R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012"

Transkript

1 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr jt fr vi vr gs små. Lid.. og I solsmmhg lærr vi også tidlig og og J sj til og md M hv md? Ellr 0? Ellr? Ellr? Ellr 00? Når vi lggr smm ldd får vi rr. D rømt forml står Liiz og d rommr lutslig o lgt mr sml ovfor: l dr fi r dt r å multilisr md ovrlt. M dtt r trig forml drsom m r å jt ttr stor øytight å. Prøv! Dt idis mtmtigit Rmuj lrt å fi mgd mystis smmhgr. Hr r o utvlgt: Hr r o v hs formlr som omirr og : Vi sl ru t r tis hjlmidlr og dt vær grit å itrodusr dm md gg: sio lultor lrr å ru summforml. Dr må h t uttry for dt grll lddt som dr hr som forml for r. D hrmois r sr sli ut: dr ldd ummr r /. l vi summr d 00 først ldd md sio lir dt sli: OPTN AL og drttr sriv sli: X X 00 EXE og få svrt. Altså: ørst forml for drttr d vril x så strtvrdi så sluttvrdi for x og til slutt srg. Hus omm som r t 00

2 ommdotg for sio. rgt til slutt utlts og sio vlgr d dt mst turlig:. M lultor også rus til å t dr srg! vrt å urt d r sl vær litt høyr og grs år vi går mot udlig vil vær Excl r t morsomt hjlmiddl for rr: Ldd r. Lddvrdi Aumulrt summr Kolo A: Vi trgr tllolo for å vit lddummrt. riv i i A og i A og oir/tr diss to cll dovr. Excl fir d st vrdi. Kolo : riv i =/A i cll. Koir/tr d cll dovr. Dtt r sjølv r. Kolo : riv i = i cll. Dt r d først summ ltså v r ldd. riv i =+ i cll. D hr vi lg systmt dr forrig sum øs md st ldd. Tr/oir dovr og du hr summ ttr hvrt ldd. Prøv å lg diss tr olo lg for å s hvord dt går llr sj lultor i smlt ovfor. E god tst v Excl og sio: Hvis dr vil h i r til å gå mot π dr røv å gg d md : llr: Dr må fi t grlt ldd uttryt vd lddr. og uttryr gg oddtll r rtll og siftr fortg md hvr gg mius og luss: Ly til! TI-sir hr også summforml. Hr r smlr å r som lir l x og å d som lir π: E svært morsom ttsid r htts://ois.org/! Hr dr slå i rfølg v hl tll itgrs og få svr å v slgs systm dr hr slått i: : A0000 Th turl umrs. Also clld th whol umrs th coutig umrs or th ositiv itgrs. : A000 trl olygol umrs th Lzy trr's squc: +/ + ; or mximl umr of ics formd wh slicig c with cuts. ør dr å mitt m dur dt i ll fll o hvisigr til rr som lt hr du o udr udrvisig å NV

3 Kldd Ihold Dto U. Tllfølgr: Tll som står ttr hvrdr i stmt rfølg r tllfølg. r dlig tllfølg. r udlig tllfølg. Hvrt tll r t ldd. M {}={ } r mgd. Grr rut ssilt følg som u ytts til gomtris figurr: Trttll 0 firttll og yrmidtll 0 Vi turligvis også t oss fmttll ssttll trigtll m. fl. Dt grll lddt dt -t lddt i følg lls og vi trgr oft forml for dtt lddt uttryt vd hvilt ummr lddt r i følg: Rr: Når vi sttr luss mllom ldd i tllfølg får vi i r. Drvd lir også summ v ldd itrsst for sml: = = =. Aritmtis følgr og rr: Dt fis mg slgs følgr og rr. Vi sl ostrr oss om tyr ritmtis og gomtris. Aritmtis hgr øy smm md ddisjo. Dfiisjo: Ei ritmtis r r i r dr hvrt ldd r li lddt for luss t fst tll. Dt fst tllt vær gtivt. = + d og = - + d Dt fst tllt lls diffrs og srivs grlt md ostv d. orml: Dt -t lddt i i ritmtis r r gitt vd = + - d vis: I o står dt i vis r i utrgig for t visst tll ldd. d d d d d d d d d d Rs diffrs r lltid l å fi: T to ldd som ommr ttr hvrdr og rg ut diffrs. Dtt r også vist for å vis t i r r ritmtis: Hvis diffrs r ostt. udd forml: d = = - Hvis dr for sml jr ldd og ldd i i ritmtis r må dt vær d r mllom diss to ldd: d =. umm v d først ldd i ritmtis r:.. Guss sitt fr tidlig solldr gi ut å å summr først og sist ldd dr og stsist ldd osv. Diss summ lir li. å trgt h til slutt å gg diss summ md hlvrt v tll ldd. Vr dt t uli tll ldd l h til rs midtrst ldd. Dtt stts o i l forml. Vi rur litt tgg. orml: umm v d først ldd i i ritmtis r r orml r ltt å forstå år vi hllr sir d sli: umm r gjomsittt v ll ldd multilisrt md tll ldd. vis: I o står dt i vis r i utrgig for t visst tll ldd. Dt r ltt å s t ll ldd i rts r li stor og srivs som + : Ellrs vi sriv d summ md summtg. Og vi ru lultor til å rg summ-uttryt: Hvis dt grll lddt uttrys for sml som = uttrys summ v d først ldd md d grs ostv sigm stor s sli: Rtisjo v sio: Vi rur smm tg m litt srivmåt. Tst i: <OPTN> <AL> <> 00+X - 00 X <EXE> / /

4 Kldd Ihold Dto ist frist for iførig ittl :...00 / Kort tst ut hjlmidlr! / Morsomm tll: Mtmtir Pul Erdös dfirt Erdös-tll sli: Erdös slv hr Erdös-tll 0. E mtmtir som hr srvt rtil smm md Erdős hr Erdős-tll. E mtmtir som hr srvt rtil smm md som hr Erdős-tll hr Erdős-tll såfrmt h i også hr srvt rtil smm md Erdős slv. li dfirs også Erdős-tll og så vidr. Ovr 00 msr hr Erdős-tll ms tllt som hr Erdős-tll r rudt 000. Ig ordm hr srvt rtil smm md Erdős m dt r flr som hr Erdős-tll lt dm jt v som Atl lrg og Thorlf olm. D først ulisjo som vr Erdős-tll r rtil v sr Goffm fr lt «Ad wht is your Erdös umr?». htt://o.wiidi.org/wii/erd%%s-tll Id r ført vidr v Kvi co susillr og morsommr md Elvis Prsly: Hr du silt smm md Elvis hr du lvisftor llr lvis-tll. Hr du silt md som hr silt md Elvis hr du lvis-tll. Hr du silt md v diss r lvis-tllt. Osv. Hvis dr vil h dr t lvt lvis-tll sl dr jmm md Olv Ro Erichs: H hr t lvt lvis-tll. Mtmtilærr drs hr r limrt ltt å Triggr d trofst gitr til Willi Nlso m dt gir vl o Willi Nlso-tll....0.U. Gomtris følgr og rr: Gomtis hgr øy smm md multilisjo. Dfiisjo: Ei gomtris r r i r dr hvrt ldd r li lddt for multilisrt md t fst tll. Dt fst tllt vær gtivt. = og = - Dt fst tllt lls votit og srivs grlt md ostv. orml: Dt -t lddt i i gomtis r r gitt vd = - vis: I o står dt i vis r i utrgig for t visst tll ldd. Rs votit r lltid l å fi: T to ldd som ommr ttr hvrdr og rg ut votit. Dtt r også vist for å vis t i r r gomtris: Hvis votit r ostt. / udd forml: = : = : - Hvis dr for sml jr ldd og ldd i i gomtris r må dt vær r mllom diss to ldd: = :. Mr dr tilsvrd ru v lultor for gomtris rr! umm v ldd i gomtris r: orml: umm v d først ldd i i gomtris r r D forml r vrr hus Elvo! og dt r i lt å s t d r ritig. M: vis: I o står dt i vis r i utrgig for t visst tll ldd. / N: orml virr i år = m d r sr sli ut: og r ig ssilt sd r!

5 Kldd Ihold Dto - Hltllsrr: Et lit sml fr htts://ois.org/: Prøv i ittl! / Prøv å slå i o rr dr jr og dr vil få forml for dt grll lddt for sml d: Lius d lly squcs A00 d A00: Ths squcs wr ivtd y Nthil Hllrsti rsol commuictio ftr sig this Lius crtoo. I A00 + is chos so s to void rtig th logst ossil sustrig of. This diffrs slightly from Lius's squc i th crtoo. Th lly squc A00 givs th lgth of th ru tht ws voidd U Dts fir juilum md d sid: htt://www.rsrch.tt.com/~js/squcs/00.html. rig og lå. Gomtris rr i øoomi: Dr husr forrtigsforml for tt lø i. Hvis vi hr vtlr om å sr t fst lø md jm mllomrom lir summ v itlt lø mdrg rtr og rts rt i gomtris r. Tilsvrd hvis vi tlr d t lå og øsr å tl fst vdrg. Lgg mr til d sjmtis ostilig i læro. Mr ssilt hv som r i dg og hv som r om år. Og hus å t drsom dr rur høyr dl v sjmt må dt ggs. Å rg ovr dvs. mot vstr i dg må dt dls. N: Udrsø vtl drs md diss rgrgl! 0/

6 Kldd Ihold Dto... Kovrgt gomtris rr: Ei r som ør mot udlig luss llr mius divrgrr. Ei r som går mot i grs ovrgrr. usttiv r divrgs og ovrgt djtiv divrgt og ovrgt! Når vi sr om summ v i ovrgt r mr vi summ v ll ldd. M vi også godt vær itrssrt i summ v ldd. Aritmtis rr r i ovrgt. orml: umm v i ovrgt gomtris r r Oft srivr vi r som lltid vil ty først ldd. vis: Hvis llr vil ldd r li størr og størr i soluttvrdi og r r ødt til å vos mot. Vi tr drfor t soluttvrdi v r midr : lim lim 0... Kovrgsområdt for gomtris rr: Vi sl s å gomtris rr dr votit iholdr x llr ujt. Rgl gjldr og vi r siftr ut md x-uttryt og rgr hvil x-r som gir ovrgs. Vligvis r dtt l ulihtr å løs sjøl om d r dol dvs. gtlig to ulihtr. 0/ / Kort tst ut hjlmidlr! /.0.. Mtmtis idusjo: Vi strtr md mist llr tls om t o r ritig. Ksj som rsultt v forsø. Og vi sttr o hyots forml vi vit r ritig i tt tilfll llr for tllt. å rur vi d forml for å vis t d også gjldr for tllt +. Kolusjo r d t forml gjldr for ll hl tll fr og md dt tllt vi to utggsut i..... Rursiv tllfølgr: D rursiv følg r gitt vd t t ldd r dfirt v tidligr ldd i følg. D gomtris og ritmtis vi lltid uttryt vd hjl v dt først lddt. M dt går i lltid. I tosl vår r for sml svigfrvs for lyd dfirt v strø A md 0 Hz dvs. 0 svigigr i sudt og ll d dr to r stmt som rør v diss 0. Esml sid r i fi iførig i ioccir t ldd r summ v d to forgåd. Oft rur vi idusjosvis i smd md diss r og følg. Lgg mr til iocci-r og ir og smmhg md dt gyl sitt!... mmstt sml: Hr møtr dr - som i forrig ittl - i størr ogv som tr for sg mg v ti dr hr lært i itlt. Dt r vitig å s smmhgr år dr lærr o sj ssilt i mtmti dr lt yggr å o dr hr lært tidligr! Prøv dr å ogv! mmdrg v itlt - sid o R: Dtt r stoff som ssr å husl for ittl. Tst dg slv - sid o R: Utfør tst å g hd still ttrmiddg. Drttr rttr du utfr løsig å sid -. Klrr du hlvrt hr du så vidt lrt r! E trdl gir dg stårtr og fir fmdlr r r! Øvigsogv til itlt - sid - o R: sit sid -. Iførig til itlt: / / / Prøv i itlt timr md hjlmidlr: Og så forltr vi sum : Av og til r dt i lt å fi summformlr. Hr r vis for o l rr md vri formlr: umm v d først hltll md utrgigr: 0

7 umm v d først vdrttll går å smm måt: Og summ v d først uitll: Og hr r i list ovr o formlr v smm ty: Er i smmhg mllom d først og d trdj forml gs udrlig? Dt fis ftis grll forml som smmfttr ll diss m d ivolvrr mgt ssill og vslig forml for tll som står for hvrt v -uttry. dfor! ] [ ] [ ] [ ] [

8 Polyomdivisjo og rutvilig: Avsrt om rr: Dr hr lært om udlig ovrgt gomtris rr t summ v udlig mg ldd lir rø: Hvis vi å røvr å dividr tllr å vr hr ttr mtod ovfor får vi: : osv Og drvd sr vi smmhg mllom rø og t v og til udlig lgt uttry. Hv md tilfldig rø? x x x x x x x x x x x Hr to vi i utggsut i o rforml. Livl sr vi t rsulttt vårt lir i r. Og sr vi å uttryt sr vi t dtt også r i gomtris r. roo Tylor ft grll forml Tylors forml ulisrt som omdr fusjor til rr. Dt r i ovrrsd t vi som vlig drivr og itgrr gg sidr v lihtstgt og få y rr. Prøv å d ovfor l x vær d vril oli Mcluri rut Tylors forml for å lg mcluriutviligr v jt fusjor ulisrt. No smlr: Lgg mr til t d sist ostår vd å drivr d st sist. Prøv drttr å drivr llr itgrr d øvrst: Hv sr du? Prøv dt smm md ummr to. x : x x x x x x x x x x!!! x x x l x x x [ ] x x x si x x x!!! x x x cos x x!!!

9 Uli rtyr: Aritmtis-gomtris rr: Hv sjr år i r sl vær åd ritmtis og gomtris? d d dr. Dtt r i r som åd r ritmtis hvrt ldd ør md d og gomtris hvrt ldd multilisrs md. Drsom r r ovrgt og summ lir: d d Hyrgomtris rr: d d 0 x x x x x dr forholdt d srivs som fusjo. Guss studrt sli rr. Aritmtis gomtris og hrmois: Hv liggr i gr? Vi sr om ritmtis gomtris og hrmois rr og følgr. Og vi rur d smm gr om gjomsitt om middltll: Aritmtis middltll: Dtt r dt vi vligvis omtlr som gjomsitt v mgd målt tll gjomsittsldr gjomsittvt. Gjomsittsfrt gjomsittsrtr. Gjomsittt v lir:. Dt ritmtis hr md summrig å gjør. Gomtris middltll: Vi tr oss t gomtris middltll for G som d ositiv t-rot v rodutt v dm:. Vi for sml t oss dt som gjomsittssid i t rtgl md sid og ltså sidlgd i t vdrt md smm rl. Dtt fugrr turligvis også for trigr og for høgr grdr. Hrmois middltll: D middlvrdi gir oss tor vår og hr smmhg md ivrs dvs. å stt t tll i vr i rø. Gjomsittt v lir H ttr forml: H A Hvis m sl ru d å tosl vår sr m itrsst tig. Vi tr utggsut i tohøyd som tll svigigr r. sud ltså i hrtz: Hz. To D E G A H Tohøyd Hz Dt hrmois gjomsittt v og r: H H H lir: ltså. Ellrs r smmhg mllom to rør: D 0 ud: E D E G A G H A H D osv. Otv: D D H osv. tim:

10 0 st: A Kvit: G D A E H Kvrt: osv. Trs: E Vi sr to urglmssightr i otv: På iot mglr dt svrt tgtr. Dr lir forholdstllt i stdt for. Hrmois r: Ei hrmois r ds vd t t ldd r dt hrmois gjomsitt v lddt for og lddt ttr. Dtt tilsvrr d ritmtis r dr t ldd r dt ritmtis gjomsitt v lddt for og lddt ttr; dvs. t lddt liggr midt mllom dt for og dt ttr. Dt visr sg t d hrmois r r ritmtis drsom vi siftr ut thvrt ldd md dt ivrs: Lddt sifts ut md. Lddt sifts ut md osv. Drfor r hrmois: r jo ritmtis. iocci-r: R r ssill! is dt formlr? Hr r sitt fr itrttsid: Is thr formul tht c usd to clcult th th iocci umr? or xml if w wt to ow th 00th iocci umr do w hv to cout o y o? Th swr to th first qustio is "Ys ut " Th swr to th scod qustio is "No." Now for th xltios! orry thy r so log. Th stdrd formul for th iocci umrs is du to rch mthmtici md it. If rrsts th th iocci umr th: whr d r th two roots of th qudrtic qutio It is ot ovious how to driv this formul ut it is sy to rov tht it stisfis 0 = 0 = d stisfis th sm rcursio s th iocci umrs do. W c us th qudrtic formul to s tht og sli t. Accordig to this formul: You might ot guss tht th formul lwys roducs itgr for ch vlu of ut such is th cs. 0 x x

11 M hv gjør m for å fi ummr 00? Hr sr dr t dtt gjør m o i! Dtt r mr tugvit å stt o r ldd for ldd. I rgrrogrmmt Excl r dt lt å rg iocci-tll. Prøv! Klultor drs ør også lr dt. Udr tll fir dr é måt å rogrmmr sj d rus. 00 Dt gyld sitt dvs +/

12 Ett dtrogrm som fir iocci-tll til off Rm To ru strt VPlc.Ex. At ommd: romt tr: Rm ----->>>>> Ru"IPT <<<<<-----; Rm Etr [ if you l to ru this gi soo. gi: AutoDisly0 m; t; 0 g; td ; WritL WritL"Tl of iocci umrs" WritL = sqrt; = + / ; N = ; WritN; Writ" : "; WritN; WritL; Loo: N = N + ; i = 0. + ^N / ; WritN; Writ" : "; + Writ i; WritL; if N < 00 GoUTo Loo; d: Hv md otsr som dr møtt tidligr? r roullitll ulisrt olt ttr Jcqus roulli 0 og i list ovr d først sr sli ut: 0 0 -/ / 0 -/0 0 / 0 -/0 0 / 0 /0 0 / 0 /0 D sist forml r jo gs forfrdlig i si grll form. Og sl m også få t å hv roullitll gtlig r for o lir dt d vrr. D r for øvrig dfirt ttr rursjosforml: dr rsttts md! D må rgs ut tll for tll: Histori d mrlig smlig md tll må dr fi t t std!

13 rå strt v d l: Liiz forml for i dvs. i/ lir sli i Excl: No utvlgt cllr. Exclvrdi for i r: Ldd r. Ldd A. sum Pi mius sum Dr sr t dtt i r o god r for å fi t godt tll for i: Dt r først ttr hlv millio ldd t i r rtt md dsimlr! Tommy og Tigr lvi d Hos: Odtrt osdg. frur 0. Hs Isdhl id sid ø

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene. ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg 882 982 Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer