Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22."

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter i vår barnehage? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2012

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldal regionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene. På kort tid og gjennom en enkel prosess å få hjelp fra fremmede til å se seg selv. Oppfylle kravet i barnehages rammeplan Kap 4.3 om at barnehagen skal vurdere arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå. Skape et felles bilde av ønsket situasjon. Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

4 2 Om barnehagen Liøya barnehage er en privat barnehage som startet i 2006 og eies av foreldre gjennom et andelslag. Barnehagen er bygget som en 4 avdelings barnehage med barn i alderen 0-6år. I har de to småbarnsavdelinger og en avdeling for barn under 3 år. 3 Vurderingsområde Liøya barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter i vår barnehage? Bakgrunn for vurderingsområde: Barnehagen har jobbet med begrepet omsorg. Er omsorgsbegrepet nedtonet i forhold til læring? Behandler vi jenter og gutter ulikt? 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurdererne og godkjent av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

5 Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter i vår barnehage? Kriterium 1) Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer (Rammeplan s. 22) Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2) 2) Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter (Temaheftet om likestilling, s. 10) 3) Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen Temaheftet om likestilling s. 10 ) 4) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 4) Tegn på god praksis a) Barnehagen har en felles forståelse for hva det innebærer å gi likeverdig omsorg b) Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet c) Barnehagen arbeider systematisk med likestilling / likeverd d) Det legges til rette for jevnlig refleksjon rundt egen praksis, slik at det får konsekvenser for videre arbeid innenfor vurderingsområdet a) Personalet gir likeverdig omsorg og oppmerksomhet til begge kjønn b) Personalet viser barna respekt og forståelse, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og væremåte c) Personalet er bevisst bruken av det fysiske miljøet med tanke på likestilling/likeverd a) Barna har tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter for både gutter og jenter b) Gutter og jenter får et likeverdig pedagogisk tilbud c) Det er rom for variasjon over hva det betyr å være jente og gutt i barnehagen d) Barna viser omsorg for hverandre a) Barnehagen dokumenterer hvordan de arbeider med likeverdig omsorg, på en måte som er tilgjengelig for foresatte b) Foresatte inviteres til refleksjon om forventninger til gutter og jenter c) Foresattes innspill og synspunkt blir tatt på alvor og kommer til uttrykk i planer og praksis Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

6 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Styrer, pedagogiske ledere, assistenter / barne- og ungdomsarbeidere, foreldre og barn. Eksterne deltakere: Grete Lund, Beathe Skogmo 6 Tidsbruk Det er avsatt 4 dager til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurdererne møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurdererne på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererne informasjon, metoder, verktøy og driver informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionen nov Melde inn vurderingsområde Styrer nov Overlevering av dokumentasjon Styrer Valg av vurderere Regionen Kontakt med barnehagen - framdriftsplan Vurderere Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Sende glansbilde til barnehagen Vurderere Innen 1.febr. Godkjenning av glansbilde Styrer Des. Utarbeidelse av intervjuguide, observasjonsskjema Vurderere Des. Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere Innen 1.febr. Barnehagen godkjenner planen for vurderingsuka Vurderere Uke 12 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 14 Tilbakemelding til regionen Styrer Innen 6 mnd Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Styrer Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

7 Tidsplan for vurderingsuka: Søndag 18. mars Mandag 19. mars Tirsdag 20. mars Onsdag 21. mars Torsdag 22. mars Organisering Møter om kvelden for div. forberedelser 8.30 Vurdererne møter i barnehagen, omvisning, hilse på styrer, kort infoutveksling, presentere oss Intervju med styrer Observasjon av storbarn Barnesamtaler med 5-åringene Personalmøte gruppearbeid Foreldremøte gruppearbeid 9.00 Observasjon Løa, Smia og storbarn Eventuelt observasjon Eventuelt samtale med ansatte Etterarbeid Ansvar Vurderere Styrer Ped.leder har ansvar for organisering Styrer ansvar for innkallinger Vurderere Arbeid med rapport og powerpoint Gjennomgang av rapport med styrer Framlegg av rapport Styrer innkaller 2 uker etter Tilbakemelding til regionen April 2012 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med ledelsen, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis. Observasjon. Bruk av samtaleguider. Foreldremøte med intervjuguide. Personalmøte med intervjuguide. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

8 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium 1: Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. (Rammeplan s. 22) Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2) Tegn 1a: Barnehagen har en felles forståelse for hva det innebærer å gi likeverdig omsorg. Hva vi så: Ansatte sa at de har drøftet dette i ulike møter. I personalmøteprotokoll fant vi i referat fra drøfting av begrepet likeverdig omsorg. Tegn 1b: Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet. Hva vi så: Ansatte ga utrykk for at det er samsvar mellom planer og praksis. Tegn 1c: Barnehagen arbeider systematisk med likestilling/likeverd. Hva vi så: Ansatte sa at gjennom den daglige omsorgen får alle barna samme tilbud, uansett kjønn. Våre observasjoner bekrefter dette. Tegn 1d: Det legges til rette for jevnlig refleksjon rundt egen praksis, slik at det får konsekvenser for videre arbeid innenfor vurderingsområdet. Hva vi så: Styrer og ansatte sa de har flere arenaer for refleksjon og de har flere eksempler på at det har ført til endret praksis. Kriterium 2: Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. (Temaheftet om likestilling, s. 10) Tegn 2a: Personalet gir likeverdig omsorg og oppmerksomhet til begge kjønn. Hva vi så: Vi observerte anerkjennende voksne som hadde god kontakt med alle barna. Foresatte sa at barna blir sett som enkeltindivider, ikke kjønn. Barnesitat: Dæm gjør itj nå forskjell. Tegn 2b: Personalet viser barna respekt og forståelse, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og væremåte. Hva vi så: Personalet sa at de tar barna på alvor, hører på det de sier, lytter, er der for barnet, ser barnas behov og tar individuelle hensyn. Tegn 2c: Personalet er bevisst bruken av det fysiske miljøet med tanke på likestilling/likeverd. Hva vi så: Personalet sa at de gir rom for finmotoriske og grovmotoriske utfordringer uavhengig av kjønn. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

9 Kriterium 3: Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. (Temaheftet om likestilling s. 10) Tegn 3a: Barna har tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter for både gutter og jenter. Hva vi så: Vi observerte kjønnsnøytrale leker både ute og inne. De tradisjonelle som dukker, lekekjøkken, traktor og togbane ble brukt av begge kjønn. Vi så at barna hadde mulighet for både rolig aktivitet og mulighet til fysisk utfoldelse. Barnesitat: Vi bestemme sjøl ka vi vil leik med. Tegn 3b: Gutter og jenter får et likeverdig pedagogisk tilbud. Hva vi så: I følge våre observasjoner har barna like utviklingsmuligheter. Tegn 3c: Det er rom for variasjon over hva det betyr å være jente og gutt i barnehagen. Hva vi så: Personalet sa at de ikke ser på jenter som rosa prinsesser og gutter som tøffe superhelter. Tegn 3d:Barna viser omsorg for hverandre. Hva vi så: Personalet sa at det er mye empati blant barna. Vi observerte også dette. Kriterium 4: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 4) Tegn 4a: Barnehagen dokumenterer hvordan de arbeider med likeverdig omsorg, på en måte som er tilgjengelig for foresatte. Hva vi så: Foresatte sa: Vi har dokumentasjon på døra. Dørgløtten, alle blir nevnt. Vi ser om alle blir tatt med på bilder. Gjennom diverse aktiviteter, alle får leke med den de vil. Tegn 4c: Foresattes innspill og synspunkter blir tatt på alvor og kommer til uttrykk i planer og praksis. Hva vi så: Foresatte sa: Hvis det er noe med barna blir vi tatt på alvor. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

10 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium 1: Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. (Rammeplan s. 22) Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2) Tegn 1a: Barnehagen har en felles forståelse for hva det innebærer å gi likeverdig omsorg. Hva vi så: Vi savner mer skriftlig på hva den felles forståelsen er. Det står nevnt i personalmøteprotokollen, men det kommer ikke tydelig fram hva som menes. Tegn 1b: Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet. Hva vi så: Barnehagens planer sier noe om hvordan de arbeider med omsorg, men vi fant ikke noe om likeverdig omsorg for gutter og jenter. Vi så lite visjonstenking, tydelige mål og konkretisering i planer, og det gjør det vanskelig å si om det er samsvar med praksis. Tegn 1c: Barnehagen arbeider systematisk med likestilling/likeverd. Hva vi så: Styrer sa at de ikke jobber systematisk med likestilling / likeverd. Vi fant ingen skriftliggjøring som viser systematikk i dette arbeidet. Kriterium 2: Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. (Temaheftet om likestilling, s. 10) Tegn 2b: Personalet viser barna respekt og forståelse, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og væremåte. Hva vi så: På storbarn observerte vi noen urolige overgangssituasjoner. Det ble en del venting, og tilsnakk, spesielt til gutter. Tegn 2c: Personalet er bevisst bruken av det fysiske miljøet med tanke på likestilling/likeverd. Hva vi så: En rask opptelling av tilgjengelige barnebøker viste at 2/3 hadde gutt/maskulint i hovedrollen, mens bare 1/3 hadde jenter/feminint i hovedrollen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

11 Kriterium 3: Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. (Temaheftet om likestilling s. 10) Tegn 3b: Gutter og jenter får et likeverdig pedagogisk tilbud. Hva vi så: Barnesitat: Jentan gjør forskjell på guttan, og guttan gjør forskjell på jentan. Guttan snakke mer enn jentan. Jentan tegne mer enn guttan. Tegn 3c: Det er rom for variasjon over hva det betyr å være jente og gutt i barnehagen. Hva vi så: Vi fant ikke et felles syn på hvordan ansatte forholder seg til biologisk og sosialt kjønn. Barnesitat fra gutt: Du kan itj vær kjærest med en gutt. Tegn 3d: Barna viser omsorg for hverandre. Hva vi så: Vi observerte flere tilfeller av negativ atferd barna imellom. Kriterium 4: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 4) Tegn 4a: Barnehagen dokumenterer hvordan de arbeider med likeverdig omsorg, på en måte som er tilgjengelig for foresatte. Hva vi så: Vi så ingen dokumentasjon om likeverdig omsorg. Tegn 4b: Foresatte inviteres til refleksjon om forventninger til gutter og jenter. Hva vi så: Personalet har ikke invitert til direkte refleksjon angående gutter/jenter. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

12 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Utgangspunktet vårt var at barnehagen har bedt om vurdering på et område de ikke har jobbet mye med. Til tross for det har vi sett mye bra praksis. Mange gode rutiner er innført innenfor vurderingsområdet, selv om vi foreslår at enkelte områder kan videreutvikles: Refleksjon/synet på barn Gjennom Rammeplan er vi forpliktet til å jobbe med både omsorg og likestilling/likeverd. Øhman (1999) skriver at skal man arbeide med likestilling i barnehagen, må man begynne med personalet. De voksne er forbilder. Vi fant lite skriftlig på hva den felles forståelsen er i Liøya barnahage. Det står noe i personalmøteprotokollen, men det kommer ikke tydelig fram hva som menes. Vi foreslår derfor at personalet jobber for å oppnå en felles forståelse, med visjonstenking, tydelige mål og konkretisering i planer. I en slik prosess kan det være nyttig å reflektere rundt ulike spørsmål. For eksempel: Hvordan lærer gutter og jenter? Hvilke merkelapper setter vi på gutter og jenter? Hva gjør det med barna? Hva gir vi oppmerksomhet på i garderoben, rundt matbordet osv? Hvordan sikre at omsorg og likeverd ivaretas når man skal velge leker og utstyr? Har barnas alder betydning for hvordan dere tenker likestilling/likeverd? Hvem ringer vi når barn er syke? Hvordan kan voksnes deltakelse i lek utjevne kjønnsrollemønster? Er det ulikt hvordan vi aksepterer guttejenter og jentegutter? Et nyttig hjelpemiddel på vegen for økt bevisstgjøring kan være Gender Loops Eksempelsamling. Her finner man metoder, eksempler og strategier for hvordan pedagoger, pedagogiske medarbeidere og ledere i barnehager kan arbeide for likestilling / likeverd i praksis. Flere av våre observasjoner viser at det bør jobbes med holdninger: Barnesitat fra gutt: Du kan itj vær kjærest med en gutt. Barnesitat: Per Daniel e sjefen for guttan, og Heidi e sjefen te alle og jentan. Det er viktig å få alle med i prosessen - gamle kjønnsrollemønster sitter godt! For å få en vellykket likestillingsprosess anbefales det å jobbe gjennom 4 faser: 1) Analyse/refleksjon og observasjon. 2) Planlegging av detaljerte mål for likestilling/likeverd. 3) Realisering / å sette ut i praksis. 4) Evaluering. Barnesitat: Vi klær itj på oss sjøl, d e d de voksnan som gjør. Vi tror det kan være nyttig at barnehagen reflekterer: Er dette omsorg? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

13 Planer og dokumentasjon Vi har opplevd en barnehage med mye god praksis. Vi synes at dette bør settes i system og nedfelles i planer. Det kan være nyttig for både personalgruppa, nye ansatte og for vikarer. Vi anbefaler at den felles forståelsen for likeverdig omsorg for gutter og jenter skrives ned. Det kan være nyttig at planer viser hvordan man arbeider systematisk med dette. Barnehagens videre arbeid med likeverdig omsorg, anbefaler vi å synliggjøre i form av pedagogisk dokumentasjon. Kanskje kan det være lurt å gjennomgå hva som er forskjellen på dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon? Vi foreslår i tillegg at det utarbeides et skriftlig verktøy for vurdering/evaluering. Organisering Ulik forskning viser at det er forskjell på hvordan gutter og jenter lærer, noe som bør være til ettertanke når man planlegger læringsaktiviteter i barnehagen. Det kan derfor være et pedagogisk poeng å dele jenter og gutter i noen timer i løpet av uka for å styrke dem på det de til vanlig ikke får erfaring med, i tråd med den islandske Hjallimodellen. Barnehagen kan med fordel se på hvordan de organiserer en del rutinesituasjoner. Vi opplevde en del venting og tilsnakk, spesielt til gutter. Kanskje vil barna få en annen opplevelse av likeverdig omsorg hvis de slipper å vente så lenge at de blir urolige? Hvordan benevnes de ulike lekekrokene i barnehagen? Sier man dukkekroken, kjøkkenkroken eller mer moderne navn som kontorkroken, restaurantkroken, dyrekroken, spedbarnskroken osv? Vi anbefaler at barnehagen får et mer likeverdig fokus på gutter og jenter i barnebøkene. Anbefalt litteratur Gender Loops Eksempelsamling. Eli Thorbergsen: Barnehagens rom Handlingsplan -Likestilling 2014, Barne-. Likestillings - og inkluderingsdepartementet Snille jenter og dumme gutter av Ann-Elisabeth Knudsen Bildeboken Malins mamma gifter seg med Lisa (Lundborg/Tollerup-Grkovic 2003) Fortellingen Jon også med tittelen Jentegutt! Jentegutt! (Haugen/Düzakin 1995) Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

14 Oppsummering Vi har opplevd en barnehage med godt miljø, blide og tillitsfulle barn og ansatte, godt samarbeid, og som har fokus på barna i hverdagen. Både barn, foresatte og ansatte har sagt mye positivt om barnehagen. Bl.a.: Personalet sa: Vi har et meget godt arbeidsmiljø Foresatte sa: Barna våre trives Barna sa: Det e artig å lek her Vi håper våre ideer kan være et utgangspunkt for videre arbeid 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender avdelingsleder/enhetsleder en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

15 12 Vedlegg SAMTALEGUIDE STYRER OG PERSONALET SAMTALEGUIDE BARN OBSERVASJONSGUIDE SAMTALEGUIDE FORESATTE Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

16 1. Samtaleguide styrer og personalet Hva er bra med Liøya barnehage? 1. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer (Rammeplan s. 22) Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2) a) Hvordan har dere jobbet for at barnehagen skal få en felles forståelse for hva det innebærer å gi likeverdig omsorg? b) Hvordan sikrer du/dere at det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet? Har du/dere inntrykk av at det er samsvar? c) På hvilken måte arbeider dere systematisk med likestilling/likeverd? d) Hvordan legges det til rette for jevnlig refleksjon rundt egen praksis, slik at det får konsekvenser for videre arbeid innenfor vurderingsområdet? Har dere eksempler på at dere har endret praksis etter refleksjoner? 2. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter (Temaheftet om likestilling, s. 10) a) På hvilken måte gir dere likeverdig omsorg og oppmerksomhet til begge kjønn? b) Hvordan opplever du/dere at dere viser barna respekt og forståelse, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og væremåte? c) Hvordan er du/dere bevisst bruken av det fysiske miljøet med tanke på likestilling/likeverd? 3. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen (Temaheftet om likestilling s. 10 ) a) Hvordan har dere tilrettelagt det fysiske miljøet, slik at det innbyr til lek og varierte aktiviteter for både gutter og jenter? b) På hvilken måte gir dere gutter og jenter et likeverdig pedagogisk tilbud? c) Har dere fokus på hva det betyr å være jente og gutt i barnehagen? Evt. hva er den felles holdningen? d) Har du/dere inntrykk av at barna viser omsorg for hverandre? 4 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 4) a) Hvordan dokumenteres det hvordan dere arbeider med likeverdig omsorg, slik at det er tilgjengelig for foresatte? b) Hvordan inviterer dere til refleksjon med foresatte, om forventninger til gutter og jenter? c) Hvilket system har dere på at foresattes innspill og synspunkt blir tatt på alvor og kommer til uttrykk i planer og praksis? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

17 Er det andre ting dere vil si angående vurderingsområdet? Noe annet vi burde spurt om? Ekstra spørsmål til styrer 1. På hvilken måte er styret med og påvirker barnehagens innhold/tema/satsningsområder? 2. Hvordan er prosessen for å godkjenne barnehagens planer? 3. På hvilken måte kan styret påvirke ansettelser? Samtaleguide barn 1. Hva er bra med Liøya barnehage? 2. Hva liker dere å gjøre i barnehagen? Hva er artig? 3. Gjør de voksne forskjell på om dere er gutter og jenter? 4. Hvordan får dere trøst? (Får gutter og jenter trøst på samme måte?) (spør hver enkelt) 5. Når du ser noen som er lei seg eller strever med noe, hva gjør du da? Trøster /hjelper? 6. Hva vil du at de voksne skal gjøre når du er lei deg? 7. Hvordan finner de voksne ut hvordan dere har det i barnehagen? 8. Vet de voksne hva dere er flinke til? Hvordan finner de ut det? 9. Er de voksne med og leker? Hva leker de? Leker de likedan med gutter og jenter? 10. Hvilke leker har dere i barnehagen? Finnes det noe spennende å leke med? 11. Får dere leke med det dere har lyst til? Med hvem dere vil? Hvor leker dere? 12. Leker gutter og jenter med det samme? (Får guttene lov til å ha på seg kjole i barnehagen?) 13. Hva tror dere at mamma og pappa snakker med de voksne om? 14. Hvordan får de vite hvordan dere har hatt det i barnehagen? 15. Hvis du hadde fått bestemme i barnehagen, hva hadde du gjort da? 16. Noe annet dere vil fortelle oss? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

18 Observasjonsguide 1 b) Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet c)barnehagen arbeider systematisk med likestilling/likeverd 2 a) Personalet gir likeverdig omsorg og oppmerksomhet til begge kjønn b)personalet viser barna respekt og forståelse, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og væremåte. c)personalet er bevisst bruken av det fysiske miljøet med tanke på likestilling/likeverd 3 a)barna har tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter for både gutter og jenter b)gutter og jenter får et likeverdig pedagogisk tilbud c)det er rom for variasjon over hva det betyr å være jente og gutt i barnehagen d)barna viser omsorg for hverandre 4 a)barnehagen dokumenterer hvordan de arbeider med likeverdig omsorg, på en måte som er tilgjengelig for foresatte Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

19 Samtaleguide foresatte 1. Hva er bra med Liøya barnehage? 2. Hvordan er dere kjent med barnehagens vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter i vår barnehage? 3. Opplevere dere at personalet gir likeverdig omsorg og oppmerksomhet til begge kjønn? På hvilken måte? 4. Opplevere dere at personalet viser barna respekt og forståelse, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og væremåte. På hvilken måte? 5. Har barna tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter for både gutter og jenter? 6. På hvilken måte dokumenteres det hvordan de ansatte arbeider med likeverdig omsorg? 7. Inviteres dere til refleksjon om forventninger til gutter og jenter? 8. Blir innspill og synspunkt fra dere tatt på alvor for så å komme til uttrykk i planer og praksis? 9. Opplever dere at det er rom for variasjon over hva det betyr å være jente og gutt i barnehagen? 10. Er det andre ting dere ønsker å formidle om barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /19-

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Personalets rolle i utelek, 8920 Sømna Styrer: Torill Fagerland E-post: bakketun@barnehage.no Telefon: 750 28 366 Dato: 17.10-19.10.2016 Side

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Kommunikasjonen i barnehagen er preget av åpenhet og en god tone Barnetun Barnehage, Skolegata 12, 8901 Brønnøysund Styrer: Linn Flæsen Almendingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning -med fokus på det fysiske

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn?

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016 Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? Virksomhetsleder: Gry-Heidi

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer