Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / Rapport 1 / RMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV"

Transkript

1

2 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

3 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr Totalsodrigr Trysodrigr (CPTu) B B1 - B4 B5- B6 Løsmassprofilr og laboratoriudrsølsr C Løsmassprofil pt. 4 C1 Easforsø pt. 4 C2 Korfordligsurv pt. 4 C3 Trasialforsø 1 pt. 4 C4- C5 Brgigr Tolt udrrt sjærstyr fra CPTu Stabilitt Profil A, a Stabilitt Profil A m/ tilta, s u Stabilitt Profil B, a Stabilitt Profil C E E1 - E2 E3 E4 E5 E6 Tillgg Forlarig av totalsodrig Forlarig av trysodrig (CPTu) Forlarig av løsmassprofil T1 T2 T11 Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

4 Iholdsfortgls 1 Ildig Bagru Grulag Esistrd farsor Gruudrsølsr Trrg og gruforhold Kartgrulag Topografi Gruforhold Portrysforhold Soavgrsig og lassifisrig Masimalt løsområd Fargradslassifisrig før vt. tilta Sirhtsrav Utvidls av gravflt og parrigsplassr Grulag for stabilittsvurdrigr Kritis sitt og srdmaismr Tolig av lagdlig Gruvastad og portrysforhold Matrialparamtr Stabilittsvurdrigr Dags situasjo (før tilta) Vurdrig av sirigsbhov Stabilitt ttr tilta Kolusjo Rfrasr Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

5 5 1 I ldig 1.1 Bagru Løvli Goråd AS har fått i oppdrag å utfør gruud rsølsr og vurdr stabilittsforhold i forbidls md utvidls av gravlud vd Ullsar ir. Vår oppdragsgivr r Ullsar Kirlig Fllsråd v/ D Stø. Områdstabilitt sal vurdrs iht. NVEs rtigslijr [1]. 2 Grulag 2.1 Esistrd farsor Figur 2 Kartlagt farsor for vilirsrd [4] Gravlud liggr i dag ifor artlagt farso for vilirsrd 31 Haugr, md middls fargrad. 2.2 Gruudrsølsr I tabll 1 har vi oppsummrt utført gruudrsølsr i områdt. Tabll 1 Ovrsit ovr gruudrsølsr Borput TOT CPTu Va - Prøvtagig stadsrør Posprøv Ø54 mm 1 X X 2 st 2 X 3 Utgi 4 X X 2 st 5 st 5 st 5 Utgi 6 X Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

6 6 Plassrig av borput r frmstilt i Bilag A1. Laboratoriudr søls som bl utført r oppsummrt i tabll udr. Kod iht. [2] Bsrivls Atall 1.11 Visull lassifisrig Vaihold (w) Kosistsgrsr v/ ous Sdimtasjos aalys mm s ylidr, lir, ruti Trasialforsø (CAU) 2 Rsultatr fra laboratoriudrsøls r prstrt i bilag C1 C5, s bilag T11 for forlarig av løsmassprofil. I tillgg bl områdt bfart i forbidls md avlsig av pizomtr Trrg og gruforhold 3.1 Kartgrulag Områdt liggr grlt udr mari grs. Kvartærgologis art atydr at løsmass bstår av mari lir og/llr silt [3]. 3.2 Topografi Trrg i områdt r grlt ravirt, m d br llr lvr i bu. 3.3 Gruforhold Løsmass bstår i all hovdsa av mari lir, md varird mtight av tørrsorplir og/llr fyllmassr ovr. Totalsodrig atydr ssitiv, og mulig vi, lir i følgd dybdr i borput: - Pt. 1: 7,5 1 m - Pt. 2: 7,2 12,5 m - Pt. 4: 7,3 22 m - Pt. 6: 7,5 1 m Trysodrig i pt. 4 atydr ssitiv lir fra ca m dybd. Dtt stmmr også godt ovr s md rsultatr fra laboratoriforsø, hvor prøv fra ca. 5,6 m dyb d hadd omrørt sjærstyr s r = 2,75 Pa, ms prøv fra 8,3 m dybd hadd s r =,67 Pa (sprøbruddlir). På prøv fra m dybd r dt rgistrrt vilir, dvs. s r,5 Pa. På prøv fra 19,3 m dybd hadd d omrørt sjærstyr igj ø t til s r =,67 Pa. Trysodrig fra pt. 1 visr i tg til at dt fis ssitiv lir, til stopp på ca. 19 m dybd. Målig av osistsgrsr visr at sprøbruddlira har vaihold høyr si g flytgrs. Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

7 7 Dt r i påvist brg i o av borput. D dypst totalsodrig r 39,7 m dyp i pt. 2, dvs. md stopp i ca. ot Portrysforhold Udr bfarig bl portrysmålr avlst, ca. 1 md. ttr istallasjo. Rsultatr oppsummrt i tabll udr. Put Målt portry Tilsvard otivå Målt ift. Trrg vd spiss [Pa] gruva 1 (spiss ot +139, ) 25, + 141,5 1,5 m udr 1 (spiss ot +135, ) 65, +141,5 1,5 m udr 4 (spiss ot +144,6 ) 45,5 +149,2 1,5 m udr 4 (spiss ot +14,6 ) 61, + 146,7 3,9 m udr Målig idirr hydrostatis portry vd borput 1, og t porudrtry i borput 4. Vrdi i borput 4 tilsvarr portrysutvilig på 4 Pa/m mllom spiss på d to pizomtr. Dtt a i strapolrs vidr til adrdybdr, da dtt vil tilsi at gruvastad står 5,5 m ovr trrg, o som r uralistis. Dt må drfor gjørs mr igåd vurdrig av portrysutvlig md dybd hr, og bør ss i sammhg md at portrysutvilig r hydrostatis i borpt Soavgrsig og lassifisrig 4.1 Masimalt løsområd Masimalt løsområd for vilirsrd vurdrs i utgagsputt ut fra masimal utbrdls på itil 1:15 baovr fra bu av sråig llr itil 15 gagr sråigshøyd iht. [1]. Dt bmrs imidlrtid at d potsill utbrdls i stor grad avhgr av liras omrørt sjærstyr, s r r u. Kritri ovr r i utgagsputt gjldd for vilir (s u,5 Pa). 4.2 Fargradslassifisrig før vt. tilta Esistrd farso r lassifisrt md middls fargrad, iht. [4] og vist i Figur 2, for dags situasjo. 5 Sirhtsrav 5.1 Utvidls av gravflt og parrigsplassr Plalagt tilta drir sg om oppfyllig/trrgigrp i forbidls md utvidls av gravflt, og tablrig av y parrigsplassr s Bilag D 1 og D2. Tiltat vil i mdfør tilflyttig av prsor, llr asamligr av størr folmgdr. Tilta vil imidlrtid mdfør o forvrrig av stabilitt. Vi vurdrr dt drfor til at tiltat a plassrs i tiltasatgori K2, iht. [1]. Følgd rav til sirht mot lirsrd r gjldd for tiltasatgori K2 og fargrad middls, iht. [1]; - Stabilittsaalys som doumtrrsirhtsfator for områdstabilitt F 1,4 llr Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

8 8 - I forvrrig - Kvalittssirig av uavhgig forta (otrollomfag r agitt i [1]). D t forliggr også t ovrordt rav for all tilta i K1 llr høyr, at stabilitt i sal u forvrrs md tid. Dtt ibærr som rgl at i br/lvr hvor dt pågår ativ rosjo, og hvor t vt. srd i bdra gt a utløss og spr sg til tiltasområdt, sal dt fortas rosjossirig. 6 Grulag for stabilittsvurdrigr 6.1 Kritis sitt og srdm aismr Dt r utført stabilittsbrgigr for fir uli profilr. I Profil A vil i t vt. srd d i ravi u str sg lagt o til å å tiltasområdt, llr adr aralr i dirt tilytig til ir. Dt r imidlrtid stabilitt ut mot d ravi, tiltat vt. vil u påvir. Dt r drfor gjort vurdrig av hvorda tiltat påv irr stabilitt. I Profil B og C a t vt. srd i bu av ravi, u spr sg baovr til ir og tilta sområdt. T iltat i sg slv v il imidlrtid i u p åvir s tabilitt i d iss profil. Dt r drfor u i situ stabilitt so m vu rd rs. 6.2 Tolig av lagdlig Tolt lagdlig ommr frm i stabilittsbrgig i Bilag E3 - E6. D r for øvrig også prstrt i avsitt Gruvastad og portrysforhold Målt portry ommr frm i avsitt 3.4. P ortryutvilig i borput 4 utovr målt dybditrvall r sjøsmssig vurdrt ut fra hva som sys foruftig, md ta på at portryt r hydrostatis i borput. 1. For øvrig itrpolrs portryt automatis mllom agitt portrysprofilr i Gosuit stability. Agitt profilr fis i d atull prstasjo av stabilittsbrgig, i Bilag E3 - E Matrialparamtr Utført trysodrig i pt. 1 og 4 tilfrdsstillr valittslass 1 for båd spissmotstad, sidfrisjo og portrysmålig iht. ISO/FDIS U drrt sjærstyrr fra ousforsø og asialt tryforsø sal ormalt ligg o lavr målt sjærstyrr fra trysodrig, md fator på ca. 1,5 i forsjll. Laboratoriudrsøls stmmr drfor godt md rsultat fra trysodrig i pt. 4, båd md ta på ssitivitt og målt sjærstyrr. D imsjord sjærstyrprofilr (s u ) vi har ommt frm til r prstrt i Bilag E1 -E2. Tolig r basrt på rsultatr fra båd trysodrigr og laboratoriudrsølsr. Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

9 9 For å ta høyd for aisotropi i udrrt sjærstyr, avhgig av spigsrtig bytts følgd forholdstall mllom ativ, dirt og passiv udrrt sjærstyr; s A u = 1,s u s A u =,85s u s D u / s A u =,63 s P u / s A u =,35 r for lir md s u 2, Pa for lir md s r u < 2, Pa I fftivspigstilstad modllrs tørrsorplir/fyllmassr md fftiv frisjosvil = 3 og attrasjo a = Pa. Frs, lit/middls ssitiv lir modllrs md = 3 og a = 5 Pa. Sprøbruddlir modllrs md = 2 og attrasjo a = 5 Pa. 7 Stabilittsvurdrigr 7.1 Dags situasjo (før tilta) I Profil A r dt brgt matrialfator M = 3,68 i fftivspigstilstad. I totalspigstilsta d r matrialfator høyr. I profil B r dt brgt M = 2,75 i fftivspigstilstad. I profil C r dt brgt M = 1,53 i fftivspigstilstad, og M = 1,52 i totalspigstilstad. 7.2 Vurdrig av sirigsbhov I situ r stabilitt tilstrlig for all d brgd profil. Tilta må drfor utførs sli at i M 1,4. I Profil A vil t vt. srd lags bdragt, utløst vd rosjo, i u spr sg lagt o baovr til å å tiltasområdt. I Profil B visr totalsod rig i pt. 1 at dt i fis ssitiv lir d vd Kogsvigrvg. Et vt. srd lags lv/b dfor vi vil drfor i u spr sg lagt o ba til å utgjør far for tiltasområdt. Diss b/lv trgr drfor i ro sjossirs i forbidls md tiltat. I Profil C r trolig tyls på t vt. vilirlag rlativt bgrst. Dt a imidlrtid i utlus at vilirlagt a str sg hlt ut til lv, og t vt. srd utløst av rosjo a drfor muligs spr sg baovr til gravlud og ir. Vi vurdrr dt drfor sli, at lv hr bør rosjossirs, fra Kogsvigrvg og opp til dr hvor b r lut (ca. 3 m ord for Kogsvigrvg). 7.3 Stabilitt ttr tilta Bgg altrativ for ti lta vil u påvir stabilitt i Profil B. Md ta på påvirig av områdstabilitt utovr mot ravi øst, r d to altrativ tilærmt li. Dt r brgt at matrialfator vil rdusrs til M = 3,6 i fftivspigstilstad. I totalspigstilstad r dt brgt matrialfator M = 2,31 ttr tilta. I forbidls md tiltat vil dt drfor først og frmst vær vitig å sir loalstabilitt av støttmur. Matrialfator loalt sal da vær høyr 1,25 i fftivspigstilstad, og høyr 1,4 i totalspigstilstad, fr. [5]. Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

10 1 8 Kolusjo Ig av altrativ for tiltat vil u gi problmr rlatrt til størr vilirsrd. Dt r i all hovdsa loalstabilitt som må sirs udr prosjtrig og utførls av tiltat. For at i stabilitt sal u forvrrs på sit, bør lv/b vst for ir, fra Kogsvigrvg og ca. 3 m ordovr, rosjossirs. 9 Rfrasr [1] Norgs vassdrags - og rgidirtorat (NVE), «Sirht mot vilirsrd,» 214. [2] Nors Gotis Forig, «NGFs bsrivlsststr for gruudrsølsr,» 1994, rv. 28. [3] Norgs Gologis Udrsøls (NGU), « [Itrtt]. Availabl: [4] Norgs vassdrags - og rgidirtorat (NVE), «Norgs vassdrags - og rgidirtorat,» [Itrtt]. Availab l: [5] Stadard Norg, NS - EN :24+NA:28 Eurood 7: Gotis prosjtrig, Dl 1: Allm rglr. [6] Kartvrt, Govst og ommur, «Norgsart,»[Itrtt]. Availabl: Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV

11 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

12 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

13 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

14 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

15 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

16 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

17 q t f s Portry Spissmotstad, Pa Sidfrisjo, Pa Portry, Pa C P T u -so d ri g - r su lta t T st: U l sa r ir P ro sj t: U l sa r K ir lig F l srå d O p d ra g sg iv r: 1, m d y b D R M V P L A sv a rlig : K o tro l rt: 2 D 9 a.1 to : B orh u l: B B ila g : P ro sj t r: u2 u u

18 Bq Hligsavvi Portrysforhold, [-],5 1 1,5 Hligsvil,,5 1 1,5 2 2,5 Ovrosolidrigsgrad, [-] C P T u -so d ri g - r su lta t T st: U l sa r ir P ro sj t: U l sa r K ir lig F l srå d O p d ra g sg iv r: 1 m, d y b D R M V P L A sv a rlig : K o tro l rt: 2 D 9 a.1 to : B orh u l: B B ila g : P ro sj t r: OCR OCR dsig

19 q t f s Portry Spissmotstad, Pa Sidfrisjo, Pa Portry, Pa C P T u -so d ri g - r su lta t T st: U l sa r ir P ro sj t: U l sa r K ir lig F l srå d O p d ra g sg iv r: 1 15, m d y b D R M V P L A sv a rlig : K o tro l rt: 3 D a. 9 to : B orh u l: B B ila g : P ro sj t r: u2 u u

20 Bq Hligsavvi Portrysforhold, [-],5 1 1,5 Hligsvil, Ovrosolidrigsgrad, [-] C P T u -so d ri g - r su lta t T st: U l sa r ir P ro sj t: U l sa r K ir lig F l srå d O p d ra g sg iv r: 1 15 m, d y b D R M V P L A sv a rlig : K o tro l rt: 3 D a. 9 to : B orh u l: B B ila g : P ro sj t r: OCR OCR dsig

21

22 Sjærspig [Pa] Sjærspig [Pa] 45 Eas put lab 6 5,4-5,5 m lab 7 8,5-8,6 m lab 8 11,4-11,5 m lab 9 14,4-14,5 m Tøyig [%] PrøvID Mas. τ [Pa] Vd tøyig ϵ [%] τ vd 15% tøyig [Pa] lab 6 5,4-5,5 m lab 7 8,5-8,6 m lab 8 11,4-11,5 m lab 9 14,4-14,5 m 32,2 39,5 29,6 38,7 2,9 2, 3,5 3,1 5 Eas put lab 1 19,4-19,5 m Tøyig [%] PrøvID Mas. τ [Pa] Vd tøyig ϵ [%] τ vd 15% tøyig [Pa] lab 1 19,4-19,5 m 44,3 2,5 Prosjt: Bilag Prosjt r: Ullsar ir, Ullsar C Oppdragsgivr Dato: Std Ullsar Kirlig Fllsråd Kløfta Bsrivls Asvarlig: Kotrollrt: Prstasjo av aststr KS RMV

23 Oppdragsgivr: Ullsar Kirlig Fllsråd Prosjt Ullsar ir, Kløfta, Ullsar Tst Korfordligsurv pt. 4 Bilag r. C3 Prosjt r Dato Tgig r. C13 Målsto - Tgt/Kotr. KS Passrt sit [%] 11.2 LEIR SILT SAND GRUS Fi Middls Grov Fi Middls Grov Fi Middls Grov STEIN um ,5 63mm um mm Korstørrls * Tlfarlight oppgis i forhold til matrial < 2mm. ** Humus adl oppgis som 2 vrdir hvorav d først agir % i forhold til total mass, og d adr % i forhold til matrial < 2 mm Lab.r. Putr. Dybd (m) Kurv Jordartsbtgls Cu * %<2μm * Tlgrupp **Humus(%) Vaih.(%) 7 4 8,4 LEIRE - 93,1 T4 -/- 34, ,5 LEIRE - 96,6 T3 -/- 35,4

24 Efftiv radill spig, σ' 3 [Pa] 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,,, -1, (Sig_1'-Sig_3')/2 ϵ =,2% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = 2% ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% Sjærspig, τ = (σ 1 '-σ 3 ')/2 [Pa] Dato prøvtagig Dato forsø Dybd 8,5 Lab r. Kosolidrt spig σ' 1 [Pa] 118,9 Kosolidrt spig σ' 3 [Pa] 82,6 Typ forsø lab 7 AG31 Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 1 put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, τ max vs σ' 3 KS RMV

25 Portry, u [Pa] Sjærspig, τ = (σ a '-σ r ')/2 [Pa] 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -2,, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, Asialtøyig, ϵ a [%] ,, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, Asialtøyig, ϵ a [%] Dato prøvtagig Dato forsø Dybd 8,5 Lab r. lab 7 AG31 Mas sjærspig [Pa] 47,5 Kommtar Vd ϵ a [%],9 Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 2 put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, τ og u mot ϵ a KS RMV -

26 Gjsomsittlig spig, p' = (σ' a +2*σ' r) /3 vd ativ; p' = (2*σ' a +σ' r) /3 vd passiv[pa] 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, q ϵ =,2% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = 2% ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% q = (σ 1 '-σ 3 ') [Pa] Dato prøvtagig Dato forsø Dybd 8,5 Lab r. Kosolidrt spig σ' 1 [Pa] 118,9 Kosolidrt spig σ' 3 [Pa] 82,6 Typ forsø lab 7 AG31 Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 3 put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, q - p KS RMV

27 Utprsst va vd osolidrig [cm 3 ] Edrig av volum vd osolidrig dv/v i [%] sqrt (T) [s,5 ] ,2,4,6,8 1 1,2 1,4 1,6 sqrt (T) [s,5 ] ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Dato prøvtagig Volumtøyig, dv os. /V i [%] Dato forsø ,48 Lab r lab 7 AG31 ϒ før [N/m 3 ] 18,8 ϒ ttr [N/m 3 ] 19, w før [%] 34,4 w ttr [%] 32,9 Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 4 put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, osolidrig KS RMV

28 Efftiv radill spig, σ' 3 [Pa] 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, (Sig_1'-Sig_3')/2 ϵ =,2% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = 2% ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% Sjærspig, τ = (σ 1 '-σ 3 ')/2 [Pa] Dato prøvtagig Dato forsø Dybd 14,5 m Lab r. Kosolidrt spig σ' 1 [Pa] 21,4 Kosolidrt spig σ' 3 [Pa] 141,7 Typ forsø lab 9 AG3 Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 1 Put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, τ max vs σ' 3 KS RMV

29 Portry, u [Pa] Sjærspig, τ = (σ a '-σ r ')/2 [Pa] 6, 5, 4, 3, 2, 1,,, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, Asialtøyig, ϵ a [%] , 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, Asialtøyig, ϵ a [%] Dato prøvtagig Dato forsø Dybd 14,5 m Lab r. lab 9 AG3 Mas sjærspig [Pa] 56,4 Kommtar Vd ϵ a [%] 1, Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 2 Put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, τ og u mot ϵ a KS RMV -

30 Gjsomsittlig spig, p' = (σ' a +2*σ' r) /3 vd ativ; p' = (2*σ' a +σ' r) /3 vd passiv[pa] 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, q ϵ =,2% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = 2% ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% q = (σ 1 '-σ 3 ') [Pa] Dato prøvtagig Dato forsø Dybd 14,5 m Lab r. Kosolidrt spig σ' 1 [Pa] 21,4 Kosolidrt spig σ' 3 [Pa] 141,7 Typ forsø lab 9 AG3 Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 3 Put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, q - p KS RMV

31 Utprsst va vd osolidrig [cm 3 ] Edrig av volum vd osolidrig dv/v i [%] sqrt (T) [s,5 ] ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 sqrt (T) [s,5 ] Dato prøvtagig Volumtøyig, dv os. /V i [%] Dato forsø ,74 Lab r lab 9 AG3 ϒ før [N/m 3 ] 18,5 ϒ ttr [N/m 3 ] 18,9 w før [%] 35,4 w ttr [%] 32,5 Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd C Prosjt: Sid Borput: Ullsar ir 4 Put 4 Tst: Asvarlig: Kotrollrt: Trasialforsø, osolidrig KS RMV

32 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

33 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

34 Udrrt sjærstyr s ua, Pa , m d y b D su,n u su,nt su,n Dsiglij Shasp OCR-tradisjoll * v NC - lir orrlasjo Shasp OCR-CPT Shasp Maull OCR Elvsltta Igbrg Tlfo: E - post: Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd E Prosjt: Dato: Borhull: Ullsar ir Tst: Asvarlig: Kotrollrt: A Ativ sjærstyr, s u RMV PL

35 Udrrt sjærstyr s ua, Pa , m d y b D su,n u su,nt su,n Dsiglij Shasp OCR-tradisjoll * v NC - lir orrlasjo Shasp OCR-CPT Shasp Maull OCR Elvsltta Igbrg Tlfo: E - post: Oppdragsgivr: Bilag: Prosjt r: Ullsar Kirlig Fllsråd E Prosjt: Dato: Borhull: Ullsar ir Tst: Asvarlig: Kotrollrt: A Ativ sjærstyr, s u RMV PL

36 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

37 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

38 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

39 Elvsltta Igbrg Tlfo: E-post:

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI.

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI. MSK0 Masiosrusjo ØSNINGSOSG TI ØVINGSOPPGV Kap. Oppgav.5.8 ØVING : DIMNSJONING MT KNKKING Oppgav.5 a) Uldig av ulr ilfll III iv: Momliv om pu C (vsr dl av figur ()): M +x - y 0 M y - x Vi v fra fashslær

Detaljer

Matematikk 15 V-2008

Matematikk 15 V-2008 Matmati V-8 Løsigsorslag til øvig 7 OPPGVE Liigssttt på matrisorm: t b t y. t z t Et liært og vadratis liigsstt ar tydig løsig vis og bar vis dt Drsom dt må ølglig liigssttt a dlig mag løsigr llr ig løsig.

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis:

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis: Kap. 8-3 Svisforbidlsr Kap. 8-3 Svisforbidlsr Svisformr for lastbærd smltsvis Gjomgåd svis: Svisig : prosss for sammføyig llr blggig av (i først rkk) mtallisk matrialr. bruks år dt r stor krav til styrk,

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Grefsen Eiendom AS Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune Geoteknisk datarapport 16304 nr. 1 Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Prosjektnr: 16304 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 11024 Dato: Kollegakontroll:

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Grefsen Eiendom AS Rapport: 16317 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50

Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50 2 Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Hr Prosjekt AS Rapport: 14361 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen.

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen. 1 Innledni ng Steffen Granerud AS planleggeriving av eksisterende boligbygg og oppsetting av nytt leilighetsbygg i Brådalsgutua 14. 2 Vår oppdragsgiver er Steffen Granerud AS v/ Steffen Granerud. 2 Forutsetninger

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

ILLUSTRASJON 1 - UTEOPPHOLDSAREALER

ILLUSTRASJON 1 - UTEOPPHOLDSAREALER GAGTUL A1 A3 ILLUSTRASJOSPLA 14 15 A7 30 m BYGGGRS MOT JRBA 10 m OR SP BA R J +11,10 12 +11,75 15 sykkel plasser 1:12 15 13 1:9 16 RO A3 B BA JR T MO S LL F RASS T K TA tg 7e A1 G AV ÅD +8,59 30 A1 M G

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RAP PORT. Lyngås gjenvinningsanlegg BEREGNINGER AV STØY FRA GJENVINNINGSANLEGG STENA RECYCLING AS OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSGIVER REV

RAP PORT. Lyngås gjenvinningsanlegg BEREGNINGER AV STØY FRA GJENVINNINGSANLEGG STENA RECYCLING AS OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSGIVER REV RAP PORT Lygås gjviigsalgg OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSGIVER STENA RECYCLING AS REV 1..16 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK UTARBEIDET AV: ANDRÉ BERGAN SIDEMANNSKONTROLL: THOMAS LINDSTRØM OPPDRAGSANSVARLIG: PÅL SZILVAY

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE v/ Jaran Wasrud Postboks 5091, Majorstuen 0301

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Energivegen 4 Jessheim AS Rapport: 16241 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

EKSAMEN løsningsforslag

EKSAMEN løsningsforslag EKAMEN løigforlag 5. augut 6 Emkod: ITD5 Emav: Matmatikk adr dlkam Dato: 8. mai 6 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfritt ihold på bgg idr. Ekamtid: 9.. Faglærr: Chritia F Hid - Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson.

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson. 1 Innledning Løvlien Georåd har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk rådgivning i forbindelse med utvidelse av Alfaset gravlund i Oslo. 2 Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pllt jåpi Flo- o flomforhold 2015-03-11 Oppdrr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pll t jåpi Oppdrr.: 5133585 Dokumt r.: Rvijo: J01 13.04.2015 ErBro/JWL AJC BEB Rv. Dto:

Detaljer

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag Bkgrssttistikk Vgg ti tiråig kommstrktr i Sør-Trøg 30.09.2016 Fok og smf Brhg og oppærig Br og forr Hs og omsorg Mijø og kim Lbrk, mt og ririft Komm styrig P og bygg Smfssikkrht og brskp Bfokigstvikig

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Fredag 17 desember 1999 kl Bokmål

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Fredag 17 desember 1999 kl Bokmål Sid av 7 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig otat udr a: Førtaaui Kut Ar Strad Tlfo: 73 59 34 6 EKSAMEN I FAG SIF 44 FYSIKK 3 Frdag 7 dbr 999 l. 9-3 Boål Hjlpidlr:

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

PBL av 2008 Juridiske linjer og symbol Planens begrensning 12-5, AREALFORMÅL. 12-6, HENSYNSSONER 3. Grønnstruktur. a.

PBL av 2008 Juridiske linjer og symbol Planens begrensning 12-5, AREALFORMÅL. 12-6, HENSYNSSONER 3. Grønnstruktur. a. k Vi g o_svt o_sf o_skv g M Malikg g ik al Vik UTSNITT - OVG OVER GRUNNEN p R g p Ko ha k c u UTSNITT - UNDG UNDER GRUNNEN g g H_ R ugg kk sb R p p KV _S g o o_sgs k Vi Rahim Kockha Rsdam g f_skv Vik UTSNITT

Detaljer

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no Rapport Oppdragsgiver: NVE Region Sør Anton Jenssensgate 7 Pb. 2124 33 Tønsberg

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG SIF8043 BILDETEKNIKK LØRDAG 16. AUGUST 2003 KL Løsningsforslag - grafikk

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG SIF8043 BILDETEKNIKK LØRDAG 16. AUGUST 2003 KL Løsningsforslag - grafikk Sd v 8 NTNU Norgs tksk-turvtskpg uvrstt Fkutt for formsostkoog, mtmtkk og ktrotkkk Isttutt for dttkkk og formsosvtskp KONTINUASJONSEKSAEN I FAG SIF8 BILDETEKNIKK LØRDAG 6. AUGUST KL. 9.. Løsgsforsg - grfkk

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2013

TMA4240 Statistikk Høst 2013 TMA44 Statistikk Høst Norgs tkisk-aturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag Øvig ummr, blokk II Løsigsskiss Oppgav a) Th probability is R.9.5 6x( x) dx = R.9.5 (6x 6x ) dx =[x x ].9.5 =.47. b)

Detaljer

Øvinger uke 42 løsninger

Øvinger uke 42 løsninger Øvingr u løsningr Oppgav Når n potnsr r gomtris finnr u summn og onvrgnsområt irt fra forml. Når ra i r gomtris lønnr t sg å ta utgangspunt i n nærliggn gomtris r og tn lvis rivasjon llr intgrasjon av

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

!" #$%&'() '( *" +(&,'-''(

! #$%&'() '( * +(&,'-''( &( ( * +(&,-( //2/3/ 5/6//// /6//// 35/7 36///7//2 /578/7//35 6////7//6 2/6/82882/2 /2/////73 /6/6/ +(&,-(.( &( ( &/ * +(&,-(.( ;;? @ ; 6 75/ *: / *=*-- > &+ +9,+ * 2/ ;?,(&7 /7+8-/776/2/77 57773/79 *575/277677((93/7&5/

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

R.1692 Tiller øst. Skibru

R.1692 Tiller øst. Skibru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1692 Tiller øst. Skibru 14.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges ny skibru fundamentert på 4 søyler og landkar på Tiller Øst. I den forbindelse

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke.

Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke. 1 Innledning Det planlegges å etablere flere bolighus med tilhørende vei - og uteareal på tomt med gnr/bnr 83/42 i Nannestad kommune. 2 Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke. 2 Forutsetninger

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl.

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 14337 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT- MERKING NORSK V ÅR GYTENDE SILD. Fartøy: Tidsrom: Personell:

INTERN TOKTRAPPORT- MERKING NORSK V ÅR GYTENDE SILD. Fartøy: Tidsrom: Personell: INTERN TOKTRAPPORT- MERKING NORSK V ÅR GYTENDE SILD Fartøy: Tidsrom: Prsoll: Førmål: M/S,,Igr Hildur", M-0-F. april-. mai 1996 J.H. Nils (til27.4), J. Røttig, K. Strømss og B.V. Svds (fra 27.4) Mrkig,

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømm Laksoppdrtt AS Miljøudrsøkls typ B, Edal aust dsmbr 2014 Akapla - ia AS Rapport : 7060.01 Akapla - ia AS Rådgiig og forskig i miljø og akakultur Org.r: NO 937 375 158 MVA Framstrt 9296 Tromsø

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Løsningsforslag til den obligatoriske oppgaven fra seminarlederne

Løsningsforslag til den obligatoriske oppgaven fra seminarlederne Løsigsforslag til d oligatorisk ogav fra siarldr Totalt og r ulig dt krvs 65 og for å få stått drso du ikk har lvrt o ogavr i Frotr. tallt og so krvs for å få stått ogav rdusrs d atall og oådd for å svar

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Løsningsforslag. EKSAMEN Matematikk 20 - Elektro desember f(t) OPPGAVE 1

Løsningsforslag. EKSAMEN Matematikk 20 - Elektro desember f(t) OPPGAVE 1 Løigforlg EKSMEN Mtmti - Eltro dmbr 6 OPPGVE ltrtiv. yttr prgfujor og "tigigtllbtrtig" f ut ) t ) f ut) t ) ft) ) )tigigtll ) 5-5) ) t -5) -5 - f ut ) 5t ) 5) -5) -5 f ut ) 5t ) f t) f f f f ut) t ut )

Detaljer

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no Rapport Oppdragsgiver: NVE Region Sør Anton Jenssensgate 7 Pb. 2124 33 Tønsberg

Detaljer