnådd. Prsjektets viktigste resultat er at en har klart å bringe sammen g mbilisere ulike deler av verdikjeden (leverandørindustrien, ppdrettsnæringen g FU miljøene). Dermed har prsjektet lagt grunnlaget fr større grad av samarbeid mellm aktørene. Det har blitt etablert en klar prfil g identitet sm har synliggjrt Midt Nrge sm en teknlgiregin innen denne næringen. Et annet viktig resultat er det nettverk g samspill sm er blitt etablert gjennm gde samlinger, wrkshps g studieturer. Det ble identifisert mange felles g relevante tema g en del prsjektideer har blitt spilt pp. Blant prsjektets styrker er at klyngen er tilnærmelsesvis kmplett, at leverandørindustrien er mden fr videreutvikling g at timingen er rett. Blant prsjektets svakheter er ulike interesser mellm ppdrettere g leverandører, variabelt engasjement hs deltakerne g stram finansiering sm satte nen begrensninger. Styringsgruppen har fungert bra g styremedlemmene har lagt inn dedikasjn, engasjement g innsats. Prsjektadministrasjnen har bestått av tre persner fra SINTEF Fiskeri g havbruk sm er engasjerte, erfarne, g flinke g sm har fungert sm et gdt team. Det har vært et gdt samspill mellm styringsgruppe g prsjektadministrasjn. Nettverksaktivitetene har skapt møteplasser g de fleste deltakere i klyngen har fått større nettverk. Det er etablert større frståelse fr hverandres utfrdringer. En annen str nytteeffekt er at AkvARENA har bidratt til å få små g stre prsjekter pp å stå. Det er blitt lettere å kmme i gang med nye prsjekter, bl.a. sm en knsekvens av et bredere grunnlag fr samarbeid. Det er innhentet en rekke innspill fra aktørene på tema sm kan vektlegges i videreføringen av prsjektet. Det ligger et gdt grunnlag fr å kunne utvikle klyngen videre. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 2

3 ii. Innhldsfrtegnelse i. Sammendrag... 2 ii. Innhldsfrtegnelse Innledning Bakgrunn g metde Krt m Arena-prgrammet Frmål med evalueringen Tilnærming Skriftlig infrmasjnsgrunnlag Innhenting av vurderinger fra nøkkelpersner Vurderinger basert på skriftlige kilder Om det knkrete ARENA prsjekt Etablering / implementering av prsjektet Prsjektets målsetninger Frmål g visjn Hvedmålsettinger Delmålsetninger Aktører Styringsgruppe Prsjektledelse Deltakere i nettverket Delprsjekter, gjennmførte aktiviteter g knkrete resultater Administrativt Nettverksutvikling Innvasjn g teknlgiutvikling Kmpetanseutvikling Internasjnalisering Mangfld Andre effekter Videreføring av samarbeidet Vurderinger basert på intervjuer av nøkkelpersner Prsjektets viktigste resultater Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 3

4 4.2 Det sm prsjektet ikke har lykkes så gdt med Prsjektets styrke g svakheter Prsjektets rganisasjn, ledelse, rller, frankring g invlvering Evaluatrs vurdering: Prsjektets viktigste effekter på krt g lang sikt samt frutsetningene fr dette Oppnådde resultater ift pprinnelige mål Viktigste suksesskriterier Prblemer g årsak til disse Tilpassning til nye rammevilkår g endrede frhld Vurdering av balanse mellm aktiviteter, klyngens sammensetning g samhandling Evaluatrs anbefaling Evaluatrs vurdering av mttakelsen av evalueringen Innspill til videreføringen av prsjektet Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 4

5 1. Innledning Arena-prsjektet Teknlgi akvarena ble startet pp i 2009, sm et resultat av et frprsjekt finansiert av Sør- g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune med sterk frankring i Marin Strategiplan Trøndelag. Den rdinære 3-års peride sm innvilges fr et Arena prsjekt, ble avsluttet i Søknad m frlengelse av prsjektet ble innvilget g på det tidspunktet denne rapprten skrives, er prsjektet inne i sitt 4. driftsår. Etter at prsjektets rdinære 3-års peride er avsluttet, skal det skal gjennmføres en uavhengig tredjeparts vurdering av prsjektet. Rådgivningsselskapet ipax AS ble engasjert til å gjennmføre evalueringen g den ble fretatt i periden februar april Prsjektleder har vært Per Møller- Pedersen g kvalitetssikrer har vært Bjarte Dybvik. 2. Bakgrunn g metde 2.1 Krt m Arena-prgrammet Arena-prgrammet er et nasjnalt prgram eid av Innvasjn Nrge, SIVA g Nrges frskningsråd. Arena-prgrammet tilbyr finansiell g faglig støtte til langsiktig utvikling av reginale næringsmiljøer. Frmålet er å stimulere til økt innvasjn basert på samarbeid mellm bedrifter, utdannings- g FUmiljøer samt ffentlige utviklingsaktører. Prgrammet skal dessuten bidra til læring i innvasjnsprsesser g utvikling av næringsmiljøene. Et Arena-prsjekt går rdinært ver tre år men kan etter søknad frlenges inn i et fjerde g femte driftsår. En viktig del av et ARENA prsjekt er å skape både frmelle g mer ufrmelle møteplasser. 2.2 Frmål med evalueringen Frmålet med evaluering er på uavhengig vis å gjennmgå prsjektet fr å frstå g trekke frem læringseffekter rundt prsjektets prsesser, rganisasjn, fremdrift, suksessfaktrer, vanskeligheter etc. Evalueringen skal være til nytte fr de sm har vært invlvert i prsjektet, fr virkemiddelapparatet, fr videreføring av samarbeidet g fr andre fremtidige Arena-prsjekter. 2.3 Tilnærming Innvasjn Nrge har utarbeidet en evalueringsmal sm er dkumentert i Arena-håndbken. Evalueringsmalen er benyttet sm utgangspunkt fr denne evalueringen. I tillegg er det lagt inn evalueringspunkter sm prsjektledelsen ønsker å få belyst. Det er lagt vekt på en nøktern g knkret evaluering samt å få frem læringseffekter. Evalueringen ble gjennmført i følgende trinn: Planlegging av evalueringen Gjennmgang av skriftlige kilder sm prsjektsøknader, årsrapprter, nettsider fr å kunne gi en beskrivelse av prsjektet, målsetninger, aktører, prsjekter, resultater etc. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 5

6 Gjennmføring av intervjuer med nen av de viktigste aktører i prsjektet fr å hente inn erfaringer g synspunkter på aktiviteter, resultater, styrker g svakheter, rganisering, frankring, lærdm etc. Vurdering av viktige kriterier sm er spesifisert i evalueringsmalen Skriving av evalueringstrapprt Gjennmgang av utkast til sluttrapprt med prsjektleder Overlevering av evalueringsrapprt 2.4 Skriftlig infrmasjnsgrunnlag Følgende skriftlige materiale var tilgjengelig ved ppstarten av evalueringen: Søknad m hvedprsjekt Plan fr internasjnaliseringsarbeid i akvarena Årsrapprt fr 2009 Strategi fr Teknlgi akvarena Årsrapprt fr 2010 Årsrapprt fr 2011 Søknad m videreføring av akvarena år 4 g 5 Frretningsplan akvarena Medlemskapsavtale Vedtekter Teknlgi akvarena 2.5 Innhenting av vurderinger fra nøkkelpersner Det ble fretatt samtaler med følgende nøkkelpersner: Trude Olafsen, prsjektleder Kristian Henriksen, prsjektsekretariatet Merete G. Sandberg, prsjektsekretariatet Nralf Rønningen, Aqualine, styreleder g representant fr mellmstr leverandør matfiskleddet Idar Schei, Aqua Optima, styremedlem g representant fr mindre leverandør settefiskleddet Finn Victr Willumsen, ACE, styremedlem g representant fr Næringsfreningen samt uttestingsanlegg Arnfinn Aunsm, SalMar Farming, styremedlem g representant fr str leverandør matfiskleddet Rald Dlmen, Midt-Nrsk Havbruk, representant fr mellmstr ppdretter Håkn Tønne, EIVA-Safex, representant fr teknlgileverandør Sigurd Bjørg, Sør-Trøndelag Fylkeskmmune, bservatør i styret på vegne av Sør-Trøndelag Fylkeskmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Vigdis Harsvik, Innvasjn Nrge, bservatør i styret Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri g havbruk, representant fr FU miljø Petter Vebenstad, Teknlgisk Institutt, representant fr FU miljø Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 6

7 3. Vurderinger basert på skriftlige kilder 3.1 Om det knkrete ARENA prsjekt Det er gjennm en årrekke bygget pp en marin klynge i Trøndelag sm består av teknlgiprdusenter, kunnskapsmiljø g havbruksselskaper. Fylkeskmmunene i Nrd- g Sør-Trøndelag sammen med aktørene i klyngen gjennmførte i 2006 en strategiprsess sm munnet ut i en Marin Strategiplan. T av de viktigste strategiene pekte på ptensialet fr teknlgiutvikling g lakseppdrett. I tråd med føringene i Marin Strategiplan ble det fra 2006 til 2008 gjennmført et frprsjekt ved navn Teknlgi akvarena Trøndelag. Frprsjektet bekreftet at ptensialet fr den marine klyngen var strt g at det var vilje hs aktørene til å utvikle samarbeidet fr å kunne perasjnalisere strategiene gjennm økt samhandling g felles innsats fr å løse knkrete utfrdringer. Følgelig ble det i 2008 søkt m et ARENA hvedprsjekt. Prsjektet var gdt frankret i reginale utviklingsstrategier hs aktørene. 3.2 Etablering / implementering av prsjektet Prsjektet akvarena startet pp 1. august 2008 g løp til 31. juli Søknad m videreføring av prsjektet til et 4. g 5. år ble sendt inn i mai Søknaden ble innvilget fr finansiering et 4. år g prsjektet er fr øyeblikket på slutten av dette året. Videreføringen er tuftet på t strategier sm er beskrevet i en ppdatert versjn av Marin Strategiplan. De t strategiene er "havbruk sm viktig verdiskaper" g "bærekraftig havbruks- g fiskeriteknlgi". Kntraktspartner er Næringsfreningen i Trndheim. 3.3 Prsjektets målsetninger Frmål g visjn Prsjektets pprinnelige visjn var Verdensledende teknlgi fr ppdrett av fisk. Visjnen ble i 2009 justert til Verdensledende teknlgi fr bærekraftig ppdrett av fisk Hvedmålsettinger De pprinnelige hvedmålsetningene ble definert i ARENA-søknaden var økt verdiskapning g lønnsmhet hs deltakerne samt mer rbuste aktører sm en knsekvens av økt samarbeid i akvarena. Denne ble i 2009 justert til akvarena skal gi økt verdiskapning g mer rbuste aktører sm en knsekvens av økt samarbeid. Hvedmålsetningene ble ytterligere justert i 2010 sm følge av strategiprsessen til å bli akvarena skal gi økt verdiskapning g mer rbuste aktører sm knsekvens av økt samarbeid mellm leverandører, ppdrettere g FU institusjner i klyngen. Når akvarena avsluttes, skal samarbeidsrelasjnene være såpass sterke at man velger å videreføre klyngeutviklingen. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 7

8 3.3.3 Delmålsetninger Det var i ARENA-søknaden definert ni delmål: Initiere g etablere tre stre samarbeidsprsjekter Initiere g etablere mindre prsjekter Initiere g gjennmføre kmpetansehevingstiltak Knkretisering g design av fremtidens anlegg Bidra til å etablere utvekslingsrdning fr studenter Bidra til å få etablert praksisnær undervisning i videregående skle Delta på et internasjnalt arrangement med felles markedsføring Etablere en web-prtal Etablere et gdt samspill med VRI Trøndelag Disse ni delmålene ble i 2011 erstattet av t nye delmål sm skal være gjeldende fr videreføringen av prsjektet: Etablere g gjennmføre et leverandørutviklingsprgram fr ppdrettsnæringen Fremskaffe nye teknlgiske løsninger sm løser næringens miljømessige utfrdringer 3.4 Aktører Styringsgruppe Prsjektet ble satt pp med en styringsgruppe bestående av 6 styremedlemmer, 1 varamedlem g 4 bservatører sm følger fra g med høsten 2011: Styremedlemmer: Nralf Rønningen, Aqualine, styreleder Arnfinn Aunsm, SalMar Farming Vibecke Bndø, Salmnr Frde Håkn Kjølås, SeaSide Finn Victr Willumsen, ACE Aquaculture Jørn Mentzen, Salnes Filter Varamedlem: Idar Schei, AquaOptima, vararepresentant Observatører: Sigurd Bjørg, Sør-Trøndelag Fylkeskmmune Vigdis Harsvik, Innvasjn Nrge Lars Andre Dahle, Nrges Frskningsråd Anne-Kathrine Willumsen, Næringsfreningen i Trndheim Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 8

9 3.4.2 Prsjektledelse Prsjektgruppens arbeid ble utført av følgende persner: Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri g havbruk, prsjektleder Merete G. Sandberg, SINTEF Fiskeri g havbruk Ingvild J. Aarhus, Sintef Fiskeri g havbruk (fra 2009 til 2011) Kristian Henriksen, SINTEF Fiskeri g havbruk (fra g med april 2011) Tve Hepsø, SINTEF Fiskeri g havbruk, administrativ støtte Deltakere i nettverket Antall deltakere i nettverket økte ver tid sm vist i nedenstående tabell: Antall aktive deltakere sm har deltatt Antall kjerne/partnerbedrifter Antall FU eller kunnskapsmiljøer Antall ffentlige utviklingsaktører Delprsjekter, gjennmførte aktiviteter g knkrete resultater Administrativt I tillegg til planlegging g ledelse av prsjektet er det utført en rekke verrdnede ppgaver, spesielt knyttet til kmmunikasjnsaktiviteter. Blant annet ble det i 2009 prdusert artikler, nyhetsbrev, brsjyre g hjemmeside. I 2011 ble det gså prdusert en infrmasjnsvide i tillegg til annet infrmasjnsmateriell Nettverksutvikling Prsjektet har gjennmført en rekke nettverkstreff i frm av wrkshps der det ble satt fkus på spesielle tema. Sm eksempel kan nevnes internasjnalisering, fredling, bimassekntrll, internasjnalt mdømme sv. Det har gså vært arrangert seminarer sm har strukket seg ver flere dager. Det ble gså arrangert nettverksbygging i frm av t miljølag (kalt Møljelag) pr år med aktuelle tema Innvasjn g teknlgiutvikling Ttalt ble det trukket pp 16 innvasjnsprsjekter i prsjektet. En sterkt medvirkende årsak til dette var at øknmiske midler ble satt av til små frprsjekter. Flere er utviklet til større prsjekt støttet av Frskningsrådet, Innvasjn Nrge samt Reginalt Frskningsfnd. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 9

10 3.5.4 Kmpetanseutvikling Det ble knyttet en mastergradstudent fra NTNU til prsjektet (2009). I 2010 ble det valgt å sette fkus på resirkuleringsteknlgi fr å få pp tilpasset pplæring / utdanning fr næringen. Det ble følgelig etablert et kurs på NTNU Internasjnalisering Det har gjennm prsjektets frløp vært fkus på internasjnale aspekter. Vi vil gjerne trekke frem følgende knkrete aktiviteter: Plan fr internasjnaliseringsarbeid (2008) Omdømmeanalyse av nrske akvakulturleverandører i 11 land (2009) Felles hjemhentingsprsjekt (IN) g deltagelse på messe i Dubai fr fire bedrifter i klyngen (2008) Stand på AquaNr, verdens største akvakulturmesse (2009 g 2011) Internasjnal knferanse under AquaNr (2011) Strategier fr internasjnalisering (2010) Studietur til Færøyene (2011) Studietur til Danmark sm gjennmføres i mai Mangfld Det ble i prsjektet satset på kvinnelige fredragshldere g deltakere på nettverkssamlingene. Det har gså vært hldt fredrag i GRO-nettverket (2009). I 2011 ble det gjennmført en spørreundersøkelse blant kvinner fr å berede grunnen fr et eget frum fr disse. 3.6 Andre effekter Det har vært gdt besøk på nettsidene til prsjektet, nyhetsbrev er blitt gdt mttatt g det har høynet ppmerksmhet mt klyngen utenfra. Det ble etablert et gdt samarbeid med plitiske g nærings-plitiske rganer i reginen. Dette er en viktig frutsetning fr å kunne realisere en strategisk g samrdnet videreføring. 3.7 Videreføring av samarbeidet Det ble i 2011 utarbeidet søknad m videreføring av akvarena i år 4 g 5. Det ble bevilget støtte til prsjektets 4. driftsår g da denne rapprten ble skrevet nærmet prsjektet seg slutten av dette året. Det kan gså ligge en mulighet fr at prsjektet kan bli frlenget inn i et femte år. Det ble i 2010 utarbeidet en strategi fr akvarena sm blant annet la føringer fr en videreføring av prsjektet. Det er siden blitt utviklet frretningsplan, vedtekter g medlemsavtale fr videreføring av prsjektet i frm av en medlemsbasert rganisasjn. Det er tatt ut et eget rganisasjnsnummer i Brønnøysund. De fleste bedrifter velger å bli med videre. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 10

11 4. Vurderinger basert på intervjuer av nøkkelpersner Gjennm samtaler har vi hentet inn synspunkter fra både prsjektrganisasjnen, styringsgruppen, næringen g FU rganisasjner. Rllene g kmmentarene til de ulike aktørene er flettet inn i hverandre så vi har valgt i de følgende kapitlene å presentere en samlet ppsummering av innspillene på de enkelte punkter sm ble gjennmgått i samtalene. 4.1 Prsjektets viktigste resultater De fleste vi hadde samtaler med fremhevet sm prsjektets viktigste resultat er at en har klart å bringe sammen ulike deler av verdikjeden (leverandørindustrien, ppdrettsnæringen g FU miljøene). Dermed har prsjektet lagt grunnlaget fr større grad av samarbeid mellm aktørene. Mange mener at det har blitt etablert en klar prfil g identitet sm har synliggjrt Midt-Nrge sm en teknlgiregin innen denne næringen. Et annet viktig resultat er det nettverk g samspill sm er blitt etablert gjennm gde samlinger, wrkshps g studieturer. Dette har bidratt til å skape et gdt miljø mellm aktørene g har gjrt det lettere å ta kntakt med hverandre. En rekke aktører fremhever at det har blitt økt bevissthet rundt teknlgiutvikling g frståelse fr FU rganisasjnene sine rller. Det ble identifisert mange felles g relevante tema, en del prsjektideer har blitt spilt pp på grunn av krt vei til startmidler g nen har etter hvert blitt til gde FU prsjekter. Et par av samtalepartnerne trakk frem at en interessant effekt av prsjektet er at det både har bidratt til å trekke by g land sammen innen denne næringen g at det har bidratt til å trekke Nrdg Sør-Trøndelag sammen. 4.2 Det sm prsjektet ikke har lykkes så gdt med Nen aktører trekker frem at prsjektene har vært fr lite knkrete, at det har vist seg vanskelig å få ne anvendbart ut på krt sikt g at nen prsjekter har stppet på veien. Til trss fr dette mener flere at anvendt frskning har et gdt ptensial til å kunne bli msetningsbar. I den frbindelse synes nen aktører at kplingene til SINTEF kanskje er litt fr sterke g at det har vært vel mye frskningsfkus i prsjektet. Andre aktører fremhever at en har ikke har lykkes så gdt med å utvikle bestillerkmpetanse, spesielt i frhld til innvasjnsprsjekt, g at en derfr ikke har fått til så mange samlende prsjekt på grunn av ulike frutsetninger. Dette punktet er fanget pp av styret g prsjektadministrasjnen. I frlengelsen av samarbeidet mellm aktørene er etablering av et leverandørutviklingsprgram en av hvedaktivitetene. De t vennevnte mmentene viser at en kanskje ikke i str nk grad har klart å bygge br mellm aktører sm har ulike pririteringer g tidshrisnter. Det kmmer i samtalene frem et generelt Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 11

12 inntrykk av at fiskeri- g ppdrettsnæringen synes å være pptatt av mer dagsaktuelle temaer sm har en direkte virkning på driften mens andre er pptatt av mer dyptgående teknlgiutvikling på lenger sikt. Internasjnaliseringsambisjnene ble kun ppfylt i nen grad. Dette kan skyldes at virksmhetene ikke var kmmet langt nk i sine internasjnaliseringsplaner g at det er en tidkrevende bevisstgjøringsprsess. Det tk lang tid å kmme i gang g det viste seg at interessen g ambisjnsnivået fr internasjnalisering var mindre enn ventet. Dette til trss fr at Nrge er en str nasjn innen havbruksteknlgi g således burde være en betydelig internasjnal aktør på den internasjnale arena. Det er gjennm prsjektet skapt en del frventninger i næringen til virkemiddelapparatet sm ikke har blitt innfridd. Flere synes det burde vært unødvendig å verprøve anbefalinger av prsjektideer tatt av en samlet næring. Prsjektet gjennmførte ikke den planlagte Fresight prsessen. Den ble igangsatt, men ble avbrutt halvveis på grunn av utilstrekkelig frankring g interesse hs de deltakende virksmheter. Det kan igjen kanskje skyldes at prsessen km fr tidlig g at en på det tidspunktet ikke hadde bygget tilstrekkelig sterke relasjner i klyngen. Prsjektet ble følgelig gjennmført sm en knvensjnell strategiprsess. Enkelte aktører stiller seg undrende til at prsjektet ennå ikke har stimulert til større grad av knslidering siden det er behv fr ttalleverandører innen en rekke mråder. Et grunnleggende prblem i denne bransjen er kvinneandelen sm er lav. Selv m det er tatt en del initiativ g prsjektet har prøvd å gjøre med mangfld, så har prsjektet ikke lykkes så gdt på dette feltet. Dette tema har derfr blitt tnet ne ned i løpet av prsjektet. Det var planlagt samling mellm NCE Aquaculture g NCE Instrumentatin fr å utvikle det fremtidige samarbeid. Den er tidsberammet til 8. mai 2012, dvs så seint i frhld til ferdigstillelse av denne rapprten at resultatene ikke er innarbeidet. Styringsgruppen g prsjektgruppen har bestemt at det skal innledes et tettere samarbeid med andre klynger. 4.3 Prsjektets styrke g svakheter Gjennm samtalene ble styrkene til prsjektet identifisert Klyngen er tilnærmelsesvis kmplett Leverandørindustrien er mden fr videreutvikling Timingen er rett Mange av de stre kunder g industriaktører er med Prsjektet favner gså bredt g mange småaktører er med Gd frankring hs aktørene i bransjen Gd plitisk frankring Gd prsjektledelse sm har stått på Fleksibel g lydhør prsjektledelse Bred sammensetning av styret sm fungerer gdt Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 12

13 Det ble gså identifisert nen svakheter Frskjellige interesser mellm ppdrettere g leverandører Variabelt engasjement hs deltakerne Deltakere sm mener at prsjektet ble fr lite knkret g litt fr frskningsrientert i starten Stram finansiering satte en del begrensninger Det tar tid å bygge pp en klynge Mangler langsiktig struktur med tilstrekkelig finansiering 4.4 Prsjektets rganisasjn, ledelse, rller, frankring g invlvering Styringsgruppen har bestått 6 medlemmer, 1 varamedlem g 4 bservatører. Den har vært bredt sammensatt. Styringsgruppen har hatt regelmessige g hyppige møter, ne sm har bidratt til aktiv styring. Inntrykket er at styringsgruppen har fungert bra g at den har grepet tak i ppgaven. Mange er impnert ver den dedikasjn, engasjement g innsats sm styremedlemmene har lagt inn i prsjektet. Prsjektadministrasjnen er innleid fra SINTEF Fiskeri g havbruk. Ttal ressursinnsats tilsvarer ca 1 årsverk frdelt på tre persner. De tre persnene er engasjerte, erfarne, flinke g ryddige persner sm sitter tett på næringen g sm fungerer sm et gdt team. At det er tre presner i prsjektgruppen g at det har vært mulig å trekke på disse på timebasis, har gjrt at ressursinnsatsen kunne justeres etter behv g at timefrbruket dermed ble effektivt. Prsjektadministrasjnen får gdt skyssmål fra aktørene i klyngen. De har vært flink til å treffe flk g få dem ut. Spesielt det siste året har det vært mye direkte kntakt mellm prsjektledelsen g aktørene. Flere trekker frem at prsjektledelsen har vært flinke til å tiltrekke nye aktører g trekke med ulike reginer. Prsjektadministrasjnen har vært bevisst på at den gså representerer en aktør i klyngen g at det kan ppfattes å skape en vridning mt frskningsbaserte aktiviteter. Flertallet av dem vi har snakket med, mener imidlertid at prsjektadministrasjnen har mestret balansen mellm prsjektledelse / prsjekter gdt g har ivaretatt habilitetsspørsmål på en gd måte. Vi registrerer at det har vært et gdt samarbeid mellm styringsgruppe g prsjektadministrasjn. Prsjektgruppen har lagt grunnlaget fr gde diskusjner i styringsgruppen på rett nivå g de igangsatte aktiviteter har vært relevante samt at det har vært kjørt ryddige prsesser. Når det gjelder frankringen av prsjektet hs de enkelte aktører, så har den vært gd. Det er blant annet vist ved at medlemsantallet øker g at strt sett alle virksmheter ønsker å delta i videreføringen av prsjektet. Virksmhetene har vært representert på høyt nivå, men innsatsen g deltakelsen har dg variert betydelig mellm deltakerne. Det viser seg at frankringen er persnavhengig. Fr eksempel har små bedrifter med begrensede ressurser g behv fr å fkusere på daglige aktiviteter hatt utfrdringer med å delta på aktivitetene. Disse har imidlertid hatt str nytte av nyhetsbrev, nettsider g annen digital infrmasjn. Større virksmheter har hatt større Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 13

14 muligheter til å delta på arrangementer g prsjekter, men der har det til gjengjeld vært utfrdrende å mbilisere de rette persnene i de stre ppdrettsselskapene. 5. Evaluatrs vurdering: 5.1 Prsjektets viktigste effekter på krt g lang sikt samt frutsetningene fr dette Gjennm samtalene har vi fått et innsyn i det sm virksmhetene mener er viktige nytteeffekter. Dette har vi sammenhldt med våre vurderinger. Nettverksaktivitetene har skapt møteplasser med viktige nytteeffekter. Vi har inntrykk av at de fleste har fått større nettverk. Det har vært arrangert bra samlinger med gd stemning. I den frbindelse var studieturene både til nytte g inspirasjn, blant annet den til Møre g den til Færøyene. Representantene fr virksmhetene har møtt andre, de har truffet nye kunder g underleverandører g de har gså møtt bedrifter utenfr klyngen. Det legger grunnlaget fr å kunne styrke samarbeidet mellm virksmhetene. Vi frstår at det er blitt lettere å ta kntakt g dermed enklere å gjøre ting sammen. Nen leverandører har funnet sammen g vet bedre hvem sm det kan være aktuelt å samarbeide med. En str nytteeffekt er at det gjennm prsjektet er etablert større frståelse fr hverandres utfrdringer. Vi får tilbakemeldinger m at mange nå ser et større bilde g er blitt mer ppmerksmme på at det kan være både teknlgi g løsninger sm kan hentes fra andre næringer. Et interessant mment sm km pp i flere samtaler, var at mange av bedriftene i klyngen leverer enkeltkmpnenter mens det er en utvikling hs kundene i retning av å etterspørre systemer. Det betyr at det kan være en ppgave å prfesjnalisere leverandørene i større grad g det er her et leverandørutviklingsprgram vil kunne ha str effekt En annen str nytteeffekt er at akvarena har bidratt til å få små g stre prsjekter pp å stå. Midler ble avsatt til å kunne støtte frprsjekter g dermed ble terskelen fr å få prsjekter i gang senket. Dette har ikke bare gitt knkrete prsjektresultater, men gså en bedre relasjn til frskningsinstitusjner. Tre prsjekter trekkes frem sm spesielt nyttige g det er prsjektet m ekspnerte lkaliteter, service fartøy g brukt utstyr. Vi mener at det er blitt lettere å kmme i gang med nye prsjekter, bl.a. sm en knsekvens av et bredere grunnlag fr samarbeid, g det legger et gdt grunnlag fr å kunne utvikle klyngen videre. En viktig nytteeffekt er at en har kunnet frmidle utfrdringer til hverandre. Vi har fått tilbakemeldinger m at både ppdrettere g teknlgileverandører har fått større frståelse fr verdien av frskning g utvikling. De ser gså verdien av mer åpen innvasjn. Det blir gså trukket frem eksempler på at flere persner med dktrgrad har blitt ansatt i ppdrettsvirksmheter. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 14

15 Tilsvarende har FU miljøene fått større innsikt g frståelse av situasjnen i bedriftene g de har fått en del innspill fra næringen, ne sm blant annet bidr til å skape et gdt innhld på studieturer g samlinger. 5.2 Oppnådde resultater ift pprinnelige mål De fleste aktører melder at ppnådde resultater samsvarer ganske bra med frventningene. Vi har fretatt en subjektiv vurdering av ppnådde resultater i frhld til de pprinnelige hvedmål g delmål. Disse er ppsummert i nedenstående tabell. Vi mener prsjektet har hatt en betydelig grad av målppnåelse. Hvedmål akvarena skal gi økt verdiskapning g mer rbuste aktører sm knsekvens av økt samarbeid mellm leverandører, ppdrettere g FU institusjner i klyngen. Når akvarena avsluttes, skal samarbeidsrelasjnene være såpass sterke at man velger å videreføre klyngeutviklingen Delmål Initiere g etablere tre stre samarbeidsprsjekter Initiere g etablere mindre prsjekter Initiere g gjennmføre kmpetansehevingstiltak Knkretisering g design av fremtidens anlegg Bidra til å etablere utvekslingsrdning fr studenter Bidra til å få etablert praksisnær undervisning i videregående skle Delta på et internasjnalt arrangement med felles markedsføring Etablere en web-prtal Målppnåelse Oppnådd. Prsjektet har hatt rett fkus mt teknlgi g bærekraft. Vi mener det er skapt grunnlag fr økt samarbeid mellm de ulike aktørene i klyngen. De fleste virksmheter har valgt å frtsette i videreføringen av prsjektet Delvis ppnådd. T stre samarbeidsprsjekter er igangsatt innenfr ekspnerte lkaliteter g slamhåndtering. Oppnådd. Det har blitt initiert en rekke mindre innvasjnsprsjekter. Nen av disse har utviklet seg til større FU prsjekter Delvis ppnådd. Det ble blant annet igangsatt kurs på NTNU innen resirkuleringsteknlgi Delvis ppnådd. Det ble satt fkus på dette i flere prsjekt, blant annet utsatte lkaliteter g service båter Ikke ppnådd i så str grad sm frventet Ikke ppnådd i så str grad sm frventet selv m det har vært et gryende samarbeid med Frøya Videregående Skle Oppnåd. Det ble laget både stand g knferanse underutstillingen AquaNr Oppnådd. Det er etablert en webprtal g tilhørende infrmasjnsskriv sm er gdt besøkt g sm har fått gde tilbakemeldinger fra Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 15

16 deltakerne Etablere et gdt samspill med VRI Trøndelag Etablere g gjennmføre et leverandørutviklingsprgram fr ppdrettsnæringen Fremskaffe nye teknlgiske løsninger sm løser næringens miljømessige utfrdringer Oppnådd. Resulterte i at et av medlemmene i prsjektgruppen har fått rllen sm VRIkrdinatr fr Trøndelag Er i ferd med å bli startet pp. Det er gjrt innledende analyse g utviklet prsjektbeskrivelse/søknad til Innvasjn Nrge. Leverandørutviklingsprgrammet vil bli etablert g er et meget viktig element i videreføringen av prsjektet Delvis ppnådd. Nen nye løsninger er identifisert, men det er fr tidlig å si ne m resultatet av arbeidet på dette punktet. T knkrete eksempler er luseskjørt g filter fr å fjerne lus fra pumpevann inn til slakteri Da prsjektet startet pp, var det flere av deltakerne sm ikke helt visste hva de gikk til, men de er blitt psitivt verrasket etter hvert sm prsjektet har utviklet seg. Aktørene mener gså at prsjektet har rett fkus mt teknlgi g bærekraft. Det har imidlertid tatt lenger tid enn ventet å ppnå de ventede resultatene. Industrisamarbeid er en mdningsprsess sm frutsetter ppbygging av tillit g mment. 5.3 Viktigste suksesskriterier Et suksesskriterie fr dette prsjektet har etter vår mening vært en gd prsjektgruppe g en gd styringsgruppe sm er næringsdrevet, sm har et bredt kntaktnett, sm har arbeidet sammen m å etablere en nettverksarena sm belyser relevante tema g sm har skapt en arena sm har tiltrukket mange nye teknlgibedrifter innen havbruksnæringen. Et annet suksesskriterie har vært den kntinuerlige fkus på å få frem nye prsjektideer. Det ble i en tidlig fase priritert midler til å senke terskelen fr utvikling av prsjektideer. Det har skapt grunnlaget fr flere interessante FU prsjekter. Et tredje suksesskriterie har vært utarbeidelsen av en webløsning fr deling av infrmasjn sm etter hvert fikk mange brukere. I lys av erfaringene fra samtalene rundt dette prsjektet er det nen viktige kriterier sm vi mener dette Arena-prsjektet har grepet tak i g jbbet med på en gd måte. Vi håper de kan være nyttige fr andre g fremtidige Arena-prsjekt å vite m. De største g viktigste aktørene må være med. Det blir vanskelig uten deres deltakelse g støtte. Dette kan eventuelt gså invlvere kntrakter g penger fr å mbilisere de små bedriftene. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 16

17 Den hårfine grensen mellm hva sm kan g ikke kan diskuteres i åpne fra bør respekteres. Mange teknlgier er både frretningsmessige g strategiske hemmeligheter g er ikke egnet fr åpne fra. Det er viktig med en samlende visjn (limet), en felles plattfrm g fkusmråder sm bedriftene er enige m å satse på. De stre gevinstene vil kmme når de stre kunder samrdner sitt nett av leverandører g utnytter teknlgier. 5.4 Prblemer g årsak til disse Etter vår ppfattelse har prsjektet ikke møtt vesentlige prblemer. Vi mener dette skyldes en aktiv styringsgruppe sm har møttes fte g der medlemmene har vært aktive i å styre prsjektet i frhld til behv g ønsker hs næringen. Dett har vært fulgt pp av en dyktig prsjektledelse sm har gjennmført det planlagte arbeidsprgrammet g sm har vært lydhør verfr signaler både fra deltakerne g fra styringsgruppen. 5.5 Tilpassning til nye rammevilkår g endrede frhld Det har så vidt vi har registrert under prsjektets frløp ikke frekmmet vesentlige endringer i rammebetingelser eller øvrige frhld sm har gjrt det nødvendig å freta større tilpassninger av prsjektet. Det har imidlertid vært nen justeringer av fremdriften underveis: I frbindelse med ppstarten av prsjektet, var det en utfrdring å få finansieringen helt på plass. Den var delt mellm VRI-midler, reginale midler g fylkeskmmunale midler. Dette falt på plass g ble løst på en smidig måte på grunn av gd frankring av prsjektet. Underveis i Fresight-prsessen ppst det tvil m det var realistisk g frnuftig å gjennmføre en klassisk Fresight-prsess. Det var gså en mismatch mellm den innleide prsessdriveren, sm var anerkjent sm en gd prsessdriver innen fresightprsesser, g medlemmene i akvarena. Det ble håndtert ved at styringsgruppen g prsjektgruppen fretk en dreining av prsjektet mt en mer knvensjnell strategiprsess. Internasjnalisering viste seg ikke å være så aktuelt fr så mange bedrifter sm det var frventet, blant annet fra virkemiddelapparatet. Det falt ikke naturlig å gjennmføre alle aktivitetene innen dette mrådet, ne sm kanskje skyldes umdenhet i klyngen på et tidlig tidspunkt. Dette ble håndtert ved at ambisjnsnivået på dette mrådet ble tnet ne ned. Lakseprisene var i 2011 på sitt høyeste nivå, nå er prisen falt mye. Det har resultert i at aktørene ble mer tilbakehldne. Denne endringen imøtekmmes ved at det legges større vekt på nytteverdi før igangsettelse av nye aktiviteter. Det er et ønske fra næringen m at satsningen videreføres. At prsjektet er finansiert fr en begrenset peride har skapt ne ufrutsigbarhet mt slutten g det er brukt relativt mye tid på å arbeide med kntinuiteten av prsjektet. Det har tatt ne fkus vekk, men er samtidig en viktig prsess å kmme gjennm. Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 17

18 5.6 Vurdering av balanse mellm aktiviteter, klyngens sammensetning g samhandling Vi mener det har vært en bra balanse mellm nettverksaktiviteter g prsjektaktiviteter. Det understøttes gså av samtaler ve har hatt med aktørene. Fkus på den ene eller den andre har variert litt ver tid. Det har i samlingene vært tatt pp tematikk sm aktørene har hatt interesse av. Det er gjenspeilet i den gde deltakelsen. Enkelte mindre bedrifter har dg vært nødt til å velge brt nettverksaktiviteter på grunn av str arbeidsmengde på få persner i selskapet. Disse bedriftene sier imidlertid at de har hatt gd nytte av nyhetsbrevene g web-prtalen. Når det gjelder FU prsjektene, så har deltakelse i disse gitt både innsyn g praktiske erfaringer fr deltakerne. Prsjektledelse har tatt ansvar g har vært bevisst på hvrdan tellekanter fungerer ift Innvasjn Nrge. Vi vurderer klyngen til å være rimelig kmplett g den har vkset g er blitt tyngre siden ppstarten. Alle deltakerne har vurdert g vil vurdere sin videre deltakelse ut fra frventet nytteverdi. I dag mfatter klyngen de sm bør være med, inklusiv de stre ppdretterne. Klyngen mfatter virksmheter med aktiviteter på både sjø g land samt både små g stre bedrifter. I tillegg er det t videregående skler sm deltar. I den grad det skulle være ønskelig med en utvidelse av klyngen, så har vi fått tilbakemeldinger m at servicebedrifter innen fiskefr, brønnbåter g eksprt/handel gjerne kunne vært stede. I tillegg er det nen typer bedrifter sm er representert i klyngen men sm det gjerne kunne vært flere av g det er fr eksempel innen ntvasking g tauvedlikehld, fiskehelse, finansierings- g investeringsmiljøer samt fredlingsbedrifter. Dette vil imidlertid ha en gegrafisk knsekvens da det ikke er alle slike bedrifter sm er til stede i Trøndelag. Når det gjelder samhandlingen mellm virksmhetene, så er det nå flere sm kjenner til hverandre. Deltakerne synes nettverkene er blitt tryggere, det er blitt mer åpenhet, det er lettere å snakke sammen g det snakkes mer. Prsjektet har gitt grunnlag fr bedre samspill mellm frskere, ppdrettere g teknlgileverandører. Det ble fretatt en spørreundersøkelse rettet mt ppdrettsnæringen g den har blitt flittig brukt. Den har gitt flere aktører et inntrykk av hva det har vært viktig å fkusere på. 6. Evaluatrs anbefaling Med utgangspunkt i innspillene sm ble gitt gjennm samtalene rundt dette prsjektet, egne erfaringer fra andre Arena prsjekter samt innblikk i innvasjnsprsesser, tillater vi ss å kmme med nen anbefalinger sm vi håper kan kmme andre g fremtidige Arena prsjekt til nytte: Vi mener det vil være en frdel at et Arena prsjekt startes pp med utgangspunkt i en eksisterende aktivitet g at det er frankret i et samspill mellm bedrifter innen det sm er eller kan bli en gryende klynge. Det er spesielt viktig at de tneangivende nøkkelbedriftene er med. Vi anbefaler at det blir lagt en langsiktig visjn fr klyngens utvikling sm er frankret Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 18

19 blant de ptensielle deltakende bedrifter. Dette har skjedd på en gd måte i akvarena prsjektet g det er et gdt eksempel på hvrdan dette kan gjøres. Vi anbefaler at de sm skal drive prsjektet (prsjektledelsen) er invlvert både i definisjnen av prsjektet g skrivingen av søknaden. Det vil etter vår mening lette ppstarten av prsjektet slik at det kmmer raskt i gang. Videre mener vi at persnell fra Arenaprgrammet med frdel kan invlveres i større grad i ppstarten av et prsjekt. Dette fr å sikre erfaringsverføring fra andre Arena-prsjekt, frståelse av mål, rapprtering g tellekanter samt legge en gd fremdriftsplan. Dette har gså vært håndtert på en gd måte i dett prsjektet. Det har vært gd kntinuitet fra mulighetsstudie, gjennm frprsjekt g inn i hvedprsjektet. Under gjennmføringen av prsjektet mener vi det er viktig å ha knstant fkus på verdien ( what s in it fr me ) fr deltakerne. Dette er spesielt viktig fr å kunne engasjere de små bedriftene. De har av naturlige årsaker str fkus på utviklingen av egen teknlgi g egen virksmhet. De har derfr ikke de samme mulighetene fr å kunne være med i aktivitetene frdi de hele tiden må priritere ut fra hva sm gir størst verdi fr dem. Vi får gså denne tilbakemeldingen fra bedriftene sm deltar i denne klyngen g det har prsjektet håndtert på en gd måte ved å være lydhør verfr behv g signaler fra deltakerne. Vi mener at det bør kmmuniseres tydelig at et Arena-prsjekt er en aktivitet av midlertidig karakter sm kan bistå til å løfte et gryende klyngesamspill til nye høyder. Vi anbefaler i den frbindelse at hensynet til en eventuell videreføring av samarbeidet blir ivaretatt gjennm hele prsjektet fr å sikre langvarige effekter g fr å hindre at bedrifter dispnerer unødig tid g ressurser til en happening sm ikke skaper de frventede langsiktige verdiene. Dette kan gjerne gjøres ved å inkludere en beskrivelse av planer fr videreføring både i søknaden g i de årlige rapprtene. Når det gjelder akvarena, så er planene m videreføring av dette prsjektet til en medlemsbasert rganisasjn er et gdt eksempel på langsiktighet, ne sm er viktig fr deltakerne. Det er vår mening at et Arena prsjekt bør strekke seg ver en lengre peride enn 3 år, fr eksempel ved at det deles inn i en første fase på 1-2 år (frprsjekt) sm etterfølges gjennm en glidende vergang av en andre fase på 3 år (hvedprsjekt) dersm visse milepæler g resultater er ppnådd. Vi mener dette vil bidra til å gi langsiktighet (spesielt verfr bedriftene g deres frpliktelser), mulighet fr å skape større effekter samt føre til en sterkere grad av målstyring. akvarena er et eksempel på et prsjekt sm hele veien har vært pptatt av kntinuitet, sm har fått innvilget frlengelse inn i et fjerde året g sm fkuserer på langsiktighet g videreføring. Videre mener vi at frventninger m å skape målbare innvasjnsprsjekter direkte i regi av et Arena-prsjekt g dermed innvasjnsprsjekter sm en tellekant kanskje ikke bør ha en alt fr kraftig fremtning. Det er vår erfaring at innvasjn har en øknmisk verdi fr aktørene g at det dermed er berørt av knfidensialitetsspørsmål. Det er en hårfin balanse mellm det sm kan diskuteres i det åpne g det lukkede rm. Ulike bedrifter vil ha ulikt syn på dette. Vi mener det kan gjøres mye fr å stimulere til kplinger mellm de sm har utfrdringer g de sm kan se løsninger g så samtidig legge til rette fr hjelp g støtte når de har funnet hverandre. I dette ARENA-prsjektet har en lykkes med å få frem mange Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 19

20 mindre innvasjnsprsjekter hvrav nen er gått videre til større FU prsjekter. Dette skyldes antakeligvis at prsjektene har fått bred ppmerksmhet da de ikke går alt fr dypt inn i den enkelte bedrifts verdikjede. Enkelte av bedriftene uttrykte ønsker m at prsjektene kunne vært mer matnyttige, men det ville antakeligvis ha brakt prsjektene inn i en situasjn der knfidensialitet ville blitt en ne større sak. 7. Evaluatrs vurdering av mttakelsen av evalueringen Vi har blitt møtt av str grad av åpenhet både hs prsjektledelsen g hs aktørene sm vi har hatt samtaler med. Alle har vært psitive til prsjektet g ønsker at det skal videreføres. Det har vært inspirerende å fått anledning til å evaluere dette prsjektet. Vi utarbeidet et rapprtutkast sm ble versendt prsjektledelsen fr kmmentarer. Vårt inntrykk er at evalueringen er blitt gdt mttatt. Vi mttk knstruktive tilbakemeldinger av faktamessig art g de er innarbeidet i sluttrapprten. 8. Innspill til videreføringen av prsjektet I frbindelse med samtalene ble det innhentet innspill g synspunkter på hva sm var viktig i videreføringen av prsjektet. Disse innspillene er gjengitt punktvis nedenfr men er ikke priritert: Iverksette leverandørutviklingsprgram, kanskje med sertifisering g samhandling mt et høyere nivå Bidra til ytterligere prfesjnalisering av leverandørbedriftene. Blant annet er det en dreining blant kundene fra enkeltkmpnenter i retning mt systemløsninger. Få til flere større prsjekter sm engasjerer mange aktører, vil være med å bygge relasjner Bli enda sterkere på bestillerkmpetanse hs bedriftene i frbindelse med FU prsjekter Videreutvikle møteaktiviteter siden de er limet i klyngen Stimulere til økt samhandling mellm aktører bl.a. gjennm kjøp av prdukter g tjenester fra hverandre Arealtilgang fr ppdrettere Arbeide mt ffentlige aktører, blant annet med miljørelaterte tiltak Landbasert ppdrett til større vekt (1 kg) fr å øke rbusthet g prduksjn Finne løsninger fr rømming på grunn av hull i nt Fkusere på frretningsmråder sm kan gi bedre øknmi fr aktørene Frtsette arbeidet med bevisstgjøring rundt innvasjnsprsesser g prfesjnaliser disse Frtsette de faglige nettverksarrangementene Stimulere til tettere samarbeid m standardiserte løsninger med tydelige grensesnitt Fkusere på utløsning av virkemidler i sterkere grad Frankre g utløse større grad av invlvering g kapasitet hs deltakerbedriftene (tid g penger) Kmprimere utviklingen g prsjektene i tid fr å få høyere mment Evaluering av Arena-prsjektet akvarena, mai 2012, side 20

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter Oppsummering fra VRI/RFF-samlingen på Hurtigruten 9.-10. mars 2011 Tiltaksplan fr at VRI g RFF skal bidra til flere større/ internasjnale FUprsjekter i Nrd-Nrge Tiltak fr å få bedre uttelling på søknader

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Handlingsplanen revisjon av kortversjon. Utkast. 1) Forord v/rektor og direktør. 2) Historikk

Handlingsplanen revisjon av kortversjon. Utkast. 1) Forord v/rektor og direktør. 2) Historikk Handlingsplanen revisjn av krtversjn Utkast 1) Frrd v/rektr g direktør 2) Histrikk I 2008 fikk UiB en handlingsplan fr frskerutdanning. Handlingsplanen var et resultat av at et utvalg i lengre tid hadde

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen UTVIKLINGSPLAN 2013-16 Trndheimsreginen 21.09.12 Hensikt Styrke Trndheimsreginens utvikling i en nasjnal g internasjnal knkurransesituasjn g å ivareta en psitiv utvikling av deltakerkmmunene, i samspill

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

FoU-strategi for kystskogbruket HANDLINGSPLAN. Skognæringa Kyst

FoU-strategi for kystskogbruket HANDLINGSPLAN. Skognæringa Kyst FU-strategi fr kystskgbruket 2014-2017 HANDLINGSPLAN Organisering av frsknings- g utviklingsarbeidet i Kystskgbruket, med knkretisering av aktiviteter g ppgaver fr periden 2014-2017. Skgnæringa Kyst KORT

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer