Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg - med vekt på anerkjennende væremåte mars 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldal regionen og Malvik, Selbu, Klæbu og Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. 2 Om barnehagen Visjon/hovedmål: Barnehagene i Selbu har utarbeidet en egen visjon, som er i tråd med kravene i rammeplanen: Fakta: Etter omorganisering i kommunen i 2003 ble Tømra barnehage og Innbygda barnehage slått sammen til en stor barnehage. De har tilhold i 3 ulike hus. I Innbygda er ei utvida storbarnsavdeling (Elgstua, 3-6 år) med 24 plasser lokalisert i den gamle grendaskolen og ei småbarnsavdeling (Småtroll, 0-3 år) i Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

5 et eget hus på tomta. Barnehagen på Tømra flyttet inn i nytt bygg august 2010 på den tidligere tomta til barnehagen. Her finner en 2 småbarnsavdelinger (0-3 år), ei med 9 plasser (Tommeliten) og ei med 12 plasser (Bitteliten). Storbarn (Kanutten, 3-6 år) er organisert som en basebarnehage med 36 plasser. Antall barn pr : Elgstua: 20 barn, 2 skolestartere Småtroll: 10 barn Kanutten: 25 barn, 8 skolestartere Tommeliten: 10 barn Bitteliten: 9 barn Sum 76 barn Barnehagen har ei stor personalgruppe med små og store stillinger som utvides til 30 ansatte fra februar Administrasjonen består av en styrer/fagleder i 50% stilling (denne personen er i tillegg ped.leder i 40% stilling) og en styrer i 80% stilling. Bemanning: 6 Barne- og ungdomsarbeidere 11 Assistenter 1 Sykepleier 8 Pedagogiske ledere (2 deler ei stilling) 1 Førskolelærer 1 Spesialpedagog 1 Lærling 1 Utplassering på kjøkkenet på Tømra Åpningstiden er fra , 5 dager i uka. 3 Vurderingsområde Tømra og Innbygda barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg - med vekt på anerkjennende væremåte Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

6 Bakgrunn/prosessen for valg av område: Barnehagen har omsorg, lek og læring som satsningsområde i sin 5.årsplan. Trygge barn Verdiplattformen til Selbu kommune. Barnehagen har mange barn med ulike omsorgsbehov. Hvem har valgt området: Personalet har sammen jobbet med valg av tema for vurderingen gjennom barnehageåret 2009/ Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriteria er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

7 Glansbilde: Kriterium Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg - med vekt på anerkjennende væremåte Tegn på god praksis 1. Barnehagen er en lærende organisasjon (Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon, Rammeplan for barnehagen 2006, kap. 4.3, s.50) 2. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen. (Rammeplan for barnehagen 2006, kap 2.1, s.23.) 3. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. a. Barnehagens planer viser hvordan barnehagen jobber med omsorg. b. Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet. c. Ledergruppa legger til rette for at personalet sammen reflekterer rundt og drøfter begrepene omsorg og anerkjennende væremåte. d. Barnehagen har et felles syn på hvordan de voksne skal ivareta barns behov for omsorg. e. Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis. a. Personalet sørger for at barna får dekket sine primære behov. b. Personalet er tilgjengelig for barna i alle situasjoner. c. Personalet innbyr til nærhet og positiv oppmerksomhet ved sin væremåte. d. Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk med en anerkjennende væremåte. e. Personalet legger til rette for at barna skal lære tolerant atferd overfor hverandre. a. Barna viser glede over å være i barnehagen. b. Barna viser omsorg for hverandre. c. Barna får hjelp og støtte i det sosiale samspillet. d. Barna får varierte utfordringer i hverdagen. (Rammeplan for barnehagen 2006, kap 1.9, s.18.) 4. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. a. Personalet viser respekt og omsorg overfor barn og foresatte. b. Omsorg for barna er tema på foreldresamtaler og/eller foreldremøter. c. Personalet har en anerkjennende væremåte overfor barn og foresatte. d. Personalet er positive og aktive i samarbeidet med barnas hjem. (Barnehageloven 2, Barnehagens innhold) Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

8 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere Styrer, pedagoger, assistenter, barn, foreldre og foresatte ved Tømra og Innbygda barnehage. Eksterne deltakere Heidi Simensen, styrer ved Liøya barnehage i Midtre Gauldal kommune og Bente Bleivik, pedagogisk leder ved Solstrand barnehage i Malvik kommune Begrunnelse for valg av informanter Dette er et tema som, i tillegg til barna, også impliserer personalet og foreldrene. Det er derfor naturlig at alle disse tre partene er med. 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driver informasjonsarbeid og har oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Innhold /aktivitet Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent Melde inn vurderingsområde Barnehagen Overlevering av dokumentasjon Barnehagen Uke 48 Valg av vurderere Regionkonsulent Uke 48 Utarbeidelse av glansbilde Uke 48 Utarbeidelse av skjema, intervjuguide, observasjonsskjema etc. Uke 50 Kontakt med barnehagen sende framdriftsplan og skisse for vurderingsuka Uke 50 Sende glansbilde Uke 2 Godkjenning av glansbilde Barnehagen / Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

9 Uke 6 Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer Uke 11 Vurderingsuke med fremlegging av rapport VURDERINGSUKE 11 Tidspunkt Innhold/aktivitet Ansvar Mandag : Møte med styrer orientering, omvisning og presentasjon 10.00: Observasjon i barnegruppe 1 (Tømra, avd. Bitteliten) 11.00: Lunch 12.00: Samtale med førskolelærerne Alle fra begge hus : Observasjon i barnegruppe 2 (Tømra, avd. Kanutten) 14.30: Kort møte med styrer 18.00: Foreldremøte Styrer Styrer Styrer/ Styrer/ Tirsdag Onsdag Etterarbeid 09.00: Observasjon i barnegruppe 3 (Tømra, avd. Tommeliten) 10.00: Samtale med assistentgruppe 3 fra Tømra, 2 fra Innbygda 11.00: Lunch 12.00: Samtale med skolestartere 2 fra Innbygda, 3 fra Tømra 12.45: Samtale med skolestartere 5 fra Tømra 13.30: Samtale med styrer Etterarbeid 09.00: Observasjon i barnegruppe 4 (Innbygda, avd Småtroll) 10.00: Observasjon i barnegruppe 5 (Innbygda, avd Elgstua) 11.00: Samtale med assistenter fra Innbygda 12.00: Lunch 12.30: Samtale med fagleder Styrer Styrer/ Styrer Styrer/ Torsdag Arbeid med rapport Arbeid med rapport 14.30: Rapport fremlegges for styrer 17.00: Framlegg av rapport Uke 13 Tilbakemelding til vurdererne Styrer 26.sept.11 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Styrer Inviter gjerne SU, barnehageansvarlig i kommunen eller andre relevante personer. Styrer ansvar. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

10 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon På forhånd har barnehagen sendt relevant dokumentasjon til vurdererne: virksomhetsplan, årsplan og fakta om barnehagen. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Vurdererparet har utarbeidet forslag til glansbilde med kriterier og tegn på god praksis. Dette er gjort med utgangspunkt i Barnehageloven 2006 med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagens egne planer. Forslaget til kriterier og tegn på god praksis ble drøftet i barnehagen og godkjent etter noen endringer. Bruk av samtaleguider For å få flest mulig i tale, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med barn (skolestartere), personale, ledelsen og foresatte. Observasjon Vurdererne har observert aktivitet i alle barnegruppene og har lagt vekt på å se barna i aktivitet og samspill med personalet. 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn 1a: Barnehagens planer viser hvordan barnehagen jobber med omsorg Barnehagens 5-årsplan viser at satsningsområdet er omsorg og trygghet. Omsorg gjenspeiles også i kapitlet om barnehagens mål og pedagogiske grunnsyn i samme plan. Her kommer det tydelig fram hva som er barnehagens mål og hvordan de skal arbeide for å nå dette. Vi ser at en avdeling Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

11 nevner omsorg i sitt velkomstskriv og samtlige avdelinger har fokus på det i sine årsplaner. Personalet trekker også fram opplegget rundt Trygge barn som fokuserer på forebygging av mobbing og Inngripen som er en metode i tilknytning til dette opplegget. De sier videre at månedsplaner benyttes for å synliggjøre arbeidet med omsorg. Tegn 1b: Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Vi observerer at personalet har en omsorgsfull og imøtekommende væremåte overfor barna i det daglige. Barnas primære behov blir dekket. Personalet er på barnas nivå, de har blikkontakt, er aktivt lyttende og anerkjennende i sin kommunikasjon med barna. De viser omsorg i alle situasjoner i det daglige, ser hvert enkelt barn og er lydhøre overfor deres verbale og kroppslige behov. Dette er i tråd med barnehagens planverk. Personalet og ledelsen sier at dette sikres gjennom avdelings- og personalmøter og gjennom avdelingsvise hel- og halvårsvurderinger. Sikring skjer også ved at den øverste ledelsen mottar kopi av månedsplaner og månedsbrev fra avdelingene. Tegn 1c: Ledergruppa legger til rette for at personalet sammen reflekterer rundt og drøfter begrepene omsorg og anerkjennende væremåte Ledelsen har prioritert dette høyt og har opprettet diskusjonsgrupper på tvers av avdelinger og stillingstype. Disse reflekterer sammen fortrinnsvis på personalmøter, men temaene tas også opp i forkant på avdelingsmøter. Personalet oppgir at de har brukt mye tid på tema omsorg og anerkjennende kommunikasjon. De som har vært lengst på barnehagen har også vært på kurs i tema anerkjennende kommunikasjon. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

12 Sitat fra ansatt: Har snakka om dette lenge blir aldri ferdig med det. Omsorg finns jo i hele hverdagen - i alle situasjoner Tegn1d: Barnehagen har et felles syn på hvordan de voksne skal ivareta barns behov for omsorg Personalet oppgir at de er samstemte i sitt syn på hvordan de skal ivareta barnas behov for omsorg. Tegn 1e: Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis Vurderinger gjøres gjennom hel- og halvårsvurderinger. Personalet oppgir at avdelingene skriver månedsbrev til foreldrene hvor periodens mål vurderes. Dette går som kopi til den øverste ledelsen. Kriterium 2: Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg, Barnehagens personalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen. Tegn 2a: Personalet sørger for at barna får dekket sine primære behov. Vi har sett at det forefinnes rutiner som sikrer at barnas grunnleggende behov som mat, stell, hvile og sikkerhet blir ivaretatt. Vi så at barnas bekledning ble tilpasset det enkelte barnet og dets behov. Personalet oppgir å benytte fargekartlegging for registrering av sitt forhold til enkelt barnet for å sikre at alle blir sett og får en positiv hverdag. Foreldrene sier at de får en oppstartssamtaler når barnet begynner i barnehagen. Her overføres informasjon om barnet slik at dets individuelle behov kan bli ivaretatt. Tegn 2b: Personalet er tilgjengelig for barna i alle situasjoner. Dette observerer vi til fulle på alle avdelinger og i alle situasjoner. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

13 Tegn 2c og 2d: Personalet innbyr til nærhet og positiv oppmerksomhet ved sin væremåte. til løsninger på utfordringer for barna. Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk med en anerkjennende væremåte. Vi har observert at personalet har en anerkjennende væremåte overfor barna. De har blikkontakt, lytter til og har gode samtaler med barna. De gir også spesifikk ros og oppmuntring og kommer med forslag Tegn 2e: Personalet legger til rette for at barna skal lære tolerant atferd overfor hverandre. Vi ser at personalet er tilgjengelig for barna. De bestreber seg på å være proaktive og jobber for å framstå som gode rollemodeller. Barnehagen bruker lekegrupper og Inngripen -skjema aktivt. De deler også barna inn i mindre grupper etter alder for lettere å være nær hvert enkelt barn. Dette setter foreldrene stor pris på. Sitat fra barna: Vi må være snille med hverandre. Alle sier det. Kriterium 3: Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Tegn 3a: Barna viser glede over å være i barnehagen Foresatte gir et samstemt uttrykk for at barna trives og har det bra i barnehagen. Vi observerer fornøyde og tillitsfulle barn som tar naturlig kontakt også med oss som besøkende. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

14 Tegn 3b: Barna viser omsorg for hverandre Vi har sett barn som trøster og viser omsorg for hverandre. Dette understrekes også av personalet som framhever barnas omsorgsevner uavhengig av alder. De forteller historier om små som trøster og hjelper store og omvendt. De låner bort smokken sin, henter kosedyr, stryker på kinnet og henter leker som barnet er glad i. Æ spør om han vil lek med mæ. Æ kan si at æ like den som e lei sæ Tegn 3c: Barna får hjelp og støtte i det sosiale samspillet Barna sier: Vi blir uvenner, men så blir vi venner igjen. Ingen voksen trenger hjelp oss, vi bare blir venner. Vi gjør det hver gang vi. Hvis en puffe mæ da kommer det en voksen. Dæm høre at æ skrik. Vi har sett en personalgruppe som er bevisst på hvordan de plasserer seg i forhold til hverandre og barnas valg av aktiviteter. Personalet framhever lekegrupper som et viktig virkemiddel for å styrke det sosiale samspillet. Styrer roser kommunen for at de prioriterer å gi ekstra ressurser til barn som trenger hjelp og støtte. Tegn 3d: Barna får varierte utfordringer i hverdagen. Personalet sier de er bevisste på hvordan hverdagssituasjoner som for eksempel måltid og påkledning kan utnyttes slik at barna får ulike utfordringer. Kartleggingsverktøyet Alle med benyttes for å finne barn som strever med enkelte utviklingsområder. Som et konkret resultat av registreringen nevner personalet igangsetting av en egen gruppe med fokus på grovmotoriske aktiviteter. Kriterium 4: Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Tegn 4a: Personalet viser respekt og omsorg overfor barn og foresatte. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

15 På foreldremøtet framkom det at storparten av foreldrene opplever at de blir møtt med respekt og omsorg i barnehagen. Vi ser at dette også gjelder for barna. Tegn 4b: Omsorg for barna er tema på foreldresamtaler og/eller foreldremøter. Foreldrene sier at alt i barnehagen handler om omsorg og de opplever at foreldresamtalene dreier seg mye om dette. Dette er i tråd med det personalet også sier. Tegn 4c: Personalet har en anerkjennende væremåte overfor barn og foresatte. Personalet sier at de har det. Vi ser at personalet har en anerkjennende væremåte overfor barna. Tegn 4d: Personalet er positive og aktive i samarbeidet med barnas hjem. Personalet sier at de jobber for å skape den gode relasjonen allerede fra oppstarten av. Barnehagen gjennomfører foreldresamtaler og foreldremøter som loven krever. De oppgir å ha egne foreldremøter ved særskilte behov. Tilbakemeldinger gis gjennom dagen i dag, gjennom månedsskriv og gjennom hente- og bringesituasjon. Ledelsen sier at avviksmeldinger benyttes. 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn 1b: Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Deler av assistentgruppa opplever at det ikke alltid er samsvar mellom planer og praksis. Tegn 1e: Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

16 Vi ser ikke at det er noen systematikk som sikrer at barnas stemme kommer fram i vurderingsarbeidet. Kriterium 2: Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg, Barnehagens personalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen. Tegn 2a: Personalet sørger for at barna får dekket sine primære behov. Vi ser at håndvask ikke alltid gjennomføres før måltider og etter toalettbesøk. Deler av foreldregruppa sier at de er uenige med personalet i forhold til valg av klær til påkledning og bruk av skotøy (eks bruk av skisko hele dagen). Tegn 2c: Personalet innbyr til nærhet og positiv oppmerksomhet ved sin væremåte. Vi har observert at ikke hele personalgruppa innbød enkeltbarnet til nærhet og positiv oppmerksomhet i alle situasjoner. Kriterium 3: Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Tegn 3a: Barna viser glede over å være i barnehagen. Foreldrene uttalte at de eldste barna kunne kjede seg i barnehagen. Barna selv trakk fram at de ikke likte at egne leker måtte være igjen hjemme. Når vi skal leke med noe kult, er det ryddetid med en gang. Tegn 3c: Barna får hjelp og støtte i det sosiale samspillet. Vi ser at barnehagen er svært sårbar i forhold til sykdom og annet fravær i personalgruppa. Lav personaltettheten kan på sikt medføre uheldige konsekvenser for barna. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

17 Tegn 3d: Barna får varierte utfordringer i hverdagen. Deler av personalet sier de er usikre på dette. Enkelte foreldre sier de ønsker mer innhold og flere utfordringer for barna i uteleken. Kriterium 4: Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Tegn 4c: Personalet har en anerkjennende væremåte overfor barn og foresatte. Enkelte foreldrene sier at de føler det ikke har noen betydning om de møter på foreldremøter eller ikke. Det blir da ikke noe annerledes allikevel. Tegn 4d: Personalet er positive og aktive i samarbeidet med barnas hjem. Enkelte foreldre savner mer informasjon om barnets hverdag i barnehagen. De mener at tilbakemeldingene de får er personavhengig. Vi har bedt om bedre tilbakemelding om dagen i dag ved henting, får ikke høre så mye. Foreldre ønsker også bedre informasjon om hva som skal skje i tiden framover. 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vi opplever at Tømra og Innbygda barnehage har jobbet grundig og lenge med vurderingsområdet. Mange gode rutiner er innført og følges opp. Vi ser imidlertid også at det kan være rom for justeringer og forbedringer. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

18 Vi anbefaler at: Barnehagen gjeninnfører barnesamtaler som en metode for å trekke barna aktivt inn i vurderingsarbeidet. Barnesamtaler står som tiltak i barnehagens 5-årsplan og ble, etter det vi har blitt fortalt, gjennomført tidligere. Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget, (Rp kap 4.3) og Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven 3). Barnehager deler ofte barnegrupper inn etter barnas alder. Dette trenger ikke alltid gi barna nok utfordringer i hverdagen. Vi anbefaler at Tømra og Innbygda barnehage ser på barnets utvikling i forbindelse med gruppeinndelinger. Barnehagen kan vurdere å ta i bruk vennekvelder for å styrke samholdet og vennskapet mellom barna. Personalet setter her sammen grupper av barn. En i personalgruppa inviterer så gruppa til barnehagen en ettermiddag sammen med en av foreldrene. Samlinga starter med at de lager et måltid sammen før de har en felles aktivitet som for eksempel å spille et spill, lage et bilde etc. Dette kan også være en modell for å føre sammen barn som skal begynne på samme skole. På foreldremøtet framkom det behov i forhold til forbedringer vedrørende informasjonsrutinene. Vi anbefaler derfor at barnehagen gjennomgår sine informasjonsrutiner og utformer et felles system som gjør det lettere for foreldrene å holde seg orientert. Foreldrene bør informeres i forhold til vikarbruk og i informasjonen bør det framkomme hvem som er langtidsvikarer og hvem som er korttidsvikarer. For å holde foreldrene oppdatert på hvem som til enhver tid er på jobb, anbefaler vi at barnehagen innfører et bildeplakatsystem i garderoben som viser hvem som er på jobb denne dagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

19 For å videreutvikle den gode kommunikasjonen har vi hørt at LØFT og bruk av Sjiraffspråk kan være gode hjelpemidler. Vi anbefaler ellers boka Lyttende pedagogikk av Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi. Vi er kjent med at Tømra og Innbygda barnehage tidligere var to atskilte enheter. Disse to husene er nå samlet under en felles ledelse, noe vi opplever skaper en del utfordringer. Ledelsen bør jobbe aktivt for å fremme en fellesskapsfølelse hvor hovedfokus er en sammenspleiset personalgruppe. Som støttelitteratur anbefaler vi boka Profesjon og organisasjon av Eirik J. Irgens. 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. Heidi Simensen Ekstern vurderer Bente Bleivik Ekstern vurderer Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

20 12 Vedlegg Samtaleguide barn Samtaleguide personale Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøtet Observasjonsskjema Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

21 Samtaleguide for barna Base/alder: Kriterium Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Spørsmål Hvordan har du det i bhgen din? - Hva er artigst? - Hva liker du minst? Når du ser noen er lei seg eller strever med noe, hva gjør du da? Trøster du eller hjelper du til? Hva vil du den voksne skal gjøre når noen er lei seg? Gjør alle voksne det? Når du trenger hjelp i leiken eller du blir uenig med en kamerat, hva gjør du da? - Kan du spørre en voksen om hjelp? Hjelper alle de voksne dere barna? Snakker de voksne om hvordan dere skal være mot hverandre? Når gjør dem det? Snakker dere om sånne ting i samlingsstund? Hva er spennende i bhgen? Får dere holde på med det ofte? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

22 Samtaleguide for personalet Styrer/førskolelærere/barne- og ungdomsarbeidere /assistenter/: Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon. Svar Til ped.pers: Hvordan har dere prioritert omsorg som en del av planene deres? Kan dere si litt mer om det? Er det samsvar mellom planer og praksis? Hvordan sikres det? Hvordan sikrer dere at personalet har kjennskap til planer og mål for arbeidet? Er det satt av tid for at dere sammen reflekterer og drøfter begrepene omsorg og anerkjennende væremåte. Hvordan gjør dere det? Hvordan kom dere fram til felles syn på omsorgsbegrepet? Hvordan vurderer og justerer dere arbeidet i løpet av bhgeåret? Muntlig - skriftlig Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesestetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen. Hvordan sikrer dere at alle barn får dekket sine primære behov? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

23 Hvordan arbeider dere i forhold til å lære barna hva som er tolerant atferd overfor hverandre? Benytter dere noen spesiell metode? Hvordan ivaretar dere barnas behov for omsorg? Barnehagens omsorgsog læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. På hvilken måte viser barna omsorg for hverandre? Hvordan gir dere hjelp og støtte til barna i det sosiale samspillet? Hvordan sikrer dere at barna får varierte utfordringer i hverdagen? Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Hva vektlegger dere i samarbeidet med barnas hjem? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

24 Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Hvordan blir dere foreldre og barna deres mottatt i barnehagen? - Ved henting og bringing? - Ved telefonkontakt? Hvis det er noe dere ikke er helt fornøyd, med hvordan møter personalet det? Er omsorg som begrep tema på foreldresamtaler og/eller foreldremøter? Hvordan opplever dere at personalet engasjerer seg i forhold til barna? Hvordan opplever dere at barna har det i barnehagen? Hvordan fungerer foreldresamarbeidet? Hva er det beste med barnehagen? Er det noe dere mener barnehagen kan bli bedre på? Hva kan dere som foreldre bidra med? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

25 Observasjonsskjema Avdeling/sted/alder: - Planer viser hvordan bhgen arbeider med omsorg (overordna planer, avdelingsplaner, oppslag..). - Barna får dekket sine primære behov: Mat Garderobe Stell Soving Trygghet - Rutiner og fordeling av personalet: Tilgjengelighet for barna Rutinesit. Lek Overganger - Personale er imøtekommende og lydhøre overfor barna: Kroppslig Verbalt - Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre. - Glede og humor - Trivsel og omsorg - Varierte utfordringer - Åpent og imøtekommende personale. - Personale som møter barn og foreldre med respekt. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGE

TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGE Ikke tilstede: Aase Uthus Referat fra møte i samarbeidsutvalget onsdag 1.juni 2011 Referat fra tilsyn etter lov om barnehager o Uteareal var ikke dokumentert Tømra 3110 m2 Innbygda 4500 m2 o Manglende

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer