Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune."

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke på det fysiske miljøet og organisering av dagen. Dato: mars 2011

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG /27-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. -3/27-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. -4/27-

5 2 Om barnehagen Visjon : Vår barnehage skal være best mulig for hver enkelt Fakta: Tydal kommunale barnehage har to avdelinger med til sammen 26 barn. Soria Moria er en 0 3 års avdeling med 12 barn. Trollstuggu er en 3-5 års avdeling med 14 barn. Åpningstiden er fra kl , og oppholdstiden for hvert barn er maks 8,5 timer pr. dag. -5/27-

6 3 Vurderingsområde Tydal Kommunale barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke på det fysiske miljøet og organisering av dagen. Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: Barnehagen har jobbet med barnehagelovens 3 barns rett til medvirkning, men det tar tid å forstå hva dette innebærer. Begrepet har ikke blitt knyttet opp i mot det fysiske miljøet, i så stor grad. Å utvikle det fysiske miljøet ble vanskelig med søskengrupper. Barnas ulike behov i et stort aldersspenn ble vår bremsekloss. Da barnehageåret 2010/2011 startet, endret vi avdelingsstrukturen til at Soria Moria ble 0-3 år, og Trollstuggu 3-5 år, noe som gir ei god forutsetning for utvikling. I høst ble det fokusert mye på hvordan det fysiske miljøet må være for at ungene skal kunne medvirke i hverdagen sin. Det er lettere å få til et utviklende miljø med dagens aldersinndeling, så alt ligger til rette. Vi er på vei, men det gjenstår mye. Barns medvirkning setter krav til voksenrollen, hvordan må voksne jobbe for at ungene skal kunne medvirke? Ble et viktig spørsmål. Barnehagen vil lære mer om barns medvirkning, i tillegg vil det være nyttig å se på barns medvirkning opp i mot organiseringa av dagen og det fysiske miljøet, og dermed ble dette vårt vurderingsområde! -6/27-

7 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. -7/27-

8 Glansbilde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke på det fysiske miljøet og organisering av dagen. Kriterium Tegn på god praksis Barnehagen er en lærende organisasjon Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning ( Rammeplan for barnehagen 2006 kap.1,5 s 14) Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom personalet og barna ( Rammeplanen kap.1,5 s14) Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen ( Rammeplanen s 13) Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Ledelsen har satt av tid til at personalet kan reflektere rundt og drøfte barns medvirkning Barnehagen har et felles syn på barn og barns medvirkning Ledelsen legger til rette for jevnlig vurdering av egen praksis slik at det får konsekvenser for videre utvikling innen vurderingsområdet Personalet lytter til barna Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Barnas synspunkt på barnehagehverdagen får konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging Utformingen av det fysiske miljøet og organiseringa av dagen fremmer barnas medvirkning Barna viser glede over å være i barnehagen Barna gir utrykk for sine tanker og meninger Barna har innflytelse på utforming av barnehagemiljøet Barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte (Rammeplan for barnehagen s 14) Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Innspill fra foresatte blir tatt på alvor Barns medvirkning er tema i foreldresamtaler og på foreldremøter. Foresatte opplever at barna har medvirkning i hverdagen sin -8/27-

9 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere Styrer, ansatte, barn og foresatte ved Tydal kommunale barnehage Eksterne deltakere Unni Nilssen og Tone Hartun 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionen Melde inn vurderingsområde Styrer Overlevering av dokumentasjon Styrer Uke 49 Valg av vurderere Regionen Uke 49 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 49 Utarbeidelse av skjema, intervjuguide, Vurderere observasjonsskjema etc Uke 50 Kontakt med barnehagen utsending av Vurderere glansbilde og infoskriv med forslag til fremdriftsplan Uke 5 Godkjenning av glansbilde Barnehagen Uke 5 Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer -9/27-

10 Uke 12 Vurderingsuka Uke 12 Vurderingsuka Mandag 21. mars Møte med styrer Styrer Omvisning i barnehagen Styrer Observasjon på Soria Moria Vurderere Observasjon på Trollstuggu Vurderere Lunsj Styrer Etterarbeid Vurderere Samtale med 2 fagarbeidere/assistenter Vurderere Samtale med 2 ped.ledere Vurderere Etterarbeid Vurderere Kort møte med styrer/ etterarbeid Vurderere Foreldremøte Styrer / vurderere Tirsdag 22. mars Observasjon av det fysiske miljøet Vurderere Observasjon av overgangsituasjoner Vurderere Samtale med fem 5 - og 4 åringer Vurderere Etterarbeid Styrer Lunch Vurderere Samtale med 2 assistenter Vurderere Etterarbeid Vurderere Samtale med styrer Vurderere Etterarbeid Vurdererne Onsdag 23. mars Observasjon etter behov/etterarbeid Vurderere Samtale med spes. ped og assistent Vurderere Lunsj Styrer Rapportskriving Vurderere Torsdag 24. mars Rapportskriving Vurderere Lunsj Styrer Fremlegging av rapport til Styrer Styrer/vurderere Personalmøte med presentasjon av rapporten Vurderere og personalet Uke 14 Tilbakemelding til vurderere Styrer Etter 6 mnd. Rapportering om oppfølging av vurderingsuka -10/27-

11 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon På forhånd har barnehagen sendt relevant informasjon til vurdererne. Fakta om barnehagen og årsplaner. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis. Vurdererne har utarbeidet et forslag til et glansbilde med kriterier og tegn på god praksis. Dette er gjort med utgangspunkt i Barnehageloven 2006 med forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgaver, og barnehagens planer. Forslaget til kriterier og tegn på god praksis ble drøftet og godkjent av barnehagen. Bruk av samtaleguider For å få flest mulig i tale har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp i samtaler med barn, personale, ledelse og foresatte. Observasjon/observasjonsguider Vurdererne har observert aktivitet i alle barnegruppene og har lagt vekt på å se hvordan barn får medvirkning i hverdagen. Dette er sett opp i mot det fysiske miljøet og organisering av dagen. -11/27-

12 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Generell innledning: Vi kom til en flott barnehage med store lokaler og mange spennende rom. Barnehagen har gode ressurser på alle områder. Vi opplever et personale som er imøtekommende, engasjerte og reflekterende. De er trygge på hverandre og på det å gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger. Det er stor takhøyde for å gjøre endringer i forhold til det fysiske miljøet og organisering av dagen med tanke på å legge til rette for barns medvirkning. Barnehagen er preget av humor og glede og et personale som er glad i jobben sin. Vi opplever at barnehagens visjon; Vår barnehage skal være best mulig for hver enkelt gjelder for Tydal kommunale barnehage. Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn: Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Vi ser at barnehagens årsplan sier en del om barns medvirkning, synet på barn og tilrettelegging av miljøet som støtte for barns medvirkning og læring. Personalet gir uttrykk for at de praktiserer det som står i halvårsplan for barnehagen. Vi opplever et personale som tar seg god tid, har tett kontakt med barna og legger til rette for deres selvhjulpenhet. Styrer uttaler at de er på rett vei. Foreldrene bekrefter at barns medvirkning er beskrevet i planer. Tegn: Ledelsen har satt av tid til at personalet kan reflektere rundt og drøfte barns medvirkning Det er satt av tid til refleksjon på avdelingsmøter, personalmøter, assistentmøter, ped.ledermøter og planleggingsdager. Personalet sier de reflekterer over hverandres praksis og utfordrer hverandre. Tegn: Barnehagen har et felles syn på barn og barns medvirkning Personalgruppa gir uttrykk for at de har jobbet mye med synet på barn og barns medvirkning, og mener at de har utviklet en felles oppfatning. Foreldrene uttrykker at personalet oppfatter hva barna er opptatt av og tar det med i arbeidet. De sier også at personalet har et felles syn på barns medvirkning, men noe ulik måte å utøve medvirkning på. Tegn: Ledelsen legger til rette for jevnlig vurdering av egen praksis slik at det får konsekvenser for videre utvikling innen vurderingsområdet Barnehagen har halvårsevalueringer, hvor foreldrene blir trukket inn blant annet for å diskutere Beste praksis. Personalet vurderer ut fra ulike problemstillinger, de diskuterer erfaringer de gjør og dette fører til endring i praksis. -12/27-

13 Kriterium: 2. Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Tegn: Personalet lytter til barna Vi opplevde et personale som hadde god øyekontakt, lyttet til og bekreftet barna. Tegn: Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Personalet er aktivt til stede, er mye på golvet, og er tilgjengelig for barna. De deltar sammen med barna i tilrettelagte aktiviteter og lek. Tegn: Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem På småbarnsavdelinga opplevde vi at personalet undret seg sammen med barna rundt matbordet om temaet nordavind, snømann og mus i taket. I forbindelse med tegneaktivitet etter samlingsstund på storbarnsavdeling ble det hentet fram oppslagsverk om emnet Gamle hus. Personalet sier blant annet at de undrer seg sammen med barna på utedagene og gir uttrykk for at det er artig å gjøre dette. Styrer hevder at tradisjonen er endret fra det å gi svaret fort til å være mer undrende, men at det varierer fra person til person. Tegn: Barnas synspunkt på barnehagehverdagen får konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging Vi så personalet på småbarnsavdeling følge barnets initiativ i løpet av dagen. På storbarnsavdeling så vi at personalet var lydhøre overfor barna i forhold til kroppslige behov og at demokratiske avgjørelser ble tatt i leken. Personalet sier de er fleksibel i forhold til barnas ønsker og behov. De er ikke redd for å avvike fra planer og dagsrytme. Barna sier at de voksne hører på dem. Tegn: Utformingen av det fysiske miljøet og organiseringen av dagen fremmer barnas medvirkning Vi så at barnehagen har mange rom og barna har mange aktiviteter å velge mellom. Leker og utstyr var stort sett plassert i barnehøyde. Stellerommet var innredet slik at barna kunne være selvhjulpen i forhold til håndhygiene. Organisering rundt måltidet var tilrettelagt i forhold til barns medvirkning. Under måltid og samlingsstund får barna komme med innspill i forhold til planer for dagen. Påkledningsbenk i garderoben hjelper personalet til å ha gode arbeidsstillinger samtidig som den fremmer barnas selvstendighet. Tydal barnehage har gode ressurser og det preger organiseringa av hele dagen. Det -13/27-

14 gjør det mulig å være fleksibel i forhold til dagsrytmen og barna slipper å bli avbrutt unødig i sin lek og aktivitet. Barnehagen preges av ro og harmoni. Kriterium: 3. Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Tegn: Barna viser glede over å være i barnehagen Vi så at barna viste glede over å være i barnehagen. Barna sier de liker best å være ute å klatre, inne liker de å være på loftet og på gymrommet. Foreldrene sier at barna er trygge og gir uttrykk for at de trives. Tegn: Barna gir utrykk for sine tanker og meninger Vi så at barna bar preg av å bli lyttet til og at de var vant til å få uttrykke sine tanker og meninger. Styrer sier at barna blant annet får gi uttrykk for dette i samlingsstund og under måltid. Initiativ fra barn som ikke kan imøtekommes der og da blir skrevet ned i en bok på avdelingen. Barna forteller at de får være med å bestemme hvor de skal på tur. Tegn: Barna har innflytelse på utforming av barnehagemiljøet Personalet gir uttrykk for at de tar hensyn til barnas interesser og er lydhør overfor barnas signaler. De eldste barna har blitt forespurt hvordan de vil ha det ved måltidet. Barna har selv valgt å sitte ved høye bord ved frokost og lunsjbuffet. Tegn: Barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen Vi har sett flere eksempler på at barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen. Barna gir uttrykk for at de selv kan bestemme hva de vil leke med, hvor de skal på tur og hva de skal gjøre på turen. Styrer hevder at det blir tatt individuelle hensyn til om barna skal få være inne eller ute. Personalet forteller at de legger vekt på at barna får gjøre seg ferdig med en aktivitet uten å bli avbrutt av dagsrytmen. Kriterium: 4. Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte Tegn: Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage -14/27-

15 Foreldrene gir uttrykk for at de får mye og god informasjon om barnet i bringeog hentesituasjonen, på foreldresamtaler og via kontaktbok i garderoben. De får utdelt halvårsplaner og månedsplaner. Personalet forteller at de tar kontakt med foreldrene pr. telefon ved behov. Tegn: Innspill fra foresatte blir tatt på alvor Foreldrene sier at personalet er åpne for innspill, de blir tatt på alvor og saker blir tatt tak i. Tegn: Barnas medvirkning er tema i foreldresamtaler og på foreldremøter Det har blitt informert om barnehagens arbeid med barns medvirkning på foreldremøte. Tegn: Foresatte opplever at barna har medvirkning i hverdagen sin. Foreldrene sier at barna er med å påvirke hverdagen sin gjennom prosjektarbeid og ved at leker og materiell er lett tilgjengelig for barna. -15/27-

16 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn: Barnehagen har et felles syn på barn og barns medvirkning Har vært noe usikkerhet omkring begrepene barns medvirkning og barns medbestemmelse og personalet gir uttrykk for at de har blandet disse begrepene. Barnehagen har beveget seg fra å forstå begrepet medvirkning som det å bestemme, til det å la barna påvirke sin egen hverdag. Styrer sier de ikke er kommet i mål med dette arbeidet. Tegn: Ledelsen legger til rette for jevnlig vurdering av egen praksis slik at det får konsekvenser for videre utvikling innen vurderingsområdet Barnehagen har ikke gode rutiner for å skriftliggjøre vurderingsarbeidet og personalet sier at de ikke har dokumentert det de har reflektert over. Styrer uttaler at ped.lederne ikke er fulgt opp godt nok på dette området. Kriterium: 2. Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Tegn: Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Vi ser at personalet deltar i lek i ulik grad og at de er mindre aktive ute enn inne. Barna er samstemt; de sier at de voksne ikke leker med dem. Barna har ulik oppfatning om de ønsker at de voksne skal være med i leken. Personalet uttaler at de er forsiktig med å bryte inn i leken. De tar utgangspunkt i det pedagogiske programmet Trygge barn og praktiserer inngripen. De voksne holder seg mer i bakgrunnen og observerer. Styrer uttaler at det er ulikt hvor mye personalet kaster seg inn i lek, men at det nå går i positiv retning ute og inne. Tegn: Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Personalet prøver å være bevisst på å undre seg sammen med barna, men sier at det kan være fort gjort å gi barna svarene. På småbarnsavdelingen må de være oppmerksom på å gi de eldste utfordringer nok, i og med at de minste krever sitt, spesielt i oppstartsperioden. -16/27-

17 Kriterium: 3. Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Tegn: Barna gir utrykk for sine tanker og meninger Styrer forteller at barnehagen ikke har satt barnesamtaler i system. Når vi spør barna om de får være med å planlegge/bestemme svarer en: Nei ingen unger får det. Andre sier: Får bestemme litte grann hva vi leker, stein, saks og papir og spill. Barna sier de ikke har bestemt noe i forbindelse med Gamle hus prosjektet: Nei, det gjorde de voksne. De sier videre: Bare de voksne har møte. Vi er ikke med på dette. Tegn: Barna har innflytelse på utforming av barnehagemiljøet Barna har i liten grad direkte innflytelse på hvordan rommene blir utformet. Kriterium: 4. Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte Tegn: Barnas medvirkning er tema i foreldresamtaler og på foreldremøter Foreldrene uttrykker usikkerhet om barns medvirkning har vært tema på foreldremøter og foreldresamtaler. Det er delte meninger i personalgruppen om i hvor stor grad dette har vært tema på foreldremøter og i foreldresamtaler. Vi har inntrykk av at barnehagen har informert foreldrene om at de har fokus på barns medvirkning, men at begrepet ikke er drøftet for å få en felles forståelse. -17/27-

18 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Barns medvirkning begrepet - Tydal barnehage satser på barns medvirkning sett i sammenheng med det fysiske miljøet og organisering av dagen. Forholdene ligger godt til rette for dette. De har store flotte lokaler og uteområder, god bemanning, god tid og små barnegrupper. Vi erfarer at det er noe usikkerhet i personalgruppen og blant foreldrene rundt begrepet barns medvirkning. Vi foreslår at begrepet drøftes ytterligere, slik at hele personalgruppen og foreldrene oppnår en felles forståelse. Vi anbefaler barnehagen å jobbe systematisk med Rammeplanens Temahefte om barns medvirkning, Temahefte om de minste barna i barnehagen og Lyttende pedagogikk (Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi), - faglitteratur vi allerede ser finnes i barnehagen. Dette kan gjøres på personalmøter og planleggingsdager. For å sikre at alle oppnår den samme forståelsen, kan det være nyttig at personalet f.eks to og to ( en ass/fagarbeider og en pedagog) sammen forbereder og presenterer stoffet for resten av personalgruppen. Alle leser og forbereder seg til møtet. Utnytt systematisk den lesetiden assistentene har. La foreldrene drøfte og reflektere rundt begrepet i grupper på foreldremøter. - Vi opplever et kompetent og reflektert personale med mye erfaring og kunnskap. Det er viktig å få frem og ta vare på både den uttalte og den tause kunnskapen i personalgruppen. Barnehagen må skriftliggjøre dette slik at den gode praksisen ikke er avhengig av et fast personale, men er knyttet til Tydal kommunale barnehage. Vurdering av praksis - Det er stor åpenhet blant personalet og de er trygge på hverandre. De gir utrykk for å reflektere mye over det de gjør og de gir hyppige tilbakemeldinger til hverandre, men sier at de ikke dokumenterer sine refleksjoner. Vi anbefaler å notere ned refleksjonene f. eks ved å bruke en ukedokumentasjon ( Lyttende pedagogikk s. 99) som viser hva som skjer i barnegruppa og hvordan personalet reflekterer over dette. Videre er det viktig å ha et system for vurdering er nedfelt i årsplanen slik rammeplanen krever. Lek og medvirkning - Leken er barnets viktigste læringsarena. Det står i halvårsplanen: -18/27-

19 - ungene skal få mye tid til lek uten for mange avbrytelser. Vi ser at personalet deltar i lek i ulik grad. Vi anbefaler at ansatte diskuterer på hvilken måte voksne deltar i lek, når er det godt nok? Bevisste voksnes tilstedeværelse i barns lek er viktig for hva barn lærer og hvordan de utvikler seg. For å finne ut hva som virkelig skjer i leken, og hvordan barn betrakter verden, må voksne inn og se. Kunnskap om dette er grunnleggende for å gi barna reell medvirkning. Barn har ikke alltid så lett for å kunne sette ord på sine opplevelser, behov, ønsker og erfaringer på direkte spørsmål fra oss voksne. Deltakelse i barnas lek gir en mulighet til felles opplevelser og gir personalet kunnskap om barnet uten å true dets integritet. Voksne som deltar i leken kan slik få innsikt i barnas tenkning og erfaringsverden og på denne måten lettere tilrettelegge for barns medvirkning. Anbefalt litteratur: I lekens verden (Birgitta Knutsdotter Olofson). Barnehagens rom - Garderoben kan tilrettelegges enda bedre i forhold til barns medvirkning / barns selvhjulpenhet, for eksempel ved å plassere knaggene lavere. - Det kan virke positivt i forhold til barnas selvhjulpenhet å bruke flere lave stoler. En vil da unngå å måtte hjelpe barna med å skyve stolen inntil bordet. Et tips er også å fjerne bøylen på tripp trapp stolene og la barna lære å klatre opp og ned. Dersom de sitter på et antiskliunderlag vil de sitte trygt og få bedre sittestilling. - Vi anbefaler besøk i andre barnehager for å hente inspirasjon til innredning av rommene. Vi anbefaler også å gjennomgå boka Barnehagens rom av Eli Thorbergsen systematisk. Her er mange innspill om innredning som ses i forhold til Rammeplanens pedagogikk. - Dersom barnehagen ikke kan ha mye dokumentasjon på veggene, anbefales en digital fotoramme i garderoben. - For å finne ut mer om hvordan barna opplever rommene i barnehagen og om hvor barna liker å være, kan barna få benytte et fotoapparat. Bildene barna selv tar kan gi personalet verdifull informasjon om hva barna er opptatt av. - Ved utforming av rom med pedagogisk miljø som skal invitere til barns medvirkning er det viktig å tenke over: Hvilke mål har vi? Hjelper rommene oss å nå målene? Hvilke behov har barna? Er rommene tydelige for barna? Hvilke signaler gir rommene? -19/27-

20 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. -20/27-

21 12 Vedlegg Samtaleguide med styrer Tegn på god praksis Dette svarte styrer Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon Er det samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet? Er det satt av tid til at personalet kan reflektere rundt og drøfte barns medvirkning? Hva legger Tydal kommunale barnehage i begrepet barns medvirkning? Har barnehagen et felles syn på barn? Hvilke rutiner har barnehagen for å vurdere egen praksis? Hvordan får dette konsekvenser for videre planlegging/utvikling innen vurderingsområdet? Kriterium 2: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna På hvilken måte er personalet tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne? Undrer personalet seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Gi eksempler På hvilken måte får barnas synspunkt på hverdagen konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging? Har dere utformet det fysiske miljøet og organiseringen av dagen slik at det fremmer barnas medvirkning? Kriterium 3: Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Hvordan legger dere til rette for at -21/27-

22 barna får gi utrykk for sine tanker og meninger/ synspunkt på hverdagen? På hvilke måte anerkjenner og bekrefter dere barnas synspunkt og meninger. På hvilken måte får barna innflytelse på utforming av barnehagemiljøet? Får barna være aktive deltakere og sette spor i hverdagen? Kriterium 4: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personale og foresatte? Hvilke rutiner finnes for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage? Er barns medvirkning et tema i foreldresamtaler og foreldremøter? Fortell? -22/27-

23 Samtaleguide personalet Tegn på god praksis Dette svarte personalet Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon Er det samsvar mellom barnehagens planer og praksis inne for vurderingsområdet? Er det satt av tid til at personalet kan reflektere rundt og drøfte barns medvirkning? Hva legger Tydal barnehage i begrepet barns medvirkning? Har barnehagen et felles syn på barn? Hvilke rutiner har barnehagen for å vurdere egen praksis? Hvordan får dette konsekvenser for videre planlegging/utvikling innen vurderingsområdet? Kriterium 2: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna På hvilken måte er personalet tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne? Undrer personalet seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Gi eksempler På hvilken måte får barnas synspunkt på hverdagen konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging? Har dere utformet det fysiske miljøet og organiseringen av dagen slik at det fremmer barnas medvirkning? Kriterium 3: Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Hvordan legger dere til rette for at barna får gi utrykk for sine tanker -23/27-

24 og meninger/ synspunkt på hverdagen? På hvilke måte anerkjenner og bekrefter dere barnas synspunkt og meninger. På hvilken måte får barna innflytelse på utforming av barnehagemiljøet? Får barna være aktive deltakere og sette spor i hverdagen? Kriterium 4: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personale og foresatte? Hvilke rutiner finnes for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage? Er barns medvirkning et tema i foreldresamtaler og foreldremøter? Fortell? -24/27-

25 Samtaleguide foresatte Tegn på god praksis Dette svarte foresatte Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon Finner dere igjen i planverk hvordan barnehagen jobber med barns medvirkning? Hvordan forstår dere begrepet barns medvirkning? Har dere inntrykk av at personalet har et felles syn på barn og barns medvirkning? Kriterium 2: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna. Hvordan opplever dere at barna er med å påvirke sin egen hverdag i barnehagen? Hvordan opplever dere at det fysiske miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer barns medvirkning? Kriterium 3: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Hvordan opplever dere at barna trives i barnehagen? Hvordan ser dere igjen barnas aktivitet i barnehagen? Kriterium 4: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte Hvordan er rutinene for utveksling av informasjon og tilbakemelding mellom hjem og barnehage? Er barns medvirkning et tema på foreldresamtaler og på foreldremøter? Hvordan tar barnehagen imot deres innspill? Hva er bra med Tydal kommunale barnehage? -25/27-

26 Samtaleguide barn Tegn på god praksis Dette svarte barna Kriterium 2: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Hva er bra med barnehagen din? Hva liker du å gjøre? Hører de voksne på det du sier i barnehagen? Når du forteller de voksne i barnehagen hva du tenker på og har lyst til å gjøre i barnehagen, hva gjør de voksne da? Leker de voksne med dere? Gjør alle voksne det? Leker de med dere både inne og ute? Kriterium 3: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Hva synes du er artig i barnehagen? Liker du å være her? Hvor i barnehagen synes du det er artig å leke? Er det noen steder i barnehagen du ikke liker å leke? Er det noe du får være med å planlegge/ bestemme i barnehagen? Er det noe du gjerne ville bestemt, men ikke får lov til? Kriterium 4:Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte. Hvordan får mamma og pappa vite hva dere har holdt på med og hvordan dere har hatt det i barnehagen? -26/27-

27 Observasjonsguide Hvor: Når: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn på god praksis Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet Dette så vi Barnehagen har et felles syn på barn og barns medvirkning 2. Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Personalet lytter til og bekrefter barna Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Barnas synspunkt på barnehagehverdagen får konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging Utformingen av det fysiske miljøet og organiseringen av dagen fremmer barnas medvirkning 3. Barna har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Barna viser humor og glede Barna gir utrykk for sine tanker og meninger Barna har innflytelse på utforming av barnehagemiljøet Barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen 4. Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte Det er gode rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Det er god kommunikasjon mellom foresatte og personalet Foresattes viser at de samarbeider med barnehagen innenfor vurderingsområdet -27/27-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sletten barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til at barna i vår barnehage får positive lekeopplevelser?

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR Innset og Vonheim BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Våren Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Våren Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Våren 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 PERSONALET PÅ AVDELINGEN Lise W. Bendiksby, pedagogisk leder, førskolelærer, 100 % stilling Helene W. Michelsen, barne- og ungdomsarbeider, 100 % stilling Anne Grete

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning -med fokus på det fysiske

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Kommunikasjonen i barnehagen er preget av åpenhet og en god tone Barnetun Barnehage, Skolegata 12, 8901 Brønnøysund Styrer: Linn Flæsen Almendingen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer